KILAVUZLU BARAJ GÖLÜNDE (KAHRAMANMARAŞ) AĞ KAFESLERDE
BALIK YETIŞTIRICILIĞININ, BARAJ GÖLÜ SU KALITESI VE
ZOOPLANKTON FAUNASI ÜZERINE ETKISININ ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF EFFECTS ON DAM LAKE WATER QUALITY AND
ZOOPLANKTON FAUNA OF CAGE FISH CULTURE IN KILAVUZLU
DAM LAKE
Ahmet BOZKURT, M.Ayçe GENÇ, Meltem DURAL, Yaşar AKYUL, Bestami KARA
Ahmet BOZKURT, M.Ayçe GENÇ, Meltem DURAL, Yaşar AKYUL, Bestami KARA
Mustafa Kemal Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi - İskenderun - HATAY
Mustafa Kemal Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi - İskenderun - HATAY
-Bildiri Özeti-
-Abstract-
Çalışmada, çözünmüş oksijenin kafes aşağısındaki istasyonda (2. istasyon) yüzey suyunda
In this study, the dissolved oxygen in the lower parts of the cage station (station 2) was low
düşük, diğer derinliklerde ise istasyonlar arasında önemli farkın olmadığı tespit edilmiştir.
in surface water, but no significant difference between the depths of both stations was found.
Klorofil a değerinin her iki istasyonda aynı derinliklerde birbirine çok yakın olduğu, nitrit
Chlorophyll a in the same depth at both stations were very close together. while nitrite was
azotunun 2. istasyonun dip suyunda daha yüksek bulunurken 1. istasyon ile 2. istasyonda
high bottom of station 2, in station 1and station 2 changed inversely related each other.
birbirlerine ters orantılı olduğu belirlenmiştir. Fosfor, 2. istasyonda yüzey ve orta su kesi-
Phosphorus was high in the surface and mid-water segments of in station 2, but other water
minde yüksek bulunmuş, diğer su kalite parametreleri ise her iki istasyonda da aynı derin-
quality parameters at both stations were found very close to each other at the same depth.
liklerde birbirlerine çok yakın değerlerde bulunmuştur.
In the study, including 33 rotifers, 12 cladoceran and 9 copepods, totally 54 taxa were
Rotifera’dan 33, Kladosera’dan 12 ve Kopepoda’dan 9 olmak üzere toplam 54 taksonun tespit
detected. Zooplankton species, Collatheca pelagica, Dicranophorus epicharis, Monommata
edildiği çalışmada, Collatheca pelagica, Dicranophorus epicharis, Monommata longiseta, Tri-
longiseta, Trichocerca porcellus, Diaphanasoma birgei, Eurycercus lamellatus were found in
chocerca porcellus, Diaphanasoma birgei, Eurycercus lamellatus türleri sadece 1. istasyonda
only station 1 and Notholca acuminata, Rotaria neptunia, Disparalona rostrata were found in
bulunurken, Notholca acuminata, Rotaria neptunia, Disparalona rostrata türleri ise sadece
only station 2. However, in terms of the average amount of zooplankton was found in higher
2. istasyonda bulunmuşlardır. Bununla birlikte, zooplankton ortalama miktarı bakımından
in station 2 than station 1 all months except February.
Şubat ayı hariç diğer tüm aylarda 2. istasyonda daha fazla bulundukları belirlenmiştir.
Keywords: Kılavuzlu Dam, fish farms, water quality, zooplankton
Anahtar kelimeler: Kılavuzlu Barajı, balık çiftlikleri, su kalitesi, zooplankton
22
23
Download

ÖZET (PDF) - Akuademi.Net