For us. For environment.
SYSTÉMY PRO NAKLÁDÁNÍ
S DEŠŤOVOU VODOU
Jedna kapka, tisíce aplikací
OBSAH
1. O SPOLEČNOSTI
2. VÝHODY
3. VOLBA VHODNÉHO OBJEMU NÁDRŽE
4. NADZEMNÍ SYSTÉMY
4.1
4.2
ZÁSOBNÍ NÁDRŽE
KOLEKTORY FILTRY
5. PODZEMNÍ SYSTÉMY
5.1NÁDRŽE
5.2FILTRY
5.3 Příklady použití podzemních systémů sběru dešťové vody
5.4
VSAKOVÁNÍ dešťové vody
Jedna kapka, tísíce aplikací
OBSAH
1
O SPOLEČNOSTI KINGSPAN
Společnost Kingspan Environmental je součástí mezinárodní podnikatelské skupiny Kingspan Group PLC. Sortiment
výrobků společnosti nastavuje standardy v oblastech, jako jsou bezpečné skladování topného oleje, motorové nafty, bionafty, chemikálií, dešťové vody, pitné vody, AdBlue® a potravin a také v oblasti selektivního sběru odpadů. Dlouhá léta
zkušeností získaných v konkurenčním prostředí ve spojení s naším intenzivním výzkumem průmyslových vývojových trendů
nám pomohly dosáhnout vysoké kvality našich výrobků, moderního designu a nepřetržitého vývoje a zlepšování našich
produktů.
NAŠE POSLÁNÍ
NABÍZET ÚČINNÁ, MODERNÍ A KVALITNÍ EKOLOGICKÁ ŘEŠENÍ ZA POMOCI NAŠICH VÝROBKŮ.
VIZE
POSKYTOVAT ZÁKAZNÍKŮM NA NAŠICH TRZÍCH SORTIMENT VÝROBKŮ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
Kingspan je uznávanou firmou v oblasti stavebního průmyslu, což je způsobeno především jejím zaměřením na inovace, kvalitu a technické znalosti. Tyto aspekty v kombinaci se solidním technickým a logistickým zázemím firmy umožnily
dosažení vedoucí pozice společnosti na mezinárodním trhu. Inovativní výrobky skupiny odpovídají požadavkům nejpřísnějších mezinárodních norem a jsou používány po celém světě již řadu let. Výrobky společnosti Kingspan jsou konstruovány
tak, aby snižovaly stavební náklady a zlepšovaly kvalitu a pracovní prostředí jak nových, tak i renovovaných budov. Kromě toho nabízejí také rychlou montáž, vynikající odolnost, konstrukci bezpečnou z protipožárního hlediska
a vynikající životnost.
Spolupráce s firmou Kingspan přináší zákazníkům výhodu nižších stavebních nákladů, bezpečného pracovního prostředí a
rychlejší montáže. Více informací najdete na adrese našich webových stránek: www.environmental.kingspan.com.
1. O SPOLEČNOSTI KINGSPAN
2
VÝHODY SBĚRU DEŠŤOVÉ VODY
Voda a naše závislost na ní se stala jedním z nejdůležitějších ekologických problémů dneška, který přitahuje pozornost mnoha uživatelů tohoto přírodního zdroje.
Molekulární struktura vody je velmi jednoduchá. Voda obsahuje pouze dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku.
Přesto by bez vody nebyl život na zemi možný.
Pokud si uvědomujeme, že voda je vzácný a velmi cenný přírodní zdroj, který je nezbytný pro život, pak ji musíme
také odpovídajícím způsobem chránit.
Atmosférická voda se vyskytuje v různých fyzikálních formách, jako je například déšť, sníh, pára nebo mlha, a může
být využívána pro nejrůznější účely, především pro pití a vaření. Pitná voda vyžaduje zpracování a úpravu, což je
vždy proces vyžadující značné náklady a spotřebu energie.
Průměrná spotřeba vody v domácnosti je zhruba 150 litrů na osobu za den. Z tohoto množství je více jak 40 litrů
spláchnuto do záchodu (tato voda byla vyčištěna a bylo ji možno použít na pití!). Zbývajících 110 litrů je využito na
osobní hygienu – 50 litrů, mytí – 12 litrů, jako pitná voda – 5 litrů, praní, mytí vozidel, čištění a zavlažování zahrady
– 40 litrů.
KDYŽ TO SHRNEME: SBĚR DEŠŤOVÉ VODY MŮŽE V DOMÁCNOSTI NAHRADIT AŽ 50 % SPOTŘEBY VODY ODEBÍRANÉ
Z VODOVODU!!
Náklady na jeden kubický metr pitné vody se zvyšují každým rokem z důvodu vyššího znečištění vody a vyšších
nákladů na úpravu vody, ale také z důvodu vyšších nákladů na čištění odpadních vod.
Voda se stala klíčovým ekologickým tématem po celém světě. Začněte proto se sběrem dešťové vody z vaší střechy
co nejdříve a ušetřete peníze, které jste až dosud investovali do vašich účtů za vodu!
PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA VODY V DOMÁCNOSTI
V LITRECH NA OSOBU A DEN
SPLACHOVÁNÍ TOALETY
40 l
OSOBNÍ HYGIENA
50 l
27 %
35 %
PITNÁ VODA
5l
3%
ČIŠTĚNÍ
MYTÍ
12 l
8%
40 l
27 %
VODA JE CENNÝ PŘÍRODNÍ ZDROJ A MUSÍ BÝT PROTO
VYUŽÍVÁNA ROZUMNĚ A UVÁŽLIVĚ
2. VÝHODY SBĚRU DEŠŤOVÉ VODY
3
VOLBA VHODNÉHO OBJEMU NÁDRŽE
Pro výběr nejvhodnější a nejekonomičtější podzemní nádrže
musíte sledovat následující parametry:
1. MÍSTO INSTALACE
Výběr vhodné lokality souvisí úzce s ročním úhrnem srážek v
dané oblasti. Roční úhrn srážek v litrech na čtvereční metr v
České Republice můžete vidět na přiložené mapě. Zkontrolujte si celkové roční množství srážek ve Vaší stavební lokalitě.
