INSTRUKCJA OBSŁUGI
ULTRADŹWIĘKOWY Nawilżacz powietrza
model: MNP-01
Przed PIERWSZYM użyciem ZAPOZNAJ SIĘ Z instrukcjĄ obsługi
MNP-01_instrukcja[new].indd 1
2011-08-08 12:48:43
spis treści
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI.............................................................................3
CZ
NÁVOD K OBSLUZE...................................................................................6
GB
USER MANUAL...........................................................................................9
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ....................................................................12
RUS
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ..............................................15
SK
NÁVOD NA OBSLUHU.............................................................................18
UA
ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ...................................................21
MNP-01_instrukcja[new].indd 2
2011-08-08 12:48:43
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci.
Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów, niż zostało przeznaczone.
Nie zanurzaj urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub innych płynach.
Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego, gdy nie używasz urządzenia lub przed rozpoczęciem
napełniania i czyszczenia.
Nie używaj uszkodzonego urządzenia, również wtedy, gdy uszkodzony jest przewód sieciowy lub
wtyczka – w takim wypadku oddaj urządzenie do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Nie korzystaj z urządzenia na wolnym powietrzu.
Nie wieszaj przewodu zasilania na ostrych krawędziach i nie pozwól aby się stykał z gorącymi
powierzchniami.
Nie ustawiaj urządzenia blisko źródła ciepła oraz na gorących powierzchniach.
Urządzenie powinno być podłączone do gniazdka sieciowego z bolcem uziemiającym.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości
sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem/urządzeniem.
Nie wolno dodawać do wody wlewanej do zbiornika jakichkolwiek środków chemicznych – mogą
one poważnie uszkodzić urządzenie.
Nie wlewaj wody bezpośrednio do kanału mgły lub dyszy wytwarzającej mgłę.
3
MNP-01_instrukcja[new].indd 3
2011-08-08 12:48:44
PL
OPIS URZĄDZENIA
1. Zbiornik na wodę 4,2 l
2. Lampka kontrolna poziomu wody
3. Włącznik/wyłącznik – regulator
intensywności wytwarzanej mgły
4. Kanał wylotowy mgły
5. Regulator wylotu mgły
6. Przycisk podświetlenia regulatora
intensywności wytwarzanej mgły
7. Podstawa
8. Przetwornik
9. Pojemnik na wodę
10.Szczoteczka do czyszczenia
11.Rączka
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Zdejmij regulator wylotu mgły (5) ze zbior- 5
nika na wodę (1).
2. Zdejmij z podstawy (7) zbiornik na wodę (1)
a nastepnie go odwróć. Odkręć zawór wlewu
4
wody znajdujący się na spodzie zbiornika.
3. Napełnij zbiornik wodą i szczelnie zakręć
zawór. Wskazane jest użycie czystej wody
o temperaturze nie przekraczającej 40 oC,
przegotowanej lub demineralizowanej.
4. Odwróć pojemnik (1) i ustaw go na podstawie (7).
5. Nałóż na zbiornik regulator wylotu mgły (5).
6. Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego
i włącz nawilżacz przekręcając włącznik (3).
7. Działanie urządzenia zostanie zasygnalizowane zapaleniem się lampki kontrolnej (2)
8
koloru niebieskiego.
8. Aby zmniejszyć lub zwiększyć intensywność wytwarzania mgły należy ustawić
regulator (3) w odpowiednią pozycję
7
9. Urządzenie posiada lampkę kontrolną
poziomu wody (2). Podczas normalnej
pracy lampka kontrolna świeci się na kolor
niebieski. Jeżeli poziom wody spadnie
poniżej minimalnego lampka kontrolna
zmieni kolor na czerwony. Niezbędne będzie uzupełnienie wody w zbiorniku.
10. Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie za pomocą włącznika (3).
11
1
10
2
9
3
6
Uwaga! Podczas pracy urządzenia możesz włączyć podświetlenie regulatora pary przyciskiem (6).
Podczas pracy urządzenia normalnym zjawiskiem jest dźwięk kapania wody, który nie oznacza nieprawidłowej pracy urządzenia.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
1. Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego
2. Zewnętrzną powierzchnię podstawy oraz zbiornika na wodę możesz czyścić wilgotną szmatką.
4
MNP-01_instrukcja[new].indd 4
2011-08-08 12:48:45
PL
Nie zanurzaj podstawy w wodzie lub innych płynach!
3. Do czyszczenia nie używaj materiałów ściernych w celu uniknęcia zarysowań.
Uwaga! Jeżli przez jakiś czas nie masz zamiaru używać urządzenia dokładnie wyczyść i opłucz podstawę oraz zbiornik na wodę. Wytrzyj do sucha ściereczką lub ręcznikiem papierowym.
Zabrania się czyszczenia części nawilżacza w zmywarce do naczyń!
Czyszczenie zbiornika na wodę
1. Napełnij zbiornik wodą
2. Do wody dodaj odrobinę łagodnego detergentu (płynu do naczyń) a nastepnie potrząśnij zbiornikiem.
3. Podczas czyszczenia trzymaj zbiornik obiema rękami za uchwyty.
4. Po zakończeniu czyszczenia wylej wodę ze zbiornika i wypłucz go dokładnie.
Uwaga! Zbiornik na wodę należy czyścić raz na tydzień
Czyszczenie pojemnika na wodę i przetwornika
1. Wylej pozostałości wody z pojemnika
2. Do pojemnika wlej 2 łyżki octu i napełnij pojemnik wodą.
3. Odstaw urządzenie na pół godziny aby ułatwić usunięcie osadów mieneralnych.
4. Nastepnie wyczyść pojemnik oraz przetwornik szczoteczką (10) dołączoną do urządzenia.
5. Wylej roztwór i wypłucz dokładnie.
Uwaga! Pojemnik na wodę oraz przetwornik czyść co najmniej raz w miesiącu.
