NOVÉ TECHNOLOGIE - VÝZKUMNÉ CENTRUM
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Jednací jazyk: čeština a angličtina.
*** Simultánní překlad zajištěn ***
Vyplněnou předběžnou přihlášku zasílejte na uvedenou kontaktní
adresu sekretariátu organizačního výboru nebo v elektronické
podobě na kontaktní email [email protected]
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
Termíny
ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA
- LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA
SYNPO a.s.
ODBORNÁ SKUPINA - MECHANIKA KOMPOZITNÍCH
MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ
 přihlášky referátů s krátkým souhrnem (max. 15 řádků)
do 31. 01. 2013
POLYMERNÍ KOMPOZITY 2013
Zašlete nejpozději do 31. ledna 2013
 předběžná přihláška účasti a propagačních aktivit
do 31. 01. 2013
 potvrzení o přijetí referátů zašle pořadatel
do 28. 02. 2013
 úplný text přijatých referátů pro vytištění ve sborníku
do 31. 03. 2013
Jméno: ___________________________________________
Příjmení: ___________________________________________
Adresa: ___________________________________________
ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO MECHANIKU PRAHA
Adresa sekretariátu:
___________________________________________
___________________________________________
Bc. Petra Pechmanová
Nové technologie - Výzkumné centrum
ZČU v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
PYRGOS, spol. s r. o.
AGENTURA PRO TRANSFER TECHNOLOGIÍ, INOVACE,
APLIKACI VĚDY A VÝZKUMU A ZNALOSTNÍ EKONOMIKU
pořádají
mezinárodní konferenci
POLYMERNÍ KOMPOZITY 2013
28.- 29. května 2013
Plzeň, Česká republika
Cílem konference je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky
z oblasti technologie kompozitních materiálů, výzkumu a vývoje,
výpočtů a s trendy ve zpracování a aplikaci.
Tématické zaměření konference:

vývoj materiálů a jejich vlastnosti

technologie zpracování

inovační aplikace

konstrukce a výpočty
Zvláštní sekci budou tvořit postery pro prezentaci studentských,
magisterských a doktorských vědecko-výzkumných prací.
Firmy budou mít možnost propagace v jednoduchém výstavním
prostoru, inzercí v pozvánce a ve sborníku a formou distribuce
firemní literatury.
E-mail:
____________________ @ _____________________
Tel.:
____________________ Fax: __________________
Telefon: +420 377 634 736
Fax:
+420 377 634 702
E-mail: [email protected]
Podrobné informace a elektronická přihláška:
www.zcu.cz/ntc/konference
Konference se bude konat v prostorách
Vědeckotechnologického parku v Plzni, Teslova 3.
Vložné na konferenci:
Česká republika
Ostatní
CZ
EU
3200 CZK
130 EUR
Zahrnuje náklady na tištěný sborník (s ISBN) s příspěvky
účastníků konference s přiloženým CD, obědy, občerstvení
v průběhu konference a společenský večer.
Mám zájem o:
□ účast a přednášku
3200,- Kč
□ účast a poster
3200,- Kč
□ účast na konferenci
3200,- Kč
□ výstavní prostor
(panel a stůl
6 000,- Kč
□ inzerci v programu
(formát A5, barevně)
3 000,- Kč
Ubytování:
bude pro zájemce zajištěno v hotelu VICTORIA (www.hotelvictoria.cz) nebo IBIS (www.hotelibisplzen.cz)
□ inzerci ve sborníku
(formát A4, barevně)
5 000,- Kč
□ umístění loga na obálce sborníku
5 000,- Kč
Ubytování není hrazeno z vložného.
□ distribuci propagačních materiálů
900,- Kč
NEW TECHNOLOGIES - RESEARCH CENTRE
Conference language: Czech and English.
UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA IN PILSEN
*** Simultaneous translation will be provided ***
Please print this form, complete and send by post to the address
of
the
Conference
secretariat
or
by
email
to
[email protected]
PRELIMINARY APPLICATION
CZECH TEHNOLOGY PLATFORM - AEROSPACE
Deadlines
 preliminary application for oral contributions with abstract
(max. 15 lines)
until 31st January 2013
SYNPO a.s.
SUB BRANCH MECHANICS OF COMPOSITE
MATERIALS AND STRUCTURES
OF CZECH MEHCANICS SOCIETY PRAHA
PYRGOS, spol. s r. o.
AGENTURE FOR TECHNOLOGIE TRANSFER, INNOVATION, APPLICATION
OF SCIENCE AND RESEARCH AND KNOWLEDGE ECONOMY
POLYMER COMPOSITES 2013
 preliminary application of participants and promotion activities
until 31st January 2013
 the authors of accepted papers will be notified
until 28th February 2013
Name:
 the deadline for submission of manuscripts for publication in
the conference proceedings
until 31st March 2013
Surname: ________________________________________
Conference secretariat address:
Bc. Petra Pechmanová
New Technology - Research Centre
University of West Bohemia in Pilsen
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Phone:
Fax:
E-mail:
(to be dispatched not later than January 31st , 2013)
___________________________________________
Address: ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
+420 377 634 736
+420 377 634 702
[email protected]
E-mail:
____________________ @ _____________________
Detailed information and electronic application:
have the privilege to invite you to
International Conference
POLYMER COMPOSITES 2013
May 28 - 29, 2013
Pilsen , Czech Republic
The aim of the Conference is to enable specialists from research
and industry to present actual knowledge and trends in
technology of composite materials, research and development,
analyses and trends in manufacturing and applications of these
materials.
Conference program will be focused on topics as follows:




development of materials and their properties
processing technologies
innovative applications
design and analyses
Poster presentations and short communications of student and
post-graduate works will form a special section.
Company promotion: exhibition area, advertisement in conference
program and proceedings book, distribution of technical
literature.
www.zcu.cz/ntc/konference
The venue of the conference:
Plzeň, Science and Technology Park, Teslova 3.
http://www.vtpplzen.cz/
Conference registration fee:
Czech Republic
Others
3200 CZK
130 EUR
The conference fee includes:
 organization costs
 proceeding book (ISBN) with the abstracts and full texts
of lectures and CD
 branch meeting
 board: two lunches and refreshment during coffee breaks
Accommodation:
Accommodation may be arranged by the conference secretariat
in the hotel VICTORIA (www.hotel-victoria.cz)
or IBIS (www.ibishotelplzen.cz).
Please note that accommodation is not included in the
conference fee.
Phone ____________________ Fax: __________________
I am interested in:
□ participation with oral presentation
130 EUR
□ participation with poster presentation
130 EUR
□ participation
130 EUR
□ renting of an exhibition area (poster and table) 240 EUR
□ an advertisement in the conference program
130 EUR
□ an advertisement in the proceedings book
200 EUR
□ placement of our logo on proceedings book envelope
200 EUR
□ distribution of promotion materials
35 EUR
Download

Pozvánka na konferenci - Česká společnost pro mechaniku