Vibrační masážní přístroj s infračerveným vyhříváním
Vibračný masážny prístroj s infračerveným vyhrievaním
Urządzenie do masażu z podgrzewaniem podczerwienią
MP−100
CZ
Návod k použití/Záruka
SK
Návod na obsluhu/Záruka
PL
Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna
Návod uschovajte pre ďalšie použitie.
Návod uschovejte pro další použití.
Instrukcję zachować do wykorzystania.
model: MP−100 model: MP−100 model: MP−100 model: MP−100 model: MP−100 model:
MP−100 model: MP−100 model: MP−100 model: MP−100 model: MP−100 model: MP−100
CZ
Všeobecná bezpečnostní upozornění
Před uvedením tohoto zařízení do provozu si prosím pozorně přečtěte tento návod
na použití!
· Uschovejte si tento návod na použití se záručním listem, pokladní doklad a krabici
s vnitřním obalem pro případ reklamace výrobku
· Zařízení je určeno výhradně pro soukromé účely a ne pro profesionální používání
· Pokud zařízení nepoužíváte, nasazujete příslušenství, čistíte nebo když se
vyskytne porucha,m odpojte zařízení od elektrické sítě. Před tím však zařízení
vypněte. Při odpojování síťové šňůry tahejte za koncovku, nikdy ne za šňůru
samotnou.
· Abyste chránili děti před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, nenechávejte je
nikdy bez dozoru s elektrickým zařízením.Zvolte umístění vašeho zařízení tak, aby
bylo mimo dosah dětí. Nezapomeňte, že zařízení je možné stáhnout za volně
přístupnou síťovou šňůru.
· Kontrolujte pravidelně síťovou šňůru i samotné zařízení. Při výskytu jakéhokoli
poškození zařízení nepoužívejte
· Neprovádějte žádné opravy na Vašem zařízení. Opravu přenechejte na
autorizovaný servis. Síťovou šňůra může být vyměněna pouze výrobcem,
autorizovaným servisem nebo jinou kvalifikovanou osobou
· Nevystavujte zařízení ani síťovou šňůru působení tepla, přímému slunečnímu
záření, vlhkosti, mechanickému poškození ostrými předměty ani jiným podobným
účinkům.
· Nikdy nepoužívejte zařízení bez dozoru dospělé osoby.
· Zařízení používejte jen s dodávaným příslušenstvím.
· Zařízení nepoužívejte venku.
· Zařízení se nesmí v žádném případě dostat do styku s vodou nebo jinou
tekutinou nebo do nich být ponořené. Zařízení nepoužívejte, pokud máte vlhké
nebo mokré ruce.
· Pokud zařízení navlhlo nebo je mokré, odpojte okamžitě síťovou šňůru od
elektrické sítě. Nesahejte do vody.
· Zařízení používejte jen pro stanovený účel.
Speciální bezpečnostní upozornění
Nepoužívejte zařízení v očních partiích nebo na jiných citlivých místech těla.
Zařízení nepoužívejte pod dekou nebo na jiných špatně větratelných místech.
Zařízení není určeno na používání osobami (včetně dětí), kterým fyzická, smyslová nebo
mentální neschopnost nebo nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném
používání zařízení, pokud na ně nebude dohlédnuto nebo pokud nebyli seznámeni s
použitím zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
Odpad z elektrických a elektronických zařízení − Nařízení Evropské Unie 2002/96/EC a upravující problematiku separovaného
sběru odpadu
Toto označení na zařízení nebo jeho obalu znamená, že se nesmí likvidovat v netříděném komunálním
odpadu. Odevzdejte ho do sběrného střediska na recyklaci a likvidaci odpadu z elektrických
a elektronických zařízení. Správná likvidace nezpůsobí negativní vlivy na životní prostředí a zdraví
obyvatelstva. Přispějete tak k ochraně a k zlepšení životního prostředí.
