KALEIDOSCOPE
1
TOP
1.
10
6.
Deset míst, která byste
neměli ve Středočeském
kraji minout
Ten places you
shouldn’t miss in Central
Bohemia Region
2.
7.
1. Český ráj – chráněná krajinná oblast
Bohemian Paradise – Protected
Landscape Area
2. Dobříš – Židovský hřbitov
Dobříš – Jewish Cemetery
3. Křivoklát – hrad
3.
Křivoklát – Castle
8.
4. Kutná hora – chrám sv. Barbory
Kutná Hora – Church of St. Barbora
5. Lešetice u Milína– Památník Vojna
Lešetice u Milína – Vojna Memorial
6. Nižbor – zámek
Nižbor – Castle
4.
7. Příbramsko – skiareál Padák Příbram
9.
Příbram – Padák Příbram Ski Resort
8. Klášter Hradiště nad Jizerou
Monastery Hradiště nad Jizerou
9. Sedlčansko – Slapské jezero
District of Sedlčany – Slapy Lake
10. Štiřín – golfové hřiště
5.
2
KALEIDOSKOP
Štiřín – Golf Course
10.
editorial
Čtenářům se dostává do ruky další Kaleidoskop Středočeského kraje. Chtěli bychom i jeho prostřednictvím pozvat k nám
do Středočeského kraje na návštěvu hosty zblízka i zdaleka.
Máme co nabídnout, je tu co obdivovat: příroda, památky,
kulturní akce i dostatek možností ke sportu všeho druhu.
Krásu neporušené přírody je u nás možné obdivovat především v pěti chráněných krajinných oblastech, ale také v rozlehlých Brdských lesích nebo na březích řek, ať už se budete
rozhlížet z oken vlaku, ze sedla kola nebo z kanoe.
Historické památky na území Středočeského kraje sahají daleko k předslovanským dějinám, jak se o tom můžou
návštěvníci přesvědčit na mnoha keltských oppidech, přes
středověké hradní zříceniny až po opravdové stavební klenoty našeho kraje, v jejichž čele ční turisticky nejoblíbenější královský hrad Karlštejn. Mnohá města si uchovala svůj
středověký ráz a právem jsou zahrnována mezi nejcennější
památky světového kulturního dědictví.
Ve středních Čechách žily takové osobnosti, jakými byli například T. G. Masaryk, Karel Čapek, Antonín Dvořák, Bohumil Hrabal a mnozí další, kteří u nás mají památníky.
Naši návštěvníci u nás naleznou i velké množství nejrůznějších muzeí, která mapují četné obory: paleontologii, geologii
a mineralogii, máme muzeum železnice, vojenské technické
muzeum, muzeum Škodovky, muzeum zlata i muzeum stříbra, skanzeny hornické i národopisné.
Návštěvníci Středočeského kraje by si rozhodně neměli nechat ujít návštěvu Galerie Středočeského kraje, ve které se
i v letošním roce koná několik nových zajímavých expozic.
Neméně zajímavá je také naše nová Galerie a informační
středisko Středočeského kraje GATE, které bude pro veřejnost poprvé otevřeno 28. března a které zájemcům nabídne kromě zahajovací výstavy ojedinělých Drtikolových aktů
také multikulturní prostor v podobě galerie, informačního
centra, kavárny či art shop.
Milovníkům pohybu můžeme nabídnout golfová hřiště světových parametrů, lyžařská střediska, řadu přírodních koupališť, řeky pro romantické výlety lodí, síť cyklostezek nebo
třeba jízdárny pro vyjížďky na koních.
Our readers now hold in their hands the new issue
of the Caleidoscope magazine of the Central Bohemia Region, which aims to attract visitors from near
and far. The Central Bohemia Region has a lot to
offer: nature, monuments, cultural events and many
sporting opportunities.
You can admire the intact nature in our five protected landscape areas, in the vast forests of Brdy
or on the river shores, whether you travel by train,
bicycle or canoe.
The historical monuments of the Central Bohemia
Region go far back in the pre-Slavic history, as the
visitors may see for themselves in many Celtic oppidums, ruins of Middle Age castles and true architectural landmarks of
the Region such as the Karlštejn royal castle, which is the most
favourite tourist spot of all. Many towns in the area still retain
the distinctive character of the Middle Ages and rightly belong
to the most precious sites of the world cultural heritage.
Central Bohemia was also the home of many great personalities, such as T. G. Masaryk, Karel Čapek, Antonín Dvořák, Bohumil Hrabal and many others whose legacy the Region honoured by memorials.
Our guests may also visit a number of museums dedicated to
various themes such as palaeontology, geology or mineralogy.
We also have a railway museum, museum of military technique, Škoda museum, gold museum and silver museum, as
well as mining and ethnographic open-air museums.
Visitors to the Central Bohemia Region should not miss the
GASK (Gallery of the Central Bohemia Region) where they
may see a number of new interesting exhibitions this year.
Very interesting is also our new GATE Gallery and Information Centre of the Central Bohemia Region which will be open
to public for the first time on 28 March. The visitors will be
welcome to the opening exhibition of exquisite Drtikol’s nudes
as well as the multicultural premises of the gallery, information
centre, café or art shop.
Sports fans will be pleased to try out our world-class golf courses, ski resorts, natural swimming pools, rivers for romantic canoe trips, cycling trails and riding schools for horse rides.
Ve Středočeském kraji se určitě nudit nebudete.
In short, you can never be bored in the Central Bohemia Region.
David Rath
hejtman Středočeského kraje
David Rath
Governor of the Central Bohemia Region
Kaleidoskop Středočeského kraje, 2012
Jako periodický tisk vydává Středočeský kraj
ve vydavatelství Agentura Dům, s.r.o.
Šéfredaktorka Mgr. Hana Langerová, překlad TAAL, s.r.o.
DTP: Igor Ondřej
Titulní foto: DreamsTime.com
Datum vydání: 31. 1. 2012
Evidenční číslo: MK ČR E 18337
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
This project is co-financed by the European Union.
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70 89 10 95
E: [email protected], www.kr-stredocesky.cz
KALEIDOSCOPE
3
obsah
Cestovní navigátor
Travel Navigation
8.
1.
3.
6.
4.
10.
2.
9.
Repro: © TOPOGRAF spol. s r. o. 2012
7.
5.
4
1.
Český ráj – chráněná krajinná oblast
Bohemian Paradise – Protected Landscape Area
6.
Nižbor – zámek
Nižbor – Castle
2.
Dobříš – Židovský hřbitov
Dobříš – Jewish Cemetery
7.
Příbramsko – skiareál Padák Příbram
Příbram – Padák Příbram Ski Resort
3.
Křivoklát – hrad
Křivoklát – Castle
8.
Klášter Hradiště nad Jizerou
Monastery Hradiště nad Jizerou
4.
Kutná hora – chrám sv. Barbory
Kutná Hora – Church of St. Barbora
9.
Sedlčansko – Slapské jezero
District of Sedlčany – Slapy Lake
5.
Lešetice u Milína – Památník Vojna
Lešetice u Milína – Vojna Memorial
10.
KALEIDOSKOP
Štiřín – golfové hřiště
Štiřín – Golf Course
contents
6–9
Kutná Hora – Europa Jagellonica
Kutná Hora – Europa Jagellonica
10–13
Hrusice – Ladův kraj
Hrusice – Lada’s Region
14–17
Církevní turistika
Religious Tourism
18–21
Nižbor – zámek a keltské oppidum
Nižbor – Castle and Celtic Oppidum
22–23
Blaník
Blaník
24–25
Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka
Railway Museum Lužná u Rakovníka
26–29
Historie těžby zlata v Jílovém u Prahy
History of Gold Mining in Jílové u Prahy
30–31
Profese: jeskyňář
Occupation: Speleologist
32–33
Koněpruské jeskyně
Koněprusy Caves
34–37
Deset důvodů, proč navštívit Skryje u Berouna
Ten Reasons for Visiting Skryje
38–39
Kokořínsko – Pokličky
Kokořínsko – Pokličky
40–43
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Museum of Central Bohemia in Roztoky
44–47
Zámecký pán na Konopišti – medvěd ušatý
Lord of the Konopiště castle – Asian Black Bear
48–51
Polabské národopisné muzeum v Přerově n Labem
Polabí Ethnographic Museum in Přerov n. Labem
52–53
Sv. Jan pod Skalou
Sv. Jan pod Skalou
54–55
Pozvánka od starosty Poděbrad
Poděbrady – the Mayor’s Invitation
56–57
Myslivost
Hunting
58–59
Rybolov
Fishing
60–61
GATE Galerie a informační centrum Středočeského kraje
GATE Gallery and Information Center of the Central Bohemia Region
62–67
Kalendárium
Calendarium
KALEIDOSCOPE
5
kulturní dědictví
EUROPA
JAGELLONICA
GASK – the Gallery of the Central
Bohemian Region in Kutná Hora – hosts
the Czech part of the international
exhibition project.
EUROPA
JAGELLONICA
Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK)
pořádá českou část mezinárodního výstavního
projektu.
Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK) je za Českou republiku spolupořadatelem česko-německo-polského
výstavního projektu Europa Jagellonica – Umění a kultura
ve střední Evropě za vlády Jagellonců (1386–1572), uskutečněné u nás ve dnech 20. května až 30. září 2012.
Europa Jagellonica představuje střední Evropu na přelomu
pozdního středověku a raného novověku. Projekt má za cíl
vůbec poprvé v širokých mezinárodních souvislostech prezentovat Jagellonce jako evropskou dynastii s dopady na
umění a kulturu.
Mimořádný výstavní počin začíná českou částí v Kutné Hoře
se zastřešujícím tématem „Těžba stříbra a umění kolem roku
1500“. Výstava se poté z velké části přesune do dalšího místa, kterým je Varšava. Zde bude od října 2012 do ledna 2013
projekt pokračovat na dvou místech: v Královském zámku
a v Národním muzeu, a to na téma „Jagellonci – evropští panovníci mezi Baltem, Jaderským a Černým mořem“. Poslední
zastávka projektu, tentokrát s podtitulem „Spojení věrnosti a lásky. Sňatková politika Jagellonců s říšskými knížecími
rody“, bude od března do června 2013 v Postupimi.
Díky podpoře Středočeského kraje se česká verze výstavy
uskutečňuje v Kutné Hoře, v autentickém prostředí, kde byl
v roce 1471 zvolen zemskými stavy první český král z rodu
Jagellonců Vladislav II. Po Praze nejvýznamnější město Českého království se již na sklonku 13. století díky bohatým zásobám stříbra proměnilo na královskou pokladnici, z níž byly
6
KALEIDOSKOP
GASK, the Gallery of the Central Bohemian Region in Kutná
Hora, is the Czech co-host of the joint Czech, German and Polish exhibition project Europa Jagellonica - Art and Culture in
Central Europe under the Reign of the Jagiellonian Dynasty
(1386–1572), which is to take place from 20 May until 30 September 2012.
Europa Jagellonica introduces the Central Europe at the turn
of the late Middle Ages and the dawn of the Modern Times.
The project aims to present the Jagiellonian Dynasty for the first
time in a broad international context as a truly European dynasty which influenced the art and culture of the time.
The ambitious exhibition project is to start with the Czech part
in Kutná Hora under the theme “Silver Mining and Art around
the Year 1500”. A substantial part of the exhibition will then
move to Warsaw where it will be held from October 2012 until
January 2013 at two venues – in the Royal Castle and in the
National Museum – under the topic “Jagiellonian Dynasty –
European Rulers between the Baltic, Adriatic and Black Seas”.
The last stop of the project will be Potsdam where it will be held
from March until June 2013 under the title “Love and Fidelity
– Jagiellonian Marriage Policy towards the Imperial Family”.
Thanks to the support of the Central Bohemian Region, the
cultural heritage
kromě jiného financovány i velkolepé stavební podniky Karla
IV. Jagellonská éra se významně zapsala do tváře dnešní Kutné Hory, jejíž historické památky in situ se stanou integrální
součástí výstavního projektu. Některé z nich budou zpřístup-
Europa Jagellonica – Umění a kultura ve střední Evropě
za vlády Jagellonců (1386–1572) získala záštitu ministrů
zahraničních věcí pořadatelských zemí – za Českou republiku pana Karla Schwarzenberga, za Německou spolkovou
republiku pana Quido Westerwelle, za Polskou republiku byl
požádán pan Rastislaw Sikorsky. Patronát nad doprovodným
Europa Jagellonica – Art and Culture in Central Europe
under the Reign of the Jagiellonian Dynasty (1386–1572)
is under the patronage of the Ministers of Foreign Affairs
of the organising countries – Mr Karel Schwarzenberg on
behalf of the Czech Republic, Mr Quido Westerwelle on
behalf of the Federal Republic of Germany and Mr Rastislaw Sikorsky on behalf of the Republic of Poland. The
programme accompanying the Europa Jagellonica international exhibition is to be carried out under the auspices
of the Minister of Culture of the Czech Republic Ms Alena
Hanáková. The Czech part of the exhibition is under the
patronage of the Head of the Central Bohemian Region Mr
David Rath.
The exhibits were provided by more than one hundred and
twenty persons and entities. Among the foreign institutions
especially by Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid, Bibliothéque National de France in Paris, British Museum in
London, Kunsthistorisches Museum and Österreichische
Nationalbibliothek in Vienna, Staatliche Museen in Berlin,
Bodleian Library in Oxford, Ontario Art Gallery in Toronto, all the collector institutions in Budapest, Krakow and
Warsaw, and others.
Further exhibits were provided by the National Museum,
Museum of Decorative Arts in Prague, National Heritage
Institute, National Gallery in Prague, Moravian Gallery
in Brno, National Archives, National Library, Prague City
Archives and Museum, Aleš South Bohemian Gallery in
Hluboká nad Vltavou, and others.
Our special thanks for a close cooperation in the Czech Republic go to the Prague Archdiocese, namely the cardinal
and Czech primate Dominik Duka, the Olomouc archbishop Jan Graubner, the archdean Jan Uhlíř of St.James church
in Kutná Hora and a number of other bishoprics, deaneries
and parishes.
programem mezinárodní výstavy Europa Jagellonica převzala ministryně kultury České republiky paní Alena Hanáková,
patronem české výstavní části se stal hejtman Středočeského
kraje pan David Rath.
Na výstavě se podílí více jak sto dvacet vypůjčitelů. Ze zahraničních je to především Madrid, Thyssen-Bornemisza Museum; Paris, Bibliothéque National de France; London, British
Museum; Wien, Kunsthistorisches Museum, Österreichische
Nationalbibliothek; Berlin, Staatliche Museen; Oxford, Bodleian Library; Toronto, Ontario Art Gallery; veškeré sbírkové
instituce v Budapešti, v Krakově, ve Varšavě a další.
Další exponáty zapůjčilo Národního muzea, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Národní památkový ústav, Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Národní archiv,
Národní knihovna, Archiv a Muzeum hl. města Prahy, Alšova
jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou a další.
Z českých zapůjčitelů je nutné vyzdvihnout vynikající spolupráci s pražským arcibiskupstvím, jmenovitě pak s kardinálem a primasem českým Dominikem Dukou, arcibiskupem
olomouckým Janem Graubnerem, arciděkanem u Sv. Jakuba
v Kutné Hoře Janem Uhlířem a s řadou dalších biskupství,
děkanátů a farností.
KALEIDOSCOPE
7
kulturní dědictví
Czech part of the exhibition is to be hosted in Kutná Hora, the
very place where the estates elected Vladislas II the first Czech
king of the Jagiellonian Dynasty in 1471. At the end of the 13th
century, Kutná Hora became the most important town of the
Czech Kingdom after Prague and, due to large supplies of silver,
the source of the treasury out of which Charles IV. financed,
among other things, his monumental construction projects. The
Jagiellonian era had a profound influence on Kutná Hora as we
know it today and its historical monuments in situ will become
an integral part of the exhibition project. Some of them will be
open to the public for the first time in history, such as the extraordinary matronea in the miners’ St. Barbara’s Cathedral by the
royal architect Benedikt Ried.
něné vůbec poprvé, jako třeba architektonicky mimořádné
empory hornického chrámu sv. Barbory od královského stavitele Benedikta Rieda.
Výstava představí na 200 mimořádných středověkých uměleckých děl od mnoha zapůjčitelů nejen z českých a evropských institucí, ale i ze zámoří a ze soukromých sbírek.
Návštěvníci budou mít možnost shlédnout deskové obrazy,
grafiky a kresby od Albrechta Dürera, Lucase Cranacha
The exhibition will present about 200 unique Middle-Age
works of art provided not only by Czech and European
institutions but also by overseas organisations and by private collectors. The visitors will be able to admire the panel
paintings, graphic works and drawings by Albrecht Dürer,
Lucas Cranach the Elder, the Master of the Litoměřice altar and other artists of the Middle Ages. The exhibition
will also present the richly illuminated manuscripts by the
8
KALEIDOSKOP
cultural heritage
Otevírací doba výstavy Europa Jagellonica v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK):
Návštěvníci si budou moci koupit vstupenky na výstavu
i v předprodeji, a to i v nově otevřeném Informačním centru Středočeského kraje v Husově ulici v Praze 1. Zde bude
otevřena „ochutnávka“ v podobě komorní expozice, uvádějízakoupení společné vstupenky nejen na výstavu samotnou,
Výstava Europa Jagellonica bude otevřena denně od 20. května do 30. září 2012 od 10:00 do 18:00 hodin. V případě zvý-
Info:
ale do dalších dvanácti objektů v Kutné Hoře.
www.gask.cz
cí téma hlavní výstavy v Kutné Hoře. Také tu bude možnost
Krakow court painter Stanislaw Somostrezelnik and the
Prague illuminators Valentin, Matouš and others, as well
as rare documents from royal and municipal offices, and
stone and wooden sculptures and reliefs by Veit Stoss,
Master Paul of Levoča and Peter Vischer the Younger. The
life of the aristocracy and the art of the craftsmen of that
time will be documented by the collection of jewellery and
luxury items.
With the Europa Jagellonica exhibition project, the authors follow up the success of the exhibition Charles IV. – Emperor by the
Grace of God, seen by 250,000 visitors in the Metropolitan Museum in New York and in the Prague Castle in 2005 and 2006. .
Text: Mgr. A. Koráb; foto: archiv Galerie Středočeského kraje
šeného zájmu návštěvníků bude otevírací doba výstavy prodloužena do 20:00 hodin.
st., Mistra Litoměřického oltáře a dalších středověkých
umělců. Dále na výstavě budou vystaveny bohatě iluminované rukopisy krakovského dvorního malíře Stanislava Somostrezelnika, pražských iluminátorů Valentina, Matouše
a dalších, vzácné listiny královských a městských kanceláří.
Sochy a reliéfy ze dřeva a kamene z dílny Veita Stosse, Mistra Pavla z Levoče, Petera Vischera ml. Šperky a luxusní
předměty dokreslí život šlechty a umění tehdejších řemeslníků.
Autoři výstavy tímto výstavním projektem svým způsobem
navazují na úspěšnou výstavu Karel IV. císař z Boží milosti, kterou zhlédlo v letech 2005/06 v Metropolitním muzeu
v New Yorku a na Pražském hradě na 250 000 návštěvníků.
Opening times of the Europa Jagellonica Exhibition in
GASK – the Gallery of the Central Bohemian Region in
Kutná Hora:
The visitors will be able to purchase the tickets in the advance booking offices and in the newly opened Information
Centre of the Central Bohemian Region in Husova street in
Prague 1 which will host a small exhibition introducing the
main exhibition in Kutná Hora. Visitors will also have the
opportunity to purchase a joint ticket to the Europa Jagellonica Exhibition and another twelve sights in Kutná Hora.
The Europa Jagellonica Exhibition will be open daily between 10am and 6pm from 20 May until 30 September
2012. In case of a great number of visitors, the opening
times will be further extended until 8pm.
KALEIDOSCOPE
9
kulturní dědictví
Hrusice
centrum mikroregionu Ladův kraj
HRUSICE
Centre of the Microregion of Josef Lada
Uprostřed malebné
středočeské krajiny se
v kopcovitém terénu
rozkládá obec, kterou
znají malí i velcí: Hrusice.
10
KALEIDOSKOP
Amidst the picturesque
hilly landscape of Central
Bohemia, there is a town
well known to children
and adults alike: Hrusice.
cultural heritage
Hrusická historie
Hrusice proslavil zdejší rodák Josef Lada, ale obec se pyšní
i několika starobylými kulturními památkami a řadou památkově hodnotných objektů.
Nejcennější budovou v Hrusicích je kostel sv. Václava, vystavěný v první polovině třináctého století s dodnes patrnými
románskými prvky – například s portálem na severní straně. Kromě historické hodnoty tkví jeho půvab i v unikátním
červeném zbarvení díky pískovci z okolí nedalekého Kostelce
nad Černými lesy. Jako národní kulturní památka je chráněn
nejen samotný kostel, ale celý areál včetně kostelní zdi s branou.
Kostel svatého Václava, stojící na nejvyšším bodě obce, je dominantou okolí i ústředním motivem mnoha Ladových obrázků.
The History of Hrusice
The village of Hrusice is mostly renowned for its famous native
Josef Lada but it also has several ancient culture monuments
and a number of valuable buildings.
The most valuable building in Hrusice is the St. Wenceslas
church built in the first half of the thirteenth century with still
perceptible Romanesque style features – for example the northern portal. Apart from having historical value, the church is
also attractive for its unique red colour thanks to the sandstone
from the vicinity of the nearby Kostelec nad Černými lesy. The
church and all the adjacent premises including the church wall
and gate are designated as a national cultural monument.
St. Wenceslas church is situated at the highest point of the village and dominates the neighbourhood as well as many of Lada’s pictures.
Another place in Hrusice which is well known to readers of all
ages is Sejk’s pub (built between 1884 and 1885), which is also
on the list of valuable buildings. Unlike Lada’s natal home, it
is still standing and serving the “golden potion” to all thirsty
travellers, just as it always did.
Další hrusické místo, dobře známé čtenářům všeho věku, je
Sejkova hospoda (vystavěná v letech 1884–1885). I ona je
zařazena na seznam hodnotných objektů, ale na rozdíl od
rodného Ladova domu dodnes stojí a nabízí zlatý mok všem
žíznivým, dnes stejně jako před lety.
