MODERNIZACE CZT
MĚSTA KOPŘIVNICE
prezentace pro Teplárenské dny
24. 04. 2014
Modernizace CZT
Město Kopřivnice – zásobování teplem‐současnost
‐Rozvoj města (výstavba sídlišť) úzce spojen s rozvojem automobilky
TATRA (60. až 80. léta).
‐Město je zásobováno teplem pomoci soustavou CZT
‐Zdrojem, bývalá podniková teplárna TATRA. Umístěna v areálu automobilky, dnešním vlastník je společnost KOMTERM a.s. ‐Teplárna byla a je vlastníkem páteřních horkovodních rozvodů tepla (cca 8,5 km)
‐Město Kopřivnice je vlastníkem (cca 21 ks) VS na území městě a sekundárních rozvodů tepla (cca 22 km – čtyřtrubka)
‐Provoz sekundáru zajišťuje TEPLO Kopřivnice s.r.o, organizace
města.
Modernizace CZT
Stávající stav soustavy CZT
‐ Soustava CZT byla budována souběžně s výstavbou panelových sídlišť ve městě v letech 1964‐1985
‐ Primární rozvody byly dimenzovány na dodávku cca 400 000 GJ tepla, současná dodávka nedosahuje 200 000 GJ ‐ vliv zateplování objektů, ale i odpojování
‐ Sekundární rozvody jsou obdobně předimenzovány ‐ Zařízení za hranicí životnosti
‐ Důsledkem vysoké ztráty a poruchovost Modernizace CZT
Varianty řešení ‐ rok 2000 až 2005
Od roku 2000 město Kopřivnice zvažovalo možnosti rekonstrukce soustavy CZT
‐ Několik alternativ technického řešení
o decentralizované zásobování teplem s okrskovými kotelnami
o dvoutrubkový rozvod a objektové předávací stanice tepla ve variantě horkovod a teplovod
o zdroj tepla ze stávající teplárny nebo z vlastního plynového zdroje
‐ V roce 2004 byla přijata varianta kompletní rekonstrukce rozvodů tepla – náhrada stávající primárních i sekundárních rozvodů tepla dvoutrubkovým rozvodem a instalace objektových předávacích stanic (dále OPS)
‐Varianta byla v roce 2005 doplněna o záměr výstavby nového tepelného zdroje na zemní plyn, následně doplněný i o kogenerační jednotky.
Modernizace CZT
Příprava realizace formou leasingu – rok 2000 až 2005
‐ Původním záměrem města bylo realizovat modernizaci formou leasingu, v roce 2002 byla pro účely realizace založena společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o.
‐ Varianta leasingu byla pro svou finanční náročnost a negativní dopad do ceny tepla zamítnuta ‐ Nová aktivita byla zahájena v letech 2005 ‐2006. V tomto období byl schválen koncesní zákon a město Kopřivnice pokračovalo podle tohoto předpisu
Modernizace CZT
Koncesní projekt ‐ rok 2006 až 2009
‐ V roce 2008 byl zastupitelstvem města schválen Koncesní projekt s názvem Centrální zásobování teplem v Kopřivnici
‐ Koncesní projekt zahrnoval podmínky města Kopřivnice
o realizace nebude mít vliv na rozpočet města a nevzniknou požadavky na záruky ze strany města
o vybudovaný majetek zůstane ve vlastnictví města
o realizací nedojde k navýšení ceny služby – dodávka tepla pro konečného odběratele
o město si zachová vliv na tvorbu ceny tepla
‐Koncesní projekt nebyl nakonec realizován
Modernizace CZT
Dotace Eko Energie III – rok 2010 až doposud
‐ Počátkem roku 2010 byla v rámci OPPI vyhlášena výzva k podávání žádostí o podporu v programu Eko Energie III. ‐ Podpora byla zaměřena mimo jiné na modernizace, rekonstrukce a
snižování ztrát v rozvodech a tepla na oblasti zavádění a
modernizace systémů měření a regulace
‐ Podpora byla směrována pro podnikatelské subjekty, příjemcem
podpory nemohlo být pouze město, proto byl jako další
spoluvlastník přibráno SBD s podílem10 %.
‐ Město Kopřivnice pověřilo realizací projektu společnost TEPLO
Kopřivnice s.r.o., které v 06/2010 podává úspěšně žádost o
podporu.
