Erasmus+
öðrencilerine
dil eðitimi
16 Aðustos'ta yaban
domuzu ve çakal avý baþlýyor
Orman ve Su Ýþleri Çorum Þubesinden
yapýlan açýklamada yaban hayatýn korunmasý
ve gelecek nesillere aktarýlmasý amacýyla
yapýlan düzenlemeler hakkýnda bilgi verildi.
Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut
Temel konu hakkýnda yaptýðý açýklamada,
"Ülkemizde kara avcýlýðýný düzenleyen
temel yasa 11.07.2003 tarihinde yürür- SAYFA
lüðe giren "4915 Sayýlý Kara Avcýlýðý 3’TE
Kanunu" (Kanun) dur.
HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna
gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi
verilmeye baþladý.Hitit Üniversitesinin SAYFA
E
her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna isti- 5’D
naden yurt dýþýnda...
Orman ve Su Ýþleri Þube
Müdürü Mahmut Temel
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
13 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA
40 KURUÞ
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu:
‘Sulanabilir araziyi çoðaltýp
ürün çeþitliliðini artýracaðýz’
KPSS
birincileri
ödüllerini aldý
Azeri gençler
Çorum'u tanýdý
Azerbaycan'nýn baþarýlý gençleri Çorum'u gezdi. Bu yýl 6. sý düzenlenen Dostluk
ve Kültür Gezisi kapsamýnda 54 Azeri genci, Türkiye turuna çýktý. Samsun'un ardýndan Çorum'un tarihi ve turistik mekânlarýný gezen
gençler Çorum'a hayran kaldý.Çorum Bele- SAYFA
diyesi'nin kendileri için düzenlediði öðle 5’TE
yemeðinde Belediye...
Akþemseddin Ýlkokulu'nun
yenilenmesi gündemde
Cumhurbaþkanlýðý seçimleri için oyunu kullanmak üzere Osmancýk'a gelen AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Bütçe Plan Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Þenyurt Mahallesi
Osmangazi Ýlkokulunda bulunan 1049 nolu AYFA
S
sandýkta oyunu kullandýktan sonra partili- 3’TE
lerle birlikte seçim sandýklarý bulunan okullarý gezdi...
Çorum Ziraat Odasý heyeti Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret
etti.
Ziyarette, Çorum Ziraat Odasý
Baþkaný Mehmet Sayan,Genel
Sekreter Gökhan Güngör, Muhasip
Üye Hayati Selbeþ, Mecitözü Ziraat
Odasý Baþkaný Satýlmýþ Köse ve
Mecitözü Süt Birliði Baþkaný Metin
Ayvaz bulundu.
Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Sayan yaptýðý
"Yeni Türkiye'nin
tarihi baþarýsý
yeni anayasa ile
taçlandýrýlmalý"
argý Akademi KPSS'de dereceye
giren öðrencilerini ödüllendirdi.Çorum
Yargý Akademi öðrencileri temmuz ayýnda
yapýlan Kamu Personeli Seçme Sýnavý'nda P3,
P10 ve P49-P37-P54 puan türlerinde
Çorum ve Türkiye dereceleriyle Yargý
Akademi'nin baþarýlarýna yenilerini SAYFA
4’DE
eklediler.
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube
Baþkaný Ahmet Saatçi, þube baþkanlarýnýn katýlýmýyla
düzenlediði
basýn
toplantýsýnda
12.Cumhurbaþkanlýðý seçimleriyle ilgili deðerlendirmelerde bulundu.Seçimlerin, demokratik, yeniden büyük SAYFA
DE
Türkiye, ileri demokrasi ve dünya mazlumlarýnýn 4’
sözcülüðü olma adýna tarihi bir baþarý olduðunu ve millet geleceðini tayin ettiðini dile getiren...
Minikler sünnete hazýr
Proje deðerlendirme
toplantýsý yaptýlar
16 Aðustos Cumartesi günü
yapýlacak olan Çorum Belediyesi Sünnet Þöleni'nde sünnet olacak
çocuklarýnýn kýyafetleri daðýtýldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlunun da katýldýðý törenle da-
Baþkan Çatma yol
çalýþmalarýný inceledi
Leonardo da Vinci-Avrupa
Birliði Mesleki Eðitim Programý
Hareketlilik projeleri kapsamýnda "Avrupa ülkeleAYFA
rinde özel eðitime muh- S5’DE
taç bireylerin eðitimlerinde...
konuþmada, "Çorum Ziraat Odalarý olarak sizlerin destekleri ile büyük hizmet ve desteklemeler alýyoruz. Yaþadýðýmýz sorunlarda bizlere
desteðinizi
hiç
esirgemiyorsunuz.
Hükümetimize ve sizlere çok teþekkür ediyor,
Yeni Türkiye'nin Cumhurbaþkaný Sayýn Recep
Tayyip Erdoðan'ýn da hayýrlý uðurlu olmasýný
dileriz" dedi.Salim Uslu da yaptýðý deðerlendirmede, "Ýstenilen taleplerin adalet, akýl ve
vicdana uygun olmasý kaydýyla Çorum'un
12.796 km2 topraðýnýn her yerine
A
hizmet için çalýþýyoruz. Sulu tarýmda SAY’TFE
3
büyük yatýrýmlara imza atýyoruz. Obruk
ve Koçhisar Barajlarýný tamamladýk.
Ýskilip Belediye Baþkaný
Recep Çatma Ýstanbul Baðlantýlý
Ýskilip Tosya Karayolu þehir içi
geçiþinde 2,5 kilometrelik alanda
devam eden aþýnma tabakasý SAYFEA
3’D
sýcak
asfalt
çalýþmasýnda
incelemelerde bulundu.
ðýtýlan sünnet kýyafetlerini alan çocuklarýn sevinci gözlerinden okunuyordu. Pantolon, gömlek, yelek, asa,
pelerin ve þapkadan oluþan sünnet
kýyafetlerinin daðýtýmý Veli PaAYFA
þa Konaðýnda gerçekleþtirildi. S5’DE
‘Et üretimi ithalat lobilerinin
söylemini boþa çýkardý’
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB)
Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar,kýrmýzý et
üretiminin ithalat lobilerinin söylemini
boþa çýkardýðýný, kýrmýzý et, kanatlý eti,
süt, yumurta üretiminde artýþýn
devam ettiðini bildirerek, "Haziran
A
ayýnda tavuk eti üretimi yüzde
SAYF
2’DE
6,4, hindieti üretimi yüzde 35,1,
yumurta üretimi yüzde 1,8,
sanayiye aktarýlan inek...
TEK
YILDIZ
2
HABER
13 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA
2
‘Et üretimi ithalat lobilerinin
söylemini boþa çýkardý’
ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR
Bünyemizde istihdam
edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
MODLÝFE
Tel: 0364 227 76 65
Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
Müracaat: 0532 371 56 09
Türkiye Ziraat Odalarý
Birliði (TZOB) Genel
Baþkaný Þemsi
Bayraktar,kýrmýzý et üretiminin
ithalat lobilerinin söylemini
boþa çýkardýðýný, kýrmýzý et,
kanatlý eti, süt, yumurta üretiminde artýþýn devam ettiðini
bildirerek, "Haziran ayýnda
tavuk eti üretimi yüzde 6,4,
hindieti üretimi yüzde 35,1,
yumurta üretimi yüzde 1,8,
sanayiye aktarýlan inek sütü
miktarý yüzde 10,8 arttý" dedi.
Bayraktar, bu yýlýn NisanMayýs-Haziran döneminde
toplam kýrmýzý et üretiminin
yüzde 2,6, sýðýr eti üretiminin
yüzde 1,2, koyun eti üretiminin
yüzde 6,8, keçi eti üretiminin
yüzde 48,2, manda eti üretiminin yüzde 346,4 artýþ gösterdiðini bildirdi.
Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2014
yýlýnýn Haziran ayýnda, 2013 yýlýnýn Haziran
ayýna göre, tavuk eti üretiminin yüzde 6,4 artýþla
155 bin 345 tondan 165 bin 322 tona, hindi eti
üretiminin yüzde 35,1 artýþla 3 bin 359 tondan 4
bin 538 tona, yumurta üretiminin yüzde 1,8
artýþla 1 milyar 326 milyon 64 bin adetten 1 milyar 349 milyon 899 bin adete, sanayiye aktarýlan
inek sütü miktarýnýn da yüzde 10,8 artýþla 692
bin 84 tondan 767 bin 95 tona çýktýðýný belirtti.
Bayraktar, Haziran ayý itibarýyla son bir yýllýk
dönemde tavuk yumurtasý üretiminin 16 milyar
913 milyon 435 bin adet, tavuk eti üretiminin 1
milyon 813 bin 705 ton, hindi eti üretiminin 44
bin 834 ton, sanayiye aktarýlan inek sütü miktarýnýn da 8 milyon 341 bin 800 tona ulaþtýðýný
vurguladý.
-KIRMIZI ET ÜRETÝMÝBayraktar, bu yýlýn Nisan-Mayýs-Haziran
döneminde toplam et üretiminin 2013 yýlýnýn
ayný dönemine göre, yüzde 2,6 artýþla, 212 bin
885 bin tondan 218 bin 432 tona, sýðýr eti üretiminin yüzde 1,2 artýþla 187 in 587 tondan 189
bin 848 tona, koyun eti üretiminin yüzde 6,8
artýþla 21 bin 959 tondan 23 bin 451 tona, keçi
eti üretiminin yüzde 48,2 artýþla 3 bin 278 tondan 4 bin 859 tona, manda eti üretiminin ise
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Model
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
2012
2012
2011
2010
2010
2008
2006
2005
2003
2005
2002
2000
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
04:01
05:40
12:52
16:40
19:52
21:23
13.08.2014
Ortaokullara din derslerinin
konulmasý (1956) Berlin'de Utanç Duvarý'nýn
yapýlýþý (1961)
KURAKLIK GÜZ AYI
Bu senede kurak gitti havalar
Poyraz sert esiyor çýkmaz davarlar
Korkarým ki boþ kalacak tavalar
Bu soðuklar dondurur mu insaný
Rýza Koçak
Puslandý daðlar kar mý yaðacak
Bilmem sabahlayýn nasýl olacak
Kömürüm yok evde yanmýyor ocak
Bu soðuklar dondurur mu insaný
yüzde 346,4 artýþla 61 tondan 274 tona çýktýðýný
bildirdi.
-KANATLI VE SÜTTE ÝHRACATTZOB Genel Baþkaný Bayraktar, 2013 yýlýnýn
tamamýnda 406 milyon 352 bin 441 dolar
yumurta, 607 milyon 930 bin 13 dolar kümes
hayvanlarý etleri, sakatatlarý ve benzeri ürün, 285
milyon 776 bin 482 dolar süt ve süt ürünleri,
2014 Ocak-Haziran döneminde ise 200 milyon
603 bin 223 dolar yumurta, 315 milyon 783 bin
472 dolar kümes hayvanlarý etleri, sakatatlarý ve
benzeri ürün, 211 milyon 378 bin 232 dolar süt
ve süt ürünleri ihracatý yapýldýðý bilgisini verdi.
-"KIRMIZI ETTE ÝTHALATA KESÝNLÝKLE
KARÞIYIZ"Kýrmýzý ette ithalata kesinlikle karþý olduklarýný bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti:
"Nisan-Mayýs-Haziran döneminde sýðýr,
koyun, keçi ve manda etinin hepsinde bir üretim
artýþý var. Üretim sýkýntýsý olduðunu ileri sürüp
kýrmýzý et ithal edilmesi gerektiðini savunan var.
Hangi gerekçeyle ithalat isteniyor anlamak
mümkün deðil. Ýthalattan bahsedenler, bu üretim rakamlarýný görünce ne diyecekler? Bu üretim rakamlarý ithalat lobilerine ithaf olunur.
Türkiye'nin kýrmýzý ette ithalat yapmasýna gerek
yok. Üretim artýyor. Üretim artmaya da devam
edecek. Üretimi baltalayýcý ithalat gibi söylemlerden vazgeçilmesi gerekir." Haber Servisi
Km.
Citroen c5
wosvagen passat 1.4TSÝ
Ford Focus
Ford Focus Dizel
Wosvagen Caddy Dizel
Chevrolet aveo 1.2. 16 V
Renault Clio III 1.2.1
Megan II Dinamic Dizel
Toyoto Corella (Otomatic) Terra
Toyoto Hliux Pikap
Toyoto Corella Terra
Renault Clio HB ( LPG li)
100.000
20.000
69.000 ( LPG li Orijinal )
142.000 ( 2 parça boyalý )
185.000
132.000
127.000
200.000
Fiat
56.500
67.000
36.500
33.750
30.500
18.750
20.500
24.500
24.000
18.500
18.500
15.500
286.000
200.000
175.000
Ellerin evladý bakar babaya
Bizim oðlan odun koymaz sobaya
Ýlk akþamdan bürünüyor abaya
Bu soðuklar dondurur mu insaný
Kar yaðmur yaðsa bundan iyidir
Soðuktan kendini insan korudur
Bu soðuklar eser eser burudur
Bu soðuklar dondurur mu insaný
Þimdi bakmaz oldu kardaþ kardaþa
Þu devirde gelse fakirlik baþa
Ocak boþtur diye sarýlýn taþa
Bu soðuklar dondurur mu insaný
Komþular bakmazlar düþen fakire
Söz dinlemez bizim komþu Þakire
Hacet vermez varamazsýn Bekire
Bu soðuklar dondurur mu insaný
(KOÇAK DERKÝ) bu soðuklar ne haldýr
Nede olsa kýþýn sonu bahardýr
Güneþ duvar soðuklarý daðýtýr
Bu soðuklar dondurur mu adamý.
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,163
2,889
STERLiN 3,632
JPY YENi 2,117
2,164
2,891
3,634
2,118
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
CEYHUN ECZANESÝ TEL:222 00 10 LOZAN
KAVÞAÐI - METROPOL YANI
ELÝF ECZANESÝ
TEL:224 57 42
GAZÝ CAD. 11/B - BELEDÝYE KARÞISI
Hamdi Ünal
-Önemli Telefonlar-
Tel: 0364 224 20 61 Fax: 0364 224 20 62 Gsm: 0532 641 57 13
Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2857 13 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
:
:
:
:
:
:
Günün Þiiri
Marka
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Kim cennetliklerden olmayý isterse, sâlih
kimselerle beraber olsun. Hâris el-Muhâsibî
"Rahmetullahi aleyh"
Ünal Otomotiv’den
Satýlýk araçlar
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
YILDIZ AJANDA
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
Haber Yönetmeni
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Adnan YALÇIN
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tasarým
Fethi SÜMÜÞ
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
13 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA
HABER
3
16 Aðustos'ta yaban
domuzu ve çakal avý baþlýyor
Orman ve Su Ýþleri Çorum Þubesinden yapýlan açýklamada
yaban hayatýn korunmasý ve gelecek nesillere aktarýlmasý amacýyla yapýlan düzenlemeler hakkýnda bilgi verildi.
Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel konu hakkýnda
yaptýðý açýklamada,
"Ülkemizde kara avcýlýðýný düzenleyen temel yasa 11.07.2003 tarihinde yürürlüðe giren "4915 Sayýlý Kara Avcýlýðý Kanunu" (Kanun) dur.
Kanun, av ve yaban hayvanlarýný ve yaþama ortamlarýyla birlikte
korunmasýný ve geliþtirilmesini amaçlamaktadýr" dedi.
Dünyanýn ortak mirasý olan ve her geçen gün nesilleri tehlike altýna giren av ve yabanýl kaynaklarý sürdürülebilir kýlarak gelecek kuþaklara aktarmanýn, Bakanlýðýn yaný sýra tüm kurum ve kuruluþlarýn ortak
hedefi olmasý gerektiðini kaydeden Temel,
"Ülkemizde 18 yaþýný doldurmuþ silah taþýma ehliyetine sahip av ve
yaban hayatý ile ilgili eðitim alarak sýnavda baþarýlý olan avcýlar, avcýlýk
belgesi ve avlanma izin kartý alma þartýyla yasal olarak av yapabilmektedirler.
Kanunun 3. maddesi uyarýnca oluþturulan Merkez Av Komisyonu
(MAK) her yýl av ve yaban hayatýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi için
karar almaktadýr.
20 Mayýs 2014 tarihinde toplanan MAK 2014-2015 Av Döneminde
avcýlýðýn düzenlenmesine iliþkin 13 sayýlý
kararý almýþtýr.
Karara
göre;
2014-2015
Av
Döneminde ülke genelinde avlanma 16
Aðustos 2014 tarihinde yaban domuzu ve
çakal avý ile baþlayacaktýr.
Avlanma süreleri içinde ve avlanma
günlerinde çarþamba, cumartesi, pazar ve
resmi tatillerde (idari tatiller de dahil)
avlanmak serbesttir. Ayrýca, yaban
domuzu býldýrcýn ve üveyik avý bu avlanma günlerine ek olarak salý gününde de
yapýlabilecektir.
Avcý baþýna bazý av hayvanlarýnýn günlük avlanma limitleri; Býldýrcýn 10, üveyik
8, karatavuk-sakarca 3, çulluk-sakarmeke
4 , yabani tavþan 1, kýnalý keklik - kum kekliði ve çil kekliði toplam 2,
yeþilbaþ-boz ördek- fiyu- çamurcun- macar ördeði-tepeli patkaelmabaþ patka ve çýkrýkçýn toplamda 6, adatavþaný-kaya sansarý 2,
yaban domuzu (bek ve yürüyüþ avýnda avcý baþýna) 2' , tilki 2 adet
olarak belirlenmiþtir.
Avlanma; örnek ve özel avlaklarda yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde, devlet ve genel avlaklarýnda ise Bakanlýkça avlak bazýnda belirlenen yýllýk avlanma kotalarýnýn kullanýmý þeklinde gerçekleþtirilecektir.
Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av
hayvanlarýnýn avlaklarda ve av dönüþünde nakil vasýtasý ve/veya
avcýlarýn üzerinde taþýnabilecek en fazla miktarý; her bir avcý için
yukarýda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aþamazlar.
Ancak bulunduðu ilin dýþýna avlanmaya gidecek avcýlar beyanlarý
doðrultusunda, birbirini takip eden ava açýk iki gün, av dönüþlerinde
bagajlarýnda avcý baþýna iki günlük limiti bulundurabilirler.
