Modul č. 4
MYSLIVOST
Téma 8: Nemoci zvěře
Střední lesnická škola Hranice, Jurikova 588, 75301 Hranice
Autor modulu: Ing. Lukáš Kandler
Nemoci zvěře pernaté, drobné zvěře srstnaté a zvěře spárkaté jsou zpracovány přehlednou formou v níže uvedených tabulkách.
Nemoci zvěře pernaté
Onemocnění
Mor drůbeže
(pseudomor
drůbeže)
Tuberkulóza
drůbeže
Paratyf
Aspergylóza
Příznaky u živé zvěře
Patologicko-anatomické
změny u zvěře zhaslé
Bažanti (koroptve vzácněji)
Krvavý katar sliznice zažívacího
jsou méně ostražití, těžko se aparátu, vředový rozpad sliznice
pohybují, neradi vzlétají, při
na přechodu žláznatého žaludku
vzlétnutí dochází ke kálení.
ve svalnatý, při dalším průběhu i v
Trus je řídký, bělavý. Dostavují jiných úsecích sliznice střeva.
se dechové potíže, žíznivost.
V dalším průběhu dochází k
ochrnutí křídel a končetin a k
hromadnému hynutí.
Choroba s vleklým průběhem, Tuberkulózní uzlíky především v
postupné hubnutí až úplná ka- játrech, slezině a na střevě.
chexie.
Příznaky nespecifické, častější Krvavý katar sliznice zažívadel,
výskyt u vodní pernaté zvěře. úplná vyhublost, u mladých ptáků
Ztráta čilosti, špatný výživný
často nevstřebané žloutky.
stav, svěšená křídla, okolí klo- Diagnózu potvrdí bakteriologické
aky potřísněno trusem.
vyšetření.
Těžké dýchání bez záchvatu
kašle, zívání.
Upozornění pro
praxi
Nebezpečné onemocnění
ohrožující především
bažantnice s vysokými
stavy zvěře. Nákaza může
být do bažantnice
zavlečena od domácí
drůbeže.
Klinický výskyt v přírodě
vzácný, ojediněle u trvale
voliérovaných.
Hromadné ztráty může
paratyf vyvolat v umělém
odchovu-zárodky se
přenášejí vajíčky.
Nezkrmovat vajíčka bez
uvaření.
V plicích i ve vzdušných vacích
Při krmení plesnivým
šedožlutá ložiska - kolonie plísní. zrním, plevami. Při nevhodném komorování.
Opatření
Původce
Poznámka
V případě výskytu moru Virus.
u drůbeže uzavřít vstup
do bažantnic. Ohrožené
bažantnice osazovat
vakcinovanou zvěří.
Nákaza povinná hlášením veterinární službě.
Z chovu vyřadit pozitivní
kusy, desinfekce prostoru voliér.
Likvidace nemocných
kusů. Jsou trvalými
bacilonosiči - zárodky
vylučují trusem.
Mykobakterium
ptačí TBC.
Infekci umožní přímý
styk s drůbeží.
Pohyblivé
zárodky
bakterie z rodu
Salmonella.
Přenos
možný na člověka.
Odstranit zdroje infekce. Plísně rodu
Dbát na správné usAspergylus.
kladnění krmiva. Suchá
bezprašná podestýlka v
komorách.
Onemocnění
Kokcidióza
Příznaky u živé zvěře
V odchovu kuřátek ztráta
chuti k příjmu potravy,
zvýšená žíznivost až krvavé
průjmy.
Patologicko-anatomické
změny u zvěře zhaslé
Krvavý katar sliznice zažívadel,
zvláště zvětšená slepá střeva,
anemie svalstva.
Upozornění pro praxi
Choroba ohrožuje především kuřátka pernaté
při umělém odchovu.
Ztráty mohou být i nad
90%.
Opatření
Při podezření mikroskopické vyšetření trusu,
včasná léčba.
Preventivně denně
čistit, hygiena krmítek a
napaječek.
Červivost
Nespecifické příznaky, špatný Při pitvě zjišťujeme v jednotlivých Často v honitbách
Přerušení vývojových
zažívadel
výživný stav, opožděný vývoj, úsecích trávicího traktu
s vysokými stavy zvěře.
cyklů, stavy zvěře dle
při silných invazích až úhyn. cizopasníky.
úživnosti a plochy.
Asanace prostorů okolo
krmných zařízení.
