Montážny manuál
Montážní manuál
Szerelési útmutató
12/24V s diaľkovým ovládaním
12/24V s dálkovým ovládáním
12/24V távirányítással
2
SMERNICE PRE MONTÁŽ
- PRED MONTÁŽOU SI PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE UVEDENÉ POKYNY.
- PRI KAŽDOM ÚKONE POUŽÍVAJTE IBA K TOMU URČENÉ NÁSTROJE.
ELEKTRINA
- Vypnite konektor
- Pred začiatkom montážnych úkonov odpojte batériu vozidla.
- Skontrolujte správne zapojenie elektrických komponentov.
- Skontrolujte, či sa elektrické ventilátory a turbíny točia smerom doprava.
Označenie týkajúce sa polohy:
- RIGHT pravá ruka vodiča
- LEFT ľavá ruka vodiča
Uťahovacie momenty (N.m)
Akosť ocele
Fillet
8,8
1,09
Otvor kľúča
M4/70
2,9
4,2
7
M5/80
5,5
7,5
8
M6/100
10
13
10
UPOZORNENIE
Pri montáži odparovacej klimatizácie na strechu vozidla berte do úvahy, že bežná kabína
vybavená strešným otvorom má štruktúru dostatočne pevnú na to, aby uniesla hmotnosť
odparovacej klimatizácie. Ak sa nejedná o takéto vozidlo a je potrebné rezať do strechy
vozidla, a to aj v prípade ak je vybavené otvorom, ale ak strecha nie je dostatočne pevná
(napr. laminát alebo plast) potom je na rozhodnutí osoby vykonávajúcej montáž, či sa
rozhodne pre zosilnenie štruktúry strechy a takýmto spôsobom zamedzí praskaniu,
lámaniu materiálu telesa strechy, jej zatekaniu a iným nežiadúcim efektom. K tomuto
účelu musí použiť všetky potrebné prostriedky.
3
KONZOLY DODÁVANÉ SO SADOU: 1 - Maxi (620x900 mm): 091.016.0055; 2 - Scania poschodové lôžko
(490x490 mm): 091.016.0041; 3 - Volvo elektricky ovládaný strešný otvor (615x810 mm): 091.016.0088
OBJEDNÁVKY PODĽA POTREBY: Nie je súčasťou štandardnej sady.
4
5
PRÍPRAVNÉ ÚKONY
OBRÁZOK 1
OBRÁZOK 2
Minimálne rozmery, ktoré je potrebné vyrezať
do strechy kabíny, ak nie je vybavená otvorom.
- Zložte kryt strešného otvoru a upevňovacie prvky a odložte si ich Obrázok 1.
- V prípade ak vozidlo nemá otvor, musí byť vyrezaný do strechy podľa minimálnych rozmerov
uvedených na Obrázku 2.
PRÍPADY POUŽITIA STREŠNEJ DOSKY
1 - Ak sa strecha vyrezaním otvoru zoslabila
2 - Ak sa po umiestnení základne bycool a príslušnej spojky otvor plne neprekrýva.
V oboch prípadoch sú k dispozícii krátke aj dlhé strešné dosky.
AK ZÁKLADŇA BYCOOL POKRÝVA CELÝ PRIESTOR PÔVODNÉHO OTVORU
NEPOUŽÍVAJTE DOSKY!
Viď zoznam na použitie podľa modelov (strany 12, 13, 14 a 15).
A - Montáž toroidného kábla pre krátku strešnú dosku (utesniť na spojení pomocou tesniacej
hmoty dodávanej pre skrutky, viď str. 5, detail x).
B - Montáž toroidného kábla pre dlhú strešnú dosku (utesniť rovnako ako v prípade možnosti A).
DÔLEŽITÉ
C - V prípade ak sa nemontuje strešná doska umiestnite montážnu spojku 12x6 tak ako je to
znázornené (pre všetky drážkované povrchy).
6
PRÍPRAVNÉ ÚKONY
- V prípade montovania dosky
(nezávisle či dlhá alebo krátka) je
potrebné postupovať podľa
nasledovných pokynov
(ROVNAKO PRE OBE STRANY):
1 - Zatlačte ochranné kryty (2)
stredom ku sebe tak, aby lícovali so
strešným otvorom.
a - pri montáži na dlhú strechu
úderom na vyznačené otvory
otvorte kryty.
b - na označené miesto naneste
pásik silikónu.
2 - Založte vodotesné spojky.
a - (2) na krátky strešný otvor
b - (4) na dlhý strešný otvor
3 - Namontujte skôr uvádzanú sadu
na základňu Bycool a zaistite
pomocou označených skrutiek na
ktoré je potrebné pridať kúsok
dodávanej tesniacej pásky (detail
x). Do voľných otvorov vložte
vodotesné zátky (detail y), ktoré je
potrebné najskôr namočiť do vody,
čím sa uľahčí ich založenie.
a - Z vnútornej strany pozdĺž celej
hrany naneste tesniaci pásik
silikónu.
Detail
Detail
DÔLEŽITÉ
Skrutky vkladajte a uťahujte
smerom od strán ku stredu, aby
sa dosiahlo perfektného
nastavenia tesniacich spojok.
4 - Ako je uvedené v bode 3 ale pre
dlhý strešný otvor. V tomto prípade
vložte vodotesné zátky na oboch
stranách do (4) zostávajúcich
otvorov, čím zamedzíte prenikaniu
vody.
V závislosti od modelov vyrežte obloženie tak, aby
ste mohli umiestniť oba upevňovacie nosníky.
- Vycentrujte a namontujte odparovač tak, aby ste
jeho čelnú časť videli z kabíny.
- Jednotlivé kroky montáže vykonajte podľa výkresu
a berte do úvahy obe popisované možnosti.
7
MONTÁŽ S KRÁTKOU ALEBO DLHOU
STREŠNOU DOSKOU
Odparovač
Toroidný kábel
Strešná doska
Matka M8
Čap M8x120 mm
Strecha kabíny
Matka M8
15 alebo 20 mm vysoké gumové
tesnenie podľa výšky rebra kabíny
Široká plochá podložka
Upevňovací nosník
Samosvorná matka M8
Široká plochá podložka
MONTÁŽ BEZ STREŠNEJ DOSKY
Čap M8x95 mm
Matka M8
Strecha kabíny
Matka M8
15 alebo 20 mm vysoké gumové
tesnenie podľa výšky rebra kabíny
Široká plochá podložka
Upevňovací nosník
Samosvorná matka M8
8
Široká plochá podložka
R-
9
MONTÁŽ KONZOLY
Po namontovaní odparovača (s alebo bez strešnej dosky) zmontujte prednú časť s otvormi
tak, ako je to znázornené na obrázku.
091.010.0070
Široká plochá podložka
091.010.0005
Matka M6
Čap M6x85 mm
Matka M6
M6 šesťhranná
Konzola
Dlhá 091.010.0017
Čalúnenie
Krátka 091.010.0007
Určená podložka
121.290
Imbusová skrutka 6x100x15
Pomocou LOCTITE Superglue 3 prilepte rozvod vzduchu, čím
uľahčíte montáž
Plocha aplikácie lepidla
Dôležité
Gumová izolácia
ABY SA ZAMEDZILO
MOŽNÉMU
PRESAKOVANIU VODY,
SKONTROLUJTE
ULOŽENIE TESNENIA NA
STREŠNEJ
DOSKE KABÍNY
3 a 5 mm - uťahovací
moment 1,7 /2 kg
AKO JE ZNÁZORNENÉ
NA OBRÁZKU
- Dotiahnuť matice tak, aby tesnenie dosiahlo stlačenie 3 až 5 mm.
10
ZOZNAM POUŽÍVANÝCH MODELOV STREŠNÝCH DOSIEK
11
ZOZNAM POUŽÍVANÝCH MODELOV STREŠNÝCH DOSIEK
! !
" " #
#
# #
$%&
#
'##
#%#
12
13
PRÁCE POTREBNÉ NA MONTÁŽ NÁDRŽE NA VODU
1 – Umiestnite nosník nádrže v dolnej časti zadnej steny kabíny, kde má najvhodnejšiu
polohu.
2 – Označte a navŕtajte otvory o Ø 9, pričom treba brať do úvahy vertikálnu polohu nosníka.
Na upevnenie je treba minimálne 6 otvorov (VIĎ DETAIL A).
3 – Vložte 6 nitovacích matiek a upevnite nosník pomocou skrutiek 6/100x30.
(*) - v prípade nerovnej steny použite 10mm rozperu a skrutku 6/100x4 (VIĎ DETAIL B).
4 – Teleso čerpadla pripevnite k nádrži pomocou (2) oceľových skrutiek 5.4x19mm.
5 – Nádrž na vodu upevnite pomocou dodávaných držadiel , s výnimkou držadla s výstupkom
(nachádza sa v pravej dolnej časti).
DETAIL A
DETAIL B
6/100x30 imbus
Vymedzovacia podložka Ø6
Gumová podložka Ø6
(4) Držadlo
Nádrž na vodu
Nitovacia hlava M6
6/100x30
Vymedzovacia podložka Ø6
Gumová podložka Ø8
Nosník
Zadná časť kabíny
6/100x40
Rozpera
Zadná časť kabíny
14
PRÁCE POTREBNÉ NA MONTÁŽ NÁDRŽE NA VODU
6 – Plastický kryt založte na filter s čapom a tento pripojte na plastickú hadicu X (spätná).
