Rehabilitační ústav Kladruby
ve spolupráci s Českou společností pro míšní léze
p o ř á d a j í
30. LIS TOPADU 2012
K L A D R U B S K Ý
S P I N Á LN Í D EN
u příležitosti 65. výročí založení Rehabilitačního ústavu Kladruby
a 10. výročí založení Spinální rehabilitační jednotky
s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
FINÁLNÍ INFORMACE
robotický exoskelet dolních končetin
ČR
ení v by
v
a
t
s
u
ladr
před
é
ÚK
ierov
ni v R
prem pinálním d 1. 2012
na S
30.1
ORGA N IZ AČ N Í
P OKY N Y
Téma: Nové poznatky a zkušenosti v péči o pacienty s míšním postižením
Místo konání: Rehabilitační ústav Kladruby, Kladruby u Vlašimi
Termín konání: 30.11.2012 od 9:30 - 16:30 hod.
Registrace účastníků: pátek 30.11.2012 od 8:30 hod.
Přihlášky k pasivní účasti prosíme zaslat na kontaktní e-mail do 15.11.2012
Registrační poplatek: 400,- Kč (platba při registraci), aktivní účast bez poplatku
Poplatek je jednotný pro lékaře, všeobecné sestry, fyzioterapeuty, ergoterapeuty,
logopedy, psychology, zdravotně sociální pracovníky i nutriční terapeuty.
V ceně poplatku je občerstvení (mezi přednáškami i raut).
P R O G R A M
Pokyny pro přednášející: Délka příspěvku maximálně 10 minut
1. blok
Abstrakta: ve formátu MS Word na CD, flash disku.
Předsedající:
Doc. MUDr. Vladimír Kříž, MUDr.Václav Volejník,CSc.
Audiovizuální technika: dataprojekce ve formátu MS Power Point 2007,
video CD - kodeky DivX, XviD, DVD.
9:30 - 9:40
Úvodní slovo Ing. Josef Hendrych, MBA ředitel RÚ Kladruby
9:40 - 9:50
Statistika SRJ RÚ Kladruby za období 2002-2012
9:50 -10:05
Z historie léčby para- a quadruplegiků v RÚ Kladruby
Kontakt: Jana Karafiátová, tel. 317 881 391(310), e-mail: [email protected]
prim. MUDr. Marie Kulakovská
Rehabilitační ústav Kladruby, Kladruby 30, 257 62 Kladruby u Vlašimi
Těšíme se na Vaši účast.
Ing. Josef Hendrych, MBA
ředitel RÚ Kladruby
prim. MUDr. Marie Kulakovská
náměstkyně pro léčebně preventivní péči RÚ Kladruby
Mgr. Eva Talpová
náměstkyně pro kvalitu a ošetřovatelskou péči RÚ Kladruby
prim. MUDr. Marie Kulakovská, RÚ Kladruby
Doc. MUDr. Vladimír Kříž, Miroslava Křížová,
Veronika Majerová (Křížová), CEMR, Kostelec nad Č.l.
10:05 - 10:20 Příspěvek RÚ Kladruby k rozvoji funkční diagnostiky
Doc. MUDr. Jan Kálal, FN Motol Praha
10:20 - 10:35 Současné problémy v podmínkách pro činnost
lůžkových zařízení následné péče
MUDr. Václav Volejník,CSc., Hamzova odborná léčebna
pro děti a dospělé Luže Košumberk
10:35 - 10:45 Diskuze
10:45 - 11:15 Přestávka
Předsedající:
2. blok
Doc. MUDr. Paedr. Jan Kálal, CSc., prim. MUDr. Jiří Kříž
11:15 - 11:35 Současné směry výzkumu regenerace míchy
prim. MUDr. Jiří Kříž, SJ FN Motol Praha
11:35 - 11:55 Koncepce multidisciplinární péče o pacienty
se spinálním postižením z urologického hlediska
Doc. MUDr. Roman Zachoval PhD.
Thomayerova nemocnice Praha-Krč
11:55 - 12:15 Cesty mezi FN Brno, ParaCENTREM Fenix
a European Spinal Cord Injury Federation
MUDr. Lia Vašíčková, FN Brno Bohunice
12:15 - 12:35 Efektivní využití MKF v RÚ Kladruby
prim. MUDr. Karel Moses, RÚ Kladruby
12:35 - 12:55 Rehabilitace ruky po rekonstrukčních výkonech
vzájemná spolupráce s RÚ Kladruby
MUDr. Ludmila Fialová a kol.
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou,
Klinika plastické chirurgie FN Královské Vinohrady Praha
12:55 - 13:15
Role české asociace paraplegiků CZEPA v procesu
rehabilitace a integrace,
Zdeňka Faltýnková,
Česká asociace paraplegiků CZEPA Praha
3. blok
Zdeňka Faltýnková, prim. MUDr. Karel Moses
14:30 - 14:45 Vývoj hmatné obruče
Ing. Petr Šika, Fakulta zdravotnických studií ZČU,
Výživové doporučení pro pacienty s neurogenním střevem Ing. Petr Havlíček, poradce pro výživu Centrum Vittore Praha
15:00 - 15:10 Jednoduchý systém cvičení pro všechny
i jakkoli handicapované
Dagmar Drastíková, certifikovaná zdravotní cvičitelka,
Zdravé Beskydy s. r. o., Kunčice pod Ondřejníkem
15:10 - 15:20 Roční zkušenosti s přístrojem ERIGO
Petr Vostřel, DiS, fyzioterapeut, SRJ Hamzova odborná
léčebna pro děti a dospělé Luže Košumberk
15:20 - 15:30 Skupinové cvičení s využitím Terapimasteru
Ivana Hošková, Olga Mendlová, fyzioterapeutky, RÚ Kladruby
15:30 - 15:40 Diskuze
15:40 - 15:50 Přestávka
4. blok (firemní blok)
15: 50 - 16:00 Coloplast-partnerství pro všechny, Coloplast
16:00 - 16:10
Prezentace aktivních vozíků Küschal, Sivak
16:10 - 16:20 Jak můžeme pomoci pacientům se spinálním traumatem? MUDr.Zdenek Kojecky, BBRAUN Medical s.r.o.
16:20 - 16:30 I na vozíku můžete být soběstační, PATRON Bohemia a.s.
13:15 - 13:30 Diskuze
13:30 - 14:30 Oběd
Předsedající:
14:45-15:00
Západočeská univerzita v Plzni
16:30
Zakončení Kladrubského spinálního dne
Download

kladrubsk ý spinální den - Rehabilitační ústav Kladruby