T 2.4/6/CZ/4
Stropní indukční vyústě
Typ DID-E
Jednostranný výfuk vzduchu
Chilled Beams
No. 09.12.432
The art of handling air
Popis
Popis ______________________________________
Popis funkce ________________________________
Provedení · Rozměry __________________________
Instalace ____________________________________
Montáž ____________________________________
Definice ____________________________________
2
3
4
5
6
7
Příklad výpočtu ______________________________ 8
Rychlý výběr ________________________________ 9
Výkony na straně vody ________________________10
Vzduchotechnické údaje________________________11
Informace pro objednání ________________________12
indukční trysky
hrdlo primárního
vzduchu
výměník
Typ DID-E
Stropní indukční vyústě typu DID-E s jednostranným výfukem
vzduchu pomocí systémů voda-vzduch zajišťují příjemnou
klimatizaci místností s vysokým chladicím zatížením. Spojují
aerodynamické vlastnosti nástěnných mřížek s energetickými
výhodami odvodu tepelné zátěže vodním médiem.
Jsou vhodné zejména pro hotelové pokoje, jednotlivá
nemocniční oddělení nebo jednotlivé kanceláře vzniklé
rozdělením větší místnosti.
Zvláštní charakteristické vlastnosti
– Vysoký chladicí výkon s nízkými průtoky primárního vzduchu
– Řada možností konstrukce mřížky, např. TROX AH, VAT nebo
HESCO DG1
– Výměník tepla pro 2- nebo 4-trubkové systémy
– Možné chlazení a vytápění
2
Stropní indukční vyústě mají uvnitř plech s nalisovanými
tryskami, vodorovně uložený výměník tepla a hrdlo k připojení
upraveného venkovního vzduchu.
Podrobnější informace pro projektování naleznete na naší
domovské stránce a v naší příručce pro projektanty Systémů
voda-vzduch.
Bližší výběr a konstrukce stropních indukčních vyústí viz
návrhový program pro snadné vyhledávání produktů na
našich www.stránkách.
Certifikace EUROVENT
Firma TROX se účastní certifikačního programu Eurovent pro
chladící trámy. Výrobky jsou certifikovány pod číslem 9.12.432
a prezentovány na webových stránkách EUROVENT.
Popis funkce
Stropní indukční vyústě DID-E dodávají upravený venkovní
vzduch (primární vzduch) do prostoru z centrální technické
místnosti, aby byl zajištěn požadovaný komfort vnitřního
vzduchu a přitom bylo zajištěno chlazení a/nebo vytápění
pomocí výměníků tepla.
Čerstvý venkovní teplotně upravený vzduch (primární vzduch)
je veden tryskami do směšovací komory. V důsledku toho se
prostřednictvím vstupní mřížky indukuje sekundární vzduch,
který potom prochází výměníkem tepla do směšovací komory.
Oba vzduchové proudy se mísí a proudí jako přívodní vzduch
výfukovou mřížkou horizontálně do místnosti.
K dispozici jsou tři jmenovité délky, z nichž každá má na výběr
ze dvou šířek výměníku tepla a tří různých uspořádání trysek
(v jednom případě dvouřadého). Veškeré kombinace vykazují
nízký akustický výkon a optimální tlakovou ztrátu.
Existují dva typy výměníku tepla, jeden se dvěma trubkami
pro chlazení; vytápění lze zajistit prostřednictvím přepínacího
režimu. Čtyřtrubkový výměník umožňuje chlazení nebo
topení v prostoru nezávisle na povaze prostoru v ostatních
místnostech. Provozu pod rosným bodem (provozu v
mokrém stavu) je třeba se vyvarovat.