7 – Kryt nasaďte na nádrž.
Po 100mm odrezať, vložiť „T“ a zapojiť na hadicu označenú páskou Y (skontrolovať či
je rádius ohnutia dostatočný aby sa predišlo zalomeniu hadice).
8 – Zapojiť vodič s krytom na boxy odparovača a hadicu prívodu vody.
9 – Zapojte nasledovne:
(a) Hadicu z čerpadla na nádrž
(b) Nasadiť kryt a držadlo s výstupkom.
(c) Zapojiť tlakovú hadicu z odparovača na čerpadlo.
(d) Zapojiť vodič čerpadla na vodič kontroly hladiny vody.
(e) Zapojte vodič batérie.
15
(*)
Správna montáž kde sú obe výpustné
hadice opreté. Tieto by nemali byť ani
vodorovne ani so slučkami, aby voda
mohla voľne padať do nádrže a aby sa
zamedzilo progresívnej akumulácii
vody a jej prenikaniu do kabíny vodiča.
(**) Nesprávna montáž, nevykonávať
takýmto spôsobom.
(***) Presah vodičov v žiadnom prípade
neskracujte ale namiesto toho
vodiče zviňte a zasuňte za nádrž s
vodou. V prípade ich preseknutia
zapojte vodiče podľa originálneho
zapojenia aby ste predišli
nezvratnému poškodeniu
elektronickej riadiacej jednotky.
A – Doveďte káble do batérie. Použite
priechody pre originálne vedenia.
B – Detailné umiestnenie základnej
jednotky.
C – Detailné umiestnenie ovládacieho
panela a predná časť s otvormi.
*Súčasťou dodávky zariadenia sú oba typy
panelov pričom sa montuje ten, ktorý
vyhovuje pre daný model a vozidlo.
Postupujte podľa pokynov pre montáž
ovládacieho panela.
DÔLEŽITÉ:
ODPAROVACIE KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIA VYUŽÍVAJÚ ODOBERANIE VZDUCHU
ZVONKU A JEHO VEDENIE DO KABŃY. PRETO JE VEĽMI DÔLEŽITÉ, ABY SA VZDUCH
ZBYTOČNE V KABÍNE NEZDRŽIAVAL A NESPÔSOBOVAL TAK NADMERNÚ VLHKOSŤ.
VŠETKY MODERNÉ VOZIDLÁ SÚ VYBAVENÉ PRÍVODMI VZDUCHU, CEZ KTORÉ
POŽADOVANÝ VZDUCH VYCHÁDZA, AKO V PRÍPADE VYKUROVANIA.
OSOBA VYKONÁVAJÚCA MONTÁŽ ZARIADENIA MUSÍ SKONTROLOVAŤ, ČI TIETO
VÝDUCHY EXISTUJÚ A AK NIE, TAK ICH BUDE MUSIEŤ DOMONTOVAŤ.
UŽÍVATEĽ ZARIADENIA MUSÍ PRAVIDELNE KONTROLOVAŤ A ZABEZPEČIŤ, ABY
TIETO VÝDUCHY NEBOLI BLOKOVANÉ.
16
SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA
17
18
!"#$%$!%&'")*%
#$+
)
,$+-'-!"%&'"-%&"%"+./00120)
3456'&%/0%&"%"%+./0017
)
8)79
8):9
8)+;9
8)<9
8)9
8)/09
8)//9
!"
!
#
% %
%&%
&
%
' '
% %
(
)
(
19
20
IVECO / PEGASO
21
MAN
22
MAN
23
MERCEDES-BENZ
24
RENAULT
25
SCANIA
26
VOLVO
27
28
Zoznam používaných konzol podĐa modelov vozidiel
MODEL
MB Atego
1228
MB Atego
1840
MB Atego
2528
MB Atego
1828
MB Atego
1523
MB Axor
818
MB Axor
1523
MB Axor
1828
MB Axor
1843
MB Axor
1843
MB Actros
1848
MB Actros
1843
MB Actros
1843
MB Actros
2040
MB Actros
4140
MB Actros
1840
MB Actros
1840
MB 814
KAB.
KONZ. KONZ. KONZ. KONZ.
STR.
MAXI DLHÁ KRÁT. MINI
y
AL
y
BC
y
AL
BC
y
BC
y
BC
y
6
BC
y
6
BL
y
BL
y
y
AL
y
AL
4
y
MS
4
y
AL
4
BC
y
BC
y
BL
y
AL
y
BC
y
MB 1824
BL
y
MB 1844
AN
y
6
MB 1748
AN
y
6
MB 1948
AN
y
6
MB 2544
AN
y
6
MB 2628
MAN TG
460A
MAN TG
410A
MAN TG
410A
MAN TG
360A
MAN
18.225
MAN FE
460A
MAN FE
310A
MAN TG
510A
MAN
F2000
MAN
9.136
MAN
10.136
MAN
8.163
BC
y
6
LX
y
6
XL
y
6
L
y
6
M
y
6
y
BC
y
BL
y
BC
XXL
AL
MODEL
MAN LE
280B
MAN
L2000
MAN F90
19.332
MAN M
90
MAN
M2000
MAN
F2000
19.414
MAN
F2000
19.463
MAN
F2000
19.464
MAN
F2000
MAN F90
41.362
R.Premium
420 dci
R.Premium
420 dci
R.Kerax
420 dci
R.Magnum
440TI
R.Magnum
520 TI
R.Magnum
390
R.Midlum
220dci
R.Midliner
210
R.Midliner
S 120
R.Major
420 TI
R.DG
330.26
R.Kerax
420 cdi
Iveco
Eurotech
Iveco
Eurostar
Iveco
Stralis
Iveco
Turbo Star
Iveco
Eurocargo
65E12
Iveco
Eurocargo
80E14
Iveco
Eurocargo
100E15
Iveco
Eurocargo
190E38
6
y
5,6
y
5,6
BC
y
BC
y
BC
y
29
KAB.
KONZ. KONZ. KONZ. KONZ.
STR.
MAXI DLHÁ KRÁT. MINI
K
y
K
y
M
y
M
y
M
y
BL
y
BL
y
BL
y
BL
y
M
y
5
P
y
5
PO
y
5
BC
y
I
y
I
y
y
I
y
BC
y
BC
y
BC
PO
y
y
BL
y
BC
E
y
A
y
y
4
y
BL
BC
y
BC
y
BC
y
BL
y
Zoznam používaných konzol podĐa modelov vozidiel
MODEL
Iveco
Eurotrakker
Iveco
260-25
Volvo FH
12-420
Volvo FH
12-500
Volvo FM
12-420
Volvo FH
12
c/escotilla
Volvo FH
12
c/escotilla
Volvo FL
6
Volvo FH
16-520
Volvo FL6
Volvo
FL 10
Volvo
FH 12
Pegaso
2331.36
Pegaso
2331.36
DAF XF95
Euro III
DAF XF95
Euro III
DAF XF95
Euro III
DAF XF95
escotilla
electrica
KAB.
KONZ. KONZ. KONZ. KONZ.
STR.
MAXI DLHÁ KRÁT. MINI
y
AL
5
y
BC
GL
y
AN
y
BC
y
GL
y
5
GL
y
5
5
y
BL
y
GL
BC
y
5
BC
y
7
GLX
L
y
5
BC
y
BL
y
6
SC
y
4
SC
y
4
SSC
y
SSC
y
DAF CF 85
SC
y
6
DAF CF 85
BL
y
6
DAF CF 85
BC
y
DAF LF 45
BC
DAF LF 55
BC
DAF CF 75 BC
DAF 95
SC
Euro II ATI
DAF 2700
BC
ATI
SCANIA 164
AL
V8 480
SCANIA 113
BL
M 360
SCANIA 113
BL
H 360
SCANIA 143
AL
M 460
SCANIA 143
AL
M 420
SCANIA 124
AL
L 400
SCANIA
BL
112M
y
y
y
y
y
6
y
7
y
y
y
5
y
5
y
y
30
31
32
33
34
Modely
pri
ktorých
sa
vyžaduje
ÚPRAVA ORIGINÁLNEHO RÁMU
a úprava znázorneným spôsobom.
Vymontujte pôvodný rám, vyrežte vnútro
(priestor strešného otvoru) a namontujte
nový rám.
35
ODSTRANOVANIE PROBLÉMOV
36
!"#
$
%&'
(%(
)*&
%$*! +,
-!.!"
%&'/(,
+'*3#
'6(
&6
*((,
$
%(*#
'6(
*((1
%(*
%*"
$
(12
-&',
0(*
1/
*(/%
%(
$
*2 +
%&'2 +
(%((%,
*/
+'!(
%&'/(,
/+(*/
1&%/ &
%&'/(
6$
1 &
&*& !
"*(1!,
/'2
'1(& 12
<+6
(*%/*$&
%(*,
0(*
&
"
(*%/*$/
=
*(
6&'"
/*,
1(/
*(*/%1
%(*?
*:%(*
%!&
*'
(*
(%2 +
&%'(%
5@
&)7,
<+62
%&'/(,
'1(& 12
(*!'
(81(*2
%&1!3
%(*,
/%
$("&
37
0/'/ (&1, * "" %2(!
$&& 3&! 51# +6 &1(+(
'1(& 1+(
1((!
(*,7,
1(('!" $("& /"& !$&,
(81(*2
((
%&'/(,
0&,
1(('!"# & %
/*& +/*$
%(*, 1 " % %(* 3'&8 3$1#
(%'/* ( '& 6 ' %&&
%/
&.'&$/
*&9*,
1
%&&#
: 3 (
(! +!