Syngamóza
Těžké dýcháni s otevíráním V rozstřižené dýchací trubici je
Ohniskový výskyt vážným V umělém chovu chrá(srostlicovitost) zobáku, záchvaty kašle,
možno zjistit až 3 cm dlouhé
problémem při odchovu nit mladá kuřátka před
kýchání, zívání. K úhynu
dvojice srostlice trvalé - červeného kuřátek. Rezervoárem jsou invazí. Veterinární přídochází zadušením.
ypsilonového červa, krvavě
žížaly.
pravky.
červeně zbarvené.
Botulismus
Ochrnutí, třes končetin, cel- Vyhublost, překrvení jater a
Výskyt v letních vedrech Sběr uhynulých ptáků.
ková ochablost.
sleziny. Krvavý zánět zažívacího
na zabahněných a
Odbahnění. Odstranění
traktu.
mělkých vodách.
krmiva a desinfekce
krmítek.
Původce
Poznámka
Parazitický
prvok.
Cizopasné
V umělých chovech demotolice,
helmintace,ve volnosti
tasemnice, hlístice dosud problematická.
a vrtejši.
Cizopasná hlístice
Syngamus trachea.
Bakterie Clostridium
Botulinum.
V poslední době
poměrně častý výskyt v
umělých chovech
kachen.
Nemoci drobné zvěře srstnaté
Onemocnění
Myxomatóza
Tularemie
Brucelóza
Otravy
Příznaky u živé zvěře
Patologicko-anatomické
Upozornění pro praxi
změny u zvěře zhaslé
Králíci ztrácejí plachost, oto- Charakteristické změny nejen na
Choroba je typická pro
ky hlavy, hnisavý výtok z očí, hlavě, ale v celém podkoží, nádory divoké králíky. Zajíc
zduření víček, až uzavření
- myxomy na sleších i končetinách. onemocní velmi vzácně. Šíří
oční štěrbiny.
se všemi exkrety, důležitou
roli hraje hmyz sající krev.
Onemocnění volně žijících
Nejvýraznějším pitevním nálezem Tularemie je typická nákaza
hlodavců, z lovné zvěře
je silné zduření sleziny a mízních
s ohniskovým výskytem. V
především zajíc. Napadené uzlin. Při tomto zjištění vyžaduje
ohnisku je udržována nejen
kusy ztrácejí plachost, dají se manipulace se zvěří zvýšenou
divoce žijícími hlodavci, ale i
snadno chytit.
opatrnost (rukavice, igelitový
krev sajícím hmyzem.
pytel).
Nakažlivé onemocnění zvěře
především zajíce. Při akutním
průběhu mohou hynout
napadené kusy v krátkém
čase v dobrém výživném
stavu. Při chronickém
průběhu ztrácejí plachost,
dají se chytit, jsou vyhublí.
V akutním průběhu náhlé
hynutí většího počtu kusů v
dobrém výživném stavu. V
chronických otravách celková
kachexie s postupným
úhynem v určité části
honitby.
Hlavní změny zjišťujeme u zajíců na
varlatech. Jsou zduřelá, značně
zvětšená s abscesy. U zaječek bývá
hnisavý zánět dělohy, v podkoží
zjišťujeme často abscesy.
Brucelóza je rovněž nákaza
s ohniskovým charakterem
výskytu. Pozorovací doba je
3 roky. Nevyskytne-li se v té
době žádný případ je
nákaza zdolána.
Změny na zažívacím aparátu
Plošné postřiky proti
krváceniny v sliznici žaludku a
hrabošům Endrinem.
střevech, zvětšená játra chronická
chudokrevnost.
Opatření
Původce
Poznámka
Sběr uhynulých, odstřel Virus.
nemocných králíků a
jejich spálení. Zasypání
nor s uhynulými králíky.
Zvýšeným odstřelem
v počátku choroby
snížit možnost rozšíření.
V tularemickém
Bakterie.
ohnisku se provádí
veterinární vyšetření
všech střelených zajíců.
Je zákaz odchytu a
přemisťování zvěře.
Choroba je přenosná
na člověka. V
případě infekce na
ruce zduří podpažní
mízní uzliny při
vdechnutí zárodků dechové potíže.
Nákaza je rovněž
přenosná na člověka
a domácí zvířata.
Na honech se v ohnisku Bakterie Brucella
nákazy provádí veteri- abortus.
nární serologické vyšetření všech ulovených
zajíců. Zákaz odchytu a
přemisťování zvěře.
Omezit pobyt zvěře na Toxické látky.
ošetřované ploše.