DANE TECHNICZNE
Moc: 30 W Zasilanie: 230 V 50 Hz
Uwaga! Firma MPM agd S.A. zastrzega sobie możliwość zmian technicznych.
Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczane na produkcie wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy
usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu
na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, zużyte urządzenie
należy dostarczyć do punktu odbioru zużytego sprzętu AGD lub zgłosić jego odbiór z domu. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego usuwania odpadów elektrycznych
i elektronicznych użytkownik powinien skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, lub z lokalnym
Wydziałem Ochrony Środowiska. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi.
5
MNP-01_instrukcja[new].indd 5
2011-08-08 12:48:45
CZ
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉ EXPLOATACE
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Před použitím si důkladně přečtěte návod k používání.
Zachovejte zvýšenou opatrnost, jestliže se poblíž spotřebiče nacházejí děti.
Nepoužívejte spotřebič k jiným cílům, než k jakým byl určený.
Neponořujte spotřebič, vodič a zástrčku do vody anebo jiných tekutin.
Během práce nenechávejte spotřebič bez dozoru.
Vždy vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky, pokud spotřebič nepoužíváte anebo před začátkem
naplňování a čištění.
Nepoužívejte poškozený spotřebič, rovněž tehdy, pokud je poškozený napájecí vodič anebo zástrčka
– v takovém případě odevzdejte poškozený spotřebič do autorizovaného servisu.
Nepoužívejte zařízení mimo uzavřených místností.
Nezavěšujte napájecí vodič na ostrých hranách a nedovolte, aby se stýkal s horkými povrchy.
Neumisťujte spotřebič poblíž tepelných zdrojů a na horkých plochách.
Spotřebič musí být připojený k síťové zásuvce s uzemňujícím kolíkem.
Spotřebič je určený k používání v domácnostech.
Tento spotřebič není určený k používání osobami (v tom dětmi) o omezených senzitivních,
psychických vlastnostech anebo nemajícími zkušenosti anebo znalosti o spotřebiči, leda že to
probíhá pod dozorem anebo v souladu s návodem k používání spotřebiče odevzdaným osobami
zodpovědnými za jejich bezpečnost.
Věnujte pozornost dětem, aby si se spotřebičem/zařízením nehrály.
Nedolévejte do vody naplňující nádrž jakékoliv chemické prostředky – mohou totiž vážně poškodit
spotřebič.
Nenalévejte vodu bezprostředně do kanálu mlhy anebo trysky vytvářející mlhu.
6
MNP-01_instrukcja[new].indd 6
2011-08-08 12:48:46
CZ
Popis spotřebiče
1. Nádrž na vodu 4,2 l
5. Regulátor výfukového
2. Kontrolka hladiny vody
kanálu mlhy
3. Zapínač/vypínač – regulátor 6. Tlačítko podsvícení
intenzity vytvářené mlhy
regulátoru intenzity
4. Výfukový kanál mlhy
vytvářené mlhy
7. Podstavec
8. Měnič
9. Zásobník na vodu
10.Kartáček na čištění
11.Ručka
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
5
1. Sejměte regulátor výfukového kanálu mlhy
(5) z nádrže na vodu (1).
2. Sejměte z podstavce (7) nádrž na vodu (1)
a poté ji obraťte. Odšroubujte vodní uzávěr
nacházející se vespod nádrže.
4
3. Naplňte nádrž vodou a těsně uzavřete uzávěr.
Doporučuje se použití čisté vody o teplotě
nepřekračující 40 °C, převařené anebo
demineralizované.
4. Obraťte zásobník (1) a ustavte ho na
podstavci (7).
5. Naložte na nádrž regulátor výfukového
kanálu mlhy (5).
6. Vložte zástrčku do síťové zásuvky a zapněte
zvlhčovač otočením zapínače (3).
7. Činnost spotřebiče bude signalizovaná
rozsvícením kontrolky (2) modré barvy.
8
8. Pro snížení anebo zvýšení intenzity
vytváření mlhy je nutné nastavit regulátor (3)
do příslušné pozice.
7
9. Spotřebič je vybaven kontrolkou hladiny
vody (2). V průběhu normální práce
kontrolka svítí modře. Jestliže hladina vody
spadne pod minimální úroveň hladiny
kontrolka změní barvu na červenou. Tehdy je
nezbytné doplnění vody v nádrži.
10.Po ukončení práce vypněte spotřebič pomocí vypínače (3).
11
1
10
2
9
3
6
Pozor! V průběhu práce spotřebiče můžete zapnout podsvícení regulátoru páry tlačítkem (6).
V průběhu práce spotřebiče je normálním jevem zvuk kapání vody, který neznamená chybné
fungování práce spotřebiče.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
1 Před začátkem čištění vypněte spotřebič a vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky.
2 Vnější povrch podstavce a nádrže na vodu můžete čistit vlhkým hadříkem. Neponořujte
podstavec do vody ani jiných kapalin!
Neponořujte podstavec do vody ani jiných tekutin
3 K čištění nepoužívejte brusných materiálů, aby neporýsovat spotřebič.
7
MNP-01_instrukcja[new].indd 7
2011-08-08 12:48:46
CZ
Pozor! Jestliže po nějakou dobu neplánujete spotřebič používat, důkladně vyčistěte a opláchněte
podstavec a nádrž na vodu. Suchou utěrkou anebo papírovým ručníkem ho do sucha vytřete.
Je zakázáno čištění částí zvlhčovače v myčce nádobí.