400
500
600
700 800 1000 1200 1400 l/m2
2. ÚČINNÁ PLOCHA STŘECHY
U tohoto parametru se jedná o vodorovnou projekci střechy, takže stupeň jejího sklonu nemá na výpočet účinnosti žádný
vliv. V případě, že je sběr dešťové vody prováděn pouze z jedné střechy, pak je projekce dané střechy jednoduše zahrnuta
do výpočtu. V případě dalších výpočtů je třeba vzít v úvahu i některé doplňkové faktory, jako je například typ střešní krytiny
a sklon střechy.
3.
0,95
Šikmé střechy kryté plechy nebo glazovanou střešní krytinou
0,8
Šikmé střechy kryté betonovou střešní krytinou
0,6
Rovné střechy
0,3
Zelené střechy
POŽADAVKY NA VODU
Pokud je dešťová voda používána pouze pro zavlažování zahrady, pak bude spotřeby dešťové vody 60 litrů na čtvereční
metr za rok.
Průměrná spotřeba vody pro účely domácnosti, to znamená na praní, splachování toalety a čištění, představuje cca 67 litrů
na osobu za den. Pokud je dešťová voda využívána jak pro potřeby domácnosti, tak pro zavlažování zahrady, pak si Vaši
spotřebu jednoduše spočítáte tak, že vynásobíte počet osob v domácnosti denní spotřebou vody pro domácnost a dále
vynásobením plochy zahrady spotřebou vody na jeden metr čtvereční zahrady.
Viz níže uvedený výpočet:
Roční srážky
Průměrné srážky
zachycené
(l/m2)
700
x
Účinná plocha střechy
(m2)
x
Faktor materiálu
=
Množství
(l/rok)
x
x
120
x
x
0,8
=
=
67 200
Roční spotřeba vody
Splachování toalety:
Praní:
Čištění/mytí auta:
Zavlažování zahrady:
na osobu/rok
na osobu/rok
na osobu/rok
na m2 / rok
9 015
3 685
800
60 l
x
x
x
x
4 osoby
4 osoby
4 osoby
500 m2
TOTAL
=
=
=
=
36 060
14 740
3 200
30 000
osob
osob
osob
m2
84 000
TOTAL
=
=
=
=
Objem zásobní nádrže na dešťovou vodu
67 200 + 84 000
2
+
2
3. VOLBA VHODNÉHO OBJEMU NÁDRŽE
x
x
21 dní
365
21 dní
365
=
=
Požadovaný objem nádrže – 4 350 litrů
optimální objem nádrže – 4 500 litrů
Požadovaný objem nádrže
litrů
optimální objem nádrže
litrů
4
NADZEMNÍ NÁDRŽE
V sortimentu výrobní řady TitanAqua nabízíme největší výběr nadzemních zásobních nádrží. Nádrže jsou nabízeny v
kulatých, vodorovných verzích tak, aby byly schopny splnit všechny Vaše požadavky. Náš sortiment obsahuje celkem
40 různých druhů nádrží v celé řadě tvarů, velikostí, barev a kvalit povrchu. Nádrže TitanAqua jsou vybaveny sběrači
dešťové vody a filtry na svodech vody. Filtry se používají pro čištění a odvod vody do nadzemních nádrží. V případě
potřeby zvýšení objemu lze jednotlivé nádrže vzájemně propojovat s použitím speciálních spojovacích hadic.
4.1 ZÁSOBNÍ NÁDRŽE
Nadzemní zásobní nádrže jsou dodávány v objemech od 200 do 1500 litrů
a slouží ke skladování dešťové vody od jara do podzimu.
Nádrže jsou vyrobeny z ekologického, pevného polyetylénu odolného ultrafialovému záření. Jsou vybaveny plastovým kohoutkem umožňující snadné
plnění plastových konví a rychlospojkou pro připojení standardních zahradních hadic (pouze u dekorativních nebo horizontálních nádrží). Nádrže
umožňují velmi pohodlné skladování vody a jsou velmi vhodné pro mytí vozidel. Pokud potřebujete zajistit dodávku vody na větší ploše lze pro čerpání
vody použít externí čerpadlo. Připojením hadice k zavlažovací soustavě
můžete dešťovou vodu použít například na zalévání trávníku.
Nadzemní nádrže TitanAqua jsou navrženy pro skladování cenné dešťové
vody a pro její následné použití na zahradě nebo v domácnosti. Nádrže TitanAqua lze nainstalovat v sadách tak, abyste dosáhli většího celkového objemu
zadržené dešťové vody.
Ukázka nádrže
o objemu 600 litrů
Bateriové uspořádání nádrží
Nádrže lze připojit ke sběrači dešťové vody nebo k okapovému filtru
VLASTNOSTI NADZEMNÍCH NÁDRŽÍ TITANAQUA:
• Víka nádrží znesnadňují nechtěný přístup do nádrží, například v případě dětí.
• Každá nádrž je vybavena plastovým ¾“ kohoutem, který umožňuje čerpání vody.
• Materiál použitý pro výrobu nádrží je odolný vůči ultrafialovému záření.
• Nádrž poskytuje maximální stabilitu a odolnost.
• Větší nádrže jsou vybaveny ochranou proti přeplnění (při montáži na zeď).
• 5-letá záruka.
Nadzemní nádrže slouží pro skladování dešťové vody od jara do podzimu. Doporučujeme zazimování nádrží v případě,
že hrozí reálné nebezpečí zamrznutí vody, což by mohlo způsobit nevratné poškození výrobku. Na konci podzimu (před
prvními mrazy) musí být nádrže vypuštěny, vyčištěny od všech nečistot a odpojeny od sběrače nebo filtru. Malé nádrže lze
uskladnit uvnitř domů, zatímco větší nádrže by měly být uzavřeny víkem a uskladněny venku.
NADZEMNÍ NÁDRŽE
4.2 KOLEKTORY A FILTRY
KOLEKTOR DEŠŤOVÉ VODY
Kolektory dešťové vody nebo filtry přivádějí vodu do nadzemní nádrže.
Kolektory dešťové vody lze snadno připojit ke svislým okapovým svodům,
na kterých zajišťují odvod dešťové vody do nádrže až do doby, kdy je nádrž
naplněna.
Princip jejich fungování je stejný jako v případě spojených nádob. Přetoková
výška nádrže musí přesahovat výšku jejich horního konce. Když výška hladiny
dešťové vody v nádrži dosáhne výšku umístěním přetoku, je přítok vody do
nádrže zastaven. Nádrž je vybavena přetokovým ventilem. Pokud je nádrž
plná, systém odvede přebytečnou vodu do kanalizace nebo do vsakovacího
systému.