Toto zařízení je označené podle Evropského nařízení 2002/96/EC o Elektrickém odpadu a Elektronickém
vybavení (WEEE).Tato směrnice tvoří rámec celoevropské odůvodněnosti osběru a recyklaci Elektrického
odpadu a Elektronického vybavení.
2
CZ
Popis částí:
3
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
4
5
Funkční tlačítko
Infračervená lampa
Masážní hlava
Rotační prstenec
Kloub
Příslušenství:
A. Nástavce na bodovou masáž
B. Nástavec pro masáž kůže na hlavě
C. Nástavec na masírování nohou
D. Nástavec na plošnou masáž
A
D
C
B
3
CZ
Uvedení do provozu
Připojení do sítě
Zasuňte zástrčku do elektrické sítě 230V/50Hz.
Zařízení používejte bez přestávky maximálně 20 minut. Potom zařízení vypněte
minimálně na 15 minut. Váha 0,75kg brutto.
Funkční tlačítko (1)
0 = vypnuto
1 = masírování
2 = infračervené vyhřívání
3 = masírování s infračerveným vyhříváním
1.
2.
3.
Vyberte mód pomocí funkčního tlačítka (1)
Zařízení pracuje nejefektivněji, pokud ji používáte bez oblečení. Před použitím
infračerveného vyhřívání, zkontrolujte teplotu hlavy
Otočením prstence (4) a kloubu (5) může být zařízení personifikováno
Příslušenství
Pokud požadujete masáž s příslušenstvím, nasaďte požadovaný nástavec na masážní
hlavu (3)
A: Bodová masáž (hloubková masáž, uvolňuje napětí ve svalech)
B: Masáž hlavy (zlepšuje krevní oběh)
C: Plošná masáž (intenzivní masáž pro případ svalové bolesti)
D:Masáž nohou
APLIKACE INFRAČERVENÉHO ZAŘÍZENÍ
1. Terapeutická aplikace:
Teplo infračerveného zařízení zmírňuje bolest při revmatických a svalových
onemocněních. Před použitím se porad'te s lékařem.
2. Kosmetická aplikace:
Infračervené záření povzbuzuje krevní oběh a napomáhá otvírání kožních pórů. Po
provedení pokožka lépe vstřebává krémy i jiné kosmetické přípravky.
Hlavu s infračerveným zařízením zlehka položte na pokožku a jemně s ní pohybujte, aby
infrazáření nesměřovalo jen na jedno místo. Toto je možno opakovat 3 až 4 krát denně
po dobu 5−10 minut s nejméně 45 minutovými přestávkami mezi jednotlivými použitími.
Při aplikaci je běžné, že pokožka slabě zčervená. V případě, že cítíte nevolnost nebo, že
vám pokožka příliš zčervená, nepokračujte v další aplikaci.
APLIKACE V MASÁŽNÍ POLOZE
Při masáži přístroj posouvejte lehkými kruhovými pohyby 6 až 8 minut. Vyvarujte se
masáži jen jednoho místa.
Přístroj je možné použít i přes oblečení, ale přímou aplikací na tělo dosáhnete vyššího
účinku.
4
Záruční podmínky
1/ Na tento spotřebič se poskytuje Záruční doba 24 měsíců. Při uplatnění práva na
záruční opravu odevzdejte příslušnému servisnímu středisku nebo prodejci spolu se
spotřebičem i řádně vyplněný a potvrzený Záručný list a pokladní doklad o koupi
spotřebiče. Datum potvrzeného Záručního listu a dokladu o koupi musí být shodný
(pokud shodný není, záruka nebude přiznaná).
2/ Spotrebič před prvním použitím zapnout nejdříve po dvou hodinách
Jiné podmínky související se zárukou:
Prodajna, ve které je spotrebič prodávaný spotřebiteli je povinná kupujícímu spotřebič
předvést, seznámit kupujícího
− se způsobem jeho používání a manipuláce
− se způsobem případných záručních oprav
− s nejbližší záruční opravnou i se způsobem odeslání spotřebiče k
záruční opravě do servisního střediska dodavatele
− řádně vyplnit Záruční list. Nesprávně a neúplně vystavený Záruční
list je neplatný a spotřebitel ztrácí právo na záruku
− na záruku /opravu, výměnu nebo odstoupení od smlouvy/ se vztahují příslušná
ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu
UPOZORNĚNÍ:
V případě neoprávněné, resp. neuznané reklamace budou náklady na dopravu i opravu
účtované zákazníkovi.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené použitím na jiné než domácí nebo běžné
učely.
