Elektrický strihač vlasov/Elektrický střihač vlasů
Elektryczna maszynka do strzyżenia włosów
VS−505
Návod na obsluhu/Záruka
Návod k použití
Instrukcja obsługi/Gwarancja
SK
CZ
PL
model: VS−505 model: VS−505 model: VS−505 model: VS−505 model: VS−505 model:
VS−505 model: VS−505 model: VS−505 model: VS−505 model: VS−505 model: VS−505
SK
Všeobecné bezpečnostné upozornenia
• Pred uvedením tohoto zariadenia do prevádzky si pozorne
prečítajte tento návod na použitie!
• Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný
blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
• Zariadenie je určené výhradne pre používanie v domácnosti. Nejedná
sa o profesionálne zariadenie.
• Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho, nasadzujete naň príslušenstvo,
alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte od elektrickej siete.
Zariadenie vypnite.
• Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom detí, nenechávajte ich nikdy
bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie
zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že
zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú šnúru.
• AC adaptér pripojte do ľahko dostupnej elektrickej sieťovej zásuvky,
aby bolo možné v prípade spozorovania poruchy alebo v prípade
neštandardnej prevádzky ihneď AC adaptér odpojiť od elektrickej siete.
• Kontrolujte pravidelne šnúru AC adaptéra, ako aj samotné
zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie
používať. Výmenu AC adaptéra je možné vykonať výhradne v
autorizovanom servise.
• Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
• Nevystavujte zariadenie ani šnúru AC adaptéra pôsobeniu tepla,
priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu
ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
• Zariadenie používajte len s pôvodným príslušenstvom.
• Zariadenie nepoužívajte vonku.
• Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou
Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani
mokrými rukami.
• Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite AC adaptér od
elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
• Zariadenie používajte len pre stanovený účel.
• Používajte len AC adaptér dodávaný s týmto zariadením. Nepoužívajte iný
AC adaptér, ani nepoužívajte tento AC adaptér s inými zariadeniami.
• Nepoužívajte AC adaptér vonku.
• Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany sa odporúča nainštalovať do el.
okruhu napájacieho kúpeľňu, prúdový chránič (RCD) menovitým
vybavovacím prúdom neprevyšujúcim 30mAh.Poradte sa s
elektrikárom.
2
Špeciálne bezpečnostné upozornenia
SK
Prečítajte si pozorne nasledovné bezpečnostné pokyny. Sú obzvlášť
dôležité, ak sa zariadenie používa na strihanie detí.
Za účelom obmedzenia rizika úrazu elektrickým prúdom:
• Pri čistení strihača odpojte AC adaptér z el. siete
• Neklaďte strihač na miesto , kde by mohol prísť do styku s vodou
• Nepoužívajte strihač vo vani naplnenej vodou.
• Neponárajte strihač do žiadnych iných tekutín
• Používajte zariadenie len pre účely uvedené v tomto návode
• Používajte len predpísané príslušenstvo na strihanie
• Zariadenie nesmie byť v prevádzke bez obsluhy
• Zariadenie musí byť pod dozorom, ak ho používajú deti alebo invalidné osoby
• Nikdy nepoužívajte zariadenie ak je poškodené, alebo je poškodená
šnúra AC adaptéra, alebo v prípade ak správne nefunguje
• Držte zariadenie z dosahu horúcich objektov
• Neskrúcajte šnúru okolo AC adaptéra
• Nevkladajte žiadne predmety do otvorov zariadenia
• Pred použitím skontrolujte správnosť osadenia strihacieho noža
• Neklaďte zariadenie počas chodu (ani mimo prevádzky) do žiadnej tekutiny
• Nepoužívajte zariadenie s poškodeným nástavcom, vylomeným zubom noža
• Nepoužívajte zariadenie s otvoreným krytom, povolenými skrutkami
• Nabíjací podstavec musí byť položený na pevnom a rovnom povrchu.
Nesmie sa šmýkať.
• Zariadenie používajte vždy len na suché vlasy, nikdy nie na mokré!
Bezpečnostné upozornenia k akumulátorom
• Akumulátory skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo k ich prehltnutiu,
ihneď vyhľadajte lekára.
• Akumulátory pred vložením utrite suchou handričkou. Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní akumulátora skontrolujte správnu polaritu.
• Akumulátory nedávajte do kontaktu s kovovými predmetmi. Môže dôjsť ku skratu.
Výstraha!
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže akumulátor explodovať. Akumulátory
nerozoberajte, ani ich nehádžte do ohňa.
Likvidujte ich v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.
Technické údaje
Napájanie:
AC adaptér:
2 x NiMH (nikel metalhydridový) akumulátor, 600 mAh, 1,2 V
vstup:
230 V/50 Hz
výstup:
3 V/1000 mAh
Dodávané príslušenstvo:
AC adaptér, Nabíjací podstavec, Čistiaca kefka, Nožnice,
Hrebeňový nástavec, Olej
Právo na zmeny vyhradené!
3
SK
Obsluha
Popis zariadenia:
1. Prepínač zapnutie/vypnutie (ON/OFF)
2. Nabíjací podstavec
3. Kontrolka nabíjania
4. Hrebeňový nadstavec
5. Strihacia hlava
6. Nastavenie dĺžky strihu
5
4
6
1
2
3
Príprava
Nabíjanie:
Pred používaním zariadenia ja potrebné maximálne nabiť
akumulátory.
1. Pripojte konektor z AC adaptéra do nabíjacieho
podstavca.
2. Podstavec postavte na rovný a pevný povrch a pripojte AC adaptér
do predpísanej a ľahko dostupnej elektrickej zásuvky.
3. Vložte strihač do nabíjacieho podstavca.
Rozsvieti sa kontrolka nabíjania a nabíjanie sa začne.
Zariadenie je vybavené ochranným systémom proti prebitiu akumulátorov.
Prvé maximálne nabitie trvá minimálne 16 hodín. S maximálne nabitými
akumulátormi dokáže zariadenie pracovať cca 60 minút.
Aby ste dosiahli optimálny stav akumulátorov, prvé dva až tri cykly
používajte zariadenie dovtedy, kým sa akumulátory maximálne nevybijú,
potom ich vždy maximálne nabite.