Před zimou doporučujeme odpojit hadici mezi kolektorem dešťové vody
a nádrží a uzavřít výstup kolektoru za pomoci zaslepovací zátky. Toto opatření
zabrání přítoku dešťové vody do nádrže. Po skončení zimního období odstraňte
zaslepovací zátku a obnovte propojení kolektoru dešťové vody a nádrže.
Kolektor dešťové vody
s vybavením
Kolektor dešťové vody je vyroben z PVC a je vybaven sběračem se dvěma
těsněními pro pevné a těsné připojení kolektoru k okapovému svodu, spojovacím
kusem našroubovaným na kolektoru (používá se pro připojení kolektoru
k nádrži), propojovacím potrubím, odvodňovací trubkou v nádrži a zaslepovací
zátkou pro zimní období. Veškeré příslušenství kolektoru je dodáváno zabalené
ve fólii. Ke každé soupravě kolektoru je přiložen návod na instalaci a provoz.
V případě kolektorů bez filtrů doporučujeme, aby byly používány s plastovou
síťkou, která by zabránila průniku listů a písku do systému.
Upevnění ochrany proti listům na výstupu, nebo instalace zachytávače listů nad
kolektorem dešťové vody jsou možná další řešení.
Kolektor dešťové vody
nainstalovaný na okapový svod
dešťové vody a připojený
k nadzemní nádrži
VLASTNOSTI:
• Snadná instalace a obsluha,
• Lze je připojit k jakémukoliv průměru okapového svodu,
• Jsou dodávány v celé řadě barev,
• Jsou vhodné pro okapové svody, které svádějí vodu z plochy až 100 m2 střechy,
• Jsou odolné ultrafialovému záření.
KOLEKTOR DEŠŤOVÉ VODY S FILTREM
Kolektor dešťové vody s filtrem je vyroben z vysoce odolného plastu a je vybaven filtrem na hrubé nečistoty. Lze jej snadno
nainstalovat na okapové svody, které svádějí vodu z plochy až 70 m2 střechy. Filtr odstraňuje hrubé nečistoty a zajišťuje, že
do nádrže se dostává pouze čistá voda. Filtr vyžaduje pravidelné čištění, aby se zabránilo průniku nečistot do vstupu nádrže.
Při čištění filtru zatlačte horní část kolektoru směrem nahoru po okapovém svodu, vyčistěte filtr a vraťte kolektor zpět do
původní polohy.
Kolektor dešťové vody není třeba v zimě odpojovat od zásobní nádrže. Otočte kolektorem o 180 stupňů, čímž zastavíte
odvod dešťové vody do nádrže a necháte ji volně vytékat odtokem.
ø 101 mm
ø 98 mm
115 mm
180 mm
Zima
Léto
ø 97 mm
Kolektor dešťové vody s filtrem
Rozměry
Systém zahrnuje kompletní jednotku kolektoru dešťové vody s kolektorem, redukcí na průměr okapového svodu, košík na
zachytávání nečistot, propojovací hadici a odvodňovací trubku pro instalaci do nádrže. Všechny díly příslušenství jsou zabaleny ve fólii a k celé sadě je připojen návod k použití.
Kolektor dešťové vody s filtrem
Princip provozu:
1. Sběr dešťové vody z okapového svodu,
2. Filtr hrubých nečistot,
3. Vyčištěná dešťová voda vtéká do zásobní nádrže.
1
2
3
VLASTNOSTI:
• Snadná instalace a obsluha
• Lze jej připojit na okapové svody o průměru
od 70 do 100 mm (je k tomu zapotřebí redukce na průměr okapového svodu),
• Odolný proti působení ultrafialového záření.
FILTR NA DEŠŤOVOU VODU PRO KOVOVÉ TRUBKY
Filtr pro okapové svody odstraňuje z dešťové vody listí a písek a zajišťuje, že do nadzemní zásobní nádrže na dešťovou vodu
vtéká pouze čistá voda. V lesnatých oblastech, nebo v případě použití horizontálních nádrží je velmi vhodné používat filtr
s jemným sítem, aby bylo zajištěno, že se do zásobní nádrže dostane pouze čistá voda bez malých kousků nečistot.
V nezalesněných nebo málo zalesněných oblastech se doporučuje použít kolektor na dešťovou vodu TitanAqua (je vyroben
na základě tělesa filtru pro kovové trubky) s vnitřní stěnou pro dodávku dešťové vody pomocí hadice připojené k zásobní
nádrži. Kolektor není vybaven vnitřním filtrem.
Filtr pro kovové trubky se vyrábí z nerezové oceli, mědi nebo zinku a lze jej snadno nainstalovat na okapové svody. Každý
z nich je schopen odvodnit až 150 m2 střešní plochy. Kromě filtru nejsou již zapotřebí žádná další zařízení, jako například
zachycovače listí nebo chrániče ani v okapových rourách, ani v odvodňovacích trubkách.
Další typ filtru pro kovové trubky je vyroben z tradičních materiálů (kód výrobku AC/FI00100SI/SS02) a lze jej použít pro okapové svody odvodňující až 100 m2 střechy. Provozní principy jsou stejné jako u výše popsaného filtru.
VLASTNOSTI:
• Lze jej připojit k následujícím průměrům
okapových svodů: 80, 87, 90 a 110 mm (je
k tomu zapotřebí redukce na průměr okapového svodu),
• Běžně se používá pro montáž na trubky
o průměru 100 mm,
• Vynikající účinnost čištění,
• Snadná instalace a obsluha,
• Použitý materiál zajišťuje dlouhodobou
životnost.
Filtry pro kovové trubky
Různé průměry okapových
svodů
Filtr pro kovové trubky
Princip provozu:
ø 112 mm
• Sběr dešťové vody z okapového svodu,
• Filtr se sítem s velikostí oka
0,7 x 1,7 mm (nerezová ocel),
• Vyčištěná dešťová voda
vtéká do zásobní nádrže
ø 270 mm
ø 125 mm
ø 50 mm
ø 93 mm
ø 115 mm
Rozměry filtru pro kovové trubky
NADZEMNÍ NÁDRŽE
FILTR DEŠŤOVÉ VODY PRO TRUBKY O PRŮMĚRU 75 AŽ 110 MM
Filtr pro okapové svody s otvory o rozměrech 0,7 x 1,7 mm je ideálním řešením pro zalesněné oblasti. Filtr je schopen odstranit
listí a hrubý písek a zajistit, aby do nadzemní zásobní nádrže natékala pouze čistá voda. Filtr lze použít pro okapové svody, které
odvodňují až 70 m2 plochy střechy.
