Integrovaná střední škola Cheb
ZÁKLADNÍ SMĚRNICE
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, 350 02 Cheb; tel 354 433 776
Integrovaná střední škola Cheb
K realizaci ustanovení § 101 až 108 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, a zákona
č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydávám
tuto směrnici :
Obsah:
Část I.
článek 1 Zkratky,termíny a definice
článek 2 Související předpisy
článek 3-5 Všeobecná ustanovení
Část II.
článek 1 Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců
článek 2 Základní povinnosti OZO BOZP
článek 3 Základní povinnosti zaměstnanců
článek 4 Práva zaměstnanců
článek 5 Druhy školení
článek 6 Vstupní školení
článek 7 Školení - instruktáž na pracovním místě
článek 8 Školení periodická
článek 9 Školení vedoucích zaměstnanců
článek 10 Školení zaměstnanců v odborných profesích
článek 11 Školení podnikajících fyzických osob a vedoucích
zaměstnanců firem, které se s vědomím vedoucích
zaměstnanců školy pohybují na pozemcích nebo
pracovištích školy
článek 12 Evidence školení
Část III.
článek 1 Pracovní úrazy
článek 2 Pracovní úrazy, jejich vyšetřování, hlášení
a odškodňování
Část IV.
článek 1 Povinnosti zaměstnavatele při poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků,
MČDP a ochranných nápojů
článek 2 Povinnosti zaměstnanců k poskytnutým OOPP,
MČDP a ochranným nápojům
Část V.
článek 1 Kontroly a prověrky
článek 2 Odpovědnost za kontroly a revize zařízení
článek 3 Odpovědnost za stav lékárniček
článek 4 Závěrečná ustanovení
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, 350 02 Cheb; tel 354 433 776
2
Integrovaná střední škola Cheb
Část I
Článek 1
Zkratky,termíny a definice
Pro účely této směrnice platí následující zkratky,termíny a jejich definice:
1.Zkratky:
BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
OZO v BOZP – odborně způsobilá osoba v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
OOPP – Osobní ochranné pracovní prostředky
MČDP – mycí čistící a dezinfekční prostředky
PO – požární ochrana
2.Termíny a jejich definice:
bezpečnost – stav, při němž je riziko ohrožení osob, nebo vzniku škody vyloučeno nebo
sníženo na přijatelnou úroveň,
nebezpečí – zdroj nebo situace s potenciálem pro vznik škody, jako je úraz,nebo onemocnění
osob, škoda na majetku, poškození životního prostředí nebo jejich kombinace, např. možnost
stroje, strojního systému, technologie, systému práce, materiálu, suroviny atd. způsobit za
určitých okolností škodu na zdraví člověka nebo na majetku (nebezpečí je zdrojem rizika)
odborná způsobilost (kvalifikace) – doložitelná (prokazatelná) schopnost vykonávat určitou
činnost, získaná na základě vzdělání, znalostí a zkušeností, případně i osobních schopností a
provozní praxe (konkrétní požadavky na odbornou způsobilost pro výkon určité práce
zpravidla stanoví příslušný předpis),
ohrožení – stav, ve kterém je objekt / subjekt vystaven působení nebezpečí ( nebezpečné
vlastnosti, zdroje rizika),
organizace – právnická, nebo podnikající fyzická osoba, která svoji podnikatelskou činnost
realizuje svými zaměstnanci na základě pracovní smlouvy (v pracovně-právním vztahu podle
zákona), která je zapsána v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci,
pracovní podmínky, pracovní prostředí – soubor podmínek, za kterých se práce na daném
pracovišti provádí, které zahrnují fyzikální, chemické, biologické, sociální a psychologické
faktory, ovlivňující bezpečnost zaměstnance při práci,
předpisy – předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické,
předpisy o bezpečnosti technických zařízení, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o
požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními
látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví,
pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví
přijatelné riziko – riziko snížené na úroveň, která může být společností tolerována,
s přihlédnutím k zákonným povinnostem a její politice BOZP,
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, 350 02 Cheb; tel 354 433 776
3
Integrovaná střední škola Cheb
riziko – kombinace pravděpodobnosti nebo četnosti výskytu a následků určité nebezpečné
