Capatect
Montážny postup
Úvodná poznámka
Caparol Slovakia je členom Združenia pre zatepľovanie budov. V tomto návode na montáž sa
popisujú pracovné postupy pri odbornej montáži kontaktných zatepľovacích systémov
Capatect. Tieto postupy vyhovujú STN 73 2901. Ďalej platia príslušné aktuálne podklady k
výrobkom, prospekty, technické informácie a etikety na nádobách. K prevedeniu bezchybnej
odbornej montáži so správnym výberom materiálu sú dôležité tieto predpoklady:
Konštrukcia a poradie vrstiev
vonkajších
kompaktných
tepelnoizolačných
systémov
(ETICS) je popísaná v predpise
ETAG 004 a norme STN 73 2901.
Predpisy obsahujú metodické
ustanovenie pre zhotovovanie
kompaktných tepelnoizolačných
systémov pre vonkajšie steny za
použitia
dosiek
z penového
polystyrénu, minerálnej vlny,
konopných alebo korkových
dosiek. Ako záväzné platia tiež
predpisy výrobcu.
Tento návod na montáž popisuje
všetky varianty kontaktných
zatepľovacích
systémov
Capatect.
Napojenie a detailné zobrazenie,
ako napr. soklové a perimetrické
izolácie, nájdete v systémových
prospektoch
kontaktných
zatepľovacích systémov Capatect.
Pre všetky napájania a detailné
prevedenia musia byť k dispozícii
jednoznačné montážne pokyny.
Na mieste sa nemôže objavovať
vystupujúca vlhkosť.
Stavebné úpravy sa musia – a to
zvlášť pri rekonštrukciách starých
domov - zosúladiť s požiadavkami
kontaktného
zatepľovacieho
systému a príslušne pozmeniť, ak
je
to
nutné.
Koordináciu
potrebných
prípravných
stavebných prác je treba zladiť s
investorom alebo s vedením
stavby.
Montáž vonkajšieho kontaktného
zateľovacieho systému VKZS sa
môže previesť až vtedy, pokiaľ
budú všetky horizontálne plochy
opatrené vhodnými krytmi a
požadované napojenia sa budú
môcť pri lepení dosiek prevádzať
tak, aby boli chránené proti
nárazovému dažďu.
Potrebná príprava podkladu (napr.
čistenie, odstránenie
vadných
miest, odstránenie starej omietky,
vyrovnávajúca omietka) sa rieši
podľa danej situlácii v objekte a
musí
sa
presne
popísať
v dokumentácii stavby.
Pri novostavbách musia byť
ukončené práce na vnútorných
omietkách a poteroch a stena musí
byť
natoľko
suchá,
aby
nedochádzalo k
nadmernému
zvyšovaniu vlhkosti.
Podklad musí svojou rovinnosťou
vyhovovať príslušným predpisom
(STN 73 2901). V prípade väčších
nerovností je potrebné si s
vedením stavby ujasniť potrebné
opatrenia (napr.
vyrovnávacia
omietka, zmena hrúbky izolačných
dosiek). Pomocou lepidla je možné
vyrovnávať toleranciu do 10 mm.
Dodávateľ
musí
na
vlastnú
zodpovednosť
prekontrolovať
povahu podkladu a stavebné
pomery.
Pokiaľ
bude
mať
pochybnosti o spôsoboch práce,
uvedených v dokumentácii stavby,
alebo o iných údajoch, je potrebné
oznámiť pripomienky písomne pri
odovzdávaní ponuky.
Montáž soklových líšt
Soklové lišty Capatect se používajú ako spodný okraj nad soklom a prípadne aj ako bočné
ukončenie.
Pri stavbe montážneho lešenia je
nutné dbať na to, aby bola
zaručená dostatočná vzdialenosť
(pracovný priestor) k ploche steny.
Ukotvenie lešenia sa umiestňuje
mierne šikmo zdola nahor tak, aby
do
hmoždinkových
puzdier
nemohla preniknúť voda.
Počas montáže a fázy schnutia
musí byť teplota okolia minimálne
+5°C, aby sa zabezpečilo riadne
tuhnutie a schnutie. Pri spracovaní
silikátových omietok Capatect SI je
potrebná minimálna teplota +7°C.
Upevňovanie soklových líšt sa
vykonáva vo vzdialenosti cca 30
cm
zatĺkacími
hmoždinkami
Capatect.
Na vytváranie vonkajších rohov sa
odporúča nastrihnúť soklovú lištu,
alebo
použiť
prefabrikované
lisované rohové profily soklových
líšt Capatect.