4
Upozornenie:
Zariadenie môžete používať, aj keď sa nabíja. Pri používaní počas
nabíjania nebude svietiť kontrokla nabíjania.
SK
Pred použitím
• Uistite sa, že je zariadenie vyčistené a funkčné.
• Osobe, ktorú idete strihať položte okolo krku uterák, aby pri strihaní
nenapadali vlasy na odev.
• Osoba , ktorej sa budú vlasy strihať by mala sedieť na stoličke tak, aby ste
mali dobrý prístup ku všetkým vlasom na hlave.
• Pri strihaní držte hrebeň aj strojček voľne, aby ste dosiahli plynulé
a rovnomerné strihanie.
• Strihajte len ľudské prirodzené vlasy. Strihané vlasy musia byť čisté
a suché.
• Strihajte len menšie množstvá vlasov. Ak sa pokúsite naraz strihať veľký
objem vlasov, strihanie nebude efektívne.
Strihanie vlasov
1. Nasaďte hrebeňový nadstavec na strihaciu hlavu zariadenia.
2. Podľa požadovanej dĺžky vlasov nastavte ovládačom
nastavenia dĺžky strihu dĺžku strihu. Pred strihaním
musí byť poloha nadstavca zafixovaná v nastavenej
dĺžke strihu.
Ak chcete strihať vlasy na kratšiu dĺžku, zložte
hrebeňový nástavec.
3. Strihajte vlasy. Postupujte podľa uvedeného postupu strihania.
Postup strihania:
Strihajte postupne krátke dĺžky vlasov, kým začnete strihať rovnomerne
dĺžku podľa príslušného hrebeňového nadstavca.
• Používajte hrebeňový nadstavec.
• V priebehu strihania nepritláčajte strihač silou.
• Začnite strihanie s hrebeňovým nadstavcom.
• Strihač držte zľahka s nástavcom na strihacej hlave smerom nahor.
5
SK
Postupujte pomaly podľa obr. 1 smerom zdola nahor.
• Opakujte postup na zadnej časti hlavy zdola nahor (obr. 2)
• Po skrátení vlasov zmeňte dĺžku nástavca a pri
strihaní postupujte opakovane zdola nahor.
• Tento spôsob je zaručene kvalitnejší ako začať
strihanie hneď s nastavenou kratšou dĺžkou strihania.
• Postup strihania na bokoch hlavy je rovnaký ako na
zadnej časti hlavy − zdola nahor (obr. 3)
• Na vrchu hlavy postupujte smerom spredu smerom
dozadu pomocou väčšej dĺžky strihu a neskôr
kratšej nastavenej dĺžky strihu na hrebeňovom
nástavci na strihanie. Zúbky hrebeňového nástavca
smerujú nahor. (obr.4)
Zarovnanie línií
• Na zarovnanie línií vlasov nepotrebujete hrebeňový
nástavec na strihanie.
• Zo strihača zložte hrebeňový nástavec.
• Vlasy pri uchu zarovnajte do požadovanej línie (obr.5)
• Uistite sa , že strihací nôž je v rovine s líniou vlasov.
• Vlasy na zadnej časti krku zarovnáte tak, že otočíte
strihač smerom nadol a zarovnávate pravidelne
smerom ku uchu (obr. 6)
• Podobne ostriháte chĺpky na zadnej časti krku.
Postupujte smerom zhora nadol pričom strihač je
otočený smerom nadol
Krátky strih
• Strihanie začínate opäť na zadnej strane hlavy
smerom zdola nahor. Pomaly postupujte ku vrcholu
hlavy (obr. 7)
• Na vrchnej časti hlavy postupujte smerom spredu
dozadu (obr. 8)
• Na presné dostrihanie (dotvarovaniu účesu) použite
hrebeň ktorým začešete do vlasov a strihačom
odstrihnete časť vlasov na hrebeni (obr. 9).
Prestrihávanie
• Ovládač pre prestrihávanie (5) nastavte do želanej
polohy. Táto funkcia umožní redukovať objem vlasov
bez zmeny nastavenej dĺžky hrebeňového nástavca.
6
SK
Po strihaní
Po ukončení prevádzky strihač očistite od vlasov dodávanou kefkou.
Čistenie a olejovanie
• Váš strihač bol starostlivo preskúšaný, strihací nôž naolejovaný a pred
expedíciou z výroby upravený a zabalený.
• Strihací nôž je možné vymeniť, vyčistiť
• Ak nie je nôž rovnomerne naolejovaný kvapnite naň pár kvapiek oleja. Pri
olejovaní postupujte nasledovne:
1. Zo strihacej hlavy zložte hrebeňový nástavec.
2. Potlačením na strihaciu hlavu v smere šípky zložte strihaciu hlavu.
Zuby nožov
3. Potlačte biely výčnelok v smere šípky a medzi nože
kvapnite jednu alebo dve kvapky oleja.
4. Uvoľnite biely výčnelok a nechajte, nech sa olej
medzi nožmi rozotrie.
5. Nasaďte strihaciu hlavu späť na zariadenie, tak aby
zacvakla na svoje miesto.
Suchou handričkou utrite prípadné zvyšky oleja.
Používajte len olej dodávaný so zariadením. Ak sa
olej minie, kontaktujte predajcu.
Upozornenie
Pri čistení nikdy nenamáčajte zariadenie vo vode alebo inej tekutine!
Zariadenie, nabíjací podstavec, AC adaptér, sieťovú šnúru čistite suchou
handričkou mierne navlhčenou vo vode. Na čistenie nepoužívajte žiadne
drsné čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, ako je lieh, benzín alebo
riedidlo.
7
SK
Výmena strihacej hlavy a príslušenstva
Výmenu príslušenstva môže vykonať len autorizovaný servis.
Používajte len originálne príslušenstvo. V prípade poškodenie je možné
zakúpiť strihaciu hlavu, AC adaptér a hrebeňový nástavec v autorizovanom
servise.
Nikdy neostrite strihacie nože!