Onemocnění
Kokcidióza
Příznaky u živé zvěře
Patologicko-anatomické
změny u zvěře zhaslé
Podprůměrný výživný stav,
Hlavní změny jsou na sliznici
zaostávání ve vývoji, zdravotně zažívacího aparátu, prvok ve
nejhůře jsou na tom mladí je- vývojové fázi rozrušuje buňky
dinci.
sliznice střevní. U králíků parazituje
jeden druh i ve žlučovodech jater
(na játrech bělavé uzlíčky).
Upozornění pro praxi
Kokcidióza působí zejména
ve vlhčích částech honitby.
Při velké akumulaci zvěře
může být příčinou
hromadného onemocnění a
uhynu zvláště mladých
jedinců.
Boubelovitost Především u divokých králíků, Při vyvrhování zjišťujeme často celé Uvnitř boubele je zcela
zajíc jen vzácně. Silnější invaze hrozny boubelů velikosti hrachu na vyvinuta hlavička tavývojového stadia tasemnice serózách střev, případně v okolí
tasemnice, která čeká jen
hráškové - jedné z nejčastějších jater.
na příležitostné pozření
tasemnic loveckých psů jsou
šelmou.
bez zjevných klinických
příznaků.
Plicní
Potíže dechové, zvláště při
Při rozstřižení dýchací trubice
Plicnivky prodělávají část
červivost
donucení k intenzivnímu ponacházíme v její dolní čtvrtině
vývoje v plžích, proto jim
hybu,špatný výživný stav.
plicnivky.
vyhovuje vlhký biotop
Listrophoróza Výrazně tmavěji vybarvení
Činností zákožek dojde k poškození Spolu se zákožkou
prašivina u
jedinci, tzv. černí zajíci.
především pesíků v krajině hřbetu. Listrophorus gibbus žije v
zajíců
Podsada je tmavá, jakoby
srsti i roztoč dravčík roztočí,
sestřižená. Potvrzení diagnózy je
který se živí lovením
přímý mikroskopický průkaz
zákožek.
zákožek.
Opatření
Zvýšeným odstřelem
snížit stavy a tím i
promořenost prostředí.
Dbát na rovnoměrnost
rozšíření zvěře v
honitbě v návaznosti na
úživnost ploch.
Vývrhy králíků je třeba
spálit, ani jejich zahrabání v revíru neznamená jejich likvidaci
(lišky, toulaví psi).
Původce
Poznámka
Parazitičtí prvoci Zárodky se vylučují
z rodu Eimeria.
trusem. Do tří dnů v
zevním prostředí
dozrávaje a stávají se
zdrojem opakované
nákazy.
Vývojová stadia
tasemnice.
Pravidelné
„odčervování" lov
psů.
Omezování vlhkých
Cizopasné hlísploch. Boj proti plžům. tice.
Tato prašivina se roz- Cizopasný
šiřuje především příroztoč.
mým stykem. Likvidace
silně invadovaných
kusů.
Vlivem superparazitismu nebývá
listrophoróza
zpravidla příčinou
ztrát (vzájemná likvidace invaze).
Nemoci zvěře spárkaté
Onemocnění
Mor prasat
Příznaky u živé zvěře
Pokles pohyblivosti u černé
zvěře, potácivá chůze až
ochrnutí zadní části těla.
Výkaly bývají průjmové až
krvavé, moč tmavohnědě
zbarvená. Úhyn napadených
kusů dosahuje až 100 %.
Slintavka
V období výskytu nákazy
domácích zvířat může
onemocnění přejít na
spárkatou zvěř. Napadené
kusy kulhají, nerady vstávají a
pohybují se, rychle opět
uléhají. Je možné pozorovat i
výtok slin.
Sněť slezinná Náhlý úhyn (i během 24
(Antrax-uhlák) hodin) jinak zdravého kusu.
Bývá zjistitelné krvácení z
přirozených otvorů tělních.
Patologicko-anatomické
změny u zvěře zhaslé
Drobné krváceniny v kůži celého
těla, ale i v různých orgánech,
včetně zažívacího aparátu. Typický
je nález vředovitých změn ve slepém a tlustém střevě.
Upozornění pro praxi
Opatření
Původce
Silně infekční onemocnění,
které občas pronikne mezi
černou zvěř na území
našeho státu.
Okamžitě ohlásit
Virus.
podezření z výskytu
veterinární službě, která
zajistí všechna potřebná
preventivní opatření.
