Ing. Miloslava POŠVÁŘOVÁ, Ph.D
Narozena:
Národnost:
4.10.1963
česká
Vzdělání:
Ing. Fakulta stavební, VUT Brno, 1987
Svářečský technolog, Výzkumný ústav zváračský Bratislava 1989
Evropský svářečský inţenýr European Welding Engineer, Brno 2001
Mezinárodní korozní inţenýr FROSIO Inspector level III, Dánsko, Kodaň
2005
Mezinárodní svářečský inţenýr International Welding Engineer, Praha
2007
Oprávnění k provádění hlavních prohlídek mostů, ministerstvo dopravy
ČR, Praha 2007
Ph.D. – získala v roce 2008 na VUT v Brně, Ústav soudního inţenýrství
Speciální kvalifikace: soudní znalec pro obory (01/2008):
Obor 35 Stavebnictví, odvětví různá, specializace: Výroba a montáž
ocelových konstrukcí a mostů, posuzování vad ocelových materiálů
Obor 35 Stavebnictví, odvětví různá, specializace: Protikorozní ochrana
ocelových konstrukcí, ochranné nátěry a povlaky betonu
lektor CWS-ANB (pro svařování betonářské výztuţe, člen zkušební komise)
Znalost jazyků:
anglický jazyk, ruský jazyk - aktivní znalost
Ceny:
cena CHARTY 77 za občanskou statečnost (2014)
27 letá odborná praxe, dlouholeté zkušenosti s projektováním a supervizí mostů a dopravních staveb,
speciální kvalifikace IWE pro svářečský dozor (mezinárodní kvalifikace pro všechny země světa),
hlavní prohlídky mostů s platností pro ČR
Mezinárodní kvalifikace FROSIO Inspector level III pro provádění zkoušek a inspekcí povlaků na
ocelových a betonových konstrukcích (mezinárodní kvalifikace pro všechny země světa).
Zaměstnání:
1987-1990
České dráhy – Mostní obvod Brno, mostní inţenýr, svářečský technolog
1990-1993
České dráhy, Olomouc, samostatný odborně technický pracovník na oddělení mostů a
tunelů – odpovědnost za technický dozor na stavbách mostů na jiţní Moravě, supervize mostů
1993-1995
Pontis Brno, jednatel, zaloţení soukromé konzultační společnosti zaměřené na
projektování a supervizi ocelových konstrukcí a mostů
1995-2006
Mott MacDonald Praha, vedoucí supervize pro Moravu
2007 – 2012 Mott MacDonald Praha, vedoucí oddělení Special Services
2012 - leden 2014 ŘSD ČR ředitelka úseku kontroly kvality staveb GŘ
Publikační a odborná činnost:
Přednášky na tuzemských a mezinárodních konferencích 2000 - 2007:
Rok 2000 Mezinárodní mostní konference Mosty 2000 (Brno) přednáška: Přehled nejčastějších
vad plechů pouţívaných pro ocelové mostní konstrukce
Rok 2000 Konference ocelových konstrukcí 2000 (Ostrava) přednáška: Zkušenosti supervize
staveb z přejímek ocelových mostních konstrukcí
Rok 2002 Konference o jakosti (Brno) přednáška: Činnost supervize stavby na stavbách v ČR
Rok 2003 Konference o jakosti (Brno) přednáška: Zkušenosti supervize a rozsah závad na
novostavbách a opravách mostů v ČR
Rok 2003 Konference o mostních izolacích (Luhačovice) přednáška: Zkušenosti supervize stavby
s izolacemi mostů po 5 letech uţívání
Rok 2004 Mezinárodní geodetická konference (Brno) přednáška: Supervizorská činnost při
kontrole jakosti dodávek stavebních prací v ČR
Rok 2004 Školení pracovníků Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rok 2004 Školení pracovníků Generálního ředitelství drah
Rok 2005 Mezinárodní mostní konference Mosty ( Brno ) přednáška: Supervize dopravních staveb
v ČR
Rok 2005 Mezinárodní mostní konference (Slovenská republika, Liptovský Ján) přednáška:
Závady na mostních stavbách v rámci záruční doby
Rok 2006 Konference ocelových konstrukcí (Beskydy, Čeladná) přednáška: Katalogizace vad