Princip funkce
výfukové hrdlo (AS)
indukční trysky
upravený venkovní vzduch
(primární vzduch)
přívodní vzduch
skříň
indukční hrdlo (IS)
výměník
vzduch v místnosti
(sekundární vzduch)
4-trubkový systém
Vytápění a chlazení
2-trubkový systém
Vytápění nebo chlazení
výstup studené vody
výstup vody
výstup teplé vody
přívod vody
přívod teplé vody
přívod studené vody
3
Provedení · Rozměry
Vlastnosti
Charakteristické konstrukční znaky
–
–
–
–
– Připojovací hrdla vzduchu se hodí pro kruhová potrubí dle
EN 1506 popř. EN 13180
– 4 závěsné otvory pro montáž na místě
– Přípojky vody Ø 12 mm hladké nebo s vnějším závitem G½”,
ploché těsnění
–
–
–
–
–
–
–
Rozsah primárního vzduchu 10 až 80 l/s, 36 až 288 m³/h
S výhodou pro světlosti místností 2,6 m až 4,0 m
Instalace do sníženého stropu, např. v hotelových pokojích
Indukční a výfukové mřížky v řadě variant designu (musí se
objednat zvlášť)
K dispozici ve dvou šířkách výměníku
Výměník tepla pro 2- nebo 4-trubkové systémy
Trysky ve třech konfiguracích k optimální indukci dle potřeby
Trysky z lisovaného plechu, nehořlavé
Indukční a výfuková hrdla jsou k dodání jako volné
příslušenství
Maximální provozní tlak: 6 barů
Maximální provozní teplota:
75 °C
Jiné provozní tlaky a provozní teploty na vyžádání.
Materiály:
– Skříň a plech s tryskami z pozinkovaného ocelového plechu
– Výměník tepla z měděných trubek a hliníkových lamel
– Skříň a výměník tepla volitelně s černou povrchovou
úpravou (RAL 9005)
DID-E...-LI
L
48
200
28
A
Ø158
13,5
13,5
A
32
Řez A – A
BX
∼ 46
200
123
121
∅158
BWT
Rozměry v mm
max. 35
min. 15
X
Y
BY
max. 55
min. 35
LN
900
1200
1500
BWT
256
320
256
320
256
320
L
948
1248
1548
LN = jmenovitá délka
BWT = šířka výměníku
L = délka skříně
celková délka = L + 27
4
BX
BY
E
X
Y
550
614
550
614
550
614
576
640
576
640
576
640
160
318
160
318
160
318
221
224
221
224
221
224
225
257
225
257
225
257
Instalace
Instalaci stropních indukčních vyústí, zhotovení všech přípojek
a dodávku upevňovacích, spojovacích a těsnících materiálů,
provádí zákazník.
Instalaci a zapojení jednotek smí provádět jen školený odborný
personál.
Při všech pracích dodržujte zákonná ustanovení.
Ideální montáž je do sádrokartonových přepážek nebo do
podhledů v hotelových pokojích, jednotlivých nemocničních
odděleních nebo jednotlivých kancelářích vzniklých rozdělením
větších místností.
Stropní indukční vyúsť je vybavena čtyřmi závěsnými otvory
k upevnění vyústě na strop pomocí závitových tyčí, drátů nebo
kovových závěsů. Použijte jen upevňovací systémy povolené
stavebním dozorem.
Připojení primárního vzduchu se provádí na připojovací hrdlo
vzduchu. Výměník tepla má přípojky vody pro vstup a výstup
vody (u 4-trubkových systémů 4 přípojky) na jedné čelní straně.
Spojení je provedeno pevné, tj. letováním, šroubením, nebo
pružnými hadicemi. Dbejte na zajištění adekvátního vypouštění
a odvzdušnění.
Pružné hadice jsou k dodání jako volitelné příslušenství
(viz. katalogový list).
DID-E...-LI
Ø6
38
Detail Z
Závěsné otvory
Provedení závěsného systému zajistí zákazník
L
B
6
Pohled B
Levá připojení (LI)
Připojení vody, vlevo (LI)
Ø158
Z
96
E
48
108
Ø158
Pohled B
Pravá připojení (RE)
96
108
E
48
5
Montáž
Indukční a výfuková mřížka
Údržba
Sádrokartonová přepážka musí mít dva otvory pro indukční a
přívodní vzduch. Montáž je snazší s indukční a výfukovým
nástavcem dodaným jako volné příslušenství.
Pro optimální přívod vzduchu do místnosti by měly pro
přívodní a indukční vzduch použít mřížky TROX.
Pokud zákazník zajišťuje na místě kryt indukční vyústě, např.
perforovaný plech, musí mít tento kryt minimálně 50 % volné
plochy.
Jako u všech vyústí, indukujících vzduch z místnosti, se mohou
v závislosti na kvalitě vzduchu v místnosti usazovat na povrchu
mřížky nečistoty. V případě potřeby vyčistěte mřížku obvyklými
neagresivními prostředky pro domácnost.
Výměníky tepla vysajte průmyslovým vysavačem. K údržbě
viz také VDI 6022, list 1 – Hygienické požadavky na
vzduchotechnická zařízení.