Tolerancia podkladu sa vyrovnáva
dištančnými podložkami Capatect.
Pri uvedených hodnotách spotreby
sa jedná o smerodajné hodnoty
pri bežných pomeroch v objekte.
Prídavky na orez a straty
rozsypaním a únikom v závislosti
na druhu stavby sa musia brať do
úvahy zvlášť. Ak je to potrebné,
treba stanoviť presné hodnoty
spotreby prevedením vzorovej
plochy.
Ak sa soklová lišta použije ako
bočné ukončenie, odporúča sa
vytvorenie príslušného prekrytia na
vybiehajúcom ramene. Miesto
prekrytia sa môže spojiť pomocou
nitov, počítajte však s dilatačnou
lištou.
Spoje nadväzujúcich líšt sa
prevádzajú
pomocou
spojok
soklových líšt Capatect, pritom
nezabúdajte na dilatačnú lištu.
Dôležité upozornenie: Vždy sa
môžu montovať len uzavreté
samostatné systémy. Vytvárať
zmiešané systémy a kombinovať
jednotlivé súčasti iných výrobkov
nie je povolené. Tieto systémy
majú značné riziko poškodenia a
strácajú záruku výrobcu.
Lišty sa v žiadnom prípade
nemôžu montovať tak, aby sa
prekrývali.
Lepenie izolačných dosiek
fasádne izolačné dosky Capatect (EPS-F)
fasádne izolačné dosky Capatect MV
fasádne izolačné dosky Capatect LS
fasádne izolačné dosky Capatect HF
fasádne izolačné dosky Capatect DK
Lepenie
polystyrénových
fasádnych
izolačných
dosiek
Capatect
sa
vykonáva
systémovým lepidlom, ktoré sa
zvolí podľa charakteru podkladu.
Lepiaca a tmelová hmota Capatect
sa
rozmieša
s
uvedeným
množstvom
vody
pomocou
miešadla, kontinuálnej miešačky
alebo omietacieho stroja tak, aby
vznikla správna konzistencia na
spracovanie. Obsah balenia sa
vysype do nádoby, pridá sa
predpísané množstvo vody, a celý
obsah sa premieša, až vznikne
homogénna hmota bez hrudiek.
Nechá sa niekoľko minút odležať,
a potom sa znovu krátko
premieša.
Doba spracovania v závislosti na
počasí je 2 až 4 hodiny. Už tuhnúci
materiál sa v žiadnom prípade
nesmie znovu rozrábať s vodou.
(PS = polystyrén)
(MV = minerálne vlákna)
(LS = lamely z minerálnych vlákien)
(HF = konopné dosky)
(DK = korkové dosky)
Nanášanie lepidla sa pri bežných
podkladových materiáloch musí
vykonávať takzvanou „metódou
rámu a bodov“, tzn. po obvode cca
5 cm široký pás a uprostred dosky
tri terče veľkosti dlane. Množstvo
nanášaného lepidla a výšku pásov
je
potrebné
prispôsobiť
toleranciám podkladu tak, aby sa
dosiahla aspoň 40 % kontaktná
plocha lepidla. Pri doskách z
minerálnych vlákien a z konope sa
pred nanesením metódou rámu a
bodov nanesie tenká vrstva lepidla
pod miernym tlakom.
Lepenie lamelových izolačných
dosiek
Capatect
sa
musí
vykonávať
celoplošne.
Nános
lepidla sa vyrovná ozubeným
hladítkom 10 x 10 mm. Nanášanie
lepidla sa môže vykonávať aj
strojom celoplošne na podklad.
Vrstva lepidla sa potom tiež musí
zrovnať ozubeným hladítkom 10 x
10 mm.
Izolačné dosky sa osádzajú mierne
posuvným pohybom, aby sa
docielil spoľahlivý kontakt lepidla s
plochou steny.
V prvom rade pri soklovej lište je
treba dbať na to, aby doska
priliehala pevne k prednej hrane
lišty.
V žiadnom
prípade
tu
nemôžu lišty vyčnievať vplyvom
príliš malej vrstvy lepidla. Je treba
tiež vyplniť špáru, ktorá vzniká pri
podkladaní lišty vyrovnávacími
podložkami.
Lepenie izolačných dosiek sa musí
vykonávať vždy vo väzbe so zvisle
styčnými špárami. Prírezy dosiek
je potrebné príslušne prispôsobiť.
Špáry tvaru + nie sú povolené.