4915 sayýlý Kanun ve MAK Kararý Uyarýnca;
Namlu hariç haznesi iki fiþek alacak þekilde sýnýrlandýrýlmamýþ
otomatik, yarý otomatik pompalý vb yivsiz av tüfekler ile havalý tüfek ve
tabancalar, canlý mühre ve çýðýrtkanlar, mekanik, elektronik hareket
kabiliyetine sahip mühreler ile uçurtma þeklindeki mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü deðiþtiriciden oluþan gece avý cihazlarý avlanma araç ve gereci olarak kullanýlamaz.
Zehirli veya uyuþturucu yem, ilaç vb. malzemeler avlanmada kul-
lanýlamaz.
Bakanlýkça izin verilen geleneksel avcýlýk hariç, her türlü kapan,
olta, ilmek, að, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar avlanmada kullanýlamaz.
Kiþilerin kendi ihtiyaçlarýný karþýlayacak mahiyetteki kullandýklarý
aydýnlatma araçlarý hariç, ýþýk yayan araç ve gereçler, þarzlý el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalýþan el projektörleri; petrol türevleriyle çalýþan her türlü ýþýk kaynaðý avda kullanýlamaz, avlaklarda vasýta içinde bulundurulamaz.
Tekne ve benzeri motorsuz araçlar avda kullanýlabilir. Ancak bu
araçlar, üzerleri kapatýlarak güme haline getirilemez. Yivli av tüfekleri
kuþ avýnda kullanýlamaz.
Sulak sahalarda; saz, kamýþ, diken, ot, çuval vb. þeylerle yapýlmýþ
veya toprakta çukur açýlarak hazýrlanmýþ üstü açýk gümeler hariç, özel
mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalý, korunaklý gümeler
yapýlamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanýlamaz. Kara ve hava
araçlarýyla hareket halindeyken avlanýlamaz. Bu araçlar içerisinde
avlaklarda tüfekler kýlýfýnda taþýnmak zorundadýr.
Yaban hayvanlarýnýn yavrularýný yakalayarak alýkoymak; boþ dahi
olsa yaban hayvanlarýnýn yumurtalarýný toplamak ve bulundurmak
yasaktýr.
Av ve yaban hayvanlarýný, tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlý ya da yaralý olarak avlamak yasaktýr,
herhangi bir þekilde canlý yakalanan av hayvanlarý öldürülemez, alýkonamaz. Ýzin almaksýzýn
av ve yaban hayvanlarýný beslemek, büyütmek,
üretmek ve bulundurmak yasaktýr. Ürünlerini
ve hayvanlarýný korumak için tarla, bað ve
bahçelerinde, arý kovanlarýnýn bulunduðu yerde
ve ormanda çalýþtýklarý için çadýr ve barýnaklarýnda, kendilerini korumak amacýyla ruhsatlý yivli veya yivsiz tüfekleri bulunduracaklar,
þube müdürlüklerinden koruma amaçlý av
tüfeði taþýma belgesi almak zorundadýrlar.
Ancak bu kiþiler yanlarýnda tek kurþun fiþek
dýþýndaki diðer fiþekleri bulunduramazlar. Bu
kiþiler tarla, bað ve bahçelerine, arýlarýna,
kendilerine zarar veren yaban domuzu veya
diðer av ve yaban hayvanlarýný ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine
raðmen öldürmek mecburiyetinde kalmalarý halinde, derhal þube
müdürlüðü veya orman iþletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanaðý tutturmak zorundadýrlar.
Avlaklara kedi ve köpekler baþýboþ býrakýlamaz. Mülki amirler, köy
muhtarlarý, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcýlýk kuruluþlarý ve diðer kuruluþlar kendi bölgelerindeki avlaklarý, avcýlara yasaklayamazlar, avlanmanýn yasaklandýðý sahalarda avlanmaya izin veremezler.
Bu karardaki yasaklara, kýsýtlamalara ve düzenlemelere aykýrý
hareket edenler hakkýnda, Kanun, 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu,
5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu, 2872 sayýlý Çevre Kanunu ve
diðer mevzuata göre yasal iþlem yapýlýr.
4915 sayýlý Kara Avcýlýðý Kanununda men edilen fiilleri iþleyenler ile
Merkez Av Komisyonunca belirlenen avlanma esas ve usullerine
uymayanlar hakkýnda her bir aykýrýlýk için 27 Türk Lirasý ile 15.226
Türk Lirasý arasýnda idari para cezasý verilecek, ayrýca av hayvaný
türüne göre 50 Türk Lirasý ile 60 bin Türk Lirasý arasýnda deðiþen
tazminat bedelleri talep edilecektir.
Avcýlarýn avlanma hakkýný elde edebilmeleri için Avcýlýk Belgesi
almalarý ve belirlenen avlanma izin ücretini il þube müdürlüðü döner
sermaye hesaplarýna yatýrmalarý,
Merkez Av Komisyonun 28 Mayýs 2014 tarihli ve 29013 sayýlý Resmi
Gazete'de yayýmlanan 13 sayýlý Kararýndaki diðer avlanma esas ve
usullerine uymalarý zorunludur" ifadelerini kullandý. Yýlmaz MERT
‘Sulanabilir
araziyi çoðaltýp
ürün çeþitliliðini
artýracaðýz’
Çorum Ziraat Odasý
heyeti
Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu'yu
makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette, Çorum Ziraat
Odasý
Baþkaný
Mehmet
Sayan,Genel
Sekreter
Gökhan Güngör, Muhasip
Üye Hayati Selbeþ, Mecitözü
Ziraat Odasý Baþkaný Satýlmýþ
Köse ve Mecitözü Süt Birliði
Baþkaný Metin Ayvaz bulundu.Çorum
Ziraat
Odasý
Baþkaný Sayan yaptýðý konuþmada, "Çorum Ziraat Odalarý
olarak sizlerin destekleri ile
büyük hizmet ve desteklemeler alýyoruz. Yaþadýðýmýz
sorunlarda bizlere desteðinizi
hiç
esirgemiyorsunuz.
Hükümetimize ve sizlere çok
teþekkür
ediyor,
Yeni
Türkiye'nin Cumhurbaþkaný
Sayýn
Recep
Tayyip
Erdoðan'ýn da hayýrlý uðurlu
olmasýný dileriz" dedi.
Salim Uslu da yaptýðý
deðerlendirmede, "Ýstenilen
taleplerin adalet, akýl ve vicdana uygun olmasý kaydýyla
Çorum'un
12.796
km2
topraðýnýn her yerine hizmet
için çalýþýyoruz. Sulu tarýmda
büyük yatýrýmlara imza atýyoruz. Obruk ve Koçhisar
Barajlarýný tamamladýk. En
büyük sulama projelerimiz
olan Koçhisar ve Dutludere
sulamalarýmýz baþladý ve
devam ediyor. Baraj büyüklüðünde birçok göletin yapýmý
devam ediyor. Hedefimiz
Çorum'da sulanabilir bütün
arazilerin sulu tarýma geçirilerek ürün çeþitliliði ve verimliliðini en üst seviyeye yükseltmek. Devam eden baraj ve
göletlerimizin sulamalarýnýn
tamamlanmasýyla Çorum sulu
tarýmda tarih yazacaktýr" þeklinde kaydetti.
Baþkan Çatma
yol çalýþmalarýný
inceledi
Akþemseddin Ýlkokulu'nun
yenilenmesi gündemde
Cumhurbaþkanlýðý seçimleri
için oyunu kullanmak üzere Osmancýk'a gelen AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM Bütçe Plan Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Þenyurt Mahallesi Osmangazi Ýlkokulunda bulunan 1049 nolu sandýkta oyunu
kullandýktan sonra partililerle birlikte
seçim sandýklarý bulunan okullarý
gezdi. Programý çerçevesinde Akþemseddin ilkokulunu da ziyaret eden
Baðcý, burada seçim bina sorumlusu
olarak görev yapan Okul Müdürü
Lütfü Gökgöz ile birlikte okulun birimlerini gezerek bilgiler aldý. Baðcý,
burada yaptýðý açýklamada "Yeþitçatma mahallesinin son yýllarda toplu
konut bölgesi olarak dikkat çektiði ve
bu baðlamda mahallede yer alan yeni
4 konut sitesi ile birlikte nüfus yoðunluðu yaþandýðý bir gerçektir. Dolayýsý
ile oldukça eski olan Akþemseddin Ýlkokulunun binalarý ihtiyaca cevap
vermemektedir. Geçtiðimiz yýl yapýlan giriþimlerle anasýnýfý yenilenmiþ
ve donatýmý da gerçekleþtirilmiþtir.
Anasýnýfý baþta olmak üzere baþarýlarý
ile gündemde olan bu okulumuzun
yenilenme zamaný gelmiþtir. Konuyu
Ýl Milli Eðitim Müdürümüz ile görüþtükten ve gerekli imar incelemeleri
yapýldýktan sonra kat çýkýlmasý ya da
yeni bina yapýlmasý þeklinde ki rapor
neticesinde yapýlacak iþ ve iþlemler
gündeme alýnacaktýr" dedi. Bahadýr
YÜCEL
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma Ýstanbul Baðlantýlý Ýskilip Tosya Karayolu þehir içi
geçiþinde 2,5 kilometrelik alanda devam eden
aþýnma tabakasý sýcak asfalt çalýþmasýnda incelemelerde bulundu. Asfalt çalýþmasý devam ederken
Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüðüne baðlý
ekiplerde yol boyunda bulunan aðaçlarýn budama ve
bakým iþlerini gerçekleþtiriyorlar. Baþkan Çatma
karayollarýndaki incelemelerinin ardýndan yapýmýna
geçtiðimiz hafta baþlanan Þeyhyavsi Camisinde
devam eden Restorasyon uygulamalarýnda gelinen
aþama hakkýnda detaylý bilgiler aldý. Haber Servisi
Atýf-Der'den Baþkan
Çatma'ya ziyaret
Yeni kurulan Atýf-Der
yönetim kurulu üyeleri
Belediye Baþkaný Recep
Çatma'yý makamýnda ziyaret
etti.
Derneðin faaliyetleri hakkýnda Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý bilgilendiren yöneticiler
ziyaret sonrasý yaptýklarý ortak
açýklamada,
"Belediye
Baþkanýmýz ile derneðin kuruluþu, faaliyetleri, tasarýlarý, plan
ve projelerimiz hakkýnda görüþ
alýþveriþinde
bulunduk.
Baþkanýmýzýn da fikir ve görüþlerini aldýk. Kendileri üzerlerine
düþen her türlü desteði göstereceklerini ifade ettiler" þeklinde
kaydettiler.
Makamdaki ziyaretin ardýndan sohbete þehir parkýnda
devam eden Atýf-Der yönetim
kurulu üyeleri Baþkan Çatma'nýn
kendilerine ve çalýþmalarýna gösterdiði ilgiye teþekkür ettiler.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
13 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA
HABER
4
"Yeni Türkiye'nin tarihi baþarýsý
yeni anayasa ile taçlandýrýlmalý"
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný
Ahmet Saatçi, þube baþkanlarýnýn katýlýmýyla düzenlediði basýn
toplantýsýnda 12.Cumhurbaþkanlýðý seçimleriyle ilgili deðerlendirmelerde bulundu.
Seçimlerin, demokratik, yeniden büyük Türkiye, ileri demokrasi
ve dünya mazlumlarýnýn sözcülüðü olma adýna tarihi bir baþarý
olduðunu ve millet geleceðini tayin ettiðini dile getiren Ahmet
Saatçi, yeni Türkiye'nin tarihi baþarýsýnýn yeni anayasa ile taçlandýrýlmasý gerektiðini söyledi.
"Bu balkon konuþmalarýnýn hayata geçmesi için hangi adýmlarýn atýlmasý gerekir sorusunda yasama-yürütme-yargý, kuvvetler
ayrýlýðý, icracý baþbakan, onay makamý cumhurbaþkanlýðý gibi
konular vardý" diyen Saatçi, "Bunlarýn bir kýsmýnýn hayata
geçmediðini gördük. Ama bu sefer istiyor ve bekliyoruz ki balkon
konuþmasý 77 milyonun konuþmasýna dönüþsün. Balkon konuþmasýnda Türkiyelilik olarak Erdoðan'ýn önemle üzerinde durduðu o
kavramlar hayata geçsin. Memur-Sen halkýn seçtiði ilk
Cumhurbaþkaný olan Erdoðan neleri yaparsa balkon konuþmasý
anlamlý hale gelir sorusuna cevap olsun diye 5-6 madde hazýrladýk.
Biz öteden beri milletin ve devletin demokratikleþmesini
önemsedik. 2010 referandumuyla istikameti millet olan bir sisteme
geçmiþtik, dün millet kendi baþkanýný seçerek milletin demokratikleþmesini tamamlamýþ oldu. Burada milletin beklentisi yeni
anayasayla bu milletin taleplerini taçlandýrmak olmalýdýr. Biraz
daha açacak olursak; yeni anayasa, çözüm süreci, eþit yurttaþlýk,
ileri demokrasi ile Köþk seçimleri taçlandýrýlmalýdýr. Seçim sonucunda eski Türkiye özlemi içinde olanlar dün bir kez daha
yenilmiþtir" dedi.
Yapýlan demokratik seçimin yeni Türkiye açýsýndan bir milat
olduðu,
seçimi,
milletin
iradesinin önünde engel kalmamasý açýsýndan bir zafer olarak
görmek gerektiðini belirten
Saatçi,
"Cumhurbaþkanýný
doðrudan halkýn seçmesini,
seçimin birinci turda bitmesi,
seçim sürecinde konuþulanlarýn
millet tarafýndan onaylanmýþ
olmasý, demokratik Türkiye
adýna dünya mazlumlarýnýn
sözcülüðü adýna, yeniden büyük
Türkiye adýna gurur duyulacak,
iftihar edilecek bir tablonun
ortaya çýkmýþtýr. "Sayýn Recep
Tayyip Erdoðan'a ve milletimize
hayýrlý olsun. Ýleri demokrasinin
teorik olarak cümlelerini kuruyorduk, ama iþ sandýða gelince ya
millete güvenmeyen ya da milletin yetkisini birilerinin istediði
gibi kullanabileceði ara unsurlar oluyordu. Milletvekillerini halk
seçiyordu, ama halkýn seçtiði milletvekilleri cumhurbaþkanýný
seçerken millete raðmen icraatlar yapabiliyordu. Þimdi millet
doðrudan duruma el koydu, geleceðini tayin etti. Seçimler,
demokratik, yeniden büyük Türkiye, ileri demokrasi ve dünya
mazlumlarýnýn sözcülüðü olma adýna tarihi bir baþarýdýr. Millet
geleceðini tayin etti. Dünkü bu milletin zaferlerinden birisi eski
Türkiye özlemi duyanlarýn çatý aday arayýþýyla millete raðmen küresel ve ulusal aktörlerin, Gezi olaylarý, 17 Aralýk gibi Türkiye'nin
altýný oymak isteyenlerin dün vesayet teneffüsü bitmiþtir, bu kesin
bir zaferdir" þeklinde kaydetti.
"Sadece Türkiye deðil dünya mazlumlarý da kazandý" diyen
Saatçi, "Biz hiç kimsenin can emniyetinin zedelenmediði yeni bir
dünya istiyoruz. Karizmatik ve güçlü bir liderin Türkiye cumhurbaþkaný olmasý dünya mazlumlarýnda büyük mutluluk meydana
getirdi. Doðu Türkistan, Gazze, Arakan ve Osmanlýnýn ayak bastýðý
bütün coðrafyalarda büyük mutluluk var. Elbette burada iç sorunlarýný çözmüþ, milletin birinci turda seçtiði güçlü bir
Cumhurbaþkanlýðý yapýsý ve dominant, karizmatik bir liderin
buraya gelmiþ olmasý dünya mazlumlarýnýn bayramýna döndü.
Türkiye'den daha çok dünya mazlumlarýnýn yaþadýðý ülkelerde
bayram var. Doðu Türkistan, Gazze, Bosna Hersek, Türkmeneli,
Orta Afrika, Arakan, dünyanýn neresinde olursa olsun artýk
Osmanlý'nýn mirasçýsý… Osmanlý'nýn mirasçýsý derken neyi kastediyorum? Savaþta bile kadýnlara, çocuklara, yaþlýlara dokunmayan
bir milletin mirasçýsý yeni Türkiye elbette dünya mazlumlarýnýn da
tek ümidi olacak. Bu zafer milletimize ve dünya mazlumlarýna
hayýrlý olsun" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL
Alaca Engelliler
Derneði'nden yardým
Þimdiye kadar 150'ye
yakýn tekerlekli sandalye
baðýþýnda bulunan Alaca
Engelliler Derneði bunlara bir
yenisini daha ekledi.
Dernek Ömerbey Köyünde
oturan Sadýk Faký adlý engelliye
manuel tekerlekli sandalye
hediye etti.
Dernek Baþkaný Ahmet
Görür, sandalyeyi gönderen
Belçika'da yaþayan hayýrsever
Mithat Þahin'e teþekkür etti.
Ahmet Görür, "Engellileri
sevindirmenin
mutluluðunu
yaþarken bu tür faaliyetlerin
gerçekleþtirilmesinde
emeði
geçen,
yardýmcý
olan,
derneðimizin çorbasýnda tuzu
olan bütün hayýrseverlerimizi
tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandý. Uður ÇINAR
KPSS
birincileri
ödüllerini aldý
Kaymakamlardan
Kaya'ya tebrik
YÝTÝK
Çorum Emniyet Müdürlüðünden
aldýðým ehliyetimi, 19 UN 100 plakalý
aracýmýn ruhsatýný ve SRC belgemi
kaybettim.Hükümsüzdür. Ýbrahim oðlu
1959 doðumlu Recep Çiftçi
30 Mart Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri sonrasýnda göreve
gelen Çorum Ýl Genel Meclis
Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya il protokol üyeleri ve vatandaþlardan ziyaretler devam ediyor.
Son olarak Ýl Genel Meclis Baþkaný Kaya'yý Uðurludað Kaymakamý
Hasan Gümüþçüoðlu ve onun ardýnda da Laçin Kaymakamý Mehmet Er-
han ziyaret ederek, kendisine yeni
görevinden dolayý baþarý dilediler.