Zákazník může spotřebič svěrit do záruční opravy jen některé z autorizovaných
servisních opraven v ČR.
ORAVA retail sales, s.r.o.
Ostravská 494
Sviadnov 738 25
tel: 558630004
SK
Všeobecné bezpečnostné upozornenia
Pred uvedením tohto zariadenie do prevádzky si prosím pozorne prečítajte tento
návod na použité!
· Uschovajte si tento návod na použití so záručným listom, pokladničný doklad
a balenie s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku
· Zariadenie je určené výhradne pre súkromné účely a nie pre profesionálne
použitie
· Pokiaľ zariadenie nepoužívate, nasadzujete príslušenstvo, čistíte alebo keď sa
vyskytne porucha, odpojte zariadenie od elektrické siete. Pred tým však
zariadenie vypnite. Pri odpojovaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku, nikdy nie
za šnúru samú.
· Aby ste chránili deti pred nebezpečím úrazu elektrickým prúdom, nenechávajte
deti ani nespôsobilé osoby nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte
umiestnenie vášho zariadenia tak, aby bolo mimo dosah detí. Nezabudnite, že
zariadenie je možné stiahnuť za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
· Kontrolujte pravidelne sieťovou šnúru i samotné zariadenie. Pri výskyte akého
koľvek poškodenia zariadenie nepoužívajte
· Neprevádzajte žiadne opravy na Vašom zariadení. Opravu prenechajte na
autorizovaný servis. Sieťová šnúra môže byť vymenená iba výrobcom,
autorizovaným servisom nebo inou kvalifikovanou osobou.
· Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému
žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným
podobným účinkom.
· Nikdy nepoužívajte zariadenie bez dozoru dospelej osoby.
· Zariadenie používajte len s dodávaným príslušenstvom.
· Zariadenie nepoužívajte vonku.
· Zariadenie sa nesmie v žiadnom prípade dostať do styku s vodou alebo inou
tekutinou alebo do nich nesmie byť ponorené. Zariadenie nepoužívajte, pokiaľ
máte vlhké alebo mokré ruky.
· Pokiaľ zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru od
elektrickej siete. Nesiahajte do vody.
· Zariadenie používajte len pre stanovený účel.
Špeciálne bezpečnostné upozornenia
Nepoužívajte zariadenie v očných partiách alebo na iných citlivých miestach tela.
Zariadenie nepoužívajte pod dekou alebo na iných zle vetraných miestach.
Zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí), ktorých
fyzická, zmyslová, alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností
a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní zariadenia, ak na ne
nebude dohliadnuté alebo ak neboli oboznámení ohľadne použitia
zariadenie osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Odpad z elektrických a elektronických zariadení − Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku
separovaného zberu odpadu
Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom
komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z
elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.
Toto zariadenie je označené podlá Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a
Elektronickom vybavení (WEEE).Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a
recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.
5
SK
Popis častí:
3
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
4
5
Funkčné tlačítko
Infračervená lampa
Masážna hlava
Rotační prstenec
Kĺb
Príslušenstvo:
A. Nástavec na bodovou masáž
B. Nástavec pre masáž kože na hlave
C. Nástavec na masírovanie nôh
D. Nástavec na plošnú masáž
A
D
C
B
6
SK
Uvedenie do prevádzky
Pripojenie do siete
Zasuňte zástrčku do elektrickej siete 230V/50Hz.
Zariadenie používajte bez prestávky maximálne 20 minút. Potom zariadenie vypnite
minimálne na 15 minút. Váha 0,75kg brutto.