Hlavní změny jsou v okolí spárků - Větším nebezpečím nákazy
četné puchýře. Může dojít k
je vystavena spárkatá zvěř
uvolnění až vyzutí spárku. Puchýře kumulovaná v oborách.
bývají viditelné i na sliznici dutiny
ústní.
Nákaza je velmi silně in- Virus.
fekční, výskyt je třeba
okamžitě hlásit veterinární službě.
Při pitvě bývá zjišťováno silné
zvětšení sleziny s rozbředlou tkání.
Krev se nesrazí, je dehtovitě tmavá.
Při podezření ze snětí
Bakterie
slezinné nemá být
Bacilus
uhynulý kus otvírán, aby anthraxis.
se předešlo
vysporulování bacilů,
které pak vydrží v půdě
až 30 let.
Poznámka
Při výskytu moru u
domácích prasat zakázat volný vstup do
obor s černou zvěří
Choroba přenosná na
člověka končící často
smrtelně.
Onemocnění
Příznaky u živé zvěře
Aktinomykóza Plísně napadají nejčastěji
kosti čelistní. Můžeme
pozorovat otoky, píštěle s
výtokem hnisu s množstvím
spor plísně.
Motoličnatost Špatný výživný stav, pozdní
přebarvování,slabé trofeje,
možnost zjistit i otoky v
mezisaničí (vole).
Střevní
červivost
Po invazi dochází u zvěře
k vyhubnutí, průjmům,
pozdnímu
přebarvování. Slabé trofeje.
Plicní
červivost
U napadených kusů zvěře
během celého roku možno
pozorovat ztížené dýchání s
občasným vlhkým kašlem.
Patologicko-anatomické změny u
Upozornění pro praxi
Opatření
zvěře zhaslé
U černé zvěře mohou mít Výskyt sporadický,
V místech změn je patologickou
bachyně napadená
napadené kusy je třeba
činností plísně rozrušena kost, má
vemena.
včas odstranit z honitby.
houbovitý charakter.
Onemocnění končí
zpravidla úhynem.
Žlučovody jater (příp. žlučový
Likvidace mezihostitelů
U naší zvěře parazitují 4
měchýř) silně zduřelé, prominující na druhy motolic.
motolic-především
povrch jaterní tkáně. Při řezu játry
bahnatky malé. Odstřel
nález původců.
klinicky zjevně
invadovaných kusů.
K průkazu je nutné provést
Hlísticemi jsou napadeny Přednostně odstřelovat
helmintologickou pitvu celého zaží- všechny úseky zažívacího usy zjevně klinicky nevacího aparátu a postupné
aparátu, počínaje jícnem, mocné. Zvýšená hygiena
promývání obsahu. Pro své malé roz- slezem a konče tlustým
kolem krmných zařízení.
měry mnohé druhy jinak uniknou
střevem.
Dehelmintace.
pozornosti.
Na plicích zjišťujeme ložiskové
Zvěři je nutno zajistit zvi. Důležitá
změny šedobělavé barvy. Někdy v
za nepříznivých podmínek jsou preventivní opatření
bronších přítomnost plícnivek.
dostatek kvalitní potravy, i jako při ostatních
medicinálních lizů a tak
helmintózách.
předejít ztrátám.
Původce
Poznámka
Plísně.
Motolice.
Výskyt krajový ve
vhodných biotopech
mezihostitelů. Na
člověka nepřenosné.
Cizopasníci
především
hlístice.
Dobrých
léčebných výsledků
lze dosáhnout Thibenzolem,
Mebendazolem.
Cizopasní červi plícnivky.
Cizopasníci plic
zvěře nejsou pro pro
člověka při požití
patogenní.
Onemocnění
Trichinelóza
(svalovčitost)
Patologicko-anatomické
změny u zvěře zhaslé
U černé zvěře (ale i u všech Diagnóza trichinelózy může být
masožravců) je invaze hlístice provedena jen mikroskopickým
svalovce stočeného - za živa vyšetřením svaloviny pilířů bráničných, případně svaloviny mezižebez zjistitelných klinických
berní.
změn.
Příznaky u živé zvěře
Střečkovitost
U střečků nosních a
hltanových sípavý a frkavý
dusivý kašel (mizí v letních
měsících) u podkožních časně
zjara v krajině hřbetu v místě
lokalizace larev je zježená
srst. Zvěř si tato místa
vykusuje, olizuje.
Zevní
cizopasníci
(ektoparasité)
Krev sající
hmyz
Viditelné změny na kůži i v
srsti. Zvěř je neklidná okusuje
si napadené partie, vypadává
srst.