Mezi dvěma světovými válkami se do Hrusic jezdívalo do
zdejšího exkluzivního hotelu Valencia. Ten vznikl přestavbou zdejšího mlýna a jeho podnikavý majitel dokázal do
Between the two world wars, many guests came to Hrusice in
order to visit the elegant hotel Valencia. The hotel was rebuilt
from a local mill and its enterprising owner managed to attract
rich and famous clients, such as the comic actor Vlasta Burian. The hotel offered luxurious interior for the time, excellent
cuisine, tennis courts, horse course, mock bullfights on Sundays
KALEIDOSCOPE
11
kulturní dědictví
Hrusic lákat bohatou a známou klientelu, mezi jinými například komika Vlastu Buriana. Hotel mohl nabídnout na svou
dobu luxusní prostředí, vynikající kuchyň, tenisové kurty,
jezdeckou koňskou dráhu, nedělní symbolické býčí zápasy
a samozřejmě krásnou přírodu i s několika romantickými
hradními zříceninami v okolí; a to vše v nevelké vzdálenosti
od Prahy.
I když se zdá, že centrem dění bývalo některé z hrusických pohostinských zařízení, není tomu tak. Rozvětvený Ladův rod
a umělecké sklony nepředstavoval na počátku 20. století jen
Josef Lada nebo později jeho dcera Alena, ale i další příbuzní. Malířův synovec Antonín Jedlička (1909–1993) vyráběl
po několik desetiletí modely hrusických interiérů i exteriérů,
mj. i dům svého strýce, celou hrusickou náves nebo dnes už
zaniklé budovy, což má z dnešního pohledu i hodnotu dokumentární. Stálá výstava těchto modelů je umístěna na místním obecním úřadě.
Hrusice, rodiště Josefa Lady
Hrusice však především opatrují a v nejlepším slova smyslu
propagují dílo svého nejznámějšího rodáka Josefa Lady, syna
zdejšího ševce. Málo se ví, že umělec byl ve své pozdější profesi handicapován kvůli vážnému úrazu z dětství, kdy si otcovým šídlem poranil oko. Přesto vystudoval Uměleckoprůmy-
Josef Lada, 1887–1957, český malíř, ilustrátor a spisovatel. Je autorem několika pohádek, které sám ilustroval,
např. série O kocourovi Mikešovi, O chytré kmotře lišce,
Bubáci a hastrmani, Kalamajka, cyklus Veselý přírodopis
(Ptáci, Savci, Brouci a hmyz a Vodní živočišstvo) nebo
Moje abeceda, předchůdkyně barevných slabikářů.
Typické venkovské obrázky a obrazy měly často předobraz v rodných Hrusicích: Mikulášská nadílka, U ohníčku,
Zabíjačka, Tancovačka nebo Rvačka v hospodě.
Jako ilustrátor především spolupracoval s Josefem Haškem, jen pro Švejka nakreslil více než 1300 kreseb.
Působil jako autor výprav, scén a jevištních kostýmů v Národním divadle, a stejnou profesí se podílel i na úspěšném
českém filmu Hrátky s čertem z roku 1956.
Alena Ladová, 1925–1992, česká malířka, ilustrátorka
a autorka vzpomínkové knihy Můj táta Josef Lad.
12
KALEIDOSKOP
and of course beautiful nature with several romantic castle ruins nearby; all this at an easy distance from Prague.
It may now seem that the social life in Hrusice was centred
around the public houses, but it wasn’t the case. At the beginning of the 20th century, the large Lada family and its artistic
tendencies were not represented only by Josef Lada or later his
daughter Alena but by other family members as well. A nephew
of the famous painter, Antonín Jedlička (1909–1993) spent several decades making models of Hrusice houses, both interiors and
exteriors, among others also his uncle’s house, the complete village
square, or houses that are no longer standing, which have also
documentary value today. A permanent exhibition of his models
is displayed in the premises of the local municipal authority.
Hrusice, the native village of Josef Lada
Most of all, Hrusice aim to preserve and popularise (in the
best sense of the word) the work of its most famous native,
Josef Lada, the son of the local shoemaker. It is not common
knowledge that the artist was handicapped in his profession by
a serious injury from his childhood when he hurt his eye by
his father’s awl. Despite this, he studied applied arts in Prague
and gradually became famous as a painter, graphic designer, illustrator, stenographer and writer – an artist loved by children
throughout the world for his tomcat Mikeš and by the adults
for his charming village scenes and unmistakeable figure of the
good soldier Švejk.
Lada always returned to his native Hrusice. After some time,
when he got married, he had a small villa built here. However,
the construction took several years due to the war. In Sejk’s pub
you may find a great curiosity – so great that you can fit 50
beers in it: it is a jug Josef Lada had made for his masons so
that they would not waste time by going to Sejk’s all the time.
Although Lada smartly sorted out the catering, the house was
not finished until after 1945. Unfortunately, several months before the end of the war, the family was struck by the tragic death
of one of their daughters, Eva. Neither daughter Alena, also an
academic painter, is alive today and the family tradition is continued by the painter’s grandson Josef Lada.
At the site of the natal home, there is a commemorative plaque
to the artist. In the little park there is his bronze bust by the
Info:
slovou školu v Praze a postupně se proslavil jako malíř, grafik,
ilustrátor, jevištní výtvarník a spisovatel; umělec, kterého
milují děti po celém světě pro jeho kocoura Mikeše a dospělí
jak pro kouzelné vesnické scenérie, tak pro nezaměnitelnou
figurku dobrého vojáka Švejka.
Do rodných Hrusic se Lada stále vracel a po čase si tu nechal
už jako ženatý vystavět vilku. Stavba se kvůli válce protáhla na
několik let. V Sejkově hostinci opatrují z té doby velkou vzácnost – tak velkou, že se do ní vejde 50 piv: je to džbán, který
si nechal Josef Lada vyrobit pro zedníky, aby neplýtvali časem
při častém docházení k Sejkům. I přes vyřešené zásobování
ale mohl být dům dokončen až po roce 1945. Bohužel, osud
rodiny poznamenala tragédie, když jedna z dvou dcer, Eva,
tragicky zahynula několik měsíců před koncem války. Dnes
již nežije ani dcera Alena, rovněž akademická malířka, takže
nositelem rodinných tradic se stal malířův vnuk Josef Lada.
Na místě rodného domu je dnes umístěna umělcova pamětní
deska, v hrusickém parčíku bronzová busta malíře od sochaře
Zdeňka Šejnosty, a vilka, kterou v padesátých letech věnovala
Alena Ladová státu, funguje po mnoha peripetiích jako Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny.
Do Hrusic se dnes jezdí na jednodenní výlety jak do Památníku, tak například k památnému stromu – lípě malolisté,
staré více než 500 let, na prohlídku budovy bývalé školy nebo
staveb lidové architektury. V okolí si lze pronajmout chalupy
nebo chaty na delší pobyty. Vede tudy cyklistický okruh nebo
pohádková soutěžní trasa Cesta kocoura Mikeše.
Třicet kilometrů za Prahou – a jako kdybyste se ocitli o sto
let zpátky, uprostřed pohlednice ze štětce Mistra Josefa Lady.
Josef Lada, 1887–1957, a Czech painter, illustrator, writer
and author of several fairytales which he also illustrated,
e.g. the series O kocourovi Mikešovi (Tomcat Mikeš),
O chytré kmotře lišce (Clever vixen), Bubáci a hastrmani
(Bogeymen and water sprites), Kalamajka, the series Veselý
přírodopis: Ptáci, Savci, Brouci a hmyz a Vodní živočišstvo
(Natural history made fun: Birds, Mammals, Bugs and Insects and Water animals) or Moje abeceda (My Alphabet),
the predecessor of colour primers.
His typical country pictures and paintings often depicted
images from his native village of Hrusice: Mikulášská nadílka (Presents from St Nicholas), U ohníčku (At the fire),
Zabíjačka (Pig feast), Tancovačka (Dance) or Rvačka
v hospodě (Fight in a pub).
As an illustrator, he mostly cooperated with Josef Hašek. For
Švejk alone, he made more than 1300 pictures.
He worked as a scenographer and authored costumes for
the National Theatre or for the shooting of the successful
Czech film Hrátky s čertem (Playing Games with the Devil)
directed in 1956.
Alena Ladová, 1925–1992, a Czech painter, illustrator and
author of the book of memoirs Můj táta Josef Lada (My
Father Josef Lada).
www.obec-hrusice.cz
Text: Agentura Dům, s.r.o.; foto: MgA. J. Hladký
cultural heritage
sculptor Zdeněk Šejnosta. And after many difficulties, the villa,
donated to the state by Alena Ladová in the fifties, has become
a Monument to Josef Lada and his daughter Alena.
Today, visitors come to Hrusice for one day trips to see the Monument, the memorable tree – a small-leaved lime (Tilia cordata)
which is more than 500 years old, the tour of the former school
or the rustic architecture. The neighbourhood offers rental cottages for longer stays, cycling routes or the fairytale competition
trail named Tomcat Mikeš’s Trail.
Only thirty kilometres from Prague – and you can travel a hundred years back in time and find yourself in the centre of a postcard painted by Master Josef Lada.
KALEIDOSCOPE
13
kulturní dědictví
Církevní turistika ...nejen pro věřící
V poslední době se často mluví o novém trendu v turistice:
o turistice církevní nebo chcete-li náboženské.
Religious Tourism
...not just for believers
You might have heard recently about a new tourist trend:
church or religious tourism.
Nové trendy, ale s historickými kořeny
Církevní turistika byla jedním z nejstarších důvodů k cestování a značně ovlivnila duchovní, politický i kulturní vývoj
Evropy. Po létech stagnace se začíná opět vzmáhat, a to na
celosvětové úrovni. Do francouzských Lurd, portugalské Fátimy nebo do španělského Santiaga de Compostela míří pravidelně celé davy poutníků (zůstaneme-li jen v Evropě), kteří
jsou motivováni zejména touhou po uzdravení. Mnozí z nich
absolvují pouť nejen po svých, ale část cesty i letecky – přes
oceán.
Dnešní církevní turistika je chápána mnohem šířeji. Za sakrálními památkami a na jejich půdě konanými bohoslužbami putují jak věřící, tak ostatní turisté, kteří obdivují mj.
i architekturu staveb, vnitřní bohatou uměleckou výzdobu
i doprovodné akce, které jsou na podobných místech konány
k různým příležitostem. Světové i domácí cestovní kanceláře
pořádají tématické výpravy za konkrétními uměleckými slohy, za významnými osobnostmi nebo po stopách zásadních
duchovních událostí.
Přínos církevní turistiky
Lidé, kteří se takových cest zúčastňují, se kromě vlastního duševního obohacení stávají tolerantnějšími vůči náboženským,
kulturním i společenským rozdílům.
14
KALEIDOSKOP
New, but with historical roots
Church tourism was one of the oldest reasons for travelling and
had a significant impact on the spiritual, political and cultural
development in Europe. After years of stagnation, it has been
flourishing again, worldwide. French Lourdes, Portuguese
Fátima or Spanish Santiago de Compostela regularly welcome
masses of pilgrims (speaking about Europe) motivated in particular by the healing powers of these places. Many of them travel
not only by planes – over the oceans, but also on foot.
Contemporary church tourism is understood in a much broader
context. Both believers and non-believers peregrinate to sacral
places and attend religious services organized on various occasions. They admire architectural monuments with the rich artistic decoration of their interiors and participate in the accompanying events held at these places. Worldwide and national
travelling agencies organize thematic tours over specific artistic
styles, famous persons or traces of significant spiritual events.
Assets of the religious tourism
The people who participate in these trips achieve spiritual enrichment. At the same time, they become more tolerant towards
religious, cultural and social differences.
Religious tourism is also important from the economic point
of view as practicing believers are motivated by their faith re-
Text: Agentura Dům, s.r.o.; foto: DreamsTime.com a MgA. J. Hladký
cultural heritage
Náboženský turismus je ovšem významný i z hlediska ekonomického, protože praktikující věřící jsou k cestování motivováni svou vírou bez ohledu na burzovní zprávy. Světové
církevní památky navštěvuje každoročně více než 300 milionů návštěvníků, kteří při tom utrácejí v přepočtu až dvacet
miliard dolarů. Zastoupeni jsou všemi věkovými kategoriemi,
zejména ekonomicky aktivní skupinou 40 až 60 let.
Na rozvoji náboženské turistiky tak mají zájem všichni: turisté na straně jedné a na druhé straně majitelé církevních
objektů, cestovních kanceláří, obchodů v okolí, provozovatelé
autodopravy, hotelů i penziónů, místní řemeslníci, restauratéři, umělci a mnozí další.
Pro většinu turistů je návštěva kostela jen jedna část jejich cesty a další aktivity se můžou odvíjet podle konkrétní nabídky
dalších historických, přírodních nebo kulturních zajímavostí.
Co nabízí Středočeský kraj
Nejen Itálie nebo Paříž bývá zajímavá pro zahraniční turisty, kteří chtějí poznat církevní památky. Těm, kteří přijíždějí
do České republiky, začínají nabízet jednotlivé kraje i diecéze
také něco víc než všeobecně známé destinace v Praze. Málokterý region se může pochlubit tolika významnými religiózními stavbami, navíc právě v kombinaci s nádherným okolím.
gardless of the economic news. World religious monuments are
visited by more than 300 million tourists every year who spend
up to twenty billion dollars. They are people of all ages, the most
economically active being from 40 to 60 years old.
Everybody is interested in the development of religious tourism:
tourists on one side, owners of religious monuments on the other side, travelling agencies, shop owners, transport companies,
hotels and boarding houses, local craftsmen, restaurant owners,
artists and many others.
The church often forms just one part of the trip. The other activities will depend on the specific historical, natural or cultural
sights and events.
What can be found in the Central
Bohemia Region
Foreign tourists interested in religious monuments do not think
only about Italy or France. The individual regions and dioceses
have extended their offer to those who visit the Czech Republic beyond the well-known destinations in Prague. Not many
a region can boast so many important religious buildings, in
addition to beautiful surroundings.
The most important religious monuments include the following:
Kutná Hora, historical town reserve, with the monumental
KALEIDOSCOPE
15
kulturní dědictví
Za všechny církevní památky jmenujme alespoň některé:
Kutnou Horu, městskou památkovou rezervaci, s monumentálním gotickým chrámem svaté Barbory, s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře-Sedlci – někdejší součástí
cisterciáckého kláštera, nebo s mohutnou Jezuitskou kolejí,
kde dnes sídlí Středočeská galerie.
Starou Boleslav, spojovanou s kultem patrona české země sv.
Václava, jedno z významných duchovních center u nás. Na
místě kostelíka sv. Kosmy a Damiána, kde byl kníže Václav
v r. 35 zavražděn, stojí od 11. století trojlodní románský kostel, a nedaleko rovněž románský kostel sv. Klimenta. Každoroční národní svatováclavská pouť má dlouhou tradici.
Klášter Sázava, založený v roce 1032 knížetem Oldřichem,
patřící původně slovanským, později benediktinským mnichům. Je to čtvrtý nejstarší klášter u nás. V klášterní zahradě
jsou odkryté základy kostela sv. Kříže z 11. století a v kapitulní
síni se dochovaly unikátní nástěnné malby ze 14. století.
Svatou Horu Příbram, významné evropské mariánské poutní
místo, architektonicky nedostižnou památku raného baroka
v Čechách. Od 17. století se tu konají poutní procesí k sošce
Panny Marie Svatohorské. V roce 1905 dostala Svatá Hora od
papeže Pia X. titul basilica minor, propůjčovaný jen nejvýznamnějším světovým křesťanským svatyním.
Turisté zblízka i zdaleka
Italové přijíždějí do Česka na prohlídku kostelů, na kterých se
podíleli významní italští architekti, kdežto Chilané, Mexičané
a Brazilci sice míří hlavně za Pražským jezulátkem, ale účastní
se tu i dalších akcí; například poutí při příležitosti blahořečení Jana Pavla II. v květnu r. 2011). Loňská návštěva Svatého
otce ve Staré Boleslavi u nás přilákala 300 000 poutníků ze
zahraničí. K oslavám 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje, které připadne na rok příští, Benedikt XVI.
rovněž přijal pozvání, což přiláká nejen na Moravu další náboženské turisty.
Středočeský kraj ukrývá jedinečný sakrální potenciál, díky
kterému se může stát významnou evropskou destinací církevní turistiky a přílákat každoročně desítky tisíc poutníků.
16
KALEIDOSKOP
cultural heritage
gothic Church of St. Barbara, Cathedral of Assumption of Virgin Mary in Sedlec – the former part of the Cistercian monastery or the impressive Jesuit College, now the seat of the Central
Bohemian Gallery.
Stará Boleslav, related to the cult of St. Wenceslas, patron saint
of the Czech country, one of the most important religious centres
in our country. At the place of the original St. Cosma and Damian Church in which the Czech Knight Wenceslas was allegedly
murdered in 935, stands a three-nave Romanesque church of
the 11th century, with the Romanesque St. Clement Church not
far away. The annual National Pilgrimage to Saint Wenceslas
has a long tradition.
Info:
www.czechtourismus.cz
Sázava Monastery established in 1032 by the Knight Oldřich
belonged originally to the Slavic, later on to Benedictine monks.
It is the fourth oldest monastery in the country. The cloistral
garden hides the foundations of the St. Cross Church of the 11th
century and the capitular hall preserves unique mural paintings
of the 14th century.
Svatá Hora Příbram, an important European Marian place of
pilgrimage, is an unrivalled piece of an early Baroque architecture
in Bohemia. Processions to the sculpture of Virgin Mary of Svatá
Hora have been held from the 17th century. In 1905, Svatá Hora
was awarded the title basilica minor by the Pope Pius X. that is
awarded to the most important religious shrines all over the world.
Local and foreign tourists
Italians come to Bohemia to see the churches built by famous
Italian architects. Chileans, Mexicans and Brazilians want to
see the Infant Jesus of Prague but participate in other events as
well: in May 2011, they attended the pilgrimage on the occasion
of beatification of John Paul II.). Last year’s visit of the Holly
Father to Stará Boleslav attracted more than 300.000 pilgrims
from abroad. Benedict XVI. was also invited to the celebration
of the 1150th anniversary of the arrival of the Saints Cyril and
Methodius, Apostles to the Slavs, to be held next year that will
attract religious tourists not only to Moravia.
Central Bohemia has a unique sacral potential that could help
the region to become an important European religious tourism
destination and attract tens of thousands of pilgrims every year.
KALEIDOSCOPE
17
kulturní dědictví
Nižbor
Vydejte se s námi po naučné stezce kouzelnou
krajinou ke keltskému oppidu a na zámek Nižbor.
Trocha historie
Středočeský Nižbor, dříve také Nová Huť podle železné hutě
založené v 16. století. Ta tu fungovala do roku 1872, než ji
spláchla rozvodněná Berounka. Naposledy poničily povodně
Nižbor v roce 2002.
Je několik důvodů, proč Nižbor a zdejší zámek navštívit. Jedním důvodem je sama stavba. O zdejším barokním zámku
jsou první zmínky jako o hradu Miesenburg, založeném Přemyslem Otakarem II. v r. 1265. Husity byl dobyt v roce 1425,
v 16. stol. přestavěn na renesanční a v 18. na barokní zámek,
sídlo královského purkrabího. Po letech chátrání prošel zámek na počátku nového tisíciletí rozsáhlou rekonstrukcí, financovanou Středočeským krajem.
Druhým důvodem je neopakovatelný pohled, který se vám
odtud naskytne po okolní nádherné krajině, vymodelované
Berounkou a jejími přítoky. Pod vámi se klikatí řeka, v dálce
možná projede historická parní lokomotiva, která tímto směrem vozí turisty na jednokolejce Beroun – Rakovník, a jak na
dlani máte nejen Nižbor, ale další dvě vesnice, které k němu
správně náležejí: Žloukovice, existující nejméně od 14. století
a dnes známé především jako rekreační oblast pro Pražáky
a Plzeňany, a Stradonice, které proslavilo keltské oppidum
i drobnější archeologické nálezy. S těmi souvisí i další argu-
18
KALEIDOSKOP
Nižbor
Join us on an educational trail
through beautiful nature to
a Celtic oppidum and Nižbor castle.
A bit of history
The Central Bohemian town of Nižbor was formerly called Nová
Huť after the ironworks founded in the 16th century which were
in operation until 1872 when they were flushed away by flooded
Berounka. The last flood struck Nižbor in 2002.
You may want to visit Nižbor and the local castle for several
reasons. One is the building itself. The baroque castle was first
mentioned as Miesenburg castle founded by Přemysl Otakar
II. in 1265. In 1425, it was seized by the Hussites. In the 16th
century, it was rebuilt in the renaissance style and in the 18th
century, it was rebuilt in the baroque style to become the residence of the royal burgrave. After years of decay, the castle went
through a major reconstruction financed by the Central Bohemian Region at the beginning of the new millennium.
The other reason is the unique view of the beautiful landscape
shaped by Berounka and its branches. You will see the meanders of the river and in the distance you may spot the historic
steam locomotive with tourists on the single-line track between
Beroun and Rakovník. Nižbor will lie open before you, as well
as two other villages which are administratively connected to
it: Žloukovice, which exists at least since the 14th century and
is mostly known today as a recreational area for visitors from
Prague and Pilsen, and Stradonice, which is famous for its Celt-
cultural heritage
ment, proč se do nižborského zámku vydat: je tu stálá expozice ze života Keltů.
Keltové
Keltská doba je nedílnou součástí naší historie, a na území
Středočeského kraje se dochovaly pozůstatky hned několika
keltských hradišť kmene Bójů, od nichž pochází dnešní označení naší země – Bohemia.
Kromě stradonického oppida je ve Středních Čechách několik
dalších: Závist u Zbraslavi, Hrazany nad Slapskou přehradou,
Velký Blaník, Plešivec u brdských Jinců, Kolo u Týnce n. L.
nebo třeba Oškobrh na Poděbradsku.
Proč se Keltové usídlili i ve Stradonicích? Nejspíš proto, že
rozsáhlé návrší Hradiště své obyvatele dobře chránilo a navíc umožňovalo mít pod kontrolou obchodní stezku vedoucí
podél Berounky. Z řeky rýžovali zlato a z nedaleké Krušné
hory dobývali železnou rudu. Tu tavili v šachtových pecích
a ze železa vyráběli ve velkém zbraně, zámky a klíče, spony k opaskům nebo třeba jezdecké ostruhy, což bylo žádané
zboží, se kterým mohli čile obchodovat. K tomu tedy razili
i zlaté mince, tzv. duhovky, které vlastně způsobily, že po téměř dvou tisících letech bylo zdejší hradiště objeveno. Stalo
se to v roce 1877, když syn místního hrobníka vykopal hrnec
se dvěma sty duhovek. Bohužel nález pokladu odstartoval
zlatokopeckou horečku, kvůli které řada předmětů nenávratně zmizela a spousta cenných míst byla zničena. Jen
ic oppidum and other less significant archaeological findings.