K priebežným špáram (panelové a
skeletové
stavby)
nesmú
vychádzať spoje dosiek. Tu sa
musí dodržať prekrývanie min. 10
cm.
Za účelom docielenia presného
vonkajšieho rohu sa najprv musí
nalepiť jedna izolačná doska s
príslušným presahom a druhá
doska sa potom k nej prisadí.
Presahujúci prúžok sa odreže.
Lepenie rohu sa musí robiť
striedavo, aby sa docielilo zubovité
spojenie.
Rovnko je potrebné zabrániť
spojom dosiek v predĺžení línie
rohov fasádnych otvorov (napr.
okien), aby sa zabránilo tvorbe
trhlín.
Pri
izolovaní
okenných
a
dverových ostení je potrebné zvoliť
takú hrúbku dosiek, aby po oboch
stranách vždy zostala viditeľná
rovnaká šírka rámu „a“, príp. aby
se okraje nad sebou ležiacich
okien zvisle vyrovnali.
Vystupujúce časti - napr. pri
stropoch alebo pri roletovej skrinke
- sa musia v mieste prechodu
usporiadať bez spojov dosiek.
Prebytočný materiál vyrežte vždy
zo zadnej strany dosky.
Pri lepení izolačných dosiek nad
okenným prekladom sa doporučuje
použitie pomocných zariadení,
svoriek
alebo
podobných
predmetov, aby sa zabránilo
zrúteniu dosky, kým je lepidlo ešte
mokré.
Je potrebné dbať na presnú a
rovnú pokládku izolačných dosiek
a musí sa zabrániť výskytu
plošných nerovností v miestach
spojov. Dosky z polystyrénovej
tvrdenej peny sa musia celoplošne
prebrúsiť a prípadný brúsny prach
sa musí odstrániť. Izolácia z
minerálnych vlákien a konopné
dosky sa neprebrusujú a je teda
nutná zvýšená starostlivosť pri
pokládke
dosiek.
Prípadné
elektroinštalácie pod izolantom
označte, aby ste ich pri montáži
hmoždiniek nepoškodili.
Do spojov izolačných dosiek sa
nesmie nanášať lepidlo. Prípadné
vzniknuté
špáry
se
vyplnia
klinovými prierezmi
izolačnej
hmoty alebo vyplňovou penou po
celej hĺbke špáry.
Ak v dôsledku priebehu stavby
musia izolačné dosky zostať po
dlhšiu dobu v neomietnutom stave,
dosky z minerálnej vlny sa musia
chrániť proti pôsobeniu vlhkosti.
Polystyrénové dosky môžu vlyvom
pôsobenia UV žiarenia na povrchu
zožltnúť. Táto múčnatá substancia
se pred nanesením základnej
vrstvy musí dokonale odstrániť.
Upevňovanie hmoždinkami
Upevňovanie hmoždinkami
Dôležitú súčasť
zatepľovacích
systémov
predstavuje
upevňovanie dosiek hmoždinkami.
Upevňovanie hmoždinkami má za
úlohu spoľahlivo upevniť izolačnú
hmotu na podklad ako doplnok
lepenia.
Výber hmoždiniek
Daný materiál steny určuje druh
hmoždiniek. Materiál steny musí
byť možné priradiť k stavebným
materiálom, ako sú normálny
betón,
plné tehly, priečne
dierované tehly, ľahčený betón,
pórobetón. Pri plných materiáloch
musí postačovať ukotvenie do
jadrového
materiálu.
U
dierovaných tehál bude pre výber
hmoždiniek smerodatná geometria
schémy otvorov, zóna rozpínania
hmoždinky je ideálna na vonkajšej
stene, ktorá býva nejsilnejšia. Ak
nie je možné daný podklad na
ukotvenie jednoznačne priradiť k
niektorému
z
uvedených
materiálov steny, musia sa na
stavenisku
vykonať
výťažné
skúšky.
Dĺžka hmoždiniek
Aby se dosiahli požadované
hodnoty výťažných síl hmoždiniek,
je nutné dodržať predpísanú hĺbku
ukotvenia.
Potrebná
dĺžka
hmoždinky sa skladá: z hĺbky
ukotvenia + príp. hrúbky starej
omietky + hrúbky vrstvy lepidla +
hrúbky izolačnej hmoty.
Počet hmoždiniek
Všeobecne sa upevňuje minimálne
6 hmoždiniek na 1 m2. Pri
okrajovej zóne sa potrebný počet
zvyšuje v závislosti na prípadoch
použitia
na
maximálne
12
hmoždiniek na 1 m2. Pri rýchlosti
vetra nad 135 km/h a výškach
budov nad 50 m je potrebné viesť
zvlášť
dôkaz
o
upevnení
hmoždinkami.