Uðurludað Kaymakamý Gümüþçüoðlu ve Laçin Kaymakamý Erhan'ý
makamýnda konuk eden Ýl Genel
Meclis Baþkaný Kaya, her iki ziyarette
de ilçelerin ve ilçelere baðlý köylerin
sorunlarý hakkýnda bilgi alýrken, ziyaretlerinden dolayý Ýlçe Kaymakamlarýna teþekkürlerini iletti. Haber Servisi
Yargý Akademi KPSS'de
dereceye giren öðrencilerini
ödüllendirdi.Çorum
Yargý
Akademi öðrencileri temmuz ayýnda yapýlan Kamu Personeli Seçme
Sýnavý'nda P3, P10 ve P49-P37-P54
puan türlerinde Çorum ve Türkiye
dereceleriyle Yargý Akademi'nin
baþarýlarýna yenilerini eklediler.
Mustafa Yýlmaz, Ýstatistik
alanýnda Türkiye 1.si KPSS P3
puan türünde Çorum 1.'si ve
Türkiye 24.'sü olurken, Yavuz
Elmas Çorum 2.'si ve Türkiye 86'sý
kendi alanýnda Türkiye 4.sü,
Mustafa Emin Söylemez de Çorum
3.'sü ve
Türkiye 91.'si kendi
alanýnda Türkiye 11.si oldu.
KPSS P10 puan türünde de Ýlker
Yaþar Çorum 1.'si ve Türkiye 158.'si
Elektronik Öðr. Alanýnda Türkiye
3.sü, Murat Kürþad Derviþoðlu
Çorum 2.'si ve Türkiye 170.'si Sýnýf
Öðr. Alanýnda Türkiye 387.si, KPSS
A (P49-P37-P54) puan türünde de
Mehmet Oðuztav Çorum 1.'si oldu.
Platin Eðitim Kurumlarý
Kurcusu Haydar Etli ve Yargý
Akademi eðitmenleri tarafýndan
KPSS sýnavýnda dereceye giren
öðrencilere hediyeleri verildi.
Alanýnda Türkiye ve Çorum 1.si
Mustafa Yýlmaz, "KPSS'ye hazýrlanýrken bizlere her daim destek
veren ve her anýmýzda yanýmýzda
olan baþta ailelerimiz olmak üzere
öðretmenlerimize, yöneticilerimize
teþekkürü bir borç biliriz. Bu
baþarýyý saðlamamýzda iyi bir
rehberlik ve eðitim veren Yargý
Akademi'nin önemli bir yeri var.
Bizim baþarýya giden yolda ilk tercihimiz Yargý Akademi oldu ve bu
kararýmýzýn da iyi bir tercih
olduðunu
sýnav
döneminde
gördük. Bugün burada olmaktan
dolayý da ayrýca mutluyuz" dedi.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
13 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA
HABER
5
Proje deðerlendirme
toplantýsý yaptýlar
Minikler sünnete hazýr
16 Aðustos Cumartesi günü yapýlacak olan Çorum
Belediyesi Sünnet Þöleni'nde sünnet olacak çocuklarýnýn kýyafetleri daðýtýldý.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlunun da
katýldýðý törenle daðýtýlan sünnet kýyafetlerini alan çocuklarýn sevinci gözlerinden okunuyordu. Pantolon, gömlek, yelek, asa, pelerin ve þapkadan oluþan sünnet kýyafetlerinin
daðýtýmý Veli Paþa Konaðýnda
gerçekleþtirildi.
Daðýtým töreninde konuþan
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, her yýl düzenledikleri sünnet þöleninde bu güne
kadar 2 bin 250 çocuðun sünnetini gerçekleþtirdiklerini söyledi.
Yabacýoðlu, "Ýnþallah bu yýlda
500 çocuðumuzun sünnetini gerçekleþtireceðiz. Bu zamana kadar
400'e yakýn evladýmýz sünnet olmak için Belediyemize kaydýný
yaptýrdý. Bu sayýnýn Cumartesi
gününe kadar 500'ü bulacaðýný
tahmin ediyoruz. Bizim geleneðimizde bu tür anlarýn özel bir yaný
vardýr. Anne ve baba olmanýn
hem dinimizde hem kültürümüzde ki karþýlýðýný düþündüðümüzde anne baba ve evlatlar arasýnda
yaþanan bu mutlu anlarýn ne ifade ettiðini görebiliriz. Çocuðumuz olur, düðünümüz olur, torunumuz olur, askere gidenimiz
olur. Bunlar bizim toplumumuzu
bir araya getiren, dargýnlarý barýþtýran, hayattaki yükümüzü
hafifleten önemli anlardýr. Eþimizle, dostumuzla, komþumuzla bu mutluðu paylaþýrýz. Bu paylaþýmý þehrimize yay-
mak, caddelerimizi sokaklarýmýzý bu paylaþýmdan doðacak
bereketle süslemek bizim için çok büyük bir mutluluktur"
dedi.
Yabacýoðlu, "Belediye olarak her yýl yaptýðýmýz sünnet
þölenini sadece bir eðlence olarak görmüyoruz. Ailelerimizin ve çocuklarýmýzýn böyle mutlu bir günü yaþamasý için
gereken ihtiyaçlar belediyemiz tarafýndan karþýlanýyor. Her
alanda olduðu gibi hemþehrilerimize en güzel ve en
kaliteli hizmeti sunmaya
çalýþýyoruz. Bu þehrin birliðine beraberliðine yardýmcý
olacak her türlü etkinliði en
iyi þekilde yapmaya çalýþýyoruz. Geleneksel sünnet
þölenini de bu etkinliklerin
en önemlilerinden biri. Ailelerimizin ve çocuklarýnýn
bu mutlu gününde onlarý
sevindirmek, onlarýn yüzünde tebessüme neden olmak, Belediyecilik anlayýþýmýzýn nasýl olduðunu gösteriyor. Bunun yanýnda yapýlan hizmeti bir bütün olarak vermek, Belediyemizin
vatandaþlarýna hizmet etme
düþüncesini en iyi þekilde
yansýtýyor. Cumartesi günü
gerçekleþtireceðimiz Sünnet Þöleni'mizin hem ailelerimize, hem çocuklarýmýza, hem de Çorumlumuza
hayýrlar getirmesini temenni ediyorum. Ýnþallah çocuklarýmýzýn ikinci mürüvvetlerini de görmek nasip olur. Katýlýmýnýz için teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL
Azeri gençler Çorum'u tanýdý
Azerbaycan'nýn baþarýlý gençleri Çorum'u gezdi. Bu yýl 6.
sý düzenlenen Dostluk ve Kültür Gezisi kapsamýnda 54
Azeri genci, Türkiye turuna çýktý. Samsun'un ardýndan
Çorum'un tarihi ve turistik mekânlarýný gezen gençler
Çorum'a hayran kaldý.
Çorum Belediyesi'nin kendileri için düzenlediði öðle
yemeðinde Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan,
Alper Zahir ile Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan
ile bir araya gelen gençler gördükleri ilgiden memnun kaldý.
Yemekte bir konuþma yapan Turhan Candan, ünlü Azeri
þair Bahtiyar Vahapzade'nin torunlarýný aðýrlamaktan dolayý
memnun olduklarýný söyledi.
"Ayrý coðrafyalarda yaþýyor
olsak da damarlarýmýzda ayný
kaný taþýyoruz" diyen Candan,
Türkiye ile Azerbaycan'ýn iki
devlet tek millet olduðuna
dikkat çekti.
"Belki bir gün bizler ya da
çocuklarýmýz
Azerbaycan'a
gelir siz de bizi misafir edersiniz"
þeklinde
konuþan
Candan bu kültür köprüsünün
kurulmasýna vermiþ olduðu
destekten dolayý Çorumlu olan
Ýstanbul Milletvekili Feyzullah
Kýyýklýk'a teþekkür etti.
Yemekte
duygu
ve
düþüncelerini dile getiren
gençlerden
Gülnaz
Mehmedova, kendilerini yemekte aðýrlayan Çorum
Belediyesine teþekkür etti. Balýkesir Üniversitesi'nde öðrenci olduðunu anlatan Mehmedova, böylesi bir geziye katýlabildiði için þanslý olduðunu söyledi. Elvan Ahmedova ise
"Bizi Türkiye'de yalnýz býrakmayan, ilgi gösteren, dostça
misafir eden herkese þükranlarýmýzý sunuyoruz" diye
konuþtu.
Ýnci Restaurant'taki öðle yemeði hatýra fotoðrafý ile son
bulurken, baþarýlý gençler Türkiye turuna Ankara, Afyon ve
Çanakkale ile devam edecek. Haber Servisi
Leonardo da Vinci-Avrupa Birliði Mesleki Eðitim
Programý Hareketlilik projeleri
kapsamýnda "Avrupa ülkelerinde
özel eðitime muhtaç bireylerin
eðitimlerinde ki yeniliklerin incelenmesi" adlý projenin deðerlendirme toplantýsý yapýldý.
Toplantýya Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi uzmanlarý ve proje
yerel ortaklarý; Çorum Bilim ve
Sanat Merkezi, Çorum Eðitimciler Birliði Sendikasý, Çorum Gül
Gençlik Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði (GÜL-DER), Sungurlu Rehberlik ve Araþtýrma
Merkezi, Fiza Eðitim ve Aile Danýþmanlýðýndan oluþan eðitimci
yararlanýcýlarý katýldý.
Katýlýmcýlar Almanya- Ýspanya'da bulunduklarý iki haftalýk süre içersinde yurtdýþý ortaklarýnýn
nezaretinde mesleki olarak inceleme ve araþtýrmalarda bulundular, çalýþmalara ve seminerlere katýldýlar.
Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Demir konu
hakkýnda verdiði bilgide,
"Proje konusuyla ilgili olarak
her gün bir kurum veya kuruluþ
olmak üzere, engellilerle ilgili eðitim ve çalýþmalar yapan okullara,
sivil toplum kuruluþlarýna, ticari
kuruluþlara ziyaretler gerçekleþtirmiþlerdir. Proje kapsamýnda kendilerini mesleki olarak geliþtirmenin yanýnda kültürel,
pedagojik ve dilsel olarak da yenileme
imkaný bulmuþlardýr, iki ülke arasýndaki
eðitim farklýlýklarýný, özel eðitime muhtaç bireylerin eðitimlerinde ki çalýþmalarý, uygulamalarý ve yenilikleri yerinde
görmüþler, bu alanda yapýlan çalýþmalara dahil olmuþlar, gözlemlemiþler ve ülkemizle karþýlaþtýrma fýrsatý bulmuþlardýr. Karþýlýklý mesleki bilgi alýþveriþi saðlamýþlardýr. Ülkemizdeki özel eðitime
muhtaç bireylerle ve engelli vatandaþlarýmýzla ilgili yapýlacak olan çalýþmalarda
uygulanabilirliðini tartýþmýþlardýr.
Özellikle bu baðlamda Müdürlüðümüzün koordinesinde gerçekleþtirilen
projenin müdürlüðümüz personellerine
katkýlarý, mesleki alanda farkýndalýk
oluþturmasý, ziyaret edilen ülkelerdeki
Özel Eðitim Hizmetlerinin ülkemizle
karþýlaþtýrýlmasý açýsýndan önemli olduðu bundan sonra gerçekleþtirilmesi düþünülen projeler için büyük katký saðlayacaðý tartýþýlmýþtýr" dedi.
RAM Müdürü Tahir Demir, projenin
hazýrlanmasý ve uygulama basamaklarýnda emeði geçen proje ortaklarýna da
teþekkür etti. Yasin YÜCEL
Erasmus+
öðrencilerine dil eðitimi
HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile
yurtdýþýna gidecek öðrencilere
yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye
baþladý.Hitit Üniversitesinin her geçen
gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden
yurt dýþýnda 1 ya da 2 dönem eðitim
almak üzere gitmek isteyen öðrenci sayýsý
da her geçen gün artýyor. Üniversitenin
deðiþik fakültelerinde eðitim gören
öðrenciler yapýlan sýnavlarda baþarýlý
olarak yurt dýþýnda anlaþmalý olan
üniversitelerin bölümlerinde eylül ayýndan itibaren eðitim almak üzere belirlendi.Öðrenciler gittikleri ülkelerde ve
bölümlerde hem Türkiye'yi hem de
üniversiteyi temsil edecekler. Dönem
boyunca alýp baþarýlý olduklarý dersleri,
kendi bölümlerindeki ders müfredatlarýna uygun olarak eleþtirilecek ve bu derslerden baþarýlý sayýlacaklar.
Öðrenciler gittikleri ülkelerde genel
olarak Ýngilizce konuþacak ve seçmiþ
olduklarý derslere girerek sýnav ve ödev
gibi sorumluluklarý yerine getirecekler.
Bu aþamada sahip olduklarý Ýngilizce dil
yeterliklerini desteklemek amacýyla ana
dili Ýngilizce olan ve HÝTÝTSEM'de tam
zamanlý olarak çalýþan ABD uyruklu
Ýngilizce Öðretim elemanlarý ile de yoðun
bir eðitim almaya baþladýlar.
HÝTÝTSEM'de verilen eðitim özellikle
Erasmus+ kapsamýnda yurtdýþýna gidecek öðrencilere yönelik olarak belirlenmiþ ve içeriði zenginleþtirildi. Dersler
Joseph Anthony Wheeler, Stacy D.
Taylor ve William J. Hagood tarafýndan
veriliyor ve öðrencilerin ihtiyaç duyacaklarý tüm konularý kapsýyor. Eðitim,
HÝTÝTSEM binasýnda Pazartesi, Salý,
Perþembe ve Cumartesi günleri 14.00 17.00 saatleri arasýnda toplam 1 ay ve 48
saat üzerinden öðrencilere ücretsiz olarak
saðlanýyor. Farklý telaffuz aksanlarýna
göre de içeriði zenginleþtirilen bu eðitim
ile öðrencilerin baþarýsýna baþarý katmak
hedefleniyor. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
13 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Baþbakanlýk, sýnavla
sözleþmeli personel alacak
Baþbakanlýk Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü,
sýnavla 80 sözleþmeli personel alacak.
Baþbakanlýk Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü,
Cumhuriyet Arþivi Daire Baþkanlýðý "Ankara" ve Osmanlý
Arþivi Daire Baþkanlýðý "Ýstanbul" da çalýþtýrýlmak üzere,
sýnavla 80 sözleþmeli personel alacak.
Sözleþmeli personel
alýmýyla ilgili ilan Resmi
Gazete'nin
dünkü
sayýsýnda
yayýmlandý.
Buna göre, Baþbakanlýk
Devlet Arþivleri Genel
Müdürlüðü sýnavla Tarih,
Türk Dili ve Edebiyatý,
Ýlahiyat, Ýslami Ýlimler,
Arap Dili ve Edebiyatý,
Fars Dili ve Edebiyatý,
Tarih Öðretmenliði, Türk
Dili ve Edebiyat Öðretmenliði, Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öðretmenliði, Arapça Öðretmenliði,
Türkçe
Öðretmenliði
bölümlerinden 40 kiþi,
Restorasyon, Geleneksel
Türk El Sanatlarý, Kültür
ve Tabiat Varlýklarýný
Koruma ve Onarým, Cilt,
Sanat Tarihi alanlarýndan 30 kiþi, Arþivcilik, Bilgi ve Belge
Yönetimi,
Dokümantasyon
ve
Enformasyon,
Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalýþmalarý bölümlerinden ise 10 kiþi alacak.
Sýnava baþvurmak isteyen adaylar baþvurularýný 18-29
Aðustos
2014
tarihleri
arasýnda
http://www.basbakanlik.gov.tr/ ve http://www.devletarsivleri.gov.tr Ýnternet adreslerinden "Sözleþmeli Personel
Baþvuru Formu"nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda
yapacaklar. Baþvuru formuna yüklenilecek vesikalýk
fotoðraf, son 6 ay içinde çekilmiþ
ve adayý kolaylýkla tanýtabilecek
nitelikte olacak. Adaylar internet
üzerinden bilgilerini kaydedip
Baþvuru Formunun çýktýsýný alýp
imzalayacaklar. Giriþ sýnavýna
katýlmaya hak kazandýðý tespit
edilen adaylarýn listesi 2 Eylül
2014
tarihinden
itibaren
http://www.basbakanlik.gov.tr ve
http://www.devletarsivleri.gov.tr
adreslerinde, Ankara'da Genel
Müdürlük
ve
Ýstanbul'da
Osmanlý Arþivi Daire Baþkanlýðý
hizmet binasý giriþlerinde ilan
edildikten sonra, sýnava girmeye
hak kazanan bu adaylar; giriþ
sýnavýna katýlabilmek için, baþvuru formuna ilave olarak aþaðýdaki
belgeleri 3-12 Eylül 2014 tarihleri
arasýnda Devlet Arþivleri Genel
Müdürlüðü Gayret Mahallesi
Yenimahalle/Ankara adresine kargo-taahhütlü posta, APS
yoluyla veya elden teslim edecekler. Adaylarýn sözlü sýnava
katýlabilmesi için yazýlý sýnavdan 100 tam puan üzerinden 70
ve üzeri puan almalarý gerekecek.
Türk-Ýþ: Yeni dönemde
öncelik ekonomik refah olmalý
Türk-Ýþ Genel Baþkaný Ergün Atalay, cumhurbaþkanlýðý seçimiyle yeni bir döneme girildiðini, bu
yeni dönemde önceliðin ekonomik refah artýþý ve
gelirin adil daðýlýmý olmasý gerektiðini belirtti.ekonomik
refah artýþý ve gelirin adil daðýlýmý olmasý gerektiðini belirtti.
Atalay yaptýðý yazýlý açýklamada, cumhurbaþkaný seçiminin büyük bir olgunluk içinde tüm yurtta barýþ içinde
gerçekleþtiðini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti döneminde ilk defa Cumhurbaþkaný halkýn oyuyla doðrudan
seçilmiþ ve böylece yeni bir döneme girilmiþtir" dedi.
