Metropolitní rozvoj města Brna
s vizí do roku 2020
18. 10. 2012
Marie ZEZŮLKOVÁ, Jan ZVARA
Kancelář strategie města
Magistrát města Brna
STRUKTURA PREZENTACE
Metropolitní oblasti ve Francii a Německu
Brněnská aglomerace
Podpora metropolitních oblastí z EU
Význam dat pro rozvoj města
1819
1918
1968
1992
METROPOLITNÍ OBLASTI VE FRANCII A NĚMECKU
METROPOLITNÍ OBLASTI VE FRANCII
1966 - 1973
1995 - 2001
Grand Lyon
Marseille Provence Métropole
Lille Métropole communauté urbaine
Nantes Métropole
Communauté urbaine de Bordeaux
Communauté urbaine du Grand Nancy
Communauté urbaine de Strasbourg
Communauté urbaine d’Arras
Brest métropole océane
Communauté urbaine d’Alençon
Le Mans Métropole
Communauté urbaine Creusot-Montceau
Communauté urbaine de Cherbourg
Dunkerque grand littoral
Aglomerace nad 500 000 obyvatel
2008
Grand Toulouse
Nice Côte d’Azur
OBLASTI SPOLUPRÁCE AGLOMERACÍ - FRANCIE
.
Strategické a územní plánování
Hospodářský rozvoj
Městská hromadná doprava
Sociální rovnováha bydlení
Společná vize a priority
Technická infrastruktura
Parkování
Odpady
Vodní hospodářství
Kanalizace
Hřbitovy
Jatka
Veletrhy
METROPOLITNÍ OBLASTI V NĚMECKU
Existuje 11 metropolitních oblastí
Ustavovány od roku 1995
Největší aglomerace Rhein – Ruhr (11,5 mil. obyvatel)
Pojem „metropolitní region“ (Metropolregion) byl v Německu
zákonně definován již v roce 1995, tedy před patnácti lety.
Označuje prostor velikosti zhruba 7 000 km2 se zhruba 10
milióny obyvatel.
OBLASTI SPOLUPRÁCE AGLOMERACÍ - NĚMECKO
Strategické a územní plánování
Krajinný plán regionu
Regionální plánování infrastruktury
Regionální hospodářský rozvoj
Regionální veřejná doprava
Odpadové hospodářství
SVAZEK OBCÍ STUTTGART
Regionální marketing cestovního ruchu
Společné kulturní a sportovní akce, konference a účast na
významných veletrzích
BRNĚNSKÁ AGLOMERACE
VÝVOJ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ V BRNĚ
Strategie pro Brno
1. koncept dlouhodobé vize
Začátek aktualizace
Strategie pro Brno
39 strategických cílů
108 strategických opatření
Impuls: vstup do EU a
programové období
2007-2013
2003
1994 – Územní plán m. Brna
1998 – první diskuze o Strategii
pro Brno
1989 - 2002
rozvoj bez strategického rámce
Koncepce ekonomického
rozvoje města
2007
2004
2002
Územní studie
Aglomeračních vazeb města
Brna a jeho okolí
2005
2006
2011
2008 2009 2010
Vznik Kanceláře
strategie města
2012
Rozvojové dokumenty
Strategie pro Brno
Strategie pro Brno
dokončení procesu aktualizace
5 priorit
6 strategických cílů
21 strategických opatření
PROČ JE NEZBYTNÁ SPOLUPRÁCE OBCÍ V
RÁMCI BRNĚNSKÉ AGLOMERACE?
Brněnská aglomerace je sídelním a ekonomickým systémem
tvořeným Brnem a několika desítkami okolních obcí. Každodenní
společenské, ekonomické, dopravní či jiné procesy a vazby překračují
jejich administrativní hranice. Tato aglomerace je jedním funkčním
celkem s diferencovanými úkoly a rolemi jednotlivých sídel.
VYMEZENÍ BRNĚNSKÉ AGLOMERACE
Do prostoru Brněnské aglomerace
byly zařazeny obce, které
splňují současně tato dvě
kritéria:
poměr denní pracovní dojížďky
z obce do Brna k celkovému
počtu ekonomicky aktivního
obyvatelstva obce je větší než
25 % (použito dat ze SLDB
2001)
dostupnost centra města Brna
z obcí v jeho okolí prostředky
hromadné a individuální
dopravy zároveň je v časovém
limitu do 40 minut.
Současně byla respektována územní
celistvost vymezené oblasti
aglomerace.
Po zveřejnění dat ze SLDB 2011 o vyjížďce a dojížďce dojde k nutnosti opětovného
vymezení území Brněnské aglomerace. Lze oprávněně předpokládat, že při
dodržení stejných kritérií dojde k plošnému rozšíření jejího území.
AGLOMERAČNÍ VAZBY MĚSTA BRNA
Studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí
Zapojení do projektu Urbact II –
Vytvoření partnerství obcí ,,Brněnské aglomerace“
Strategie Brněnské aglomerace ?