Sejmutí indukční mřížky
128
Ø158
~15
V případě, že byl použit indukční nástavec a doporučená mřížka
TROX, po sejmutí indukční mřížky získáte přístup k výměníku.
Indukční mřížku sejmete po uvolnění skrytého šroubového
spojení.
Mezistrop nebo
sádrokartonová přepážka
max. 55
min. 35
Výška otvoru
max. 35
min. 15
Šířka otvoru
T
U
Rozměry v mm
LN
900
1200
1500
6
Délka
Délka
Výška
Indukční a
výfuková mřížka
Instalační otvor
Výfuková mřížka
925
1225
1525
928
1228
1528
BWT
Výška
T
U
Indukční
mřížka
Rozměry mřížky
Indukční
nástavec
256
225
101
228
925 × 225
320
325
85
328
925 × 325
256
225
101
228
1225 × 225
320
325
85
328
1225 × 325
256
225
101
228
1525 × 225
320
325
85
328
1525 × 325
125
Výfukové
nástavec
925 × 125
125
1225 × 125
125
1525 × 125
QWH tWVH
VWH tWRH
QWK tWRK
VWK tWVK
Definice
h₁
Qges
h
VPr
QPr
tPr
x
1,8 m
vl
∆tl
∆tl
∆tPr
∆tW
∆tRWV
∆pt
∆pW
tR
tWVK
tWRK
tWVH
tWRH
tPr
QWK
QWH
Qges
QPr
VWK
VWH
VPr
vl
LWA
l
h₁
h
x
vK
vK
vK
vK
v Pa
v kPa
v °C
v °C
v °C
v °C
v °C
v °C
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
rozdíl teploty mezi vzduchem v místnosti a přívodním vzduchem ve vzdálenosti l = x +h₁
rozdíl teploty mezi vzduchem v místnosti a primárním vzduchem
rozdíl teploty mezi přívodem vody a odvodem vody
rozdíl teploty mezi vzduchem v místnosti a přiváděnou vodou
celková tlaková ztráta
tlaková ztráta na straně vody
teplota vzduchu v místnosti
teplota přiváděné vody, chlazení
teplota odváděné vody, chlazení
teplota přiváděné vody, topení
teplota odváděné vody, topení
teplota primárního vzduchu
vW
vW
vW
vW
v l/h
v l/h
v l/s, m³/h
v m/s
v dB(A)
vm
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
chladicí výkon na straně vody
topný výkon na straně vody
celkový chladicí výkon QPr + QWK
chladicí výkon primárního vzduchu
průtok vody, chlazení
průtok vody, topení
průtok primárního vzduchu
rychlost proudění u zdi ve vzdálenosti l = x + h₁
A-hladina akustického výkonu
dráha proudění od vyústě až ke zdi, 1,80 m nad podlahou l = x + h1 horizontální vzdálenosti od
jednotky, při které začíná odpadat proud přívodního vzduchu od stropu
vzdálenost od stropu do pobytové zóny (H=1,8 m)
výška místnosti, popř. umístění DID
vzdálenost mezi mřížkou a stěnou
vm :
vm :
vm :
Všechny akustické výkony jsou vztaženy na 1 pW. Všechny hladiny hluku jsou určeny v dozvučné
komoře podle EN ISO 5315.
Technické údaje se zakládají na hustotě vzduchu 1,2 kg/m³.
7
Příklad výpočtu
Výběr stropních indukčních vyústí začíná v návrhové tabulce
s rychlým výběrem (strana 9). Tyto výkony platí jen pro
udané výchozí hodnoty.
Když se skutečné provozní údaje liší od výchozích hodnot,
následují ve druhém kroku korekce pomocí diagramů a
tabulek na straně 10 a 11.
Bližší výběr a konstrukce stropních indukčních vyústí viz
návrhový program pro snadné vyhledávání produktů na
našich stránkách.
Následující příklad ukazuje výpočet jednotky na základě
tohoto podkladu.
5,0
Zadané údaje
Hotelový pokoj
Šířka místnosti:
Hloubka místnosti:
Výška místnosti:
Obsazení osobami:
Chladicí zátěž:
Teplota v místnosti (léto):
Teplota primárního vzduchu:
Teplota studené vody na přívodu:
4,3 m
5m
2,7 m
2
45 W/m²
26 °C
16 °C
16 °C
Průtoky primárního vzduchu lze stanovit např.
