Příloha č. 1 Strategického plánu rozvoje města Děčín - Problematická místa v Děčíně - vyhodnocení a aktualizace k 30
.6. 2012
číslo
2
námět
návrh na opatření
nositel úkolu orientační náklady
Kamenická ul., Dc
stavba nebo úpravy z
II, plochy po
hlediska hlukových
OMH, OR, SÚ
bývalém zařízení
opatření
staveniště
podkladový materiál
priorita
významu
poznámka
vydané stavební povolení B
Z části jsou pozemky odprodány.Bylo vydáno
stavební povolení na stavbu garáţového domu.
Stavba byla zahájena, v současné době je
zrealizována přeloţka el. energie a kanalizace
cca 15 mil. Kč
zpracován návrh úprav
Bylo nárokovano do kapitálového rozpočtu
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 - finanční
prostředky nebyly přiděleny. Dále bude
nárokováno na r. 2013.
Děčín I - Tyršova
13
ul.
úprava plochy před
prodejnou "BILLA"
Děčín I - ul. 28.
16
října
prodejna - nároţí
Duchcovská ul.,
SÚ
celková rekonstrukce,
zanedbaný stav
soukromý investor
vydané stavební povolení A
Probíhají stavební úpravy objektu.
Děčín I - ul. 28.
17
října
úprava parkoviště
mezi ul. Dobrovského
OMH, OR, SÚ soukromý investor
a Duchcovskou ul.,
(event. patrové)
vydané stavební povolení A
Pozemky za objektem (prodejnou) jsou jiţ z
majetku města odprodány, parkovací plochu
budou řešit soukromí vlastníci.
Děčín I - Loubská
ul. - kostelík na
19
Šibeničním vrchu
(nad terminálem)
oprava kostelíku včetně úprav okolní
plochy
20
OR, OMH
(zeleň)
OMH, OŠK,
SÚ
Děčín I - ul. 28.
oprava a údrţba parku
OR, OMH
října, Nerudova ul. (sokl sochy)
Děčín I - Labské
24
nábřeţí
betonové oplocení,
staré nápisy, výztuţe,
OMH, OR
doplnit zelení, kovové
zábradlí, osvětlení
A
soukromý investor
C
Vlastníkem je soukromá společnost.
0,1 mil. Kč
C
Z důvodu nedostatku finančních prostředků
nebylo řešeno.
B
Vroce 2008 byla provedena výměna sloupů VO
včetně výměny zemního kabelového vedení. V r.
2011 nebyly prováděny ţádné práce z
nedostatku finančních prostředků.
2 mil. Kč,
úprava se provádí
průběţně
25
Děčín I - "U
kapitána"
26
Děčín I - Řetězová úprava střech nad
SÚ
ul.
podzemními garáţemi
760 tis. Kč
27
Děčín I - Řetězová dokončení přístavby
ul.
Národní kavárny
SÚ
soukromý investor
opatření SÚ
OMH, OR
139 mil.Kč
PD k SP
Děčín I 30
ATLANTIK
proluka
vyuţití a stavební
úpravy (knihovna a
multimediální
centrum)
OR,SÚ, OMH xxx
vyuţití a údrţba ploch
33 Děčín III - LAPLO pod pravobřeţními
OR, SÚ, OMH 3,5 mil. Kč
nájezdy na nový most
Děčín III - nám. 5.
května
Děčín IV 39 Teplická ul.- ul.
Úpatí
34
úprava náměstí
(parkovací místa)
OR, OMH
komunikační úprava OMH,
ul. Úpatí
stavebně vyuţít
Děčín IV - proluka
parcelu nebo
42 p.č, 592- pozemek
parkovací plocha a
u pizzerie
úprava zdí
OR, SÚ
Teplická ul. - oprava
zdí, odstranit nálety,
svahy, odstranit torza
44 Děčín IV, VIII, IX
OMH, LÚ
vývěsek, velkoplošné
reklamy - nevyuţité,
potrhané
52 Děčín - Podmokly
53
Děčín - Teplická
ul.
oprava průčelí objektů
SÚ
- obecné
torzo skeletu bývalého
SÚ
ZPA
předchozí studie
B
Plocha určena k zastavění, pozemek vlastní - ČROkresní soud v Děčíně.
B
Soukromý vlastník.
Částečně byla provedena fasáda na přístavbě i na
stávající části "Národní kavárny" - stav trvá.
A
Zařazeno do IPRM, stavba probíhá.