Potrebný počet hmoždiniek v
okrajovej zóne budovy - v
závislosti na jej výške i na tvare
budovy a prevládajúcich miestnych
rýchlostiach vetra určí statický
výpočet.
Vrtánie otvorov pre hmoždinky
Dbejte na tato pravidla:
vŕtajte až po dostatočnom
zatvrdnutí lepidla
priemer vrtáku = priemer
stopky hmoždinky
otvor kolmo k ploche steny
odstráňte vrtný prach z
otvoru
používanie
príklepovej
vŕtačky alebo vŕtacieho
kladiva je povolené len u
muriva z plných materiálov
hĺbka navŕtaného otvoru
má byť o 10 mm väčšia
ako
hĺbka
ukotvenia
hmoždinky
Osadenie hmoždiniek
Ak je otvor pre hmoždinku riadne
vyvrtaný, hmoždinka sa vloží rukou
do otvoru a koniec sa zatlčie
kladivom tak, aby lícoval s
povrchom izolačnej dosky. Pri
šroubovacích hmoždinkách sa
rozpínací
šroub
zašroubuje
vhodným nástrojom. Potom sa
skontroluje
pevné
osadenie
hmoždinky
v
podklade.
Alternatívou je zapustenie taniera
hmoždinky pod povrch izolantu a
jeho prekrytie krytkou z izolantu.
Pokiaľ by hmoždinka správne
nedržala, musí sa odstrániť a
osadiť nová hmoždinka!
Základná
schéma
uloženia
hmoždinek
Následujúca schéma platí pre
upevnenie izolačných dosiek z
materiálu EPS-F, MV s pozdĺžnym
vláknom, korkových a konopných
dosiek pomocou 6 hmoždinek na 1
m2 plochy.
Jedna hmoždinka se vkládá do
stredu každej dosky a jedna do
miesta kontaktu ložnej a styčnej
špáry (špáry tvaru T),
Pri
izolačných doskách z
materiálu MW-LS s kolmými
vláknami
(lamelové
dosky
z minerálnej vlny) platí upevnenie
hmoždinkami na ploche pre formát
dosiek 120 x 20 cm (obraz dole),
pričom každá druhá rada je
upevnená priebežne.
Upevňovanie hmoždinkami
Upevňovanie lamelových dosiek
hmoždinkami
Pri týchto izolačných doskách sa
musí pri každej hmoždinke vložiť
podložka SBL 140 plus.
Ochrana hrán
Za účelom zosilnenia vnútorných
rohov a okrajov sa používa rohová
lišta s tkaninou Capatect .
Ostenie okien a rohy sa môžu
pomocou rohových líšt s tkaninou
Capatect
kompletne
upraviť
vopred. Tkanina na ploche sa
potom musí príslušne prekrývať.
Pancierový profil Capatect je
stabilný uholníkový profil na všetky
uhly rohov pod alebo nad 90°.
Dodáva se v prierezoch 2,6m.
Upevňovanie dosiek Frontrock
Max
Pri týchto izolačných doskách
s hutnejšou vnútornou vrstvou sa
pri každej hmoždinke použije
podložka VT 90.
Ako alternatívu je možné použiť
ochrannú rohovú lištu Capatect z
ľahkého kovu celoplošne s tmelom
základnej vrstvy. Pri ďalšom
nanášaní základnej vrstvy sa musí
tkanina z jednej strany pretiahnúť
minimálne 20 cm cez roh na druhú
stranu.
Pri použití silnej povrchovej úpravy
škrabanou šľachtenou omietkou sa
ako ochrana rohov musia použiť
bežné obchodné profily. Na
vonkajšie rohy sa doporučuje profil
s okrajom z PVC. Pri spojoch sa
okraje z PVC musia presunúť do
presahu cca 10 cm.
Kryt na hmoždinku Capatect
Aby sa zabránilo tepelnému mostu
pri
hlaviciach
hmoždiniek,
doporučujeme
zapúšťať
hmoždinky pod povrch izolantu
(tzv. STR princíp). Hmoždinky sa
potom prekryjú zátkami z izolantu,
aby presne lícovali s povrchom.
Profil okapovej hrany
Na mieste prechodu fasády do
vodorovných
plôch,
napr.
nadpražie otvorov alebo prejazdy,
sa doporučuje použitie špeciálnych
nadokenných profilov Capatect.