Výmena akumulátorov
Zariadenie je napájané nikel metalhydridovými akumulátormi. Ak po
maximálnom nabití zariadenie funguje podstatne kratší čas, bude potrebné
akumulátory vymeniť.
Informujte sa u predajcu alebo v autorizovanom servise.
Vždy vymieňajte obidva akumulátory súčasne. Nikdy nepoužívajte nový
akumulátor spolu so starým, ani nemiešajte rôzne typy akumulátorov
s rôznou kapacitou.
V žiadnom prípade nepoužívajte bežné batérie!
Zariadenie vyhovuje smerniciam Európskej spoločnosti pre odrušenie
a nízko voltovú bezpečnosť a bolo vyrobené podľa najnovších predpisov
bezpečnostnej techniky.
Právo na zmeny vyhradené!
Odpad z elektrických a elektronických zariadení − Nariadenie Európskej Únie 2002/
96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu
Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie
likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do
zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne
vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak
k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.
Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC
o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica
tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického
odpadu a Elektronického vybavenia.
8
Záručné podmienky
Na toto zariadenie sa poskytuje Záručná lehota 24 mesiacov. Pri uplatnení práva na
záručnú opravu odovzdajte servisnému stredisku spolu so zariadením aj riadne
vyplnený a potvrdený Záručný list a pokladničný doklad o kúpe zariadenia. Dátum
potvrdeného Záručného listu a dokladu o kúpe musí byť zhodný. Ak zhodný nie je,
záruka nebude priznaná.
• Právo na bezplatnú opravu výrobku v záručnej dobe zaniká ak:
− užívateľ nepredloží platný záručný list a doklad o kúpe výrobku
− vznikla závada zapríčinená chybným zapojením, nesprávnym používaním a údržbou
(prašné prostredie), mechanickým poškodením, poruchami v inžinierskych sieťach a
bytovej inštalácii
−bol vykonaný neodborný zásah alebo zmena vo výrobku neoprávnenou osobou vznikne
na výrobku závada použitím neoriginálnych náhradných dielov
− sa zariadenie nepoužíva podla priloženého návodu na obsluhu
Iné podmienky súvisiace so zárukou:
Predajňa, v ktorej je zariadenie predávané spotrebiteľovi je povinná kupujúcemu
zariadenie predviesť, oboznámiť kupujúceho
− so spôsobom jeho používania a manipulácie
− so spôsobom prípadným záručných opráv
− s najbližšou záručnou opravovňou ako aj so spôsobom odoslania zariadenia k záručnej
oprave do servisného strediska dodávateľa
− riadne vyplniť Záručný list. Nesprávne a neúplne vystavený Záručný list je neplatný
a spotrebiteľ stráca právo na záruku
− na záruku /opravu, výmenu alebo odstúpenie od zmluvy/ sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku
UPOZORNENIE:
V prípade pozáručnej opravy, prípadne neoprávnenej reklamácie budú náklady na
prepravu od odosielateľa i späť preúčtované odosielateľovi.
Zasielanie výrobku do centrálneho servisného strediska.
Do centrálneho servisného strediska zasielajte reklamovaný výrobok prostredníctvom
slovenskej pošty.
Výhody opráv v centrálnom servisnom stredisku:
Centrálne servisné stredisko je vybavené potrebným prístrojovým vybavením,bohatou
zásobou náhradných dielov, kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi, čo vytvára
predpoklad vykonania potrebnej opravy kvalitne a baz zbytočných zdržaní. Po oprave
Vám výrobok na naše náklady doručovateľ dovezie späť k Vám domov. Záleží nám na
Vašej spokojnosti a dôvere v naše výrobky.
Centrálne servisné stredisko
ul. Závodná 459, 027 43 Nižná
tel.: 043−5306004
fax: 043−5393250
9
CZ
Všeobecná bezpečnostní upozornění
• Před uvedením tohoto zařízení do provozu si pozorně
přečtěte tento návod na použití!
• Uschovejte si tento návod na použití se záručním listem, pokladní
doklad a krabici s vnitřním obalem pro případ reklamace výrobku!
• Zařízení je určeno výhradně pro používání v domácnosti. Nejedná
se o profesionální zařízení.
• Když zařízení nepoužíváte, čistíte ho, nasazujete na něj příslušenství,
nebo když se vyskytne porucha, zařízení odpojte od elektrické sítě.
Zařízení vypněte. Síťovou šňůru AC adaptéru odpojujte zatažením za
koncovku. Nikdy netahejte za samotnou síťovou šňůru.
• Abyste předešli úrazu elektrickým proudem dětí, nenechávejte je nikdy
bez dozoru s elektrickým zařízením. Zvolte také umístění zařízení, aby
bylo mimo dosah dětí. Nezapomeňte při tom na to, že zařízení je
možno stáhnout i za volně přístupnou síťovou šňůru.
• AC adaptér zapojte do lehce dostupné elektrické síťové zásuvky, aby
bylo možno v případě spozorování poruchy nebo v případě
nestandardního provozu ihned zařízení odpojit od elektrické sítě.
• Kontrolujte pravidelně síťovou šňůru AC adaptéru i samotné zařízení.
Při výskytu jakéhokoli poškození se zařízení nesmí používat. Výměnu
poškozené síťové šňůry AC adaptéru lze provést výhradně v
autorizovaném servise.
• Zařízení nerozobírejte. Opravu přenechte na autorizovaný servis.
• Nevystavujte zařízení ani AC adaptér působení tepla, přímému
slunečnímu záření, vlhkosti, mechanickému poškození ostrými
předměty ani jiným nepříznivým vlivům.
• Zařízení používejte jen s původním příslušenstvím.
• Zařízení nepoužívejte venku.
• Zařízení nesmí přijít do styku s deštěm, vodou nebo jinou tekutinou
Zařízení neponořujte do vody. Zařízení se nedotýkejte vlhkýma ani
mokrýma rukama.
• Pokud zařízení navlhlo nebo je mokré, odpojte okamžitě síťovou šňůru
od elektrické sítě. Nesahejte do vody!
• Zařízení používejte jen pro stanovený účel.