The permanent exhibition devoted to the life of the ancient Celts
situated at the Nižbor castle is another reason for a visit.
The Celts
The time of the Celts forms an inseparable part of our history.
Within the territory of the Central Bohemia Region, there are
the remains of several fortified settlements built by the Celtic
tribe of Boii from which our country derives its name – Bohemia.
Besides the oppidum in Stradonice, there are several others in
the Central Bohemia: Závist near Zbraslav, Hrazany above the
Slapy dam, Velký Blaník, Plešivec near Jince in Brdy, Kolo near
Týnec nad Labem or Oškobrh in the Poděbrady region.
Why did the Celts settle in Stradonice? Probably because the
great rise of the fortified settlement provided good protection
for its inhabitants and allowed them to control the business path
along Berounka. They cradled gold from the river and dug for
ironstone in the mountains of Krušné hory nearby. They smelted the ironstone in shaft ovens and used the iron for making
large amounts of weapons, locks and keys, belt buckles or riders’ spurs, which goods were greatly in demand and became the
subject of a lively trade. In addition to this, they also struck gold
coins called duhovky in Czech (rainbow coins), thanks to which
the settlement was finally discovered after almost two thousand
years. It happened in 1877 when the son of the local gravedigger
dug out a pot with two hundred rainbow coins. Unfortunately,
KALEIDOSCOPE
19
kulturní dědictví
s velkým úsilím archeologů se podařilo oppidum částečně
zrekonstruovat.
Keltové přišli na naše území ze západní Evropy. Kromě toho,
že dovedli získávat a zpracovávat zmíněné kovy, stavěli svatyně i dřevěné obytné domy s kamennými podezdívkami, seskupovali je do velkých celků a ty chránili mohutnými hradbami. Uměli vyrábět keramiku na hrnčířském kruhu, znali
sklo a email, vynalezli jednoduchý žací stroj a rotační mlýn.
Udržovali obchodní styky nejen se se svou galskou pravlastí,
ale podle některých nálezů i se severní Afrikou a samozřejmě
s Římskou říší. Druidští kněží znali písmo a na poměrně dobré úrovni se zabývali astronomií a lékařstvím. Krom toho všeho byli Keltové samozřejmě udatnými válečníky, jak se o tom
zmiňoval Julius Caesar ve svých zápiscích O válce galské. V té
souvislosti musíme připomenout keltský zvyk uřezávat poraženým nepřátelům hlavy.
Civilizované Kelty vytlačili na přelomu letopočtu početní převahou Germáni, kteří ovšem v té době stáli na mnohem nižší
vývojové úrovni.
Současnost
Právě pozůstatky keltské kultury v okolí inspirovaly Středočeský kraj ke zřízení velkorysého projektu, který dostal důstojný
prostor na zdejším zámku. Jde o Informační centrum keltské
kultury, kde můžete spatřit od jarního do podzimního slunovratu trojdílnou multimediální expozici o životě Keltů. K vidění je tu i kopie plastiky keltské hlavy, jejíž originál byl náhodou
objeven v roce 1943 ve Mšeckých Žehrovicích a který dnes
20
KALEIDOSKOP
this discovery started a gold rush due to which a number of
objects vanished for good and many valuable places were destroyed. Only after a great effort, the archaeologists were able to
reconstruct the oppidum at least partially.
The Celts came to our lands from the west of Europe. They knew
how to win and process metals as described above, built shrines
and wooden houses with stone foundations which they arranged
into large groups and protected by massive walls. They knew how
to make ceramics on potter’s wheel, knew glass and enamel, and
invented a simple reaper and rotation mill. According to some
findings, they traded not only with their Gaelic homeland but
also with northern Africa and naturally with the Roman Empire. Their druid priests were familiar with the writing system
and were quite good in astronomy and medicine. Besides all this,
of course, the Celts were fearless warriors as Julius Caesar mentioned in his Gallic Wars. We must mention here that the Celts
had the habit of cutting off the heads of their defeated enemies.
At the turn of the era, the civilised but outnumbered Celts were
forced out by the Germanic tribes who, however, were at a much
lower evolutionary stage at that time.
The present
The evidence of the Celtic culture in the area inspired the Central
Bohemia Region to launch a major project at the local castle –
the Information Centre of Celtic Culture – where you may visit
a multimedia exposition devoted to the life of the ancient Celts,
divided into three parts, from the spring until the winter solstice.
Among other exhibits, there is a replica of the Celtic head. The
cultural heritage
Nižbor glassworks
After you have been to the oppidum in Stradonice and the exhibition at the Nižbor castle, stop by the railway station to see
another sight of interest in Nižbor. It is a technical monument
– Rückl’s glassworks, now again operated by the descendants of
the founder. The glassworks make works of art which are unique
or only produced in small series, including several prizes, e.g.
Český lev (Czech Lion). They also make tours of the premises for
anyone wishing to see the process of making hand-made crystal glass “live”, from the metallurgical processes and blowing to
painting and cutting.
Nižbor is only five kilometres journey from Beroun and thirty from
Prague, so it is easily and quickly accessible by car, bus or train.
Text: Agentura Dům, s.r.o.; foto: archiv Agentura Dům, s.r.o.
Nižborská sklárna
Když si prohlédnete oppidum ve Stradonicích i expozici na
zámku v Nižboru, zastavte se ještě poblíž nádraží u další
nižborské zajímavosti. Je jím technická památka – Rücklova
sklárna, kterou dnes opět provozují potomci jejího zakladatele. Sklárna vyrábí malosériové a solitérní umělecké artefakty
vč. nejrůznějších cen, např. Českého lva, a nabízí také prohlídky provozů všem, kdo chtějí spatřit výrobu křišťálového
skla ruční technologií „naživo“, od hutního zpracování a foukání až po kreslení a broušení.
Nižbor je vzdálený jen pět kilometrů od Berouna a třicet od
Prahy, takže je snadno a rychle dostupný autem, autobusem
nebo vlakem.
Info:
original was discovered by chance in Mšecké Žehrovice in 1943
and is now safely deposited in an air-conditioned vault in the central depository of the National Museum in Terezín. The cultural
and historical significance of this relic is often compared to that
of the Czech crown jewels and as such, it is only exhibited on rare
occasions. However, to get the idea of the level of the Celtic art
two thousand years ago, the replica displayed in the Nižbor castle
is quite sufficient. Even though more similar Celtic heads have
been found throughout Europe, “ours” is special because of the
material that it is made of. It is not wood or a more durable stone,
but arenaceous marl, that is not only fragile but also unique. In
view of the artistic value, the head from Žehrovice is unrivalled
in the world and its details are so perfect that it even gives the
scientists certain insight into the life at that time.
www.nizbor.cz
spočívá bezpečně uložen v klimatizovaném trezoru v ústředním depozitáři Národního muzea v Terezíně. Tato památka
bývá přirovnávána svým kulturně-historickým významem
k českým korunovačním klenotům, a jako taková bývá vystavována jen při zcela výjimečných událostech. Pro představu
toho, na jaké úrovni stálo keltské umění před více než dvěma
tisíci lety, však kopie vystavovaná na zámku v Nižboru postačí.
I když bylo v Evropě objeveno podobných keltských hlav více,
ta „naše“ je zvláštní materiálem, ze kterého je vyrobena. Není
provedena ani ze dřeva, ani z trvanlivějšího kamene, ale z opuky, což je materál nejen křehký, ale zároveň i jedinečný. Z hlediska uměleckého provedení nemá žehrovická keltská hlava
nikde na světě konkurenci a její propracování je tak dokonalé,
že vědcům poskytuje i částečný obraz o reáliích té doby.
KALEIDOSCOPE
21
kulturní dědictví
Blaník
Typical Central Bohemian landscape
on the boundary between Central
Bohemia and Českomoravská
vrchovina, the dominant feature
of which is the legendary mountain
Blaník, is the smallest protected
landscape area in the Czech Republic.
T
Blaník
Typická středočeská krajina na rozhraní středních
Čech a Českomoravské vrchoviny, jejíž dominantou
je památná hora Blaník, je nejmenší chráněnou
krajinnou oblastí České republiky.
L
egendami opředený Blaník, výškou sice příliš neoplývající, ale pro český národ významný obsahově, a to i v doslovném i přeneseném slova smyslu. Blaník u středočeské
obce Louňovince je národním symbolem stejně jako jeho
menší bratr Říp v ústeckém kraji. Kdo by neznal pověst o Praotci Čechovi a kdo mýtus o rytířích, kteří čekají v útrobách
hory, až bude českému národu nejhůř...
Proč si spojujeme české a moravské národní povědomí právě
s horami, ať je to Blaník, Říp, Oškobrh, Radhošť, Hostýn nebo
Boubín? Nejsme nijak výjimeční, protože většina národů má
podobná místa své národní hrdosti spjatá rovněž s různými
terénními vyvýšeninami. Je to logické, protože hory se (alespoň v našich středoevropských geologických podmínkách)
v čase příliš nemění, spočívají stabilně na jednom místě a jsou
zdálky dobře patrné.
Blaník se tak stal (nejen) ve středních Čechách symbolem pro
národní paměť, pojem, který ve svém důsledku nepředstavuje
jen horu, resp. oba blanické vrcholy, ale souhrn všeho, s čím si
tuto památnou horu spojujeme.
Blaník osídlili paradoxně dávno před Slovany Keltové, a to
minimálně už tisíc let před začátkem letopočtu. Dokazují to
22
KALEIDOSKOP
he legendary Blaník is not very high but has a great significance for the Czech nation in view of what it contains,
both literally and not literally. Blaník, near the Central Bohemian town of Louňovice, is a national symbol just as its smaller
“brother” Říp in the Ústí Region. Everyone is familiar with the
tale of Praotec Čech and the legend of the knights waiting inside
the mountain for the time when the Czech nation is in greatest
danger...
Why do we associate the Czech and Moravian national awareness with mountains, whether it is Blaník, Říp, Oškobrh,
Radhošť, Hostýn or Boubín? It is not uncommon. Most nations
associate the places of their national pride with elevations of the
ground. It is quite logical as the mountains (at least in the geological conditions of the Central Europe) change little in time,
remain stationary and are clearly visible from the distance.
Blaník become a symbol of the national memory (not only) in
the Central Bohemia. It became a concept representing not just
the mountain or its two peaks but everything that we associate
with it.
A long time before the Slavic tribes came, Blaník was populated
by the Celts at least a thousand years BC. This was proved by
the remains of the Celtic fortified settlement discovered in the
area of Velký Blaník where the observation tower is now situated. Then there is a great time gap, as the next references to
Blaník are dated no sooner than from the beginning of the 15th
century – they mention for example a wooden Blaník castle
besieged at one time by Zikmund. However, we cannot prove
whether there ever was a castle at Velký Blaník, as no evidence
of its existence has been revealed.
The remains of the fortified settlement and the hidden secret of
the castle always shrouded Blaník in the air of mystery. In the
Middle Ages, a certain religious visionary claimed that Blaník
hides the remains of St. Peter and St. Paul. Oldřich of Rožmberk
saw a vision in which St. Wenceslas himself told him that tragedy would continue to strike the Czech nation for 247 years as
the people of that time were godless and miserly. A short time
after that, the lay preacher Mikuláš Vlásenický was the first to
make the prophecy that the mountain was hiding a sleeping
army. At the end of the 18th century, when a story was published about a certain Zdeněk of Zásmuky who was to sleep in
the mountain with his journeymen, the Blaník legends passed
into national myths which were further supported and provided
with details by Klicpera, marionetteer Kopecký, Sedláček, Krásnohorská, Tyl, Erben, Vrchlický, Jirásek, composers Smetana
and Fibich, painters Mařák and Aleš, and last but not least
cultural heritage
Text: Agentura Dům, s.r.o.; foto: archiv Agentura Dům, s.r.o.
Up to Blaník
Velký Blaník is 638 metres high, but anyone who wants to get an
even better view may climb the thirty meters up to the observation tower. Malý Blaník is only 580 metres high. It reveals the
remains of a small medieval castle and, at the site of a former
hermitage, the ruin of the pilgrimage chapel devoted to St. Mary
Magdalene, in the centre of which grows a huge 160 years old
spruce.
The whole area of Velký Blaník is a nature reserve with beech
forests near the top, spruce forests at the bottom and bizarre
rock formations of metamorphic volcanic rock throughout.
The reservation may be entered by the red tourist route from
Louňovice or by the green tourist route from Načeradec, a part
of which is an educational nature trail. Malý Blaník was designated a specially protected area for its rare fauna and flora. It
also includes an educational nature trail.
Between the peaks of Malý Blaník and Velký Blaník there is
Žďárské sedlo. Two springs rise in the area and the meadows
are the home to many protected plants and animal species.
Visitors may reach Blaník by D1 from Prague in about an hour.
Sportsmen may use the cycling route between Malý Blaník and
Velký Blaník or the trail called In the footsteps of the Blaník
knights, which is about 30 kilometres long.
KALEIDOSCOPE
Info:
Vzhůru na Blaník
Vrchol Velkého Blaníku sahá do výše 638 metrů, ale komu by
rozhled nestačil, může ještě vyšplhat na třicet metrů vysokou
rozhlednu. Na Malém Blaníku, vysokém jen 580 metrů, jsou
zbytky středověkého hrádku a na místě bývalé poustevny zřícenina poutní kaple sv. Máří Magdalény, jejímž středem roste
mohutný, 160 let starý smrk.
Oblast Velkého Blaníku je přírodní rezervací s bukovými porosty směrem k vrcholu a níže na úbočí s porosty smrkovými,
mezi kterými se rozkládají zvláštní skalní útvary z přeměněných vyvřelin. Do rezervace se lze dostat buď po červené
značce z Louňovic, nebo z Načeradce po zelené, jejíž část je
koncipovaná jako naučná stezka.
Malý Blaník je vyhlášen jako zvláště chráněné území kvůli
zdejší vzácné fauně i floře. I sem vede naučná stezka.
Mezi oběma vrcholy se rozkládá Žďárské sedlo, v okolí pramení dva potoky a na zdejších loukách se vyskytuje množství
chráněných druhů rostlin i živočichů.
K Blaníku se návštěvníci dostanou po dálnici D1, z Prahy
zhruba za hodinu jízdy. Pro sportovce vede mezi Malým
a Velkým Blaníkem cyklostezka a projet lze i cca 30 kilometrů dlouhou trasu úseku nazvaného Po stopách blanických
rytířů.
by the trio Cimrman, Svěrák and Smoljak. According to their
disposition or public demand, the artists emphasised or played
down the aspects concerning the Hussites or St. Wenceslas.
At one time, Blaník was in the centre of the national revival and
has seen mass meetings. Tourism was encouraged by the building of the observation tower and a stone from the mountain was
placed in the foundations of the National Theatre. Of course,
we would not be true Czechs if we would not mock ourselves –
Blaník also became the target of ridicule: Krásnohorská brought
to Blaník an imaginary queue of girls minded to marry, in a
poem by Karel Horký the knights refused to fight because they
had just lighted their cigars, Čelakovský wrote something within
the meaning that a man who sleeps does not hear the calling,
and the Cimrman trio showed the knights as toothless old men.
www.lounovicepodblanikem.cz
zbytky keltského hradiště v místech, kde dnes stojí na Velkém
Blaníku rozhledna. Následuje velký skok v čase, protože další
zmínky o Blaníku máme až z počátku 15. století – například
o dřevěném blanickém hradu, svého času obléhaném Zikmundem. Pokud však na Velkém Blaníku nějaký hrad stával,
dnes už po něm není ani památky.
Zbytky hradiště a snad i hradu dodávaly Blaníku odedávna
nádech tajemna. Jistý středověký náboženský blouznivec tvrdil, že ukrývají ostatky svatých Petra a Pavla, Oldřich z Rožmberka měl vidění, ve kterém ho ujistil sám svatý Václav, že pro
bezbožnost a lakotu některých současníků bude český národ
stíhán po dobu 247 let různými neštěstími, a krátce nato lidový kazatel Mikuláš Vlásenický poprvé vyslovil proroctví, že
hora ukrývá spící vojsko. Až když na konci 18. století vyšla
povídka o jakémsi Zdeňkovi ze Zásmuk, který v hoře odpočívá se svými tovaryši, staly se pověsti o Blaníku celonárodním
mýtem, který dál přiživovali a vybavovali dalšími podrobnostmi Klicpera, loutkář Kopecký, Sedláček, Krásnohorská,
Tyl, Erben, Vrchlický, Jirásek, skladatelé Smetana nebo Fibich, malíři Mařák a Aleš, a naposled i autorské trio Cimrman, Svěrák a Smoljak. Umělci podle svého založení i podle
společenské objednávky tu zdůrazňovali, tu potlačovali buď
akcent husitství, nebo svatováclavství.
Svého času se stal Blaník doslova kultem národního obrození,
na hoře se konaly tábory lidu, turistiku podpořila výstavba
rozhledny, kus skály se dostal do základů Národního divadla. Nebyli bychom Češi, kdybychom sami sebe nezlehčovali, takže Blaník se současně stával i terčem lehce ironických
posměšků: Krásnohorská přivedla na Blaník pomyslný zástup vdavekchtivých děvčat hledajících ženichy, v básni Karla
Horkého odmítají rytíři bojovat proto, že si právě zapálili viržinka, Čelakovský napsal cosi ve smyslu, že člověk, který spí,
neslyší volání, a nakonec Cimrmani posunuli rytíře v čase do
věku bezzubých starců.
23
technické památky
Railway Museum
Lužná u Rakovníka
Join us in a historic train ride
to the century of steam
Železniční muzeum
Lužná u Rakovníka
Vydejte se s námi historickým vlakem do století páry
Muzeum přímo ve stanici
Rozsáhlý areál muzea leží přímo u železniční stanice Lužná
u Rakovníka. Je umístěný v místě původní traťové výtopny trati
Kladno – Chomutov, která tu fungovala od roku 1871 až do
dvacátých let 20. století. Některé budovy si zachovaly původní
podobu, jiné musely být přistavěny. Železniční muzeum Českých drah tu tak v dobových reáliích funguje od roku 1999.
Je tu všechno, co má jako správné historické nádraží mít:
parní lokomotivy různých řad a typů, první motorové lokomotivy a vozy, historické osobní i nákladní vagóny, různé
typy služebních vozů – například restaurační nebo poštovní,
tendry, depo s točnou, uhelný výtah, olejnu, technologická
zařízení pro provoz parních lokomotiv, ale i úzkorozchodnou
dráhu včetně příslušných vozidel a jiné technické památky
vztahující se k železnici. Součástí expozic jsou také historické
písemnosti, výkresy, trojrozměrné modely i dobová fotodokumentace.
Muzeum tyto památky nejen shromažďuje, ale stará se také
o jejich údržbu – a dokonce i o provoz. Značná část zdejších
exponátů je totiž připravena kdykoliv vyjet na koleje pro radost všech fandů a příznivců železniční dopravy. Pravidelně
se pořádají nostalgické jízdy vlaků i další zajímavé programy,
které obdivují dospělí i děti.
Expozice
Jednotlivé výstavní expozice jsou rozmístěny jak v krytých,
tak v otevřených muzejních prostorách. Nejrozsáhlejší expozice dokumentuje lokomotivní hospodářství, to znamerná
nejen provoz a opravy parních lokomotiv, ale také potřebné
výkresy a další písemnosti.
Další je expozice odvětví dopravy a přepravy. Tady zájemci
najdou veškeré dobové návěstní pomůcky a krom toho i typické železničářské atributy: červené čepice výpravčích, vý-
24
KALEIDOSKOP
Museum at the station
The large premises of the museum are situated directly at the railway station Lužná u Rakovníka at the site of a former locomotive
shed on the railway track between Kladno and Chomutov, which
was in operation from 1871 until the 20th years of the 20th century. Some buildings were preserved in their original style, others
had to be added. The Railway Museum of the Czech Railways
operates in the original environment since 1999.
There is everything that a proper historic station should have:
steam locomotives of various series and types, the first motor locomotives and carriages, historic passenger coaches and freight
wagons, various types of service carriages – for example dining
cars or post office cars, tenders, depot with a turntable, coal lift,
oil house, technological equipment for the operation of steam
locomotives, the narrow gauge railway including the relevant
carriages, as well as other technical heritage items related to the
railway. The exhibition also includes historic documents, drawings, 3D models and period photos.
The museum not only collects the heritage items but also arranges for their maintenance and operation. A considerable
number of the exhibits is ready to return to the rails any time
to the delight of all railway fans and enthusiasts. Nostalgic rides
and other interesting events appreciated by both children and
adults are organised on regular basis.
Exhibition
The museum displays the individual expositions both indoors
and outdoors. The largest exposition aims to document the locomotive management system and shows not only the operation and repairs of the steam locomotives but also the necessary
drawings and other documentation.
technical remembrace
How it all begun
Last year, the railway in Lužná u Rakovníka celebrated its
140th anniversary of the arrival of the first train.
On the fourth of February, the company Buštěhradské dráhy
put in operation the railway connection between Stochov and
Chomutov, with a diversion from Lužné-Lišany to the temporary station near Rakovník, at the site of today’s Rakovník station. That was the beginning of the railway station in Lužná,
later an important railway crossing station as well as a new
town whose inhabitants were mostly railway workers.
Gradually, new plants were opened, for example the work centre for the operation and repairs of rail vehicles –mostly steam
locomotives at that time, from the original double track depot
at the station up to the shed which was considered very large
at that time.
Some of these buildings now form a part of the Railway Museum of the Czech Railways.
KALEIDOSCOPE
Info:
Jak to všechno začalo
V loňském roce oslavila železnice v Lužné u Rakovníka své
140. výročí, počítáno od okamžiku, kdy sem přijel poprvé
vlak. Čtvrtého února zahájila společnost Buštěhradské dráhy provoz na trati ze Stochova do Chomutova s odbočkou
z Lužné-Lišan k provizornímu nádraží nedaleko Rakovníka,
v místě dnešní rakovnické zastávky. Tím byl položen základ
železniční stanice Lužná nejen jako pozdějšímu významnému dopravnímu uzlu, ale i nové obci, jejíž obyvatelstvo bylo
závislé především na práci na železnici.
