Hydrobiologické parametry
Nabízíme Vám akreditovaný odběr a determinaci vybraných biologických složek
vodních ekosystémů (makrozoobentos, fytobentos, fytoplankton, makrofyta, juvenilní
ryby), v souladu s požadavku EU (Rámcová směrnice č. 60/2000) a dle metodik,
schválených MŽP ČR.
Parametr
bioseston – povrchová, podzemní a upravená voda
aktivovaný kal – determinace, hodnocení
rozlišení živé a mrtvé organismy
zooplankton kvalita – determinace 1 vzorku
kvalitativní identifikace biologického vzorku, slovní popis
chlorofyl-a
výpočet indexu saprobity
fytobentos (nárosty), odběr a zprac. 1 vzorku dle schválené metodiky pro WFD
makrozoobentos, odběr a zprac. 1vz. dle schválené metodiky pro WFD
fytoplankton, odběr a zprac. 1 vzorku dle schválené metodiky pro WFD
zooplankton, odběr a zprac. 1 vzorku dle schválené metodiky pro WFD
síťový plankton
makrozoobentos – exuvie larev pakomárů, odběr a zpracování 1 vzorku
ryby - juvenilní stadia dle metodiky WFD
makrofyta - dle metodiky WFD
Download

Hydrobiologické parametry