• Používajte jen AC adaptér dodávaný s tímto zařízením. Nepoužívejte jiný
AC adaptér, ani nepoužívejte tento AC adaptér s jinými zařízeními.
• Nepoužívejte AC adaptér venku.
10
Speciální bezpečnostní upozornění
CZ
Přečtěte si pozorně následující bezpečnostní pokyny. Jsou obzvlášť důležité,
pokud se zařízení používá na stříhání dětí.
Za účelem omezení rizika úrazu elektrickým proudem:
• Při čistění střihače odpojte AC adaptér z el. sítě
• Nepokládejte střihač na místo , kde by mohl přijít do styku s vodou
• Nepoužívejte střihač ve vaně, ve sprše
• Neponořujte střihač do žádných jiných tekutin
• Nástavec na stříhání nesmí být mokrý
• Používejte zařízení jen pro účely uvedené v tomto návodě
• Používejte jen předepsané příslušenství na stříhání
• Zařízení nesmí být v provozu bez obsluhy
• Zařízení musí být pod dozorem, pokud ho používají děti nebo invalidní osoby
• Nikdy nepoužívejte zařízení pokud je poškozené, nebo je poškodená
šňůra AC adaptéru, nebo v případě pokud správně nefunguje
• Držte zařízení z dosahu hořícich objektů
• Nekruťte síťovou šňůru okolo AC adaptéru
• Nevkládejte žádné předměty do otvorů zařízení
• Před použitím zkontrolujte správnost osazení stříhacího nože
• Nepokládejte zařízení během chodu (ani mimo provoz) do žádné tekutiny
• Nepoužívejte zařízení s poškozeným nástavcem, vylomeným zubem nože
• Nepoužívejte zařízení s otevřeným krytem, povolenými šroubky
• Nabíjecí podstavec musí být položený na pevném a rovném povrchu.
Nesmí klouzat.
• Zařízení používejte vždy jen na suché vlasy, nikdy ne na mokré!
Bezpečnostní upozornění k akumulátorům
• Akumulátory skladujte mimo dosah dětí. Pokud by došlo k jejich
spolknutí, ihned vyhledejte lékaře.
• Akumulátory před vložením utřete suchým hadrem. Zajistíte tak dobrý
kontakt.
• Při vkládání akumulátoru zkontrolujte správnou polaritu.
• Akumulátory nedávejte do kontaktu s kovovými předměty. Může dojít ke zkratu.
Výstraha!
Při nesprávném zacházení může akumulátor explodovat. Akumulátory
nerozebírejte, ani je neházejte do ohně.
Likvidujte je ve smyslu platných místních předpisů a norem.
Technické údaje
Napájení: 2 NiMH (nikl metalhydridové) akumulátory, 600 mAh, 1,2 V
AC adaptér:
vstup:
230 V/50 Hz
výstup:
3 V/1000 mAh
Dodávané příslušenství:
AC adaptér, Nabíjecí podstavec, Čistící kartáček,
Nůžky, Hřebenový nástavec, Olej
Právo na změny vyhrazené!
11
CZ
Obsluha
Popis zařízení:
1. Přepínač zapnutí/vypnutí (ON/OFF)
2. Nabíjecí podstavec
3. Kontrolka nabíjení
4. Hřebenový nástavec
5. Stříhací hlava
6. Nastavení délky střihu
5
4
6
1
2
3
Příprava
Nabíjení:
Před používáním zařízení je nutné maximálně nabít akumulátory.
1. Připojte konektor z AC adaptéru do nabíjecího
podstavce.
2. Podstavec postavte na rovný a pevný povrch a připojte AC adaptér
do předepsané a lehce dostupné elektrické zásuvky.
3. Vložte stříhač do nabíjecího podstavce.
Rozsvítí se kontrolka nabíjení a nabíjení začne.
Zařízení je vybaveno ochranným systémem proti přebití akumulátorů.
První maximální nabití trvá minimálně 16 hodín. S maximálně nabitými
akumulátory dokáže zařízení pracovat cca 60 minut.
Abyste dosáhli optimální stav akumulátorů, první tři až čtyři cykly používejte
zařízení tak dlouho, dokud se akumulátory maximálně nevybijí, potom je vždy
maximálně nabijte.
12
Upozornění:
Zařízení nikdy nepoužívejte, když se nabíjí. Může se používat, jen
když není vložené v nabíjecím podstavci.
CZ
Před použitím
• Ujistěte se, že je zařízení vyčištěné a funkční.
• Osobě, kterou jdete stříhat položte okolo krku ručník, aby při stříhání
nenapadaly vlasy na oděv.
• Osoba , kterou jdete stříhat by měla sedět na stoličce tak, abyste měli
dobrý přístup ke všem vlasům na hlavě.
• Při stříhání držte hřeben i strojek volně, abyste dosáhli plynulého
a rovnoměrného stříhání.
• Stříhejte jen lidské přirozené vlasy. Stříhané vlasy musí být čisté
a suché.
• Stříhejte len menší množství vlasů. Pokud se pokusíte najednou stříhat
velký objem vlasů, stříhání nebude efektivní.
Stříhání vlasů
1. Nasaďte hřebenový nástavec na stříhací hlavu zařízení.
2. Podle požadované délky vlasů nastavte ovladačem
nastavení déĺky střihu déĺku střihu. Nasaďte jeden
ze dvou průhledných hřebenových nástavců. Podle
nasazeného hřebenového nástavce, nastavte
požadovanou délku. Před stříháním musí být poloha
nástavce zafixovaná v nastavené délce střihu.
Pokud chcete stříhat vlasy na kratší délku, sundejte
hřebenový nástavec.
3. Stříhejte vlasy. Postupujte podle uvedeného postupu stříhání.
Postup stříhání:
Stříhejte postupně krátké délky vlasů, než začnete stříhat rovnoměrně
déĺku podle příslušného hřebenového nástavce.
• Používejte hřebenový nástavec.
• V průběhu stříhání nepřitlačujte střihač silou.
• Začněte stříhání s hřebenovým nástavcem.
• Střihač držte zlehka s nástavcem na střihací hlavě směrem nahoru.
