Mezinárodní konference
Polymerní kompozity 2010
27. – 28. dubna 2010
Plzeň, Česká republika
Pozvánka a program
Exkluzivní media partner
Evropská unie –
Evropský fond pro
regionální rozvoj –
Investice do Vaší
budoucnosti
Tato konference je realizována za podpory projektu „My
My jsme Evropa! – Perspektivy rozvoje
hospodářského prostoru“
prostoru v rámci podprojektu „Kooperační podpora“.
VÝZKUMNÉ CENTRUM NOVÉ TECHNOLOGIE
ZÁPADOČESKÁ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
UNIVERZITA V PLZNI
SYNPO a.s.
ODBORNÁ SKUPINA - MECHANIKA SLOŽENÝCH
MATERIÁLŮ A SOUSTAV
ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO MECHANIKU PRAHA
ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA
- LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA
KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE
pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje
Doc. Mudr. Milady Emmerové, CSc.
primátora města Plzně Ing. Pavla Rödla
a
rektora Západočeské univerzity v Plzni
Doc. Ing. Josefa Průši, CSc.
Vás srdečně zvou na
mezinárodní konferenci
POLYMERNÍ KOMPOZITY 2010
27. – 28. dubna 2010
Plzeň, Česká republika
Teslova 3, Budova A Vědeckotechnologického parku Plzeň
ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE
Miroslav Holeček, NTC ZČU Plzeň
Petr Martinec, NTC ZČU Plzeň
Bronislav Foller, NTC ZČU Plzeň
Petra Pechmanová, NTC ZČU Plzeň
Eva Nezbedová, FCH, VUT Brno
František Socha, SYNPO, a.s., Pardubice
Martin Paloda, TC Inter-Informatics a.s., Praha
Josef Křena, Letov letecká výroba s.r.o, Praha
Jan Orlt, konzultant – kompozity, Praha
ADRESA SEKRETARIÁTU:
Petra Pechmanová
Nové technologie - Výzkumné centrum
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Telefon: +420 377 634 736
Fax:
+420 377 634 702
E-mail: [email protected]
http://
www.zcu.cz/ntc
Cílem konference je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky
z oblasti výzkumu, vývoje, výpočtů a technologie kompozitních
materiálů a s trendy ve zpracování a aplikaci.
PROGRAM KONFERENCE
Úterý 27. dubna 2010
8.00 – 9.30 Registrace, příprava výstavního prostoru
9.30
Zahájení konference
Plenární přednášky
Chemické látky – novely nařízení REACH a další právní předpisy EU a ČR
především ve vztahu k pracovnímu prostředí
MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., Státní zdravotní ústav Praha
Plněné polyolefiny – současný stav a výhledy
Doc.Ing. Eva Nezbedová, CSc., VUT Fakulta chemická, Brno
11.15 – 11.30 p ř e s t á v k a - o b č e r s t v n í
11.30 – 13.00 Sekce KONSTRUKCE A VÝPOČTY
Vedoucí sekce: Josef Křena, Jaroslav Padovec
Určení součinitele rezervy leteckých kompozitních konstrukcí
Cabrnoch B., TC Inter-Informatics a.s., Praha
Vliv tvaru příčného řezu na parametry průřezu
Karall T., Rakouský výzkumný ústav pro chemii a technologii (OFI), Vídeň, Rakousko
Spoj válec – ploché dno kompozitní vertikální nádoby zatížené hydrostatickým
tlakem
Padovec J., Consulting, Pevnost plastových a kompozitních struktur, Praha
13.00 – 14.00 P o l e d n í p ř e s t á v k a
14.00 – 15.00 Sekce KONSTRUKCE A VÝPOČTY
Vedoucí sekce: Josef Křena, Jaroslav Padovec
Výpočet teplotních polí kmitajícího kompozitního dílu
Pompe V., VZLÚ – útvar Letecké vrtule, Praha
Vlastnosti kompozitů s textilní výztuží znázorněné pomocí výpočtu v 2D a 3D
simulacích
Vozková P., TU Liberec, Textilní fakulta
15.00 – 17.00 Sekce TECHNOLOGIE A APLIKACE
Vedoucí sekce: Bronislav Foller, Jan Orlt
Recyklace termosetických uhlíkových kompozitů tepelně oxidačním rozkladem
Mašek Z., VZLÚ a.s., Praha
Konstrukční lepení – nákladná technologie?