Podle EN 15251, budovy bez škodlivých látek,
kategorie II
ve vztahu k budově:
0,7 (l/s)/m²
ve vztahu k osobám:
7,0 (l/s) na osobu
Výpočet
Průtok primárního vzduchu:
21,5 m² × 0,7 (l/s)/m²
2 osoby x 7 (l/s) na osobu
Součet
Chladicí zátěž: 21,5 m² × 45 W/m²
4,3
DID-E
= 15 l/s
= 14 l/s
= 29 l/s
= 968 W
2,7
Údaje k rychlému výběru, strana 9
DID-E
Nominální délka:
1200 mm
Typ trysky:
U
Šířka výměníku:
256 mm
Rozměry v mm
Výsledek
Výkony a komfortní parametry
Zdroj
Celkový chladicí výkon na jednotku
Rychlý výběr
Chladicí výkon na straně vody při 110 l/h
Rychlý výběr
Chladicí výkon na straně vzduchu
Chladicí výkon příliš nízký, průtok vody se musí zvýšit, např. na 180 l/h
Korekční faktor pro 180 l/h
strana 9
Chladicí výkon na straně vody při 180 l/h
Celkový projektovaný chladicí výkon
Rozdíl teploty na straně vody
Diagram 1
Tlaková ztráta výměníku tepla
Diagram 2
Vzdálenost od vyústě
Rychlost proudění u zdi
Teplota přívodního vzduchu v pobytové
zóně
8
Qges − QWK
Výpočet
Hodnota
913 − 563
913 W
563 W
350 W
563 × 1,2
350 + 676
l = x + h₁
5 + (2,7 − 1,8)
Diagram 9
Rychlost vzduchu v pobytové zóně
(0,5 m od zdi)
Teplotní rozdíl
Vzorec
Diagram 9
1,2
676 W
1026 W
cca 3 K
cca 4 kPa
5,9 m
cca 0,3 m/s
cca 50 % z vl
cca 0,5 x 0,3
cca 0,15 m/s
∆tl ⁄ ∆tPr
∆tPr × ∆tl ⁄ ∆tPr
10 × 0,28
0,28
2,8 K
tR − ∆tl
26 − 2,8
23,2 °C
Rychlý výběr
Výchozí hodnoty – chlazení
Výchozí hodnoty - topení
tR
tPr
tWVK
VWK
tR
tPr
tWVH
VWH
= 26 °C
= 16 °C
= 16 °C
= 110 l/h
primární vzduch
hlučnost
proudění
= 22 °C
= 22 °C (izotermický)
= 50 °C
= 110 l/h
chlazení
2- a 4-trubkový systém
topení
4-trubkový systém
šířka výměníku
LN
typ
trysky
VPr
G
900
U
2U
G
1200
U
2U
G
1500
U
2U
256 mm
QWK
Qges
(voda)
W
W
šířka výměníku
320 mm
Qges
QWK
(voda)
W
W
256 mm
QWH=Qges
(voda)
W
320 mm
QWH=Qges
(voda)
W
∆p
LWA
l/s
m3/h
Pa
dB(A)
10
15
22
15
23
32
26
42
50
36
54
79
54
83
115
94
151
180
78
175
377
54
126
244
42
108
154
14
26
37
10
23
33
12
27
32
424
612
804
534
738
923
646
970
1111
303
431
539
353
461
537
332
464
508
459
628
858
573
786
978
683
1018
1163
338
447
593
392
509
592
369
512
560
545
790
1006
638
849
1003
599
855
943
585
846
1074
685
908
1071
643
914
1007
13
19
27
19
29
40
32
52
62
47
68
97
68
104
144
115
187
223
74
159
321
49
114
216
36
96
137
15
26
37
11
23
33
15
29
34
536
755
971
662
913
1135
781
1187
1362
379
526
645
433
563
653
395
560
614
577
808
1033
708
970
1197
824
1243
1421
420
579
707
479
620
715
438
616
673
689
979
1226
794
1056
1242
721
1049
1159
738
1046
1306
849
1127
1323
772
1119
1236
16
24
34
24
36
50
40
55
78
58
86
122
86
130
180
144
198
281
73
164
329
50
113
218
38
100
144
17
29
39
13
25
35
20
35
40
642
918
1171
812
1099
1370
958
1448
1667
449
629
761
523
665
767
476