Modernizace CZT
Výběr strategického partnera – rok 2011
‐ Požadavky na financování projektu přesahovaly možnosti
města Kopřivnice i společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o.
‐ V 06/2011 město Kopřivnice vyhlašuje výběrové řízení na výběr
partnera pro kapitálový vstup do společnosti TEPLO Kopřivnice
s.r.o. a realizaci projektu Modernizace CZT Kopřivnice.
‐ Hlavním úkolem partnera je zajištění financování projektu.
‐ Z třech uchazečů byla vybrána společnost TENZA a.s. a
v 12/2011 je uzavřena Partnerská smlouva.
Modernizace CZT
Partnerská smlouva
V této smlouvě jsou smluvně zajištěny priority města Kopřivnice:
Náklady na dodávku tepla pro konečné spotřebitele nebudou vyšší než
stávající náklady
Město se nepodílí na realizaci a následně provozování finančně a to ani
formou záruky či ručením.
Město bude mít zajištěný dostatečný vliv na dění ve Společnosti. Vliv bude
zakotven ve společenské smlouvě Společnosti.
Majetek vybudovaný v rámci Projektu bude výhradně ve vlastnictví
Společnosti.
Rozsah a technické řešení Projektu ja dáno stávající projektovou
dokumentací.
Modernizace CZT
Výběr zhotovitele a financující banky – rok 2012
‐ Výběr zhotovitele proběhl dle zákona o veřejných zakázkách, obdobně výběr banky pro spolufinancování projektu.
‐ Výběrové řízení zahájené v roce 2012 bylo nakonec zrušeno, částečně pro pochybení zadavatele a možné následné problémy s přiznáním dotace, částečně pro změnu koncepce zdroje tepla.
‐ Předpokládaný termíne zahájením realizace, který byl předpokládán v 09/2012 byl o rok odsunut. Důvodem byla:
a) nutnost opakování výběrového řízení na zhotovitele
b) nutnost zpracování zadávací dokumentace v podrobnosti realizační dokumentace
c) splnění všech požadavků financující banky jako např. zajištění dlouhodobých smluv u 90% stávajících odběratelů.
Modernizace CZT
Zdroj tepla pro soustavu CZT
‐ Původní koncepce z let 2002‐2005 uvažovala s využitím zdroje tepla v areálu Tatra
s palivovým mixem – zemní plyn, černé uhlí, spoluspalování biomasy.
‐ Vzhledem k vývoji ceny tepla z tohoto zdroje, který neumožňoval dodržení požadavku nepřekročení stávajících nákladů konečných odběratelů na teplo byl projekt doplněn o záměr výstavby nového tepelného zdroje na zemní plyn
‐ Koncem roku 2012 předložil Komterm a.s. koncepci rozvoje teplárny a včetně doplnění o zdroj na biopaliva. Nabídl dodávky tepla v cenové úrovni nepřekračující cenu zemního plynu.
‐ Začátkem roku 2013 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi TEPLO Kopřivnice s.r.o. a Komterm a.s, jejíž součástí je i dlouhodobá smlouva o dodávce tepla z teplárny Komterm do modernizované soustavy CZT
Modernizace CZT
Současný stav – rok 2013/2014
‐Generální dodavatel díla společnost Hochtief a.s.
‐Stavba byla zahájena v 09/2013
‐Předpoklad uvedení do zkušebního provozu 09/2014
‐Předpoklad dokončení je 11/2014
‐Náklady stavby jsou 219 mil Kč
‐Poskytnutá dotace je do výše 40% uznatelných nákladů
Modernizace CZT
Technické parametry stavby
‐ Nové teplovodní rozvody z předizolovaného potrubí izolační třídy 2 v celkové délce 13,6 km
‐ Použité dimenze potrubí DN25 – DN300
‐ Instalace 195 ks OPS s celkovým příkonem 29 MWt
‐ OPS vybaveny autonomní regulací s řízením z centrálního dispečinku s funkcí dálkového odečtu měřičů tepla
‐ Soustava je připravena na realizaci zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla o výkonu 2 x 2 MWe
Modernizace CZT
Děkuji za pozornost
Roman Beneš
energetik města Kopřivnice
tel. 556879669
[email protected]
Download

modernizace czt města kopřivnice