Čištění nádrže na vodu
1. Naplňte nádrž vodou.
2. Do vody přidejte trochu jemného detergentu (přípravku na mytí nádobí) a poté zatřepte nádrží.
3. V průběhu čištění držte nádrž oběma rukama za úchyty.
4. Po ukončení čištění vylejte vodu z nádrže a důkladně ji vypláchněte.
Pozor! Nádrž na vodu je nutné čistit jednou týdně.
ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU A MĚNIČE
1. Vylejte zbytky vody ze zásobníku.
2. Do zásobníku vlijte 2 lžíce octu a naplňte zásobník.
3. Odstavte spotřebič na půl hodiny, aby usnadnit odstranění minerálních usazenin.
4. Poté vyčistěte nádrž a měnič kartáčkem (10) připojeným k spotřebiči.
5. Vylejte roztok a důkladně vypláchněte.
Pozor! Zásobník na vodu a měnič čistěte nejméně jednou měsíčně.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Výkon: 30 W Napájení: 230 V 50 Hz
POZOR! Firma MPM agd S.A. si vyhrazuje právo na technické změny.
Poland
Náležitá likvidace produktu
(Opotřebované elektrické a elektronické přístroje)
Označenie umiestňované na výrobku znamená, že výrobok po uplynutí doby používania sa nemá odstraňovať s iným odpadom pochádzajúcim z domácností. Aby ste zabránili škodlivému vplyvu na životné
prostredie alebo ľudské zdravie následkom nekontrolovanej likvidácie odpadov, odovzdajte použité zariadenie na miesto zberu použitých domácich spotrebičov alebo nahláste jeho odvoz z domu. Ak chcete
získať podrobné informácie týkajúce sa miesta a spôsobu bezpečnej likvidácie elektrických a elektronických
odpadov, kontaktujte miesto predaja alebo miestny odbor životného prostredia. Výrobok neodstraňujte
spolu s iným komunálnym odpadom.
8
MNP-01_instrukcja[new].indd 8
2011-08-08 12:48:47
GB
SAVE USE
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Read the operating instructions carefully before use.
Be especially careful when there are children around the appliance.
Do not use the appliance for purposes other than those intended.
Do not submerge the appliance, power cord or plug in water or other liquids.
Do not leave the appliance on unsupervised.
Always unplug the appliance when not in use or before filling or cleaning it.
The appliance must not be used if damaged, including if the power cord or plug is damaged - if it
is then take the appliance to an authorised service point.
Do not use the appliance outdoors.
Do not hang the power cord on sharp edges and do not allow it to touch hot surfaces.
Do not place the appliance on hot surfaces or near heat sources.
The appliance should be plugged in to a socket with an earth pin.
This appliance is intended for domestic use only.
This appliance is not intended for the use by persons (including children) with limited physical,
sensory or mental abilities, or persons inexperienced or unfamiliar with the appliance, except under
supervision or in accordance with the instructions for use communicated by persons responsible
for their safety.
Do not allow children to play with the appliance.
Do not add any chemicals to water poured into the container of as this may seriously damage the
appliance.
Do not pour water directly into the mist outlet channel or mist nozzle.
9
MNP-01_instrukcja[new].indd 9
2011-08-08 12:48:47
GB
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE
1. Water container 4.2 l
2. Water level indicator light
3. On/off switch - controls the intensity
of the mist produced
4. Mist outlet channel
5. Mist outlet channel regulator
6. Mist intensity controller backlight button
7. Base
8. Transducer
9. Water container
10.Cleaning brush
11.Handle
USING THE APPLIANCE
5
1. 1. Remove the mist outlet regulator (5) from
the water container (1).
2. Remove water container (1) from the base (7)
and turn it upside down. Unscrew the cap on
4
the bottom of the container.
3. Fill the container with water and replace the
caps screw in tightly. It is recommended to
use clean boiled or demineralized water at a
temperature not exceeding 40°C.
4. Reverse the container (1) and place on the
base (7).
5. Place mist outlet controller (5) on the container.
6. Insert the plug into an AC outlet and turn on
the humidifier with the power switch (3).
8
7. Blue power indicator light will come on to
indicate operation of the appliance.
8. Set the mist intensity controller (3) in the
appropriate position to increase or reduce the 7
mist intensity.
9. The appliance has a water level indicator
light (2). The water level indicator light is
illuminated in blue during normal operation.
If the water level drops below the minimum,
indicator light turns red. It will be necessary to supplement the water in the container.
10. W hen work is completed turn off the appliance using the on/off switch (3).
11
1
10
2
9
3
6
NOTE! Use the button (6) to turn on the mist intensity controller backlight during operation. The sound
of dripping water during appliance operation is normal and does not indicate malfunction.
CLEANING AND MAINTENANCE
1. Before cleaning, turn the appliance off and unplug from the AC outlet.
2. Clean the outer surface of the base and the water container with a damp cloth. Do not submerge
the base in water or other liquids!
3. Do not use abrasives to clean the appliance as they can scratch the surface.
10
MNP-01_instrukcja[new].indd 10
2011-08-08 12:48:48
GB
Note! If you do not intend to use the appliance for an extended period of time, clean and rinse the base
and water container thoroughly. Wipe dry with cloth or paper towel. Do NOT clean the humidifier in the dishwasher.
Cleaning the water container
1. Fill the container with water
2. Add a little mild detergent (dishwashing liquid) and then shake the container.
3. While cleaning hold the container with both hands by its handles.
4. After cleaning, empty water from the container and rinse it thoroughly.
Note! Clean water container once a week.
Cleaning the water container and the transducer
1. Empty remaining water from the container.
2. Pour 2 tablespoons of vinegar into a container and fill the container with water.
3. Set the appliance aside for half hour to facilitate removal of mineral sediments.
4. Clean the container and the transducer with a brush (10) enclosed with the appliance.
5. Pour the solution and rinse thoroughly.
Note! Clean the water container and the transducer at least once a month.