Yapýlan seçimlerde Recep Tayyip Erdoðan'ýn ilk turda
geçerli oyu saðlayarak 12. Cumhurbaþkaný olduðunu vurgulayan Atalay, "Cumhurbaþkanýný tebrik eder, yeni
görevinde baþarýlar dilerim. Seçimde aday olan Sayýn
Ekmeleddin Ýhsanoðlu ve Sayýn Selahattin Demirtaþ da
sürdürdükleri seçim kampanyasýyla demokratik sürecin
iþlemesine büyük katkýda bulunmuþlardýr" ifadelerini kullandý. Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle yeni bir döneme gir-
ildiðini bu yeni
dönemde önceliðin,
ekonomik refah artýþý
ve
gelirin
adil
daðýlýmý
olmasý
gerektiðini belirtti.
Atalay, " Özellikle
sendikal örgütlenmenin
önündeki
engellerin kaldýrýlmasý ve her iþçinin
özgür bir þekilde
istediði sendikaya
üye
olabilmesi
mümkün olmalýdýr.
Taþeron çalýþtýrma
biçimi
ortadan
kaldýrýlmalýdýr.
TÜRK-ÝÞ, bu doðrultuda uygulanacak politikalara gerekli
katkýyý vermeye ve toplumsal uzlaþýnýn saðlanmasý
çabalarýna devam edecektir" dedi.
Türkler yurtdýþýnda alýþ-veriþ
için yabancý dil istiyor
Dünyanýn en büyük online dil
öðrenme aðý busuu'nun araþtýrmasý, kullanýcýlarýn yurtdýþý seyahatlerindeki yabancý dil alýþkanlýklarýný
ortaya koydu. Busuu, 35 binden fazla
kiþinin katýldýðý Seyahat Araþtýrmasý
sonuçlarýný açýkladý. Araþtýrma, Türk
kullanýcýlarýn yurtdýþýnda yabancý dili
en çok alýþveriþ yapmak için faydalý
bulduklarýný gösterdi. Türk kullanýcýlarýn yurtdýþýndaki en büyük
sýkýntýsý ise sokaktaki insanlar onlarla
konuþmak istediðinde sadece gülümsemek zorunda kalmak oldu.
Busuu'nun dünyada yaptýðý araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 60'ýný erkekler,
yüzde 40'ýný ise kadýnlar oluþturdu.
Araþtýrmaya yanýt verenlerin yüzde
34'ü ise 18-34 yaþ arasýndaki kullanýcýlar.
Araþtýrma yabancý dil öðrenirken
teknolojiyi en çok kullananlarýn ise
Türk kullanýcýlar olduðunu gösterdi.
Kullanýcýlarýn yüzde 41.4'ü seyahat
etmeden önce bazý temel cümleleri
öðrenmek için uygulama indirdiklerini
söyledi. Alman kullanýcýlarýn yüzde
21'inin seyahatlerde Gezi Rehberi kullandýðýný görünce Türk kullanýcýlarýn ne
kadar teknoloji meraklýsý olduklarý da
ortaya çýkýyor.
Busuu'nun araþtýrmasýndan çýkan
Türkiye'ye özel ilginç sonuçlar ise þöyle
sýralanýyor:"Katýlýmcýlarýn yüzde 66'sýný
18-34 yaþ arasý kullanýcýlar oluþturdu.
Türkiye'deki kullanýcýlarýn yüzde
72.1'i "Eðer bir dil seçebilseydiniz seyahat ederken hangi dili konuþmak isterdiniz' sorusuna Ýngilizce yanýtýný verdi.
"Yurtdýþýnda seyahat ettiðinizde en
yararlý cümle hangisi?' sorusunun
yanýtý ise yüzde 47.2 ile, "I would like to
go to... (Þuraya gitmek istiyorum)'
oldu.
"Gezinin hangi alanýnda yerel dili
konuþmanýn
yararlý
olduðunu
düþünüyorsunuz?' sorusuna verilen en
yüksek yanýt ise yüzde 40.4 ile
"Maðazada alýþveriþ yaparken' oldu.
Kullanýcýlar, "Tatilde yabancý dil
konuþamadýðýnýz için baþýnýza gelen en
sýkýntýlý durum neydi?' sorusuna yüzde
54.7 ile "Sokakta insanlarla konuþmak
istediðimde sadece gülümsemek
zorunda kalmak' yanýtý verildi.
Türk kullanýcýlar, "Yerel dili konuþamadýðýnýz bir yerde olduðunuzda ne
yaparsýnýz?' sorusuna ise yüzde 46.4 ile
"Bir dil uygulamasý kullanýrým' diye
yanýt veriyor. Brezilya ve Ýspanya da bu
soruya yüzde 36 ve yüzde 35 ile ayný
yanýtý veriyor. Türkiye'de klasik
Ýngilizce sözlük kullananlarýn oraný ise
yüzde 32.6'da kalýyor.
ÖSYM uzman yardýmcý
sýnav sonuçlarý açýklandý
Ölçme, Seçme ve
Yerleþtirme
Merkezi
Baþkanlýðý'nýn düzenlemiþ olduðu uzman yardýmcý sýnav sonuçlarý açýklandý.
Sözlü sýnava katýlmaya hak
kazanan adaylarýn, 18 - 22
Aðustos
2014
tarihleri
arasýnda baþvuru yapmalarý gerekecek.
13 Temmuz 2014 tarihinde yapýlan
Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi
Baþkanlýðý Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme
Merkezi uzman yardýmcýlýðý yazýlý
sýnavýna giren adaylar için sýnav
sonuçlarý ile sözlü sýnav tarih ve saatleri
açýklandý.
ÖSYM'nin
internet
sitesinden
edinilen bilgiye göre, sözlü sýnava katýlmaya hak kazananlarýn, ÖSYM
Baþkanlýðý Bilkent/Ankara adresinde
hazýr bulunmalarý gerekecek. Sözlü sýnava katýlmaya hak kazanan adaylarýn, 18
Aðustos 2014 - 22 Aðustos 2014 tarihleri
arasýnda, kendi el yazýlarý ile yazýlmýþ
özgeçmiþleri ile lisans diploma veya
mezuniyet belgelerinin aslýný veya noter
onaylý suretini þahsen veya posta yolu ile
ÖSYM Ýnsan Kaynaklarý ve Destek
Hizmetleri Daire Baþkanlýðýna ulaþtýrmalarý gerekecek. (Ýsteyen adaylar, lisans
diploma veya mezuniyet belgelerinin
aslýný ibraz ederek ÖSYM Baþkanlýðýna
bir örneðini onaylatabilecekler, onaylý
örneði ve özgeçmiþleri ile birlikte belirtilen tarihe kadar þahsen ÖSYM'ye teslim edebilecekler.
TEK
YILDIZ
2
13 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA
HABER
7
Whatsapp
ücretli olacak mý?
Facebook'un Whatsapp'ý almasýyla birlikte
Whatsapp'ýn paralý olacaðýný ve atýlan mesaj baþýna ücret talep edeceði tekrar gündeme geldi.
Whatsapp'ýn yönetiminin el deðiþtirmesiyle birlikte
Facebook'un 19 milyar dolarlýk harcamasýnýn karþýlýðýný
alabilmek için Whatsapp'ý ücretli hale getireceðini düþünenler bunu fýrsata çevirdi.
Whatsapp'ta geliþigüzel kullanýcýlara gönderilen
mesajda 'Whatsapp cumartesi sabahý ücretli olacak. En az
10 kiþiye bu mesajý gönderirsen logon mavi olacak ve
ücretsiz kullanmaya devam edebilirsin. Whatsapp 0.01
euro / mesaj olacak." deniyor.Ancak böyle bir þey söz
konusu deðil. Whatsapp'ýn yeþil logosu siz mesajý kaç
kiþiye gönderirseniz gönderin mavi olmayacaðý gibi,
zaten Whatsapp'ýn mesaj baþýna ücret almasý þirketin
gündeminde bile yok.Whatsapp'ýn kullanýcýlardan yýllýk
bir defaya mahsus ücret aldýðý doðru; ancak mesaj baþýna
ücret alýmý söz konusu deðil. Bu nedenle bu tür mesajlara
hiçbir þekilde itibar edilmemesi gerekiyor.Geçen yýl da
benzeri bir formatta birçok Whatsapp kullanýcýsýna mesaj
geliyordu. Mesajda da yine Whatsapp'ýn ücretli olacaðý;
ancak bu mesajý x kiþiyle paylaþtýðýnýzda logonuz mavi
olacak ve uygulamanýn bu haliyle ücretsiz kullanýlabileceði dile getiriliyordu. Elbette bu bir tuzak mesajdý. Bu
mesajlara inanan kiþilerin çokluðu nedeniyle mesajlar
kýsa sürede yayýldý. Mesajlar sosyal medyada da o kadar
yoðun konuþuldu ki Twitter'da en çok konuþulanlar listesine girdi
Doðal SÝT alanlarýna HES yapýlamayacak
Bankalarýn attýðý
SMS'leri teyit edin
Emniyet, Bakanlýktan gelen
mesajlarýn bankalar aracýlýðýyla
teyit etmesi için vatandaþý uyardý.
Siber dolandýrýcýlýkla ilgili vatandaþlarý
uyaran
Emniyet
Genel
Müdürlüðü Siber Suçlarla Mücadele
Daire
Baþkanlýðý,
vatandaþlarýn
bankalardan gelen SMS'lerin içeriðini
üçüncü
kiþilerle
paylaþmalarýný,
mesajlarý yine bankalara teyit edilmesi
gerektiðini öðütledi.
Bir vatandaþýn, "Sanal ortamda
alýþveriþ yaparken, siber suçlara zemin
hazýrlayan en sýk yapýlan hatalar
neler?" sorusunu cevaplandýran Siber
Suçlarla Mücadele Daire Baþkanlýðý,
cep telefonu ile arayarak kendilerini
polis, savcý, bankacý ya da diðer kamu
görevlisi olarak tanýtan þahýslara itibar
edilmemesi gerektiðinin altýný çizdi.
Yapýlan açýklamada þu ifadelere yer
verildi: "Sizlerden talep edilen kimlik
ve kredi kartý bilgilerini ne suretle olursa olsun paylaþmamalýsýnýz. Bankalar
tarafýndan gönderilen SMS' leri üçüncü
þahýslar ile paylaþmamalý, gelen SMS
içeriðini teyit etmek için bankalar ile
görüþmelisiniz. Sizler, güvenlik güçleri
tarafýndan sadece davet amacý ile aranmaktasýnýz, kredi kartý ve kimlik bilgilerinizin talep edilmediðini unutmayýnýz. Google ve benzeri arama
motorlarýnda ilk sýralarda çýkan
sitelerin güvenli olduðu kanaati yanlýþtýr. Dolandýrýcýlarýn ilk yaptýðý iþ
arama motorlarýna kendi sitelerini
tanýttýrmak ve belirledikleri kelimeler
arandýðýnda ilk sýrada çýkmalarýný
saðlamaktýr. Bunun için güvenli
olduðunu bildiðiniz sitenin tam adresini adres çubuðuna yazarak baðlanmalýsýnýz. Ülkemizde faaliyet gösteren
firmalara ait e-ticaret sitelerinde
alýþveriþ iþlemleri standart olup iþlemlerde yalnýzca aþaðýdaki bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler dýþýndaki diðer bilgilerin istenmesinden þüphelenerek
ihbar yapmalýsýnýz."
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, özgün ekosistem
yapýsýna sahip ve endemik türlerin üreme ve beslenme ve göç yollarýný içeren doðal alanlarda (SÝT)
hidroelektrik santralý (HES) yapýmýna izin vermeyecek.Resmi Gazete'de yayýmlanan karara göre Ekolojik
Temelli Bilimsel Araþtýrma Raporu sonucunda belirlenen
5 kriterden en az birini bünyesinde bulunduran doðal sit alanlarýnda HES yapýmýna izin
verilmeyeceði belirtildi.Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý'nýn 3 Temmuz2014 tarihinde Ankara'da HES projelerinin gerçekleþtirilmesine yönelik bölge komisyonlarýna gelen baþvurularýn deðerlendirildiði bir toplantý yaptý.
Toplantýda alýnan Doðal Sit Alanlarýnda
Planlanan Hidroelektrik Santralleri (HES)
Projelerinin Gerçekleþtirilmesine Yönelik Ýlke Kararý bugünkü Resmi Gazete'de yayýmlandý. Doðal sit alanlarýnda yapýlacak HES Projelerine iliþkin Bölge Komisyonlarýna gelen baþvurularýn deðerlendirilmesinde bilimsel
temele dayalý karar alma bütünlüðünü saðlamak amacýyla Merkez Komisyonu Ýlke Kararý alýnmasýna ihtiyaç
duyulduðu belirtildi.Doðal sit alanlarýnda Ekolojik Temelli Bilimsel Araþtýrma Raporu sonucunda belirlenen
kriterlerden en az birini bünyesinde bulunduran doðal
sit alanlarýnda HES yapýmýna izin verilmeyeceði kaydedilen karar da, "Bölgesel, ulusal veya dünya ölçeðinde
olaðanüstü ekosistemleri/türleri bulunduran. Özgün
ekosistem yapýsýna sahip, doðal alanlarýn
ekolojik bütünlüðünü saðlayan ve besin
zinciri içinde yer alan kritik türleri barýndýran. Küresel ve ulusal ölçekte dar yayýlýmlý, kritik, nesli tehdit ve tehlike altýnda endemik tür veya türlerin; üreme ve beslenme alanlarýný ihtiva eden, hayati ihtiyaçlarýný temin edebileceði uygun yaþama þartlarýný saðlayan, göç ve yayýlma alanlarýný
ve göç yollarýný ihtiva eden. Ekolojik süreçleri, ekosistem
hizmetlerini, ekolojik barýnaklarý muhafaza eden, iklim
deðiþikliklerine tampon saðlayan. Jeolojik ve jeomorfolojik açýdan istisnai özellikte olan kriterlerden en az birini bünyesinde bulunduran doðal sit alanlarýnda HES yapýmýna izin verilmeyeceðine karar verildi." denildi.
Sigara býrakana pipetli tavsiye
Uzmanlar, sigarayý býrakan
kiþilerin hýzla kilo almaktan
yakýndýðýný belirtip, buna karþý
pipetle soðuk su içmelerini önerdi.
Nikotinin insan vücudunda
doðal olarak üretilen dopamin,
norepinefrin
ve
serotonin
seviyelerini
yükseltip,
iþtahý
baskýladýðýný kaydeden Uysal, þu
öneride bulundu:
"Kiþi sigarayý býraktýktan 48 saat
sonra tat alma duyusu aktifleþiyor.
Tat ve koku hislerinin normalleþmesiyle iþtahý açýlýyor. Bu da
besin tüketiminde artýþ ve kilo
almaya neden oluyor. Özellikle
yüksek kalorili tatlý ve yaðlý besinlere eðilim güçleniyor. Ara ara
pipetle soðuk su içmek, dopamin
salgýlamasýný artýrdýðý için sigara
býrakma sürecine olumlu katký
saðlayabiliyor.
TEK
YILDIZ
2
13 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA
YAÞAM
8
Borçlanan kiþi daha
rahat yalan söylüyor!
Paket mi Yapayým?
Araç muayene istasyonunda
iþlemin tamamlanmasý için tam
3.5 saat bekletilen adam, sinirden periþan olup eve dönerken
oðlunun yaþ gününü hatýrlar,
oyuncakçýnýn önünde durup
içeri dalar.
Oradan alelacele bir
beyzbol sopasý satýn aldýktan
sonra, kasadaki uzun sýra
nihayet ona geldiðinde, kredi
kartýný istemeden adamýn
önüne fýrlatýr:- Kabalýðýmý
baðýþlayýn tam 3.5 saat araç
muayene istasyonunda periþan
oldum da...Kasiyer sordu:
- Paket edeyim mi? Yoksa
buradan direk oraya mý
döneceksiniz?
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Alýþveriþ ve tüketim çýlgýnlýðý birçok
kiþiyi borç bataðýna sürüklüyor. Vatandaþýn ödeme imkâný bulunsa dahi alýþveriþlerde ‘kredi kartýna 3-5-8 taksit yapabiliriz’ teklifiyle, kýsa ya da uzun vadede borç
altýna sokuluyor. Aþýrýya gitmenin sosyal
ve iktisadî hayatýn dengesini altüst edeceðini söyleyen uzmanlar, Peygamberimiz’in (sas) de zaruret dýþý borçlanmaya
karþý tavýr aldýðýný vurguluyor.
Borçlu vefat eden bir kiþinin cenaze
namazýný kýldýrmayan Allah Resulü,
“Nefsimi elinde tutan Zât’a kasem olsun,
bir adam Allah yolunda öldürülse, sonra
ihya edilse, tekrar öldürülse, sonra ihya
edilse, tekrar öldürülse, üzerindeki borcu
ödenmedikçe cennete giremez.” buyuruyor. Türkiye’de son verilere göre halkýn
kredi borcu 127 kat arttý. Daha önce 4,3
milyar olan kredi kartý borçlarý, 77,7 milyara çýktý. Borcunu ödeyemeyen 2,5 milyon kiþi ise kara listeye girdi.
Borçlanma ve borç vermeyle ilgili
Kur’an ve sünnette çok sayýda nass yer
alýyor. Muaz bin Cebel (ra), Efendimiz’den þu hadisi rivayet ediyor: “Borç,
dindarlýðýn bir lekesidir.” Hadis-i þeriflerde Peygamber Efendimiz’in (sas) zaruretin dýþýnda borçlanmaya karþý ciddi bir
tavýr aldýðýný ve bu
konuda ümmetini
ikaz ettiðini kaydeden Ýslam hukukçusu Dr. Yüksel Çayýroðlu, “Öyle ki Ebû
Katâde’nin rivayetine göre Resûl-i Ekrem, cenazesi getirilen bir adamýn borçlu
olarak öldüðünü öðrendiðinde onun cenaze namazýný kýldýrmamýþ ve “Arkadaþýnýzýn namazýný siz
kýlýn.” buyurmuþtur. Bunun üzerine Ebû
Katâde (ra) ölen kiþinin borcunu üzerine
almýþ, Efendimiz de ancak ondan sonra
cenaze namazýný kýldýrmýþtýr.” diyor. Allah Resûlü’nün bir kimsenin ödenmek
üzere bir þey býrakmadan borçlu olarak
ölmesinin, onun için en büyük günahlardan birisi diye beyan ettiðini aktaran Çayýroðlu, Efendimiz’in cehennemden, kabir azabýndan ve fitnelerden Allah’a sýðýndýðý gibi, borçtan da O’na sýðýndýðýna
dikkat çekiyor. Çayýroðlu, “Peygamber
Efendimiz’e, ‘Borçtan ne kadar çok Allah’a sýðýnýyorsun?’ denilmesi üzerine
‘Kiþi borçlanýnca yalan söylemek mecburiyetinde kalýr, söz verir sözünde durmaz!’ diye buyurmuþtur ki bunlarýn her
ikisi de münafýk sýfatýdýr.” diyor.