události (riziko souvisí s vykonáváním činností a vyjadřuje míru ohrožení, je kombinací
pravděpodobnosti, že se „něco“ stane a následku s jakým se „něco“ stane)
řízení rizik (omezování rizik) – přijetí odpovídajících opatření k eliminaci nebo snížení
velikosti rizika na přijatelnou (akceptovatelnou) úroveň, s ohledem na účinnost opatření,
zdravotní péče – zajištění zaměstnavatelem závodní preventivní péče pro zaměstnance
v rozsahu stanoveném předpisy včetně sledování jejich zdravotního stavu (způsobilosti
k práci), za účelem zjištění jeho změn způsobených expozicí nebezpečí, kterému jsou při
práci vystaveni,
životní prostředí – prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost, zahrnující
ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny, živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy,
Článek 2
Související předpisy
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
o odborné způsobilosti v elektrotechnice,
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu,
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,
Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na OOPP ,
Nařízení vlády č.361/2007 Sb. ,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při
práci,
Nařízení vlády č. 447/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu výdělku po skončení
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, 350 02 Cheb; tel 354 433 776
4
Integrovaná střední škola Cheb
Všeobecná ustanovení
Článek 3
Směrnice stanoví povinnosti a práva zaměstnanců Integrované střední školy v Chebu
(dále jen „škola“) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vztahuje se na všechny
organizační útvary a přiměřeně i na všechny osoby, které se se souhlasem ředitele nebo
vedoucích zaměstnanců školy zdržují na pozemcích a pracovištích školy.
Článek 4
Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a
rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení
v rozsahu pracovních míst, která zastávají.
Vedoucím zaměstnancem je každý zaměstnanec, který splňuje podmínky dané § 11
odst. 4, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, tzn. že je oprávněn stanovit a ukládat
podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci
a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.
Článek 5
Poradenskou, kontrolní, školící a další činnost k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci zajišťuje firma ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, 350 02 Cheb, prostřednictvím
odborně způsobilé osoby.
Část II
Článek 1
Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců
Vedoucí zaměstnanci školy jsou povinni
a) účastnit se školení pořádaných školou v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
podrobit se ověřování znalostí,
b) provádět svým přímým podřízeným zaměstnancům školení o právních a ostatních
předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich
kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce
a pracoviště,
c) nepřipustit, aby zaměstnanci vykonávali práce, jejichž výkon by neodpovídal jejich
pracovnímu zařazení, schopnostem a zdravotní způsobilosti,
d) zajišťovat zjištění a odstranění příčin pracovních úrazů a odstranění takových
pracovních podmínek, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoci
z povolání,
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, 350 02 Cheb; tel 354 433 776
5
Integrovaná střední škola Cheb
e) neposuzovat jako nesplnění povinnosti, jestliže zaměstnanec nevykonal práci, o níž
měl důvodně za to, že bezprostředně a vážně ohrožuje jeho zdraví nebo život, případně
zdraví nebo život jiných osob,
f)
vytvářet optimální pracovní podmínky, pečovat o čistotu a pořádek na pracovištích,
vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich
odstranění,
g) vést na pracovištích, která řídí, evidenci zaměstnanců vykonávajících speciální profese
a těmto ve lhůtách stanovených příslušnými platnými předpisy zajišťovat periodická
doškolování a ověřování znalostí,
h) přidělovat podřízeným k ochraně před riziky z vykonávané činnosti osobní ochranné
pracovní prostředky,
i)
zabezpečovat dodržování zákazu kouření, kde je to stanoveno zvláštními předpisy
a kontrolovat, zda kuřáci dodržují zákaz kouření na společných pracovištích
s nekuřáky.