Filtr je schopen pracovat jak v letním, tak i v zimním režimu a není jej proto nutné v zimě odpojovat od zásobní nádrže. Přesuňte
zelenou rukojeť do polohy ZAVŘENO, čímž zastavíte dodávku dešťové vody do zásobní nádrže. Po přesunutí do polohy OTEVŘENO
bude dodávka dešťové vody do nádrže znovu obnovena.
Doporučujeme vyjmutí filtru každý měsíc (vyjměte zelenou součást z pouzdra) a jeho propláchnutí pod tekoucí vodou. Tím zajistíte maximální účinnost čištění dešťové vody a plynulý průtok vody do zásobní nádrže.
1
3
2
Filtr pro trubky o průměru 75 až 110 mm
Princip provozu:
1. Sběr dešťové vody z okapového
svodu,
2. Filtr se sítem s velikostí oka
0,7 x 1,7 mm (nerezová ocel),
3. Vyčištěná dešťová voda vtéká do
zásobní nádrže
VLASTNOSTI:
• Lze jej připojit k okapovým svodům
o průměru od 75 do 110 mm (bez nutnosti
použití přídavných redukcí průměru),
• Vynikající účinnost čištění,
• Snadná instalace a obsluha,
• Použitý materiál zajišťuje dlouhodobou
životnost.
Rozměry filtru pro trubky
o průměru od 75 do 110 mm
5
PODZEMNÍ SYSTÉMY
5.1 ZÁSOBNÍ NÁDRŽE
Firma Kingspan nabízí podzemní nádrže o objemu 3000, 4500 a 6000 litrů.
Tyto nádrže umožňují podzemní skladování dešťové vody a jejich inteligentní design s žebrovou konstrukcí poskytuje mimořádnou pevnost a výrazně nižší váhu v porovnání s betonovými nádržemi. Nádrže mají mimořádnou
dobu životnosti a jejich instalace do země je velmi jednoduchá i v případech nevhodných geologických podmínek
(například v případě vysoké hladiny podzemní vody). Nádrže jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyetylénu a jsou
nabízeny v černé barvě.
Nádrže TitanAqua jsou navrženy pro podzemní skladování dešťové vody a jsou vybaveny šachtou a bubnem, který
umožňuje přizpůsobení výšky příklopu úrovni terénu v závislosti na hloubce instalace nádrže.
Každá nádrž je vybavena mechanickým filtrem pro odstranění listí a hrubého písku z dešťové vody, která natéká do
nádrže. Pokud je kapacita filtru v nádrži příliš malá ve vztahu k velikosti plochy, ze které je dešťová voda sváděna,
je možné provést podzemní instalaci filtrů před podzemní nádrží. Dále je nádrž vybavena přepadem se sifonem
a ochranou proti hlodavcům. Přepad zajišťuje odvod přebytečné vody.
1
2
C
890 ±150
A
1330 ±150
Lid
pokrywa / manhole cover
teleskopow nadstawka
telescopickSwift
neck
rura wznośna Shaft
/ shaft
A
zbiornik /Tank
tank
1700
2910 ±150
B
1045 ±150
3000L
A
4
3
B
B
2000
C
890 ±150
B
1045 ±150
PODZEMNÍ SYSTÉMY
A
1330 ±150
Rozměry podzemní4500L
nádrže o objemu 3000 litrů
2000
CC
890890
±150
±150
B B
1045
1045
±150
±150
A A
1330
1330
±150
±150
C
C
1800
1800
C
C
3010
3010
±150
±150
4500L
4500L
2400
2400
Rozměry podzemní nádrže o objemu 4500 litrů
6000L
6000L
3180
3180
±50±50
E
E
CC
790790
±50±50
D
D
2070
2070
A A
1230
1230
±50±50
B B
945945
±50±50
D
D
E
E
2400
2400
Uwagi:
materiał / material
wykończenie / finish
1. podano wysokość zbiornika bez pokrywy
Titan Eko Sp. z o.o.,
Uwagi:
materiał / material
wykończenie / finish
2. podano
zwymiarowano
standardową
głębokość
ul.Titan
TopolowaEko
5, 62-090
Rokietnica,
Poland
PE nádrže o objemu 6000 litrů
1.
wysokość
zbiornika bez
pokrywy Rozměry podzemní
Sp.
z o.o.,
tel. +48 61 814 44 00, fax. +48 814 54 99
Pokrywa zbiorników podziemnych
odpływu
'A',
przyłącza
poboru
'B'
2. zwymiarowano standardową głębokość
ul. Topolowa
5, 62-090 Rokietnica, Poland
PE
www.titan-eko.com
Underground tank lid
oraz
dopływu
'C'
tel.
+48
61
814
44
00,
fax.
+48
814
54 99
odpływu 'A', przyłącza poboru 'B'
Rysunek i projekt są własnością firmy Titan-Eko Sp. z o.o.. Nie mogą one być KOPIOWANE,
ROZPOWSZECHNIANE
ORAZ
REPRODUKOWANE
www.titan-eko.com
3. przycinając
rurę
oraz dopływu
'C'wznośną oraz szyjkę teleskopową
W ŻADEN SPOSÓB bez pisemnej zgody. / The drawing and design are the property
3 xof Titan-Eko Sp. z o.o.. They may not be
Rysunek
i
projekt
są
własnością
firmy
Titan-Eko
Sp.
z
o.o..
Nie
mogą
one
być
KOPIOWANE,
ROZPOWSZECHNIANE
ORAZ
REPRODUKOWANE
COPIED, RE-ISSUED or REPRODUCED IN ANY WAY without written
zmieniejszyć
głębokość
posadowienia
14permission.
3. można
przycinając
rurę wznośną
oraz szyjkę
teleskopową uwagi / remarks
W ŻADEN SPOSÓB bez pisemnej zgody. / The drawing and design
tytuł / are
title the property of Titan-Eko Sp. z o.o.. They may not be
zbiornika
o dalsze 280mm
COPIED,
RE-ISSUED
or REPRODUCED
Podane wymiary są orientacyjne.