Borçlanmanýn Kur’an ve sünnette çok
önemli bir prensip olan istiðna ruhuna
aykýrý olduðunu dile getiren Yüksel Çayýroðlu, “Zira mümin her zaman veren el
olmaya çalýþmalý, sürekli baþkalarýna yardým etme duygularýyla meþbu olmalý ve
baþkalarýna yük olmaktan kaçýnmalýdýr.”
diye konuþuyor.
Günümüzde yapýlan borçlanmalarýn
bir ihtiyaçtan ziyade daha çok zengin olma, daha çok büyüme, lüks hayata ka-
vuþma gibi saiklerle yapýldýðýný kaydeden
Çayýroðlu, çok uzun vadelerle borçlanmalarýn da, tevehhüm-ü ebediyet ve tul-i
emel duygularýndan kaynaklandýðýný ve
bunun doðru olmadýðýný aktarýyor. Çayýroðlu, “Üstelik yýllarca borçlu olan bu tür
insanlarýn zekât, kurban ve sadaka-i fýtýr
gibi malî ibadetlerini düzenli bir þekilde
yerine getiremedikleri de bir gerçektir.”
þeklinde konuþuyor.
KANAAT-ÝKTÝSAT
DENGEESÝ KORUNAMIYOR!
Sakarya Üniversitesi Ýktisat profesörü
Ali Seyyar ise temel ihtiyaçlarýný rahatlýkla karþýlayabilecek gelir seviyesine sahip
bir kiþinin, alýþveriþlerinde hiçbir zaman
borçlanmayý düþünmemesi gerektiðini
söylüyor. Ýhtiyat akçesi olan tasarruflarýn
lüks sayýlabilecek alanlarda harcanmamasýný tavsiye eden Prof. Seyyar, “Ýnsanýn ekonomik davranýþlarýndaki israf, bir
ifrattýr yani lüzumsuz yere aþýrýya gitmek
ve sosyal ve iktisadî hayatýn dengesini altüst etmektir.” diyor. Birçok kiþinin reklamlarýn da etkisiyle piyasaya sürülen cazip nesnelere sahip olma arzularýný ertelemediðini ve bir an evvel bunlarý elde etmek istediðini kaydeden iktisat profesörü, “Borçlanarak da
olsa uzun süreli
taksitli
alýþveriþ
imkânlarý bireysel
arzularýmýza hemen cevap vermektedir. Burada
önemli bir psikososyal hastalýðýmýz
gün ýþýðýna çýkmaktadýr: Kanaat
ve iktisat dengesini
koruyamamak.”
ifadelerini kullanýyor.
“Sabrederek ve kanaat ederek hayatýný düzene koyan ve bu çerçevede alýþveriþ yapan bir kiþi, borçlanmak yerine tasarruf potansiyeline sahip olacaðý için,
bunlarý iktisat ile deðerlendirmesini de
bilir.” diyen Prof. Seyyar, gelirinin üzerinde harcama yaparak borçlananlarýn
sadece geçici olarak heveslerini tatmin
ettiklerini belirtiyor.
Peygamber Efendimiz’in “Ýktisat, geçimin yarýsýdýr. Güzel ahlâk da dinin yarýsýdýr.” ifadelerini hatýrlatan Prof. Seyyar, iktisatýn bireysel ve toplumsal huzuru saðlayan ve ahlâkî olduðu kadar sosyal
bir davranýþ kalýbý olduðunu kaydediyor.
Borçlanmaya karþý ne yapýlabilir?
Türkiye’de yaklaþýk 57 milyon kredi
kartý kullanýcýsý bulunduðunu ve 2 milyondan fazla borçlunun icralýk olduðunu
aktaran Prof. Ali Seyyar þunlarý öneriyor:
“Baþta haklarýnda icra takibi baþlamýþ
kredi kartý borçlusu kart hamilleri olmak
üzere bütün kredi kartý sahiplerine gelir
düzeyleri ile tüketim özgürlükleri arasýnda akýllý dengeyi saðlayan bir bilinçlendirme eðitimi verilmelidir. Para ve tüketim yönetimine dair bu eðitimi bizzat
kredi kartý daðýtan bankalar ve bunlarý
denetleyen baðýmsýz kuruluþlar vermelidir.
20:00
Sinema
Görevimiz Tehlike
CIA benzeri bir gizli servisin ekip lideri Ethan
Hunt, Prag'da gerçekleþtirdikleri bir operasyonun ters gitmesi sonucu ihanetle suçlanýr ve
kendini temize çýkarabilmek için kaçar. Tek
þansý, gerçek köstebeði bulmak ve planlarý ortaya
çýkarmaktýr. Bunun için Hunt ve güvendiði
arkadaþlarýndan oluþan ekibi, CIA'nýn merkezindeki yüksek güvenlikle korunan bir bilgisayar
sistemine girmek zorundadýr. Film, 1960'larýn
ayný isimli çok popüler televizyon dizisinden
uyarlanmýþ.
22:00
Dizi
Muhteþem Yüzyýl
Hürrem, Gülnihal’i köþeye sýkýþtýrýr. Sultan
Süleyman’la halvete girenin kim olduðunu bulmasýný ister. Gülnihal, Hürrem’in tavýrlarýndan
korkar ve halvete girenin kendisi olduðunu saklamaya devam eder. Sultan Süleyman, Rodos seferi
hazýrlýklarýný sürdürmektedir. Osmanlý ile yalnýz
baþlarýna mücadele edemeyeceklerini fark eden
Rodoslular, Avrupa ülkelerinden yardým isterler.
Ama Sultan Süleyman bunun olacaðýný önceden
düþünmüþ ve tedbirini almýþtýr. Bu arada Hürrem,
Sultan Süleyman’ýn hediye ettiði kürkü giyer.
Haremde onunla gezerek sultanlýðýný ilan eder.
20:00
Sinema
Mumya Dönüyor
Yýl 1935... Mumya'nýn geri dönerek dehþet
saçmasýnýn ardýndan on yýl geçmiþtir. Rick
O'Connell, Evelyn ile evlenmiþtir. Fakat
Imhotep'in mumyalanmýþ bedeni Londra'da
bir müzeye nakledilince, lanetli efsane bir kez
daha dehþet saçmaya baþlar. Ýþin kötüsü,
Imhotep'inkinden daha güçlü bir ruh da
devrededir bu kez... Ýki gizemli varlýðýn çarpýþmasýna sahne olan dünyanýn kaderi bir kez
daha O'Connell'larýn elindedir.
BEZELYELÝ ETLÝ BÖREK
Barýþ Akarsu
Ýlk, orta ve lise öðrenimini
Amasra'da tamamladý. Lise öðrenimini sürdürürken Amasra Yelken
Kulübü'nde profesyonel olarak
yelken sporu ile ilgilenmeye
baþladý. Müziðe ilgisi küçük
yaþlarda baþladý. Ýlkokuldayken
elinde blok flüt sokaklarda
dolaþtýðýný söyler. Ama müzikle
asýl tanýþmasý Amasra'ya gelen
müzisyenlerden etkilenerek çalmayý öðrendiði klavye, gitar ve
mýzýka ile olmuþtur. Barýþ Akarsu,
o dönemlerde dinlemeye baþladýðý
1970 ve 1980'lerin rock, hard rock
ve heavy metal grup ve
sanatçýlarýndan
etkilendi.
Antalya'da animatör ve müzisyen
olarak çalýþtý. Ankara'da garsonluk, barmenlik ve müzisyenlik
yaptý. Daha sonra Karadeniz
Ereðlisi'ne gelerek dört yýl boyunca çeþitli barlarda, yerel televizyon
ve radyolarda programlar yaptý. Bu
dönemde ATV kanalýnda yayýnlanan Akademi Türkiye yarýþmasý-
na katýldý ve 2004 Temmuz ayýnda
yarýþmayý birinci olarak tamamladý. Yarýþmadan hemen sonra
Ýstanbul'a yerleþti ve müzik çalýþmalarýna burada devam etti.
Yarýþmanýn sonuçlanmasýndan ilk
albümünü çýkarmasýna kadar
geçen sürede Türkiye'nin deðiþik
yerlerinde sayýsý 200'ü geçen konserler verdi.31 Aralýk 2004'te
Seyhan
Müzik'ten
Serdar
Öztop'un yapýmcýlýðý ile ilk
albümü Islak Islaký piyasaya
çýkardý. Bu albümden ayný yýl
içerisinde "Islak Islak", "Kimdir
O","Amasra" ve "Mavi" parçalarýna klip çekti. 3 Aðustos 2006'da
ikinci albümü olan Düþmeden
Bulutlarda
Koþmam
Gereki
piyasaya çýkardý.10 yeni ve 1
coverden oluþan albümde söz ve
bestesi Akarsu'ya ait "Yeter Be" ve
"Ben" adlý iki eserde bulunmaktadýr. Ýkinci albümden; "Vurdum
En Dibe Kadar" ve "Yaz
Demedim" parçalarýna klip çekildi.
Malzemeler
1 Paket Milföy Hamuru
(10 luk pakette)
250 gr Kuzu Eti
2 Adet Orta Boy Soðan
2 Adet Orta Boy
Domates
1 Su Bardaðý
Haþlanmýþ Bezelye
1 Yumurtanýn Sarýsý
1 Demet Maydanoz
1 Çorba Kaþýðý
Margarin
1/2 Çay Bardaðý
Sývý Yað
Yemeðin Tarifi
Tencereye margarini ve
sývý yaðý alarak, kýzdýralým.
Fýndýk iriliðinde doðranmýþ
kuzu etlerini ilave edelim.
Býraktýklarý suyu çekene
dek kavuralým.
Soðanlarý ilave edip
pembeleþtirelim. Kabuklarý
soyulmuþ ve küp þeklinde
doðranmýþ domatesleri de
ilave ederek 5 dakika daha
piþirelim.Tuz, karabiber ve
ince ince doðranmýþ maydanozu ekleyerek ateþten
alalým. Milföy hamurlarýnýn
ortasýna etli harçtan bir
miktar koyalým. Zarf þeklinde kapatarak ters çevirelim. Üzerine milföy hamurundan kestiðimiz þeritlerle
süsler yapalým. Hafifçe
yaðlanmýþ fýrýn tepsisine
dizelim. Önceden ýsýtýlmýþ
220 dereceli fýrýnda börekleri 5 dakika piþirelim. Isýyý
170 dereceye indirerek
üzerleri kýzarana dek
piþirelim.
Bir kimseyi
tanýmak istiyorsan,
Düþüp kalktýðý arkadaþlarýna bak.
(Hz. Mevlana)
02:50 Pinokyo
05:50 Aþk Bir Hayal
08:40 Adanalý
10.15 Karadayý
Yerli Dizi
13.00 Kýzlar ve Annleri
15.00 Diðer Yarým
17:00 Alemin Kýralý
18:10 Hawaii Five
18:55 Ana Haber
20:00 Mumya Dönüyor
Sinema
22:30 Hawaii Five
08:00 Ýnadým Ýnat
09:30 Sürtük
11:30Aliye
12:55Hazine
14:50 Hz. Yusuf
15:50 Benden Sevdalý mýsýn
17:50 Ana Haber
18:45 Hayat Dediðin
Yerli Dizi
19:45 Sakar Þakir
21:30 Haber Saati
22:40 Harry Potter
Azkaban Tutsaðý
06:30 Cennet Mahallesi
07:30 Ayý Kardeþler
08:00 Pepee
10:00 Kezban
12:00 Ender Saraç Ýle
Saðlýklý Günler
14:00 Dila Haným
16:30 Pis Yedili
Yerli Dizi
19:00 Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
22:00 Muhteþem Yüzyýl
Yerli Dizi
08:00 Galip Derviþ
Yerli Dizi
10:00 Küç.ük Aða
12:00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14:00 Akasya Duraðý
Yerli Dizi
16:30 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
17:00 Arka Sokaklar
20:00 Çarkýfelek
21:45 Ah Polis Olsam
23:15 Canlý Canlý
07:00 Sabah Haber
08:15 Ýþimi Seviyorum
08:30 Böyle Bitmesin
10:35 Beni Böyle Sev
13:00 Haber
13:25 Küçük Hanýmefendi
15:10 Aileler Yarýþýyor
16:55 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
19:00 Ana Haber Bülteni
20:05 Kýzýlelma
Yerli Dizi
22:10 Görevimiz Tehlike
05:00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
18.00 Ana Haber Bülteni
20:15 Þefkat Tepe
Yerli Dizi
23:00 Tv Filmi
TEK
YILDIZ
2
13 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA
HABER
Koncuk: Ekonomik
sýkýntýlar suni gündemlerle
geri plana itiliyor
Türkiye Kamu-Sen Genel
Baþkaný Ýsmail Koncuk,
Türkiye'deki ekonomik sýkýntýlarýn suni
gündemlerle geri plana itilmeye
çalýþýldýðýný belirterek, yaþanabilecek bir
ekonomik krize karþý kamu çalýþanlarýnýn
dikkatli olmasý gerektiðini belirtti.
Koncuk yaptýðý açýklamada, Türk
halkýnýn yýllardan beri yaþadýðý ancak
"suni gündemlerle" üzeri örtülmeye
çalýþýlan ekonomik sýkýntýlarýnýn gün
geçtikçe daha büyük bir tehdit olarak
karþýmýza çýkacaðýný belirterek,
"Uygulanan seçim ekonomileri bu tehdidi daha da güçlü hale getirirken ekonomide pamuk ipliðine baðlý günlerden
geçtiðimiz ortadadýr. 2013 yýlýnda yetkili
konfederasyon tarafýndan imza altýna
alýnan Toplu Sözleþme, kamu
görevlilerinin 2 yýlýný çalmýþ, baþarý
olarak yansýtýlan 123 TL ise çoktan erimiþtir" dedi.
-"MEMURLARIN 730 GÜNÜNÜ
ÇALMIÞTIR"Ekonomik gidiþatýn iyi olmadýðý uluslararasý kuruluþlarca da dile getirildiðini
bildiren Koncuk,
"Kamu çalýþanlarýnýn bundan
sonraki süreçte
kýrýlgan ekonomiyi
göz önüne alarak,
harcamalarýna
dikkat etmesi
gerektiði bir kez
daha ortaya çýkmýþtýr. Elektrik,
doðalgaz, yakýt,
ulaþým, gýda ve
barýnma gibi birçok
temel ihtiyaç
kalemlerinde
artýþlar zirveye
ulaþýrken, kamu
görevlilerinin aldýðý
ve tarihi baþarý
olarak ifade edilen 123 TL çoktan tarih
olmuþtur. Yýllardýr borç içinde yaþamaya
mahkum edilmiþ kamu görevlilerine
enflasyon farký ödemesini dahi çok
gören anlayýþ sadece 2014 yýlýný deðil,
2015 yýlýný da heba etmiþ ve memurlarýn
730 gününü çalmýþtýr. Farklý kuruluþlarýn
Türk ekonomisi üzerine yaptýðý analizler,
Türkiye Kamu-Sen'in geçtiðimiz aylarda
yaptýðý ve kamuoyunun dikkatine sunduðu birçok araþtýrma ve raporla birebir
örtüþmektedir" ifadelerini kullandý.
-"SIKINTIYA SOKABÝLECEK
BORÇLANMALARDAN UZAK
DURULMALI"12 yýldýr sýcak parayla beslenen
ekonominin uygulanan yanlýþ politikalar
ve seçim harcamalarýyla birlikte bir dibe
vuruþa gittiðini savunan Koncuk, "Böyle
bir ortamda borç içinde yaþamýný devam
ettirmeye çalýþan kamu çalýþanlarý,
muhtemel bir ekonomik krize hazýrlýklý
olmalý ve kendilerini sýkýntýya sokabilecek borçlanmalardan uzak durmalýdýr"
dedi.
CHP yönetiminden
muhaliflere cevap
CHP'de muhalif
milletvekilleri,
Cumhurbaþkaný
seçiminin
ardýndan
harekete geçerek Genel
Baþkan
Kemal
Kýlýçdaroðlu’na istifa ve
kurultayý toplama çaðrýsý
yaptý.
Parti yönetiminden ilk
tepkiler Genel Baþkan
Yardýmcýsý
Bülent
Tezcan’dan geldi.CHP
Genel Baþkan Yardýmcýsý
Bülent Tezcan ise "Parti
tabaný kurultay istemiyor" ifadesini kullandý. Tezcan þunlarý ifade
etti:
"Ben onlara parti içi muhalif demiyorum,
farklý düþünen arkadaþlar diyorum. Kurultay
çaðrýsýný genel baþkan da yapabilir. 1180
yakýn delege var ve yüzde 51'inin imzasý
gerekiyor. Tüzük belli, biz bir kurultaya gerek
olduðunu düþünmüyoruz. Tartýþma, parti içi
deðil 2015 seçimleri olmalý.
Her seçim sonrasý böyle tartýþma oluyor,
farklý düþünen arkadaþlar olabilir Parti
tabanýnýn böyle talebi varsa buna göre çalýþma yapýlabilir. Kurultay isteyen, yönetim
deðiþikliði isteyen olabilir. Sayýn Genel
Baþkanýmýz’a güven tam. Ama sonuçtan
memnuniyetsizlik yok."
'ÝHSANOÐLU DOÐRU BÝR ADAYDI'
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Erdoðan
Toprak, CHP'deki kurultay tartýþmalarýna
iliþkin, "Kurultay istemek en doðal haktýr.
Bunun tüzükte kaideleri, kurallarý, imza sayýsý
var. Delege eðer o sayýyý genel merkeze
bildirirse biz de kurultayý toplarýz" dedi.