13
CZ
Postupujte pomalu podle obr. 1 směrem zdola nahoru.
• Opakujte postup na zadní části hlavy zdola nahoru (obr. 2)
• Po zkrácení vlasů změňte déĺku nástavce a při
stříhání postupujte opakovaně zdola nahoru.
• Tento způsob je zaručeně kvalitnější než začít
stříhání hned s nastavenou kratší déĺkou stříhání.
• Postup stříhání na bocích hlavy je stejný jako na
zadní části hlavy − zdola nahoru (obr. 3)
• Na vrchu hlavy postupujte zpředu směrem
dozadu pomocí větší déĺky střihu a později
kratší nastavené déĺky střihu na hřebenovém
nástavci na stříhání. Zoubky hřebenového nástavce
směřují nahoru. (obr.4)
Zarovnání linií
• Na zarovnání linií vlasů nepotřebujete hřebenový
nástavec na stříhání.
• Ze střihače sundejte hřebenový nástavec.
• Vlasy u uší zarovnejte do požadované linie (obr.5)
• Ujistěte se , že stříhací nůž je v rovině s linií vlasů.
• Vlasy na zadní části krku zarovnáte tak, že otočíte
střihač směrem dolů a zarovnávate směrem k uchu
(obr. 6)
• Podobně ostřiháte chĺoupky na zadní části krku.
Postupujte směrem zhora dolů, přičemž střihač je
otočený směrem dolů
Krátký střih
• Stříhání začínáte opět na zadní straně hlavy
směrem zdola nahoru. Pomalu postupujte k vrcholu
hlavy (obr. 7)
• Na vrchní části hlavy postupujte směrem zpředu
dozadu (obr. 8)
• Na přesné dostřihání (dotvarování účesu) použijte
hřeben kterým začešete do vlasů a střihačem
odstřihněte část vlasů na hřebeni (obr. 9).
Prostřihávání
• Ovladač pro prostřihávání (5) nastavte do
požadované polohy. Tato funkce umožní redukovat
objem vlasů bez změny nastavené délky
hřebenového nástavce.
14
CZ
Po stříhání
Po ukončení provozu střihač očistěte od vlasů dodávaným kartáčkem.
Čištění a olejování
• Váš střihač byl pečlivě přezkoušený, střihací nůž naolejovaný a před
expedicí z výroby upravený a zabalený.
• Stříhací nůž je možno vyměnit, vyčistit
• Pokud není nůž rovnoměrně naolejovaný kapněte na něj pár kapek
oleje. Při olejování postupujte následovně:
1. Ze stříhací hlavy sundejte hřebenový nástavec.
2. Zatlačením na stříhací hlavu ve směru šipky sundejte stříhací hlavu.
Zuby nožů
3. Zatlačte bílý výčnělek ve směru šipky a mezi nože
kapněte jednu nebo dvě kapky oleje.
4. Uvolněte bílý výčnělek a nechte, ať se olej
mezi noži rozetře.
5. Nasaďte stříhací hlavu zpět na zařízení, tak aby
zacvakla na svoje místo.
Suchým hadrem utřete případné zbytky oleje.
Používejte jen olej dodávaný se zařízením. Pokud
se olej dojde, kontaktujte prodejce.
Upozornění
Při čištění nikdy nenamáčejte zařízení ve vodě nebo jiné tekutině!
Zařízení, nabíjecí podstavec, AC adaptér, síťovou šňůru čistěte suchým
hadrem mírně navlhčeným ve vodě. Na čištění nepoužívejte žádné drsné
čistící prostředky ani rozpouštědla, jako je líh, benzín nebo ředidlo.
15
CZ
Výměna stříhací hlavy a příslušenství
Výměnu příslušenství může provést jen autorizovaný servis.
Používejte jen originální příslušenství. V případě poškození je možno
zakoupit stříhací hlavu, AC adaptér a hřebenový nástavec v autorizovaném
servisu.
Nikdy neostřete stříhací nože!
Výměna akumulátorů
Zařízení je napájano nikl metalhydridovými akumulátory. Pokud po
maximálním nabití zařízení funguje podstatně kratší dobu, bude nutné
akumulátory vyměnit.
Informujte se u prodejce nebo v autorizovaném servisu.
Vždy vyměňujte oba akumulátory současně. Nikdy nepoužívejte nový
akumulátor spolu se starým, ani nemíchejte různé typy akumulátorů s různou
kapacitou.
V žádném případě nepoužívejte bežné baterie!
Zařízení vyhovuje směrnicím Evropské společnosti pro odrušení a nízko
voltovou bezpečnost a bylo vyrobeno podle nejnovějších předpisů
bezpečnostní techniky.
Právo na změny vyhrazené!
Odpad z elektrických a elektronických zařízení − Nařízení Evropské Unie 2002/96/
EC a upravující problematiku separovaného sběru odpadu
Toto označení na zařízení nebo jeho obalu znamená, že se nesmí
likvidovat v netříděném komunálním odpadu. Odevzdejte ho do
sběrného střediska na recyklaci a likvidaci odpadu z elektrických
a elektronických zařízení. Správná likvidace nezpůsobí negativní vlivy
na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Přispějete tak k ochraně a k
zlepšení životního prostředí.
Toto zařízení je označené podle Evropského nařízení 2002/96/EC
o Elektrickém odpadu a Elektronickém vybavení (WEEE).Tato směrnice
tvoří rámec celoevropské odůvodněnosti osběru a recyklaci Elektrického
odpadu a Elektronického vybavení.
16
Záruční podmínky
1/ Na tento spotřebič se poskytuje záruční doba 24 měsíců. Při uplatnění práva na
záruční opravu odevzdejte příslušnému servisnímu středisku nebo prodejci spolu se
spotřebičem i řádně vyplněný a potvrzený záruční list a pokladní doklad o koupi
spotřebiče.
Datum potvrzeného záručního listu a dokladu o koupi musí být shodný /pokud není
shodný záruka nebude poskytnutá/.