Funkčné tlačítko (1)
0 = vypnuté
1 = masírovanie
2 = infračervené vyhrievanie
3 = masírovanie s infračerveným vyhrievaním
1. Vyberte mód pomocou funkčného tlačítka (1)
2. Zariadenie pracuje najefektívnejšie, pokiaľ ho používate bez oblečenia. Pred použitím
infračerveného vyhrievania, skontrolujte teplotu hlavy
3. Otočením prstenca (4) a kĺbu (5) môže byť zariadenie nastavené podľa Vašich
požiadaviek.
Príslušenstvo
Pokiaľ požadujete masáž s príslušenstvom, nasaďte požadovaný nástavec na masážnu
hlavu (3)
A: Bodová masáž (hĺbková masáž, uvoľňuje napätie vo svaloch)
B: Masáž hlavy (zlepšuje krvný obeh)
C: Plošná masáž (intenzívna masáž pre prípad svalovej bolesti)
D: Masáž nôh
APLIKACIA INFRAČERVENÉHO ZARIADENIA
1. Terapeutická aplikácia:
Teplo infračerveného zariadenia zmierňuje bolesť pri reumatických a svalových
ochoreniach. Pred použitím sa porad'te s lekárom.
2. Kozmetická aplikácia:
Infračervené zariadenie povzbudzuje krvný obeh a napomáha otváranie kožných pórov.
Po prevedení pokožka lepšie vstrebáva krémy aj iné kozmetické prípravky.
Hlavu s infračerveným zariadením zľahka položte na pokožku a jemne s ňou pohybujte,
aby infražiarenie nesmerovalo iba na jedno miesto. Toto je možné opakovať 3 až 4 krát
denne po dobu 5−10 minút s najmenej 45 minútovými prestávkami medzi jednotlivými
použitiami.
Pri aplikácií je bežné, že pokožka slabo začervená. V prípade, že cítite nevoľnosť alebo,
že vám pokožka príliš začervená, nepokračujte v dalšej aplikácií.
APLIKÁCIA V MASÁŽNEJ POLOHE
Pri masáži prístroj posúvajte ľahkými kruhovými pohybmi 6 až 8 minút. Vyvarujte sa
masáži iba jedného miesta.
Prístroj sa môžé použiť aj cez oblečenie, ale priamou aplikáciou na telo dosiahnete vyšší
účinok.
7
Záručné podmienky
Na toto zariadenie sa poskytuje Záručná lehota 24 mesiacov. Pri uplatnení práva na
záručnú opravu odovzdajte servisnému stredisku spolu so zariadením aj riadne
vyplnený a potvrdený Záručný list a pokladničný doklad o kúpe zariadenia. Dátum
potvrdeného Záručného listu a dokladu o kúpe musí byť zhodný. Ak zhodný nie je,
záruka nebude priznaná.
• Právo na bezplatnú opravu výrobku v záručnej dobe zaniká ak:
− užívateľ nepredloží platný záručný list a doklad o kúpe výrobku
− vznikla závada zapríčinená chybným zapojením, nesprávnym používaním a údržbou
(prašné prostredie), mechanickým poškodením, poruchami v inžinierskych sieťach a
bytovej inštalácii
−bol vykonaný neodborný zásah alebo zmena vo výrobku neoprávnenou osobou vznikne
na výrobku závada použitím neoriginálnych náhradných dielov
− sa zariadenie nepoužíva podla priloženého návodu na obsluhu
Iné podmienky súvisiace so zárukou:
Predajňa, v ktorej je zariadenie predávané spotrebiteľovi je povinná kupujúcemu
zariadenie predviesť, oboznámiť kupujúceho
− so spôsobom jeho používania a manipulácie
− so spôsobom prípadným záručných opráv
− s najbližšou záručnou opravovňou ako aj so spôsobom odoslania zariadenia k záručnej
oprave do servisného strediska dodávateľa
− riadne vyplniť Záručný list. Nesprávne a neúplne vystavený Záručný list je neplatný
a spotrebiteľ stráca právo na záruku
− na záruku /opravu, výmenu alebo odstúpenie od zmluvy/ sa vzťahujú príslušné
ustanovenia
Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku
UPOZORNENIE:
V prípade pozáručnej opravy, prípadne neoprávnenej reklamácie budú náklady na
prepravu od odosielateľa i späť preúčtované odosielateľovi.