Postupně přibývaly další provozy, například pracoviště pro
provoz a opravy kolejových vozidel, tehdy především parních
lokomotiv, a to od původní dvojkolejné remízy ve stanici až
po, na svou dobu rozsáhlou, výtopnu.
Část těchto objektů dnes slouží potřebám Železničního muzea Českých drah.
www.cdmuzeum.cz
Text: Agentura Dům, s.r.o.; foto: MgA. J. Hladký
pravky nebo kleštičky k označování jízdenek, včetně historického přehledu podob a užívání jízdenek.
Expozice traťového hospodářství tradičně zajímá především
všechny kutily. Obsahuje ukázky ručního nářadí, strojního
vybavení pro traťové opravy, předpisové pomůcky železničářů
i části kolejového svršku. Součástí jsou také funkční dobové
výhybky, přenosná návěstidla a různé ruční mechanismy.
Neméně zajímavá je expozice sdělovací a zabezpečovací techniky. Kromě cenné sbírky historických telefonních aparátů
a rozmanitých přístrojů a zařízení z hradel, stavědel a dopravních kanceláří je tu i venkovní expozice skutečných návěstidel, která je průběžně doplňována.
A neméně populární je expozice železničního modelářství
s funkčním modelovým kolejištěm ve velikosti H0.
Železniční muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka nadchne muže všeho věku – a ženy zas určitě ocení okolní nádhernou přírodu křivoklátských lesů.
In the exposition of transportation, the visitors will find all the
period signal equipment and characteristic possessions of the
railwaymen: red hats of the dispatchers, discs of the station inspectors or ticket clippers, including a summary of the historic
forms and uses of tickets.
The exposition of railway management traditionally draws all
handymen. It contains hand tools, railway repair equipment,
railwaymen requisites and parts of the rail top, as well as functional period switches, portable semaphores and various manual mechanisms.
Very interesting is also the exposition of the communication
and safety equipment. In addition to the valuable collection of
historic telephone apparatuses and various other devices and
equipment from signal boxes, signal cabins and transport offices, there is also an outdoor exposition of real-life signalling
devices which is continuously supplemented.
Very popular is also the exposition of railway modelling with a
functional H0 size model of the railroad system.
The Railway Museum of the Czech Railways in Lužná u Rakovníka will bewitch men of all ages – and the women will surely
admire the beauty of the adjacent forests of Křivoklát.
25
technické památky
Historie těžby
zlata
Historie Jílového, malého městečka
vzdáleného jen několik kilometrů jižně od Prahy,
bude už navždy spjata s těžbou zlata.
J
iž ve středověku patřilo mezi nejvýznamnější zlatonosné
revíry u nás. Přiblížit jeho historii návštěvníkovi pomohou
stálé expozice Regionálního muzea v Jílovém u Prahy, které
je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Na historii
těžby, zpracování a využití zlata nejen v Jílovém, ale v celé
České republice se Jílovské muzeum specializuje již několik
desítek let.
V současné době jsme začali v Regionálním muzeu s rekonstrukcí již zmiňované expozice zlata, která potřebuje zmodernizovat a více se přiblížit novým generacím, a to v horizontu dalších nejméně pěti let. V loňském roce se nově zřízené
Informační centrum stalo příležitostí pro turisty i lákadlem
pro další návštěvníky muzea a našich tří štol – sv. Antonína
Paduánského, sv. Josefa a štoly Nová Halířská, které muzeum
spravuje. Našim ne snad nesplnitelným snem je obnova ražby zlatých medailí. Schválení námi zpracovaného projektu na
dotace z fondu EU pomohou obnovit historický plášť budovy,
rozšířit služby Informačního centra a zrekonstruovat naučnou turistickou stezku.
Počátky získávání zlata na Jílovsku se ztrácí v daleké minulosti. Jílovské zlato znali velmi pravděpodobně již Keltové před
2000 lety. Několik kilometrů odsud totiž bylo největší keltské
oppidum u nás, na Závisti u Zbraslavi.
Největšího rozmachu však dosáhla těžba zlata za vlády Lucemburků, kdy bylo v Jílovém získáno odhadem kolem deseti
tun zlata. Z něho byly raženy první zlaté florény v části Evropy ležící na sever od Alp. Z jílovského zlata byla zhotovena
také Svatováclavská koruna. Díky bohatství jílovských zlatých
dolů byla v Praze postavena celá řada domů a paláců, mezi
nimi i komplex tvořící dnešní Karolinum. Toto období tvoří
přibližně 90 % veškerého zde vytěženého zlata. Po husitských
26
KALEIDOSKOP
History of Gold
Mining
The history of Jílové, a small town
situated only a few kilometres south
of Prague, will remain connected
to gold mining.
T
he history of Jílové, a small town situated only a few kilometres south of Prague, will remain connected to gold mining.
Jílové has been one of the most important gold bearing regions
in our country already from the Middle Ages. The visitors will
learn about the history of the region in the Regional Museum in
Jílové u Prahy, institution receiving contribution from the Central Bohemian Region. The museum in Jílové has been focusing
on the history of gold mining, processing and use not only in
Jílové but in the Czech Republic as a whole for decades.
The above mentioned exposition of gold has been under reconstruction at the moment. It needs modernising to be able
to meet the modern museum standards. This will take at least
five years. The new Information Centre that was opened last
year has been welcoming tourists and visitors of the museum
and the three drifts – St. Anthony of Padua’s drift, St. Joseph’s
Drift and the New Mining Drift managed by the museum. Our
dream, hopefully not an overambitious one, is to resume coinage of golden medals. If the project we have prepared is approved and we receive funds from the EU, the historical facade
of the building will be restored, the services of the Information
Centre extended and the educational track reconstructed.
technical remembrace
nepokojích byly zlaté doly v Jílovém zničeny a došlo k úpadku
těžby až do poloviny dvacátého století, kdy byly práce v jílovských zlatých dolech na čas obnoveny a získalo se zde za 11 let
těžby 1133 kg vzácného kovu.
Expozice v muzeu vás provedou celou dlouhou historií těžby
zlata v Jílovém a na řadě dalších míst naší země, včetně dvou v
Evropě největších netěžených ložisek – na Šumavě a Mokrsku
nedaleko Nového Knína.
S historií těžby zlata se ale můžete seznámit nejen v muzeu,
ale i na naučné stezce „Jílovské zlaté doly“, která vás povede
po nejdůležitějších hornických památkách v malebné krajině
kolem městečka. Zavede vás ale i ke zpřístupněným unikátním zlatým štolám, které už neodmyslitelně patří k hlavním
magnetům pro turisty, historiky i návštěvníky města. Díky
pochopení zřizovatele muzea se za poslední desetiletí podařilo zpřístupnit hned tři historická důlní díla, která představují
různé způsoby hornických prací od středověku až po poslední
období těžby v polovině minulého století.
Další část expozice je věnována výskytu zlata v přírodě a jeho
použití v lidském životě. Můžete se seznámit se středověkými
hornickými pomůckami, s rýžováním pomocí pánví (v letních měsících lze rýžování zlata vyzkoušet na nádvoří muzea)
a prohlédnout si výstavu hornin či minerálů, které mají vztah
ke zlatu. Součástí expozice jsou také historické dokumenty,
staré mapy, zlaté mince a památky na dolování v Jílovém.
Zajímavé a názorné jsou dřevěné modely, např. žentouru
nebo jílovské úpravny zlata z počátku 18. století. Poslední část
expozice se zabývá současností – získáváním zlata pomocí
recyklace; k vidění je zde skleněná aparatura na zpracování
odpadů s obsahy drahých kovů.
Věděli jste, že zlatá cihla velikosti litrové krabice mléka váží
přes 19 kg? A že v každém mobilu a počítači jsou zlaté kontakty? Že budovu Karolina věnoval Univerzitě Karlově Jan
Rotlev, který zbohatl těžbou jílovského zlata? A že budovu,
ve které sídlí muzeum, vlastnil i dvorní alchymista Rudolfa II.
Eduard Kelley? V expozici zlata se dozvíte i jiné zajímavosti.
The origins of gold mining in Jílové district go back to ancient
times. The gold from Jílové was probably known already to Celts
2 thousand years BC as the largest Celtic opiddum was situated
not far away from here, at Závist near Zbraslav.
Gold mining flourished during the reign of the Luxembourg dynasty when about 10 tonnes of gold were mined in Jílové. The
first golden florens north of the Alps were coined from this gold.
St. Wenceslas’ crown was made of the gold from Jílové. Many
houses and palaces in Prague were built thanks to the rich gold
mines in Jílové. Karolinum, the seat of the Charles University in
Prague, was one of them. About 90% of the gold coming from
the area was mined at this time. The mines were damaged after
the Hussite revolt and mining was declining till the mid 20th
century when works in the mines were resumed temporarily and
1133 kg of the precious metal were excavated during 11 years.
The expositions will guide you through the long history of gold
mining in Jílové and at the other places in our country, including the two largest non-excavated deposits in Europe – in
Šumava and Mokrsko near Nový Knín.
You will learn about the history of gold mining not only in the
museum but also on the educational track called „The Golden
Mines of Jílové“ that will guide you through the most important
mining monuments in the picturesque countryside around the
town. You are invited to visit the unique gold drifts which have
been unquestionably the major attraction for tourists, historians and visitors of the region. Three historical mining works
could be made accessible during the last decades thanks to the
understanding of the museum promoter. These show different
methods of mining from the Middle Ages till the last mining
period in the mid 20th century.
Another part of the exposition has been dedicated to the occurrence of gold in nature and its use. You will see medieval mining instruments, learn about gold panning (you can even pan
for gold in the summer on the museum’s yard) and watch the
display of rocks and minerals related to gold. There are historical
documents, old maps, golden coins and relics of mining in Jílové.
KALEIDOSCOPE
27
technické památky
Jílovské doly byly po dlouhá staletí považovány za zlatý klenot v samém srdci českého království. Díky péči Regionálního muzea v Jílovém u Prahy, příspěvkové organizaci Středočeského kraje, bude tento zlatý klenot uchován i pro příští
generace. Ne již jako středisko těžby zlata, ale jako důležitý
odkaz našeho kulturního dědictví.
Jílovským zlatým horám Zdař Bůh!
Historie jílovského muzea
O založení muzea se zasloužil jílovský občan Leopold
Čihák, který městu v roce 1891 nabídl svoji sbírku. Městské zastupitelstvo jeho nabídku přijalo na svém zasedání
28. prosince 1891 a založilo městské muzeum. Vedením
muzea pověřilo Leopolda Čiháka.
Darovaná sbírka obsahovala několik stovek listin, map a trojrozměrných předmětů.
Sbírkový fond se rozrůstal a jílovské muzeum na sebe upozornilo v roce 1895 na Národopisné výstavě českoslovanské
v Praze, kde bylo zastoupeno velice reprezentativní sbírkou
exponátů.
Smrt Leopolda Čiháka v roce 1915 měla negativní dopad
na péči o muzejní sbírky. Teprve 2. listopadu 1930 se jílovským radním podařilo založit Spolek okresního muzea, který
24. ledna 1931 převzal od města sbírky a z muzea městského
se stalo muzeum okresní (pro tehdejší okres Jílové).
Aktivita spolku opět muzeum dostala do povědomí veřejnosti. V roce 1950 byl rozpuštěn Spolek okresního muzea, sbírky
se vrátily do péče města. Muzeum pod názvem Okresní vlastivědné muzeum pracovalo dále díky obětavé práci několika
dobrovolných pracovníků jako byli Olga Barvířová, Václav
Kopecký a další.
V roce 1960 se muzeum stává „Muzeem těžby a zpracování
zlata na Jílovsku.“ Profesionální pracovník poprvé nastoupil
do muzea v roce 1962.
V letech 1977–1983 probíhá nákladná rekonstrukce muzejní budovy. Město převedlo majetek muzea včetně budovy na
Okresní národní výbor Praha-západ a ten v roce 1978 mění
název muzea na Okresní muzeum s působností v okrese Praha - západ se specializací na zlato v České republice.
Stejný zřizovatel muzea mění jeho název ještě jednou k 1. lednu 1991 na Regionální muzeum se specializací na zlato v ČR.
28
KALEIDOSKOP
Wooden models, including a horse gear or a gold treatment
plant from Jílové dating back to the 18th century, give a clear
example of things worked. The last part of the exposition deals
with the present days – obtaining of gold through recycling. You
can see a glass plant meant for processing of waste including
precious metals.
Did you know that a golden brick equalling in size a one-litre
milk box weighs over 19 kilograms? Or that each mobile or
computer uses golden contacts? Do you know that the Karolinum building was donated to the Charles University by Jan Rotlev who got rich from gold mines in Jílové? Or that the building
of the museum was also owned by Edward Kelley, an English
court alchemist in service of the emperor Rudolph II? You can
learn much more interesting facts in the exposition of gold.
Jílové mines had been considered a golden jewel in the very
heart of the Czech Kingdom. This jewel can be preserved for the
future generations thanks to the care of the Regional Museum
in Jílové u Prahy, institution receiving contribution from the
Central Bohemian Region. Although it is no longer a centre of
gold mining, it forms an important part of our cultural heritage.
God bless the golden mountains in Jílové!
History of the Regional Museum
in Jílové
It was the local citizen Leopold Čihák who initiated the idea
of the museum and offered his collections to the town in 1891.
The municipality, that accepted his offer at its meeting of 28
December 1891, established the town museum. Leopold Čihák
was appointed the director of the museum.
The donated collections included hundreds of maps, documents
and artefacts.
The museum in Jílové expanded over the time and its vast collections awakened attention in 1895 at the Czechoslovak Ethnographic Exhibition (Národopisná výstava českoslovanská) in
Prague.
Leopold Čihák’s death in 1915 had an adverse effect on the collections conservation. The town councillors managed to establish the Regional Museum Society only on 2 November 1930.
The Society received the collections from the town on 24 January 1931 and the town museum was converted into a district
museum (for the then district of Jílové).
The Society managed to raise public awareness of the museum.
The Regional Museum Society was, however, dissolved in 1950
and the collections were returned to the town. The museum,
called the “District National History Museum”, continued its
work mostly thanks to the dedication of several volunteers such
as Olga Barvířová, Václav Kopecký etc.
In 1960, the museum was transformed into the “Museum of
Gold Mining and Processing in the Jílové Region.” The first professional worker took charge of the collections in 1962.
The building underwent a costly reconstruction in 1977–1983.
The town transferred the museum’s property, including the
building, to the District Authority of Prague-west in 1978 and
the museum’s name was changed to the “District Museum for
Prague-West Specialising on Gold in the Czech Republic”.
The name was changed once again by the founder of the museum
as of 1 January 1991 to the “Regional Museum Specialising on
Gold in the Czech Republic”. From 1 January 2003, the museum
technical remembrace
Text: Š. Alexa; foto: archiv Regionálního muzea v Jílovém u Prahy
Od 1. ledna 2003 je muzeum příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Muzeum se nachází v dolní části jílovského
náměstí, v domě zvaném Mince, který patří k nejstarším ve
městě a kde byl za vlády Karla IV. umístěn horní úřad, který
organizoval těžbu a vybíral urburu – zvláštní daň jako podíl
panovníka na těžbě.
Vedle expozic zlata se v muzeu nachází také historie turistiky
a kolébky českého trampingu v dolním Posázaví. Zajímavou
je i stálá expozice regionu – Ostrovského kláštera, vorařství
a legendární železniční tratě – Posázavského pacifiku.
Muzeum nabízí řadu výtvarných a odborných výstav a velké množství kulturních akcí – divadelních představení,
koncertů, přednášek, besed a autogramiád. Mezi ně patří
bezesporu i tradiční Muzejní masopust.
Muzejní masopust
Jílovské masopusty skončily počátkem 50. let. V rámci úsilí
o vzkříšení lidových tradic ve městě začalo muzeum od roku
2008 pořádat tzv. Muzejní masopust. Po skromných začátcích
se v roce 2010 připojili i jílovští dobrovolní hasiči. V muzeu
bylo připraveno tradiční občerstvení – koblihy a zabijačkové
speciality. Po zahájení na nádvoří muzea prošel masopustní
průvod městem po předem ohlášené trase. V tomto roce měla
již událost veliký ohlas a mluvilo se o ní ještě po řadu týdnů.
Po třech letech se stal Muzejní masopust důležitou a očekávanou kulturní akcí ve městě.
Velikonoční předváděcí den
Velikonoční svátky jsou bez nadsázky těmi nejkrásnějšími na
jaře. Týden před nimi připravuje vždy v sobotu muzeum tradiční předváděcí dny.
Je možné vidět pletení pomlázek, barvení kraslic, košíkáře,
dráteníky a celou řadu lidových řemeslníků a umělců. Na
nádvoří je vždy připraven jarmark s kořením, velikonočními
dárkovými předměty, nechybí ani občerstvení a prodej velikonočního pečiva.
Celý den provází návštěvníky lidová muzika – někdy dudácká
kapela, jindy zase vokální skupina, která zpívá tradiční lidovky a velikonoční koledy.
V letošním roce oslaví nejkrásnější svátky jara Jílovské muzeum 31. března.
is an institution receiving contributions from the Central Bohemian Region. The museum is located in the lower part of the Jílové square, in the house called “Coin”, one of the oldest buildings
in the town. The Mining Authority that organised mining and
collected the urbura – a special tax representing the king’s share
in the mining - had its offices here during the reign of Charles IV.
In addition to the expositions of gold, the museum also pays
attention to the history of tourism and to the origins of Czech
tramping in the lower Sázava river region. The permanent exhibition focusing on regional places of interest such as, among
others, the Ostrov Monastery, rafting and the legendary Sázava
pacific railway, is also interesting.
The museum organises a whole range of artistic and professional exhibitions and many cultural events – theatrical
performances, concerts, seminars, forums and presentations
of authors. These include the traditional Museum Carnival.
KALEIDOSCOPE
Info:
Easter Festival
Easter is undoubtedly the most beautiful spring feast. The museum organizes a traditional festival on the Saturday falling one
week before Easter.
You can enjoy Easter stick making and Easter egg painting,
watch basket-makers, tinkers and many other popular artisans
and artists. A spices fair is organized in the yard. Easter gifts,
refreshment and sale of Easter pastry are not missing.
Folk music is heard all day from musicians of all kinds, ranging from bagpipers to vocal groups singing traditional folk songs
and Easter carols.
This year’s festival in Jílové museum starts on 31 March.
www.muzeumjilove.cz
Museum Carnival
The carnivals in Jílové ended at the beginning of the 50s. The
museum started to organize the so-called Museum Carnival in
2008 with the intention to revive folk traditions. Voluntary firemen from Jílové joined the so-far modest event in 2010. Traditional food – doughnuts and pig-slaughtering feast specialities
were offered in the museum. The feast started in the museum’s
yard and the carnival procession then marched through the
town. The people responded favourably to the event and it was
talked about long afterwards.
Three years later, the Museum Carnival was already an important and awaited cultural event in the town.
29
osobnost
Profese:
JESKYŇÁŘ
Vedoucímu Správy Koněpruských jeskyní, panu
Alexandru Komaškovi, jsme položili několik otázek.
Jak jste se k tak neobvyklé profesi dostal?
Dalo by se říci, že je to důsledek nerozvážnosti mládí. Jako
děti jsme prolézali staré štoly v Krušných horách a podzemí
mi učarovalo. Po příchodu do Příbrami na geologickou průmyslovku jsem se zprvu chytil party, která jezdila do jeskyní
Českého krasu. Pak přišlo pár objevů a už jsem u toho zůstal.
Po společenských změnách po roce 1989 se vyskytla možnost
pracovat na Koněpruských jeskyních – a tak mne tu máte.
Věčná touha, Varhany, U Labutě, Růžice, Spallanzani...
Tyhle romantické názvy jste zdědil, nebo už tu byly před
Vámi?
Většina názvů pochází z doby po zpřístupnění jeskyní veřejnosti a často přitom nebyly respektovány názvy, které místům
nebo útvarům dali již sami objevitelé.
Co Vás osobně u Koněpruských jeskyní nejvíce fascinuje?
Jejich pestrost. Skýtají možnost seznámit se s tím, jak vápenec
tvořící kopec vypadá zevnitř. Jsou v nich k vidění různé tektonické poruchy a specialita tohoto kopce – neptunické žíly.
To jsou trhliny, které vznikly a byly vyhojeny ještě v době devonského moře úlomky koster a schránek živočichů, které do
nich napadaly a vyplnily je. Vypreparované zkameněliny jsou
na mnoha místech jeskyní.
Jeskyně jsou zdobeny nejúplnějším sledem jeskynní výzdoby
Českého krasu, včetně nejstarší výzdoby, která vznikla před
více nežli 1,5 milionem let. Patří k ní i tzv. koněpruské růžice.
To je specialita, u které zatím neznáme z jiných jeskyní obdobu. Je sice pravdou, že podobné tvary se v některých jeskyních
Occupation:
SPELEOLOGIST
We have asked the head of the
Koněprusy Caves Administration Mr.
Alexandr Komaško a few questions.
How did you end up having such an unusual occupation?
It was a result of the imprudence of the youth, I shall say. When
I was a child we used to cave old adits in Krušné hory and I
was just charmed by the underground. When I enrolled at the
Geological High School in Příbram, I joined a group of people
who were fans of the Czech Karst caves. Several discoveries followed and I stuck to it. After the revolution in 1989 there was a
possibility to take a job at the Koněprusy caves – so here I am.
Eternal desire, Organ, At the Swan, Rosettes, Spallanzani...
Have you inherited these romantic names from your predecessors?
Most of these names come from the period after opening of the
caves to the public. The names given to the places or formations
by the discoverers were often abandoned.
What do you find most fascinating about the Koněprusy
caves?
Their variety. You have a chance to see here how the limestone
forming the hill looks from the inside. You can see various tec-
30
KALEIDOSKOP
Foto: A. Komaško, archiv Správy jeskyní ČR, a J. Komašková
personality
vyskytují, ale nikoli ve formě, jakou můžeme vidět právě zde.
Tato výzdoba mimo jiné obsahuje opál v nedrahokamové formě, a to čirý, nebo mléčně zbarvený. Jak víme ze školy, opál je
vlastně oxid křemičitý v nekrystalické formě. Oxid křemičitý
v krystalické formě je běžně známý křemen.