664
726
690
979
1239
865
1162
1438
1007
1510
1733
497
690
829
576
728
835
525
726
792
826
1193
1475
973
1268
1487
879
1265
1398
884
1271
1567
1040
1351
1580
940
1347
1486
9
Výkony na straně vody
Chlazení – korekční faktor
VWK v l/h
LN
70
90
Topení – korekční faktor
VWH v l/h
110 130 150 180 220 250 280
900
0,81 0,91 1,00 1,07 1,11 1,19 1,24 1,27 1,29
1200
0,80 0,91 1,00 1,07 1,12 1,20 1,26 1,29 1,31
1500
0,79 0,91 1,00 1,08 1,13 1,21 1,28 1,31 1,34
LN
30
40
50
70
0,67 0,75 0,82 0,90 0,96 1,00 1,02 1,04
1500
0,64 0,73 0,80 0,89 0,96 1,00 1,02 1,05
tR
tPr
tWVH
VWH
3
= 22 °C
= 22 °C (izotermický)
= 50 °C
= 110 l/h
topení
9
18
50 l/h
8
70
90
110
130
6
150
5
170
210
4
250
290
3
130
12
170
10
8
210
6
2
průtok vody
200
400
600
průtok vody
800 900
0
1100
200
600
4
3,3
12
3,0
11
LN1500 × 320
10
LN1200 × 320
9
LN900 × 320
8
7
6
5
4
LN1500 × 256
3
LN1200 × 256
2
LN900 × 256
1
1800
2200
2,8
LN1500
2,5
LN1200
2,3
LN900
2,0
1,8
1,5
1,3
1,0
0,8
0,5
0,3
50 70
110
150 170
210
průtok vody VWK v l/h
10
1400
topení*
13
rozdíl tlaku na straně vody ∆pW v kPa
rozdíl tlaku na straně vody ∆pW v kPa
chlazení
1000
topný výkon na straně vody QWH ve W
chladicí výkon na straně vody QWK ve W
0
110
4
1
2
90
14
2
0
70
50 l/h
16
rozdíl teploty ∆tW v K
rozdíl teploty ∆tW v K
7
250 270
140
1200
Výchozí hodnoty - topení
chlazení
120
0,68 0,76 0,83 0,91 0,96 1,00 1,02 1,04
tR
tPr
tWVK
VWK
1
110
900
Výchozí hodnoty – chlazení
= 26 °C
= 16 °C
= 16 °C
= 110 l/h
90
0
50
70
110
150 170
210
250 270
průtok vody VWH v l/h
* Pro obě šířky výměníku (256/320 mm) pro 4-trubkové systémy
Vzduchotechnické údaje
0,8
0,8
0,6
0,6
r
0,4
16
14
12
10
0,3
∆tl ⁄ ∆tPr
8 l/
s
0,2
0,3
5 l/
30
25
20
15
∆tl ⁄ ∆tPr
s
0,2
10
LN = 1200, typ trysky G
9
0,8
0,8
0,6
VP
=2
r
0,4
4 l/
s
20
0,3
16
14
12
∆tl ⁄ ∆tPr
0,2
4 5 6
8
2
3
Vzdálenost l popř.. xkrit v m
2
3
4
5
7 8
r
0 l/
s
0,2
0,3
∆tl ⁄ ∆tPr
3
4 5
=3
6
8
0 l/
s
25
20
17
15
0,2
0,1
2
3
4 5 6
8
Vzdálenost l popř.. xkrit v m
10
=7
0 l/
s
60
50
40
0,4
0,3
30
∆tl ⁄ ∆tPr
0,2
1
2
3
4
5
6
8
10
Vzdálenost l popř.. xkrit v m
13 LN = 1500, typ trysky 2U
1,0
0,8
VP
0,6
0,4
∆tl ⁄ ∆tPr
0,3
=5
VP
r
0 l/
s
40
35
30
25
0,2
0,1
1
VP
0,6
10
12 LN = 1500, typ trysky U
vl v m/s nebo ∆tl ⁄ ∆tPr
0,4
2
r
r
8 10
0,1
1
0,8
2
3
4 5 6
Vzdálenost l popř.. xkrit v m
10 LN = 1200, typ trysky 2U
∆tl ⁄ ∆tPr
0,8
20
0,2
r
=4
35
30
25
20
0,3
1,0
0,6
∆tl ⁄ ∆tPr
0,8
VP
0,4
1,0
VP
30
0,3
Vzdálenost l popř.. xkrit v m
11 LN = 1500, typ trysky G
s
1,0
0,6
10
0 l/
40
0,4
1
0,1
1
=6
r
50
10
LN = 1200, typ trysky U
1,0
VP
0,6
0,1
1
vl v m/s nebo ∆tl ⁄ ∆tPr
2
3
4 5 6 8
Vzdálenost l popř.. xkrit v m
Vzdálenost l popř.. xkrit v m
vl v m/s nebo ∆tl ⁄ ∆tPr
=3
r
0,4
1,0
0,1
0,8
VP
0,1
1
LN = 900, typ trysky 2U