Zasielanie výrobku do centrálneho servisného strediska.
Do centrálneho servisného strediska zasielajte reklamovaný výrobok prostredníctvom
slovenskej pošty.
Výhody opráv v centrálnom servisnom stredisku:
Centrálne servisné stredisko je vybavené potrebným prístrojovým vybavením,bohatou
zásobou náhradných dielov, kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi, čo vytvára
predpoklad vykonania potrebnej opravy kvalitne a baz zbytočných zdržaní. Po oprave
Vám výrobok na naše náklady doručovateľ dovezie späť k Vám domov. Záleží nám na
Vašej spokojnosti a dôvere v naše výrobky.
Centrálne servisné stredisko
ul. Závodná 459, 027 43 Nižná
tel.: 043−5306004
fax: 043−5393250
8
PL
Ogólne ostrzeżenia o bezpieczeństwie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed uruchomieniem tego urządzenia prosimy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję!
Zachować instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, dowód zakupu i opakowanie do
ewentualnej reklamacji!
Urządzenie jest przezanczone do użytku prywatnego a nie profesjonalnego.
Po użyciu urządzenia, w czasie czyszczenia, wymiany przystawek lub w wypadku
awarii wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
Chrońmy dzieci przed porażeniem prądem elektrycznym. Użytkowanie przez nie
urządzeń elektrycznych powinno odbywać sie pod dozorem..
Po stwierdzeniu jakiegokolwiek uszkodzenia nie wolno uzytkować urządzenia.
Do jakichkolwiek napraw jest upoważniony wyłącznie autoryzowany serwis.
Urządzenia można używać wyłącznie z dostarczonym wyposażeniem.
Urządzenie służy do uzytku wyłącznie we wnętrzach.
Chronić przed wodą. Nie dotykać mokrymi rękami.
Urządzenie służy do użytkowania jedynie zgodnie z przeznaczeniem.
Urządzenie nie jest przeznaczone do samodzielnego użytkowania przez osoby z
ograniczonymi możliwościami manualnymi (dotyczy także małych dzieci), których
fizyczne, umysłowe lub mentalne ograniczenie nie pozawala na pełną, poprawną
obsługę urządzenia.
Odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych − Zarządzenie Unii Europejskiej 2002/96/EC regulujące problematykę
sortowania odpadów
Takie oznaczenie na urządzeniu lub jego obudowie oznacza, że nie wolno wyrzucać odpadó z tego
urządzenia do śmieci komunalnych. Należy oddać je do wyznaczonych do tego celu zbiornic w celu
recyclingu i likwidacji odpadó z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Sprawna likwidacja ma
olbrzymi pozytywny wpływ na ochrone przyrody i środowiska człowieka.
To urządzenie zostało oznakowane wg europejskiego zarządzenia 2002/96/EC o odpadach
elektrycznych i energetycznych (WEEE) w ramach ogólnieuropejskich praw dotyczących
problematyki sortowania odpadów.
9
PL
Opis części:
3
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
4
5
Przycisk funkcji
Lampa podczerwieni
Głowica masująca
Pierścień rotacyjny
Uchwyt
Wyposażenie:
A. Nadstawka do masażu ciała
B. Nadstawka do masażu skóry na głowie
C. Nadstawka do masażu nóg
D. Nadstawka do masażu powierzchniowego
A
D
C
B
10
PL
Przygotowanie do użytkowania
Przyłączenie do sieci
Włożyć wtyczkę do sieci elektrycznej 230V/50Hz.
Użytkowanie bez przerwy do 20 minut. Potem należy wyłączyć urządzenie na 15 minut.