Vystaveny jsou i kopie některých kosterních nálezů, které zde
byly nalezeny. Nejstarší z vystavených patří opici makak. To je
pro řadu návštěvníků překvapením, protože málokdo tuší, že
v této oblasti před více než půl milionem let makakové skutečně žili. Je zde i část lebky nosorožce srstnatého, což je pro
řadu lidí další novum, poněvadž jsou většinou přesvědčeni,
že nosorožci patří pouze do teplých krajů. Pozorní čtenáři děl
Eduarda Štorcha si však z dětství pamatují, že nosorožci srstnatí byly rovněž spjati s našimi končinami.
Účastníte se speleologických výprav i mimo Českou republiku. Můžete tedy porovnávat – co je právě v Koněpruských
jeskyních unikátní?
Již to bylo naznačeno. Např. obsah opálu ve výzdobě. Vyskytuje se sice i v jiných jeskyních, ale ne v takovém množství.
To je dáno stářím těchto jeskyní i specifickými klimatickými
podmínkami v dávné minulosti. Nebo množství zkamenělin
na stěnách jeskyní. Důsledek toho, že jeskyně vznikly v devonských mořských vápencích, které tehdy v tomto areálu
tvořily něco na způsob dnešních korálových útesů. A dalo by
se pokračovat.
Jak relaxujete?
Docela obyčejně. Včelařím, houbařím. A fotografuji.
Info:
www.caves.cz
tonic defects and the hill’s speciality - neptunic veins or neptunic dikes. They are cracks formed already at the time of the
Devonian sea. Fragments of skeletons and shells of animals fell
in them and filled them. Preserved fossils were found in many
parts of the caves.
The caves have the most compact decoration of the Czech Karst,
including the most ancient decoration formed more than 1.5
million years ago. It includes the Koněprusy rosettes. This is also
something special. We have not seen anything like that in other caves. Though similar shapes appear in other caves, they’re
never in the form you can see here. Translucent or milk opal
in non-gem quality form is included in the interior decoration.
You may know from school that opal is a silicon dioxide in a
non-crystalline form. Silicon dioxide in a crystalline form is
generally known as quartz.
Copies of several of the skeleton findings have been exhibited.
The oldest one belongs to a macaque monkey. Many visitors find
this surprising as people usually do not know that macaques
actually lived here more than half a million years ago. There is
a part of the woolly rhino’s skull, which is also considered peculiar as people are convinced that rhinos belong to warm countries only. However, attentive readers of Eduard Štorch´s books
surely remember it from their childhood that woolly rhinos also
lived here.
You take part in speleological expeditions outside the Czech
Republic. You can compare different caves – what is so
unique about the Koněprusy caves?
As I have said. It is for example the opal in the interior decoration. Although it appears in other caves as well, there is never
so much of it. This is caused by the age of the caves and the
specific climatic conditions of the past. There are many fossils
on the cave walls. The caves were formed in the Devonian sea
limestone which, at that time, formed a sort of coral reefs in this
area. And I could go on and on.
How do you relax?
Quite plainly. I am a beekeeper, I like mushroom hunting and
photographing.
KALEIDOSCOPE
31
příroda
KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ
aneb Středočeský kraj – krása i pod zemí
Uprostřed Českého krasu je plno malebných zákoutí
a rozeklaných skal. Nachází se tu i nejdelší jeskynní
systém v Čechách.
The Koneprusy Caves
beauty hidden in the underground
There are many picturesque corners and jagged rocks
in the middle of the Czech Karst. It represents
the longest system of caves in Bohemia.
32
K
ousek za Prahou, kam se dnes dostanete pohodlně vlakem,
autem nebo autobusem, se v srdci Českého krasu v chráněné krajinné oblasti ukrývá jeskynní komplex Koněpruské jeskyně. Od nepaměti sloužily některé zdejší podzemní prostory
lidem jako úkryt před nepříznivým počasím, v 15. století i před
světskou spravedlností – to když se tu provozovala penězokazecká dílna – a ještě dávno předtím jako pravěké pohřebiště.
T
Až začne v dubnu turistická sezóna, vypravte se na prohlídku
Koněpruských jeskyní. Prohlídková trasa je dlouhá 620 metrů, vede patrem středním a svrchním. V jeskyni pobudete cca
hodinu (stále je na co se dívat) a musíte v ní postupně zdolat
necelých 500 schodů. Panuje v ní stálá teplota kolem 10,5 °C,
tak se na výpravu nezapomeňte pořádně obléknout.
Do not hesitate to visit the Koněprusy Caves when the tourist season starts in April. The guided tour is about 620 meters long and
will take you through the middle and upper floors. You will stay
in the caves for about an hour (there is a lot to see all the time)
and you will have to gradually ascend about 500 stairs. The temperature is steady at 10.5 °C so do not forget to dress accordingly.
Až se zas z podzemí vynoříte, rozhlédněte se po okolí. Vystoupit můžete na návrší Zlatého koně, které je jednou ze zastávek
stejnojmenné naučné stezky. Kromě nádherných výhledů po
krajině se během procházky seznámíte i s mnoha zvláštními
druhy fauny, flóry a s dalšími přírodními zajímavostmi v sousedství jeskyní.
When you emerge from the underground, take a walk through
the environs. You can climb to the Golden Horse knoll, one of
the many stops on the educational track of the same name. In
addition to the marvellous views of the region, you will learn
about many special fauna and flora species and other natural
attractions in the vicinity of the caves.
KALEIDOSKOP
he protected nature reserve in the heart of the Czech Karst
hides the Koněprusy cave system. You can get their by train,
by car or by bus from Prague in about half an hour. Some of
the underground areas have provided shelter from unpleasant weather since the year dot. There was a prehistoric burial
ground and, in the 15th century, it also served as a shelter from
the worldly justice when a forger’s workshop was run here.
nature
Text: Agentura Dům, s.r.o.; foto: A. Komaško, archiv Správy jeskyní ČR, a J. Komašková
Info:
Pověst o pasáčkovi
Pasáček pásl své ovce, když objevil díru, z které stoupal
kouř. Odvážil se sestoupit a na dně uviděl zarostlého loupežníka, který přepočítával hromadu peněz. Naštěstí dopadlo setkání dobře: pasáček dostal hrst mincí za slib, že
loupežníka nevyzradí.
Tajemství ale dlouho neudržel. Jakmile vylezl ven, utíkal
do vesnice a tam všechno vyzvonil. Sousedé se samozřejmě chtěli také na pokladu přiživit, a tak vzali vidle, hrábě,
kosy a cepy a pospíchali s pasáčkem na kopec. Jenže po
díře do podzemí jakoby se slehla zem... A tak pasáčkovi
natloukli a peníze mu vzali. - Z toho plyne ponaučení: každý má dodržovat dané slovo.
Až do objevu padělatelské dílny se soudilo, že jde jen o lidovou fantazii. Teď už víme, že pověst měla racionální jádro.
www.caves.cz
A Shepherd’s Story
A shepherd grazing his flock when he saw a hole. Smoke
was coming out of it. He dared to descend and saw a rough
highwayman who was counting a huge amount of money.
Fortunately, their encounter had a happy ending: the shepherd was given a handful of coins for a promise not to disclose the secret.
The secret, however, did not last long. As soon as the shepherd reached the village, he blabbed it out. The neighbours
wanted their share and took their pitchforks, rakes, scythes
and flails and followed the shepherd to the hill. But the hole
disappeared.... So they beat the shepherd and took the money away from him. - The moral lesson is that people should
keep their promises.
Before the forger’s workshop was found, this story had been
considered a ´folk fantasy´. We have, however, learnt that
the story must have had a rational background.
A Story of a Golden Lady
A guarding spirit was watching over a huge treasure hidden in the local hills. He could only give it to a person with
golden hair and an iron hand. There lived a very mean
and greedy lady in the nearby castle. She had a golden
wig and an iron glove made in Prague and, during a dark
and stormy night, she rode a horse to the rocks. The earth
roamed and parted and both the lady and the horse disappeared in the underground.
Since she did not come back home, her maid set out to look
for her together with her valiant lover. They found the way
to the underground and saw the lady sitting motionlessly on
her horse. They were both transformed in gold as a punishment for her greediness. The spirit did not harm the young
couple but gifted them with the treasure as their love embodied the golden hair with the iron hand.
The hill was named a Golden Horse in memory of the golden statue.
Pověst o Zlaté paní
Ve zdejších skalách hlídal strážní duch velký poklad, který ho měl vydat jen člověku se zlatými vlasy a železnou
rukou. Paní z nedalekého hrádku, velmi zlá a chamtivá,
si proto nechala v Praze vyrobit zlatou paruku a železnou
rukavici a za jedné tmavé a bouřlivé noci vyjela na koni ke
skalám. A skutečně, země se s velkým rachotem rozestoupila a paní i s koněm zmizela v podzemí.
Když se paní dlouho nevracela, vydala se ji do skal hledat
služebná se svým udatným milým. Našli cestu do podzemí a tam skutečně spatřili paní nehybně sedící na svém
koni. Oba byli proměněni ve zlato jako trest za její lakotnost. Mladému páru však duch neublížil, ale obdaroval je,
protože jejich láska v nich spojila zlaté vlasy dívky a železnou ruku muže.
Na pamět zlaté sochy skryté v podzemí byl vrch pojmenován Zlatý kůň.
KALEIDOSCOPE
33
příroda
Deset důvodů,
proč navštívit
Skryje
Obec Skryje se nachází ve Středočeském kraji v okrese
Rakovník, v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, na
návrší nad pravým břehem řeky Berounky, mezi dvěma
přítoky – Skryjským a Zbirožským potokem.
První zmínka o obci je z roku 1229.
Důvod první: Skryjská jezírka
Oblast údolí Zbirožského potoka se rozkládá na ploše necelých šedesáti hektarů a nachází se tu přírodní rezervace Jezírka. Jezírka jsou dvě a vznikla nad přirozenými hrázemi z balvanů, které se uvolnily erozí z okolních skal. Každé z nich má
asi 150 čtverečních metrů. Najdete je tři kilometry od Skryjí
ukryté ve členitém zalesněném terénu s malebnými zákoutími. Horní jezírko s malým vodopádem je částečně skryté
v soutěsce pod skalní průrvou, druhé leží níž mezi stromy.
K jezírkům se návštěvníci můžou vypravit buď ze Skryjí, nebo
z opačné strany, od Podmokelského mlýna.
Důvod druhý: Podmokelský mlýn
Stranou od obce Podmokly se na Zbirožském potoce rozkládá rozlehlý Podmokelský mlýn. Ze zajímavostí z okolí samoty
vybíráme například studánku pod křížem, atypický můstek
nad potokem, dva pomníčky připomínající zdejšího mlynáře, který vedl odboj proti fašistům, nebo pískovcovou sochu
Kalvárie v poloviny 18. století. V samotných Podmoklech je
barokní zámek z roku 1707 a v centru vesnická památková
zóna. U mlýna je také jedno z nalezišť trilobitů.
Ten reasons for
visiting Skryje
The village of Skryje is located in
the Central Bohemia Region, in the
district of Rakovník, in the Protected
Landscape Area of Křivoklátsko, on the
hillock above the right bank of the river
Berounka, between two of its tributaries
– Skryje and Zbiroh Brooks. The village
was first mentioned in 1229.
Reason One: Small Lakes of Skryje
The Zbiroh Brook valley is located on about 60 hectares and
hosts the Small Lakes Nature Reserve. There are two small lakes
formed above a natural barrier of boulders eroded away from
the surrounding rocks, each of them of about 150 square meters.
You will find them about three kilometres from Skryje, hidden
in an uneven woody countryside with many picturesque spots.
The upper lake with a small waterfall is partially hidden in a
pass under a small rock chasm, the other one is lower, situated
among the trees.
You can visit the lakes either from Skryje or from the other side,
from the Podmokly Mill.
Reason Two: Podmokly Mill
The vast Podmokly Mill lies on the Zbiroh Brook, outside Skryje.
The interesting sites in this area include, among others, spring
under a cross, atypical bridge over the brook, two monuments
34
KALEIDOSKOP
nature
Trilobiti – podle těla tvořeného třemi laloky - cephalon
(hlava), thorax (hruď) a pygidium (zadeček) - třída vyhynulých členovců patřící do vyhynulého podkmene Trilobitomorpha. Objevili se ve starších prvohorách (kambriu),
tj. před 550–530 milióny lety. Vyhynuli na konci prvohor
během katastrofy na rozhraní permu a triasu (před 251 miliony let). Jednalo se o výlučně mořské živočichy s článkovaným tělem krytým mineralizovaným exoskeletem.
Dodnes bylo popsáno více než 17 000 druhů trilobitů.
Dosahovali velikosti od 1 milimetru až po 90 centimetrů.
zdroj: Wikipedia.cz
Důvod třetí: Trilobiti
Když francouzský přírodovědec Joachim Barrande pracoval
po svém nuceném odchodu z Francie do Prahy na projektu koněspřežky, která měla vést údolím Berounky do Plzně,
objevil právě u Skryjí a u Týřovic bohaté otisky kambrické
fauny. Nebyl ovšem první, kdo se sběrem trilobitů začal zabývat – sbírky tu zaznamenal už v roce 1832 farář z nedalekého
Zvíkovce, přičemž Barrande se tu objevil až o rok později.
Zkameněliny, zejména trilobity, vyhledával s pomocí najímaných pomocníků a na pěších túrách mapoval území středních
Čech, které v prvohorách pokrývalo moře.
Své rozsáhlé sbírky, knihovnu, nedokončené rukopisy i finanční prostředky pro své následovníky odkázal Českému
muzeu (dnes Národní muzeum v Praze).
Důvod třetí: Památník a muzeum
Joachima Barranda
Výzkum ve skryjských nalezištích pokračoval i po Barrandově smrti. Byly objevovány nové lokality a další cenné nálezy. Obec se nalézá v oblasti hornin, které postupně vznikaly
usazováním prvohorního moře, a tak se v okolí nachází řada
skalních útvarů, dokumentující složení půdních vrstev. Poměrně rozsáhlé sbírky hornin, trilobitů a dalších zkamenělin
byly umístěny do zdejšího paleontologického a geologického
muzea, které vzniklo v budově bývalé školy.
Památník ale pokrývá širší okruh skryjských památek. Jedna
z expozic seznamuje návštěvníky s lidovou kulturou a životem na vesnici na přelomu 19. a 20. století.
Trilobites – consist of three sections - cephalon (head), thorax (body) and pygidium (tail). These extinct arthropods
form the extinct class Trilobitomorpha. Trilobites first appeared in the Early Cambrian period, i.e. 550–530 million
years ago and finally disappeared in the mass extinction
at the end of the Permian, beginning of the Triassic (251
million years ago). They were exclusively marine animals
with an articulated body covered with a mineralized exoskeleton.
More than 17 000 of trilobite species have been described.
They were from 1 millimetre to 90 centimetres long.
Source: Wikipedia.cz
to a local miller, head of the antifascist resistance, or a Calvary
sandstone sculpture of the mid 18th century. There is a Baroque
castle in Podmokly dating back to 1707. The centre of the village
has been converted into a Protected Village Area. One of the
trilobite deposits lies close to the mill.
KALEIDOSCOPE
35
příroda
Reason Three: Trilobites
After the French natural scientist Joachim Barrande was
forced to leave France, he settled in Prague. When surveying
the terrain for a horse-pulled railroad through the Berounka
valley to Plzeň, he discovered rich fossil deposits of Cambrian fauna in the surroundings of Skryje and Týřovice. He,
however, was not the first person engaged in collecting the
trilobites. Collections of the pastor from the near Zvíkovec
were reported in 1832. Barrande appeared in the area only a
year after. He searched for the fossils, in particular trilobites,
with the help of hired workers. During his walks, he mapped
the areas of Central Bohemia which had been covered by the
Palaeozoic sea.
He bequeathed his vast collections, library, unfinished manuscripts and funds for his followers to the Czech Museum (now
the National Museum in Prague).
Důvod čtvrtý: Skryje – vesnická
památková zóna
Ve Skryjích se dochovaly roubené stavby lidové architektury
– čp. 5, 6, nejstarší 7, 8 a 45. U usedlosti čp. 4 se vedle obytné
části zachoval i špýchar a kolna.
Důvod pátý: Naučná stezka Skryjský luh
Pro každého, kdo má zájem nejen o zdejší zkameněliny nebo
geologické zvláštnosti, je tu naučná stezka. Příjemná procházka
krásnou krajinou poskytuje na jednotlivých stanovištích nejen
o nalezištích fosiílií, ale také o historii oblasti a zdejší fauně
i flóře.
Důvod šestý: zřícenina Týřov
U mostu přes Berounku začíná poněkud náročnější tříkilometrová trasa ke zřícenině hradu Týřov. Založil ho kolem
roku 1216 Václav I. a dlouho patřil k nejvýznamnějším královským hradům.
Důvod sedmý: Skryjský kostel
Přímo v centru obce stojí původně gotický kostel Archanděla
Michaela z r. 1352, barokně přestavěný v roce 1713 na jednolodní objekt se čtvercovým presbytářem.
Důvod osmý: Fialový poustevník
Místní podivín, filosof a naivní malíř preferující fialovou barvu fascinoval svým odříkavým způsobem života spisovatele
Otu Pavla a inspiroval ho k nedokončené knize. Hrob Václava
Matouška (†1947) je na hřbitově ve Skryjích.
Důvod devátý: Zeměpisné extrémy
V katastru Skryjí se nacházejí nejvyšší a nejjižnější místa Rakovnicka. Nejvyšší je vrch Vlastec (612 m) a nejjižnější je půl
kilometru odtud, poblíž hájovny stejného jména.
36
KALEIDOSKOP
Reason Three: Joachima Barrande´s
Monument and Museum
The exploration of the Skryje deposits continued after
Barrande´s death. New areas and new valuable findings were
discovered. The village is located on rocks formed by the sedimentation of the Palaeozoic sea. As such, there are many rocks
in the area documenting the composition of the soil layers. Local palaeontological and geological museum established in the
building of the former school displays collections of rocks, trilobites and other fossils.
The monument, however, covers a wider scope of Skryje sights.
One of the expositions presents popular culture and life in the
countryside at the end of the 19th and the beginning of the 20th
century.
Reason Four: Skryje – Village Protected
Area
Log houses, examples of folk architecture, were preserved in
Skryje. They are houses no. 5, 6, 7 - the oldest, 8 and 45. The
house no. 4 conserves a granary and a woodshed in addition to
the living quarters.
Reason five: Skryje Meadow
Educational Track
All those interested in local fossils or geological rarities can follow an educational track. The stands along the pleasant track
through the beautiful countryside provide information about
the fossil deposits, history of the region and local flora and
fauna.
Sixth reason: Týřov Castle
The 3 km long track to the ruins of the Týřov Castle starts at
the bridge over the river Berounka. The castle was established
around 1216 by the king Wenceslas I and ranked among the
most important royal castles.
Reason Seven: Skryje Church
The originally gothic Archangel Michael’s Church is located in
the centre of the village. It was built in 1352. The single nave
building with a square presbytery resulted out of a Baroque reconstruction carried out in 1713.
nature
Reason Eight: Violet Hermit
Local oddity, philosopher and naive painter preferring violet
colour fascinated the writer Ota Pavel with his ascetic way
of life and inspired him to write a book that remained unfinished. The tomb of Václav Matoušek (†1947) lies at Skryje
cemetery.
Bonus na závěr: Koupání v Berounce,
pokud počasí dovolí.
Reason Ten: Fauna and flora
You can spot deer, yellow fire-bellied toads or spotted salamanders in the surroundings of Skryje. Yews reaching of up to
8 meters are typical for the flora of the Týřov region. Various
ferns, goatsbeard or Herb Paris grow around the small Skryje
lakes.
Final bonus: Bathing in the river
Berounka if the weather permits.
The law on protection of the environment and the landscape
forbids the search for and collecting of fossils. Fossil deposits are
considered an important landscape element and are protected
by the state. The penalty may reach up to tens of thousands of
crowns.
Text: Agentura Dům, s.r.o.; foto: archiv Agentura Dům, s.r.o.
Hledání a sběr zkamenělin je podle zákona o ochraně přírody
a krajiny zakázán. Naleziště zkamenělin jsou považována za
významné krajinné prvky a jsou tudíž státem chráněna. Pokuta se může pohybovat v řádech až desetitisíců korun.
Info:
Důvod desátý: fauna a flóra
Za optimálních okolností se dá v okolí Skryjí spatřit vysoká
zvěř, kuňka žlutobřichá nebo mlok skvrnitý. Z rostlinné říše
jsou zejména pro týřovskou oblast typické tisy červené, které
tu dosahují až osmi metrů. Kolem skryjských jezírek rostou
různé druhy kapradin, udatka lesní nebo vraní oko čtyřlisté.
www.skryje.cz
Reason Nine: Geographical extremes
The lowest and the highest localities of the Rakovník region are situated in the cadastre of Skryje. The highest hill
is Vlastec (612 m) and the lowest spot lies just about half
kilometre from it, close to the gamekeeper’s lodge of the same
name.
KALEIDOSCOPE
37
Kokořín
ROCK LIDS
Unique rock formations typical
for the protected nature reserve
of the Kokořín region have been
known as the Rock Lids (Pokličky).
I
Kokořínské
POKLIČKY
Jedinečné skalní útvary, typické pro chráněnou
krajinnou oblast Kokořínsko, jsou pro svůj
charakteristický tvar ve světě známy jako Pokličky.
P
okud se vydáte na návštěvu hradu Kokořín, nenechte si
ujít ani další krásy, kterými zdejší kraj disponuje. Pouhých čtyřicet kilometrů od metropole vás uchvátí nejen samotný hrad Kokořín, ale také skalní tvrze, malebné vesničky
s roubenými a hrázděnými domy v podhradí, skalní úkryty
a obydlí vybudované kdysi v poměrně měkkém pískovci, jeskynní systémy, mokřady, rokle a strže i mnohé jedinečnosti
fauny i flóry. V údolích tu rostou vlhkomilné a podhorské
rostliny, v tůních a rybníčcích na potoku Pšovka ojedinělá
vodní květena, ve vyšších polohách rostliny teplo- a suchomilné. Hnízdí zde některé druhy sov i vzácnější krkavec velký.
K symbolům Kokořínska neodmyslitelně patří pískovcové
pokličky, které tu najdeme na více místech, hlavně v okolí
Mšena nebo Jestřebic.