protikorozní ochrany ocelových konstrukcí
Rok 2007 Konference Ţelezniční mosty a tunely (Praha) přednáška: TKP 19 – Prezentace a
komentář zpracovatele z hlediska nového evropského přístupu k tvorbě technických a
kvalitativních podmínek
Rok 2007 Mezinárodní mostní konference Mosty (Brno) přednáška: Odezva mostních závěrů na
zatíţení silniční dopravou
Rok 2007 Konference ocelových konstrukcí (Karlova Studánka) přednáška: Problematika svarů
ocelových konstrukcí
Rok 2007 Mezinárodní konference UK Corrosion 2007 (Hallam University, UK, Sheffield):
přednáška Weathering Steel in Bridge Structures
Rok 2007 Konference Ocelové konstrukce (Novotného lávka, Praha), přednáška: Problematika
jakosti svarů ocelových mostních konstrukcí
Rok 2008 7.Konference Technologie betonu, Praha, přednáška: Předpisy a normy pro svařování
betonářské výztuţe platné v České republice
Rok 2008 Konference Q 2008, Ţilina, Slovenská republika, Příčiny vad ocelových mostních
objektů v České republice
Rok 2008 Postgraduální kurz firmy Metrostav, ČVUT Praha, Poznatky z kontrol mostů. Jakost
ocelových konstrukcí v České republice a aspekty působících vlivů.
Rok 2008 Mezinárodní konference Mosty 2008, Brno, Příčiny vad ocelových mostních objektů
Rok 2008 Seminář Nové betonářské normy 2008, Praha, Svařování a spojování betonářské
výztuţe na stavbách resortu MD
Rok 2008 Seminář Novinky ve svařování, Pardubice, Předpisy a normy pro svařování betonářské
výztuţe platné v České republice
Rok 2008 Seminář Novinky ve svařování, Praha, Příčiny vad ocelových mostních konstrukcí
v České republice
Rok 2008 Seminář Sanace betonových konstrukcí, Praha, Betonářská ocel podle evropských
norem a její svařování – vliv na sanace betonových konstrukcí
Rok 2008 Konference TechMat 2008, Svitavy, Mosty, které nevyţadovaly údrţbu
Rok 2008 Seminář Novinky v provádění protikorozní ochrany, TKP 19 Protikorozní ochrana
ocelových mostů a konstrukcí, Praha
Rok 2008 X.konference ocelové konstrukce, Karlova Studánka, Vady ocelových konstrukcí
v České republice a aspekty působících vlivů na jejich vznik
Rok 2008 Lektor v kurzech kvalifikace pracovníků svářečského dozoru Svařování betonářské
oceli, předmět Svary- navrhování spojů betonářské oceli
Publikační činnost v časopise KONSTRUKCE, Silnice a Ţeleznice, odborné články
● Od roku 2006 zpracovatel TKP (technické a kvalitativní podmínky) a TP (technické podmínky)
dopravních staveb Českých drah a mostů pozemních komunikací, vydávané Ministerstvem
dopravy ČR TKP 19 Ocelové mosty a konstrukce, TP 86 Mostní závěry, TP Svařování betonářské
výztuţe a jiné typy spojů, TP Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinující oceli,
Katalog vad konstrukcí z patinující oceli
● Spoluúčast na tvorbě ČSN – člen ČNI TNK 32
●
Lektor CWS – ANB pro svařování betonářské výztuţe, kurzy Svářečského dozoru pro svařování
betonářské oceli - 2008
Vydané publikace v ČR, autor norem
● TP 86 Mostní závěry (spoluautor), technické podmínky pro ministerstvo dopravy
● TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinující oceli (autor), technické podmínky
pro ministerstvo dopravy, 1.díl, autor
● TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinující oceli (autor), technické podmínky
pro ministerstvo dopravy, 2.díl (Katalog vad konstrukcí z patinujících ocelí), autor
● TP 193 Svařování betonářské výztuţe a jiné typy spojů (autor), technické podmínky pro
ministerstvo dopravy, autor