2/ Spotřebič před prvním použitím zapnout nejdříve po dvou hodinách
Jiné podmínky související se zárukou:
Prodejna, ve které je spotřebič prodávaný spotřebiteli je povinna kupujícímu spotřebič
předvést a seznámit kupujícího:
− se způsobem jeho používání a manipulace
− se způsobem případných záručních oprav
− s nejbližší záruční opravnou i se způsobem odeslání spotřebiče k záruční opravě do
servisního střediska dodavatele
− řádně vyplnit záruční list. Nesprávně a neúplně vystavený záručný list je neplatný a
spotřebitel ztrácí právo na záruku
− na záruku /opravu, výměnu nebo odstoupení od smlouvy/ se vztahují příslušná
ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu
UPOZORNĚNÍ:
V případě neoprávněné, resp. neuznané reklamace budou náklady na dopravu i opravu
účtované zákazníkovi.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené použitím na jiné než domácí nebo bežné
účely.
Zákazník může spotřebič svěřit do záruční opravy některé z autorizovaných servisních
opraven v ČR.
Kontakt:
ORAVA s.r.o. , Sviadnov 494, Sviadnov 73 825, tel.: +420558630004
17
Ogólne uwagi o bezpieczeństwie
PL
• Przed użyciem tego urządzenia przeczytać uważnie instrukcję
obsługi!
• Zachować instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, dowód zakupu
i opakowanie do ewentualnej reklamacji!
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, nie do
zastosowań profesjonalnych.
• Podczas nieużywania, czyszczenia, zakładania przystawek lub gdy
nastąpi awaria wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
• Chronić przed dziećmi! Urządzenie elektryczne! Grozi porazeniem
prądem elektrycznym!
• Zasilacz przyłączyć do łatwo dostępnego gniazdka, by łatwo go
wyłączyć w przypadku awarii.
• Kontrolować stan przewodu zasilającego. Po stwierdzeniu
jakiegokolwiek uszkodzenia zaprzestać użytkowania urządzenia.
Wymianę kabla zasilajacegop wykonuje wyłącznie autoryzowany
serwis.
• Nie rozbierać urządzenia. Grozi utratą gwarancji.
• Chronić przed silnymi źródłami ciepła, silnym nasłonecznieniem,
wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
• Urządzenie używać wyłącznie w pomieszczeniach.
• Stosować wyłącznie załączone przystawki.
• Chronić przed deszczem, wodą lub jakąkolwiek cieczą. Nie dotykać
mokrymi lub wilgotnymi rekami.
• W razie zamoczenia lub zawilgocenia natychmiast wyjąć wtyczkę z
gniazdka sieciowego i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
• Urzywać wyłącznie zgodnie z przeynaczeniem.
• Używać wyłącznie zasilacza, który stanowi wyposażenie urządzenia.
• Nie używać zasilacza na zewnątrz.
18
PL
Specjalne uwagi o bezpieczeństwie
Przeczytać uważnie poniższe uwagi. Szczególnie ważne przy strzyżeniu
dzieci.
W celu ograniczenia ryzyka porażenia prądem należy:
• Przy czyszczeniu maszynki wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego,
• Chronić przed wodą,
• Nie używać w wannie, pod prysznicem,
• Nie zanurzać do żadnych cieczy,
• Przystawka do strzyżenia nie może być mokra,
• Używać wyłącznie z załączonymi przystawkami,
• Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem wg instrukcji,
• Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez obsługi,
• Użytkowanie urządzenia przez dzieci lub osoby niepełnosprawne musi
odbywać się pod nadzorem,
• W wypadku awarii, uszkodzenia urządzenia lub kabla sieciowego
zaprzestać użytkowania,
• Chronić przed silnymi źródłami ciepła,
• Nie skracać przewodu zasilającego,
• Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów urzządzenia,
• Przed użyciem skontrolować sprawność noża tnącego,
• Nie używać urządzenia z uszkodzoną przystawką lub wyłamanym
zębem noża,
• Nie używać urządzenia z otwartą obudową, poluzowanymi śrubkami,
• Podstawka zasilająca musi być położona na stabilnej, równej
powierzchni. Nie powinna się ślizgać,
• Używać wyłącznie do włosów wysuszonych,
Bezpieczeństwo obsługi akumulatora
• Akumulatory chronić przed dostępem dzieci.
• Przed włożeniem przetrzeć akumulator suchą szmatką.
• Chronić akumulatory przed kontaktem z metalowymi przedmiotami.
Może dojść do spięcia.
Ostrzeżenie!Przy niewłaściwym obchodzeniu może dojść do eksplozji
akumulatora. Nie demontować akumulatorów, nie wrzucać do ognia.
Zlikwidować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
Dane techniczne
Zasilanie: 2 akumulatory NiMH jednokierunkowe napięcie 1,2V, 600mAh
Zasilacz sieciowy: wejście: 230 V/50 Hz
wyjście: 3 V/1000 mAh
Oprzyrządowanie: Zasilacz AC, Podstawka do zasilania, Szczoteczka
czyszcząca, Nożyczki, Końcówka grzebieniowa, Olej
Producent zastrzega sobie prawo do zmian!
19
PL
Obsługa
Opis urządzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przełącznik włączone/wyłączone (ON/OFF)
Podstawka do łądowania
Kontrolka łądowania
Końcówka grzebieniowa
Końcóka strzygąca
Ustawianie długości strzyżenia
4
5
6
1
1
3
2
Przygotowanie
Ładowanie:
Przed użyciem urządzenia należy do pełna naładować
akumulatory.
1. Przyłączyć złącze z zasilacza do podstawki
zasilającej.
2. Podstawkę położyć na równą i stabilną powierzchnię. Włożyć wtyczkę
przewodu zasilającewo do gniazdka sieciowego.
3. Włożyć maszynkę do podstawki.
Żaświeci się kontrolka ładowania. Gdy akumulatory są w pełni
naładowane kontrolka zgaśnie.
Urządzenie jest wyposażone w system ochrony przeciw przeładowaniu
akumulatorów. Pierwsze ładowanie trwa 16 godzin. Z naładowanymi
akumulatorami urządzenie pracuje ok 60 min. Podczas pierwszych 3−4
cykli użytkować maszynkę do całkowitego rozładowania akumulatorów.