$(!
3&
)(% %(*# 1(2 " %
*('" &
/*, 1(('!"# & " /%
((%2
5!3
6 %
+(&$(/'"
('(+ !3 * (+6(%
(
*(',
(! +
*'
%(*,
0&,
<+62
$(
3&
)(%
%(*,
%/ *&9* %(*) /* (%'/* (
'&
($%&&
%(*
*'(
(%,
1(('!" $("& '1& 12 + %(*2 +
(1!+(%
*'
%
3*
(6
& +
(%,
1(('!"# & &1(/ $
+*3 &
)' &81/, %( %
+*& &
($%(*! %(*# 1(/ " !&/
%
+(" & (1+( -&' )
&(# '6( )' $6'(1(%,
0
(12
-&',
0/
+*& *(
/*
"
6'(1(%/
&(&,
0&&
+*& !
&!
/*
$/(6!") !
(12
-&',
0/
+*& /
*((2
1'(
%
&1("
&
%%(&'
A&-9B,
0
3*
(6
1(('!"
/%
1'(
%*&
+*& ""
! +&
%(1&,
ACB
1!
&("2
1
&"
/*&
"
$6'(1(%2,
-)1!
'2
%$*! +(,
02
-&'
*(
&8"
56&'"7
/*
"
$&2,
0&&,
'1(& 12
(*!'
&*&
&(
*',
0&
(*!',
0&,
% 3& %&1& %(* %
(*!',
01(" /% &("& 6&!
(*!'
&
$!3
!,
D(
&(!
163
$
("
*$&
163(!
$&*3
*(/%
%(*,
(
6+(
(!3%&
( $%283 &$&
)*&
%$*! +! % %81 %'/ &*& ( '& )
%!,
/"&
6&!,
%
(*!',
F'
!&
("(% 3 +
&,
F(%!
1(('!"
&,
1
+/*$
%)(" 8+( (%(!#
1(('!"
*&
("(% 3 +
3
.!(%2 + 1(%# 1( " (# & 6('( 1!1 *& $/1'*! $&*&
(!&
&#
1
1(
"
(
$/$(
%
/%(*
(/,
D(6&
'6(
%&
6&!,
1((
%6&/
6&
%($&*',
(81(*2
'1(& 12
(*!',
0&,
D#
,,
5'"
D7
"
%2+*2
%'31(
/%
&(
&-(/ &,
C&
&-(/ &
)
"
121(%1
:(6
& +
(*!1 &#
($8&(%&#
%"+(
83&
E'6(
&+(
(!
&1(2 +
3
"
6$
* +/*$") +(
3(+(
(%('&
('((
D
3
$1/$,
C&( &-(/ & !& 6 (!& &6 )' 1(2 6('& %%(, ('(( D & &*! $(*(%*( %(&
1'&(%&
E'6(
"
$
81(*
:(6
/%
E
&2
(!3%3
(+( %2(61!,
&
12 +1(%1
( +6(& +
1(1!"
<(!& &(
<
(',
D,
38
Utahovací momenty (N.m)
Jakost ocele
Fillet
8,8
1,09
Číslo klíče
M4/70
2,9
4,2
7
M5/80
5,5
7,5
8
M6/100
10
13
10
39
40
41
PŘÍPRAVNÉ ÚKONY
OBRÁZOK 1
OBRÁZOK 2
Minimální rozměry, které jsou potřeba vyřezat
do střechy kabiny, pokud není vybavená otvorem.
- Složte kryt střešního otvoru a upevňovací prvky a odložte si je Obrázek 1.
- V případě,,že nemá vozidlo ve střeše otvor,musí se vyřezat podle minimálních rozměrů
uvedených na Obrázku 2.
PŘÍPADY POUŽITÍ STŘEŠNÍ DESKY
1-Pokud se střecha vyřezáním otvoru zeslabila
2-Pokud se po umístění základny bycool a příslušné spojky otvor plně nepřekrývá
V obouch případech jsou k dispozici krátké i dlouhé střešní desky
KDYŽ ZÁKLADNA BYCOOL POKRÝVÁ CELÝ PROSTOR PŮVODNÍHO OTVORU
NEPOUŽÍVEJTE DESKY !
Viz seznam na použití podle modelů ( strana 12,13,14 a 15 )
A - Montáž toroidního kabelu pro krátkou střešní desku ( utěsnit na spojení pomocí těsnící hmoty
dodávané pro šrouby, viz str. 5, detail x )
B - Montáž toroidního kabelu pro dlouhou střešní desku ( utěsnit stejně jako v případě A)
DŮLEŽITÉ
C - V případě,když se nemontuje střešní deska ,umístěte montážní spojku 12x6 tak jak je
znázorněno ( pro všechny drážkované povrchy ).
42
PŘÍPRAVNÉ ÚKONY
- V případě montování desky
(nezávisle na tom jestli je dlouhá
nebo krátká) je potřebné
postupovat podle následujících
pokynů (STEJNĚ PRO OBĚ
STRANY):
1 - Zatlačte ochranné kryty (2)
středem k sobě tak, aby lícovali se
střešním otvorem.
a - při montáži na dlouhou střechu
úderem na vyznačené otvory
otevřete kryty.
b - na označené místo naneste
pásek silikonu.
2 - Založte vodotěsné spojky.
a - (2) na krátký střešní otvor
b - (4) na dlouhý střešní otvor
3 - Namontujte dříve uvázanou
sadu na základnu Bycool a
zajistěte pomocí označených
šroubů na které je potřebné přidat
kousek dodávané těsnící pásky
(detail x). Do volných otvorů vložte
vodotěsné zátky (detail y), které je
potřebné nejdřív namočit do vody,
čímž se ulehčí jejich založení.
a - Z vnitřní strany podél celé
hrany naneste těsnící pásek
silikonu.
Detail
Detail
DŮLEŽITÉ
Šrouby vkládejte a utahujte
směrem od stran ke středu, aby
se dosáhlo perfektního nastavení
těsnících spojek.
4 - Jak jsou uvedené v bodě 3 ale
pro dlouhý střešní otvor. V tomto
případě vložte vodotěšné zátky na
obou stranách do (4) zůstávajících
otvorů, čímž zamezíte průniku
vody.
V závislosti od modelů vyřežte obložení tak, aby
jste mohli umístit oba upevňovací nosníky.
- Vycentrujte a namontujte odpařovač tak, aby
jste jeho čelní část viděli z kabiny.
- Jednotlivé kroky montáže vykonejte podle
výkresu a berte do úvahy obě popisované
možnosti
43
MOTÁŽ S KRÁTKOU NEBO DLOUHOU
STŘEŠNÍ DESKOU
Odpařovač
Toroidní kabel
Střešní deska
Matice M8
Čep M8x120 mm
Střecha kabiny
Matice M8
15 nebo 20 mm silné gumové
těsnění podle výšky hrany kabiny
Silná plochá podložka
Upevňovací nosník
Samosvorná matice M8
Silná plochá podložka
MONTÁŽ BEZ STŘEŠNÍ DESKY
Čep M8x95 mm
Matice M8
Střecha kabiny
Matice M8
15 nebo 20 mm silné gumové
těsnení podle výšky hrany kabiny
Silná plochá podložka
Upevňovací nosník
Samosvorná matice M8
44
Silná plochá podložka
Ve speciálních případech, kde je rozměr střešního otvoru menší jak 176x231 mm, použíjte
na upevnění hliníkových nosníků čepy M6 ( např. při nákladních vozidlech VOLVO )
Čepy upevníte pomocí LOCTITE
pro závity mod. 242 nebo pod.
RČep 85 mm
Venkovní část střechy
Nosník
Čalounění
Konzola
Dolní část separátora musí
být v rovině s obložením
Přední část s otvory
V případě vozidel SCANIA 164 V8 480 kab. TL včetně žebříka se při montáži použije
konzola 091.016.0027
Konzola
Dolní část separátora v rovině
s rámem střešního otvoru
(4) ocelový šroub
3,5x9,5 černý
(4) 6/100x10
(4) Ochranná krytka M6
45
MONTÁŽ KONZOLY
Po namontování odpařovače ( s anebo bez střešní desky ) smontujeme přední část
s otvory tak,jak je to znázorněné na obrázku.
091.010.0070
Silná plochá podložka
091.010.0005
Matice M6
Čap M6x85 mm
Matice M6
M6 šestihranná
Konzola
Dlouhá 091.010.0017
Čalounění
Krátká 091.010.0007
Určená podložka
121.290
Imbusový šroub 6x100x15
Pomocí LOCTITE Superglue 3 přilepte rozvod vzduchu, čímž
ulehčíte montáž
Plocha aplikace lepidla
Důležité
Gumová izolace
ABY SE ZAMEZILO
MOŽNÉMU
PROSAKOVÁNÍ VODY,
ZKONTROLUJTE
ULOŽENÍ TĚSNĚNÍ NA
STŘEŠNÍ DESCE KABINY
3 a 5 mm - utahovací
moment 1,7 /2 kg
JAK JE ZNÁZORNĚNO
NA OBRÁZKU
Dotáhnout matice tak, aby tesnění dosáhlo stlačení 3 až 5 mm.