j)
umožňovat OZO BOZP provádění kontrol a prověrek bezpečnosti a hygieny práce na
jimi řízených pracovištích, povolit mu vstup do všech prostorů a předkládat veškerou
požadovanou dokumentaci týkající se kontrolované činnosti,
k) uposlechnout pokynů vydaných OZO BOZP k odstranění zjištěných závad nebo
ve smyslu dodržování předpisů BOZP,
Článek 2
Základní povinnosti OZO BOZP
OZO BOZP je povinen a oprávněn sám nebo prostřednictvím vedoucích zaměstnanců
a) zajišťovat poradenskou činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
b) zúčastňovat se vyšetřování pracovních úrazů,
c) zajišťovat předepsaná školení BOZP pro vedoucí zaměstnance,
d) kontrolovat úroveň seznámení a dodržování předpisů a pokynů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany vedoucích i ostatních zaměstnanců
školy a vyžadovat od nich odstranění zjištěných nedostatků,
e) do odstranění zjištěných závad vyřadit z provozu nástroje, stroje a zařízení nebo
činnosti, kterými může být ohroženo zdraví nebo životy osob,
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, 350 02 Cheb; tel 354 433 776
6
Integrovaná střední škola Cheb
Článek 3
Základní povinnosti zaměstnanců
Zaměstnanci jsou povinni
a) dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
zásady bezpečného chování na pracovišti, pokyny a stanovené pracovní postupy,
s nimiž byli řádně seznámeni. Znalost předpisů a požadavků školy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních
předpokladů zaměstnance,
b) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích školy
v pracovní době i mimo tato pracoviště, nenastupovat pod jejich vlivem do práce,
nekouřit tam, kde je zákaz kouření stanoven zvláštními předpisy ani tam, kde jsou
účinkům kouření vystaveni i nekuřáci,
c) používat při práci ochranná zařízení a přidělené osobní ochranné pracovní prostředky,
pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit,
d) účastnit se školení zajišťovaných školou v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a podrobit se ověřování jejich znalostí a lékařským prohlídkám, které stanoví zvláštní
právní předpisy,
e) podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním (vstupní lékařská
prohlídka, periodické lékařské prohlídky u všech zaměstnanců 1 x za 3 roky,
zaměstnanci pracující v noci 1 x za rok),
f)
dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost
a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání,
g) oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady, které by mohly ohrozit
bezpečnost a zdraví při práci, podle svých možností se účastnit na jejich odstraňování,
bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud jim to jejich
zdravotní stav dovolí a pracovní úraz jiné osoby, jehož byli svědky a spolupracovat při
vyšetřování jeho příčin,
h) podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem
alkoholu nebo jiných návykových látek.
Tato zjištění smí provádět :
PhDr. Miroslav Liška – u všech zaměstnanců
Ing. Martin Ševčík – u všech zaměstnanců
Lenka Cimrhaklová – u podřízených zaměstnanců
Martina Fialová – Obrněné brigády 6, u zaměstnanců úseku kadeřnice
Václav Gotthelf – vedoucí učitel OV, Obrněné brigády 6, u zaměstnanců stavo úseku
Vladimír Golláň – ved. učitel odloučeného pracoviště, Divadelní nám.8, u podřízených
zaměstnanců
Valerie Šumpíková – ved.učitelka OV, Obrněné brigády 6, u zaměstnanců gastro úseku
Mgr.Svitlana Borysová – ved. učitelka odloučeného pracoviště Komenského 29,
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, 350 02 Cheb; tel 354 433 776
7
Integrovaná střední škola Cheb
u podřízených zaměstnanců
František Brož – ved. učitel OV, Komenského 29, u zaměstnanců elektro úseku
Hana Holá – ved. učitelka odloučeného pracoviště na Hrázi 1, u podřízených
zaměstnanců
Richard Kala – ved. učitel OV, Podhradská 10, u podřízených zaměstnanců
Bc.Jiří Pátek – ved. učitel odloučeného pracoviště, Obrněné brigády 26, u podřízených
zaměstnanců
Hana Burdová – vedoucí vychovatelka, u všech zaměstnanců domova mládeže
Článek 4
Práva zaměstnanců
Zaměstnanci mají právo
a) na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jejich
práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením,
b) zvolit si pro své zastupování v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zástupce
c)
nahlížet na požádání do evidence, která je o nich vedena v souvislosti se zajišťováním
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
d) odmítnout výkon práce, o níž mají důvodně za to, že bezprostředně a vážně ohrožuje
jejich zdraví nebo život, případně zdraví nebo život jiných osob,
e) podílet se svou účastí na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí, a to
zejména uplatňováním stanovených a školou přijatých opatření na řešení otázek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví
§ 106 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 5
Druhy školení
Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se provádí v rozsahu
a) vstupní školení,
b) školení - instruktáž na pracovním místě,
c) školení periodická,
d) školení vedoucích zaměstnanců,
e) školení zaměstnanců v odborných profesích
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, 350 02 Cheb; tel 354 433 776
8
Integrovaná střední škola Cheb
Článek 6
Vstupní školení
1.