Różnice
wynikają
z technologii IN ANY WAY without written permission.
można
zmieniejszyć
głębokość posadowienia
produkcji
oraz sposobu użytkowania wyrobu. Titan Eko zastrzega sobie tytułzbiorniki
uwagi / remarks
/ title
podziemne
Titan-Aqua
zbiornika o dalsze 280mm
Podane
orientacyjne.
wynikają
z technologii
prawo
dowymiary
zamianysąspecyfikacji
bezRóżnice
uprzedniego
powiadomienia.
produkcji oraz
sposobu
użytkowania
wyrobu.
Titanas
Eko
zastrzega sobie
Remark:
Dimensions
are
approximate,
may vary
a result
zbiorniki
podziemne
Titan-Aqua
Titan-Aqua
underground
tanks F
prawo do
zamianyvariables
specyfikacji
uprzedniego
powiadomienia.
of process
andbez
environmental
conditions.
F
1. the height of tank does not include a manhole
Remark:
are
approximate,
may vary as awithout
result notice.
Titan EkoDimensions
reserves the
right
to change specification
Titan-Aqua
underground
tanks
nr. rys. / drg. no.
wer. / rev.
of processOvariables
and environmental
conditions.
ILE NIE ZAZNACZONO
INACZEJ
1. cover
the height of tank does not include a manhole
Titan Eko reserves
theWYMIARY
right to change
specification
without notice.
WSZYSTKIE
PODANO
W MILIMETRACH
TE00_AQUA_0027_0409
2. cover
thePřehled
standardnádrží
depth of outlet 'A', extraction
wer. / rev.
O ILE
NIE ZAZNACZONO
INACZEJ
UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETERS nr. rys. / drg. no.
W MILIMETRACH
data / date
rysował / drawnTE00_AQUA_0027_0409
by
masa / weightWSZYSTKIE WYMIARY PODANO
skala / scale
& inletof'C'
are shown
2. connection
the standard'B'depth
outlet
'A', extraction
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
1:60
Jakub
KASPRZAK
24.04.2009
3. by
cutting
the
shaft
&
telescopic
neck,
data / date
rysował / drawn by
masa / weight
skala / scale
connection 'B' & inlet 'C' are shown
possiblethe
to shaft
reduce
invert depth
1:60
Jakub
KASPRZAK
data / date24.04.2009
zatwierdził
/ approved
by
rozmiar ark./ format
arkusz / sheet
3. it
byis cutting
& telescopic
neck,
Číslo
Objem (l)invert depth
Materiál
Váha (kg) rozmiar ark./ format
Průměr
Max. celková
A4 (mm)
1/1 výška (mm) zatwierdził / approved by
byis 280mm
it
possible
to reduce
data / date
arkusz / sheet
A4
1/13
by 280mm 1
2
4 704
1
3
2
4
A
B
3000
4500
6000
PE
PE
PE
190
225
255
2
1700
1800
2070
3060
3
3160
3230
750
4
C
A
D
VLASTNOSTI NÁDRŽÍ TITANAQUA:
• Masivní žebrová konstrukce,
• Objemy 3000, 4500 a 6000 litrů pro skladování dešťové vody,
135
1
90
1
2
3
PRZEK
Uwaga:
Wymiary produktów mogą się
różnić w zakresie +/- 1%
A
Remark:
Product dimensions may vary with
1
2
3
4
Plastový kryt A15
• Šachta umožňující změnu instalační hloubky nádrže,
• Výrazně nižší váha v porovnání s betonovými nádržemi,
• Nádrže lze nainstalovat v bateriích (prakticky neomezená maximální kapacita
sestavy),
• 5-letá záruka.
Vaši nádrž můžete uzavřít plastovým krytem z polyetylénu, nebo litinovým poklopem
s rámem. Oba poklopy jsou klasifikovány třídou A15, to znamená, že jsou schopny vydržet
zatížení až 1500 kg / m2. Poklopy a kryty schopné odolat ještě většímu zatížení než A15,
jako jsou například B125, C250 nebo vyšší jsou k dispozici na přání zákazníka.
ø 670 mm
ø 654 mm
ø 648 mm
80 26
F
F
ø 605 mm
ø 760 mm
Litinový poklop A15
5.2 FILTRY
Při výběru vhodného filtru musíte brát v úvahu následující parametry:
• zda je přebytečná dešťová voda odváděna do dešťové kanalizace, nebo do otevřeného vodního toku, nebo je
odváděna do vsakovacího systému AquaBlok® a
• jak velká je odvodňovaná plocha střechy.
Přehled filtrů
Číslo
Filtr
Materiál
Váha (kg)
Střešní plocha (m2)
Otvor síta filtru (mm)
1
2
3
Průtokový filtr (kompaktní)
Sběrný filtr (zahradní)
Košíkový filtr
PE
PE
PE
2.8
1.4
1.2
200
200
200
0.7 x 1.7
0.55
1
KOŠÍKOVÝ FILTR
Systém GARDEN Eco I je vybaven košíkovým filtrem. Voda ze střechy protékající okapovými rourami
do nádrže je přivedena do košíkového filtru zavěšeného na řetízcích. Filtr zajišťuje odstranění listí
a hrubého písku a do nádrže propouští pouze čistou vodu. Košík vyžaduje pravidelné čištění.
Vyjměte košík z nádrže, odstraňte z něj všechny nečistoty, vypláchněte košík pod tekoucí vodou
a znovu jej nainstalujte do nádrže.
SBĚRNÝ FILTR
Pokud je přebytečná voda odváděna do vsakovacího systému, pak je nádrž vybavena sběrným filtrem, který zachycuje listí
a hrubý písek. Filtr proto vyžaduje pravidelné čištění, aby se zabránilo zanášení vsakovacího systému.
Voda ze střechy protékající dolů okapovými rourami odnáší kousky nečistot a přenáší je zásobní nádrže dešťové vody. Aby
se zabránilo zanášení těchto nečistot do zásobníků, jsou nádrže vybaveny filtry pro čištění dešťové vody, které odstraňují
všechny nečistoty před vstupem vody do zásobníku. Nečistoty zachycené filtrem musí být odstraňovány. Otevřete poklop,
vyjměte košík z nádrže a odstraňte z něj všechny nečistoty. Doporučujeme propláchnutí košíku pod tekoucí vodou, abyste
docílili odstranění malých částeček nečistot ze síta filtru.
Rozměry sběrného filtru
Ø 390 mm
110
mm
VLASTNOSTI:
• Snadná stavba a instalace
67,5
mm
110
mm
Ø 390 mm
67,5
mm
515 mm
• Sběrný koš pro odstraňování nečistot, které by
mohly způsobit zanášení
vsakovacího systému
• Vynikající účinnost filtru.