46
SEZNAM POUŽÍVANÝCH MODELŮ STŘEŠNÍCH DESEK
DLOUHÁ KRÁTKÁ
STŘEŠNÍ STŘEŠNÍ
DESKA
DESKA
DLOUHÁ KRÁTKÁ
STŘEŠNÍ STŘEŠNÍ
DESKA
DESKA
BEZ
DESKY
47
BEZ
DESKY
SEZNAM POUŽÍVANÝCH MODELŮ STŘEŠNÍCH DESEK
DLOUHÁ KRÁTKÁ
STŘEŠNÍ STŘEŠNÍ
DESKA
DESKA
BEZ
DESKY
ZKRATKY
*A:
ŠIROKÝ
*AL:
ŠIROKÝ DLOUHÝ
*AN: VYSOKÝ OBYČEJNÝ
*BC:
*BL:
*E:
ÚZKÝ
*GL: GLOBERTROTTER
*GLXL: GLOBERTROTTER XL
*I:
INTEGRAL
*MS: MEGASPACE
*P:
PRIVILIGE
*PO: HLUBOKÝ (B-L)
*SC: SPACE CAB
*SSC: SUPER SPACE CAB
*TL:
TOP-STRIP LINE
48
49
PRÁCE POTŘEBNÉ NA MONTÁŽ NÁDRŽE NA VODU
1 - Umístíte nosník nádrže v dolní části zadní stěny kabiny, kde má nejvhodnější polohu.
2 - Označte a navrtejte otvory o průměru 9, přičemž je třeba brát do úvahy vertikální polohu
nosníku. Na upevnění je třeba minimálně 6 otvorů (VIZ DETAIL A).
3 - Vložte 6 nýtovacích matek a upevněte nosník pomocí skrutek 6/100x30.
(*) - v případě nerovné stěny použijte 10mm rozpěru a skrutku 6/100x4 (VIZ DETAIL B).
4 - Těleso čerpadla připevníte k nádrži pomocí (2) ocelových skrutek 5.4x19mm.
5 - Nádrž na vodu upevníte pomocí dodávaných držáků, s výjimkou držáku s výstupkem
(nachází se v pravé dolní části).
DETAIL A
DETAIL B
50
PRÁCE POTŘEBNÉ NA MONTÁŽ NÁDRŽE NA VODU
6 - Plastický kryt složte na filtr s čepem a ten připojte na plastickou hadici X (zpětná).
7 - Kryt nasaďte na nádrž. Po 100mm odřezat, vložit „T“ a zapojit na hadici označenou
páskou Y (zkontrolovat zda je rádius ohnutý dostatečně, aby se předešlo zlomení
hadice).
8 - Zapojit vodič s krytem na boxy odpařovače a hadice přívodu vody.
9 - zapojte následovně:
(a) Hadici z čerpadla na nádrž.
(b) Nasadit kryt a držák s výstupkem.
(c) Zapojit tlakovou hadici z odpařovače na čerpadlo.
(d) Zapojit vodič čerpadla na vodič kontroly hladiny vody.
(e) Zapojte vodič baterie.
51
52
SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
53
NÁVRH ZÁSTAVBY NÁDRZE
PODLE TYPU VOZIDLA
54
"#$%$"'(%#')*'%
$+
)
,$
+-.%."#'(%#.%/'#+1233453)
6789%:('
23'/'+12334;
)
8)79
8):9
8)+;9
8)<9
8)9
8)/09
8)//9
<>?@
,[email protected]@
,BC?@*>FG*H
*HI?@?>G?@
[email protected]@
JI?@
K>>>
K>>>L
*K>
FKCMN
M>,K
[email protected]
M>C>?*B
CDM>CMN?*
M9C>M*
55
56
IVECO / PEGASO
57
MAN
58
MAN
59
MERCEDES-BENZ
60
RENAULT
61
SCANIA
62
VOLVO
63
NÁVRH ZÁSTAVBY KONZOLY
PODLE TYPU VOZIDLA
64
Seznam používaných konzol podle modelĤ vozidel
MODEL
MB Atego
1228
MB Atego
1840
MB Atego
2528
MB Atego
1828
MB Atego
1523
MB Axor
818
MB Axor
1523
MB Axor
1828
MB Axor
1843
MB Axor
1843
MB Actros
1848
MB Actros
1843
MB Actros
1843
MB Actros
2040
MB Actros
4140
MB Actros
1840
MB Actros
1840
MB 814
KAB.
KONZ.
KONZ.
KONZ. KONZ.
STR.
DLOUMAXI
KRÁT. MINI
HÁ
y
AL
y
BC
y
AL
y
BC
BC
y
BC
y
6
BC
y
6
BL
y
BL
y
y
AL
y
AL
MS
y
AL
y
4
4
4
BC
y
BC
y
BL
y
AL
y
BC
y
MB 1824
BL
y
MB 1844
AN
y
6
MB 1748
AN
y
6
MB 1948
AN
y
6
MB 2544
AN
y
6
MB 2628
MAN TG
460A
MAN TG
410A
MAN TG
410A
MAN TG
360A
MAN
18.225
MAN FE
460A
MAN FE
310A
MAN TG
510A
MAN
F2000
MAN
9.136
MAN
10.136
MAN
8.163
BC
y
6
LX
y
6
XL
y
6
L
y
6
M
y
6
BC
y
BL
y
BC
y
6
y
5,6
XXL
AL
MODEL
MAN LE
280B
MAN
L2000
MAN F90
19.332
MAN M
90
MAN
M2000
MAN
F2000
19.414
MAN
F2000
19.463
MAN
F2000
19.464
MAN
F2000
MAN F90
41.362
R.Premium
420 dci
R.Premium
420 dci
R.Kerax
420 dci
R.Magnum
440TI
R.Magnum
520 TI
R.Magnum
390
R.Midlum
220dci
R.Midliner
210
R.Midliner
S 120
R.Major
420 TI
R.DG
330.26
R.Kerax
420 cdi
Iveco
Eurotech
Iveco
Eurostar
Iveco
Stralis
Iveco
Turbo Star
Iveco
Eurocargo
65E12
Iveco
Eurocargo
80E14
Iveco
Eurocargo
100E15
Iveco
Eurocargo
190E38
y
5,6
BC
y
BC
y
BC
y
65
KAB.
KONZ. KONZ. KONZ. KONZ.
STR.
MAXI DLOUHÁ KRÁT. MINI
K
y
K
y
M
y
M
y
M
y
BL
y
BL
y
BL
y
BL
y
M
y
5
P
y
PO
y
5
5
BC
y
I
y
y
I
y
I
y
BC
y
BC
y
BC
PO
y
BL
y
BC
y
E
A
y
y
y
4
y
BL
BC
y
BC
y
BC
y
BL
y
Seznam používaných konzol podle modelĤ vozidel
MODEL
KAB.
Iveco
AL
Eurotrakker
Iveco
BC
260-25
Volvo FH
GL
12-420
Volvo FH
AN
12-500
Volvo FM
BC
12-420
Volvo FH
GL
12
c/escotilla
Volvo FH
12
GL
c/escotilla
Volvo FL
BL
6
Volvo FH
GL
16-520
Volvo FL6 BC
Volvo
BC
FL 10
Volvo
GLX
FH 12
L
Pegaso
BC
2331.36
Pegaso
BL
2331.36
DAF XF95
SC
Euro III
DAF XF95
SC
Euro III
DAF XF95
SSC
Euro III
DAF XF95
escotilla
SSC
electrica
KONZ. KONZ. KONZ. KONZ.
STR.
MAXI DLOUHÁ KRÁT. MINI
y
5
y
y
5
y
y
y
5
y
5
y
y
y
5
y
7
y
5
y
6
y
y
4
y
4
y
y
DAF CF 85
SC
y
6
DAF CF 85
BL
y
6
DAF CF 85
BC
y
DAF LF 45
BC
DAF LF 55
BC
DAF CF 75
DAF 95
Euro II ATI
DAF 2700
ATI
SCANIA 164
V8 480
SCANIA 113
M 360
SCANIA 113
H 360
SCANIA 143
M 460
SCANIA 143
M 420
SCANIA 124
L 400
SCANIA
112M
BC
y
SC
y
y
y
y
BC
6
AL
y
BL
y
BL
y
AL
y
5
AL
y
5
AL
BL
7
y
y
66
ZKRATKY
* A:
ŠIROKÝ
* AL:
ŠIROKÝ DLOUHÝ
* AN: VYSOKÝ OBYýEJNÝ
* BC:
* BL:
* E:
ÚZKÝ
* GL:
GLOBERTROTTER
* GLXL:GLOBERTROTTER XL
* I:
INTEGRAL
* MS: MEGASPACE
* P:
PRIVILIGE
* PO: HLUBOKÝ (B-L)
* SC:
SPACE CAB
* SSC: SUPER SPACE CAB
* TL:
TOP-STRIP LINE
RĤzné kabiny pro které je potĜebný
VÝěEZ PRO KONZOLU podle
uvedených
mír na
zobrazených
místech.
Berte do úvahy smČr pohybu vozidla
dopĜedu.
A PĜiložit a vyĜezat otvor pro konzolu
tak, aby jste se vyhli tĜení
s držáky.
B VyĜezat na umístČní svČtla.
67
68
69
70
Modely, pĜi kterých se vyžaduje
ÚPRAVA
ORIGINÁLNÍHO
RÁMU
a úprava znázornČným zpĤsobem.
Vymontujte pĤvodní rám, vyĜežte vnitĜek
(prostor stĜešního otvoru) a namontujte
nový rám.