Účelem vstupního školení je seznámení nových zaměstnanců se základními předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zásadami bezpečného chování na pracovištích
školy.
2.
Vstupnímu školení se podrobí při nástupu do zaměstnání všichni nově přijatí zaměstnanci
včetně těch, kteří vykonávají práce pro školu na základě uzavřených dohod.
3.
Školení zajišťuje písemnou formou vedoucí ekonomického oddělení podle záznamu
zpracovaného odborně způsobilou osobou v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Zaměstnanec svým podpisem na formuláři stvrzuje, že obsahu školení porozuměl.
Článek 7
Školení - instruktáž na pracovním místě
1.
Účelem instruktáže na pracovním místě je získání vědomostí zaměstnance o konkrétních
podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví příslušného pracoviště, jeho seznámení
s používanými materiály, pracovními postupy, hygienickými předpisy a všemi právními
a ostatními předpisy nutnými pro bezpečný výkon práce.
2.
Školení absolvují
a) všichni nově přijatí zaměstnanci (včetně zaměstnanců pracujících na základě dohod),
b) zaměstnanci, kteří v rámci školy přecházejí na jiné pracoviště, pokud se mění jejich
pracovní podmínky a pracovní prostředí, a to před nástupem na nové pracoviště,
3.
Školení provádí vedoucí zaměstnanec (absolvent školení vedoucích zaměstnanců).
4.
Školení musí být provedeno před přidělením práce zaměstnanci.
5.
Školení se provádí podle závazné osnovy, kterou zpracuje příslušný vedoucí pracoviště.
V osnově zohlední téma směřující k pracovnímu prostředí, rizikům práce, profesní
činnosti a provozovaným činnostem pracoviště.
Článek 8
Školení – periodická
1.
Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují kvalifikační
předpoklady zaměstnanců a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a
pracoviště.
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, 350 02 Cheb; tel 354 433 776
9
Integrovaná střední škola Cheb
2.
Školení provádí vedoucí zaměstnanec (absolvent školení vedoucích zaměstnanců) nebo
OZO BOZP.
3.
Školení se organizuje vždy 1 x za rok, a to na začátku školního roku. (společně se
školením o PO ).
4.
Školení se provádí podle závazné osnovy, kterou zpracuje příslušný vedoucí pracoviště
společně s osobou odborně způsobilou.
V osnově zohlední téma směřující k pracovnímu prostředí, rizikům práce, profesní
činnosti a provozovaným činnostem pracoviště.
Článek 9
Školení vedoucích zaměstnanců
1.
Účelem školení je získání, zopakování a rozšíření znalostí vedoucích zaměstnanců
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
2.
Školení organizuje zástupce ředitele školy, provádí osoba odborně způsobilá.
3.
Nově jmenovaní vedoucí zaměstnanci musí být proškoleni před nástupem do funkce
a opakovaně každý rok.
4.
Účast na školení je povinností všech vedoucích zaměstnanců.
Článek 10
Školení zaměstnanců v odborných profesích
Elektrikáři – školení se provádí 1 x za 3 roky, provádí vlastní zaměstnanec p.Kunc.
Obsluha zdvihacích zařízení – školení se provádí 1x za 2 roky, provádí revizní technik
p.Šimek
Obsluha plynových zařízení – školení se provádí 1 x za 3 roky, provádí revizní technik
p.Roudnický
Obsluha nízkotlakých kotelen – topič – školení se provádí 1 x za 5 let, provádí revizní technik
p.Roudnický
Obsluha tlakových nádob stabilních – školení se provádí 1 x za 3 roky, provádí revizní
technik p. Roudnický
Svářeči – školení se provádí 1 x za 2 roky, u svařování plastů provádí fa.UNO Praha, u
svařování kovů provádí technolog svářecí školy ISŠ Cheb
Řidiči referentských vozidel – školení se provádí 1 x za rok, provádí zaměstnanci autoškoly
ISŠ Cheb
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, 350 02 Cheb; tel 354 433 776
10
Integrovaná střední škola Cheb
Článek 11
Školení podnikajících fyzických osob a vedoucích zaměstnanců firem, které
se s vědomím vedoucích zaměstnanců školy pohybují na pozemcích nebo
pracovištích školy
1.