1,0
vl v m/s nebo ∆tl ⁄ ∆tPr
vl v m/s nebo ∆tl ⁄ ∆tPr
=1
vl v m/s nebo ∆tl ⁄ ∆tPr
1,0
VP
7
LN = 900, typ trysky U
1,0
0,1
8
6
vl v m/s nebo ∆tl ⁄ ∆tPr
LN = 900, typ trysky G
vl v m/s nebo ∆tl ⁄ ∆tPr
vl v m/s nebo ∆tl ⁄ ∆tPr
5
0,6
=8
70
60
50
40
0,4
0,3
0 l/
s
∆tl ⁄ ∆tPr
0,2
0,1
1
2
3
4 5 6
8
Vzdálenost l popř.. xkrit v m
10
1
2
3
4 5 6
8
Vzdálenost l popř.. xkrit v m
10
Rychlosti proudění vl a vh1 v předchozích diagramech
platí při stejnoměrném rozdělení zdrojů tepla v místnosti.
Asymetrické rozdělení zdrojů tepla může mít za následek
jiné rychlosti.
11
Informace pro objednání
Stručný popis
Stropní indukční vyústě s jednostranným výfukem vzduchu a
vysokým topným výkonem s využitím systémů voda-vzduch.
Vhodné pro hotelové pokoje, jednotlivá nemocniční oddělení
a jednotlivé kanceláře vzniklé rozdělením větší místnosti.
Skládají se ze skříně se závěsnými otvory, připojovacího
hrdla, nehořlavých trysek a výměníku tepla.
Zvláštní charakteristické vlastnosti
– Nízké provedení
– Výměníky tepla pro 2- nebo 4-trubkové systémy
– Trysky z lisovaného plechu, nehořlavé
– Indukční a výfukové mřížky v řadě variant designu
Trysky ve dvou alternativách, z nichž jedna je ve dvouřadém
uspořádání pro optimalizaci indukce. Připojovací hrdla vody
s hladkým 12mm venkovním průměrem.
Varianty vyústí:
Připojovací hrdlo na straně vody s G ½“ venkovního závitu,
ploché těsnění.
Materiály:
Skříň a plech s tryskami z pozinkovaného ocelového plechu.
Výměník tepla z měděných trubek a hliníkových lamel.
Volitelný indukční (IS) a výfukový (AS) nástavec
z pozinkovaného ocelového plechu.
Skříň, nástavec a výměník tepla volitelně s černou
povrchovou úpravou (RAL 9005).
Objednací klíč
DID-E - DE - 2 - U - RE - A1 - E
/
1200 × 256
yp
Výměník
-2
2-trubkový systém
-4
4-trubkový systém
arianty trysek
-G
-U
-2U
Změny vyhrazeny · Všechna práva vyhrazena © TROX GmbH (6/2012)
Umístění vodních přípojek
-RE vpravo
-LI
vlevo
odní přípojky
Koncová trubka Ø12 hladká,
žádný údaj
-A1 s vnějším závitem G1/2“, ploché
těsnění
12
/
G1
Odvzdušňovací ventil
Bez, žádný údaj
-E
S odvzdušňovacím ventilem
Jmenovitá délka × šířka výměníku
900 × 256
900 × 320
1200 × 256
1200 × 320
1500 × 256
1500 × 320
ovrch
Skříň a výměník
Neupravený, žádný údaj
G1
černý dle RAL 9005
Příslušenství
DID-E -IS
DID-E -AS
DID-E -IA
Indukční nástavec
Výfukový nástavec
Indukční a výfukový
nástavec
Větrací mřížky se musí objednat samostatně
viz katalogový list TROX č. T 1.1/1/...
viz katalogový list HESCO č. L-02-1-01
Příklad objednávky
Příklad objednávky pro příslušenství
Výrobek: TROX
Typ:
DID-E -2 -U -RE -A1 -E / 1200 × 256 / G1
Výrobek: TROX
Typ:
DID-E -IA / 1200 × 256 / G1
Download

Stropní indukční vyústě Typ DID-E