71
ODSTRANOVANÍ PROBLÉMU
72
!"#
$%&'
)$)
)!*'
$+*! ,-
.!/!"
$%&0)-
,&*'#
5)
"
*)
-
+
$)*#
5)
*)2
$)*
$*
)23
.%&-
1)*
)20
*)0$0
$
+
*' ,
$%&' ,
)$)-
*
0
,&!)
$%&0)!0,)*0
2%$ $%&0)!
5+
2 '*' '
"*)2!-
0&3
&2)% 23
)*!&
%
+!'
:,5
)*$0*
'
$)*-
1)*
'
)*$0*
+
*)
5'&
0*-
2)0
*)*0$2
$)*;
*$)*
$!'
*&
)*&
)$3 ,
%$&
4<
%!6:,53
$%&0)&2)% 23
)*!&
)82)+3
$%2!'
$)*0$
+)"'
0"'
5%%-
73
10&0 )"%2- * ""' $3
)!
+"%
'%!
4+2#
,5
2,)
&2)% 2,)
2))!
)*-672))&!" +)"'# )"' !+
')82)+3
))
$%&0)!-
1
%72))&!"# +* $
0*% ,0+'
$)*-
)2!*
"
$
$)*
'&%8
'+23#
)$&0* ' &! 5 & $'%
$0 %/&%+' *%)*- )2!*
$''# "* )
)! ,!
+)!
'0'
9)$
$)*#
23
"
$
*)&'
0%
0*-
72))&!"#
+*
"
0$
))$3 4!' 53
$
,)%+)0&' )&)+ !' *0
),5)$
*)&-
)! ,
*&
$)*-
1
%:,53 +) '0' 9)$
$)*-
$0 *%)* ) $)*' 0* )$&0* '
&!
)+$''
$)*'
*&)
)$72))&!" +)"' &2% 23 , $)*' , )2!, *& $
'*
)5
"
)$72))&!"# +* 20 +
,*% '
9&
%82 0- $) $
,*% %
)+$)*!
$)*#
20
"
!'
$
,)'
0% )2,) .%&!# ")! 0
#
5) 9&
+5&)2)$- 1
)23
.%&10
,*% *)
0*
"
5&)2)$0
%)%-
1%
,*% %
)!
0*
+0)5!"' '
)23
.%&10
,*% 0
*)3
2&)
$
2
0%
$$)%&
=%.>?-
1
'*
)5
+2))&!"
0$3
2&)
$*'
,*% ""'
! , '
$)2%-
=@?
2!
%)"3
2
0*%
"
+5&)2)$3-
).)!2)!
&3
$+*! ,13
.%&
*)
%8'
45'&6
0*
"
+%8
3-
1%%-
&2)% 23
)*!&
'*'
%)
*&-
1
%
)*!&1
%$ '% $%20' $)* $
)*!&12)" 0$ %)"' 5%%
$
)*!&-
!A)
))!
25%
)"
+%
25%)!
+'+'
*)0$0
$)*-
,
5
,)
)!'$0'
) +$38' %+%
)!*
' $+*! ,! $
$8 ,
$
&
'*' ' &! ")!
!
'
)")$ ' ,
'-
2))
$5%0
5%
$)+%*&)82)+3
&2)% 23
)*!&-
7)$!
+2))&!"
'-
)2!*
,0+' $%' 8',) )$)!#
+2))&!" +' )")$ ' , 0'
/!)$3 , 2# % )# +* 5&) 8)!52 *' ' +02&*! +'+' )!%)
'#
2
"2
"
)
+0+)
)
$
0$)*
)0-
A)5%
5)
$
%
5%%1
%-
D#
,,
5
'"
D7
"
%2+*2
%'31(
/%
&(
&-(/-&,
A#
--
4*0&
A6
"
$3,*'
$&'2
0$
)
%.)
C&
&-(/
%1
:(6
&
@)
%.)&
)
"
121(
")!
"
"232)&%$
+
)5
""%+
(*!1
,
)*!2&#
($8&(%&#
%"+(
83&
E'6(
&+(
(!
#
)+8%)$0'#
$",)
8''
B5)
"%,)
)!
&1(2
+
0'
"
5+
3
"
6$
*
+/*$")',)
+(
3(+(
(%('&
('(
(
D
3
$1/$,
23 ,
* ,0+"'
',)
)$)&'
)&
)'
A
'
+20+C&(
&-(/
!'
53
)!
& !& 6
%
"
9
(!& &6
)' 1(2 -
)&
6('& %%(,
('(( D
& &*!
@)
%.)
&#
)
23
5&%
$$)
)
A
0*)!
+)*)$
*)
$(*(%*(
%(&
1'&(%&
E'6(
"
$
81(*
:(6
/%
E
&2
(!
3%3
(+( $%
2&%)$%
B5)
'
+
82)*
+)5
0$3
B
%
3
)!'$0'
),))
$3)52!%2(61!,
%
"23 ,2)&%$
) ,5) ,
2)2!"
:)!% %)
:
)&-
A-
&
12 +1(%1
( +6(& +
1(1!"
<(!& &(
<
(',
D,
74
ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK
ÖSSZESZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL ÉS TARTSA BE AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT. AZ EGYES
MUNKAFOLYAMATOKNÁL CSAK AZ ARRA MEGHATÁROZOTT SZERSZÁMOKAT HASZNÁLJA.
ELEKTROMOSSÁG
Húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
A szerelési munkálatok megkezdése előtt kösse le a jármű akkumulátorát.
Ellenőrizze az elektromos alkatrészek helyes bekötését.
Ellenőrizze, hogy az elektromos ventillátorok és turbinák a megfelelő irányban forognak-e.
A helymeghatározásra vonatkozó jelölés:
RIGHT - a sofőr jobb keze
LEFT - a sofőr bal keze
Meghúzási nyomatékok (N.m)
Acélminőség
Kulcsméret
FIGYELMEZTETÉS
A klímaberendezés jármű tetejére történő felszerelésekor vegye figyelembe, hogy a tetőnyílással ellátott
fülke szerkezete elég szilárd ahhoz, hogy elbírja a klímaberendezés súlyát. Ha nem ilyen járműről van
szó, és ki kell vágni a tetőből, abban az esetben is, ha van rajta tetőnyílás, de a tető nem eléggé szilárd
(pl. üvegszál vagy műanyag) akkor a szerelést végző személynek kell eldöntenie, hogy megerősíti-e
a tető szerkezetét, megakadályozva ezzel a tető anyagának megrepedését, törését, beázását és egyéb
nem kívánatos jelenségeket. Erre a célra minden szükséges eszközt fel kell használnia.
75
VÍZTARTÁLY
76
Sz.
Darab
PÓTALKATRÉSZEK
Kódszám
Víztartálytartó
Csavar 6/100x 30
Víztartály
Víztartálytartó konzolkar
Imbusz csavar 6/100x 30
Fokozatkapcsoló-burkolat
Speciális tartálytartó konzol
Gumi fedél
Könyök 90º
Vízpumpa összeállítása 24V.
Vízpumpa összeállítása 12V.
Kapocs 10 mm-es rugóval
Fokozatkapcsoló
Szűrő összeállítása
Szűrő
Szűrőfedél
Víztartálykupak
Műanyag „T“ idom
Burkolat
Nedvességszűrő
Csőcsatlakozó Ø10xØ6
Tartálykészlet
Műanyag „T“
Gyűjtőfedél
Ventilátor 24V.
Ventilátor 12V.
Profil 6x10 EPDM
Toroid kábel Ø6
Párologtató-egység kerete
Szegecsanya 6/100
Csavar M8/125x120
Csavar M8/125x95
Csavar M6/100x85
Hatszögletű elkülönítő elem
Szigetelt levegővezeték
Tetőlemez-burkolat
Tetőlemez
Tetőlemez kiegészítés
Összekötő EPDM 30x25
Vízszintes összekötő EPDM
Tetőlemez-fedél
Elektronikus irányítóegység
Elektronikusegység burkolata
Szilárdító támaszték
Levegővezeték-rendszer
Homlokzat
SRC kapocs
Hosszú konzol (560x850 mm)
Rövid konzol (560x770 mm)
Mini konzol (560x615 mm)
Vezérlő panel
Gyűjtőkábel
Légfúvó rács
Távirányító
Akkumulátor-bekötő kábel
Kábel
Téli elülső burkolat
Téli oldalsó burkolat
Tömítés 3 m
Szilárdító alátét
Csövecske Ø10xØ6
Csövecske Ø12xØ18
Fehér kupak
Fekte kupak
56
1
0910920011
Wiring tape
Szigetelőszalag
A KÉSZLETHEZ TARTOZÓ KONZOLOK: 1 – Maxi (620x900 mm): 091.016.0055; 2 – Scania – emeletes ágy (490x490
mm): 091.016.0041; 3 – Volvo – elektronikus vezérlésű tetőnyílás (615x810 mm): 091.016.0088
RENDELÉS IGÉNY SZERINT: Nem része a standard készletnek.
77
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
1. KÉP
2. KÉP
Minimális méretek, melyeket ki kell vágni, ha
a fülke teteje nincsen nyílással ellátva
- Szerelje le a tetőnyílás burkolatát és a szilárdító elemeket, tegye őket félre. 1. kép
- Amennyiben a jármű nem rendelkezik tetőnyílással, akkor azt vágja ki a megadott minimális méretek szerint,
lásd: 2. kép.