● TKP 19 Ocelové mosty a konstrukce (autor), technické a kvalitativní podmínky pro ministerstvo
dopravy, část A a část B. Část B nahradila TP 84 Protikorozní ochrana
●
TKP 19 Ocelové mosty a konstrukce (autor), technické a kvalitativní podmínky pro SŢDC
ČSN 73 2603 Ocelové mostní konstrukce - Doplňujicí specifikace pro provádění, kontrolu
kvality a prohlídky – autor standardu, vzdáno ÚNMZ
Přehled projektů
Seřazeno od roku 2008 - 1987
Výzkum, tvorba posudků, tvorba technických a kvalitativních podmínek pro státní organizace
(ministerstvo dopravy a české dráhy) a publikační činnost
Rok 2008
Vypracování metodologie kontrol a inspekcí dopravních staveb pro Ministerstvo dopravy ČR,
vědecko-výzkumná činnost pro MD ČR a MPO ČR
● Publikace: TP 86 Mostní závěry (spoluautor), technické podmínky pro ministerstvo dopravy
● Publikace: TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinující oceli (autor),
technické podmínky pro ministerstvo dopravy, 1.díl, autor
● Publikace: TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinující oceli (autor),
technické podmínky pro ministerstvo dopravy, 2.díl (Katalog vad konstrukcí z patinujících ocelí),
autor
● Publikace: TP 193 Svařování betonářské výztuţe a jiné typy spojů (autor), technické podmínky
pro ministerstvo dopravy, autor
● Publikace: TKP 19 Ocelové mosty a konstrukce (autor), technické a kvalitativní podmínky pro
ministerstvo dopravy, část A a část B. Část B nahradila TP 84 Protikorozní ochrana
● Grant- řešitel - Výzkumný úkol MD ČR Systémové poruchy mostních závěrů a vyhodnocení rizik
pro dopravu
● Grant-řešitel -Výzkumný úkol MD ČR Hodnocení zbytkové únosnosti hlavních ocelových částí
mostních konstrukcí z patinujících ocelí
● Grant- spoluřešitel- Výzkumný úkol MPO ČR TANDEM Výzkum změn mechanických vlastností
řízeně ochlazované betonářské oceli a další metody spojování
● Pořádání odborných seminářů jako firma Mott MacDonald, garant semináře a jediný přednášející:
TKP 19 – komentář autora, Praha
TP 193 – komentář autora, Praha, Brno, Ostrava
Rok 2007
● Obrazový katalog vad koroze konstrukcí z patinující oceli (autor), zpracováno pro ministerstvo
dopravy
● Výzkumný úkol pro SFDI, zpracováno pro Ředitelství silnic a dálnic ČR – Analýza poruch
modulárních a hřebenových mostních závěrů v době jejich ţivotnosti
●
●
●
Výzkumný úkol pro ministerstvo dopravy - Stanovení korozního prostředí na pozemních
komunikacích
Výzkumný úkol pro ministerstvo dopravy – Katalogizace vad a poruch konstrukcí z patinující
oceli
Publikace: TKP 19 Ocelové mosty a konstrukce (autor), technické a kvalitativní podmínky pro
SŢDC (dráţní stavby)
Rok 2006
● Analýza poruch lamelových mostních závěrů typu nůţkové mostní závěry a typ MAGEBA,
vypracováno pro Ředitelství silnic a dálnic ČR
● Analýza poruch mostních závěrů, typ Reisner-Wolff, vypracováno pro Ředitelství silnic a dálnic
ČR
Rok 2006 – 1990
Kontrola projektu, supervize staveb pro program rekonstrukce silnic financovaný EIB od roku 1990 2006. Vedoucí supervizor, zodpovědná za projekty na území Moravy 1997 - 2006:
● Supervize četných staveb pro program silnic evropské třídy v ČR – EI, EII, RI: Obchvat Mosty u
Jablunkova – 15 mostů, Obchvat Český Těšín, Obchvat Vésky – Veletiny, rekonstrukce
rychlostní silnice Vyškov – Olomouc, rekonstrukce silnice Brno – Svitavy, Lanţhot – mosty,
Staré Hutě – Rasová, Slavkov – Bučovice – Střílky, Nový Jičín -Příbor a další.