Město vyuţívá plochy na
B
kulturní a sportovní akce
Je uzavřena nájemní smlouva pouze na část
pozemku p.č. 170 k.ú. Děčín - Staré Město.
0,4 mil. Kč
vypracovat návrh
Bude zadána PD, v závislosti na finančních
prostředcích.
700 tis. Kč
PD
B
Prozatím byla opravena spodní část ulice.
B
Stavební povolení pozbylo platnosti. Ţádné nové
skutečnosti.
individuální
trvale
Byly postříkány nálety na opěrné zdi ul.Teplická
IV, VIII ,IX. V Děčíně VIII byly kolem
chodníků vyřezány nálety.
soukromý investor
trvale
Průběţně probíhá oprava fasád.
C
Je zpracován záměr na vyuţití skeletu - beze
změny, stav trvá.
prostředky vlastníka
soukromý investor
studie
57 Děčín - Ţelenice
území bývalé Tvrze úprava a údrţba
zeleně (černá
OR, OMH,
skládka);
OŢP
rekonstrukce dětských
hřišť – komplexně v
celém sídlišti
Rekonstrukce
59
povrchů a zeleně
údrţba plochy
Baţantnice (kina)
1,5 mil. Kč; 1 mil.
Kč
studie na lesopark s
bikrosovým hřištěm a
odpočívkami
C
návrh na vyuţití bývalého
C
letního kina
OMH, OR
79
č.p. 359 Děčín, ul. oprava zanedbané
Fügnerova
stavby
SÚ
soukromý vlastník
C
83
Pozemky u
Kovošrotu
OMH
náklady uţivatele
C
úprava pozemků
Chodník u
86 Zámeckého
rybníka
Areál bývalého
89 koupaliště pod
zámkem / park
propadlá dlaţba
chodníku od Fausta k OMH
poliklinice
rekonstrukce
OR
v realizaci
90 Zámecký rybník
odbahnění
OR, OŢP
20 mil. Kč
Zařízení Termo v
Liberecké ulici vč.
92 nedokončených
nutná rekonstrukce
rozvodů tepla v
přilehlých ulicích
OMH
Černá skládka byla odstraněna. Došlo ke kácení
havarijních stromů, prořezy stromů probíhají
průběţně. V r. 2012 byla opravena 3 pískoviště,
jedno bylo zkráceno na 1/2. Rekonstrukce budou
prováděny v případě přidělení finančních
prostředků do rozpočtu.
Je zpracován návrh na vybudování skateparku,
popř.vyuţít jako letní kulturní zařízení
přírodního stylu. V r.2010 bylo provedeno
čištění celé plochy od náletů.
Vydáno stavební povolení dne 29.10.2007,
průběţně prováděna rekonstrukce.
Jedná se o pozemky ve vlastnictví města,
Pozemkového fondu ČR a soukromých
vlastníků, tyto pozemky jsou rezervou pro
výstavbu komunikačního napojení II/62 a 1/13.
OMH v roce 2012 odstranilo drobné stavby chatky.
Chodník je opraven, ale břeh je porušen, bude
zadána PD na opravu břehu.
A
PD ke SP
B
Stavba v rámci IPRM v realizaci - Revitalizace
parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých
zahrad.
Je zpracovaná PD. V rámci plánovacího období
2007 - 2013 EU je akce zařazena na
projektovém listě.
OMH řeší prodej pozemku, dosud není uzavřena
kupní smlouva. Pozemek mezi garáţemi a
bývalou stavbou kotelny nebyl prodán, pouze
odprodán pozemek pod částí kotelny.
Děčín IV Podmokly, proluka
93
vyuţití - zastavění
domů vč. výtahu na
Pastýřskou stěnu
95 Městské divadlo
dostavba, vyřešení
parkování
návrh na vyřazení bodů č. 16, 17
OR
OR
18 mil.Kč
2 mil. Kč
PD ke SP
PD k SP
B
Výstavba panoramatického výtahu na Pastýřskou
stěnu v rámci Regionálního operačního
programu NUTS II Severozápad pro období
2007-2013. Ţádosti o dotaci nebylo vyhověno. I
v roce 2012 se budou hledat vhodné dotační
tituly pro uplatnění ţádosti o dotaci. Je
zpracovaná PD na zastavění proluky.
B
PD rozšíření parkoviště v ul.Chelčického ke
stav.řízení je zpracována. Akce bude řešena v
závislosti na fin.prostředcích z rozpočtu města.
Download

Priloha_1_ sp_30_6_2012.pdf