Za týmto účelom sa v mieste
okraja a pásu tkaniny šírky 25 cm
nanesie na izolačnú dosku tmel
výstužnej vrstvy a profil – presne
vyrovnaný - sa do nej vtlačí. Tmel
se pretiahne cez tkaninu.
Pri ďalšom nanášaní základnej
vrstvy
sa
tkanina
príslušne
prekryje cez horizontálnu plochu a
z prednej strany sa na spodnom
okraji čisto oddelí.
Výstužná vrstva
Na tepelno izolačné dosky je
potrebné čo najskôr po upevnení
naniesť
výstužnú
armovaciu
vrstvu. Ak sa táto vrstva nenanesie
na polystyrénové dosky do 2
týždňov, musia sa tepelno izolačné
dosky
eště
raz
prebrúsiť.
Vzniknutý brúsny prach sa musí
odstrániť.
Na základnú vrstvu je potrebné
použiť vždy tmel príslušný k
danému
tepelno
izolačnému
systému. Použitie náhradných
tmelov je neprípustné.
Výstužná vrstva sa nanáša
takto:
Suchá maltová zmes se rozmieša
podľa technologického predpisu so
zadaným
množstvom
vody,
pomocou miešadla, kontinuálnej
miešačky alebo omietacieho stroja
tak,
aby
vznikla
správna
konzistencia na spracovanie. Doba
spracovania
v závislosti od
poveternostných podmienok je cca
2 - 4 hodiny. Materiál, ktorý už
tuhne, sa v žiadnom prípade
nesmie znovu rozmiešavať vodou.
Hotový tmel Capatect ZF-Spachtel
690 alebo Capatect Carbon
Spachtel k priamemu spracovaniu
sa dôkladne rozmieša v nádobe.
Prípadná úprava konzistencie, ak
bude potrebná, sa môže previesť
malým prídavkom vody.
Dvojzložkový
tmel
Capatect
CarboNit sa pred použitím zmieša
v predpísanom
pomere
na
homogénnu zmes.
Pred celoplošným
nanesením
základnej vrstvy sa na rohoch
fasádnych otvorov (napr. okien)
osadí diagonálna výstuž Capatect.
Pri izolačných doskách MV, LS
,HF a DK sa na povrch dosiek
pred vytvorením výstužnej vrstvy
musí
naniesť
celoplošne
systémovo príslušný tmel a zatlačiť
do štruktúry dosky.
Tmel výstužnej vrstvy sa nanáša
na izolačné dosky vždy v šírke
pásu tkaniny a výstužová tkanina
sa do nej zatlačí s presahom 10
cm.
Potom sa tkanina zatmelí metódou
do mokrej vrstvy tak, aby sa
zabezpečilo jej úplné zakrytie.
Príslušné pruhy tkaniny se najprv
upevnia aj na vnútorných rohoch
okenných ostení alebo prekladov a
na
prerezaných
miestach
tkaninových
pásov
(napr.
ukotvenie
lešenia,
rôzne
upevnenia, prieniky v systéme).
Je potrebné zabrániť nadmernému
uhladzovaniu základnej vrstvy, aby
sa zamedzilo zhromažďovaniu
jemných častíc na povrchu alebo
vytvoreniu zliatej vrstvy. Prípadné
vzniknuté hrany stôp po hladítku
sa po vyschnutí musia odstrániť.
Celkovú hrúbku výstužnej vrstvy a
uloženie výstužovej tkaniny určuje
certifikácia jednotlivých systémov a
norma STN 73 2901. Základná
vrstva sa zhotovuje v jednom
pracovnom
kroku,
dodatočné
pridávanie tenkej vrstvy tmelu je
nevhodné.
Ak sa ako nasledujúca vrstva bude
nanášať škrabaná omietka MKKratzputz, je potrebné výstužnú
vrstvu
vodorovne
zdrsniť
ozubeným hladítkom 4 mm.
Pri všetkých napájaniach na
susedné časti stavby a pri
prechodoch v systéme sa v
základnej vrstve musí previesť
odrezanie lyžicou, aby sa predišlo
nekontrolovanému odtrhnutiu v
týchto miestach.
Pri prerušení práce na ploche je
nutné
pripraviť
potrebné
prekrývanie tkaniny pre ďalšie
spracovanie tak, že sa hmota
základnej vrstvy z nalepenej
tkaniny čisto zotrie minimálne v
šírke 10 cm.