110
mm
320 mm
Princip provozu
Sběrného filtru:
3
1
2
4
PODZEMNÍ SYSTÉMY
1. Sběr dešťové vody
z okapového svodu
2. Odstranění nečistot na
filtru s jemným sítem
(velikost oka síta 0,55 mm),
3. Odběr dešťové vody
z další trubky (pokud je
odběr dešťové vody prováděn
ze dvou okapových svodů)
4. Vyčištěná dešťová voda natéká
do podzemní nádrže.
1
2
1
3
2
3
A
7
6
5
4
Lid
A
PRŮTOKOVÝ FILTR
6
5
4
Filter sup
hooks Filt
ho
Lid
Pokud odtéká nadbytečná voda do dešťové kanalizace nebo běžného kanalizačního systému, pak je nádrž vybavena
průtokovým filtrem, který nevyžaduje pravidelné čištění. Voda ze střechy protékající dolů okapovými rourami odnáší kousky
nečistot a přenáší je zásobní nádrže dešťové vody. Aby se zabránilo zanášení těchto nečistot do zásobníků, jsou nádrže
vybaveny filtry pro čištění dešťové vody, které odstraňují všechny nečistoty před vstupem vody do zásobníku. Nečistoty
B
shromážděné ve filtru jsou v nepravidelných intervalech odstraňovány při velkých lijácích, kdy voda protéká odpadovými
B
svody velkou
rychlostí. Doporučujeme vyjmout filtrační vložku vždy po několika měsících a propláchnout ji pod tekoucí
vodou, abyste dosáhli odstranění malých částeček nečistot zachycených ve filtru.
Rozměry průtokového filtru
C
C
410
410
Filter
D
Filter
VLASTNOSTI:
333
333
D
• Snadná stavba a instalace,
• Bezúdržbový provoz,
Body
• Vynikající účinnost filtrace.
E
Body
E
materiał / material
172
Stainless Steel/
MDPE
materiał / material
Stainless Ste
MDPE
Rysunek i projekt są własnością firmy Titan-Eko Sp. z o.o.
W ŻADEN SPOSÓB bez pisemnej zgody. / The dra
COPIED, RE-ISSUED or REP
172
F
uwagi / remarks
oczyścić i zatępić ostre krawędzie
Rysunek i projekt są wła
W ŻADEN
debur and break sharp
edges SPOSÓ
uwagi / remarks
O ILE NIE ZAZNACZONO INACZEJ
oczyścić
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRAC
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE IN M
debur
F
masa / weight
Approx 1.1 kg
rozmiar ark./ format
A3
2
1
wykończenie / finish
4
3
5
skala / scale
1:2/1:5
O ILE N
arkusz / sheet
WSZYSTKIE WYM
UNLESS OTHERWISE
SPEC
5/5
masa / weight
Approx 1.1
7 k
6
rozmiar ark./ format
A3
1
2
3
4
5
V zalesněných oblastech doporučujeme použití polyetylénové síťky pro prevenci průniku listů a písku do systému. Do okapových svodů je možno nainstalovat také ochranu proti listí, nebo zachycovač listí. Tato zařízení sníží množství nečistot
pronikajících do zásobní nádrže a umožní tím snížit potřebu údržby celého systému.
1
2
3
Princip provozu průtokového filtru:
1. Odběr dešťové vody z okapového svodu,
2. Zachycování nečistot na sítě s velikostí oka 0,7 x 1,7 mm,
3. Přebytečná dešťová voda s nečistotami je odváděna do dešťové kanalizace.
6
ZEMNÍ FILTRY
K dispozici jsou také filtry zajišťující čištění dešťové vody z plochy větší než 200 m2. Lze je nainstalovat do šachet nebo přímo do
země před nádrž.
Specifikace filtrů FV1 a dvojitých filtrů
Číslo
Typ filtru
Materiál
Váha (kg)
Plocha střechy (m2)
Velikost síta (mm)
1
2
3
VF1 průtokový filtr
VF1 sběrný filtr
Dvojitý průtokový filtr
PE
PE
PE
6.2
7.4
16
350
350
700
0.65
0.65
0.65
Sběrný filtr VF1
470 mm
404 mm
390 mm
300 mm
451 mm
490 mm
369 mm
1
Princip provozu průtokových filtrů VF1 a sběrných filtrů:
1. Voda přitékající z okapového svodu vytváří hladinu a rovnoměrně se rozlévá po kaskádě
dolů filtrem.
3
2
2. Dešťová voda je čištěna na předsazeném filtru.
3. Přefiltrovaná voda protéká přes sekundární síto filtru (velikost oka 0,65 mm).
4. Vyčištěná voda natéká do podzemní zásobní nádrže.
4
5. Sběrný filtr: nečistoty jsou zachytávány v košíku (není zobrazen).
5
Buben s krytem může být připevněn na oba
filtry VF1 při instalaci do země.
PODZEMNÍ SYSTÉMY
Dvojitý filtr – průtokový filtr
873 mm
160 mm


350 mm
510 mm
468 mm
521 mm
680 mm
680 mm
mm
680
Dopływ wody
deszczowej
DN 110/DN 160
1
2
4
3
Działanie filtra
5
Princip provozu filtru:
Připojení filtru:
1. Voda přitékající z okapového svodu vytváří hladinu
a rovnoměrně se rozlévá po kaskádě dolů filtrem.
2. Předběžná úprava vody je prováděna v souladu
s principem kaskádového toku. Těžší nečistoty
odtékají kaskádou přímo do kanalizace.
Przyłcze do
3. Předčištěná voda natéká na plochu
filtru (velikost
zbiornika
wody
deszczowej
oka je 0,65 mm). Vzhledem ke speciální
struktuře
DNodfiltrované
110/DN 160
síta a v závislosti na sklonu síta jsou
nečistoty odváděny směrem dolů ke spodní výpusti.
4. Vyčištěná voda se shromažďuje ve střední části a
Je rozdělena přes jednu nebo dvě přípojky a
Przyłcze wody
odvedena Do zásobní nádrže na zanieczyszczonej
dešťovou vodu.
/kanalizacji
5. Odfiltrované nečistoty jsou odváděny
do odtoku
DN
110/DN 150
do kanalizace.