TECHNICAL DATA
Power: 30 W Mains: 230 V 50 Hz
Attention! MPM agd S.A. reserves its rights to modify the technical data.
Poland
Proper disposal of the product
(used electrical and electronic goods)
The markings on the product indicate that once its working life is over it should not be disposed of with
other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled
waste disposal, when the device is worn out it should be taken to a collection point for used appliances
or collected from home. For detailed information on where and how to safely dispose of electrical and
electronic waste, contact the retail outlet or local Department of Environmental Protection. The product
must not be disposed of along with other municipal waste.
11
MNP-01_instrukcja[new].indd 11
2011-08-08 12:48:48
HU
BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Használat előtt olvassa el a használati utasítást.
Legyen különösen óvatos, amikor a készülék közelében gyerekek tartózkodnak.
Ne használja a készüléket más célokra, mint a használati utasításban foglaltak.
A készüléket, annak kábeljét illetve dugóját ne mártsa vízbe.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor az üzemel.
Mindig húzza ki a dugót a konnektorból, ha a készüléket nem használja, illetve mielőtt megkezdené
a készülék feltöltését vagy tisztítását.
Ne használja a meghibásodott készüléket, még akkor se, ha csak a kábel illetve a dugó sérült –
ez esetben lépjen kapcsolatba a szakszervizzel s javíttassa meg.
Ne használja a készüléket szabad ég alatt.
Ne akassza a kábelt éles elemekre illetve ne engedje meg, hogy forró felülettel érintkezzen.
Ne állítsa a készüléket meleg forrás illetve forró felületek közelébe.
A készüléket csakis földelt konnektorba lehet csatlakoztatni.
A készülék csakis háztartásbeli használatra készült.
Ezt a készüléket nem olyan személyek használatára szánták (beleértve a gyerekeket), akik
csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a szükséges
tapasztalatuk, tudásuk hiányzik, hacsak egy, az ő biztonságukért felelős személy nem világosította
fel őket illetve nem felügyeli őket a készülék használata során.
Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játsszanak a készülékkel/eszközzel.
A víztartályba öntött vízhez na adjon hozzá semmilyen vegyi anyagot – ezek súlyosan károsíthatják
a készüléket. Ne öntse a vizet közvetlenül a köd kivezető csatornába illetve a köd termelő fúvókába.
12
MNP-01_instrukcja[new].indd 12
2011-08-08 12:48:48
HU
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
1. 4,2 l víztartály
2. Vízszint mutató jelzőlámpa
3. Bekapcsoló/kikapcsoló – az
előállított köd intenzitásának szabályozása
4. Köd kivezető csatorna
5. Köd kimenet szabályzó
6. A z előállított köd intenzitását szabályozó kapcsoló
háttérvilágítási gombja
7. Alap
8. Konverter
9. Víztartály
10.Tisztítókefe
11.Fogantyú
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
1. Vegye le a köd kimenet szabályozót (5) a víztartályról (1).
2. Vegye le az alapról (7) a víztartályt (1) és fordítsa meg. Nyissa meg a vízbeöntö szelepet ami a
5
víztartály alján található.
3. Töltse meg a víztartályt és zárje el a
11
szelepet. Ajánlatos tiszta víz használata,
amelynek hőmérséklete nem haladja meg a
4
40'C, ez lehet forralt illetve ionmentes.
4. Fordítsa meg a tartályt (1) és állítsa az
1
alapra (7).
5. Rakja a víztartályra a köd kimenet szabályzót (5).
6. A tápkábelt dugja a konnektorba és kapcsolja be a levegőpárologtatót a (3) kapcsoló
10
gombbal.
7. A készülék működését egy kék fényű jelzőlámpa (2) bekapcsolása jelzi majd.
2
8. A köd kibocsátás intenzitásának növelése
8
9
illetve csökkentése céljából állítsa a szabályzót (3) a megfelelő pozícióba
3
9. A készülék rendelkezik egy vízszint mutató
7
jelzőlámpával (2). Normál üzemmódban
6
a jelzőlámpa kéken világít. Ha a víszint a
minimális alá csökken, a lámpa pirosan
világít majd. Ilyen esetben vizet kell tölteni
a tartályba.
10. Munka után kapcsolja ki a készüléket (3).
Figyelem! Üzem közben be lehet kapcsolni az előállított köd intenzitását szabályozó kapcsoló
háttérvilágítását (6). A készülék üzemeltése közben normális jelenség a csöpögő víz
hangja, ami nem jelent hibás működést.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
1. A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.
2. Az alap és a víztartály külső felületét egy nedves kendővel lehet tisztítani. Ne mártsa az alapot
vízbe illetve egyéb folyadékba!
3. Tisztításhoz ne használjon súroló hatású tisztítószereket a karcolások elkerülése végett.
13
MNP-01_instrukcja[new].indd 13
2011-08-08 12:48:49
HU
Figyelem! Ha hosszab időn keresztül a készülék nem lesz használatban, akkor alaposan tisztítsa meg
és öblítse le az alapot és a víztartályt. Törölje szárazra egy kendővel illetve papírtörlővel.
A párologtatót tilos mosogatógépben tisztítani.
A víztartály tisztítása
1. Töltse meg a tartályt vízzel.
2. Öntsön a vízbe egy kis tisztítószert (mosogatószert) és rázza meg a tartályt.
3. Tisztítás közben tartsa a tartályt mindkét kézzel a fogantyúknál.
4. A tisztítást követően öntse ki a vizet és alaposan öblítse ki.
Figyelem! A víztartályt legalább hetente egyszer kell tisztítani.
