Střešní systém VintageTM
Montážní návod
Vintage™
Ruukki Vintage spojuje tradiční styl s moderní účelností v duchu inspirace architekturou minulosti.
Vintage je vysoce kvalitní střešní krytina, která je založena na nejmodernějším know-how v oblasti materiálů a technologií zpracování,
a má design, který odráží tradiční ručně vyráběné střechy se stojatým
falcem. Nadčasový vzhled v kombinaci s jednoduchou montáží činí tuto
krytinu ideální pro renovace střech.
Určeno pro náročné klimatické podmínky
Naše střechy jsou určeny pro náročné klimatické podmínky, od letních
veder, přes podzimní plískanice až po polární zimu. Volbou systému
Ruukki dáte domu pěknou a současně odolnou střechu, která vydrží
desítky let.
Výborné vlastnosti této nové krytině dává naše jedinečná povrchová
úprava Purex – povrch je odolný, chrání krytinu před korozí způsobenou vlhkem, odolává UV záření a tím zajišťuje stálobarevnost,střechy
po dlouhou dobu. Nejsou to jen planá slova: otevřeně poskytujeme
velkorysou záruku na výrobek, a to jak technickou tak estetickou.
Obsah
Systém střešní krytiny Vintage.................................................. 3
Převzetí dodávky................................................................... 4
Vykládka a nakládání s dodávkou............................................. 4
Rozměry.............................................................................. 4
Bezpečnost práce.................................................................. 4
Kontrola rozměrů střechy........................................................ 4
Objednání střechy................................................................. 5
Příprava spodní konstrukce..................................................... 5
Zvedání a rozložení plechů...................................................... 6
Postup a směr montáže.......................................................... 7
Kotvení šablon..................................................................... 7
Montáž krytiny..................................................................... 8
Montáž úžlabí...................................................................... 9
Podélné překrytí šablon..........................................................11
Dokončení štítu střechy..........................................................11
Montáž štítového lemování a hřebene...................................... 12
Údržba střechy..................................................................... 13
Výkresy detailů................................................................14–15
Montážní postupy popsané v tomto návodu mají pouze informativní charakter. Vyžadovaný postup montáže se může
poněkud lišit v závislosti na typu střechy nebo zemi, kde se montáž realizuje.
Obecné montážní pokyny a rady najdete v návodu pro montáž nebo můžete kontaktovat naše oddělení technické podpory.
2
Systém střešní krytiny Vintage
Produkt
Název
e-kód
Celková výška profilu
Efektivní šířka
Celková šířka
Minimální délka
Maximální délka
Délka vzoru
Minimální sklon
Tloušťka materiálu
Váha na m2
Prodejní jednotka
Povrchová úprava
Vintage
SR30-1120
30 mm
1120 mm
1143 mm
950 mm
8000 mm
700 mm
8°
0,50 mm
4,38 kg
m2
Purex
Barvy
Červená
(RR29)
Tmavě hnědá
(RR32)
Materiál
Źárově pozinkovaný ocelový plech
Minimální obsah zinku Ploché produkty potahované ocelí
EN 10346
275 g/m2
EN 10169-1
EN 10169-2
Černá
(RR33)
Tmavě šedá
(RR23)
Tolerance
Produkt
Materiál 1.
EN 508-1
EN 10143
Smrkově zelená
(RR11)
6.
1.
2.
7.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
2a.
8.
2b.
EN 14782
Hřebenáč hladký
a. Okapové lemování 90°
b. Okapové lemování 130°
Úžlabí
Štítové lemování
Lemování pultové hrany
Univerzální těsnění
Šroub 4,8 × 28 mm
Střešní lávka
Sněhová zábrana
Střešní žebřík
Nástěnný žebřík
Okapový systém
Střešní prostupy
Rovinná tabule
9.
3.
12.
4.
10.
11.
13.
5.
3
14.
Převzetí dodávky
Zkontrolujte, zda dodané zboží odpovídá objednávce a obsahuje
veškeré díly vypsané na dodacím listě. Jakékoli nedostatky, chyby
a poškození při dopravě musí být zaznamenány do nákladního listu
a okamžitě nahlášeny společnosti Ruukki nebo prodejci.
Reklamace dodávky musí být provedena do osmi dnů od dodání.
Společnost Ruukki neodpovídá za náklady spojené s výměnou výrobku, který byl namontován způsobem, který se liší od způsobů
popsaných v tomto návodu.