Kokořínské Pokličky jsou v kraji nejznámější skalní útvary.
Vznikly rozpadem kvádrových pískovců uložených na dně
dávného moře, které sem zasahovalo na konci druhohor.
Působením vnějších geomorfologických činitelů docházelo
k postupnému zvětrávání různě odolných pískovcových vrstev a železitých slepenců, jehož důsledkem jsou nejen dnešní útvary známé jako pokličky, ale také voštiny, skalní okna,
skalní brány, římsy, výklenky nebo pseudoškrapy. V případě Pokliček je pískovec v horní části tvrdší, takže působení
erozních vlivů, hlavně vodě a střídání teplot, odolal. Útvary
jsou až dvanáct metrů vysoké sloupy nebo komolé kužely,
zakončené poklicemi silnými i více než jeden metr, takže připomínají obří houby. Nejvýraznější z mšenských pokliček má
38
KALEIDOSKOP
f you decide to visit the Kokořín castle, you should not miss
the other beauties of the region. A mere 40 kilometres from
the capital, you will be fascinated not only by the Kokořín castle,
but also by rock forts, picturesque villages with timbered and
half-timbered houses in the settlement round the castle, rock
shelters and dwellings built once in a relatively soft sandstone,
cave systems, wetlands, canyons and ravines hiding with many
rare animal and plant species. Hydrophilous and submontane
plants grown in the valleys, rare water flora is found in the pools
and ponds on the Pšovka brook, thermophilic and xerophilous
plants grow in the uplands. Several owls species and the scarce
common raven nest in the region.
Sandstone Rock Lids found at several places, mostly near
Mšeno and Jestřebic, have become one of the symbols of the
Kokořín region.
Kokořín Rock Lids are the best known rock formations in the
region. They are fragments of cubical sandstones deposited on
the seabed of the sea occupying the region in the Mesozoic era.
External geomorphologic elements caused gradual weathering of the different sandstone layers and ferruginous pudding
stones, resulting not only in the lids but also in honeycombs,
rock windows, rock gates, shelves, niches or pseudo-karrens. The
upper part of the sandstone forming the Rock Lids is harder and
resisted better the effects of erosion provoked mostly by water
and change of climate. The formations have the shape of columns or truncate cones of up to 12 meters high with rock lids
on top which are sometimes more than one meter thick and resemble gigantic mushrooms. The “leg” of the most massive of the
Mšeno Rock Lids is 10.5 m high and its “hat’s” span is 6x5x1.5
m.
Jestřebice Rock Lids are less known than Mšeno Rock Lids.
There are the so-called embryonic formations in their surroundings – formations, the geological structure of which gives them
the potential to become lids.
The Natural Reserve of the Kokořín Quarry where the
Kokořín Rock Lids are situated was established in 1953.
It has an area of about 21 km². Though it lies mostly in
the Central Bohemia, it stretches into three geographical
regions.
How to get there? Mšeno Rock Lids lie about 5 km from the
Kokořín Castle. If you go by car, you can leave it at the car park
below the Kokořín Quarry Rock Lids and walk the remaining
2 km. The other way is about 4 km long and starts at the car
park in Mšeno.
A red tourist track through the valley of the Pšovka brook creating an impressive canyon with many side caves leads to the
place as well as the blue track from Mšeno to Jestřebice.
nature
Text: Agentura Dům, s.r.o.; foto: archiv Agentura Dům, s.r.o.
Info:
You can even ride a bike if you don’t mind climbing the wooden
stairs at the end of the track leading to a plain from which you
have an open view of the Rock Lids.
Jestřebice Rock Lids above the Vojtěch Quarry are more difficult
to reach.
Czech romantic poetry and prose writer Karel Hynek Mácha
was an enthusiastic traveller who used to wander in this region
and search for the most romantic places of historical importance
and natural beauty. You can follow his steps to the Rock Lids.
www.mestomseno.cz
„nohu“ vysokou 10,5 metru a „klobouk“ o rozměrech 6 krát
5 krát 1,5 m.
Nedaleko známějších mšenských Pokliček se nacházejí i Pokličky jestřebické. V jejich okolí se často nacházejí tzv. zárodečné tvary – útvary, které díky své geologické struktuře mají
potenciál stát se pokličkami.
Přírodní rezervace Kokořínský důl, na jehož území se kokořínské Pokličky nacházejí, byla vyhlášena roku 1953. Rozkládá se na území 21 km², které zasahuje do tří územních krajů,
ale z převážné většiny spadá pod Středočeský kraj.
Jak se sem dostat? Od hradu Kokořín jsou mšenské Pokličky
vzdálené pět kilometrů. Pokud pojedete autem, můžete nechat vůz na parkovišti pod Pokličkami v Kokořínském dole
a vycházkou dojít zbývající dva kilometry, nebo zvolte o něco
delší trasu z parkoviště ve Mšeném (4 km).
Vede sem i červená turistická značka údolím potoka Pšovka,
který zde vytváří impozantní kaňon s mnoha bočními roklemi, případně modře značená trasa z Mšena do Jestřebic.
Dojet se sem dá i na kole. Počítejte ovšem se závěrečným výstupem po dřevěných schodech až na plošinu, odkud máte
Pokličky jak na dlani.
Poněkud obtížněji přístupné jsou Jestřebické pokličky nad
Vojtěšským dolem.
Český básník a prozaik, představitel romantismu Karel Hynek Mácha, byl vášnivým cestovatelem, který procházel
i zdejším krajem výhradně pěšky a vyhledával ta nejromantičtější místa spojená s historií a krásami přírody. Vydejte se
za Pokličkami v jeho stopách.
KALEIDOSCOPE
39
památky
Středočeské
muzeum
v Roztokách
u Prahy
Středočeské muzeum sídlí v zámeckém areálu
roztockého zámku a v objektech areálu Braunerova
mlýna, které se nacházejí na levém břehu Vltavy,
jen pár kilometrů severně od Prahy.
S
tředočeské muzeum bylo založeno v roce 1957 a jeho
počátky jsou spojeny s aktivitami dobrovolných pracovníků, kteří se zasloužili jak o záchranu zchátralého zámku,
tak o jeho využití pro muzejní účely. Po nezbytných rekonstrukčních pracích bylo muzeum poprvé otevřeno pro veřejnost v roce 1961. Původní Okresní vlastivědné muzeum se
změnilo v polovině 60. let na Oblastní muzeum a v roce 1974
se stalo krajskou organizací s dnešním názvem. Ve stejném
období (v polovině 70. let) muzeum získalo pro svou činnost
další budovy v blízkosti zámeckého areálu, a to tzv. Braunerův
mlýn a s ním sousedící ateliér malířky Zdenky Braunerové.
Areál roztockého zámku svědčí o bohaté historii a složitém
stavebním vývoji. Původní gotická vodní tvrz byla na přelomu 16. a 17. století přestavěná na renesanční zámek, který
úpravami z 18. století získal dnešní podobu, vznikl zde i dodnes zčásti zachovaný hospodářský dvůr. Zámek obklopuje
park, založený v 19. století, v současné době obohacený o starší i soudobá sochařská díla. Středověkou tvrz dnes připomíná příkop, kladky a závaží původního svoditého (padacího)
mostu u brány a v nádvoří kamenná ostění.
Museum of Central
Bohemia in Roztoky
The Museum of Central Bohemia
is located in the premises
of the Roztoky castle and in
the buildings of the Brauner Mill on
the left shore of the river Vltava, only
a few kilometres north of Prague.
T
he Museum was founded in 1957. Thanks to volunteer activities, the dilapidated castle building was saved and became used as a museum. After the completion of the necessary
reconstruction works, the Museum was first opened to public
in 1961. The original Regional Museum became the District
Museum in the mid-sixties and in 1974 it became a regional
organisation under its current name. At the same time (in the
mid-seventies), the Museum acquired extra buildings near the
premises of the castle, namely the Brauner Mill and the adjacent studio of the painter Zdenka Braunerová.
The premises of the Roztoky castle are the proof of its rich history and complex architectural developments. The original gothic
water fortress was rebuilt into a renaissance castle at the turn
of the 16th and 17th century. Adjustments made in the 18th
40
KALEIDOSKOP
sights
Objekt Braunerova mlýna, který se nalézá nedaleko zámeckého areálu, je pod starším názvem „Malý mlýn“ zmiňován
počátkem 18. století. Roku 1861 zakoupil mlýn pražský advokát a významný český politik František August Brauner. Své
dětství a mládí zde prožívala jeho dcera – malířka a knižní
výtvarnice Zdenka Braunerová.
V sousedství mlýna si Zdenka Braunerová (1858–1934) vybudovala v letech 1903–1904 ateliér. Ve vlastním návrhu se inspirovala anglickými venkovskými domy a českou chalupou.
V ateliéru Zdenky Braunerové je dnes stálá expozice, navozující atmosféru prostředí, ve kterém tato umělkyně žila. Její
život a tvorba jsou spojeny s Roztoky, kde nejen tvořila, ale
setkávala se i s osobnostmi české a evropské kultury. Původní podobu ateliéru po dlouhém období, kdy budova po smrti
umělkyně přestala sloužit svému účelu, vrátila rekonstrukce
započatá muzeem v roce 2003 a dokončená v roce 2005.
Ačkoliv v zámku probíhá v současné době rekonstrukce, program ve dvou výstavních prostorech stále probíhá. V rámci
jarních procházek a výletů doporučujeme nejen milovníkům
přírody navštívit výstavu Co se děje zvířatům, stane se i lidem… (10. února – 13. května). Výstava představuje modely,
dermoplastické preparáty a fotografie mihulí, ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců, rozmnožujících se v současné době
na území středních Čech a zvláště chráněných v České republice zákonem. Našim obojživelníkům a plazům bude věnován
i program Dne Země 22. dubna.
Ve světě zvířat zůstaneme i v další výstavě, tentokrát to bude
svět hmyzu, jak ho viděl malíř Ondřej Sekora. Barevná výstava pro děti i dospělé s názvem Je Ferda nejlepší mravenec?,
century gave the castle its present shape and added agricultural
buildings, some of which have been preserved until the present
day. The castle is surrounded by a park landscaped in the 19th
century, where we can now see both contemporary and older
sculptures. As a reminder of the Middle Age fortress, you can
still see the moat, the pulley and weight of the original drawbridge near the gate and the stone reveal in the castle bailey.
The Brauner Mill, situated near the castle premises, is mentioned under the name of “Little Mill” at the beginning of
the 18th century. In 1861, it was bought by František August
Brauner, a Prague lawyer and a leading Czech politician. His
daughter Zdenka Braunerová, a painter and graphic designer,
lived here during her childhood and teenage years.
Zdenka Braunerová (1858–1934) built her studio near the Mill
in1903–1904 according to her own design inspired by English
country houses and traditional Czech cottages.
The studio of Zdenka Braunerová now hosts a permanent exhibition preserving the atmosphere of the environment in which
the artist lived. Her life and work is closely related to Roztoky,
it is here where she worked and met famous personalities of the
Czech and European cultural scene. After a long period following the artist’s death, during which the studio did not serve its
purpose, the reconstruction carried out by the Museum between
2003 and 2005 returned it to the original state.
Although the castle is now undergoing a reconstruction, programmes are still on in two exhibition halls. We recommend not only to nature enthusiasts on their spring walks and trips - to
visit the exhibition Whatever Happens to Animals Will Happen
to People… (10 February – 13 May). The exhibition displays
models, dermoplastic dissections and photographs of lampreys,
fish, amphibians, reptiles, birds and mammals which now breed
within the territory of the Central Bohemia and which are under special protection of the Czech law. The Czech amphibians
and reptiles will also be introduced in the programme The Day
of the Earth, which is to take place on 22 April.
Also the second exhibition is related to the world of animals,
this time the insects, as seen by the painter Ondřej Sekora. The
exhibition of colour paintings for children and adults alike bears
the name Is Ferda the Best Ant Ever? and introduces the popu-
KALEIDOSCOPE
41
památky
představí populární postavu Ferdy, jeho přátel a také pochopitelně jejich tvůrce Ondřeje Sekoru. V rámci výstavy bude
možno vidět např. knihy, originální kresby a filmy natočené dle Sekorových předloh. Výstava zde potrvá od 10. 2. do
23. 9. 2012.
Další dvě výstavy, které chystáme na léto, budou komiksové.
Tentokrát to však nebude komiks pro děti, ale spíše pro dospělé.
Výstava Ještě jsme ve válce (25. května – 2. září) vypráví životní osudy lidí, kteří většinou dosud žijí mezi námi. Tyto
rozmanité příběhy zaznamenali dokumentaristé neziskové
organizace Post Bellum v rozmezí let 2001 až 2011 a představují konflikty konkrétních lidí s totalitní mocí. Jejich hrdinové zažili krutost východní fronty či beznaděj komunistických
kriminálů, jedno mají ale společné: v dobách války i míru
museli stále bojovat.
Druhá komiksová výstava zavede návštěvníky do jedné psychiatrické kliniky ve Francii první poloviny 20. století, kde
byla hospitalizována Camille Claudel, nadějná sochařka,
múza a milenka Augusta Rodina. Výstava bude přístupná od
8. června do 1. července.
Na podzim čekají méně dramatická témata: Dětský svět
a móda během 20. století ve sbírce paní Miloslavy Šormové
(21. září – leden 2013) a obrazy Josefa Ryzce (5.–28. října).
A na závěr roku vánoční výstava České vánoční ozdoby ze
soukromé vídeňské sbírky (16. listopadu – leden 2013).
V současné době prochází budova zámku rekonstrukcí, po
jejímž dokončení zde vzniknou nové expozice s tematikou
sídla hospodářské a úřednické správy a letoviska přelomu
19. a 20. století.
Přízemí zámku návštěvníkovi přiblíží starší dějiny, historické období po Bílé Hoře, kdy tvrz sloužila téměř 200 let jako
42
KALEIDOSKOP
lar figure of Ferda the ant, his friends and their creator Ondřej
Sekora. You will be able to see books, original paintings, films
based on Sekora’s books and other exhibits. The exhibition will
be open from 10 February until 23 September 2012.
Another two exhibitions which will be held in the summer will
be dedicated to comic books. This time, they will not be comics
for children but for adult readers.
The exhibition We Are Still At War (25 May – 2 September)
will recount the lives of people who are mostly still alive. Their
stories were written down by documentarians of the Post Bellum non-profit organisation between 2001and 2011 and show
the conflicts of individuals with totalitarian regimes. The heroes
of these stories have suffered from the cruelty of the east front
or the despair of communist prisons but they all have one thing
in common: they had to keep fighting in time of peace or war
alike. You may have already heard some of their stories which
were broadcasted by Rádio Česko in the programme Stories of
the 20th Century.
The second comic book exhibition will take the visitors to a
French psychiatric ward in the first half of the 20th century in
which stayed Camille Claudel, the talented sculptor, muse and
lover of August Rodin. The exhibition will be open from 8 June
until 1 July.
In the autumn we will focus on less dramatic themes: the Children’s World and Fashion in the 20th Century in the collection
of Ms Miloslava Šormová (21 September – January 2013) and
the paintings by Josef Ryzec (5 October – 28 October).
At the end of the year we will hold the Christmas exhibition
Czech Christmas Decorations which will display exhibits from
Text: Mgr. E. Koktová; foto: archiv Stredočeského muzea v Roztokách u Prahy
sights
hospodářské zázemí Liechtensteinů. Do těchto prostor je
plánována spižírna, černá kuchyně, jídelna, vrchnostenská
kancelář (zde se odehrávala základní správa statku Roztoky,
která zprostředkovávala spojení mezi poddanými a vrchností) a obytná místnost vrchnostenského úředníka. Dva rozlehlé
klenuté sály budou využívány k různým společenským příležitostem (např. svatební obřady), akcím občanských sdružení
regionu a tematickým doprovodným programům muzea.
Do prvního patra zámku je připravována expozice dokumentující vznik a vývoj přípražských letovisek, z nichž Roztoky
byly chronologicky nejstarší. Veřejnosti se představí formou
instalovaných interiérů letních vil. Dále zde bude přístupný
sál s arkýřem gotické kaple sv. Jošta, který představuje jednu
z historicky nejcennějších prostor zámku s torzálně zachovanými středověkými nástěnnými malbami v kapli a manýristickými malbami na stěnách. Tento prostor bude využit jako
koncertní a expoziční, v němž se představí v základní podobě
stavební vývoj objektu a za prosklenou stěnou na východní
straně umělecké sbírky muzea. K reprezentačním účelům
bude sloužit i renesanční sál, jediný zachovaný původní interiér z období velké renesanční přestavby a manýristických
úprav roztockého zámku. Uvedené expozice doplní prostor
pro pořádání sezónních výstav.
V objektu je také počítáno s informačním střediskem s nadregionální působností, které bude sloužit nejen návštěvníkům
Středočeského muzea, ale i obyvatelům Roztok jako zdroj informací o dění v kraji.
Celková rekonstrukce zámku by měla být dokončena na podzim letošního roku.
Info:
KALEIDOSCOPE
www.muzeum-roztoky.cz
a private Viennese collection (16 November – January 2013).
At the present time, the castle is undergoing a reconstruction.
When the reconstruction is completed, new exhibitions will be
opened introducing the agricultural and administrative management centres and holiday resorts at the turn of the 19th and
20th century.
The ground floor of the castle will take the visitors to the old
historical period after the Battle of Bílá Hora, when the fortress
served as the agricultural centre of the Liechtenstein family for
more than 200 years. These premises will show the pantry, the
“black kitchen”, the dining room, the official’s office (where the
management of the Roztoky castle was handled and where the
relations between the lord and his subjects were established)
and the residential premises of the official. Two halls with
vaulted ceilings will be used for various social purposes (such
as wedding ceremonies), events organised by the regional civil
associations and ancillary topical programmes of the Museum.
The first floor of the castle will host the exhibition documenting
the foundation and development of holiday resorts near Prague,
of which Roztoky was the oldest, showing to the public the interior fittings of the summer villas. The visitors will also be able
to admire the hall with the alcove of the St. Jošt gothic chapel,
which is one of the most precious historic parts of the castle with
fragments of Middle Age wall paintings in the chapel and mannerism paintings on other walls. This part of the castle will hold
concerts, an exhibition showing the fundamental architectural
developments of the premises and the art collections of the Museum behind a glass wall on the eastern side. Also the renaissance hall is intended to host prestigious events, as it is the only
part of the castle which has preserved original interior from the
time when the Roztoky castle was reconstructed in the renaissance style and decorated in the mannerism style. Besides the
above-mentioned exhibition areas, there will also be premises
for seasonal exhibitions.
An information centre with transregional scope of activities is
also planned to serve as the regional resource centre for the visitors of the Museum of Central Bohemia as well as the inhabitants of Roztoky.
The reconstruction of the castle is to be completed this autumn.
43
The Lord of the
Konopiště Castle
Asian black bear
(Ursus thibetanus)
Konopiště was founded around 1294
probably by the Prague bishop Tobiáš
of Benešov who was inspired by the
French fortresses of that time with their
typical cylindrical towers, outer line of
fortifications outside the main castle
walls, four gates and a drawbridge.
Zámecký pán na
zámku Konopiště
medvěd ušatý
Konopiště založil kolem roku 1294 pravděpodobně
pražský biskup Tobiáš z Benešova. Inspiroval se
tehdejšími francouzskými pevnostmi s válcovými
věžemi, parkánem, čtyřmi branami a padacím mostem.
Historie zámku
Po vymření Benešoviců patřilo Konopiště postupně celé řadě
vlivných šlechticů a šlechtických rodů, např. Šternberkům, Albrechtovi z Valdštejna či Lobkowiczům. Právě od Lobkowiczů
koupil zámek i s panstvím František Ferdinand d’Este, od roku
1896 následník císařského trůnu.
Arcivévoda dal zámek přestavět v historizujícím stylu, jeho
okolí přeměnil v krajinářský park a na ploše bývalé barokní
zahrady založil Růžovou zahradu se skleníky. Do zámku umístil své rozsáhlé sbírky, které získal jednak dědictvím po svých
italských předcích, jednak vlastní sběratelskou činností. V této
podobě se zámek i téměř celé vybavení zachovalo dodnes.
Prohlídky interiérů zámku jsou možné na některém ze tří
okruhů, velký zájem je i o svatební obřady. Oblíbené jsou
také prohlídky Růžové zahrady se skleníkem a medvědárium.
44
KALEIDOSKOP
History of the castle
After the Benešovic family died out, Konopiště was successively
owned by a number of influential aristocrats and aristocratic
families, including the Šternberk family, Albrecht of Valdštejn
or Lobkowicz family from whom the castle and manor was
bought by Franz Ferdinand d’Este, the heir-presumptive to the
emperor’s throne from 1896.
The archduke had the castle rebuilt in historizing style. He
turned the castle grounds into a park and created the Rose
Garden with greenhouses on the site of the former baroque garden. Inside the castle he displayed his extraordinary collections,
some of which were his own and some were inherited from his
Italian ancestors. The castle and almost all furnishings have
been preserved until these days.
The castle offers three different tours of the interior and it is
a popular wedding destination. Much sought-after are also
the tours of the Rose Garden and greenhouse and the bear
garden.
History of bear keeping in Konopiště
Several castles in the Czech Republic have bear gardens –
Náchod, Český Krumlov or Točník in the Central Bohemia Region. They have been mostly built in the castle moats and are
usually inhabited by one or two bears.
Throughout the history, Konopiště has almost always had a
bear garden. The first moat outside the castle was made fit for
bears as early as in the days of the Lobkowicz family. Franz
Ferdinand d’‘Este kept beige Syrian brown bears (Ursus arctos
syriacus), which were later replaced by the Asian black bears
(Ursus thibetanus), also called Himalayan bears.
As the archduke is the founder of the Ferdinand brewery, the
symbol of bear also made it to the brewery crest.
Today, the run of the bear garden is in the moat outside the east
gate, the spans of which are used as dens.
For a long time, the Konopiště moat was the home of the bears
Kazimír and Máša. Kazimír came from Wroclaw in Poland and
sights
Historie chovu medvědů na Konopišti
V České republice existuje několik zámeckých či hradních
medvědárií – v Náchodě, v Českém Krumlově nebo ve Středočeském kraji na hradě Točník. Nejčastěji jsou upravena
z hradních příkopů a zvířata v nich jsou obvykle chována po
jednom nebo dvou expemplářích.