● V rámci oprav silničních komunikací supervize značného rozsahu sanací a novostaveb
betonových mostních konstrukcí
● Přejímky ocelových mostních konstrukcí, včetně základního ocelového materiálu a PKO mostů
Stavba: Obchvat Mosty u Jablunkova SO 401 ( 500 m ), SO 403 ( 350 m), SO 413 ( 250 m)
● Obchvat Český Těšín, SO 206 ( 300 m )
● Most Černovír ( 100 m )
●
Most Troubky ( 80 m )
●
Ţelezniční most Česká Skalice ( 80 m )
●
Lávky pro chodce
Např.Frýdek-Místek ( 100 m )
● Revize mostních objektů v rámci záruční doby a po záruční době, včetně diagnostiky stavu
ocelových částí a protikorozní ochrany
● Speciální horolezecké práce při revizích ocelových konstrukcí, vlastník speciálního horolezeckého
oprávnění
● Přejímky mostních závěrů, mostních loţisek, silničních svodidel, mostního zábradlí u výrobců
v ČR, Itálii, Rakousku, Slovenské republice – firmy MAGEBA, FRACASSO, Reisner-Wolff
Engineering
● Audity u výrobců mostních závěrů, prováděné na základě poţadavků Ředitelství silnic a dálnic,
jako specialista pro ocelové konstrukce
▪ Kontrola RDS, výroby a dohled při montáţi velkého ocelového silničního mostu v Zábřehu.
▪ Projektování speciálního víceúčelového vozidla údrţby pro ţelezniční viadukt ve Znojmě, na
Moravě.
▪ Ţelezniční viadukt Ivančice, spolupráce na řešení Grantu GAČR Sledování deformací ocelové
svrchní stavby a spodní stavby v souvislosti s geomorfologií terénu.
▪ Dálniční nadjezd u Pohořelic, dohled při výrobě a montáţi ocelových mostních konstrukcí.
▪ Vypracování 12 realizačních dokumentací stavby betonových ţelezničních mostů pro Ţelezniční
koridor 1.
▪ Kontrola RDS a výroby konstrukcí, dílenské přejímky a montáţní prohlídky, včetně přejímek
protikorozní ochrany velkého ocelového zavěšeného mostu přes řeku Labe v Ústí nad Labem
▪ Odborný konzultant Magistrátu města Ústí nad Labem pro mostní konstrukci Mariánského mostu
v Ústí nad Labem, provádění inspekcí
▪ Dálniční obchvat Plzně, dohled při výrobě ocelové a spřaţené mostní konstrukce
▪ Projektování izolací mostů na 25 ţelezničních mostech pro Ţelezniční koridor č. 1.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Supervize projektu ocelového ţelezničního mostu na trati Brno – Přerov, 36 m s ortotropní
mostovkou.
Supervize RDS a výroby konstrukcí, dohled na stavbě ocelového ţelezničního mostu na trati
Vranovice – Pohořelice. 52 m dlouhá, svařovaná, příhradová konstrukce.
Dílenské přejímky a montáţní prohlídky ocelových mostních konstrukcí mostů, lávek a přístřešků
na stavbě 1. ţelezničního koridoru Brno – Blansko, celkem 6 objektů
Inspekce portálových jeřábů v hlavním depu Českých drah v Břeclavi.
Výkon činnosti objednatele, jako samostatný technický pracovník, oddělení mostů a tunelů,
Správa střední dráhy v Olomouci, dílenské přejímky, montáţní prohlídky ocelových konstrukcí na
stavbách mostů na jiţní Moravě, včetně tří ocelových mostů na trati Střelice – Okříšky:
Most v km 14,137, 145 m dlouhý trámový most ze speciální patinující oceli Atmofix.
Most v km 22,140, třípolový, 180 m dlouhý trámový most s ortotropní mostovkou.
Most v km 27,278, třípolový, 140 m dlouhý trámový most.
Supervize mostů na trati Státní hranice – Šatov – Kolín:
Most v km 99.297, 250 m dlouhá konstrukce na pilířích vysokých 30 m, provizorní
přemostění ŢM 16.
Most v km 195,721, 85 m dlouhý trámový most.
Supervize stavby 558 m dlouhého tunelu trati Brno - Česká Třebová
Od roku 1990 – 1987 svářečský technolog, výroba ocelových mostů a konstrukcí ve firmě ČD, s.p.
Mostní obvod Brno, práce ve výlukách a na montáţích mostů, tvorba technologických postupů prací
ve výluce, technologických předpisů výroby, montáţe a technologických postupů svařování mostů
Download

Profesní životopis - Miloslava Pošvářová