Vykládka a nakládání s dodávkou
Vykládejte střešní krytinu z přepravního vozidla na europalety. Nemáte-li po ruce europalety, podkládejte plechy na podložku krytou
překližkou nebo jiným rovným materiálem o přibližně stejné velikosti, jako jsou plechové dílce.
Při manipulaci s jednotlivými plechy dbejte na to, aby se plechy mezi
sebou netřely, v ideálním případě by měly být zavěšeny ze strany
ohnutého okraje. Při manipulaci na žebřících a lešení zvedejte plechy po třech kusech (Pozn. tři plechy váží přibližně 13 kg). Spočítejte si
počet plechů na pokrytí střešního pole a naskládejte plechy na sebe
v jednotlivých polích střechy. Pro dopravu potřebného množství plechů na plochu střechy lze použít i zvedací zařízení.
Za normálních podmínek lze balíky s krytinou skladovat zabalené
nebo bez obalu po dobu přibližně jednoho měsíce. V případě potřeby
dlouhodobějšího uskladnění je třeba naskládaný materiál chránit
a uložit na vyspádovanou plochu, aby docházelo k odtékání nebo
vysychání vody v mezerách.
Rozměry
Střešní krytina se vyrábí ve standardních rozměrech. Hřebeny,
úžlabí, valby a střešní prostupy je nutno na místě nařezat a dopasovat. Střešní šablony lze řezat ruční kotoučovou pilou vhodnou pro
řezání plechů, nůžkami nebo prostřihovačem, kmitací pilou, nebo
jiným nízkoteplotním řezacím nástrojem. Použití úhlových brusek
a řezacích kotoučů je přísně zakázáno (jejich použití automaticky
ruší záruku na výrobek).
Kromě ruční řezací pily s vhodnou čepelí, nůžek a prostřihovače
budete dále potřebovat alespoň jeden elektrický šroubovák a metr.
Než začnete řezat, dbejte na ochranu plechů, protože ostré úlomky
nebo hrany mohou poškodit lak plechu. Veškeré špony a piliny vytvořené vrtáním nebo řezáním se musí opatrně omést. Doporučujeme zatřít jakékoli oděrky vzniklé manipulací s plechem při montáží
vhodnou korekční barvou.
Bezpečnost práce
Při práci s plechy vždy používejte ochranné pracovní rukavice
a ochranný oděv. Pozor na kontakt s ostrými hranami a rohy. Chytejte plechy ze strany ohnuté hrany.
Nepohybujte se pod zavěšenými plechy nebo balíky plechů. Zajistěte dobrou funkčnost zvedacích lan s dostatečnou kapacitou pro
zatížení plechy a jejich správné vázání. Nemanipulujte s plechy
za silného větru. Při práci a pohybu na střeše buďte velice obezřetní. Používejte bezpečnostní lana a obuv s měkkou přilnavou
podrážkou a dodržujte platné bezpečnostní předpisy.
Kontrola rozměrů střechy
Střešní plechy se montují v pravém úhlu (90°) k okapům. Před
montáží změřte, jak je střecha rovná, kolik měří napříč, a přímost
hřebene a okapů. V případě nejasností kontaktujte, prosím, naše
oddělení technické podpory.
4
Objednání střechy
Společnost Ruukki dodává střešní krytinu na základě
rozměrů dodaných klientem. Tyto rozměry lze lehce
nalézt na technických výkresech. Můžete také nakreslit zjednodušený náčrtek s podstatnými rozměry.
Pravidlem je měřit délku (L) střešního plechu od vnější
hrany krycího okapového prkna ke středu hřebene.
Abyste se ujistili, že dostanete správné rozměry plechů je dobré provézt více měření na různých místech.
L
Příprava spodní konstrukce
Podstřešní fólie
Začněte instalovat podstřešní fólii vodorovně od okapů
přes trámy krovu. Podstřešní fólie by měla přesahovat
aspoň 200 mm přes štítovou i okapovou hranu. Přisponkujte podstřešní fólii na trámy krovu a zajistěte
je přeložením dřevěných kontralatí, např. 22 × 50 mm
(nutné pro zajištění větrání) na horní stranu podstřešní fólie ve směru trámů krovů. Mezi trámy krovů
nechejte podstřešní fólii viset volně.
Přesah
~ 150 mm
U hřebene instalujte podstřešní fólii podle pokynů
instalačních výkresů. V případě problémů kontaktujte
projektanta ve věci zvláštního provedení hřebene.