Na Konopišti medvědárium nechybělo téměř nikdy v jeho
historii. První příkop byl pro pobyt medvědů upraven v podzámčí už za dob Lobkowiczů. Béžové syrské medvědy tu choval František Ferdinand d’Este, časem je vystřídali medvědi
ušatí – himálajští. Protože arcivévoda založil i pivovar Ferdinand, medvědi se dostali také do jeho znaku.
Výběhy dnešního medvědária se nacházejí v příkopu před východní branou, jejíž mostní oblouky byly využity jako kotce.
Dlouholetými obyvateli konopišťského příkopu byli medvědi
Kazimír a Máša. Kazimír pocházel z polské Wroclawi, Máša
z Bratislavy. Máša zemřela v roce 2007, Kazimír v loňském
roce, ve věku 24 let.
Za to, že je dnes hradní příkop opět obydlen, vděčí návštěvníci zámecké kastelánce Marii Krejčové. Položili jsme jí několik
dotazů týkajících se nového obyvatele.
Paní kastelánko, jak se v České republice shánějí medvědi?
Záleží na tom, jakého medvěda chcete. Když uhynul Kazimír,
ihned jsme dostali nabídky na medvěda hnědého, nebyl by
problém dostat i pár, a to zadarmo!
Ale protože tu původně byli medvědi syrští, ti jsou např. vidět
na fotografiích z doby kolem roku 1910, a později ušatí, chtěli
jsme tradici dodržet.
Máša from Bratislava. Máša died in 2007, Kazimír last year at
the age of 24.
Thanks to the castle warden Ms Marie Krejčová, the moat has
a new inhabitant now. We have asked her a few questions about
him.
Ms Krejčová, how do you come by a bear in the Czech Republic?
It depends on what sort of bear you are looking for. When Kazimír died, we were immediately offered a brown bear (Ursus
arctos) or even two, for free!
However, as there were originally Syrian brown bears at the castle, which is shown on photographs from around the year 1910,
and later Asian black bears, we wanted to follow the tradition.
We have sent enquiries to most zoos in the Czech Republic as
well as abroad. None of them offered a Syrian brown bear and
only ZOO Lešná offered an Asian black bear.
And the financial side of the matter?
Years back, Kazimír was paid for by the entrepreneurs of
Benešov. We only paid for the transport, which alone cost approximately CZK 20,000. This time, we have agreed that Jiří
will remain in the ownership of ZOO Lešná although he will
be staying here. Naturally, we will pay all the other expenses –
food, veterinary treatment, any necessary medicines, etc. The
transport was paid by the association Konopišťský medvěd
(Bear for Konopiště). We also had to reconstruct the run so that
it would be suitable for bear keeping. This reconstruction was
financed by sponsorship money.
KALEIDOSCOPE
45
památky
Rozeslali jsme dotazy na většinu zoologických zahrad, a nejen v Česku, ale syrské medvědy nenabídl nikdo a ušatého jen
ZOO Lešná.
A co finanční stránka věci?
Kazimíra před lety zaplatili benešovští podnikatelé. My jsme
platili jen dopravu, ale i ta vyšla na cca 20 tisíc Kč. Tentokrát je
dohoda taková, že medvěd Jiří zůstává v majetku ZOO Lešná,
je u nás jen deponován. Samozřejmě další náklady – jídlo, veterinář, event. léky apod. je již na nás. Dopravu uhradilo sdružení Konopišťský medvěd. Aby výběh vyhovoval podmínkám
chovu, museli jsme jej zrekonstruovat. I tato rekonstrukce
byla financována sponzorem.
Kde jste nakonec uspěli?
Medvěd Jiří je ze ZOO Lešná u Zlína. Na Konopišti je od
května minulého roku. Letos, 16. 1., jsme na zámku poprvé
oslavili jeho narozeniny, bylo mu právě 6 let. K narozeninám
dostal ovoce, rybu a dort se šlehačkou, čokoládou a medem,
na kterém si nejvíce pochutnal.
Popřát mu byli jen zaměstnanci zámku, protože v zimě sem chodí jen málo turistů. O to víc se chystáme na oslavu jeho svátku
dne 24. dubna. A budeme rádi, když mu přijdou popřát i děti.
Proč se teď jmenuje Jiří?
Nové jméno se nám líbí. Je spjaté se zámkem, protože jeho
majitel František Ferdinand měl svatého Jiří jako svého nejoblíbenějšího světce. Máme tady i muzeum svatého Jiří.
Nestýská se medvědovi u vás? Nenudí se?
Jirka si dost dlouho zvykal na nové prostředí, moc často do
výběhu nechodil. Spíše brzy ráno a později večer. Ale postupem času se objevoval častěji, takže se s ním mohli potěšit
i návštěvníci. Byli bychom rádi, kdyby Jirka dostal kamaráda
46
KALEIDOSKOP
Where does the bear come from in the end?
Jiří comes from ZOO Lešná near Zlín and he has lived in
Konopiště from May last year. This 16 January he celebrated
his sixth birthday, it was his first birthday in Konopiště castle.
He was served fruit, fish and a chocolate and honey cake topped
with whipped cream, which he liked the best.
He received congratulations from the castle employees only, as
we have few visitors during the winter. But we are looking forward to his name day celebrations which are to take place on the
24th April and we would very much like to see children to come
and say happy name day to Jiří as well.
Why is he now called Jiří?
We like the new name. It is associated with the castle, as St.
Jiří (St. George) was Franz Ferdinand’s favourite saint. We also
have Muzeum sv. Jiří (St George’s Museum).
sights
nebo kamarádku. Protože jsou tito medvědi dost vzácní, zatím je nemůžeme najít. Ale jsme v kontaktu s paní Dr. Krakowiak, evropskou koordinátorkou chovu těchto zvířat, a tak
doufáme, že se Jirka brzy dočká.
A co zimní spánek?
Tito medvědi moc nespí. Jirka hodně polehával, málo chodil ven, měl utlumený režim. Sice jsme ho krmili, ale dostával menší dávky než v létě. Nicméně to byla jeho první zima
u nás, která byla navíc poměrně netypická.
Jak velký tým se o Jiřího stará?
Je nás jen pár, kteří se o Jirku staráme. Je to jako s každým
jiným zvířetem, musíte se o něj starat denně, krmit ho, uklízet
výběh, zajistit krmení, takže je třeba vystřídat se při dovolených, o sobotách a nedělích.
SZ Konopiště začíná letošní sezónu již
31. 3. 2012.
ASIAN BLACK BEAR (Ursus thibetanus)
Asian black bears live in the east, south and southeast Asia.
They differ from other bears by a thinner maw, black hair
and most of all by a V or Y shaped white mark on the chest.
Longer hair on the shoulder blades and at the sides of the
neck forms a “collar”.
Asian black bears like the tropical and subtropical forests in
the mountains best. They are almost vegetarians and spend
a great deal of time looking for food on the trees. They eat
bamboo shoots, roots, acorns, nuts, rowans and hard fruit
and they won’t say no to honey, maggots or any insects at all.
Except in the reproductive period, which is usually in October, they live alone.
Those living further to the north spend four to five winter
months in their dens or in hollows of giant trees. If disturbed
during his hibernation, an Asian black bear may attack the
intruder, but he avoids people otherwise.
source: zo.zlin.eu
Is the bear not homesick or bored?
Jirka (diminutive of Jiří) took a long time to get used to the new
environment and at first he did not venture to the run very
much, except in the early mornings and late evenings. Only
later he started to appear more frequently, so that the visitors
were able to see him. We would like to find him a friend. As
these bears are quite rare, we have not succeeded yet, but we are
in touch with Dr Krakowiak, the European bear-keeping coordinator, and we hope that Jirka will not have to wait very long.
Text: Agentura Dům, s.r.o.; foto: DreamsTime.com, archiv Agentury Dům, s.r.o.
Vyskytuje se ve východní, jižní a jihovýchodní Asii.
Od ostatních medvědů se odlišuje štíhlejší tlamou, černým
zbarvením srsti a především bílou skvrnou ve tvaru V nebo
Y na hrudi. Prodloužená srst na lopatkách a po stranách
krku tvoří límec.
Nejraději obývají medvědi ušatí tropické a subtropické lesy
v hornatých územích. Jsou téměř vegetariáni, kteří většinu
času hledají potravu na stromech. Živí se bambusovými výhonky, kořínky, žaludy, ořechy, jeřabinami a tvrdými plody,
nepohrdnou ani medem, larvami nebo hmyzem vůbec.
S výjimkou období rozmnožování, které probíhá zpravidla
v říjnu, žijí samotářsky.
Severněji žijící populace tráví čtyři až pět zimních měsíců
v brlohu nebo v dutinách obřích stromů. Pokud je medvěd
ušatý ze zimního spánku vyrušen, může na vetřelce zaútočit,
jinak se člověku vyhýbá.
zdroj: zoo.zlin.eu
How many people take care of Jiří?
There’s just a few of us who take care of him. It is the same as
taking care of any other animal. You need to tend to him daily,
feed him, clean the run and procure the food, so we take shifts
on Saturdays and Sundays and during the holidays.
Info:
MEDVĚD UŠATÝ (Ursus hibetanus)
www.zamek-konopiste.cz
And hibernation?
These bears do not sleep much. Jirka just lied down a lot, stayed
in and had a slow regime. We did feed him, but he got smaller
portions than in the summer. We will see how he will act in
future years though, as this was only his first winter here and it
was not very typical either.
The state castle of Konopiště opens
this season on 31 March 2012.
KALEIDOSCOPE
47
památky
Polabské národopisné
muzeum Přerov nad Labem
pracoviště Polabského muzea, příspěvkové organizace Středočeského kraje.
Polabí Ethnographic Museum in
Přerov nad Labem
abranch of the Polabí Museum, aninstitution receiving
contributions from the Central Bohemia Region
P
olabské národopisné muzeum Přerov nad Labem, nejstarší regionální muzeum ve střední Evropě, se rozkládá
v centru obce Přerov nad Labem, v sousedství renesančního
zámku. Obec Přerov nad Labem se nachází asi 25 km východně od Prahy, v rovinaté krajině středního Polabí. Polabské
národopisné muzeum seznamuje své návštěvníky prostřednictvím lidové architektury typické pro střední Polabí s hmotnou, duchovní a sociální kulturou regionu.
Počátky přerovského skanzenu sahají do poloviny 90. let
19. století, kdy se o jeho vznik zasloužil majitel přerovského
zámku, arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský. Inspirován
populární „českou chalupou“ postavenou na Jubilejní výstavě
48
KALEIDOSKOP
T
he Polabí Ethnographic Museum in Přerov nad Labem,
which is the oldest regional museum in the Central Europe,
is located in the centre ofPřerov nad Labem near the renaissance castle. The town of Přerov nad Labem is about 25 kilometreseast of Prague in the flat land of the Central Polabí. The
Polabí Ethnographic Museumand its rural architecture typical
for Central Polabíintroduces to its visitors the material, spiritual and social cultural heritage of the region.
The open-air museumin Přerov goes back to the mid-nineties
of the 19th century, when it was founded by the owner of the
Přerov castle, the archduke Ludwig Salvator of Tuscany. Inspired by the popular “Czech Cottage” presented at the Jubilee
Exhibition in Prague in 1891, he bought an old building at the
Přerov square nearthe castle in 1895. It used to be a smithy and
later the village magistrate’s house and home to the Bělík family of local blacksmiths and magistrates. The archduke had the
building reconstructed at his own cost to resemble the “Czech
Cottage” and authorised the gamekeeper AntonínMíšek, who
was known to be interested in nature, archaeology and ethnography, to furnish it with historic relics found in Přerov and
its vicinity. In 1900, the “Old Czech Cottage” was open to the
public. It was furnished with painted furniture, many different
household objects and display cases with various collections.
There was also an old windlass well and a little wooden bell
tower near the cottage. This is how the first regional ethnographic museum in the Central Europe came into existence. The
“Old Czech Cottage” was then regularly open during fairs and
local celebrations and it attracted a lot of attention. After 1939
during the German occupation, the collections were transported
sights
v Praze roku 1891, vykoupil po roce 1895 starobylé stavení
stojící na přerovské návsi v sousedství zámku. Bývala to panská kovárna, později přerovská rychta, v níž žili v minulých
stoletích místní kováři a rychtáři Bělíkové. Stavení nechal na
svůj náklad upravit podle vzoru „české chalupy“ a pověřil
lesního Antonína Míška, známého svým zájmem o přírodu,
archeologii a národopis, aby ji zařídil památkami získanými
v Přerově a okolí. Roku 1900 byla „staročeská chalupa“ zpřístupněna veřejnosti. Byla vybavena malovaným nábytkem,
různými předměty z domácnosti a vitrínami s nejrůznějšími
sbírkami. Do sousedství chalupy se dostala ještě stará rumpálová studna a dřevěná zvonička. Tím tak vzniklo první regionální národopisné muzeum ve střední Evropě. „Staročeská
chalupa“ bývala pak pravidelně otevřena o poutích a místních
slavnostech a těšila se velké pozornosti. Za okupace po roce
1939 však musela být vyklizena pro dočasné ubytování obyvatel z nedalekých vysídlených vesnic a sbírky převzalo muzeum v Českém Brodu.
Po více než čtvrtstoletí, kdy byla v Přerově nad Labem „staročeská chalupa“ využívána jen příležitostně, byla„znovuobjevena“ krajským konzervátorem, architektem Ladislavem
Štěpánkem. Jeho zásluhou byl památkově chráněný objekt po
rekonstrukci předán do užívání tehdejšímu Oblastnímu (dnes
Polabskému) muzeu v Poděbradech. Nově založené Polabské
národopisné muzeum Přerov nad Labem bylo slavnostně otevřeno 22. dubna 1967. Vznikl tak záchranný skanzen, první
svého druhu v Čechách, s cílem zachránit v oblasti středního Polabí vybrané objekty lidové architektury, které rychle
a nenávratně pod vlivem tehdejších poměrů mizely z našich
vesnic.
Základ Polabského národopisného muzea po svém otevření
tvořila „staročeská chalupa“, nově přenesená zvonička z Kozovaz, rumpálová studna z Nymburka a sušárna ovoce z Břístve u Rožďalovic. Interiér „staročeské chalupy“ zaplnil opět
vzácný malovaný polabský nábytek, staré kuchyňské nádobí
a náčiní, expozice tradičního polabského zemědělství, domácího textilnictví, lidového umění a stavitelství v Polabí.
V následujících letech bylo postupně muzeum v přírodě na
prostranství přerovské návsi rozšiřováno. Přibyl špýchar z Vlkavy, který je krytý pro Polabí typickou doškovou krytinou,
velká celoroubená chalupa z Draha a trojprostorová chalupa
to the museum in ČeskýBrod so that the building could serve as
a temporary residence for the population of the evacuated villagesfrom the neighbourhood.
After more than a quarter of a century during which the “Old
Czech Cottage” in Přerov nad Labem was used only occasionally, it was “re-discovered” by the regional preservation officer,
the architect LadislavŠtěpánek. Thanks to him, after the reconstruction, the listed monument building was placed in the
charge of the former District Museum (now Polabí Museum) in
Poděbrady. The newly established Polabí Ethnographic Museumin Přerov nad Labem was officially opened on 22April 1967.
That was the beginning of the open-air museum preservation
scheme, the first of its kind in Bohemia, aimed to preserve selected buildings in the Central Polabí which representedrural
architecture and which were quickly and irretrievably disappearing from our villages.
The first exhibits of the Polabí Ethnographic Museumon its
opening was the “Old Czech Cottage”,the newly relocated little
bell tower from Kozovazy, the windlass well from Nymburk and
the fruit drying kiln from BřístevuRožďalovic. The interior of
the “Old Czech Cottage”again displayed the rare painted furniture from Polabí, old kitchen tableware and utensils andthe
exhibitions of the traditional agriculture, homemade textile
manufacture, folk art and civil engineering of the Polabí region.
In the years that followed, the open-air museum at the Přerov
square was gradually growing. It acquired a warehouse from
Vlkava with a thatched roof typical for the Polabí region, a
large round-timber cottage from Draha and a three-chambercottagefromChvalovice. More growth opportunities presented
themselves when the former gamekeeper’s house and coopery
with the adjacent gardens were added to the open-air museum.
In the next decades, the open area of these gardens enabled the
museum to acquire and preserve further objects of rural architecture from the Nymburk region which were about to disappear from their original locations. As the years went by, the centre of the Polabí village square, model agricultural centres and
local businesses emerged in the gardens.
After four decades of the new expansion of the open-air museum, there are 33 different objects within the area of two hectares, which document the rural architecture of the Central Polabí and especially the Nymburk district. The open-air museum
KALEIDOSCOPE
49
památky
komorového typu z Chvalovic. Další možnost rozvoje skanzenu přineslo získání bývalé panské myslivny a bednárny
s přilehlými zahradami. Volný prostor v zahradách umožnil
v následujících desetiletích přenést a zachránit další objekty
lidové architektury z nymburského regionu, kterým hrozil na
svém původním místě zánik. V zahradě postupem let vyrostl
základ polabské návsi se vzorovými hospodářskými usedlostmi a venkovskými živnostmi.
Za čtyři desítky let novodobého rozvoje muzea v přírodě se na
ploše dvouhektarového areálu shromáždilo na 33 různých objektů mapující lidovou architekturu středního Polabí, zvláště
se zaměřením na okres Nymburk. Muzeum v přírodě je tvořeno 7 chalupami, 7 špýchary, stodolou a dalšími drobnými
památkami lidové architektury, jako jsou chlívky, studny,
zvonička, holubník a lidové plastiky. K původním objektům,
které se staly součástí areálu, patří zděná patrová budova bývalé panské myslivny z roku 1840 s hospodářským zázemím
a bývalá panská bednárna, která v minulosti sloužila k výrobě dřevěných sudů pro přerovský pivovar. Velký objekt bednárny, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, je v současnosti
využíván jako výstavní sál, kde jsou pořádány výstavy s národopisnou tématikou. Součástí budovy bednárny je i stará
venkovská škola, jejíž interiér představuje venkovskou školu
v druhé polovině 19. století. Zajímavostí je, že v těchto místech skutečně v polovině 19. století přerovská škola byla.
Již tradičními se staly v přerovském skanzenu jarní a vánoční
výstavy, představující dřívější život na polabské vesnici. Obě
výstavy jsou prezentovány ve všech chalupách v areálu skan-
50
KALEIDOSKOP
comprises 7 cottages, 7 warehouses, a barn and some other
smaller monuments of the rural architecture, such as sheds,
wells, a bell tower, a birdhouse and folk art sculptures. Among
the first buildings which became part of the open-air museum isthe one-storeybrick building of the former gamekeeper’s
housefrom 1840 and its agricultural buildings and the former
coopery where the wooden barrels for the Přerov brewery were
made. The large building of the coopery, which went through an
extensive reconstruction, is currently used as an exhibition area
hosting ethnographic exhibitions. A part of the coopery is also
taken by acountry school. Theinterior of the old country school
is from the second half of the 19th century. It is interesting that
there really was a school in this part of Přerov in the half of the
19th century.
The Přerov open-air museum traditionally organises spring
and Christmas exhibitions presenting the country life in Polabí.
Both exhibitions take place in all the cottages throughout the
premises of the open-air museum. The exhibition Spring in a
Village introduces to the visitor the many customs and traditions related to the period from the Shrovetide and Easter to
Whitsuntide.The Christmas exhibition Country Christmas in
Polabí covers the period from the end of the agricultural year,
Advent and Christmas to Epiphany and again shows the rich
tradition and customs followed by the villagers in Polabí. Both
exhibitions offer varied programmes of entertainment and
demonstrations of folk crafts and music. Throughout the year,
all buildings hold special exhibitions presenting the villagelife or
the way of living and means of subsistence in a village in Pola-
sights
bíin the period from the end of the 18th century until the first
half of the 20th century.
Text a foto: PhDr. J. Vinduška
Info:
www.polabskemuzeum.cz
zenu. Výstava Jaro na vsi provádí návštěvníka obdobím od
masopustu přes Velikonoce až po letnice a seznamuje s mnoha zvyky a obyčeji vážícími se k tomuto období. Vánoční výstava, Lidové Vánoce v Polabí, je zaměřena na období konce
hospodářského roku přes Advent a vánoční svátky až po Tři
krále a opět seznamuje s bohatými zvyky a obyčeji praktikovanými obyvateli v polabských vesnicích. Výstavy jsou pravidelně obohaceny o doprovodné programy a ukázky lidových
řemesel i lidové muziky. V průběhu sezóny jsou ve všech objektech prezentovány speciálně zaměřené expozice přibližující život na vsi či způsob života a obživy na Polabské vesnici
v období od konce 18. do 1. poloviny 20. století.
Exhibition Schedule 2012 - The Polabí
Ethnographic Museum in Přerov nad
Labem:
17 March – 10 May 2012: Spring in a Village–the traditional
spring exhibition
17 March – 30 October 2012: Four Seasons in the Folk Traditions of our Region
10 May – 30 October. 2012: Colour Embroidery of our Greatgrandmothers
10 May – 30 October 2012: Natural and Social Sciences Reader
of the Central Polabí
28 November – 30 December 2012: Country Christmas in Polabí – the traditional Christmas exhibition in the whole premises
of the open-air museum
The Polabí Ethnographic Museum in Přerov nad Labemis open
daily except for Mondays between 9am and 5pm from the end
of March until the end of Octoberand from Friday to Sunday
between 9am and 4pm in December.
For more information seewww.polabskemuzeum.cz
Výstavy v roce 2012 v Polabském
národopisném muzeu Přerov nad
Labem:
17. 3.–10. 5. 2012: Jaro na vsi – tradiční jarní výstava
17. 3.–30. 10. 2012: Čtvero ročních dob v lidových tradicích
našeho kraje
10. 5.–30. 10. 2012: Barevné vyšívání našich prababiček
10. 5.–30. 10. 2012: Z vlastivědné čítanky středního Polabí
28. 11.–30. 12. 2012: Lidové Vánoce v Polabí – tradiční vánoční výstava v celém areálu skanzenu
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem je otevřeno od konce března do konce října, a to denně mimo pondělí
od 9.00 do 17.00 hodin, v prosinci od pátku do neděle od 9.00
do 16.00 hodin.
KALEIDOSCOPE
51
SVATÝ JAN POD SKALOU
studnice krás přírodních i historických
SVATÝ JAN POD SKALOU
Area of Outstanding Natural and Historical Beauty
S
vatý Jan pod Skalou, obec, která se nachází necelých 20 kilometrů jihozápadně od Prahy, je bezesporu jedním z nejpůvabnějších míst Národní přírodní rezervace Český kras.