A víztartály és a konverter tisztítása!
1. Öntse ki a maradék vizet a tartályból.
2. Öntsön a tartályba két evőkanál ecetet és töltse meg a tartályt.
3. Hagyja a készüléket egy fél órán keresztül állni, megkönnyítve ezzel az üledékek eltávolítását. 4. Majd pedig tisztítsa meg a tartályt és a konvertert a tisztítókefével (10) ami a készülék kellékei
közt található.
5. Öntse ki az oldatot és alaposan öblítse ki.
MŰSZAKI ADATOK
Teljesítmény: 30 W Villány forrásként 230 V ~ 50 Hz
Figyelem! MPM agd S.A. cégnek műszaki módósotásokra van joga.
A termék helyes selejtezési módja
(elhasznált elektromos és elektronikus termékek)
A terméken található jel azt jelzi, hogy a terméket, annak elhasználását követően, nem szabad a többi,
egyéb háztartási hulladékkal egyetemben kidobni. A környezetre és az emberi egészségre irányuló
káros hatások elkerülése végett, amit a szabálytalan hulladékeltávolítás okozhat, az elhasznált készüléket
egy elhasznált elektromos cikk gyűjtőhelyre kell leadni illetve kérni kell a házhoz való kiszállást és
elszállítást. Részletes információkat arról, hogyan és hol lehet biztonságosan leselejtezni az elektromos
és elektronikus hulladékot, Ön a viszonteladótól illetve a helyi önkormányzat környezetvédelmi
osztályától kaphat. A terméket nem szabad más hulladékkal együtt eltávlítani.
14
MNP-01_instrukcja[new].indd 14
2011-08-08 12:48:50
RUS
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
УКАЗАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по обслуживанию.
Будьте особенно осторожными, когда вблизи оборудования находятся дети.
Используйте оборудование только по назначению.
Не погружайте оборудование, провод и штепсель в воду или другую жидкость.
Не оставляйте оборудования без присмотра во время его эксплуатации.
Всегда вынимайте штепсель из розетки, когда не используете оборудования или перед тем
как начать его наполнение или очистку.
Не используйте поврежденное оборудование, также если поврежден сетевой провод или
штепсель - в таком случае отдайте оборудование для ремонта в авторизованный сервисный
центр.
Не используйте оборудование на открытом воздухе.
Не вешайте провод питания на острые края и не допускайте его касания к горячим
поверхностям.
Не ставьте оборудование вблизи источника тепла и на горячих поверхностях.
Оборудование должно быть подключено к розетке с заземляющим контактом.
Оборудование предназначено для бытового использования.
Данное оборудование не предназначено для использования лицами (в том числе детьми)
с ограниченными физическими, психическими возможностями и ограниченными
возможностями чувственного восприятия, или же лицами без соответствующего опыта
и не ознакомленными с работой оборудования, разве что это будет осуществляться под
надзором или в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования, переданной
лицами, которые отвечают за безопасность данных лиц.
Нужно следить за детьми, чтобы они не игрались с инструментом / оборудованием.
Нельзя добавлять в воду, которая наливается в бачок, какие-либо химические средства они могут серьезно повредить оборудование.
Не вливайте воду непосредственно в каналы пару или сопла, которые создают пару.
15
MNP-01_instrukcja[new].indd 15
2011-08-08 12:48:50
RUS
ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
1. Бачок для воды 4,2 л
2. Контрольная лампочка
уровня воды
3. Включатель/выключатель
- регулятор интенсивности
образования пара
4. Канал выхода пара
5. Регулятор выхода пара
6. К нопка подсветки
регулятора интенсивности
образования пара
7. Основа
8. Преобразователь
9. Бачок для воды
10.Щетка для очистки
11.Ручка
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
1. Снимите регулятор выхода пара (5) из бачка
для воды (1).
2. Снимите с основы (7) бачок для воды (1), а потом
поверните его. Открутите клапан для вливания
воды, который находится на дне бачка.
3. Наполните бачок водой и плотно закрутите
клапан. Рекомендуется использовать чистую
воду с температурой не выше 40 °C, кипяченную
или деминерализованную.
4. Поверните бачок (1) и поставьте его на основу
(7).
5. Установите на бачок регулятор выхода пара (5).
6. Вставьте штепсель в розетку и включите увлажнитель, переключая включатель (3).
7. О работе оборудование сообщит загоревшаяся
контрольная лампочка (2) голубого цвета.
8. Чтобы уменьшить или повысить интенсивность
образования пара нужно установить регулятор (3) в
5
11
4
1
10
2
8
9
3
7
соответствующую позицию.
9. Оборудование имеет контрольную лампочку
уровня воды (2). Во время нормальной работы
лампочка горит голубым цветом. Если уровень
воды упадет ниже минимального, контрольная
лампочка изменит цвет на красный. В таком случае нужно будет долить воду в бачок.
10. После окончания работы выключите оборудование с помощью выключателя (3).
6
Внимание! Во время работы оборудования можно включить подсветку регулятора пара
кнопкой (6). Во время работы оборудования нормальным явлением является звук
капель воды, который не свидетельствует о неправильной работе оборудования.
ОЧИСТКА И УХОД
1. Перед тем как начать очистку выключите оборудование и выньте штепсель из розетки.
2. Внешнюю поверхность основы и бачка для воды можно чистить влажной тряпкой.
Не погружайте основу в воду или прочие жидкости!
3. Для очистки не использовать абразивные материалы, чтобы не поцарапать оборудование.
16
MNP-01_instrukcja[new].indd 16
2011-08-08 12:48:51
RUS
Внимание! Если определенное время Вы не планируете использовать оборудование, его
нужно тщательным образом очистить и промыть основу и бачок для воды.