Účelem školení je poskytnutí přiměřených informací o příslušném pracovišti, rizicích,
konkrétních podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienických předpisech
a ostatních předpisech nutných pro bezpečný výkon práce.
2.
Školení se provádí osobám vykonávajícím pro školu služby nebo provozujícím činnosti
na pozemcích a pracovištích školy na základě uzavřených smluv.
3.
Školení zajišťuje vedoucí zaměstnanec školy, pro kterého je provedení služeb
nárokováno.
4.
Školení podle předem připravené osnovy, přihlížející k druhu prováděné práce nebo
činnosti, provádí vedoucí pracoviště či objektu, pro který je služba objednána, případně
kde se povolená činnost provozuje.
Článek 12
Evidence školení
1.
Záznam o provedeném vstupním školení zakládá p.Pechrová do osobní karty
zaměstnance.
2.
Při periodických školeních sepisují vedoucí zaměstnanci a osoba odborně způsobilá
prezenční listiny, které podepisují účastníci školení a spolu s osnovou je předávají
k uložení. Záznam o periodickém školení vedoucích zaměstnanců zakládá ing.Martin
Ševčík do dokumentace BOZP, záznamy o periodickém školení zaměstnanců předávají
příslušní vedoucí zaměstnanci ing.Ševčíkovi k založení do dokumentace BOZP.
3.
Evidence školení provedeného dle článku 11 je totožná jako u školení zaměstnanců –
na prezenční listině se uvádějí navíc údaje o názvu a sídle firmy, profesi školených
a provozované činnosti.
Část III
Článek 1
Pracovní úrazy
Pracovním úrazem se rozumí jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly
zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným
působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, 350 02 Cheb; tel 354 433 776
11
Integrovaná střední škola Cheb
- plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního
poměru, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem
pracovní cesty.
-plněním pracovních úkolů je též činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět, rady
zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo
ostatních zaměstnanců, popřípadě i činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy,
pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nekoná proti výslovnému
zákazu zaměstnavatele, jakož i dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem.
-v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu práce a
úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a
úkony obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele.
Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a zpět, stravování, ošetření, popřípadě
vyšetření ve zdravotnickém zařízení, ani cesta k nim a zpět, pokud není konána v objektu
zaměstnavatele. Vyšetření ve zdravotnickém zařízení prováděné na příkaz
zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci
a cesta k nim a zpět jsou úkony v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů.
-za činnost v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů se považuje též školení
zaměstnanců zaměstnavatele organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací,
popřípadě orgánem nadřízeným zaměstnavateli, kterým se sleduje zvyšování jejich
odborné připravenosti. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro
plnění pracovních úkolů.
- cestou do zaměstnání a zpět se rozumí cesta z místa zaměstnancova bydliště
(ubytování) do místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k plnění
pracovních úkolů a zpět;
-cesta z obce bydliště zaměstnance na pracoviště nebo do místa ubytování v jiné obci, která
je cílem pracovní cesty, pokud není současně obcí jeho pravidelného pracoviště, a zpět
se posuzuje jako nutný úkon před počátkem práce nebo po jejím skončení.
Článek 2
Pracovní úrazy, nemoci z povolání, jejich vyšetřování,
hlášení a odškodňování
1.
Vedoucí zaměstnanci:
a) zajistí seznámení svých podřízených zaměstnanců s místem umístění Knihy úrazů
( kniha je uložena na pracovištích u lékárničky), Kniha registrovaných úrazů se nachází
u ing.Martina Ševčíka
b) zabezpečí zapsání každého pracovního úrazu do Knihy úrazů, tedy i takového úrazu,
jímž nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla, ale nepřesáhla tři kalendářní
dny,
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, 350 02 Cheb; tel 354 433 776
12
Integrovaná střední škola Cheb
c) spolu se zraněným, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje, za účasti svědků a odborové
organizace vyšetří příčiny a okolnosti, za kterých k pracovnímu úrazu došlo a stanoví
podíl míry zavinění toho, kdo se na vzniku úrazu podílel (zaměstnanec porušením
předpisů, zaměstnavatel – nevytvořením podmínek k bezpečné práci nebo třetí osoba
neuváženým jednáním…),
d) zajistí, aby do uzavření zjišťování příčin a okolností vzniku úrazu nebyl měněn stav na
jeho místě,
e) v případě vzniku úrazu, kde pracovní neschopnost převyšuje tři kalendářní dny, nahlásí
tento úraz zástupci ředitele ing.Martinovi Ševčíkovi, který úraz zapíše do Knihy
registrovaných úrazů a dále sepíše se zraněným (pokud to jeho zdravotní stav
dovoluje) a OZO BOZP nejpozději do pěti pracovních dnů po jeho oznámení Záznam
o pracovním úrazu ve čtyřech vyhotoveních podle Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.,
kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu
o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o
úrazu.