CHP'nin tüzüðüne göre kurultayýn bir
toplanma þeklinin olduðunu belirten Toprak,
konuþmalarýnda þu ifadelere yer verdi:
"Ben þunu istiyorum deyince biz kurultay
toplamayýz. Kurultay delegenin kararý
doðrultusunda toplanýr. Kurultay istemek en
doðal haktýr. Doðrusu Kurultay'a gitme ihtiyacý yok, Ekmeleddin Ýhsanoðlu, çok doðru bir
adaydý, Türkiye'nin yetiþtirdiði deðerli bir
adaydý. Bu konuda tüm kamuoyu da bu noktada.
Ama biz, karþýmýzda devletin gücüyle
yarýþtýk. Manipülasyonlar vardý, halkýn yüzde
26'sý sandýða gitmedi. Onlarýn gitmeyiþi, bu
sayýnýn böyle çýkmasý demek. Aslýnda baktýðýnýzda cumhurbaþkaný yüzde 51'le deðil,
38'le seçilmiþtir."
Toprak, delegenin salt çoðunluðunun
saðlanmasý
durumunda
kurultayýn
düþünülebileceðini belirtti.
'GENEL BAÞKAN BAÞARISIZ DEÐÝL'
CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç ise
"Kurultay talep eden arkadaþlarýn seçimlerde
bir yerde çalýþtýklarýný görmedim. Genel
Baþkan baþarýsýz deðil" dedi.
Genç, "Ben bu kurultay talep eden
arkadaþlarýn seçimlerde bir yerde çalýþtýklarýný
görmedim. O kadar rejimi tehlikeye sokan,
yolsuzluklarý konu alan kanunlar geçerken
TBMM çalýþmalarýna da katýlmadýlar.
Genel Baþkan baþarýsýz deðil. Ben de
gezdim. Bazý yerlerde MHP'li arkadaþlar
çalýþmadýlar, oy da vermediler, gidip Tayyip'e
oy verdiler. Yeterli sayýnýn bulunmasý durumunda kurultay elbette yapýlýr" dedi.
9
Engelli
vatandaþlar
bu seçimde de
düþünülmedi
Þikayetvar'ýn haberine göre: her sene tüm
zorluklara raðmen oy kullanmaya giden engelli vatandaþlar Cumhurbaþkanlýðý Seçimleri için
sandýklara ulaþamaya çalýþýrken büyük zorluklar
yaþadýlar. Seçim yerlerinde engelli olduklarý halde
yüksek katlarda oy kullanacaðý belirtilen engelliler, etraftaki vatandaþlarýn yardýmýyla oy kullanabildiklerini, gelecek seçimlerde ayný maðduriyeti
yaþamak istemediklerini aktardýlar.Partilerin seçim kampanyalarý sýrasýnda tonlarca para harcadýðýný ancak engelli seçmenler için herhangi bir düzenleme yapýlmamasýndan þikayetçi olan vatandaþlar, yetkililere "duyarlý olalým" çaðrýsýnda bulundu.Durumu gözler önüne seren þikayet: "Ben
Çanakkale'nin Biga ilçesinde ikamet eden engelli
bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaþýyým. Bugün
Cumhurbaþkanlýðý Seçimleri için vatandaþlýk görevimi yerine getirip oy kullanmak için ailemle
birlikte Hüseyin Onan Ýlkokulu'na gittik ve 1076
no'lu sandýkta oy kullandým. Ancak seçmen kayýtlarýnda engel durumum yazmasýna raðmen oy
kullanacaðým sandýk 2. kattaydý ve çevredeki insanlarýn yardýmýyla zorlukla çýktým.
Oysa geçtiðimiz yerel seçimlerde böyle bir hata yapýlmamýþtý. Bu konuda Ýlçe Seçim Kurulu
yetkililerinin uyarýlmasýný, cezalandýrýlmasýný ve
gelecek seçimlerde tekrarýnýn olmamasýný talep
ediyorum."
HAK-ÝÞ'ten "Kýdem
Tazminatý" açýklamasý
HAK-ÝÞ Konfederasyonu Genel Baþkaný Mahmut
Arslan, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'in, kýdem tazminatý konusunda tüm konfederasyonlarý sorumlu tutan açýklamalarýný eleþtirerek "Çalýþma
Bakaný, kýdem tazminatý konusunda 3 konfederasyonu
ayný çuvala koyarak kendi aralarýnda bir uzlaþmaya varamamakla suçladý. Biz HAK-ÝÞ olarak, devlet güvencesinde bir kýdem tazminatý fonu kurulmasýný savunduk"
dedi.
Arslan, cumhurbaþkanlýðý seçimi ve gündemdeki
konulara iliþkin Konfederasyonun Genel Merkezinde
bir basýn toplantýsý düzenledi.
Cumhurbaþkaný'nýn doðrudan halkýn oylarýyla huzur içerisinde seçilmiþ olmasýný önemli bir baþarý olarak
deðerlendiren Arslan, "Seçim sonuçlarý çok kýsa süre
içerisinde alýnmýþ ve gece yarýsýndan önce Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafýndan da teyit edilmiþtir. Seçimi
kaybeden adaylarýn demokrasiye vurgu yapmasý sevindiricidir. Seçimlerin üzen yönü ise, yurt dýþýnda yaþayan
vatandaþlarýmýzýn büyük bölümünün Cumhurbaþkanlýðý seçiminde oylarýný kullanamamýþ olmasýdýr. Yurt dýþýndaki vatandaþlarýmýzýn seçime katýlým oranýnýn yüzde 1 seviyesinde kalmýþ olmasý kabul edilemez bir durumdur. YSK, bu alanda baþarýlý olamamýþtýr. Beklentimiz, 2015 yýlý Haziran'ýnda
yapýlacak genel seçimlere kadar gerekli düzenlemeler yapýlýp, tedbirler alýnarak yurtdýþýnda yaþayan vatandaþlarýmýzýn oy kullanabilmelerinin
önünün açýlmasýdýr" dedi.
Arslan, Cumhurbaþkanlýðý seçimine katýlým oranýnýn
yüzde 74 civarýnda gerçekleþtiðini hatýrlatarak, "Ülkemizde önceki seçimlerde katýlým
oraný yüzde 90 seviyesindeydi. Cumhurbaþkanlýðý seçiminde yüzde 15'lik kesimin
neden sandýða gitmediði sorgulanmaktadýr. Ancak, Batý demokrasilerinde katýlým oranýnýn yüzde 50'nin altýna düþtüðü seçimler vardýr. Cumhurbaþkanlýðý seçiminde adayý seçilemeyeceði için sandýðý boykot edenler olduðunu, memleketine gidenler olduðunu, mevsimlik
iþçilerin oy kullanmadýðýný biliyoruz" diye konuþtu.
-" ERDOÐAN, ULAÞILMASI ZOR BÝR BAÞARI
KAYDETTÝ"HAK-ÝÞ olarak, kimin Cumhurbaþkaný olacaðýna
halkýn karar vermesi ve seçim yarýþýna tüm siyasi parti
liderlerinin katýlmasý gerektiðini savunduðumuzu kaydeden Arslan, "Türkiye 2007 yýlýndan beri son 7 yýl içinde çok þeyleri baþardý. Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle ülkedeki vesayet sisteminin ayaklarýndan biri daha ortadan kaldýrýldý. Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ý girdiði
tüm seçimleri kazanmasýndan dolayý tebrik ediyoruz.
Finali de yüzde 52 gibi büyük bir oy oranýyla ve ilk turda kazandý. Sayýn Erdoðan, ülkemiz seçim tarihinde
ulaþýlmasý zor bir baþarý kaydetti. Sayýn Erdoðan'ýn balkon konuþmasýnýn içeriðini de olumlu ve anlamlý buluyoruz. Özellikle, "gözlerimizin içine bakarak gönül diliyle konuþmak', "toplumsal mutabakat' ve "yurttaþlýk'
kavramlarý ile 2023 Vizyonunun altýný çizmiþ olmasýný
anlamlý ve önemli buluyoruz. Çünkü 2023 Vizyonu ve
hedefleri, Türk çalýþma hayatý, sendikalar ve emek dünyasý için önemlidir."
-"ERDOÐAN'IN YENÝ VE FARKLI BÝR CUMHURBAÞKANI PROFÝLÝ ÇÝZECEK"HAK-ÝÞ olarak, anayasal yetkilerini kullanan bir
cumhurbaþkaný profilini sakýncalý görmediðimizi vurgulayan Arslan, "Yüzde 52 ile seçilen bir cumhurbaþkanýnýn anayasal yetkilerini kullanmak istemesi doðaldýr.
Halk, bunu bilerek sandýða gitti ve oyunu kullandý. Seçilmiþ cumhurbaþkanýnýn daha yetkili ve etkili olacaðý
bellidir. Dolayýsýyla Sayýn Erdoðan'ýn yeni ve farklý bir
cumhurbaþkaný profili çizeceði de görülecektir. Sayýn
Erdoðan, anayasal yetkilerini kullanacaktýr. Buna herkes saygý göstermelidir. Bu vesileyle seçimin bütün aktörlerini, Sayýn Selahattin Demirtaþ ve Sayýn Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nu kutluyoruz. Bu seçim ve sonuçlarý, sadece ülkemiz için deðil, bölgemiz ve küremiz için de
anlam ifade etmektedir. Sayýn Abdullah Gül'e de bundan sonraki çalýþmalarýnda ve hayatýnda baþarýlar diliyoruz" dedi.
-"TORBA YASA, MECLÝS TATÝLE GÝRMEDEN ÇIKARILMALIDIR"Arslan, TBMM gündemindeki torba yasanýn, parlamento tatile girmeden önce geçmesini gerektiðini söyledi. Yaklaþýk 148 maddeden oluþan ve Parlamento'da
100. madde üzerinde görüþmeleri devam eden Torba Yasa'da
yer alan iki yeni düzenlemeye
dikkat çekti. Bunlardan ilkinin
taþeron iþçilere toplu sözleþme
yolunu açýlmasý, diðerinin ise iþçi sendikalarýnýn toplu sözleþme
yetkisi açýsýndan önemli olan iþkolu barajýnýn yüzde 1 "e sabitlenmesi olduðunu ifade eden
Arslan, "Torba Yasa'da taþeron
iþçilere kadro verilmemesi
önemli bir eksikliktir. Torba Yasa taþeron iþçilerle ilgili bütün
sorunlarý çözmese bile, önemli
bir aþamadýr. Ýþkolu barajýnýn
yüzde 1'de sabitlenmesi konusunda, 3 iþçi konfederasyonu (HAK-ÝÞ, TÜRK-ÝÞ ve
DÝSK), Sayýn Baþbakan'a giderek talepte bulunmuþtur.
HAK-ÝÞ olarak, Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi konfederasyonlara baðlý sendikalar açýsýndan iþkolu barajýnýn sýfýr olmasýný istedik; ancak, 3 konfederasyon iþkolu barajýnýn yüzde 1'e sabitlenmesinde mutabýk kaldý.
Taþeron iþçilerin ücret düzeyleri, sosyal haklarý ve çalýþma koþullarý, ülkemize yakýþmamaktadýr. ifadelerini
kullandý.
-"DEVLET GÜVENCESÝNDE BÝR KIDEM TAZMÝNATI FONU KURULMASINI SAVUNDUK"Arslan, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk
Çelik'in, kýdem tazminatý konusunda tüm konfederasyonlarý sorumlu tutan açýklamalarýný eleþtirerek bunun
doðruyu yansýtmadýðýný söyledi. Arslan, "Sayýn Çalýþma Bakaný, kýdem tazminatý konusunda 3 konfederasyonu ayný çuvala koyarak kendi aralarýnda bir uzlaþmaya varamamakla suçladý. Biz HAK-ÝÞ olarak, devlet güvencesinde bir kýdem tazminatý fonu kurulmasýný savunageldik. Sayýn Bakanýn bizi diðerleriyle birlikte deðerlendirmesi üzücüdür. Bu konuda, HAK-ÝÞ'i ayrý deðerlendirmeliydi. Biliyoruz ki, özel sektör iþçilerinin yaklaþýk yüzde 95'i kýdem tazminatýný alamamaktadýr ve
HAK-ÝÞ, kýdem tazminatýnýn kurulmasýný istemektedir.
Diðer 2 konfederasyon farklý düþünebilir ve bu çalýþmanýn dýþýnda kalabilir" dedi.
TEK
YILDIZ
2
13 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA
HABER
10
Kamalak: Baþbakan olarak
atacaðý her imza problem olur
CHP'de istifa sesleri
Cumhurbaþkanlýðý seçiminin ardýndan
seçim sonuçlarýný baþarýsýz olarak niteleyen CHP'li bir grup milletvekili TBMM'de düzenledikleri basýn toplantýsýyla parti yönetimini
istifaya çaðýrdý ve kurultay çaðrýsý yaptý.Cumhurbaþkaný seçiminin ardýndan seçim sonuçlarýný baþarýsýz olarak niteleyen CHP'li bir grup
milletvekili Meclis'te basýn toplantýsý düzenledi.
Parti yönetimini istifaya çaðýran, kurultay isteyen CHP'li vekiller, "Sayýn Genel Baþkan ve
ekibi, demokrasilerde yeri olmayan sadece seçmeni suçlamaktan vazgeçip, makamdan çekilme ve kurultaya gitme olgunluðunu göstermelidir." ifadelerini kullandý.Ýzmir Milletvekili ve
CHP Parti Meclisi Üyesi Birgül Ayman Güler,
Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, Eskiþehir Milletvekili Süheyl Batum, Uþak Milletvekili Dilek Akagün Yýlmaz, Ýstanbul Milletvekili
Nur Serter ve Mersin Milletvekili Ýsa Gök,
TBMM'de basýn toplantýsý düzenledi. CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, son seçimde CHP'nin yasamayý kuþatan, kamplaþtýran, baskýcý ve gerici anlayýþa direnmesi gerektiðini ifade etti. "Asla týpýþ týpýþ bir parti olmamalýydý." diyen Tarhan, sol düþünceden giderek uzaklaþan CHP'nin, cumhurbaþkaný seçiminde yanlýþ tercih yaptýðýný savundu.
Türkiye'de ilk kez halkoyu ile gerçekleþen
cumhurbaþkaný seçiminden, yönetimler aksini
söylese de muhalefetin aðýr bir yenilgi ile çýktýðýný ifade eden Tarhan, "Recep Tayyip Erdoðan'ýn gezi ve ardýndan ortaya çýkan yolsuzluklar, yanlýþ dýþ politika tercihleri ile yýpranmýþ olduðu bir süreçte yapýlan aday tercihi ile ne yazýk ki cumhurbaþkanlýðý kendisine armaðan
edilmiþtir. Recep Tayyip Erdoðan'ýn, devletin
tüm gücünü ve sýnýrsýz para kaynaklarýný kullanarak elde ettiði sonuç, gerçek bir baþarý sayýlamaz, ancak tercih edilen adayýn özelliklerinin
de sonuca doðrudan
etkili olduðu kuþkusuzdur." dedi.
"SÝYASET BOÞLUK KALDIRMAZ"
"Bir baþka sorun
sol þeridin boþ býrakýlmasýdýr. Siyaset boþluk kaldýrmaz." diyen
Tarhan, þöyle devam
etti: "Demirtaþ'ýn oy
artýþýnýn da sorumlusu, solun evrensel ilkelerini, çoðulculuk,
katýlýmcýlýk, eþitlik,
adalet, dayanýþma,
emeðin önceliði, kadýn haklarý ve ezilenlerle ilgili bir kelam
etmeyi unutan muhafazakar elitizme teslim
olan bu anlayýþtýr. Nasýl bir halkçýlýktýr bu söyleyin? CHP seçmeni incinmiþ ancak yine de
mücadelesini baþarý umuduyla sürdürmüþtür.
Suçlamak yerine sergilediði tavýrdan alýnacak
mesajlar vardýr. Umarým bu mesaj iþe yarar ve
bu kaybettiðimiz son seçim olur." diye konuþtu.
"DELEGELERÝ PARTÝYE SAHÝP ÇIKMAYA DAVET EDÝYORUZ"
CHP'nin programýndan sürekli ödün verilerek sürdürülen bu muhalefet anlayýþýnda artýk
sona gelindiðini savunan Tarhan, þöyle devam
etti: "Risk alýndýðý ifade edilen cumhurbaþkaný
seçimindeki sonucun baþarýsýzlýk olduðu görülmeli ve gereði yapýlmalýdýr. Tabanýn beklentisi
budur. Sayýn Genel Baþkan ve ekibi, makamdan ayrýlma ve kurultaya gitme sorumluluðunu
göstermelidir. Muhalefet olarak zayýf kaldýk ve
güçlü direnç hatlarý oluþturmadýk. Bu döngü artýk kýrýlmalýdýr. Özellikle IÞÝD'in sýnýrlarýmýzý
zorladýðý ve bunun sessizlikle izlendiði bugünlerde güçlü bir laik direncin varlýðý þarttýr. Biz,
kanýmýza bulaþtýrýlmak istenen ve içimizdeki
direniþ ruhunu yatýþtýracak hiçbir sakinleþtiriciyi kabul etmiyoruz. Ýdeolojimizin temel dayanaklarý üç ana kaynaktýr; devrimler ve altý ok,
sosyal demokrasinin evrensel kurallarý, Anadolu ve Trakya'nýn tarihsel ve felsefi birikimi. Bunu asla unutmadan artýk bu son musibetten kazanma arzusunu söküp çýkartmalýyýz. Bu sonuç
partimizin varlýk-yokluk sürecine girdiðini,
önümüzdeki genel seçimlerden zaferle çýkmak
bir yana ana muhalefet özelliðini dahi yitirme
riski ile karþý karþýya kaldýðýný göstermektedir.
Bu açýk ve yakýn tehlike karþýsýnda, gerçek sorumluluk sahibi kurultay delegelerimizi partimizin ve ülkemizin geleceðine sahip çýkmaya
çaðýrýyoruz."
Erdoðan'ýn Türkiye'nin 12.
Cumhurbaþkaný
seçilmesinin ardýndan siyasi
riskin hâlâ yüksek olduðunu
ve bunun kredi notu için
kýrýlganlýk olmayý sürdüreceðini söyleyerek, bu kýrýlganlýðýn hükümetin etkinliðini ve politikalarýn
öngörülebilirliðini azaltýrsa
kredi notunda negatif bir
adým atýlmasýna yol açabileceðine dikkat çekmiþti.