Waga 0,75kg brutto.
Przycisk funkcji (1)
0 = wyłączenie
1 = masowanie
2 = wygrzewanie podczerwienią
3 = masowanie z wygrzewaniem podczerwienią
1.
2.
3.
Wybrać tryb za pomocą przycisku funkcji (1)
Urządzenie pracuje najefektywniej przy bezpośrednim kontakcie z ciałem (zdjąć
odzież). Przed użyciem funkcji wygrzewania podczerwienią sprawdzić temperaturę
głowicy.
Obrót pierścienia i odpowiednie ustawienie uchwytu pomagają posłużyć się
urządzeniem.
Wyposażenie:
Do masażu najlepiej użyć jednej z załączonych nadstawek
A: Masaż ciała (masaż głęboki, rozluźnia mięśnie)
B: Masaż głowy (poprawia krążenie krwi)
C: Masaż powierzchniowy (intensywny masaż w wypadku bólu mięśni)
D: Masaż nóg
ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA PODCZERWONEGO:
1. Zastosowanie terapeutyczne:
Ciepło emitora podczerwieni ogranicza bóle reumatyczne i mięśniowe. Przed użyciem
skonsultować z lekarzem.
2. Zastosowanie kosmetyczne:
Emiter podczerwieni pobudza obieg krwi i wpomaga otwieranie się porów skóry.
Po użyciu lepiej wchłaniają się kremy i inne kosmetyki. Głowicę z emitorem
podczerwieni przyłożyć do ciała i delikatnie przesuwać, aby ciepło podczerwieni nie
obejmowało tylko jednego miejsca. Można to powtarzać 3 do 4 razy dziennie po 5−10
minut z conajmniej 45 minutowymi przerwami.
Przy użyciu skóra lekko się zaczerwieni. W wypadku większego zaczerwienienia należy
przerwać użytkowanie.
TRYB MASAŻU
Przy masażu przesuwać lekko głowicą ruchami kolistymi przez 6 do 8 minut. Nie
masować wyłącznie jednego miejsca. Urządzenie może masować przez odzież, jednak
lepiej przyłożyć je bezpośrednio do ciała.
11
ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Towarowa 6
42−600 Tarnowskie Góry
tel. +48 32 7683535, +48 32 7683537, fax +48 32 7683536,
www.orava.pl
e−mail : serwis@ orava.pl
e−mail :[email protected]
Nr wyrobu i typ............................................................................. Nr fabryczny..................................................................
...............................................
.................................................................
(data sprzedaży)
(pieczęć punktu sprzedaży i podpis)
WARUNKI GWARANCJI
1. Na zakupiony sprzęt udziela się 24 miesięcznej gwarancji sprawnego działania liczonej od daty zakupu.
2. ORAVA retail Sp. z o.o. zapewnia bezpłatne usunięcie wad sprzętu ujawnionych w okresie gwarancji w ciągu
14 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do naprawy.
3. Po okresie gwarancji serwis ORAVA retail Sp. z o.o. przyjmuje sprzęt do napraw odpłatnych.
W takich przypadkach koszt przesyki pokrywa Użytkownik sprzętu.
4. Sprzęt do naprawy należy wysłać do serwisu ORAVA retail Sp. z o.o. przesyłką kurierską firmy UPS Polska sp. z o.o.
(patrz: WYSYŁKA SPRZĘTU) na koszt ORAVA retail Sp. z o.o.
Wysyłanie sprzętu w inny sposób lub za pośrednictwem innej firmy kurierskiej następuje na koszt wysyłajacego.