Na vodorovném spoji by se podstřešní fólie měla
překrývat o 150 mm. Je-li nutno podkladovou fólii
nastavit, lze tak učinit pouze na krovech střechy při
zajištění přesahu 100 mm
Dřevěná lať
např. 22 × 50 mm
5
Laťování
350 mm
Při vzdálenosti krokví 900 mm až 1200 mm budou
stačit dřevěné latě 32 × 100 mm. Správnou tloušťku
latí si ověřte u svého projektanta.
370 mm
Začněte montovat laťování střechy u okapu, kde
se začne s pokrýváním. Je to důležité u střídavých
okapů a tam, kde se musí vzít v úvahu úprava rozložení plechů.
Vzdálenost od vnější hrany okapových prken do středu
dalšího prkna je 370 mm. Vzdálenost ostatních latí je
přibližně 350 mm.
Dřevěná lať
např. 32 × 100 mm
Montáž štítových prken
Štítové prkno je v úrovni
střešních latí
U střešního systému Vintage se štítová prkna montují
v úrovni střešních latí. Štítové lemování se šroubuje
na štítová prkna.
Montáž okapového lemování
Před montáží střešních šablon namontujte okapové
lemování. Okapové lemování vyrovnejte s linií okapů
a upevněte ji do prvního okapového prkna pomocí
pozinkovaných hřebíků nebo šroubů. Okapové lemování vzájemně překrývejte přibližně o 100 mm.
•
•
Okapové lemování
Zvedání a rozložení plechů
Při manipulaci s jednotlivými plechy pamatujte na to,
že není možné zvedat dlouhé šablony za vzdálené
konce, ani se nesmí o sebe navzájem třít. Nejlepší
způsob zvedání je za hrany. Jednotlivé plechy se
na střechu dopraví posunem po pomocných prknech
spuštěných od okapového prkna k zemi. Plechy se
posunují na střechu po podpěrách a lze ze země pomáhat tlačením plechů ze stran. Při zvedání se pod
krytinou z bezpečnostních důvodů nezdržujte!
Pomocné podpěry
6
Postup a směr montáže
Šablony systému Vintage se mohou montovat zleva
doprava nebo naopak. Při montáži zleva doprava se
hrana předchozího plechu nazdvihne a následující
plech se podsune pod původní.
U sedlových střech se začíná s montáží u štítu, u valbových střech se začíná u nároží. Plechy se zarovnávají podle okapové hrany, nikoli podle štítu.
Začněte s montáží dlouhých plechů, protože je bude snad­
nější vyrovnat s okapovou hranou (do pravého úhlu).
Kotvení šablon
Šroub překrytí
Šablony Vintage se kotví do prken pomocí dvou šroubů
na každém vodorovném prolisu. Pro dřevěné prkna
použijte samořezné šrouby 4,8 × 28 mm.
Upevňovací
šrouby plechu
Na překrytém spoji připevněte stejným samořezným
šroubem v úrovni vedlejších plochých výztuh.
• •
•
Upevnění šrouby
u okapu
U okapové hrany připevněte šablony pomocí dvou
šroubů asi 30 mm od každého vodorovného prolisu
ve směru k hřebeni.
• •
• •
7
Pokyny pro pokládku a upevnění šablon počítají
s možností zvedání okrajů plechů, tepelné roztažnosti a těsnosti a vzhledu spojů šablon.
Montáž krytiny
Na straně, kde začínáte pokrývat upevněte první šablonu a ponechte dostatečný převis přes okapovou
hranu (cca 40-45 mm).
Upevněte šablonu u okapové hrany jedním šroubem
a provizorně u hřebene.
Pokud začínáte pokládku krátkým plechem, doporučujeme začít se dvěma plechy, postupem popsaným
výše, aby bylo dosaženo dokonalého vyrovnání pokládky šablon.
Převis cca
40–45 mm
Odšroubujte šroub u hřebene a vyrovnejte plech
podle okapové hrany. To lze provézt měřením přesahu
na levém a pravém rohu šablon (cca. 40-45 mm).
Připevněte první šablonu na místo dle pokynů pro
uchycení (viz str. 7).
Pokračujte montáží další šablony. Upevněte šablony
do prken a překrývejte je dle pokynů k upevnění (str. 7).
•
Pokračujte s montáží dle popisu.
Omeťte veškeré odřezky a piliny z dokončeného střešního dílce pomocí měkkého smetáčku. V případě potřeby proveďte začištění pomocí opravného nátěru.
8
Montáž úžlabí
Položte základová prkna pro úžlabí do úrovně laťování střechy. Mezi prkny úžlabí nechejte ventilační
mezery cca 20 mm.
Zařízněte okapové lemování do správného tvaru a namontujte je do rohu úžlabí.