Вытереть насухо тряпкой или бумажным полотенцем. Запрещается мыть части
увлажнителя в посудомоечной машине.
Очистка бачка для воды
1. Наполните бачок водой
2. В воду добавьте немного мягкого раствора детергента (жидкость для мытья посуды), а
потом встряхните бачок.
3. Во время чистки держите бачок обеими руками за ручки.
4. После окончания очистки вылейте воду из бачка и тщательно его промойте.
Внимание! Бачок для воды нужно чистить раз в неделю
Очистка бачка для воды и преобразователя
1. Вылейте остатки воды из бачка
2. В бачок влейте 2 ложки уксуса и наполните бачок.
3. Отставьте оборудование на полчаса, чтобы облегчить удаление минерального осадка.
4. Затем нужно очистить бачок и преобразователь щеточкой (10), входящей в комплект
оборудования.
5. Вылейте раствор и тщательным образом промойте бачок.
Внимание! Бачок для воды и преобразователь нужно чистить, по меньшей мере, раз в месяц.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Мощность: 30 W Питание:230 V ~ 50 Hz
Внимание! Фирма MPM agd S.A. сохраняет за собой право на введение
технических изменений.
Poland
Надлежащая утилизация непригодных приборов
(неисправного электронного и бытового оборудования)
Маркировка на приборе указывает, что по достижении конца срока службы прибора его нельзя
выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Во избежание вредного воздействия на
окружающую среду и здоровье людей в результате неконтролированной утилизации отходов,
прибор необходимо сдать в пункт утилизации бытовых приборов или отдать продавцу при
покупке нового подобного прибора. Для получения более подробной информации на тему
места и способа безопасной утилизации электронных и электрических отходов просим
обращаться в пункты розничной продажи или в местный Отдел по охране окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами.
17
MNP-01_instrukcja[new].indd 17
2011-08-08 12:48:51
SK
POKYNY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNEJ EXPLOATÁCIE
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na používanie.
Zachovajte zvýšenú opatrnosť, ak sa v blízkosti spotrebiča nachádzajú deti.
Nepoužívejte spotrebič k iným cieľom, než k akým bol určený.
Neponárajte spotrebič, vodič a zástrčku do vody alebo iných tekutín.
Behom práce nenechávajte spotrebič bez dozoru.
Vždy vyjmite zástrčku zo sieťovej zásuvky, pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo pred začiatkom
naplňovania a čistenia.
Nepoužívajte poškodený spotrebič, taktiež vtedy, pokiaľ je poškodený napájací vodič alebo zástrčka –
- v takom prípade odovzdajte poškodený spotrebič do autorizovaného servisu.
Nepoužívajte spotrebič mimo uzavretých miestností.
Nezavesujte napájací vodič na ostrých hranách a nedovoľte aby sa stýkal s horkými povrchmi.
Neumiesťujte spotrebič poblíž tepelných zdrojov a na horkých plochách.
Spotrebič musí byť pripojený k sieťovej zásuvke s uzemňujúcim kolíkom.
Spotrebič je určený k používaní v domácnostiach.
Tento spotrebič nie je určený k používaní osobami (v tom deťmi) o obmedzených senzitívnych,
psychických vlastnostiach alebo nemajúcimi skúsenosti alebo znalosti o spotrebiču, leda že to
prebieha pod dozorom alebo v súladu s návodom na používaní spotrebiča odovzdaným osobami
zodpovednými za ich bezpečnosť.
Venujte pozornosť deťom, aby si so spotrebičom/zariadením nehrali.
Nedolievajte do vody naplňujúcej nádrž akúkoľvek chemické prostriedky – môžu totiž vážne
poškodiť spotrebič.
●● Nenalievajte vodu bezprostredne do kanálu hmly alebo dýzy vytvárajúcej hmlu.
POPIS PRÍSTROJA
5. Regulátor výfukového
1. Nádrž na vodu 4,2 l
2. Kontrolka hladiny vody
kanálu hmly
3. Zapínač/vypínač – regulátor 6. Tlačidlo podsvetlenia
intenzity vytváranej hmly
regulátora intenzity
vytváranej hmly
4. Výfukový kanál hmly
7. Podstavec
8. Menič
9. Zásobník na vodu
10.Kefka na čistenie
11.Rúčka
18
MNP-01_instrukcja[new].indd 18
2011-08-08 12:48:51
SK
POUŽÍVANIE SPOTREBIČA
1. Snímte regulátor výfukového kanálu hmly (5) z nádr- 5
že na vodu (1).
2. Snímte z podstavce (7) nádrž na vodu (1) a potom ju
obráťte. Odskrutkujte vodný uzáver nachádzajúci sa
4
na spodku nádrže.
3. Naplňte nádrž vodou a tesne uzavrite uzáver. Odporúča sa použitie čistej vody o teplote neprekračujúcej
40 °C, prevarenej alebo demineralizovanej.
4. Obráťte zásobník (1) a vstavte ho na podstavcu (7).
5. Naložte na nádrž regulátor výfukového kanálu hmly (5).
6. Vložte zástrčku do sieťovej zásuvky a zapnite zvlhčovač otočením zapínača (3).
7. Činnosť spotrebiča bude signalizovaná rozsvietením
8
kontrolky (2) modrej farby.
8. Pre zníženie alebo zvýšenie intenzity vytváraní hmly
je nutné nastaviť regulátor (3) do príslušné pozície.
7
9. Spotrebič je vybavený kontrolkou hladiny vody (2).
V priebehu normálnej práce kontrolka svieti modro.
Ak hladina vody spadne pod minimálnu úroveň
hladiny, kontrolka zmení farbu na červenú. Vtedy je
nutné doplnenie vody v nádrži.