Zeybekci Twitter'da,
"Tarihimizin en önemli,
demokratik, net seçiminin
sabahýnda siyasi risk uyarýsý yapan kurumu
objektif deðerlendirme olarak almamýz
mümkün deðil" diye yazdý.
Zeybekci, Fitch ve benzerleri kurumlarýn
2008'deki kriz baþta olmak üzere hiçbir
ekonomik geliþmeyi öngöremediðini
belirterek, temerrüde düþen Yunanistan'ýn
notunu hemen bu geliþme arifesinde
artýrdýðýna dikkat çekti.
Abdullah Gül'ün baþbakan olma olasýlýðýnýn
önünün kesildiði söyleniyor. Bunu nasýl deðerlendiriyorsunuz?" sorusuna Kamalak, "Bizim diðer
partilerin iç iþlerine karýþmamýz doðru olmaz. 27
Aðustos'ta AK Parti'nin olaðanüstü kongre yapmýþ
olmasý sayýn cumhurbaþkanýnýn baþbakanlýðýný
önleyici bir etkilisi olmaz. Çünkü bir kimsenin
baþbakan olabilmesi için milletvekili olmasý lazým.
Olsa, genel baþkanlýða aday olabilirdi. Buradan öte
konuþmamýz doðru olmaz." þeklinde cevap verdi.
"Seçimlere son yýllarýn en düþük katýlýmý oldu
bunu nasýl deðerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise
Kamalak þu cevabý verdi: "Seçimlerin düþük
olmasýnýn sebeplerinden biri halkýn kendisinin aday
belirlememiþ olmasý rol oynamýþtýr, diye düþünüyorum. Siyasi partilerin aday belirleyememiþ olmasý
seçimlerin düþük oyla sonuçlanmýþ olmasýna en
önemli etki yapmýþtýr diye düþünüyorum."
"Cumhurbaþkaný seçiminde hiçbir adayý desteklemeyeceðinizi söylemiþtiniz. Parti tabanýnýz buna
sadýk kalmýþ mýdýr?" sorusuna ise Kamalak þu þekilde cevap verdi: "Biz genel merkez olarak teþkilatlarýmýz genel eðilimi almak sureti ile kamuoyu ile
paylaþtýk sizler basýn mensubu olarak tabanýn
sandýða gidip gitmediðini, kitmiþse kime oy verip
vermediðini bize nispetle daha fazla araþtýrma
imkânýna sahipsiniz. Dolayýsýyla sorunun cevabýný
soran sorulandan daha iyi biliyor."
Davutoðlu: Libya'da kaçýrýlan
3 Türk vatandaþý kurtarýldý
Libya'da kaçýrýlan Türk vatandaþlarýndan
sevindirici haber geldi. Dýþiþleri Bakaný Ahmet
Davutoðlu, "24 Haziran'da
kaçýrýlan Nazým Süpürgeci ve Emrah
Bahçeci ile 21 Haziran'dan sonra kendisinden haber alýnamayan Necip Fazýl
Coþkunsu serbest kaldý" dedi.Dýþiþleri
Bakan Ahmet Davutoðlu, Twitter
hesabýndan yaptýðý açýklamada, "24
Haziran'da kaçýrýlan Nazým Süpürgeci
ve Emrah Bahçeci ile 21 Haziran'dan sonra kendisinden
haber alýnamayan Necip Fazýl Coþkunsu adlý üç vatandaþýmýz, Trablus Havalimaný yakýnlarýnda o tarihlerden
Zeybekci, Twitter'dan
Fitch'i eleþtirdi
Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci,
Türkiye'de siyasi riskin yüksek
olduðunu beilrten Fitch'i Twitter'dan
eleþtirdi.
Zeybekci, cumhurbaþkanlýðý seçiminin
ertesi sabahýnda siyasi risk uyarýsý yapan
kredi derecelendirme kurumu Fitch'in
deðerlendirmelerinin objektif kabul edilemeyeceðini söyledi.
Fitch dün yaptýðý açýklamada, Tayyip
Kamalak, cumhurbaþkaný Abdullah
Gül'ün 'partime geri döneceðim' sözleri
ile ilgili olarak ise "27 Aðustos'ta AK
Parti'nin olaðanüstü kongre yapmýþ olmasý
sayýn cumhurbaþkanýnýn baþbakanlýðýný önleyici bir etkisi olmaz. Çünkü bir kimsenin
baþbakan olabilmesi için milletvekili olmasý
lazým. Olsa, genel baþkanlýða aday olabilirdi.
Buradan öte konuþmamýz doðru olmaz." dedi.
Kamalak, cumhurbaþkaný seçimini deðerlendirmek için parti genel merkezinde basýn
toplantýsý düzenledi. Kamalak konuþmasýna 12.
cumhurbaþkaný seçilen Recep Tayyip Erdoðan'ý
tebrik ederek baþladý. Halkýn kendi cumhurbaþkanýný aday gösterememesinin kabul edilemez bir durum olduðunu vurgulayan Kamalak
halkýn, milletvekillerinin dayatmýþ olduðu bir adaya
oy verdiklerini dile getirdi. Cumhurbaþkaný seçiminde uygulamalarda bazý hatalarýnýn olduðunun
altýný çizen Kamalak, bir partinin üyesi cumhurbaþkaný adayý olduðunda istifa ettiðini ama ayný
partinin genel baþkanýnýn cumhurbaþkaný adayý
olunca istifa etmediðini hatýrlattý. Kamalak, "Bir
partinin üyesinin istifa etmesi mi daha önemli
yoksa, genel baþkanýn istifa etmesi mi daha önemli?" diye sordu.
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Baþbakanlýk görevi
tartýþmalarýna da deðinen Kamalak, "Yeni cumhurbaþkanýmýzýn baþbakanlýk görevi seçildiðinin açýklandýðý an sona ermiþtir. Mazbata bir derece önemli ama o bildirici bir iþlemdir." dedi. Kamalak ayrýca,
"Bu tartýþýlmalýdýr denilse bile ayýn 15'inde kesin
sonuçlarýn açýklanmasý ile sayýn cumhurbaþkanýn,
baþbakanlýk görevinin sona ermesinde tereddüt
yoktur." ifadelerini kullandý.
Yeni cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn 'baþbakan'
sýfatý ile göreve devam etmesi halinde yetki karmaþasý olacaðýný vurgulayan Kamalak, "Bu arada
hali ile bir takým kararnameler imzalayacaktýr. Bir
takým atama iþlemleri gerçekleþtirecektir. Anayasa
bakýmýndan bu iþlem yetki itibarý ile sakat olur. Bir
takým problemler ortaya çýkar." þeklinde konuþtu.
"Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün AK
Parti'deki pozisyonu ile ilgili bir tartýþma var.
bu yana alýkonulmuþlardý." dedi. Davutoðlu þunlarý
kaydetti: "Kendileri Trablus'a 90 km mesafede Tarhuna
kentinde dün serbest kaldý. Az önce
Humus'ta Misruata Baþkonsolosumuz
tarafýndan teslim alýndýlar. Her üç
vatandaþýmýzla da Baþkonsolosumuzca
alýnmalarý akabinde biraz önce konuþtum. Saðlýk durumlarý iyi. Aileleriyle de
telefonla görüþtüler. Vatandaþlarýmýzý
en kýsa sürede ülkemize getirerek
ailelerine
kavuþturmak
için
çalýþýyoruz.
Vatandaþlarýmýza ve bu zor süreçte metanet gösteren
ailelerine bir kez daha geçmiþ olsun diliyorum."
Ehliyetlere yeni
kriterler geliyor
Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Avrupa
Birliði mevzuatýna uygun olarak Sürücü Adaylarý ve
Sürücülerde Aranacak Saðlýk Þartlarý ile Muayenelerine
Dair Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair
Yönetmeliðin hazýrlandýðýný ve sürücü ve sürücü adayý
bilgilerinin tutulduðu bir veri tabanýnýn oluþturulmasý
ve
sistemden
alýnmasýnýn
planlandýðýný
söyledi.SÜRÜCÜ ADAYLARI ÝÇÝN DÜZENLENEN
SAÐLIK RAPORLARININ ELEKTRONÝK ORTAMDA
ALINMASI PLANLANIYORMHP Eskiþehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in soru
önergesini yanýtlayan Saðlýk Bakaný, sürücü adaylarý
için düzenlenen saðlýk raporlarýnýn elektronik ortamda
alýnýp alýnmayacaðýna dair çeþitli tarihlerde toplantýlar
yapýldýðýný henüz sonuca ulaþmadýðýný belirterek þöyle
dedi:
"Ýçiþleri Bakanlýðý Emniyet Genel Müdürlüðü toplantý salonunda Emniyet Genel Müdürlüðü Bilgi Ýþlem
Dairesi ile Bakanlýðýmýz Saðlýk Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüðü, Genel Müdürlüðümüz, Türkiye Halk Saðlýðý
Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu temsilcilerinin katýlýmýyla ASBÝS (Araç Tescil ve Sürücü Belgesi
Ýþlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak
Yapýlmasý) proje kapsamýnda, sürücü adaylarý için
düzenlenen saðlýk raporlarýnýn elektronik ortamda
alýnýp alýnamayacaðýna dair çeþitli tarihlerde toplantý
yapýlmýþ olup, henüz sonuca ulaþmamýþtýr."
-VERÝ TABANI OLUÞTURULACAKSaðlýk Bakaný, Avrupa Birliði mevzuatýna uygun
olarak Sürücü Adaylarý ve Sürücülerde Aranacak Saðlýk
Þartlarý ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðin hazýrlandýðýný, yakýn bir
tarihte yayýmlanmak üzere Ýçiþleri Bakanlýðýna gönderileceðini söyledi.
Saðlýk Bakaný, Yönetmelik deðiþikliðinde sürücü ve
sürücü adayý bilgilerinin tutulduðu bir veri tabanýnýn
oluþturulmasý ve sistemden alýnmasýnýn planlandýðýný
belirterek, "Çalýþmalar devam ettiðinden buna yönelik
herhangi bir süre öngörümüz bulunmamaktadýr" dedi.
TEK
YILDIZ
2
13 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA
SPOR
11
Tuzlaspor lige
bomba gibi baþlayacak
Rakiplere gözdaðý verdi
Cahit Terzi, "Zýmba gibi bir takým olacaðýz" sözleriyle ilk hedefini ortaya koydu.
Deneyimli teknik adam, "Takým, zaman
içinde hem hýzlý hem ayaða pas yapan bir
ekip haline gelecek. Bununla birlikte futbolcular da, izleyenler de oynanan oyundan zevk
alacak." dedi.
Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, Nevþehir'de takýmýn her
geçen gün daha da iyiye gittiðini ve lig
baþladýðýnda makina düzeninde futbol
oynayan bir ekip haline geleceklerini söyledi.
7 yýl aradan sonra mücadele edeceði 3. Lig'de
þampiyonluk
hedefleyen
Zonguldak
Kömürspor'da, teknik patron Terzi, LacivertKýrmýzýlý camiaya umut daðýttý.
Eski ve yeni transfer edilen futbolculara
güveni tam olan Cahit Terzi, zýmba gibi bir
takým sözleriyle iddiasýný ortaya koyarken,
"Buraya geldiðimiz günden bu yana çok sýký
çalýþýyoruz. Hem hýzlý, hem de ayaða pas
yapabilen bir ekip oluþturmak arzusundayýz.
Bununla birlikte hem oyuncular oynadýklarý
futboldan, hem de izleyenler izledikleri futboldan zevk alacak" dedi.
"TAKIM OLMAK ÖNEMLÝ"
Nevþehir kampýna geldikleri ilk günle
þimdiki görüntü arasýnda çok büyük farklar
olduðunu söyleyen Terzi, "Kampta ikinci haftaya girdik. Kamp sonunda çok daha farklý bir
takým ortaya çýkacak. Her geçen gün futbolumuzun daha da üstüne koyuyoruz.
Sistemimizi belirledik. Kadromuzda yavaþ
yavaþ þekil alýyor. Oynayacaðýmýz hazýrlýk
maçlarýyla takýmýn kalitesini artýrýyoruz.
Bizim için takým olmak çok önemli" diye
konuþtu.
Kaynak:Þafak
Yeni sezon hazýrlýk çalýþmalarýný Termal
Kampý'nýn ardýndan kendi tesislerinde sürdüren
Tuzlaspor'da Teknik Direktör Zafer Yiðit, kamp
çalýþmalarý, transferler, hazýrlýk maçlarý ve yeni oyun sistemiyle ilgili önemli açýklamalarda bulundu.
2 AYRI KAMP PROGRAMI
Spor Toto 3. Ligde sezon öncesi hazýrlýk çalýþmalarýný
1. Etap kamp programý dahilinde Yalova- Termal'de
tamamlayan Mavi Beyazlýlar 14 günlük kampýn ardýndan
Tuzla'ya döndü.
Yalova -Termal'de yapýlan ilk etap kamp çalýþmasýnda
kondisyon yüklemesi yapan Tuzlaspor, ikinci kamp dönemini ise daha çok taktik çalýþmalar ve hazýrlýk karþýlaþmalarýyla geçirecek.
Termal Kampýnda takýmýn idman durumundan memnun kaldýðýný belirten Zafer Yiðit, yavaþ yavaþ takýmýn
tempo kazandýðýný söyledi.
Ýlk etap hazýrlýk kampýnda ciddi bir sakatlýk durumu
yaþanmadýðýný da aktaran genç teknisyen, Bolu kampýna
tam kadro gideceklerinin altýný çizdi.
FORMA ASLANIN AÐZINDA
Takýma yeni dahil dolan transferlerden de bahseden
Yiðit, "Göreve gelmemizle birlikte takýmdaki eksik ve
takviye gerektiren bölgeleri belirledik. Yönetimimizle birlikte bu noktalara gerekli takviyeleri yaptýk. Aramýza yeni
katýlan bütün oyunculardan memnunum. Takýmda forma
aslanýn aðzýnda. Çok çalýþan bu formayý giyer dedi.
TAKIMDA ARKADAÞLIK ÜST SEVÝYEDE
Yeni transferlerle birlikte takýma heyecan geldiðini
bildiren Yiðit, takýmdaki arkadaþlýk seviyesinin de memnuniyet verdiðini belirtti.
Genç bir takým olmalarýna raðmen takýmdaki sevgi ve
saygýya dikkat çeken Genç Teknik Adam, amaçlarýnýn bu
havayý daha da geliþtirmek olduðunu söyledi.
Tuzlaspor'un geçen sezondan daha farklý bir diziliþle
sahaya çýkacaðýný da paylaþan Yiðit, "Bu sezon daha agresif, kazanmaya kenetlenmiþ, gol atan ve yememeye
çalýþan bir takým oluþturmaya çalýþýyoruz. Teknik heyet
olarak kafamýzda belirlediðimiz alternatifli taktikler var.
Sahaya daha çok 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 diziliþleriyle
çýkacaðýz. Bu durumu oyuncularýmýzla da paylaþtýk. Sezon
öncesi transferlerimizi de bu doðrultuda yaptýk" dedi.
ÝLK ON BÝRDE ÝSTÝKRARI SAÐLAYACAÐIZ
Sahaya süreceði ilk on birin kafasýnda yavaþ yavaþ
þekillendiðini ancak 2. Etap Kampýnda yapýlacak hazýrlýk
maçlarýnýn ardýndan bunun daha çok netlik kazanacaðýný
vurgulayan Yiðit, takýmýn iskeletini bozmayacaðýný ifade
etti.
Alternatifli bir kadro oluþturduklarýný belirten Genç
Teknik Adam, her zaman iyi olana formayý vereceðini de
sözlerine ekledi.
HAZIRLIK MAÇLARI 2. KAMP DÖNEMÝNDE
Yalova -Termal kampýnda daha çok kondisyon yüklemesi yapan Tuzlaspor, ikinci hazýrlýk dönemini ise daha
çok hazýrlýk karþýlaþmalarýyla geçirecek.
4 veya 5 hazýrlýk maçý yapmayý düþündüklerini vurgulayan Yiðit, rakip takýmlarýn kim olacaðýnýn ise tam olarak
belli olmadýðýný söyledi.
Bu konuda gerekli çalýþmalarý sürdüklerinin altýný çizen
Zafer Yiðit, Tuzlaspor'un hazýrlýk döneminin ardýndan lige
bomba gibi gireceðini aktardý.
Kulüp yönetiminin takýma olan ilgisinin de altýný çizen
Yiðit, Baþkan Ahmet Çabuk ve Yönetimine de teþekkür
etti.
TUZLASPOR: 1 FENERBAHÇE U21 : 4
3.Lig 1. Grup'ta Belediyespor'un rakiplerinden
Tuzlaspor sezon hazýrlýklarýný sürdürürken Fenerbahçe
U21 takýmý ile yaptýðý hazýrlýk maçýnda rakibine 4-1
maðlup oldu.
Kaynak: Tuzla Gündem
SEBAT'IN GÖZÜ YÜKSEKTE
Kýrmýzý-Beyazlýlar,
alacaðý
baþarýlý sonuçlarla zirveye oynamanýn planlarýný yapýyor. Spor Toto
3. Lig 1. Grup ekiplerinden Sebat Proje
Trabzon Akçaabat yeni sezonda fýrtýna gibi
esmek istiyor. Hedefini þampiyonluk olarak
belirleyen ve kadrosunu kaliteli oyuncularla
güçlendiren Kýrmýz-Beyazlý ekibin Teknik
Direktörü Ayhan Alemdaroðlu, "Eksiksiz ve
taraftarlarýn beðeneceði bir takým yaratmaya
çalýþýyoruz. 3. Lig'de þampiyon olacaðýmýza
inandýðýmýz bir kadro kurduk. Baþarýlarla
dolu bir sezonu geride býrakmayý ve
Sebatspor'u 2. Lige taþýmaya planlýyoruz"
diye konuþtu.
SPOR SERVÝSÝ
Türkiye Kupasý'na
katýlacak 32 BAL
Takýmý'ndan biri deðiþti
2014-2015 sezonu Türkiye Kupasý
müsabakalarýna katýlacak olan Bölgesel
Amatör Lig takýmlarý belli oldu. Bu yýl
53. kez düzenlenecek olan Türkiye
Kupasý'na, 2014-15 sezonunda profesyonel
liglerde takýmý bulunmayan 32 ilden amatör
takým katýlacak.