Hrúbka suchej základnej vrstvy
musí byť pri tmele Capatect ZFSpachtel 690 a Capatect Carbon
Spachtel aspoň 3 mm, pri
Capatect 190A a Capatect 186M
minimálne 4 mm a pri Capatect
133 minimálne 5 - 8 mm.
Základná vrstva musí pred
nanesením povrchovej omietky
zatvrdnúť a vyschnúť.
Pri izolačnom systéme Capatect
Basic Line, Capatect Top Line,
Capatect Minera Line a Capatect
ECO Line se používa výztužová
tkanina Capatect (rozmer ok 4 x 4
mm).
okrajom tesne k sebe (bez
prekrývania).
Tmel
sa
z
pancierovej tkaniny čiste stiahne a
potom sa nanesie príslušná
základná vrstva.
Ochranné dosky z ľahčeného
betónu sa lepia na vrstvu izolantu,
ktorá je o 10 mm slabšia než na
ostatnej fasáde. Medzi jednotlivými
doskami sa ponechá priestor pre
ich dilatáciu. Dosky sa cez vrstvu
izolantu
kotvia
mechanicky
hmoždinkami k podkladu. Potom
sa spoje prekryjú lepiacou páskou
a na dosky spolu so zostávajúcou
plochou sa nanesie výstužná
vrstva.
Pre
zatvrdnutie
je
podľa
skúseností dostatočná doba
najmenej 1 deň na 1mm sily
vrstvy
pri
normálnych
poveternostných podmienkach.
Doba vyschýnania závisí na
poveternostných podmienkach.
Ochrana
namáhaných častí
mechanicky
Na
zvlášť
mechanicky
namáhaných častiach fasády je
potrebné značne zvýšiť odolnosť
omietnutej
plochy
použitím
vhodného opatrenia.
Pancierová tkanina sa upevňuje
pred osadením ochrany hrán a
pred
nanesením
normálnej
základnej vrstvy. Tu sa musí
základná vrstva naniesť v hrúbke
cca 2 mm a jednotlivé pásy
pancierovej tkaniny sa ukladajú
Použitie
špeciálnych
tmelov
základnej
vrstvy,
zosilnených
uhlíkovými vláknami, zaisťuje bez
ďalších opatrení rázovú odolnosť
15 J (Capatect Carbon Spachtel),
alebo 45 J (Capatect CarboNit).
Konečná povrchová úprava
Základný náter
Pred nanesením finálnej vrstvy
omietky Capatect KD-disperznej
omietky, Capatect SI-silikátovej
omietky alebo Capatect SHsilikónovej omietky sa výstužná
vrstva natrie základným náterom (s
výnimkou tmelu Capatect ZFSpachtel
690)
Capatect
penetrácia pod omietky.
Pri omietke Capatect MK-Reibputz
sa
výstužná
vrstva
natiera
základným náterom len vtedy, ak
bola dlhšiu dobu nechránená
(napr. prerušením práce náhlym
príchodom zimy) a je mierne
zvetralá.
Štrukturované omietky Capatect
MK-Reibputz sa premiešajú s
predpísaným množstvom vody
pomocou miešadla tak, aby vznikla
riadna konzistencia k spracovaniu.
Doba spracovania v závislosti na
počasí činí 2 až 4 hodiny.
Capatect penetrácia pod omietky
je pre všetky omietky Capatect.
Prípravok Capatect penetrácia pod
omietky sa dôkladne premieša v
nádobe a nanáša sa pomocou
valčeka alebo štetca.
Všetky
zafarbené
minerálne
omietky
môžu
za
určitých
poveternostných
podmienok
zanechávať pri vyschýnaní škvrny
alebo vytvárajú výkvety. Toto
zodpovedá súčasnému stupňu
vývoja techniky a nie sú žiadnou
technickou ani funkčnou závadou.
Aby bolo možné vylúčiť prípadné
riziko nerovnomerne vyschýnajúcej
omietky, odporúčame ako doplnok
egalizačný náter farbou Capatect
SI-Fassadenfinish vo farebnom
odtieni omietky.
Materiál, ktorý už tuhne, sa v
žiadnom prípade nesmie znovu
riediť vodou za účelom ďalšieho
spracovania.
Pri použití farebných povrchových
omietok sa základný náter tónuje
približne vo farebnom odtieni
omietky.
Doba schnutia prípravku Capatect
penetrácia pod omietky závisí na
poveternostných
podmienkach.
Spravidla je to 24 hodín.
Štrukturované omietky Capatect
KD, SI a SH sú hotové k priamemu
spracovaniu.