Ładować zawsze do końca.
Uwaga:
Urządzenie można używać w trakcie ładowania. Podczas takiego
używania nie będzie świecić kontrolka ładowania
20
PL
Przed użyciem
• Sprawdzić czy urządzenie jest sprawne i czyste.
• Osobę strzyżoną posadzić na krześle tak, aby mieć do niej dostęp z
każdej strony. Ułożyć wokół szyi ręcznik.
• Przy strzyżeniu posługiwać się maszynką i grzebieniem, aby osiągnąć
płynne i równomierne strzyżenie.
• Maszynka służy tylko do strzyżenia ludzi. Strzyżone włosy muszą być
czyste i suche.
• Strzyc systematycznie po małej ilości włosów. Strzyżenie od razu dużej
ilości nie jest efektywne.
Strzyżenie włosów
1. Nasadzić przystawkę grzebieniową na głowicę strzygącą urządzenia.
2. Ustawić regulator dłudości strzyżenia w odpowiedniej
pozycji. Najpierw przełączeniem regulatora do pozycji
UNLOCK zwolnić możliwość wysuwania przystawki
grzebieniowej na odpowiednią długość następnie
wysunąc przystawkę na właściwą długość.
Jeśli włosy mają być strzyżone krócej niż pozwala
skala, zdjąć przystawkę grzebieniową.
3. Przystąpić do strzyżenia.
Postępowanie przy strzyżeniu:
Strzyż systematycznie krótkie odcinki włosów, aby zachować
równomiernośc strzyżenia.
• Używać przystawki grzebieniowej.
• Nie przyciskać maszynki, strzyc lekko.
• Rozpocząć strzyżenie z przystawką grzebieniową.
• Maszynkę trzymać lekko, grzebieniem do góry.
21
PL
Strzyc wolno z dołu do góry (obr. 1).
• Powtarzać strzyżenie z tyłu w kierunku z dołu do
góry (obr. 2).
• Po skróceniu włosów zmienić wysunięte przystawki
i powtarzać strzyżenie.
• Lepiej jest systematycznie skracać włosy do
żądanej długości niż od razu przystąpić do
głębokiego strzyżenia.
• Z boków głowy postępować podobnie jak z tyłu
(obr. 3).
• Kierunek strzyżenia na górze głowy powinien być
od przodu ku tyłowi (obr.4).
Wyrównywanie linii
• Do wyrównywania linii zdjąć przystawkę
grzebieniową.
• Włosy przy uchu wyrównać do żądanej linii (obr. 5).
• Zwrócić uwagę, aby nóż tnący był w jednej linii
z linią włosów.
• Włosy z tyłu i na szyi wyrównywać z góry na dół ku
uchu (obr. 6).
Strzyżenie na krótko
• Strzyżenie zacząć z tyłu w kierunku z dołu do góry
(obr. 7).
• Na górze głowy strzyc od przodu do tyłu (obr. 8).
• W celu ukształtowania fryzury użyć załączony
grzebień, którym przeczesuje się włosy i odstrzyga
wystające z grzebienia (obr. 9).
Przystrzyganie
• Przełącznik do przystrzygania (5) ustawić w żadane
położnie. Ta funkcja umozliwia przystrzyganie włosów
bez konieczności zmiany nastawienia końcówki
grzebieniowej
Po strzyżeniu
Po zakończeniu strzyżenia oczyścić maszynkę załączoną szczoteczką.
22
PL
Smarowanie
• Maszynka została fabrycznie skontrolowana a nóż nasmarowany.
• Nóż tnący można wymienić, wyczyścić.
• Jeśli nóż nie jest równomiernie naoliwiony należy skropić go kilkoma
kroplami oleju w następujący sposób:
1. Zdjąć przystawkę grzebieniową.
2. Naciśnięciem kciuka na nóż odchylić głowicę strzygącą.
3. Skropić nóż jedną lub dwiema kroplami oleju.
4. Złożyć głowicę.
5. Przesunąć główny przełącznik do pozycji CUT,
aby olej został rozprowadzony.
6. Wyłączyć urządzenie, przetrzeć nóż suchą
szmatką usuwając nadmiar oleju.
7. Założyć przystawkę grzebieniową.
Używać jedynie załączonego oleju. Po jego
wyczerpaniu skontaktować się ze sprzedawcą.
Uwaga!
Nigdy nie zamaczać w wodzie lub innej cieczy!
Maszynkę, podstawkę zasilającą, zasilacz i przewód sieciowy czyścić
lekko nawilgoconą szmatką. Nie używać agresywnych lub szorujących
środków czyszczących.
Wymiana głowicy strzygącej
Wymianę głowicy strzygącej wykonuje autoryzowany serwis. Używać
wyłącznie oryginalnych przystawek.
23
PL
W przypadku uszkodzenia można dokupić głowicę strzygącą, podstawkę
zasilającą i przystawkę grzebieniową w autoryzowanym serwisie.
Nie ostrzyć noży strzygących!
Wymiana akumulatorów
Urządzenie jest zasilane akumulatorami. Jeśli po pełnym naładowaniu
pracuje dużo krócej, trzeba wymienić akumulatory. Używać wyłącznie
akumulatorów wielkości AA, 1,2 V. Informacje u sprzedawcy lub w
autoryzowanym serwisie. Zawsze wymieniać oba akumulatory
jednocześnie!
Nie używać zwykłych bateri!!!!!!
Postępowanie przy wymianie baterii:
Odkręcić śrubkę na pokrywie zasobnika akumulatorów i otworzyć
zasobnik. Wymienić akumulatory. Zachować właściwą biegunowość
według oznaczeń.
Urządzenie odpowiada dyrektywom Unii Europejskiej dotyczącym emisji
zakłóceń i bezpieczeństwa urządzeń niskonapięciowych i jest
wyprodukowane według najnowszych przepisów bezpieczeństwa.
Prawo do zmian zatrzeżone!
Odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych −Zarządzenie
UniiEuropejskiej 2002/96/EC w sprawie problematyki sortowania odpadów.