>200 mm
•
Napasujte úžlabí na místo a upevněte pomocí pozinkovaných hřebíků. Vzájemný přesah úžlabních
plechů při napojení by měl být 200 mm. K utěsnění
přesahů doporučujeme použít těsnící tmel.
•
V okapové hraně seřízněte úžlabí dle tvaru střešní
konstrukce.
Naznačte si linky na úžlabní plech pro označení zkrácení plechů podél úžlabí.
•
Minimální vzdálenost mezi linkami (určujícími pozici střešních šablon) musí být minimálně 200 mm.
Úžlabí musí překrývat aspoň 250 mm pod střešní šablony (viz obrázek detailu na str. 15).
•
Položte celé střešní šablony a prozatím neinstalujte
šablony, které je třeba ořezat.
9
Změřte si prostor pro střešní šablonu, měřeno od linky,
kde končí překrytí šablony.
Nejprve si naznačte linku na prkna, kde končí šablona.
Pro napasování šablony k úžlabí je třeba změřit dva
rozměry. Šířku nejnižšího bodu plechu (Y) a vzdálenost okapové hrany k lince, kde končí překrytí střešního plechu (X).
X
Y
Namalujte si naměřenou linku pro řez na šablonu.
Ořízněte šablonu.
X
Y
Namontujte oříznuté střešní šablony až nahoru tak aby
hrana plechů lícovala s linkou poznačenou na úžlabním plechu.
Pro utěsnění namontovaných šablon v úžlabí se doporučuje použít těsnící tmel.
Připevněte šablony samořeznými šrouby. Upevněte
ploché části každé šablony dvěma šrouby tak, že každý
bude souměrně umístěn na třetině plochy od každého okraje.
Pokračujte s montáží dle pokynů.
Omeťte veškeré odřezky a piliny z dokončeného střešního dílce pomocí měkkého smetáčku. V případě potřeby proveďte začištění pomocí opravného nátěru.
10
Podélné překrytí šablon
Při podélném spojování systému Vintage montujte šablony po řadách od okapu ke hřebeni. Kapilární drážka
na překryvných hranách určuje postup montáže.
Šablony systému Vintage se překrývají minimálně
o 200 mm a jsou k prknům připevněny na vodorovných výztužích. Aby byly vodorovné výztuže správně
rozmístěny, pokládejte plechy tak aby horní a spodní
plech přesně lícovali.
Pro zajištění vodotěsnosti použijte v místech překrytí
a umístění šroubů těsnící tmel.
Překrytí
>200 mm
Dokončení štítu střechy
Pokud šablony přesně nevycházejí do konce střechy,
položte nejprve šablony, které jsou celé. Prozatím
nemontujte šablony, které je třeba ořezat.
Na šablonu, která přesahuje hranu střechy namalujte
linku. Šablonu neřežte přímo na označené lince, ale
50 mm od ní směrem ke střeše (viz nákres na str. 14).
Linka konce
křídla střechy
11
Nejprve namontujte kus, který přečnívá mimo střechu. Pokud je to nutné, udělejte jej užší. Připevněte
jej několika šrouby.
Namontujte zbylé části střešního plechu do spoje
posledního celého plechu. Připevněte ho několika
šrouby na hraně, aby s ním nehýbal vítr. Plech bude
definitivně uchycen spolu se štítovou lištou.
Montáž štítového lemování a hřebene
Štítové lemování
Montujte štítové lemování směrem od okapů nahoru.
Přebytečnou délku seřízněte u hřebene. Lemování připevněte shora a z boku do štítového prkna ve vzdálenosti přibližně 1000 mm pomocí samořezných šroubů.
Překrývejte štítové lemování minimálně o 100 mm.
~100 mm
Hřebenová výplň
Před zakrytím hřebene a upevněním hřebenáče namontujte univerzální těsnění. Z univerzálního těsnění strhněte krycí pásku a nainstalujte pod hřebenáč
ve vzdálenosti 50 mm od hrany hřebenáče.
Pozn. Nedoporučujeme upevňovat hřebenáč šrouby
přes univerzální těsnění.
Překrytí hřebenáče
Upevněte hřebenáč k šabloně v každé vlně pomocí samořezných šroubů. Překrytí dílů hřebenáče musí být
minimálně 100 mm.
Pozn. Nedoporučujeme spojovat díly hřebenáče, protože to zabrání jeho pohybům způsobených tepelnou
roztažností.
~50 mm
12
Údržba střechy
Každoroční údržba
Odstranění sněhu
Aby byl zajištěn dobrý stav střechy a její dlouhá životnost, musí se
její stav pravidelně kontrolovat. Za běžných podmínek je povrch
dostatečně čištěn deštěm, ale spadané listí, větvičky atd., které
se deštěm neodplaví, se musí každoročně odstranit. Každoroční
čištění je třeba provézt také v úžlabích a okapovém systému.
Obvykle se na střeše sníh nebude usazovat nebo jeho množství
nepřekročí zátěžovou hranici střechy. Pokud je však nutno přistoupit k odstranění sněhu ze střechy, je třeba zanechat na střeše
vrstvu (~100 mm) sněhu, aby nedošlo k poškození laku střechy při
odstraňování sněhu.
Čištění
Špína a skvrny se dají odstranit měkkým kartáčem a vodou. Je
možné použít i tlakové čištění vodou (do 50 barů). Více odolné
nečistoty lze odstranit pomocí čistícího prostředku na lakované povrchy. Pro ověření vhodnosti prostředku se řiďte pokyny
na obalu čistícího prostředku nebo kontaktujte jeho výrobce.
Odolné skvrny je možné otřít hadříkem navlhčeným v bílém alkoholu. Natřený povrch je nutné odshora dolů opláchnut, aby
se smyl zbývající čistící prostředek. Nakonec propláchněte vodou
okapový systém.
•
•
13
Výkresy detailů 1/2
Hřeben
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Podstřešní fólie
(ventilační mezera u hřebene ≥ 100 mm)
Kontralať (např. 22 × 50 mm)
Prkno (např. 32 × 100 mm)
Pruh podstřešní fólie, šíře ~400 mm
Střešní šablona Vintage
Šroub
Univerzální těsnění
Hřebenáč hladký
Šroub (do každé vlny)
Odvětrání (je-li třeba)
Štítová hrana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Podstřešní fólie
Šroub
Prkno (např. 32 × 100 mm)
Střešní šablona Vintage
Štítové lemování
Šroub
Kontralať (např. 22 × 50 mm)
Pultová hrana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Podstřešní fólie
Šroub
Prkno (např. 32 × 100 mm)
Střešní šablona Vintage
Pultové lemování
Šroub
Kontralať (např. 22 × 50 mm)
Univerzální těsnění
Střešní šablona
1.
2.
3.
4.
5.
6.
14
Krokev střechy
Kontralať (např. 22 × 50 mm)
Prkno (např. 32 × 100 mm)
Střešní šablona Vintage
Šroub
Podstřešní fólie
Výkresy detailů 2/2
Okapová hrana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Podstřešní fólie
Kontralať (např. 22 × 50 mm)
Prkno (např. 32 × 100 mm)
Okapové lemování
Střešní šablona Vintage
Šroub
Šroub
Úžlabí střechy
1.
Podstřešní fólie (nejnižší pruh fólie je souběžně
s úžlabím, leží pod fólií křídla střechy)
2. Kontralať (např. 22 × 50 mm)
3. Prkna úžlabí (např. 32 × 100 mm)
4. Úžlabí
5. Střešní šablona Vintage
6. Šroub
7. Krokve střechy
Laťování
•
•
15
Vzdálenost od vnější hrany okapového prkna do
středu druhé latě je 370 mm.
Vzdálenost mezi ostatními latěmi je cca 350 mm
Seznam kontaktních telefonních čísel na regionální obchodní zástupce (dle okresů)
DC
CV
TP
MO
KV
1
CH
PS
TC
DO
PM
SM
KT
AB–AZ
PZ
PH
PI
ST
KO
KH
BN
PB
PJ
TA
NA
HK
3
PE
JH
JE
RK
PU
BR
SU
UO
OP
CR
SY
HB
2
PT
TU
JC
NB
BE
RO
MB
ME
RA
KT
LB JN
CL
LT
LN
SO
UL
ZR
BK
BI
BM
CB
ZN
BC
VS
KM
VY
HO
NJ
PR
PV
JI
TR
4
OC
OV
ZL
UH
CK
1. Střední a Severní Čechy: 2. Západní a Jižní Čechy: 3. Východní Čechy a Jižní Morava: 4. Severní a Jižní Morava
604 212 459
604 212 462
603 829 903
604 212 452
Ruukki CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041
w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U [email protected]
Copyright © 2010 Rautaruukki Corporation. Všechna práva vyhrazena. Ruukki, Rautaruukki, More
With Metals a názvy výrobků společnosti Ruukki jsou ochrannými známkami nebo registrovanými
obchodními značkami společnosti Rautaruukki Corporation.
KI
FM
Download

stáhnout - lehke