V
nádobe
sa
dôkladne
premiešajú.
Úprava
konzistencie sa môže prevádzať
prídavkom vody v predpísanom
množstve (pozrite etiketu na
nádobe).
Nanášanie
štrukturovaných
omietok pri teplotách pod +5°C, pri
štrukturovanej omietke Capatect SI
pod
+7°C
(teplota
stavby,
materiálu a vzduchu) aj pri
prudkom slunečnom žiarení, pri
daždi bez ochranných opatrení, pri
hmle, príp. pri prekročení rosného
bodu nie je povolené. Tieto
podmienky sa musia dodržať
rovnako minimálne dva dni po
nanesení omietky. Dajte pozor na
nočný mráz!
Vybraná štrukturovaná omietka sa
nanáša celoplošne, potom sa
stiahne na hrúbku vlastnej zrnitosti
a vytvorí sa štruktúra plastovým
hladítkom.
Pri výbere farebného odtieňa je
treba dbať na to, že súčiniteť
odrazu svetla musí byť pri
štrukturovanej omietke Capatect
KD > 25, pri štrukturovanej
Capatect SI a Capatect SH > 30 a
pri
štrukturovanej
omietke
Capatect MK > 50. Tmavšie
odtiene do hodnoty súčiniteľa
odrazu svetla 6 je možné použiť
len so špeciálnymi skladbami
systému Capatect Carbon
Omietka Capatect UNI
Capatect MK-Kratzputz
Paleta omietok
Túto omietku je možné ľubovoľne
modelovať alebo vyhladiť plsteným
hladítkom. Pri štruktúrach podľa
vlastnej fantázie je potrebné
zamedziť príliš veľkým rozdielom
v hrúbke
materiálu,
aby
sa
zabránilo tvorbe trhlín vplyvom
zmrašťovania v prechodových
miestach.
Túto omietku možno nanášať aj
strojovo. Mokrá omietka sa nanáša
v rovnomernej vrstve min. 12 mm
a vyrovná sa.
• omietka Capatect KD
omietky
na
báze
disperzie
syntetických živíc
• omietky Capatect SI
silikátové omietky s obsahom
draselného vodného skla
• omietky Capatect SH
omietky na báze silikónovej živice
• omietky Capatect CarboPor
omietky na báze silikónovej živice
vystuženej uhlíkovými vláknami
• omietky Capatect MK
zušľachtené
minerálne
suché
maltové zmesy
• Capastone A
omietka z granulátu z prírodného
kameňa s obsahom organických
spojív,
značne
odolná
proti
namáhaniu, špeciálne pre oblasť
soklov.
Pri hladkých, filcovaných alebo
vymývaných
povrchových
úpravách je potrebné prihliadať na
to, že na povrchu nikdy nie je
možné
úplne
vylúčiť
tvorbu
jemných
trhliniek
vplyvom
zmrašťovania
z
dôvodu
zušľachtenia rôznymi spojivami.
Toto nepredstavuje žiadnu závadu
funkčnosti
omietky
a nie
je
dôvodom k reklamácii.
Za účelom zabránenia viditeľných
napájaní
jednotlivých
pásov
omieky
je
potrebné
zaistiť
dostatočný počet pracovníkov na
každom poschodí lešenia. Pracujte
plynule a nanášajte vždy do
mokrej
vrstvy.
Zamedzte
prerušeniu prác na súvislých
plochách,
vždy
dokončite
uzatvorené plochy.
Všetky omietky sa vyrábajú
použitím prírodných surovín a
kameniva. Tým nie je možné
vylúčiť mierne výkyvy farebného
odtieňa
a
štruktúry.
Preto
namiešajte pre uzatvorené plochy
potrebné množstvo materiálu zvlášť pri tónovaných, prípadne
dajte pozor na rovnaké výrobné
čísla.
Po dostatočnom zatvrdnutí (podľa
počasia) sa povrch rovnomerne
oškriabe oceľovým škrabákom 8
mm. Správny čas bude vtedy, keď
zrno pri škrabaní bude vypadávať
a nebude zostávať v oceľovej kefe.
Škrabanú omietku nie je možné
reklamovať, keď sa pri otieraní
dajú jednotlivé zrná uvoľniť rukou.
Vrstva omietky sa musí počas fázy
schnutia alebo tuhnutia chrániť
proti škodlivým poveternostným
vplyvom (priame slnečné žiarenie,
silný vietor, dážď). Lešenie sa
podľa potreby zakryje plachtami.