f) stanoví opatření k zamezení opakování úrazu,
opatření: - technická,
- organizační,
- navrhne poskytnutí OOPP,
2.
Ing.Martin Ševčík:
ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu
a) státnímu zástupci nebo územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl
spáchán trestný čin,
b) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci ve škole vyslal,
c) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro
případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu,
d) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, a při
činnostech, které podléhají jeho dozoru, vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci
zaměstnance delší než 5 dní.
ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu
a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
b) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci ve škole vyslal,
c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, a při
činnostech, které podléhají jeho dozoru,
d) příslušné zdravotní pojišťovně,
e) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro
případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu.
Podílí se na vyšetření příčin a okolností vzniku pracovních úrazů.
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, 350 02 Cheb; tel 354 433 776
13
Integrovaná střední škola Cheb
-Zašle záznamy o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne
následujícího měsíce:
a) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu na pracovišti a při
činnostech, které podléhají jeho dozoru,
b) příslušné zdravotní pojišťovně.
-V případě smrtelného pracovního úrazu zašle záznam o úrazu nejpozději do 5 pracovních
dnů po jeho ohlášení:
a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, a při
činnostech, které podléhají jeho dozoru,
c) příslušné zdravotní pojišťovně.
-Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného
úrazu jeho rodinným příslušníkům.
-Vede evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na
pracovišti zaměstnavatele, a zajistí odstraňování takových pracovních podmínek, které
vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoci z povolání.
Oblastní inspektorát práce, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň, tel: +420 377 423 066
3. Odškodňování pracovních úrazů
a)
Pracovní úraz, u kterého nebylo vedoucím zaměstnancem a OZO BOZP, provádějícím
za školu přešetření okolností vzniku úrazu, shledáno porušení žádného předpisu,
odškodňuje dle platných norem ředitel školy.
b) Pracovní úraz, u kterého se porušení předpisů prokáže, projedná Škodní a likvidační
komise školy, která určí výši spoluúčasti poškozeného na úrazu a dle toho též i výši
finančního odškodnění, případně náhrady vzniklé škody.
Část IV
Článek 1
Povinnosti zaměstnavatele při poskytování OOPP
( problematiku poskytování OOPP, MČDP a ochranných nápojů řeší směrnice
pro poskytování OOPP a MČDP)
Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a
nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky pro poskytování
OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků je zaměstnavatel povinen zejména:
-
poskytnout zaměstnancům OOPP v případě, že nelze rizika odstranit nebo dostatečně
omezit technickými prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti
organizace práce,
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, 350 02 Cheb; tel 354 433 776
14
Integrovaná střední škola Cheb
-
poskytovat zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční prostředky (za dezinfekční
prostředky se považují též ochranné masti),
-
poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje na pracovištích s nevyhovujícími
mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením
vlády č.361/2007 Sb. ,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při
práci,
-
zpracovat vlastní seznam (na základě zjištěných a vyhodnocených rizik a konkrétních
podmínek práce) pro poskytování OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních
prostředků zaměstnancům,
-
poskytovat OOPP přiměřeně všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na jeho
pracovišti, týká se i exkurzí, návštěv, kontrolních orgánů apod.,
-
poskytovat pouze OOPP, které chrání zaměstnance před konkrétním rizikem,
neohrožují zdraví zaměstnance,nebrání při výkonu práce a splňují požadavky
stanovené nařízením vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
OOPP,
-
udržovat OOPP v použivatelném stavu,
-
poskytovat OOPP bezplatně, jejich poskytování se nesmí nahrazovat finančním
plněním,
-
stanovit způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků na základě
četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště,
jejich vlastností, s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků,
-
seznámit zaměstnance s používáním OOPP a kontrolovat jejich používání,
-
použití OOPP pro více zaměstnanců je možné pouze v případě, že byla učiněna
opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.