MELY ESETEKBEN HASZNÁLJUNK TETŐLEMEZT?
1 – Ha a tető a nyílás kivágása következtében meggyengült.
2 – Ha a Bycool alapja és a megfelelő összekötőelem behelyezése után nincs teljesen lefedve.
Mindkét esetben rendelkezésre állnak hosszú és rövid tetőlemezek is.
AMENNYIBEN A BYCOOL ALAPJA TELJES EGÉSZÉBEN BETAKARJA AZ EREDETI NYÍLÁST, NE
HASZNÁLJON LEMEZEKET!
Lásd a modellek szerinti felhasználási listát (12, 13, 14 és 15 oldal).
A – Tororid kábel beszerelése a rövid tetőlemezhez (a csavarokhoz adott tömítőanyaggal eltömíteni az összetételeknél, lásd 5. oldal, x részlet).
B – Tororid kábel beszerelése a hosszú tetőlemezhez (hasonlóképpen eltömíteni, mint az A lehetőség esetében).
FONTOS
C – Abban az esetben, ha nem szerelünk be tetőlemezt, úgy helyezze el a szerelési összekötőelemet 12x6
ahogyan azt ábrázoltuk (minden hornyolt felületre).
78
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
- Lemez beszerelése esetén (függetlenül
attól, hogy hosszú vagy rövid) a következő
utasítások szerint kell eljárni (MINDKÉT OLDALON EGYFORMÁN):
1. Tolja be a védőburkolatokat (2) a közepükkel egymás felé úgy, hogy a tetőnyíláshoz
illeszkedjenek.
a.) hosszú tetőre történő felszerelés esetén, a kijelölt helyekre mért ütésekkel nyissa ki a burkolatokat.
b.) a kijelölt helyre vigyen fel egy szilikon
csíkot.
2. Helyezze be a vízálló összekötőelemeket.
a.) (2) a rövid tetőnyílásra
b.) (4) a hosszú tetőnyílásra
3. Először a mellékelt készletet szerelje fel
a Bycool alapjára és rögzítse a megjelölt
csavarokkal, melyekre helyezzen egy darabot a mellékelt szigetelőszalagból (x részlet). A szabad nyílásokba helyezze be a vízhatlan dugókat (y részlet), melyeket előzőleg
benedvesített, hogy könnyebb legyen a behelyezésük.
a.) A belső oldalon az él egész hosszában
vigyen fel egy tömítő szilikon csíkot.
FONTOS
A csavarokat a szélektől a közepe felé haladva helyezze be és húzza meg, hogy ezzel
elérje a tömítőelemek tökéletes beállítását.
4. A 3. pontban leírtakkal megegyezően, de
a hosszú tetőnyílásra alkalmazva. Ebben az
esetben helyezze be a vízhatlan dugókat
mindkét oldalon a fennmaradó (4) nyílásokba, amivel megakadályozza a víz beszivárgását.
A modelltől függően, vágja ki a burkolatot úgy, hogy be tudja
helyezni a szilárdító támasztékokat.
- Igazítsa és szerelje a párologtatót a legmegfelelőbb helyzetbe úgy, hogy annak homlokzati részét lássa a fülkéből.
- A szerelési folyamat egyes lépéseit a tervrajz szerint hajtsa
végre, de vegye figyelembe mindkét leírt lehetőséget.
79
SZERELÉS RÖVID VAGY HOSSZÚ
TETŐLEMEZ BEÉPÍTÉSÉVEL
Párologtató
Toroid kábel
Tetőlemez
Anya M8
Tőcsavar M8x120mm
Fülketető
Anya M8
15 vagy 25 mm magas gumitömítés
a fülkeborda magasságának megfelelően
Széles szárnyas lapos alátét
Szilárdító tartó
Önzáró anya M8
Széles szárnyas lapos alátét
SZERELÉS TETŐLEMEZ
BEÉPÍTÉSE NÉLKÜL
Tőcsavar M8x95mm
Anya M8
Fülketető
Anya M8
15 vagy 25 mm magas gumitömítés
a fülkeborda magasságának megfelelően
Széles szárnyas lapos alátét
Szilárdító tartó
Önzáró anya M8
80
Széles szárnyas lapos alátét
Speciális esetekben, mikor a tetőnyílás mérete kisebb, mint 476x231 mm az alumínium tartók
rögzítésére használjon M6 tőcsavarokat (pl. a VOLVO járműveknél).
A tőcsavarokat LOCTITE mod 242 vagy
hasonló segítségével rögzítse
RTőcsavar 85 mm
Fülketető
Tartó
Kárpit
Konzol
Az elkülönítő elem alsó részének
egyvonalban kell lennie a borítással
Elülső rész a nyílásokkal
SCANIA 164 V8 kab. TL járművek esetében a szereléskor a 091.016.0027-es konzolt használja
Konzol
(4) Acélcsavar 3,5x9,5 fekete
(4) 6/100x10
Az elkülönítő elem alsó részének egyvonalban
kell lennie a tetőnyílás keretével
(4) Védősapka M6
81
A KONZOL BESZERELÉSE
A párologtató felszerelése után (tetőlemezzel vagy anélkül) szerelje össze az elülső részt a nyílásokkal úgy,
ahogy azt a képen ábrázoljuk.
Széles szárnyas lapos alátét
Anya M6
Anya M6
Tőcsavar M8x85 mm
M6 hatszögletű elkülönítő elem
Hosszú konzol 091.010.0017
Kárpit
Rövid konzol 091.010.0007
Alátét
121.290
Imbusz csavar 6/100x15
LOCTITE Superglue 3 segítségével ragassza fel a légvezetéket, megkönnyítve ezzel
a beszerelést
A ragasztó alkalmazásának helye
V I GY Á Z AT ! F O NT O S
Gumitömítés
AZ ESETLEGES VÍZSZIVÁRGÁST
MEGELŐZENDŐ,
EL-
LENŐRIZZE A FÜLKE TETŐLEMEZÉNEK
TÖMÍTÉSÉNEK
FELHELYEZÉSÉT.
3-5 mm – meghúzási nyomatékok 1,7/2 kg
AHOGY A KÉPEN ÁBRÁZOLJUK.
Húzza be az anyákat annyira, hogy a tömítés 3-5 mm-re nyomódjon össze.
82
A HASZNÁLT TETŐLEMEZ-MODELLEK LISTÁJA
83
A HASZNÁLT TETŐLEMEZ-MODELLEK LISTÁJA
RÖVIDÍTÉSEK
* A:
SZÉLES
* AL:
SZÉLES HOSSZÚ
* AN:
MAGAS EGYSZERŰ
* BC:
ALACSONY RÖVID
* BL:
ALACSONY HOSSZÚ
* E:
KESKENY
* GL:
GLOBERTROTTER
* GLXL: GLOBERTROTTER XL
* I:
INTEGRAL
* MS:
MEGASPACE
* P:
PRIVILIGE
* PO:
MÉLY (B-L)
* SC:
SPACE CAB
* SSC:
SUPER SPACE CAB
* TL:
TOP-STRIP LINE
A KÉSZLETHEZ TARTOZIK TOVÁBBÁ: TÉLI BURKOLAT,
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ÉS KULCSTARTÓ IS.
A SZERELÉST VÉGZÖ SZEMÉLYNEK: EL KELL OLVASNIA
A FENTI SZERELÉSI ÚTMUTATÓT, MIELÖTT AZT ÁTADNÁ
A FELHASZNÁLÓNAK, TOVÁBBÁ INFORMÁCIÓKKAL KELL
RENDELKEZNIE A KARBANTARTÁSSAL ÉS A PÁROLOGTATÓ
BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATBAN, MELYET SZERELNI FOG.
84
BYCOOL REVOLUTION –
A TARTÁLY FELSZERELÉSE A PLATÓRA
A VÍZTARTÁLY
BESZERELÉSE ABBAN
AZ ESETBEN, HA NEM
LEHET A FÜLKE MÖGÉ
ELHELYEZNI
1. eset
a – A víztartályt tartó konzol
felszerelése a mellékelt
tartókra.
b – A tartók felszerelése az
alvázra.
c – A víztartály felszerelése
konzolra.
2. eset
A tartók egyéb módon történő
felfogatása az alvázra.
12
85
A VÍZTARTÁLY FELSZERELÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES MUNKÁLATOK
1. Helyezze el a tartály tartóját, lenn a fülke hátsó fala mellett, ahol a legmegfelelőbb lesz.
2. Jelölje be és fúrja ki a Ø 9-es furatokat, miközben vegye figyelembe a tartó függőleges helyzetét.
A rögzítéshez minimum 6 furat szükséges (LÁSD A RÉSZLET).
3. Helyezze be a 6 szegecsanyát és rögzítse a tartót a 6/100x30 csavarok segítségével.
(*) – egyenetlen fal esetén használjon 10mm-es köztartót és 6/100x4 csavarokat (LÁSD B RÉSZLET).