Przyłcza
Přítok dešťové vody
2 x DN 110/DN160
Přítok do nádrže na dešťovou vodu
2 x DN 110/DN160
Přípojka pro znečištěnou
vodu / kanalizační přípojka
2 x DN 110/DN160
5.3 PŘÍKLADY POUŽITÍ PODZEMNÍCH SYSTÉMŮ SBĚRU DEŠŤOVÉ VODY
Filtr Twin Filter mona instalowa w studni lub na zewntrz bezporednio na cianie
w zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Na plac budowy moe zosta dostarczony wstpnie
zmontowany filtr. Dziki 2-stopniowemu oczyszczaniu charakteryzuje si on wysok wydajnoci
niezalenie od strumienia dopływajcej wody. Odfiltrowane zabrudzenia stale przepływaj
w kierunku kanalizacji w zalenoci od nachylenia wkładów filtrujcych. Czysta woda jest
gromadzona w korycie i kierowana do zbiornika.
Garden Eco I
1.
Systém sběru dešťové vody se vsakováním do vsakovacího systému, vzorová sestava zahrnuje plastový kryt, vnitřní sběrný filtr
(koš), přepadový sifon, garden box.
DZIAŁANIE FILTRA
1) Dopływajca woda deszczowa zostaje podpitrzona w górnym korycie i spływa
równomiernie kaskadowo z obu stron.
Garden Eco II
2) Wstpne oczyszczanie odbywa si zgodnie z zasad przepływu kaskadowego. Grube
zabrudzenia spływaj kaskadowo bezporednio do kanalizacji.
3) Wstpnie
oczyszczona
woda
na powierzchni
sita (wielko
wynosi
0,65 plastový
mm).
Systém sběru
dešťové
vodytrafia
s odtokem
do kanalizace,
vzorováoczka
sestava
zahrnuje
kryt nádrže, podzemní průtokový filtr,
Ze wzgldu na specjaln struktur sita oraz w zalenoci od nachylenia sita odfiltrowane
přepadový
sifon,
garden
box.
zabrudzenia spływaj przez dolne przyłcza do kanalizacji.
4) Oczyszczona woda gromadzona jest w rodkowej wannie i kierowana przez jedno lub dwa
przyłcza do zbiornika wody deszczowej.
5) Odfiltrowane zabrudzenia spływaj przez szyb do kanalizacji.
2.
PRZYŁCZA
Dopływ wody deszczowej 2 x DN 110/DN160
Dopływ do zbiornika wody deszczowej 2 x DN 110/DN160
Przyłcze wody zanieczyszczonej /kanalizacji 2 x DN 110/DN160
3
Garden Eco I
Garden Eco II
PONORNÉ TLAKOVÉ ČERPADLO PRO SYSTÉMY
Ponorné jednofázové čerpadlo s automatickým řízením má vynikající hydraulické charakteristiky a lze jej používat se standardními
zahradními rozstřikovači.
Provozní vlastnosti:
• Může čerpat čistou vodu s malým množstvím písku,
• Maximální teplota vody +50 °C,
• Maximální dopravní výška 30 m,
• Maximální průtok 42 l / min,
• Výkon 1,1 kW.
VLASTNOSTI:
• Čerpadlo je vybaveno ochranou
před chodem nasucho,
• Tiché, automatické a bezúdržbové, • Zabudované elektronické prvky
zajišťují automatické zapínání a
vypínání čerpadla,
• Snadná instalace,
• Úspora energie.
PONORNÉ TLAKOVÉ ČERPADLO PRO SYSTÉMY
Ponorné jednofázové čerpadlo s automatickým řízením má vynikající hydraulické charakteristiky a lze jej používat se standardními zahradními rozstřikovači.
VLASTNOSTI:
Provozní vlastnosti:
• Může čerpat čistou vodu s malým
množstvím písku,
• Maximální teplota vody +40 °C,
• Maximální dopravní výška 48 m,
• Maximální průtok 95 l / min,
• Výkon 1,2 kW.
• Čerpadlo je vybaveno ochranou před
chodem nasucho,
• Tiché, automatické a bezúdržbové,
• Zabudované elektronické prvky
zajišťují automatické zapínání a
vypínání čerpadla,
• Snadná instalace,
• Úspora energie.
SÁNÍ VODY
Jednotka pro nasávání vody se skládá z polyetylénového kulovitého
plováku a jemného síta se zabudovaným nevratným ventilem a hadicového propojení. Velikost oka v sítě použitém ve filtru je 1,2 mm.
Těžší částice se shromaždují na dně nádrže, zatímco lehčí materiály
plavou na hladině vody. Vzduchem naplněný míček udržuje plovoucí
vstupní filtr v hloubce 15 cm pod hladinou vody. To zajišťuje nasávání
nejčistší možné vrstvy vody ze zásobní nádrže.
Detailní popis montáže podzemní nádrže a nezbytného příslušenství
najdete v samostatné příručce „Manuál pro instalaci a provoz
zařízení“.
House Complex I
Systém sběru dešťové vody pro domácnost a zahradu se vsakováním do vsakovacího systému, vzorová sestava zahrnuje plastový
kryt, vnitřní sběrný filtr, přepadový sifon, garden box, sání vody, jednotku Matrix
House Complex II
Systém sběru dešťové vody pro domácnost a zahradu s odtokem vody do kanalizace, vzorová sestava zahrnuje plastový kryt,
vnitřní sběrný filtr, přepadový sifon, garden box, sání vody, jednotku Matrix
House Complex I
House Complex II
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
Řídící jednotka Matrix pro sběrný systém dešťové vody pro domácnost a zahradu obsahuje zásobní nádrž, samonasávací
čerpadlo a řídící zařízení, včetně měřidla tlaku a všech nezbytných potrubních propojení. Tento systém čerpá dešťovou
vodu z podzemní zásobní nádrže do spotřebičů v domácnosti, nebo zapíná přívod vody z vodovodu v případě, že je již
spotřebována celá zásoba dešťové vody v podzemní nádrži. V případě použití elektronického řídícího systému je aktivován
elektromagnetický ventil a voda z vodovodu natéká do zásobní nádrže a z ní je nasávána sací trubkou. Toto uspořádání
zajišťuje, že celý systém zůstává funkční i v případě delšího období sucha.
Řídící jednotka je navržena pro podporu instalací využívaných až dvěma rodinami. Pokud potřebujete řídící jednotku pro
větší objekty, nebo pro jiné účely (školy, sportovní zařízení, apod.), kontaktujte laskavě firmu Kingspan Environmental.