2014-2015 sezonu Türkiye Kupasý müsabakalarýna katýlacak olan Bölgesel Amatör
Lig takýmlarý belli oldu. Bu yýl 53. kez
düzenlenecek olan Türkiye Kupasý'na, 201415 sezonunda profesyonel liglerde takýmý
bulunmayan 32 ilden amatör takým katýlacak.
32 takýmýnýn katýlacaðý ön eleme
müsabakalarýný kazanan 16 takým,
bir üst tura yükselecek.
Kýrþehirspor, Türkiye Kupasý'na
katýlarak bu heyecaný Kýrþehir'i
taþýrken, ön elemede þu takýmlar
bulunuyor: Adýyaman Ýl Özel Ýdaresi, Aðrý Patnos Gençlik, Amasyaspor,
Artvin Arhavispor, Bitlis Tatvan
Gençlerbirliði, Bingölspor, Burdur
Bucak Bld., Edirnespor, Hakkari
Yüksekova Bld., Isparta Eðridir,
Karspor, Kastamonuspor,
Kýrþehirspor, Mardinspor, Muþ Hasköy,
Nevþehirspor, Sinopspor, Tekirdaðspor,
Dersimspor, Uþakspor, Karaman Bld.,
Kýrýkkalespor, Cizrespor, Bartýnspor,
Ardahanspyor, Iðdýr Arasspor, Yalova
Altýnova Bld., Kilis Bld., Osmaniyespor, Siirt
Kurtalanspor, Yozgat Sorgun Bld., Düzce
Beyköy Bld.
Yalova'yý temsilen Armutluspor'un
BAL'a katýlmama kararý almasý üzerine yerine Altýnova Belediyespor Türkiye
Kupasý'nda yer alacak.
SPOR SERVÝSÝ
Darýca görücüye çýkýyor
Yeni sezon hazýrlýklarýný
Bolu'da sürdüren Darýca
Gençlerbirliði bugün ilk
hazýrlýk maçýný çýkacak. Rakip
geçen sezon PTT 1.ligden 2.lige
düþen Fethiyespor karþýlaþmanýn
baþlama saati 17.00
Son yýllarda transferlerdeki
baþarýsýný sahaya yansýtamayan
Darýca Gençlerbirliði bu sezon
ezberleri bozmaya hazýrlanýyor.
Kadrosunda önemli bir revizyon yapan sarý yeþilliler gidenleri
gelen yýldýzlarla doldurarak kaðýt üzerinde izlenmesi keyif
verecek bir takým yarattý. Bugün oynanacak hazýrlýk
maçýnda alýnacak skordan daha önce takým ruhu ve
coþkusunun ne durumda olduðu merak ediliyor.
Sportif baþarý için kenetlenmenin önemini deðinen
Teknik Direktör Özgür Vurur, önce bunu yakalamamýz
gerektiðini biliyor ve buna göre çalýþýyoruz. Tek
düþüncemiz Darýca Gençlerbirliði'ni þampiyon yapmak
diye konuþtu.DARICA'NIN KALESÝ AYDINLIK
Darýca Gençlerbirliði'nin baþarýlý file bekçisi Ersin
Aydýn, yeni sezona yine bomba gibi hazýrlanýyor.
Geçen sezon ligde göstermiþ olduðu müthiþ performansla takýmýna önemli maçlar kazandýran Ersin, yeni
sezon öncesi teknik heyetin en çok güvendiði isimlerin
baþýnda geliyor. Transfer sezonunda adýndan sýkça söz
ettiren Ersin, Süper Lig ekipleri Mersin Ýdman Yurdu ve
Konyaspor olmak üzere bir çok takýmýn radarýna girmesine raðmen tercihini Darýca'dan yana kullanarak 1 yýllýk
yeni sözleþme yenilemiþti.
METÝN MERAL: ÝKÝ ÖNEMLÝ KALECÝYE SAHÝBÝZ
Antrenmanlarda harika kurtarýþlar yapan, takým
arkadaþlarýna sýk sýk uyarýlarda bulunan Ersin, takýmýn
lider oyuncularýndan birisi olarak dikkat çekiyor. Darýca
Gençlerbirliði'nde kaleci antrenörü Metin Meral, Ersin'in
yaný sýra Kemal'in de performansýndan memnun olduklarýný dile getirerek, sarý yeþilli takýmýn böylesine önemli
iki kaleciye sahip olduðu için çok þanslý olduðunu söyledi.24 yaþýndaki baþarýlý eldiven, 2014-2015 sezonunda
takýmýnýn en önemli kozlarýndan bir tanesi olacak.
Kaynak:Gebze
Emre Aktaþ, imzaladý
Batman Petrolspor golcüsüne imzayý attýrdý. Golcü
Emre Aktaþ, Petrolspor'a iki
yýllýk imzayý attý. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Kulüp Baþkaný
Aydýn Gülmez'in de katýldýðý
imza töreninde Emre: "Atacaðým gollerle Batman taraftarýnýn sevgisini kazanacaðým.
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
13 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA
Batman taraftarýný bana övgüyle anlattýlar. Onlara layýk
olacaðým" dedi.
Ýþine geleni konuþuyor!
Belediyespor
Baþkaný bu kez
Belediyespor için ne
Zeki Gül'ün nede
Muzaffer Külcü'nün
takýmý dedi
Çorum
Belediyespor
Baþkaný Zeki Gül yine çeliþkili açýklamalara imza attý.
Baþkan Gül'ün Belediyespor
Baþkaný olduktan sonra spor
adamý kimliði ile ters düþen
siyasi aðýrlýklý açýklamalarý
spor camiasýný þaþkýnlýða
uðratmaya devam ediyor.
Belediyespor
Baþkaný
Zeki Gül, 16 Haziran 2014
tarihinde
yapýlan
Belediyespor
Genel
Kurulu'nda yaptýðý konuþ-
masýnda 'Belediyespor'un esas sahibi
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'dür'
yönünde ayrýþtýrýcý, siyasi içerikli bir
açýklama yaparken, geçtiðimiz gün
yaptýðý basýn toplantýsýnda ise 'Çorumluyum diyerek herkes Belediyespor'a
sahip çýkmak zorundadýr. Belediyespor
ne benim, ne Muzaffer Külcü'nün ne
bir baþkasýnýn takýmýdýr' diyerek
samimiyetten uzak, amaçlarý doðrultusunda açýklamalar yapan bir isim
profili çizdi.Belediyespor Baþkaný
olarak yaptýðý çeliþkili açýklamalarýna
bir yenisini ekleyen Zeki Gül, Çorum
spor camiasýnýn tepkisini çekmeye
devam ediyor. Camia, gelinen noktada
siyasi kimlikli taraflý ve çeliþkili açýklamalarý ile antipati toplayan baþkan
Zeki Gül'ün Belediyespor baþkanlýðý
yapmasýnýn kulübe zarar verdiði
görüþünde. Adnan YALÇIN
Ýncedal: Çok iyi çalýþtýk
Yeni sezon hazýrlýklarý için gittiði
Nevþehir'deki kamp çalýþmalarýný dün
tamamlayan Çorum Belediyespor'un
Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal kamp hazýrlýklarýný deðerlendirdi.
Ýncedal " Öncelikle þunu belirtmek isterim. Kamp yerimiz ve çalýþma ortamýmýz çok
güzeldi. Çok iyi çalýþmalar yaptýk.
Takýmýmýzda yavaþ yavaþ istediðimiz seviyeye gelmeye baþladý. Tüm futbolcularýmýn
çalýþmalarýndan antrenmanlardaki performanslarýndan memnunum. Kadro olarak tek
eksikliðimiz santrafor mevkiinde yönetimimiz bu eksikliði gidermeye çalýþýyor. Bu bölgeye de yapýlacak takviye ile lige hazýr gireceðimizi düþünüyorum.
Kamp hazýrlýklarýmýza denemek üzere
katýlan Velican, Mustafa ve Necati'yi geri
gönderdik. Þimdi ayýn 16'sýnda yapacaðýmýz
antrenmanla lig hazýrlýklarýný evimizde
devam ettireceðiz. 24 Aðustos'da ise sezon
açýlýþýnda Tokatspor ile bir hazýrlýk maçý
yapacaðýz. Bu maçýn ardýndan lige motive
olarak ilk lig maçýmýza hazýrlanacaðýz. Ýnþaallah buradaki çalýþmalarýmýzýn karþýlýðýný lig
maçlarýnda alacaðýz.
Santrafor transferimizin gecikmesinin tek
nedeni yaþ sýnýrýna takýlmayan genç bir oyuncu aramamýzdýr. Bu nedenle bu transferde
azda olsa geciktik. Kontenjan oyuncu almak
isteseydik bugüne kadar bu transferi çoktan
gerçekleþtirirdik. " Dedi.
Adnan YALÇIN
Çorum Belediyesporlu taraftarlarýn merakla transferini beklediði Gençlerbirliði patentli Atabey Çiçek geçtiðimiz yýl FourFourTwo dergisine verdiði demecinde kendisini böyle tanýtýyor.
Ýþte Belediyesporlu taraftarlarýn yeni sezonda takýmlarýnda görmek
istediði genç futbolcunun dergiyle yaptýðý röportajý:
Gençlerbirliði alýþýlageleni yapýyor ve yeni bir genç yeteneðini Türk
futboluna sunmaya hazýrlanýyor. 1995 doðumlu 1,89'luk santrfor Atabey Çiçek, bu sezon 29 golle A2 Ligi'nde gol kralý oldu. Pek çoklarýna
göre Hakan Þükür sonrasý Bursaspor'un Avrupa'nýn devlerine þimdiden girmiþ genç yýldýzý Enes Ünal ile birlikte futbolumuzun en önemli pivot santrfor adayý.
Çiçek "Uzun boyum ve iyi zamanlamam sayesinde kafa toplarýnda etkiliyim. Boyuma raðmen aðýr ya da yavaþ olduðum söylenemez,
hatta uzun mesafede hýzlýyýmdýr. Güçlü olduðumu söylerler"
Atabey 35 kez genç milli takýmlarýn formasýný giydi, þu sýralar U-19
milli takýmýnýn kadrosunda. Mart ayýnda U-18'den direkt olarak kendisinden üç, dört yaþ büyük ve Süper Lig'in demirbaþlarý haline gelmiþ Cenk Tosun, Emre Çolak, Necip Uysal, Özgür Çek'lerin oynadýðý
A2 Milli Takýmýna çaðýrýldý. Hatta bu kategoride Katar'a da gol atmayý baþardý.
Henüz Süper Lig'de forma giymedi ama eski hocasý Fuat Çapa,
"Atabey, yakýn bir gelecekte sadece Gençlerbirliði deðil, Türk futboluna damga vuracak bir yetenek" diyerek ondaki potansiyeli ortaya koyuyor. Atabey de bundan emin zaten. Üç, dört yýla kalmadan "Türkiye'nin 1 numaralý pivot santrforu" olma niyetinde. Özgüven tam
olunca, daha da ötesine geçip, "Avrupa'nýn üst düzey takýmlarýnda da
rahatlýkla oynarým" diyor. Fuat Çapa, Kayseri Erciyesspor'a gitmeyip
Gençlerbirliði'nde kalsaydý önümüzdeki sezonun takým planlamasýnda üçüncü santrfor olarak onu düþünüyordu.
FUTBOLA NASIL BAÞLADIN, HÝKAYENÝ ANLATIR MISIN?
Futbola abimle apartman aralarýnda þut çekiþerek baþladým. O zamanlar Ýzmir'de oturuyorduk ve abim Göztepe'de oynuyordu, ben de
sürekli onu izlemeye gidiyordum. Sonra Ankara'ya taþýndýk ve babam
abimi Gençlerbirliði Futbol Okulu'na yazdýrdý. Ben de futbol oynamak
istediðimi söyledim babama ve yedi yaþýnda Gençlerbirliði'nde baþla-
Boþ lafý býrakýn
iþinizi yapýn!
Çorum Belediyespor yönetiminin transferdeki becerisizliði
taraftarlarý
çileden
çýkarýyor.
Belediyespor'a gönül veren ve takýmýný
gelecek sezon 2. Lig'de görmek isteyen
taraftarlar yönetimin kamp bitmesine
raðmen henüz bir golcü transferi yapamamasýný beceriksizlik olarak nitelendiriyor.Geçtiðimiz yýl Belediyespor'un
en fazla gol atan oyuncusu Emir Gökçe'yi
kadrosunda tutamayan Belediyespor
yönetiminin
basýna
Gençlerbirliði
takýmýndan oyuncu alýnacaðýný açýkla-
masýna raðmen ligin baþlamasýna 24 gün
kala golcü oyuncu transferi yapamamasý
kulüp yönetiminin boþ laf üretmekten
baþka bir þey yapmadýðý þeklinde yorumlanýyor.
Golcü transferinde ismi geçen futbolcularla henüz anlaþma yapamayan
Belediyespor
yönetiminin
Gençlerbirliði'nden Atabey Çiçek'i ile
anlaþma olmamasý halinde ise 2. Lig
ekibi Pendikspor'dan Anýl Gir'in transferini gerçekleþtirmesi bekleniliyor.
Adnan YALÇIN
Çorum Belediyespor taraftarý onu bekliyor
Türkiye'nin yeni Hakan
Þükür adayý: Atabey Çiçek
dým.
ABÝN NEREDE ÞÝMDÝ, DEVAM EDÝYOR MU FUTBOLA?
Abim Mehmet Cansýn da profesyonel oldu, Hacettepespor'da oynuyor. 1992 doðumlu ve stoper.
OKUL DURUM NEDÝR?
Liseyi bu sene bitirdim. Antrenmanlar çoðu zaman okul saatleriyle çakýþtý ve bu beni epey zorladý. Ama okuldaki hocalarým durumumu bildikleri için her zaman yardýmcý oldular.
A TAKIMA ÇIKTIÐINDA ZORLUK YAÞADIN MI?
A takýma geçen sezon baþýnda çýkmaya baþladým. Baþlarda her
genç oyuncu gibi zorluk yaþadým. Çekingen davranýyordum, kendi
oyunumu gösteremiyordum. Ama Hurþut Meriç, kaleci Ferhat Kaplan
ve kaptan Cem Can gibi büyüklerin yardýmý ve öðütleriyle kendime
geldim, güvenim arttý.
FUTBOL ÖZELLÝKLERÝNÝ NASIL ANLATIRSIN?
Uzun boyum ve iyi zamanlamam sayesinde kafa toplarýnda etkiliyim. Boyuma raðmen aðýr ya da yavaþ olduðum söylenemez, hatta
uzun mesafede hýzlýyýmdýr. Güçlü olduðumu söylerler. Ýki ayaðýmý da
iyi kullanýyorum. Bitirici gol vuruþlarým iyidir, bir de bende biraz "golcü þansý" denen þey vardýr.
EKSÝKLERÝN NELER SANA GÖRE?
Tempo ve özellikle oyunun her alanýnda enerjimi kullanmakta eksiðim var. Dayanýklýlýðým çok iyi olmadýðý için gücümü daha çok ceza
sahasýna saklýyorum. Buna raðmen toplu oyunda olduðu kadar topsuz
oyunda da kendimi geliþtirmeye çalýþýyorum. Çift yönlü oyunu daha
iyi yapmaya gayret ediyorum.
Babam stilimi Manchester United'ýn golcüsü Robin van Persie ve
Chelsea'li Fernando Torres'e benzetir.
A TAKIMA ARTIK ALIÞTIÐINI SÖYLEDÝN; YENÝ SEZONDA
HEDEFÝN NE?
Öncelikle önümüzdeki sezon kesinlikle Süper Lig'de oynamak istiyorum. Süre alýp kendimi geliþtirip tecrübe kazanmalýyým. Oynama
devamlýlýðýna sahip bir futbolcu olmak hedefindeyim. Avrupa'da çok
genç yaþta arkadaþlarým liglerde oynuyor. Ben de o gücü kendimde
hissediyorum artýk, hazýrým ve güvenim tam.
AVRUPA DEMÝÞKEN, ÜÇ BÜYÜKLER YA DA AVRUPA HEDE FÝN VAR MI?
Ýlk hedefim kendi kulübümde 11'in vazgeçilmez bir oyuncusu olmak. Daha sonra üç büyüklerden birinde oynamak ve A milli takým
düzeyini yakalamak… Uzun vadeli en büyük hedefim ise Premier
Lig'de Manchester City'de oynamak.
ÖNÜMÜZDEKÝ ÜÇ DÖRT SENE ÝÇÝNDE KENDÝNÝ NEREDE
GÖRÜYORSUN?
Türkiye'de pivot santrfor denince akla gelen ilk isim olarak görmeyi umuyorum.
SEVÝYE OLARAK KENDÝ POTANSÝYELÝNÝ NASIL GÖRÜYOR SUN?
Avrupa'nýn üst düzey kulüplerinde rahatlýkla oynayabileceðimi
düþünüyorum.
TARZIN KÝME BENZETÝLÝYOR?
Babam stilimi Manchester United'ýn golcüsü Robin van Persie ve
Chelsea'li Fernando Torres'e benzetir.
BEÐENDÝÐÝN VE ÖRNEK ALDIÐIN FORVETLER?
Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski, Edin Dzeko, Mario Gomez ve Radamel Falcao…
ÇÝFT FORVET MÝ, TEK FORVET MÝ OYNAMAK DAHA RAHAT
GELÝYOR?
Tek forvet oynamak bana daha rahat geliyor, çünkü daha rahat hareket ediyorum ve koþu alanlarým kapanmýyor.
"GOLCÜ BENCÝL OLUR" DÝYE SÖYLENÝR, SEN ONLARDAN
MISIN?
Bir golcü olarak bencil deðilim, daha çok takým oyuncusuyum.
Asist de yaparým çok. Ayrýca gol atamayýnca da asla moralimi bozmuyorum.
A2 MÝLLÝ TAKIMA ÇAÐIRILDIN, AMA U-20'DE YOKSUN. YA ÞIN KÜÇÜK OLMASINA RAÐMEN ÇAÐIRILMAYI VE DÜNYA
KUPASI'NDA OYNAMAYI BEKLÝYOR MUYDUN?
U-20 Dünya Kupasý'nda oynamayý çok isterdim ancak yaþým küçük ve benden büyükler çaðýrýldý milli takýma. Bundan sonraki turnuvalarda oynarým artýk diye düþünüyorum.
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN