EXCEL MIX, s.r.o., Priemyselná
Priemyselná 497/8,
497/8, 922 31 Sokolovce, Slovensko, www.excelmix.sk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281
281 01 Velim, Česká republika,
republika, www.excelmix.cz
Technický list č. 64/SK
EXCEL MIX malta pre tehly klinker
Suchá maltová zmes, ktorá odpovedá STN En 998:2003 Špecifikácia mált pre murivo, časť 2: Malty pre
murovanie, trieda M 5.
•
Zloženie: Cement, triedené piesky, chemické zušľachťujúce prísady vo vhodnom zložení pre zlepšenie vlastností, anorganické
pigmenty (pri farebných odtieňoch).
•
Použitie: EXCEL MIX malta pre tehly klinker je určená pre murovanie pohľadového a lícového muriva z tehál s nízkou nasiakavosťou
(nasiakavosť 0 - 8%) vo vnútorných i vonkajších priestoroch.
•
Vlastnosti podľa EN 998-2:
Pevnosť v tlaku
Faktor difuzneho odporu
Reakcia na oheň
Nasiakavosť
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
•
Trieda M5
µ 15/35
trieda A1
0,06 kg/(m2 min0,5)
(tabuľková hodnota)
λ10,dry
0,83 [W/(m.K)] pre P 50 %
0,93 [W/(m.K)] pre P 90 %
Podklad: Podklad pre murovanie maltou pre lícové murivo musí byť pevný, suchý, čistý, zbavený voľných častíc prachu atď Všetky
nesúdržné časti podkladu musia byť odstránené. Takisto je potrebné odstrániť mastnoty a iné separačné prostriedky. Podklady s
vysokou nasiakavosťou je nutné pred aplikáciou malty navlhčiť. Murovacie prvky pre lícové murivo musia byť čisté a z ich povrchu je
nutné odstrániť všetky častice, ktoré by mohli znižovať prídržnosť malty. V prípade murovania na základovú dosku je nutné vopred
vykonať hydroizoláciu na zamedzenie prieniku vlhkosti do konštrukcie.
(tabuľková hodnota)
•
Miešanie: Zmiešajte suchú maltovú zmes s čistou studenou vodou v pomere cca. 0,09 l vody na 1 kg suchej zmesi (2,7 l vody na 30
kg vrece). Na zamiešanie malty sa použije buď bežná pitná voda, alebo voda vyhovujúce STN 732028 (EN 1008). Do malty sa nesmú
pridávať prípravky proti mrazu, plastifikátory ani žiadne iné prídavky. Dodržujte rovnaké množstvo zámesovej vody v každej novo
rozmiešavanej dávke malty pre zamedzenie vzniku farebných rozdielov. Dodatočné pridávanie vody po rozmiešaní zmesi je
neprípustné, vedie k zníženiu pevnosti a k rozdielnym farebným odtieňom. Je potrebné rozrobiť vždy len toľko malty, aby
nedochádzalo k zmenám konzistencie a aby malta netuhla, ako bude spracovaná v murive. Pokiaľ dôjde k stuhnutiu rozmiešanej malty
nesmie sa znovu rozrábať s vodou a je nutné ju vyhodiť. Namiešanú maltu je nutné spracovať do max 2 hodín, preto rozmiešavajte
vždy len množstvo, ktoré je možné za túto dobu spracovať.
•
Murovanie: Malta sa nanáša murárskou lyžicou do murovacej škáry v takom množstve aby pri položení murovacieho prvku došlo
jeho pritlačením k bezdutinovému vyplneniu celej plochy ložnej škáry, a aby sa prebytočná malta vytlačila zo škár. Šírka škáry by mala
byť 10-12 mm. Prebytočná malta sa zoškrabaním odstráni murárskou lyžicou tak, aby škára bola úplne vyplnená murovacou maltou.
Vlastná úprava vzhľadu škáry sa vykoná po miernom zavädnutí zmesi škárovačkou príslušného tvaru, alebo iným vhodným
prípravkom. Túto úpravu je potrebné vykonávať v dobe, keď ešte nie je malta príliš zavädnutá. Náradie, ktorým sa vykonáva táto
konečná úprava povrchu škár, sa nesmie namáčať do vody!!! Nakoniec omeťte povrch muriva suchou metličkou. Pri murovaní je nutné
dbať na to, aby teplota prostredia a podkladu bola v rozsahu + 5 ° C do + 25 ° C. Murivo je potrebné chrániť v priebehu prác a po ich
dokončení pred znečistením, nepriaznivými klimat. podmienkami: pred rýchlym vysušením, vysokými alebo nízkymi teplotami, pred
pôsobením zvýšenej vzdušnej vlhkosti (dažďa, hmly, atď), vetra, mrazu a priameho slnečného žiarenia a to po dobu minimálne 5-7 dní.
•
Spotreba: Spotreba murovacej malty je ovplyvnená hrúbkou steny, formátom a typom tehál, hrúbkou a hĺbkou ložnej špáry,
konzistenciou namiešanej zmesi atď. Orientačná spotreba malty na 1m2 muriva je cca 25 kg suchej zmesi. Spotreba malty len na
škárovanie je cca 3,5 - 5 kg/m2.
•
Balenie a skladovanie: Papierové vrecia s PE vložkou 30 kg. Použiteľnosť 6 mesiacov od dátumu výroby (uvedené na obale).
Skladovať v suchu v krytých skladoch v pôvodnom neporušenom obale na palete alebo drevenom rošte.
•
Bezpečnosť pri spracovaní:
Výrobok je „Xi“ - dráždivý. Obsahuje portlandský cement.
R 36/37/38
Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.
S 24/25
Zamedzte styku s kožou a očami.
R 43
Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s
pokožkou.
S 26
V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich
vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať
lekársku pomoc.
S2
Uschovávajte mimo dosahu detí.
S 36/37/39
Noste vhodný ochranný odev a ochranné
prostriedky na oči/tvár.
S 22
Nevdychujte prach.
S46
V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc a ukážte tento obal alebo označenie
Obsah rozpustného šesťmocného chrómu je v súlade s platnými predpismi.
Tento technický list platí od 01.05.2011 – prvé vydanie.
Download

TL 64 EXCEL MIX Malta pre tehly klinker