10. Po ukončení práce vypnite spotrebič pomocou vypínača (3).
11
1
10
2
9
3
6
Pozor! V priebehu práce spotrebiča môžete zapnúť podsvetlenie regulátora páry tlačidlom (6).
V priebehu práce spotrebiča je normálnym javom zvuk kapania vody, ktorý neznamená
chybné fungovanie práce spotrebiča.
POUŽÍVANIE SPOTREBIČA
1. Snímte regulátor výfukového kanálu hmly (3) z nádrže na vodu (1).
2. Snímte z podstavce (7) nádrž na vodu (1) a potom ju obráťte. Odskrutkujte vodný uzáver nachádzajúci sa na spodku nádrže.
3. Naplňte nádrž vodou a tesne uzavrite uzáver. Odporúča sa použitie čistej vody o teplote neprekračujúcej 40 °C, prevarenej alebo demineralizovanej.
4. Obráťte zásobník (1) a vstavte ho na podstavcu (7).
5. Naložte na nádrž regulátor výfukového kanálu hmly (5).
6. Vložte zástrčku do sieťovej zásuvky a zapnite zvlhčovač otočením zapínača (3).
7. Činnosť spotrebiča bude signalizovaná rozsvietením kontrolky (2) modrej farby.
8. Pre zníženie alebo zvýšenie intenzity vytváraní hmly je nutné nastaviť regulátor (3) do príslušné pozície.
9. Spotrebič je vybavený kontrolkou hladiny vody (2). V priebehu normálnej práce kontrolka svieti
modro. Ak hladina vody spadne pod minimálnu úroveň hladiny, kontrolka zmení farbu na červenú. Vtedy je nutné doplnenie vody v nádrži.
10. Po ukončení práce vypnite spotrebič pomocou vypínača (3).
19
MNP-01_instrukcja[new].indd 19
2011-08-08 12:48:52
SK
Pozor! V priebehu práce spotrebiča môžete zapnúť podsvetlenie regulátora páry tlačidlom (6).
V priebehu práce spotrebiča je normálnym javom zvuk kapania vody, ktorý neznamená
chybné fungovanie práce spotrebiča.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
1. Pred začiatkom čistenia vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. Vonkajší povrch podstavce a nádrže na vodu môžete čistiť vlhkou handričkou. Neponárajjte
podstavec do vody ani iných kvapalín!
3. K čišteniu nepoužívajte brusných materiálov, aby nepoškriabať spotrebič.
Pozor! Ak po nejakú dobu neplánujete spotrebič používať, dôkladne vyčistite a opláchnite podstavec
a nádrž na vodu. Suchou utierkou alebo papierovým ručníkom ho do sucha vytrite.
Je zakázané čistenie častí zvlhčovače v umývačke riadu.
Čistenie nádrže na vodu
1. Naplňte nádrž vodou
2. Do vody pridajte trochu jemného detergentu (prípravku na mytie riadu) a potom zatrepte nádržou.
3. V priebehu čistenia držte nádrž oboma rukami za úchyty.
4. Po ukončení čistenia vylejte vodu z nádrže a dôkladne ju vypláchnite.
Pozor! Nádrž na vodu je nutné čistiť raz na týždeň.
Čistenie zásobníku na vodu a meniča
1. Vylejte zvyšky vody zo zásobníka
2. Do zásobníka nalejte 2 lyžice octu a naplňte zásobník.
3. Odstavte spotrebič na poľ hodiny, aby uľahčiť odstránenie minerálnych usadenín.
4. Potom vyčistite nádrž a menič kefou (10) pripojenou k spotrebiču.
5. Vylejte roztok a dôkladne vypláchnite.
Pozor! Zásobník na vodu a menič čistite najmenej raz mesačne.
TECHNICKÉ ÚDAJE
VÝKON: 30 W NAPÁJANIE: 230 V ~ 50 Hz
Pozor! Firma MPM agd S.A. si vyhradzuje právo na prípadné technické zmeny!
Poland
Správna likvidácia výrobku
(použité elektrické a elektronické zariadenia)
Označenie umiestňované na výrobku znamená, že výrobok po uplynutí doby používania sa nemá
odstraňovať s iným odpadom pochádzajúcim z domácností. Aby ste zabránili škodlivému vplyvu na
životné prostredie alebo ľudské zdravie následkom nekontrolovanej likvidácie odpadov, odovzdajte
použité zariadenie na miesto zberu použitých domácich spotrebičov alebo nahláste jeho odvoz z domu.
Ak chcete získať podrobné informácie týkajúce sa miesta a spôsobu bezpečnej likvidácie elektrických
a elektronických odpadov, kontaktujte miesto predaja alebo miestny odbor životného prostredia.
Výrobok neodstraňujte spolu s iným komunálnym odpadom.
20
MNP-01_instrukcja[new].indd 20
2011-08-08 12:48:53
UA
Рекомендації з безпеки використання
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Перед використанням уважно прочитайте інструкцію з обслуговування.
Будьте особливо обережними, коли поблизу обладнання знаходяться діти.
Не використовуйте обладнання в інших цілях, ніж за призначенням.
Не занурюйте обладнання, провід і штепсель у воду або іншу рідину.
Не залишайте обладнання без нагляду під час роботи.
Завжди виймайте штепсель з розетки, коли не використовуєте обладнання або перед тим
як розпочати наповнення або чищення.
Не використовуйте пошкоджене обладнання, в тому числі тоді, коли пошкоджений сітьовий
провід або штепсель – в такому випадку віддайте обладнання для ремонту в авторизований
сервісний центр.
Не використовуйте обладнання на відкритому повітрі.
Не вішайте провід живлення на гострі краї і не допускайте його торкання до гарячих
поверхонь.