Naše nabídka TitanAqua obsahuje dva výrobky:
• Matrix Standard
• Matrix Complex
Matrix Standard a Matrix Complex jsou centrální jednotky vytvářející tlak v systému nakládání s dešťovou vodou. Systém pro
nakládání s dešťovou vodou může také pracovat s prázdnou zásobní nádrží, pokud jsou jednotlivé spotřebiče zásobovány
vodou z vodovodu.
Matrix Standard
Matrix Complex
Provozní vlastnosti
(stejné pro oba systémy):
• Může čerpat čistou vodu s malým množstvím písku,
• Maximální teplota vody +50 °C,
• Maximální dopravní výška 36 m,
• Maximální průtok 100 l / min.
VLASTNOSTI:
Standard a Complex
• Úspora energie,
• Tiché, automatické a bezúdržbové
• Snadná a rychlá instalace,
Complex
• Atraktivní odstranitelné víko,
• Možnost přepínání mezi ručním
a automatickým provozem.
5.4 VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY
V obdobích intenzivních srážek může dojít k přeplnění zásobní nádrže a je nutné přebytečnou vodu odvést pryč. AquaBlok®
je ideálním řešením pro odvod přebytečné vody ze střechy v místech, kde není zavedena dešťová kanalizace, není k dispozici
vodní tok ani běžný kanalizační systém.
AquaBlok® je vyroben z vysoce kvalitního polyetylénu a váží 8 kg. Jeho doprava je velmi snadná a zařízení vydrží vertikální zatížení až 2,5 tuny / m2. Souprava se skládá ze dvou AquaBloků s téměř ideálním designem ve tvaru krychle o hraně
54 cm a geotextilní tkaniny pro prevenci pronikání vody a písku do krabic. Systém účinně zajišťuje vsakování dešťové vody
shromážděné v prosakovacích krabicích do okolní zeminy.
Aquabloky jsou schopny vydržet vertikální zatížení až 15 tun / m2 například pod parkovacími místy a jsou k dispozici podle
přání zákazníka.
SYSTEMY PODZIEMNE
5.5 ROZSĄCZANIE WODY DESZCZOWEJ
AquaBlok® box připojený na odpadovou trubku
pro přívod dešťové vody
Systém AquaBlok® připojený na odpadovou trubku
pro přívod dešťové vody z okapových žlabů
VLASTNOSTI:
•
•
•
•
Zařízení je vyrobeno z ekologického polyetylénu
Vydrží vertikální zatížení až 2,5 tuny / m2
Vhodné pro jakýkoliv typ zeminy
Odolné vůči mechanickému poškození, snadná
přeprava
• Snadné rozdělení na dva nebo více kusů
• Snadné připojení ke trubkám s dešťovou vodou
• Jednoduchá a rychlá instalace.
Vertikální propojování jednotek AquaBloks®
za pomoci spojovacích prvků
INSTALACE DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU AQUABLOK
Před instalací systému AquaBlok® musí být do výkopu umístěna polopropustné geotextilní tkanina. Sledujte parametry
zeminy (propustná, polopropustná nebo nepropustná zemina) a množství zachycené vody ze střechy (podle velikosti a geografické polohy budovy).
Několik kusů AquaBlok® lze nainstalovat ve vertikální nebo vodorovné poloze. Po dokončení instalace a připojení trubky na
odvod dešťové vody ze zásobní nádrže je nutno celou jednotku pevně obalit geotextilií a pokrýt zeminou. AquaBlok® může
být použit pro vsakování dešťové vody i v případě, kdy není použit ve spojení se zásobní nádrží na dešťovou vodu.
Instalace AquaBlok® ve výkopu
Kingspan Environmental
Zwaaikomstraat 5
8800 Roeselare, Belgium
T: +32 514 851 42
F: +32 514 851 53
[email protected]
Kingspan Miljø AS
Gjerdrumsvei 10 D
0484 Oslo, Norway
T: +47 220 219 20
F: +47 220 219 21
[email protected]
Kingspan Environmental
- organizační složka
Bratří Štefanů 499
50003 Hradec Králové, Czech Republic
T: +420 495 433 126
F: +420 495 433 127
[email protected]
Kingspan Environmental Sp. z o.o.
Topolowa 5
62-090 Rokietnica
Poland
T: +48 61 814 44 00
F: +48 61 814 54 99
[email protected]
Kingspan Environmental GmbH
Am Schornacker 2
46485 Wesel, Germany
T: +49 281 206 754 0
F: +49 281 206 754 19
[email protected]
Kingspan Environmental
c.Enginy, 21
08840 Viladecans
Barcelona, Spain
T: +34 936 620 525
F: +34 936 389 793
[email protected]
Kingspan Miljøcontainere A/S
Mørupvej 27-35
7400 Herning, Denmark
T: +45 962 656 20
F: +45 962 656 28
[email protected]
Sweden
T: +46 841 030 046
F: +46 701 417 685
[email protected]
Kingspan Environmental
18 ZA du Pérelly
38300 Ruy-Montceau, France
T: +33 474 990 456
F: +33 474 945 049
[email protected]
Kingspan Environmental Ltd
180 Gilford Road
Portadown
Co Armagh
BT63 5LE, Ireland
T: +44 28 383 644 48
F: +44 28 383 644 45
Kingspan Environmental Ltd.
College Road North, Aston Clinton
Aylesbury, Buckinghamshire, HP22 5EW,
United Kingdom
T: +44 1296 633 000
F: +44 1296 633 001
Kingspan Environmental
Lingewei 8
4004 LL Tiel, The Netherlands
T: +31 344 675 299
F: +31 344 675 257
[email protected]
Pripouštejí se rozdíly v odstínu barvy výrobku predstavených na letácích, vyplývající z kvality tisku.
Specifikace výrobku se mohou nepatrne lišit; pro získání aktuální nabídkyprosíme,
kontaktujte naši kancelár nebo nejbližšího distributora.
BS EN ISO 9001:2008
FM 57348
Tel.: +420 495 433 126
Fax: +420 495 433 127
[email protected]
www.environmental.kingspan.com
07-2012
Kingspan Environmental Sp. z o.o.
- organizační složka
Bratří Štefanů 499
500 03 Hradec Králové,
Czech Republic
Download

SYSTÉMY PRO NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVOU VODOU