Upozornění pro praxi
Zajistit svalovinu
k trichineloskopickému
vyšetření u každého
uloveného kusu černé
zvěře je povinností
každého mysliveckého
hospodáře dříve nežli je
kus rozbourán.
Dospělý hmyz nemá vůbec
vyvinutý zažívací aparát,
žije jen 14 dnů. Létá
nadzvukovou rychlostí v
parných letních dnech.
Nejvíce je ohrožena zvěř
nemající vhodnou krytinu.
Opatření
Původce
V oblastech s výskytem Cizopasná
trichinelózy
hlístice
neponechávat střelenou svalovec stočený.
škodnou zvěř - možný
zdroj invaze v honitbě ke
konzumaci černé zvěři.
Poznámka
Požití trichinelézního masa nebo výrobků uzených za
studena může být
pro člověka smrtelné. Pozitivní kus
musí být odstraněn,
(kafilerie).
Při preparaci lebky můžeme zjistit
Boj proti střečkům není Dvoukřídlý hmyz Svalovina je po
larvy nosních střečků v dutinách
dosud úspěšně vyřešen. jeho paraziticky odstranění napadenosních, hltanoví se dají zjistit při
Konsumentem larev,
žijící larvy.
ných částí poživaoddělování hlavy od těla, podkožní
které prodělávají
telná.
při stahování deky. Častý horší
stadium kukly v zemi je
výživný stav.
např. bažant, s oblibou
je vyhledává jezevec. Je
třeba dbát správných
chovatelských zásad
(dobrá úživnost,
dostatek vhodné
krytiny).
Při prohlídce srsti můžeme zjistit
Na zvěři můžeme proBoj proti zevním cizopas- Cizopasný hmyz.
přítomnost ektoparazitů (zvláště
hlídkou zjistit přítomnost níkům není dosud
Komáři, ovádi
v místech, kde si zvěř nedosáhne - vší, všenek, lojnice jelení a vyřešen, léčebný zákrok Muchničky.
hlava, kořen kelky, mezinoží apod.). klíšťat. Silné invaze
vyžaduje přímého
Zarudlá místa na kůži.
vývojových stadií klíšťat, ošetření. Pozitivně
mohou být příčinou
působí dostatek
zakrsnutí mláďat i jejich
vhodných krytin.
úhynu.
Onemocnění
Příznaky u živé zvěře
Prašivina
Na napadených místech
vypadává srst (zvláště na
hlavě), kůže je zarudlá,
pokrytá chrustami. Silná
svědivost, napadená zvířata
se třou o předměty.
Vzteklina
Infikovaná zvířata jsou neklidná, mají výrazně změněné
chování, jsou útočná,
kousavá až zuřivá, ztrácejí
plachost. Onemocní
především šelmy (liška, vlk,
pes), ale při pokousání
všechny druhy zvěře končí
exitem.
Patologicko-anatomické
změny u zvěře zhaslé
Nejvýraznější změny jsou na hlavě a
v krajině hřbetu. Postižená místa
mají četné oděrky. Potvrzení
diagnózy dá pouze přímý mikroskopický nález zákožek.
Při pitvě bývají zjišťovány v žaludku
nestravitelné předměty (sklo,
kameny, železo, dřevo apod.).
Diagnóza se stanoví jedině na
základě histologického vyšetření
mozku a biologickým pokusem.
Upozornění pro praxi
Notoedres parazituje
častěji u šelem. Zákožky
vrtají chodbičky přímo v
kůži.
Opatření
Původce
Úspěšná léčba je provedi- Parazitičtí roztoči.
telná u odchycených kusů.
Jinak je nutné invadovaná
zvířata co nejrychleji
odstranit z honitby, zákožky se šíří přímým stykem.
V místě výskytu je nutné Virus.
Z podezřelých zvířat
zajistit alespoň odeslání preventivní očkování psů.
Likvidace škodné, zvláště
hlavy k veterinárnímu
lišek jako rezervoáru
vyšetření.
vztekliny v přírodě.
Poznámka
Opatrná
manipulace,
některé zákožky
jsou přenosné na
člověka nebo na
psa.
Výskyt okamžitě
hlásit veterinární
službě. Při poranění - vniknutí slin
nebezpečné i pro
člověka, končící
smrtí. Vyžaduje
okamžitý lékařský
zákrok
Download

MYSLIVOST Téma 8: Nemoci zvěře