Не ставте обладнання близько до джерела тепла і на гарячих поверхнях.
Обладнання повинне бути підключене до розетки з заземлюючим контактом.
Обладнання призначене для побутового використання.
Дане обладнання не призначене для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими
фізичними, психічними можливостями та можливостями чуттєвого сприйняття, або
особами без досвіду і не ознайомленими з роботою обладнання, хіба що це відбувається
під наглядом або відповідно до інструкції з експлуатації обладнання, переданої особами,
що відповідають за їх безпеку.
Потрібно стежити за дітьми, щоб вони не гралися інструментом / обладнанням.
Не можна додавати у воду, яка наливається у бачок, будь-які хімічні засоби – вони можуть
значно пошкодити обладнання.
Не вливайте воду безпосередньо у канали пару або сопла, що створюють пару.
21
MNP-01_instrukcja[new].indd 21
2011-08-08 12:48:53
UA
ОПИС ОБЛАДНАННЯ
4. Канал виходу пари
1. Бачок для води 4,2л
5. Регулятор виходу пари
2. Контрольна лампочка
6. К нопка підсвічування
рівня води
регулятора інтенсивності
3. Вмикач/вимикач – регулятор
створення пари
інтенсивності створення пари
7. Основа
8. Перетворювач
9. Бачок для води
10. Щіточка для чищення
11. Ручка
ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ
1. Зніміть регулятор виходу пари (5) з бачка для води (1).
2. Зніміть з основи (7) бачок для води (1), а потім 5
поверніть його. Відкрутіть клапан для вливання води, який знаходиться на дні бачка.
3.Наповніть бачок водою і щільно закрутіть
4
клапан. Рекомендується використовувати
чисту воду температурою не вище 40°C,
перекип’ячену або демінералізовану.
4. Поверніть бачок (1) і поставте його на основу (7).
5. Встановіть на бачок регулятор виходу пари (5).
6. Вставте штепсель у розетку і ввімкніть зволожувач, перемикаючи вмикач (3).
7. Про роботу обладнання буде повідомлено загорянням контрольної лампочки (2) блакитного кольору.
8
8. Щоб зменшити або збільшити інтенсивність
створення пари потрібно встановити регулятор (3) у відповідну позицію.
7
9. Обладнання має контрольну лампочку рівня
води (2). Під час нормальної роботи лампочка
світиться блакитним кольором. Якщо рівень
води впаде нижче мінімального контрольна
лампочка змінить колір на червоний. Потрібно
буде долити воду у бачок.
10. Після закінчення роботи вимкніть обладнання за допомогою вимикача (3).
11
1
10
2
9
3
6
Увага! Під час роботи обладнання можна ввімкнути підсвічування регулятора пару кнопкою
(6). Під час роботи обладнання нормальним явищем є звук капання води, який не
свідчить про неправильне функціонування обладнання.
ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
1. Перед тим як почати чищення вимкніть обладнання і вийміть штепсель з розетки.
2. Зовнішню поверхню основи і бачка для води можна чистити вологою ганчіркою. Не занурювати основу у воду або інші рідини!
3. Для чищення не використовувати абразивні матеріали, щоб уникнути подряпання.
22
MNP-01_instrukcja[new].indd 22
2011-08-08 12:48:54
UA
Увага! Якщо певний час Ви не плануєте використовувати обладнання, ретельно його очистіть
і ополосніть основу і бачок для води. Витріть на сухо ганчіркою або паперовим рушником. Забороняється чистити частини зволожувача в посудомийній машині.
Чищення бачка для води
1. Наповніть бачок водою
2. У воду додайте трохи м’якого розчину детергенту (рідину для миття посуду), а потім потрясіть бачок.
3. Під час чищення тримайте бачок обома руками за ручки.
4. Після закінчення чищення вилийте воду з бачка і докладно його ополосніть.
Увага! Бачок для води потрібно чистити раз на тиждень
Чищення бачка для води і перетворювача
1. Вилийте залишки води з бачка
2. В бачок влийте 2 ложки оцту і наповніть бачок.
3. Відставте обладнання на півгодини, щоб полегшити усунення мінерального осаду.
4. Потім очистіть бачок і перетворювач щіточкою (10) доданою до обладнання.
5. Вилийте розчин і ретельно ополосніть бачок.
Увага! Бачок для води і перетворювач потрібно чистити щонайменше раз в місяць.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Потужність: 30 Вт Живлення: 230 В 50 Гц.
Увага! Фірма MPM agd S.A. зберігає за собою право на введення технічних змін.
Poland
Правильна утилізація продукту
(відпрацьоване електроустаткування та електронні прилади)
Позначення, що розміщенні на продукті вказують, що виріб після закінчення періоду
використання не слід викидати разом з іншими відходами з домашнього господарства.
Щоб уникнути шкідливого впливу на навколишнє середовище і здоров'я людей у результаті
неконтрольованого викидання відходів, відпрацьований пристрій слід віддати до пункту
відпрацьованої побутової електротехніки або дати запит на його передання з дому. З метою
отримання докладної інформації щодо місця і безпечного способу утилізації електричних
і електронних відходів користувач повинен звернутися в пункт роздрібного продажу, або
в локальний Відділ Охорони Довкілля. Продукт забороняється викидати разом з іншими
комунальними відходами.
23
MNP-01_instrukcja[new].indd 23
2011-08-08 12:48:54
Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu
i zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty handlowej
firmy
MPM agd S.A.
ul. Brzozowa 3
05-822 Milanówek
tel.: (22) 380 52 34
fax: (22) 380 52 72
www.mpm.pl
MNP-01_instrukcja[new].indd 24
2011-08-08 12:48:54
Download

mNp-01