4. A szivattyútestet (2) 5.4x19mm-es acélcsavar segítségével rögzítse a tartályhoz.
5. A víztartályt a mellékelt tartókkal rögzítse, kivéve a kiugrással ellátott tartót (a jobb alsó részen található).
A RÉSZLET
B RÉSZLET
Imbusz 6/100x30
Elkülönítő alátét Ø6
Gumi alátét Ø6
(4) Tartóelem
Víztartály
Szegecsfej M6
6/100x30
Elkülönítő alátét Ø6
Gumi alátét Ø6
Tartó
A fülke hátsó fala
6/100x40
A fülke hátsó fala
86
A VÍZTARTÁLY FELSZERELÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES MUNKÁLATOK
6. A helyezze rá a műanyag kupakot a csapos szűrőre és ezt kösse össze az X (visszavezető) műanyagcsővel.
7. A kupakot csavarja bele a tartályba.
A csövet 100 mm-nél vágja el, helyezze be a „T“ idomot és kösse rá az Y szalaggal jelölt csőhöz (ellenőrizze, hogy a hajlat sugara elég nagy e megelőzve ezzel a cső megtörését).
8. Kösse a vezetéket a párologtató dobozához és a vízelvezető csőhöz.
9. A következőképpen kösse össze:
(a) A szivattyú csövét a tartályhoz
(b) Tegye fel a burkolatot és a kiugrással ellátott tartót.
(c) Kösse össze a párologtató nyomótömlőjét a szivattyúval.
(d) A szivattyú vezetékét kösse össze a vízszint ellenőrző műszer vezetékével.
(e) Kösse be az akkumulátor vezetékét.
87
(*)
Helyes beszerelés, ahol mindkét kieresztő
tömlő alá van támasztva. Ezeknek nem szabad sem vízszintesnek sem hurkosnak lenniük, hogy a víz szabadon visszafolyhasson
a tartályba, megelőzendő a víz progresszív
felhalmozódását és beszivárgását a vezetőfülkébe.
(**) Helytelen beszerelés, ne végezze ilyen módon.
(***) A vezetékek hosszát semmi esetre se rövidítse le, hanem tekerje azokat össze és nyomja
be a víztartály mögé. Abban az esetben, ha
átvágja a vezetékeket, az eredeti bekötés
szerint kösse őket össze, hogy megelőzze az
elektronikus irányító egység visszafordíthatatlan megkárosodását.
A – Vezesse a kábeleket az akkumulátorhoz.
Használja az eredeti vezetékek bújtatónyílásait.
B – Az alapegység részletes elhelyezkedése.
C – A vezérlőegység részletes elhelyezkedése az
elülső rész a nyílásokkal.
*
- A leszállított berendezés részét képezi mindkét
típusú panel, miközben csak azt szerelje be,
amelyik az adott modellhez és járműhöz megfelel. Az irányítópanel beszerelésekor a szerelési
útmutató utasításai szerint járjon el.
FONTOS:
A PÁROLOGTATÓS KLIMATIZÁCIÓS BERENDEZÉSEK A KÜLSŐ LEVEGŐT VÉTELEZIK ÉS VEZETIK
A FÜLKÉBE. EZÉRT NAGYON FONTOS, HOGY A LEVEGŐ FELESLEGESEN NE ÁLLJON A FÜLKÉBEN, ÉS EZZEL NE NÖVELJE TÚLZOTTAN A PÁRATARTALMAT. MINDEN MODERN JÁRMŰ EL VAN
LÁTVA LEVEGŐVEZETÉKEKKEL, MELYEKEN KERESZTÜL A KÍVÁNT LEVEGŐMENNYISÉG TÁVOZIK,
MINT PL. A FŰTÉS ESETÉBEN.
A BERENDEZÉS BESZERELÉSÉT VÉGZŐ SZEMÉLYNEK ELLENŐRIZNIE KELL, HOGY EZEK A KIVEZETÉSEK LÉTEZNEK, HA PEDIG NEMLÉTEZNEK, AKKOR BE KELL SZERELNIE ŐKET.
A BERENDEZÉS FELHASZNÁLÓJÁNAK RENDSZERESEN ELLENŐRIZNIE ÉS BIZTOSÍTANIA KELL,
HOGY EZEKET A KIVEZETŐKET NE DUGASZOLJA EL SZENNYEZŐDÉS.
88
BEKÖTÉSI RAJZ
VÍZSZIVATTYÚ
ÚSZÓ
ELEKTRONIKUS
VEZÉRLŐEGYSÉG
SZIVATTYÚRELÉ
SZIVATTYÚ
KAPCSOLÓ
VÍZSZINTES ÚSZÓ
BIZTOSÍTÉK
MOTOR
FONTOS!
AKKUMULÁTOR
Az R kábelt a biztosítékra kösse. A polaritás felcserélése esetén az
elektronikus vezérlőegység visszafordíthatatlanul meghibásodik
SZÍNEK
STANDARD JELÖLÉS
ELEKTR.
VENTILÁTOR
RELÉ
LÉGFÚVÓ
ELLENÁLLÁS
BIZTOSÍTÉK
MAGYAR
Sárga
Kék
KAPCSOLÓ
MOTOR (ÁLTALÁNOSSÁGBAN)
NYOMÁSKAPCSOLÓ
HŐSZABÁLYZÓ
FÉNYFORRÁS
KAPCSOLÓTÁBLA
Fehér
Szürke
Narancs
Fekete
VEZETŐK KERESZTEZŐDÉSE
Piros
Rózsaszín
Zöld
EREDETI ÖSSZETEVŐ
KOMPRESSZOR
ÖNINDÍTÓ
DIÓDA
ÁRAMFORRÁS
ÖSSZEILLESZTÉS
FÖLDELÉS
89
Ibolya
Barna
ELOSZTÁS
Bíbor
JAVASLAT A TARTÁLY BESZERELÉSÉRE
A JÁRMŰ TÍPUSA SZERINT
90
A VÍZTARTÁLY FELSZERELÉSÉRE SZÜKSÉGES MUNKÁLATOK
1 – jelölje be és fúrja ki a Ø 9-es furatokat, miközben vegye figyelembe a tartó függőleges helyzetét.
A rögzítéshez minimum 6 furat szükséges (LÁSD A RÉSZLET).
2 – Helyezze be a 6 szegecsanyát és rögzítse a tartót a 6/100x30 csavarok segítségével.
(*) – egyenetlen fal esetén használjon 10mm-es köztartót és 6/100x4 csavarokat (LÁSD B RÉSZLET).
DETAIL A
DETAIL B
6/100x30 inbus
Elkülönítő alátét Ø6
Gumi alátét Ø6
(4) Tartóelem
Víztartály
Szegecsfej M6
6/100x30
Elkülönítő alátét Ø6
Gumi alátét Ø6
Tartó
A fülke hátsó fala
6/100x40
A fülke hátsó fala
RÖVIDÍTÉSEK
Modell
19. old.:
20. old.:
21, 22. old.:
23. old.:
24. old.:
25. old.:
26. old.:
DAF
IVECO/PEGASO
MAN
MERCEDES BENZ
RENAULT
SCANIA
VOLVO
* A:
SZÉLES
* AL:
SZÉLES HOSSZÚ
* AN:
MAGAS EGYSZERŰ
* BC:
ALACSONY RÖVID
* BL:
ALACSONY HOSSZÚ
* E:
KESKENY
* GL:
GLOBERTROTTER
* GLXL: GLOBERTROTTER XL
* I:
91
INTEGRAL
* MS:
MEGASPACE
* P:
PRIVILIGE
* PO:
MÉLY (B-L)
* SC:
SPACE CAB
* SSC:
SUPER SPACE CAB
* TL:
TOP-STRIP LINE
92
IVECO / PEGASO
93
MAN
94
MAN
95
MERCEDES-BENZ
96
RENAULT
97
SCANIA
98
VOLVO
99
JAVASLAT A KONZOL BESZERELÉSÉRE
A JÁRMŰ TÍPUSA SZERINT
27
100
A használt konzolok listája a járműtípusok szerint
MODELL
MB Atego
1228
MB Atego
1840
MB Atego
2528
MB Atego
1828
MB Atego
1523
MB Axor
818
MB Axor
1523
MB Axor
1828
MB Axor
1843
MB Axor
1843
MB Actros
1848
MB Actros
1843
MB Actros
1843
MB Actros
2040
MB Actros
4140
MB Actros
1840
MB Actros
1840
MB 814
KAB.
MAXI HOSSZÚ RÖVID
KONZ. KONZ. KONZ.
MINI
KONZ.
OLD.
MODELL
MAN LE
280B
MAN
L2000
MAN F90
19.332
MAN M
90
MAN
M2000
MAN
F2000
19.414
MAN
F2000
19.463
MAN
F2000
19.464
MAN
F2000
MAN F90
41.362
R.Premium
420 dci
R.Premium
420 dci
R.Kerax
420 dci
R.Magnum
440TI
R.Magnum
520 TI
R.Magnum
390
R.Midlum
220dci
R.Midliner
210
R.Midliner
S 120
R.Major
420 TI
R.DG
330.26
R.Kerax
420 cdi
Iveco
Eurotech
Iveco
Eurostar
Iveco
Stralis
Iveco
Turbo Star
Iveco
Eurocargo
65E12
Iveco
Eurocargo
80E14
Iveco
Eurocargo
100E15
Iveco
Eurocargo
190E38
AL
BC
AL
BC
BC
BC
6
BC
6
BL
BL
AL
AL
4
MS
4
AL
4
BC
BC
BL
AL
BC
MB 1824
BL
MB 1844
AN
6
MB 1748
AN
6
MB 1948
AN
6
MB 2544
AN
6
MB 2628
MAN TG
460A
MAN TG
410A
MAN TG
410A
MAN TG
360A
MAN
18.225
MAN FE
460A
MAN FE
310A
MAN TG
510A
MAN
F2000
MAN
9.136
MAN
10.136
MAN
8.163
BC
6
LX
6
XL
6
L
6
M
6
BC
BL
BC
6
XXL
5,6
AL
5,6
BC
BC
BC
101
KAB.