Zvlášť v chladnom ročnom období
a pri vysokej vlhkosti vzduchu je
potrebné dbať na to, že omietka
bude schnúť dlhšie.
Ak je treba, je možné omietky
Capatect natrieť fasádnou farbou
podľa materiálovej bázy omietky.
Aj tu je potrebné brať ohľad na
uvedené súčinitele odrazu svetla.
Proces
tvrdnutia
minerálnych
omietok – štrukturované omietky
Capatect SI a MK - je chemická
reakcia. Ak sa počas nanášania
omietky a počas fázy tvrdnutia
zmenia podmienky spracovania,
môže dôjsť k nerovnomernostiam
farebného
odtieňa.
Preto
odporúčame
egalizačný
náter
farbou Capatect SI-Fassadenfinish
vo farebnom odtieni štrukturovanej
omietky Capatect SI alebo MK.
Riešenie špár
Dilatačné špáry
Tepelno izolačné kombinované
systémy
nevyžadujú
na
kontinuálnych plochách stien
žiadne
samostatné
špáry.
Vlastné
stavebné
dilatačné
špáry sa ale musia príslušne
rešpektovať.
Najprv sa nanesie na izolačnú
dosku z obidvoch strán špáry tmel.
Prúžky tkaniny dilatačného profilu
sa zatlačia do mokrej malty. Pri
spojoch profilov sa vytvorí presah
so šírkou 10 cm.
Dilatačný profil Capatect:
Dilatačný profil Capatect „E“ do
špár na rovnej ploche sa skladá zo
slučky do špáry, obojstranných
rohových líšt a prúžkom tkaniny zo
šírkou cca 10 cm. Môže sa
používať do špár od 5 do 25 mm
šírky.
Do pohyblivých špár vo vnútorných
rohoch sa používa dilatačný profil
Capatect „V“, ktorý je vybavený len
jednou rohovou lištou.
Aby se zaistila rovnomerná šírka
špáry a aby sa zabránilo
znečisteniu, odporúča sa vložiť do
špáry ochranný prúžok materiálu,
ku ktorému sa zo strán bude robiť
ďalšia úprava. Povrchová vrstva sa
dreže lyžicou a ochranný prúžok
se vyberie po ukončení práce.
Klzné ložné špáry
Kontaktné zatepľovacie systémy
nevyžadujú
na
kontinuálnych
plochách stien ani pri vyšších
budovách žiadne horizontálne
špáry.
Ak sa ale v telese stavby vyskytujú
konštrukčne
rozdielne
úseky,
musia se vytvoriť klzné ložné
špáry. Pre tento účel se hodia
profily Protector 9181 a 9182 v
spojení so soklovými lištami
Capatect.
Napájacie špáry
Všetky
napájania
medzi
kontaktnými
zatepľovacími
systémami
a nadväzujúcimi
časťami stavby alebo prechody
v systéme sa musia urobiť tak,
aby boli odolné proti vetru a
nárazovému dažďu.
Na napájacie špáry odporúčame
použiť tesniacu pásku do špár
Capatect.
¨
Upozornenie:
Vopred
komprimované tesniace pásky do
špár se rozťahujú v závislosti na
teplote okolia. Aby bolo možné
zabrániť
príliš
rýchlemu
rozťahovaniu pri teplom počasí,
je vhodné pásky skladovať v
chladnom prostredí
Impregnovaná páska z penového
materiálu sa lepí zároveň s
povrchom izolačných dosiek na
nadväzujúci podklad. V rohoch sa
neohýba, musí sa uložiť v dvoch
častiach na doraz. Izolačné dosky
sa
musia
okamžite
priložiť
bezprostredne k páske.
Následná
základná
vrstva
a štrukturovaná omietka sa odreže
lyžicou od nadväzujúcich častí
stavby,
aby
sa
zabránilo
nekontrolovanému odtrhnutiu.
Napájacia lišta z tkaniny sa nalepí
samolepiacou tesniacou páskou
na rám okna. Ochranná lamela
slúži ako zakrytie okenného rámu
a má lepiacu plochu na nalepenie
ochrannej fólie.
Po upevnení izolačných dosiek sa
pruh tkaniny zatlačí do základnej
vrstvy. Po nanesení finálnej
štrukturovanej
omietky
sa
ochranná lamela odstráni.
.
Napájacie špáry pri oknách
Okenná lišta Capatect
Tento
prefabrikovaný
diel
poskytuje
výhodu
flexibilného
napájania bez šroubového spoja.
Download

Montážny postup zateplenia