5. Do sprzętu wysyłanego do naprawy należy dołączyć Kartę Gwarancyjną wraz z dowodem zakupu.
6. Karta Gwarancyjna jest ważna jedynie wypełniona w całości, wraz z dowodem zakupu.
7. Nie wydaje się duplikatów zagubionych lub zniszczonych kart gwarancyjnych.
8. Sprzęt wysłany do naprawy powinien być kompletny, w opakowaniu fabrycznym, opakowany do wysyłki.
9. Sprzęt może być użytkowany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wynikłych z niewłaściwego lub nioestrożnego użytkowania lub
działania siły wyższej (wyładowania atmosferyczne, powódź, awarie i przepięcia w sieci elektrycznej). W tych
przypadkach koszty przesyłki i naprawy serwisowej są odpłatne.
11. Z bezpłatnego serwisu gwarancyjnego wyłącza się czynności obsługi sprzętu i sposoby rozwiązywania problemów
podane w instrukcji obsługi. W takich przypadkach koszt przesyki pokrywa Użytkownik sprzętu.
12. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na wolny od wad jeżeli ilość napraw głównych w czasie trwania
okresu gwarancji przekroczy trzy i wystąpi kolejna wada uniemożliwiajaca korzystanie z urządzenia.
13. Za naprawę główną rozumie się naprawę o charakterze specjalistycznycznym, której koszt przekracza 10% ceny
detalicznej wyrobu.
14. Sprzęt nie podlega wymianie jeżeli obniżono jego cenę z powodu wystąpienia wady lub uszkodzenia mechanicznego.
15. Sprzęt zwrócony na podstawie warunków gwarancji powinien być kompletny i opakowany wraz z ważną kartą
gwarancyjną i dowodem zakupu.
16. Samowolny demontaż sprzętu (otwieranie obudowy itp.), naruszenie plomb lub jego naprawa przez osoby
nieupoważnione (z wyjątkiem czynności obsługowych wymienionych w instrukcji obsługi) powodują utratę uprawnień
z tytułu gwarancji.
17. W przypadku problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub e−mail z serwisem ORAVA retail Sp. z o.o.
18. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
WYSYŁKA SPRZĘTU
1. Przed wysyłką sprzętu do naprawy, w wypadku wątpliwości, radzimy skontaktować się z serwisem
ORAVA retail Sp. z o.o. telefonicznie lub za pośrednictwem e−mail.
2. Sprzęt do wysyłki należy przygotować następująco:
a. skompletować,
b. opakować w opakowanie fabryczne oraz dodatkowe, zabezpieczające przed uszkodzeniem,
c. dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną i dowód zakupu, opis usterki oraz
adres zwrotny Użytkownika wraz z nr telefonu do kontaktu!,
d. przesyłkę czytelnie zaadresować:
ORAVA retail Sp. z o.o., ul.Towarowa 6, 42−600, Tarnowskie Góry (sprzęt do serwisu).
3. Po przygotowaniu sprzętu należy wezwać kuriera firmy UPS Polska sp. z o.o. :
a. telefonicznie do centralnego działu zgłoszeń w Warszawie − tel. 022 534 08 00 lub 022 534 00 00
b. telefonicznie do najbliższego przedstawicielstwa − wykaz przedstawicielstw na stronie www.ups.pl
4. Zlecając kurierowi przesyłkę należy zaznaczyć, że jej koszty pokryje adresat. ORAVA retail Sp. z o.o. zawarła z
UPS Polska sp. z o.o. stosowną umowę. Nr klienta dla ORAVA retail w UPS Polska to: 42360A
5. Gwarantujemy Państwu sprawny serwis i bezproblemową przesyłkę od drzwi do drzwi.
Nr serwisu
Data naprawy
przyjęcie
zakończenie
przyjęcie
zakończenie
przyjęcie
zakończenie
Opis naprawy
Pieczątka i podpis
................
.............
...............
.............
................
.............
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza,
ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
12
Č.
Prijaté / Přijetí.
Ukončenie./ Ukončení
Závada / Závada.
Pečiatka, podpis./ Razítko a podpis
Pečiatka a podpis predávajúceho
Razítko a podpis prodávajícího
Adresa / Adresa
Dátum opravy / Datum opravy.
Dátum predaja / Datum prodeje
Model / Model
Záručný list / Záruční list
Download

MP−100 - ORAVA