MAXI HOSSZÚ RÖVID MINI
KONZ. KONZ. KONZ. KONZ.
OLD.
K
K
M
M
M
BL
BL
BL
5
BL
M
P
5
PO
5
BC
I
I
I
BC
BC
BC
PO
BL
BC
E
A
4
BL
BC
BC
BC
BL
A használt konzolok listája a járműtípusok szerint
MODELL
Iveco
Eurotrakker
Iveco
260-25
Volvo FH
12-420
Volvo FH
12-500
Volvo FM
12-420
Volvo FH
12
c/escotilla
Volvo FH
12
c/escotilla
Volvo FL
6
Volvo FH
16-520
Volvo FL6
Volvo
FL 10
Volvo
FH 12
Pegaso
2331.36
Pegaso
2331.36
DAF XF95
Euro III
DAF XF95
Euro III
DAF XF95
Euro III
DAF XF95
escotilla
electrica
KAB.
AL
MAXI HOSSZÚ RÖVID
KONZ. KONZ. KONZ.
MINI
KONZ.
OLD.
5
BC
GL
5
AN
BC
GL
5
GL
5
BL
GL
BC
5
BC
7
GLX
L
5
BC
6
BL
SC
4
SC
4
SSC
SSC
DAF CF 85
SC
6
DAF CF 85
BL
6
DAF CF 85
BC
DAF LF 45
BC
DAF LF 55
BC
DAF CF 75 BC
DAF 95
SC
Euro II ATI
DAF 2700
BC
ATI
SCANIA 164
AL
V8 480
SCANIA 113
BL
M 360
SCANIA 113
BL
H 360
SCANIA 143
AL
M 460
SCANIA 143
AL
M 420
SCANIA 124
AL
L 400
SCANIA
BL
112M
6
7
5
5
102
A JÁRMŰ HALADÁSI IRÁNYA
RÖVIDÍTÉSEK
* A:
SZÉLES
* AL:
SZÉLES HOSSZÚ
* AN:
MAGAS EGYSZERŰ
* BC:
ALACSONY RÖVID
* BL:
ALACSONY HOSSZÚ
* E:
KESKENY
* GL:
GLOBERTROTTER
* GLXL: GLOBERTROTTER XL
* I:
INTEGRAL
* MS:
MEGASPACE
* P:
PRIVILIGE
* PO:
MÉLY (B-L)
* SC:
SPACE CAB
* SSC:
SUPER SPACE CAB
* TL:
TOP-STRIP LINE
A JÁRMŰ HALADÁSI IRÁNYA
Különféle vezetőfülkék, melyekben szükséges KIVÁGNI A KONZOL HELYÉT,
a megadott méretek szerint.
Kérjük, vegye figyelembe a jármű haladási irányát.
A Ráhelyezni és kivágni a konzol helyét
úgy, hogy elkerülje a súrlódást a tartókkal.
B Kivágni a fényforrás helyét.
A JÁRMŰ HALADÁSI IRÁNYA
103
A JÁRMŰ HALADÁSI IRÁNYA
A JÁRMŰ HALADÁSI IRÁNYA
A JÁRMŰ HALADÁSI IRÁNYA
A JÁRMŰ HALADÁSI IRÁNYA
A JÁRMŰ HALADÁSI IRÁNYA
104
Vezetőfülkék, amelyekben ki kell vágni
a konzolban a MEGVILÁGÍTÁS helyét.
A JÁRMŰ HALADÁSI IRÁNYA
A JÁRMŰ HALADÁSI IRÁNYA
A JÁRMŰ HALADÁSI IRÁNYA
A JÁRMŰ HALADÁSI IRÁNYA
105
A JÁRMŰ HALADÁSI IRÁNYA
A JÁRMŰ HALADÁSI IRÁNYA
Modellek, melyeknél szükséges az
EREDETI KERET ÁTALAKÍTÁSA és az
ábrázolt módon történő átalakítás.
106
Modellek, melyeknél szükséges az
EREDETI KERET ÁTALAKÍTÁSA és az
ábrázolt módon történő átalakítás.
Szerelje ki az eredeti keretet, vágja ki
a közepét (a tetőnyílás helyét) és szerelje
be az új keretet.
107
A PROBLÉMÁK KIKÜSZÖBÖLÉSE
108
PROBLÉMA
KIVÁLTÓ OK
MEGOLDÁS
- Kiégett biztosíték. Kicserélése előtt állapítsa
meg annak okát (rövidzárlat, valamelyik elektroA rendszer nem dolnikus összetevő hibája stb.).
gozik, a ventilációs Nem működik a venti- Ellenőrizze az áramforrás bekötését és a földenyílásokon nem áram- látor.
lést.
lik kifelé a levegő.
- Meghibásodott a ventilátor motorja. Ki kell cserélni.
- Ellenőrizze, hogy van-e víz a tartályban. Ha
a vízszint túl alacsony, a vezérlőpanelen piros
jelződiódának kell világítania. Ha nem világít,
az vízszintérzékelő meghibásodásáról lehet
szó, amely a tartály alsó részében található. Ellenőrizze, hogy helyesen van-e beszerelve (vízszintes helyzetben kell lennie, és mozognia kell
lefelé.
Nem vagy csak ke- Meghibásodott a vízszivattyú. Ki kell cserélni.
A rendszer nem vagy
vés a víz, ami átfolyik
- Rossz a vízszintjelző szenzor. A víztartály piros
csak elégtelenül hűt.
a nedves szűrőn.
diódája kigyullad a vezérlőpanelen, és a vízszivattyú leáll.
- Ellenőrizze a szivattyú villamos- és vízvezetékeinek bekötését, és szükség esetén javítsa meg.
- Ellenőrizze, hogy valamelyik tömlő nincs e teljesen elszorítva. A nedves szűrő felső részén
található vízvezeték tömlő nyílásai részben vagy
teljesen eldugultak. Cserélje ki a nedves szűrőt.
Meghibásodott a ví- - A tartályba visszavezető tömlőt valamilyen szenzelvezetés. A víz nem nyeződés elzárta. Tisztítsa ki a tömlőt és a fekefolyik vissza a fehér te tartályt ellátó nedves szűrőt.
tartályba.
- Visszavezető tömlőnek nincsen megfelelő esése
és valamelyik részében „szifon” jött létre. Szükség esetén ellenőrizze az elvezető tömlő megfelelő esését és felfogatásait a csíptetőkkel.
- A fekete tartályra csatlakoztatott „T“ idom elzáA víz átszivárog és
ródott. Át kell fúvatni sűrített levegővel.
a az elülső szellőzőA visszavezető szűrő az alsó (fehér) tartályba
nyílásokon folyik ki.
szennyezett. Kitisztítani.
Túlzott vízellátás; az - Az elektronikus modul nem irányítja a szivattyú
oka, hogy nem kapcsol működését. Ki kell cserélni a modult.
ki a szivattyú a meghatározott időközökben
(5 perc).
Túl zajos a ventilátor.
Hibás a ventilátor.
- Ki kell cserélni.
A ventilátor véletlensVíz került az elektrozerű aktiválódása, az
- Küszöbölje ki a vízszivárgás okát és cserélje ki
nikus modulba és az
irányítóegységre nem
a modult.
károsodott.
reagál.
109
PROBLÉMA
KIVÁLTÓ OK
MEGOLDÁS
A rendszer bekapcso- Az akkumulátor ve- Kösse be helyesen az akkumulátort és cserélje
lásakor kiég az elek- zetékeinek helytelen
ki a modult.
tronikus modul.
bekötése.
Víz kerül a fülke belső
terébe, a fülke és a pá- A csatlakozások rossz
rologtató berendezés tömítése.
csatlakozása között.
A megszokott használat közben a levegőáramlás intenzitásának
megnövekedése után,
a rendszer kikapcsol
és az összes jelzőfény
kialszik az irányítópanelen.
- Újra ellenőrizze a tömítéseket. Ha a tetőnyílás
belső oldalán helyezkedik el, ellenőrizze, hogy
ülnek-e a csatlakozások és a tömítőgumik, valamint az is, hogy a berendezés alapját tartó csavarokra használtak-e tömítést, úgy, ahogyan az
a szerelési útmutatóban szerepel.
Az akkumulátor majd- - Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.
nem lemerült.
Meghibásodott
az
elektronikus modul.
- Ki kell cserélni.
DIRNA, S.A. (a továbbiakban csak DIRNA) ezen információkra vonatkozó jogok kizárólagos tulajdonosa.
Ezek az információk titkosak és bármilyen módon történő reprodukálásuk, terjesztésük, nyilvános közzétételük
és/vagy más módon történő közreadásuk, egészében vagy részben a DIRNA társaság előzetes és írásos
engedélyezése nélkül szigorúan tilos.
Ezek az információk csak arra a célra használhatók fel, amelyre készültek. A DIRNA társaság nem tartozik
semmilyen felelősséggel, az ügyféllel és /vagy harmadik személlyel szemben, a termék helytelen/célszerűtlen
használatából eredő károkért.
Bármilyen kérdés felmerülése esetén vegye fel a kapcsolatot a DIRNA társaság Communication Centre-ével.
110
111
N-DIRNA-REVOLUTION-02-30042008-SK-CZ-HU
Download

Montážny manuál Montážní manuál Szerelési útmutató