Mayer Ch., Mayer & Mayer GmbH, Graz, Rakousko
Celokompozitní trup malého dopravního letadla
Průcha P., Řehák M., LA composite, s.r.o., Praha
Termická analýza kompozitů na bázi matric systémů MODAR
Foller B., Výzkumné centrum Nové technologie, Západočeská univerzita v Plzni
17.30 Přesun do areálu Pilsen Urqell – autobus k dispozici
18.00 Exkurze v pivovaru Pilsen Urquell s výkladem
Společenský večer v reprezentačních místnostech pivovaru
Středa 28. dubna 2010
9.00 – 11.20 Sekce MATERIÁLY, VLASTNOSTI, ZKOUŠENÍ
Vedoucí sekce: Eva Nezbedová, František Socha
Rheologická analýza polymerních systémů
Paar A., Anton Paar GmbH, Graz, Rakousko
Nejnovější pokroky ve využití termální analýzy a infračervené spektroskopie
k charakterizaci kompozitů
Pera S., PerkinElmer Italia SpA, Itálie
PE kompozity vyztužené dřevními vlákny – vliv vazebních prostředků,
iniciátorů a nanovláken na tahovou a rázovou pevnost
Kokta V., Gu R., Universita Québec, Kanada
Pokrokové metody charakterizace tuhosti vyztužených termoplastů s využitím
pohledu mechaniky porušování
Lach R.1,2, Langer B.1,Grellmann W.1,2
1Polymer Service GmbH Merseburg, Německo
2Martin-Luther University Halle-Wittenberg, Halle, Německo
Modifikace epoxidových pryskyřic pro ruční laminaci core-shell kaučuky
Červinková M.1, Eder M.1, Blaha M.1, Čermák R.2, Matějka L.3
15M, s.r.o. Kunovice, 2ÚTB FT Zlín, 3ÚMCH AV ČR Praha
11.20 - 11.35
přestávka-občerstvní
11.35 – 13.00 Současnost a budoucnost kompozitů – workshop
13.00 – 14.00 P o l e d n í p ř e s t á v k a
14.00 – 16.00 Sekce MATERIÁLY, VLASTNOSTI, ZKOUŠENÍ
Vedoucí sekce: Eva Nezbedová, František Socha
Studie vnitřního tlumení v kompozitních materiálech na bázi epoxidové
pryskyřice
Kroisová D., TU Liberec, FS, Katedra materiálů
Pevnost smyček ze svazků vláken
Růžička M.1, Kulíšek V.1, Turčič B.2, Blahouš K.3
1
ČVUT FS, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Praha,
2
Ing.Branko Turčič Praha,
3
CompoTech PLUS spol. s r.o., Sušice
Vliv povrchových úprav skleněných vláken na mechanickou odezvu dlouhými
vlákny vyztuženého polymerního kompozitu
Bábik A.1, Janeček P.1, Lasota T.2, Burša J.2, Čech V.1
1
Ústav chemie materiálů, VUT Brno, 2Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky,
VUT Brno
Uhlíková vlákna – uhlíkové nanotrubice
Grégr J., Košťáková E., TU Liberec, Fakulta chemická
16.00 Z á v ě r k o n f e r e n c e
Organizační údaje
Místo konání konference
Plzeň - Borská pole, budova A Vědeckotechnologického parku v Plzni, Teslova 3
Jednací jazyk:
Čeština, angličtina. Simultánní tlumočení zajištěno
Ubytování:
Ubytování je rezervováno v hotelu Victoria (www.hotel-victoria.cz) Cena za jednu noc
se snídaní je 975,- za jednolůžkový pokoj a 1425,- za dvoulůžkový pokoj.
Účastnický poplatek
Účastnický poplatek je 2950 CZK vč. 20% DPH (120 EUR).
Pro přednášející je účastnický poplatek 1475 CZK vč. 20% DPH (60 EUR)
Účastnický poplatek zahrnuje:
• Sborník konference
• Občerstvení během konference
• Simultánní tlumočení
• Exkurzi a Společenský večer
Vložné na konferenci uhraďte nejpozději do 9.4.2010 převodem na účet (CZK)
Komerčni banka, a. s.
Na Příkopě 33 /čp 969,
114 07 Praha 1
Číslo účtu: 4811530257/0100
Variabilní symbol: 614002
Do „Zpráva pro příjemce“ („Důvod platby“) uveďte svoje celé jméno.
Ve vyjímečných případech lze uhradit vložné v hotovosti při registraci.
Platba vložného ze zahraničí (EUR):
SWIFT address: KOMBCZPPXXX
IBAN CZ0401000000004845500267
Bank Code: 0100
Detail of payment: 614002
Beneficiary: Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitni 8, 306 14 Plzen, Czech
Republic
Bank transfer to:
Komercni banka, a. s.
Na Prikope 33 /cp 969,
114 07 Praha 1, Czech Republic
In case of single or multiple-payment, it is necessary to put details of payment
614002 and your name in the payment order.
Nové technologie - Výzkumné centrum
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
REGISTRAČNÍ KARTA
Mezinárodní konference
POLYMERNÍ KOMPOZITY 2010
27.-28. dubna 2010, Plzeň
Jméno a příjmení účastníka:
.................................................................................................................
Společnost: ............................................................................................
.................................................................................................................
Adresa: ..................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
E-mail: ....................................................................................................
Telefon: ......................................... Fax: ..............................................
Objednávám ubytování v hotelu Victoria www.hotel-victorica.cz :
26./27. dubna 2010
27./28. dubna 2010
........................................
datum
ano – ne
ano – ne
......................................
podpis
Open your eyes
to a world
© 2009 PerkinElmer, Inc. 400161_05. All trademarks or registered trademarks are the property of PerkinElmer, Inc. and/or its subsidiaries.
of opportunity IN
FT-IR SPECTROSCOPY
See what advanced solutions can do for you.
At PerkinElmer, we think about the needs of your lab today and
tomorrow. Whether you’re performing QA/QC applications,
studying processes in plastics or pharmaceuticals, or developing
the cures of tomorrow, our comprehensive portfolio of molecular
spectroscopy, thermal analysis
and hyphenated techniques
will enable you to see more
than you ever thought possible.
Optimize your laboratory’s
potential. Let us show you how.
www.perkinelmer.com/ftir
Download

Polymerní kompozity 2010 - Nové technologie