OBLASTI SPOLUPRÁCE (JOINING FORCES)
Prostřednictvím Strategie rozvoje brněnské aglomerace, která
bude přínosná pro všechny aktéry, vzejdou doporučení
spolupracovat v následujících oblastech:
Strategické a územní plánování
Doprava a mobilita
Trh práce a znalostní ekonomika
Cestovní ruch a rekreace
Životní prostředí a technická infrastruktura
Sociální oblast
TRENDY KONCENTRACE AKTIVIT V BRNĚNSKÉ
AGLOMERACI
Zdravotní a sociální péče
Školství
Kultura
Sport
Maloobchod
Bydlení
Pracovní příležitosti
POČET OBYVATEL MĚSTA / AGLOMERACE
Počet obyvatel města Brna (2011)
Počet obyvatel podle ČSÚ: 385 000
Počet obyvatel podle MV: 405 000
Počet obyvatel denně přítomných
cca 550 000!!! (dem. studie)
Počet obyvatel aglomerační oblasti
(2011)
Studie aglomeračních vazeb města
Brna: 530 000
Studie EU před zahájením projektu
Joining Forces: 733 000
EKONOMICKÝ VÝKON
HDP na obyvatele, EU 27 = 100 (expertní odhad 2010)
200
180
160
%
140
120
100
80
60
40
PRAHA
PRAHA
PLZEŇ
PLZEŇ
BRNO
OSTRAVA
BRNO
OSTRAVA
CZ
PRA
CZ
PRA
PLK
PLK
JMK
JMK
MSK
MSK
KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽITÍ PŘÍMĚSTSKÝCH LESŮ
KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽITÍ
PŘÍMĚSTSKÝCH LESŮ – 1. koncepce mimo území Brna
KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽITÍ
PŘÍMĚSTSKÝCH LESŮ
Přesah koncepce mimo území administrativních hranic města
Brna
Založeno na dobrovolné spolupráci všech aktérů
Koordinace aktivit – společný cíl
Tvorba společného webu s informacemi pro návštěvníky lesů
PODPORA METROPOLITNÍCH OBLASTÍ V EU
PODPORA METROPOLITNÍCH OBLASTÍ V EU
Význam metropolitních oblastí zakotven v Lisabonské strategii
V dalším programovacím období EU ukotvena podpora
metropolitních oblastí
Řešení otázek způsobu řízení (governance) metropolitních oblastí z
pohledu sociální, ekonomické, environmentální a územní
perspektivy
Nutnost spolupráce se všemi lokálními stakeholdery/partnery
Strategie Brněnské aglomerace a nástroj ITI pro územně
integrovaný přístup
(spojuje financování z několika prioritních os jednoho nebo více
operačních programů)
SOUČASNÉ AKTIVITY
Generální ředitelství pro regionální politiku – Cities of Tomorrow
Členství v ECONOMIC DEVELOPMENT FORUM
EUROCITIES WORKING GROUP METROPOLITAN AREAS
Dokument: Cities cooperating beyond their boundaries:
evidence through experience in European cities
Spolupráce se SMO (zohlednění urbánní dimenze ve 2014+)
VÝZNAM DAT PRO ROZVOJ MĚSTA
KVALITATIVNÍ / KVANTITATIVNÍ DATA
Pracovní skupiny / projektové týmy
Průzkumy veřejného mínění
Ankety (Brněnský Metropolitan, Urban centrum, ... )
Monitoring tisku a médií – analýzy
KVALITATIVNÍ / KVANTITATIVNÍ DATA
Analýza veřejně dostupných statistických dat (např. s ČSÚ)
Data spolupracujících institucí (např. ÚP, BVV, JIC)
Databáze – CreditInfo - Albertina, CreditInfo - Municipality,
Financial Times - FDI
Benchmarking, spolupráce v rámci partnerských měst,
členství v různých sítích a v rámci projektů zaměřených na
výměnu zkušeností (např. Joining Forces)
Vybranné výdaje statutárního města Brna v roce 2009
(přepočteno na 1 obyvatele)
Prach jemný PM10
Podíl Brna na obyvatelstvu a rozloze JMK
(31. 3. 2009)
80
Jihomoravsk ý k raj
Brno
9000
kapitálové výdaje
8000
provozní výdaje
7000
2006
2007
2008
41,18
34,82
28,00
Brno - Svatoplukova
54,45
65,29
62,18
49,52
57,11
40,79
Brno - Výstaviště
40,09
41,53
49,09
47,52
45,46
35,20
Brno - Zvonařka
62,75
54,19
57,42
45,60
47,46
34,96
38,50
RO K
370592
obyvatel
230
Pramen: ČSÚ
k m2
zdravotnictví
kultura
0
7195,5
tělovýchova a zájmová činn. dětí a mládeže
2005
33,65
36,08
1000
1147146
bezpečnost a veřejný pořádek
2004
30,77
42,73
2000
ochrana životního prostředí
2003
40,82
Brno - Lány
3000
vodní hospodářství
0
Brno - Arboretum
4000
vzdělávání
20
5000
doprava (včetně MHD)
40
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
bydlení, komunální služby a územní rozvoj
PRŮM ĚR
60
Kč
6000
DĚKUJI ZA POZORNOST
www.brno.cz
[email protected]
Download

Zezůlková Marie, Zvara Jan / Metropolitní rozvoj města Brna s vizí do