Článek 2
Povinnosti zaměstnanců k poskytnutým OOPP, MČDP
a ochranným nápojům
-
-
každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost,
o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho
jednání, případně opomenutí při práci,
používat při práci OOPP a ochranná zařízení,
seznámit se s návodem na používání a údržbu přidělených OOPP a dodržovat pravidla,
která jsou v něm uvedena,
provádět drobnou údržbu přidělených ochranných prostředků,
používat ochranné prostředky pouze k účelu, ke kterému jsou určeny,
nakládat s přidělenými ochrannými prostředky šetrně a hospodárně,
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, 350 02 Cheb; tel 354 433 776
15
Integrovaná střední škola Cheb
Část V
Článek 1
Kontroly a prověrky
1.
2.
3.
Kontroly a prověrky na pracovištích se provádějí za účelem zjištění, zda jsou dodržovány
právní a vnitřní předpisy školy, minimalizována rizika vyplývající z vykonávané činnosti
a ve stanovených termínech odstraňovány dříve zjištěné závady.
OZO BOZP s vedoucími zaměstnanci provádí kontroly na pracovištích namátkově
s přihlédnutím k registrované úrazovosti pracoviště, provozovaným činnostem nebo při
zjištění neplnění povinností stanovených vnitřními předpisy.
OZO BOZP jednou ročně ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci a zástupcem odborové
organizace provádí prověrku BOZP na všech pracovištích školy.
Článek 2
Odpovědnost za provedení kontrol a revizí zařízení
1.
Správce budov zodpovídá za provedení těchto kontrol a revizí:
- kontrola provozuschopnosti hasících přístrojů a hydrantů
- revize elektrické instalace budov
- odborná prohlídka kotelen
- revize tlakových nádob stabilních
- revize plynových zařízení
- revize hromosvodů
- revize výtahu v objektu Hradební 17
- revize komínů
- revize tělocvičného nářadí
p.František Brož zodpovídá za provedení těchto revizí:
- revize el. spotřebičů a nářadí, revize el.zařízení pracovních strojů – ve všech objektech
p.Richard Kala zodpovídá za provedení těchto revizí:
- revize zdvihacích zařízení v objektu Podhradská 10
p. Garšicová zodpovídá za provedení těchto revizí:
- revize výtahu v objektu školní jídelny Divadelní nám.8
Článek 3
Odpovědnost za stav lékárniček
1.
Za stav a vybavení lékárniček dle seznamu odpovídají tyto osoby, které zároveň
kontrolují dobu použitelnosti léků:
Václav Gotthelf – stavební úsek Divadelní nám.8, Obrněné brigády 6
Martina Fialová – kadeřnický úsek Divadelní nám.8, Jiráskova 6
Valerie Šumpíková – gastro úsek Divadelní nám.8, Křižovnická 6
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, 350 02 Cheb; tel 354 433 776
16
Integrovaná střední škola Cheb
Richard Kala – strojírenský úsek Podhradská 10
František Brož – elektro úsek Komenského 29
Bc.Jiří Pátek – úsek houslařská škola Obrněné brigády 26
Oldřiška Kábová – budova školy Májová 68
Vladimír Golláň – budova školy Divadelní nám.8, Obrněné brigády 6
Mgr.Svitlana Borysová – budova školy Komenského 29
Hana Holá – budova školy Na hrázi 1
Hana Burdová – domovy mládeže
p.Garšicová – školní jídelna Divadelní nám.8
Bedřiška Vocelková – administrativní úsek Obrněné brigády 6
Článek 4
Závěrečná ustanovení
1.
Nedodržení ustanovení této směrnice představuje porušení pracovní kázně. O stupni
závažnosti jejího porušení rozhoduje ředitel školy.
2.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu.
V Chebu dne 20.9.2010
…
…..…
……
…....…
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
…..
PhDr. Miroslav Liška, ředitel školy
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, 350 02 Cheb; tel 354 433 776
17
Download

Směrnice BOZP - Integrovaná střední škola Cheb