Poniższe oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu
oznacza, że tego urządzenia lub odpadów z niego nie wolno
wyrzucać do śmieci komunalnych. Należy zdać je w wyznaczonych
składnicach do zbioru,recyclingu i likwidacji odpadów i urządzeń
elektrycznych i energetycznych. Właściwe postępowanie w tym
przypadku ma olbrzymi wpływ na zachowanie czystości środowiska
naturalnego, w którym żyjemy.
To urządzenie zostało oznakowane zgodnie z europejskim
zarządzeniem 2002/96/EC o odpadach z urządzeń elektrycznych i
elektronicznych (WEEE). Oznaczenia te obowiązują we wszystkich
krajach Unii Europejskiej.
24
radość w domu
nowe technologie
ORAVA Sp. z o.o.
www.orava.pl
ul. Towarowa 6
42−600 Tarnowskie Góry
tel. +48 32 7683535, fax +48 32 7683536,
e−mail : serwis@ orava.pl
e−mail : [email protected]
KARTA GWARANCYJNA
NR ..............……..........................
Nazwa wyrobu i typ ...................................................................................
Nr fabryczny ...............................................................................................
...............................................
.................................................................
(data sprzedaży)
(pieczęć punktu sprzedaży i podpis)
WARUNKI GWARANCJI
1.
Na zakupiony sprzęt udziela się 24 miesięcznej gwarancji sprawnego działania liczonej od
daty zakupu.
2. ORAVA sp. z o.o. zapewnia bezpłatne usuniecie wad sprzętu ujawnionych w okresie
gwarancji w ciągu 14 dni od daty dostarczenia lub wysłania sprzętu do naprawy.
3. Po okresie gwarancji serwis ORAVA sp. z o.o. przyjmuje sprzęt do napraw odpłatnych.
W takich przypadkach koszt przesyki pokrywa Użytkownik sprzętu.
4. Sprzęt o naprawy należy wysłać do serwisu ORAVA sp. z o.o. przesyłką kurierską firmy
Messenger Service STOLICA SA (patrz: WYSYŁKA SPRZĘTU) na koszt
ORAVA Sp. z o.o.
5. Do sprzętu wysyłanego do naprawy należy dołączyć Kartę Gwarancyjną wraz z dowodem
zakupu.
6. Karta Gwarancyjna jest ważna jedynie wypełniona w całości, wraz z dowodem zakupu.
7. Nie wydaje się duplikatów zagubionych lub zniszczonych kart gwarancyjnych.
8. Sprzęt wysłany do naprawy powinien być kompletny, w opakowaniu fabrycznym, opakowany
do wysyłki.
9. Sprzęt może być użytkowany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wynikłych z niewłaściwego lub
nioestrożnego użytkowania lub działania siły wyższej (wyładowania atmosferyczne, powódź,
awarie i przepięcia w sieci elektrycznej). W tych przypadkach koszty przesyłki i naprawy
serwisowej są odpłatne.
11. Z bezpłatnego serwisu gwarancyjnego wyłącza się czynności obsługi sprzętu i sposoby
rozwiązywania problemów podane w instrukcji obsługi. W takich przypadkach koszt przesyki
pokrywa Użytkownik sprzętu.
25
12. Użytkownikowi przysuguje prawo wymiany sprzętu na wolny od wad jeżeli ilość napraw
głównych w czasie trwania okresu gwarancji przekroczy trzy i wystąpi kolejna wada
uniemożliwiajaca korzystanie z urządzenia.
13. Za naprawę główną rozumie się naprawę o charakterze specjalistycznycznym, której koszt
przekracza 10% ceny detalicznej wyrobu.
14. Sprzęt nie podlega wymianie jeżeli obniżono jego cenę z powodu wystąpienia wady lub
uszkodzenia mechanicznego.
15. Sprzęt zwrócony na podstawie pkt.11 warunków gwarancji powinien być kompletny i opakowany wraz z ważną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
16. Samowolny demontaż sprzętu (otwieranie obudowy itp.), naruszenie plomb lub jego naprawa
przez osoby nieupoważnione (z wyjątkiem czynności obsługowych wymienionych w
instrukcji obsługi) powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
17. W przypadku problemów lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub e−
mail z serwisem ORAVA sp. z o.o.
18. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
WYSYŁKA SPRZĘTU
1. Przed wysyłką sprzętu do naprawy, w wypadku wątpliwości, radzimy skontaktować
się z serwisem ORAVA sp. z o.o. telefonicznie lub za pośrednictwem e−mail.
2. Sprzęt do wysyłki należy przygotować następująco:
a. skompletować
b. opakować w opakowanie fabryczne (ew. dodatkowe, zabezpieczające przed
uszkodzeniem)
c. dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną i dowód zakupu oraz adres
zwrotny Użytkownika wraz z nr telefonu do kontaktu|
d. przesyłkę czytelnie zaadresować:
ORAVA Sp. z o.o.
ul. Towarowa 6
42−600 Tarnowskie Góry
(sprzęt do serwisu)
3. Po przygotowaniu sprzętu należy wezwać kuriera firmy Messenger Service
STOLICA SA. :
a. telefonicznie do centralnego działu zgłoszeń w Warszawie
− tel. 022 534 08 00
b. telefonicznie do najbliższego przedstawicielstwa
− wykaz przedstawicielstw na stronie www.stolica.pl
4. Zlecając kurierowi przesyłkę należy zaznaczyć, że jej koszty pokryje adresat.
ORAVA sp. z o.o. zawarła z Messenger Service STOLICA SA. stosowną umowę.
5. Gwarantujemy Państwu sprawny serwis i bezproblemową przesyłkę od drzwi do
drzwi.
nr serwisu
data naprawy
przyjęcie
opis naprawy
zakończenie
26
pieczątka i podpis
Č.
Prijaté / Přijetí
Ukončenie / Ukončení
Závada.
Pečiatka, podpis / Razítko a podpis
Pečiatka a podpis predávajúceho
Razítko a podpis prodávajícího
Adresa
Dátum opravy / Datum opravy
Dátum predaja / Datum prodeje
Model
Záručný list / Záruční list
Download

VS−505 - Orava