Turistům a milovníkům historických památek nabízí mnoho úchvatných míst, která jistě stojí za zhlédnutí. Důkazem
toho je, že lokalitou prochází nejstarší značená turistická cesta
v Čechách, Cesta Vojty Náprstka (Beroun – Svatý Jan – Karlštejn). V okolí obce jsou situovány tři naučné stezky přírodní
rezervací.
Historie Svatého Jana pod Skalou se datuje od konce 9. století,
kdy se zde podle legendy v jeskyni pod mohutnou skalní stěnou usadil první český křesťanský poustevník Ivan, uctívaný
jako svatý.
Z historických památek by pozornosti jistě neměl uniknout
kostel sv. Jana Křtitele, raně barokní mohutná stavba s bohatou vnitřní výzdobou. O Vánocích loňského roku byl kostel
opětovně zpřístupněn veřejnosti po pětileté náročné rekonstrukci interiéru.
Celkovou obnovou, která trvala více než šest let, také prošlo
starobylé Mariánské sousoší, které od konce roku 2010 opět
zdobí prostor před bývalou farou. Dnes se na místě nachází
hotel Obecná škola.
Ve stejném roce byly dokončeny restaurátorské práce na náhrobku sv. Ivana v kostele sv. Jana Křtitele. Byly tak napraveny
škody, způsobené vandalským nájezdem a odcizením šesti
sošek barokních andílků, které náhrobek zdobily. Řezbářské
práce trvaly tři roky a veřejnosti byla tato perla kostela opět
v celé kráse zpřístupněna symbolicky v roce 300. výročí zhotovení tohoto náhrobku.
Za zmínku a obdiv jistě stojí, že na záchraně a obnově zmíněných památek se finančně podíleli jak sami obyvatelé obce
52
KALEIDOSKOP
S
vatý Jan pod Skalou (St. John under the Cliff ), a municipality located at about 20 km south-west of Prague, is undoubtedly one of the most beautiful places of the Czech Karst
National Nature Reserve.
Tourists and historical monuments admirers can choose from
among many fascinating places worth seeing. The tourist importance of the area is evidenced by the oldest marked tourist
track in Bohemia called Vojta Náprstek’s Track (Beroun – Svatý
Jan – Karlštejn). Three educational tracks running through the
natural reserve surround the village.
The history of the village dates back to the end of the 9th century when, according to legend, the first Czech Christian hermit, Ivan, settled down in a cave under a large cliff and was
worshipped as a saint.
You should not miss the massive baroque Church of St. John the
Baptist with an opulent interior decoration. Last Christmas, the
church was reopened to the public after a demanding five-year
reconstruction of the interior.
The ancient rock statuary of the Virgin Mary was subject to an
overall reconstruction that lasted for more than six years. Since
2010, it’s been in place again to adorn the area in front of the
former vicarage, today’s hotel Obecná škola.
The restoration of St. Ivan’s tombstone in the Church of St. John
the Baptist was completed in the same year. The damage caused
by vandalism and robbery of the six Baroque angels adorning
the tombstone was remedied. Woodcarving works lasted for
three years and their result was fully disclosed to the public,
quite symbolically, on the 300th anniversary of making of the
tombstone.
It is notable and admirable that the monuments could be saved
and restored thanks to the financial contributions of both the
(Svatý Jan pod Skalou čítá pouze 120 občanů!), tak především
mimořádně agilní Svatojánská společnost, která také iniciovala a organizovala tyto akce.
Svatý Jan pod Skalou a jeho okolí nabízí návštěvníkům také
celou řadu přírodních krás.
S nadcházejícím jarem se nám postupně v celé nádheře představí třeba zdejší skály a stepní louky, pokryté mnoha vzácnými druhy teplomilných rostlin, mezi nimiž vyniká koniklec
černý, kavyl Ivanův nebo hlaváček jarní. Dokonce můžeme
zahlédnout i několik druhů orchidejí, například orchideu
vstavač nachový!
Procházka údolím potoka Kačák nadchne každého turistu.
V okolí obce lze navštívit několik bývalých vápencových
lomů. K nejznámějším z nich patří lom Paraple nad Sv. Janem,
kde v současnosti funguje skanzen těžby vápence. Od jara do
podzimu je zde v provozu kromě několika stálých expozic
i obnovená lomová dráha, která bývá největším lákadlem zejména pro děti.
Výlet do Sv. Jana lze spojit také s návštěvou dalších míst, např.
nedalekého Karlštejna, údolí Berounky, starobylého Tetína či
Koněpruských jeskyní. Neobvyklou, avšak velmi zajímavou
cestou můžeme ze Svatého Jana, přes Bubovice směr Mořina, dojít k atraktivním zatopeným lomům, nazývaných Velká
Amerika a Malá Amerika.
Ve Svatém Janu ovšem myslí i na milovníky umění a vážné hudby především. Svatojánská společnost ve spolupráci
s Obecním úřadem a Svatojánskou farností pořádá ve Svatojánském kostele koncerty vážné a duchovní hudby. Na těchto
koncertech vystupují umělecká tělesa z celého světa. Svatojánské koncerty se díky své nezaměnitelné atmosféře a vysoké
umělecké úrovni těší veliké oblibě a zájmu posluchačů z nejširšího okolí.
Ne nadarmo se obci, jejím obyvatelům a příznivcům dostalo
v minulosti již dvou významných titulů v celostátní soutěži
Vesnice roku. V roce 1996 získala 1. místo ve středočeském
regionu za Nejlepší kulturní a společenský život – tzv. Modrou stuhu. V r. 1999 celkově vyhrála jako nejlepší obec středočeského regionu a v celostátním hodnocení soutěže Vesnice
roku získala 3. místo.
Letošní průvodcovská sezóna ve skanzenu začíná 28. dubna. Sezóna v kostele a jeskyni sv. Ivana přichází již o měsíc
dříve - a to o víkendu 31.3 až 1. 4. 2012.
KALEIDOSCOPE
Info:
people from the village (although Svatý Jan pod Skalou has only
120 inhabitants!) and in particular thanks to the dedicated St.
John Society that initiated and organized the works.
Svatý Jan pod Skalou and its surroundings offer a whole range
of natural beauties.
The oncoming spring will fully reveal the beauty of the cliffs and
steppe boasting with many rare species of thermophilic plants
such as black pulsatilla, feather grass or pheasant’s eye. If you
are lucky, you may even spot a lady orchid.
Every tourist will be charmed by a walk through the valley of
the Kačák brook.
You can see several former limestone quarries in the surroundings. The best known is the Paraple quarry above Svatý Jan with
an open-air museum of limestone mining. There are several
permanent expositions open from spring to autumn. The reinstated quarry railway is an attraction appreciated in particular
by children.
Svatý Jan is at the crossroads to many other interesting places,
such as the nearby Karlštejn, the Berounka valley, the ancient
Tetín or the Koněprusy Caves. If you choose the unusual but
pleasant way from Svatý Jan to Bubovice and Mořina, you
will reach the flooded quarries called Big America and Small
America.
Svatý Jan welcomes art lovers, in particular fans of classical
music. The St. John Society, in cooperation with the Municipal
Authority and the St. John’s Parish, organizes concerts of classical and religious music in the Church of St. John the Baptist,
presenting artists from all around the world. Unique atmosphere and high artistic quality of St. John’s concerts enjoy massive popularity among the people from the widest surroundings.
It is no wonder that the municipality, its inhabitants and its
sympathizers have already received two prominent awards in
the nationwide Village of the Year competition. In 1996, it won
the 1st prize in the Central Bohemia for the Best Cultural and
Social Life – the so-called Blue Ribbon. In 1999, it was appointed the best village of Central Bohemia and won the 3rtd prize
the nationwide Village of the Year competition.
The guided open-air museum opens on 28 April. As for the
church and St. Ivan’s cave, the tourist season starts already
over the weekend of 31. 3.–1. 4. 2012.
www.svatyjan.cz
Text: Agentura Dům, s.r.o.; foto: J. Ševčík ml. – předseda Svatojánské společnosti
sights
53
relax
Pozvánka
od starosty:
Poděbrady
PhDr. Ladislav Langr (*1959), starostou je od 1. 12.
2010, zvolen za Volbu pro Poděbrady. Ve volbách získal
největší počet hlasů ze všech kandidátů. Původním
povoláním novinář. Zájmy: Poděbrady, společenské
dění, divadlo, tenis, dobré jídlo a suché bílé víno.
Co Vám osobně jako místnímu rodákovi
připadá na Poděbradech nejkrásnější?
Poděbrady určitě nemají ani nejkrásnější přírodu, nejkrásnější památky, nejkrásnější akce, ale z mého pohledu dávají dohromady skvělou kombinaci přírody, historie i bohatosti akcí,
které z Poděbrad a věřím, že nejen v mých očích pravověrného patriot a tvoří to nejkrásnější místo k životu. A rád o tom
budu každého přesvědčovat, protože Poděbrady pro mě představují především silný emocionální vztah, který jsem odmala
vrchovatě konzumoval s Poděbradkou.
Co je tu nejzajímavější z Vašeho pohledu?
Nejzajímavější je právě to, že v Poděbradech máme snad ode
všeho něco a zdaleka nejde jen o „second hand“. Nabídneme
pohodovou lázeňskou atmosférou s trochou prvorepublikové
noblesy, stejně jako nedostižnou dokonalost místních sklářských mistrů. Zavoníme bohatě probarvenými květinovými
záhony lázeňského parku, ale stejně snadno hned za humny
dokáže dokonale provětrat hlavu čerstvý vzduch při nekonečných vycházkách do okolních lužních lesů, kde na člověka
přátelsky kvákají žáby a občas přeletí ledňáček nebo puštík.
Milovník historie se vydá po stopách velikánů českých dějin,
kteří tady zanechali svůj zřetelný duchovní otisk nejen ve
zdech poděbradského zámku. Filmový fanoušek zase může
odvíjet filmový celuloidový pásek, který tady natáčel už král
komiků Vlasta Burian, nebo režiséři Alfréd Radok, Jiří Krej-
54
KALEIDOSKOP
Poděbrady: The
Mayor’s Invitation
PhDr. Ladislav Langr (*1959), mayor
since 1 December 2010, candidate
of Volba pro Poděbrady, elected by
the highest number of votes. Original
profession: journalist. Interests:
Poděbrady, social life, theatre, tennis,
good food and dry white wine.
What do you, as a native to Poděbrady,
personally find most beautiful about the
town?
The town of Poděbrady does not have the most beautiful nature,
the most famous sights or the greatest events. On the whole,
however, I think it very successfully combines the nature, history
and richness of events, which makes it the most beautiful place
to live. I believe that this is not just my patriotic opinion but the
view of many others as well. And I am happy to prove this to
anyone as I have felt strong emotional attachment to Poděbrady
since my childhood which I have probably formed while drinking Poděbradka.
What do you think is most interesting
about Poděbrady?
The most interesting thing is that there is a bit of everything in
Poděbrady and it is far from being all “second hand”. The town
has a relaxed spa atmosphere with a memory of the refinement
of the first republic and offers unrivalled perfection created by
the local glass makers. You can enjoy the fragrance of the richly
coloured flower beds in the park of the spa and then clear your
head on the fresh air just beyond the town boundaries on infinite walks through the surrounding bottomless forests where
you can hear the friendly croaks of frogs and see a kingfisher or a tawny owl. If you are a fan of history, you can follow
the steps of the great Czech personalities who have left behind
lasting spiritual legacy at more places than in the walls of the
Poděbrady castle. If you are a movie fan, you can trace back the
king of comic actors Vlasta Burian or the film directors Alfréd
relax
čík, včetně Ivana Passera a Miloše Formana, nebo dnes třeba
tvůrci Ordinace v Růžové zahradě. Sportu chtivé tělo snadno zvýší tepovou frekvenci na kolech i kolečkových bruslích,
stejně jako s tenisovou raketou, s golfovou holí, nebo třeba
v sedle koňského hřbetu. A propocenou tělesnou schránku
pak osvěží nejen chladná Poděbradka, ale i sluncem prohřátá voda velkého pískového jezera. Restaurace s nejrůznějšími
gastronomickými lákadly i nápaditým interiérem lze střídat
každý den v měsíci a ještě je všechny neobejdeme. Ale dost!
Čtenář by si mohl myslet, že si snad vymýšlím...
Which events in Poděbrady would you
recommend and to which would you
like to invite visitors this year?
This year, for the first time, we would like to invite visitors to a
three-day violin festival. The virtuoso Jaroslav Svěcený will play
with the excellent instrumentalists Cikánští ďábli (Gipsy Devils)
as well as on a boat during a romantic night nocturne and he
will also introduce his extraordinary collection of historical violins. The park in the spa will applaud beautiful girls competing
in the traditional Czech Majorette Championship. The colonnade will admire the heroic performance of walkers who will
compete for the Czech Championship during the 80th traditional walking competition. In June, we will invite all fans of the
cinema to the traditional Poděbrady Film Festival. In July, we
will host a three-day swing festival which is promised to be held
under the auspices of Karel Gott. In October, Poděbrady will
become the very centre of radio communication for several days
during the Prix Bohemia Radio international festival. Also,
this year we are celebrating 540 years since Poděbrady became
a town and we have prepared a very special exhibition of the
Poděbrady Treasure to take place between 3rd and 5th March.
The treasure of inestimable value is otherwise kept in a vault. It
comprises the greatest, most comprehensive and best preserved
collection of the oldest Czech coins that have ever been found
in the Czech lands. Incidentally, 1408 silver denarii were found
near Poděbrady in 1936.
KALEIDOSCOPE
Info:
Co doporučujete a na jaké letošní akce
byste do Poděbrad návštěvníky rád
pozval?
Letos poprvé chceme pozvat do Poděbrad na třídenní houslový festival s virtuózem Jaroslavem Svěceným, který si zahraje nejen s famózními instrumentalisty Cikánští ďábli, ale
i na lodičce při romantickém nočním nokturnu a stejně tak
představí i svou vzácnou sbírku historických houslí. Lázeňský
park roztleskají krásné dívky na tradičním mistrovství České
republiky mažoretek, budeme se obdivovat heroickým výkonům chodců, kteří se na kolonádě utkají o titul mistra České
republiky už na 80. ročníku tradičního chodeckého závodu.
V červnu pozveme všechny příznivce kinematografie na tradiční Poděbradské filmové zážitky. V červenci nabídneme
s přislíbeným patronátem Karla Gotta třídenní setkání milovníků swingu. V říjnu se stanou Poděbrady na několik dnů
hlavním městem rozhlasu v rámci mezinárodního festivalu
Prix Bohemia radio. A protože letos Poděbrady slaví 540 let
od povýšení na město, tak na dny 3.–5. března připravujeme
zcela mimořádnou výstavu tzv. Poděbradského pokladu, což
je jinak trezorová záležitost nevyčíslitelné ceny. Jde o největší, neucelenější a nejzachovalejší soubor nejstarších českých
mincí, které kdy byly na českém území nalezeny. A shodou
okolností 1408 stříbrných denárů se našlo v roce 1936 právě
u Poděbrad.
Which cultural event do you consider
most important?
We wish Poděbrady to become a sought-after weekend destination. We need to offer our visitors a reason to come. It is not
enough these days that an auntie invited you for a marble cake
and gave you eggs to take home. We wish to become an attractive tourist resort. We offer a varied programme of entertainment to diverse audiences every weekend. And as for the importance of any individual event, you cannot tell a brass music fan
that the most important event is a rock festival or to a powerful
motorbikes enthusiast that there is nothing better than theatre.
However, if I am to choose one most important cultural event,
I think that this year it will be the 50th Poděbrady Poetry Festival. It will be extraordinary, as we have invited all living bearers of the main award, which is the Crystal Rose. If everything
turns out well, it should be a unique get-together of such personalities as Ladislav Chudík, Hana Maciuchová, Vlasta Chramostová, Emília Vášaryová, Ilja Racek, Viera Strnisková, Jana
Štěpánková, Petr Kostka, Jiřina Jirásková, Jan Kačer, Mária
Královičová, Leopold Haverl, Josef Abrhám, Karol Machata or
Josef Somr – all legends of the Czech and Slovak theatre.
www.mesto-podebrady.cz
Foto: MgA. J. Hladký
Kterou kulturní akci považujete za
nejvýznamnější?
Chceme, aby Poděbrady se staly vyhledávaným místem k víkendovým návštěvám. A k takovým návštěvám musí být důvod. To, že nás teta pozve na bábovku a domů si odvezeme
plato domácích vajec, je už dneska málo. Chceme být atraktivní destinací pro turistický ruch. Každý víkend se snažíme
nabízet program pro široké spektrum diváků. A pokud jde
o významnost akce? Přesvědčujte zarytého milovníka dechovky, že nejvýznamnější je rockový festival, nebo fanouška
silných motorek, že není nad skvělé divadlo. Mám-li se zmínit
o nejvýznamnější kulturní akci, tak si myslím, že to bude letos 50. ročník Poděbradských dnů poezie. Mimořádnost bude
v tom, že zveme všechny žijící držitele nejvyššího ocenění,
kterým je Křišťálová růže. Pokud se všechno povede, tak by to
mělo být neopakovatelné setkání osobností jako je například
Ladislav Chudík, Hana Maciuchová, Vlasta Chramostová,
Emília Vášaryová, Ilja Racek, Viera Strnisková, Jana Štěpánková, Petr Kostka, Jiřina Jirásková, Jan Kačer, Mária Královičová, Leopold Haverl, Josef Abrhám, Karol Machata, Josef
Somr – co jméno, to legenda českého a slovenského divadla.
Radok, Jiří Krejčík, Ivan Passer and Miloš Forman, as well as
the makers of today’s series Ordinace v Růžové zahradě. If you
are a sports fan, your pulse will quicken on a bike, rollerblades,
with a tennis racket, golfclub or in a horse saddle. You can then
refresh your perspiring body by cold Poděbradka or in the sunheated water of the great sand lake. You can eat delicious meals
in a new restaurant with original interior design every day in
the month and you still won’t have seen them all. But enough!
or the readers will think that I am making this all up...
55
relax
Myslivost
Málokterý kraj má tak různorodé přírodní podmínky,
jako právě Středočeský. Lovci, ať už jsou podle svého
zaměření vybaveni fotoaparáty, nebo skutečnými
zbraněmi, si tu přijdou opravdu na své.
Zvěř ve Středočeském kraji
Lov je s člověkem spojen od pradávna. Dřív nutnost, dnes
slouží převážně k redukci stavů zvěře, která v současných
podmínkách nemá v podstatě přirozené nepřátele
Zvěř srnčí, jelení, mufloní, daňčí a černá, zajíci a bažanti – to
jsou nejtypičtější představitelé spárkaté i drobné zvěře ve Středočeském kraji. Setkat se tu dá i s tetřevem hlušcem, hlavně
v oblasti Brd, nebo na Dobříšsku s populací jelence běloocasého. Pro daňčí zvěř jsou vyhlášeny dvě oblasti chovu, na
Kolínsku a Nymbursku, v Žehušické oboře se specializují na
chov bílých jelenů. Jeleny sika chovají na Benešovsku a v Lánech. Na polní honitby se jezdí do Polabí, na lesní spíše do
jižnější části kraje.
Středočeské obory
Celkem je ve Středočeském kraji 817 honiteb o celkové výměře více než 930 000 hektarů a 30 obor s téměř 8 700 hektary.
Některé z obor jsou využívány i pro komerční lov. Největším
provozovatelem obor jsou Lesy České republiky.
Nejvíce obor má na svém území Benešovsko – poblíž Benešova jsou Vlková, Louže a Zádubčí, u Votic obory Vranovské údolí a Rekowská, u Vlašimi Dolní Lhota a obora Sellier
a Bellot. Největší rozlohou se může pyšnit Lánská obora na
Kladensku – více než třemi tisíci hektarů, na nichž žijí jeleni,
jeleni sika, daňci, mufloni a černá zvěř. Nejmenší je naopak
obora Březinka u Mladé Boleslavi, kde na ploše deseti hektarů
chovají daňky a muflony.
U Kolína je provozována obora Chrčická stráň.
Na Kutnohorsku obory Švadlenka a Čihadlo, u Čáslavi Žehušická obora a obora Žleby.
Hunting
Few regions have such varied natural
conditions as the Central Bohemia
Region. Whether you are just taking
photographs or hunting for real with
a gun, you are certain to find what you
are looking for.
Game in the Central Bohemia Region
People have been hunting since time immemorial. The former
necessity now serves to reduce the numbers of animals which
have no natural enemies in the current conditions.
Roe deers, deers, moufflons, fallow deers and wild boars, hares
and pheasants – these are the most typical species of bisulcate
animals and small animals which can be found in the Central
Bohemia Region. You may also see the capercaillie, especially in
the Brdy area, or the white-tailed deer in the Dobříš region. The
fallow deers are kept in two places near Kolín and Nymburk.
The game park in Žehušice specialises in keeping white deers,
and sika deers are kept in the Benešov region and in Lány. For
field hunting you would go to Polabí and for forest hunting you
would chose the southern parts of the region.
Central Bohemia Game Parks
There are 817 hunting grounds with the total area of more
than 930,000 ha and 30 game parks of almost 8,700 ha in the
Central Bohemia Region. Some of the game parks are used for
commercial hunting too. The greatest game park operator is the
company Lesy České republiky (Forests of the Czech Republic).
The greatest number of game parks is located in the Benešov
region – there are Vlková, Louže and Zádubčí game parks
near Benešov, Vranovské údolí and Rekowská game parks near
Votice, Dolní Lhota game park near Vlašim and the Sellier &
56
KALEIDOSKOP
relax
Co je třeba k lovu
Myslivost není jen lov. Jednotliví provozovatelé honiteb prakticky a stát legislativně prostřednictvím zákonných norem
dbají o to, aby se v příslušných honitbách a oborách vyskytovala zdravá zvěř v přiměřených počtech. K tomu je třeba
plánovat odchovy, usměrňovat je, zvěř v zimním období přikrmovat a její stavy také redukovat.
Někteří lovci preferují aktivní lov osamocený, jiní společný;
společné lovy, zejména drobné zvěře, jsou také společenskou
záležitostí.
Z hlediska komerčních lovců je podstatné, aby se při případné
kontrole mysliveckou stráží, mysliveckým hospodářem, dozorem státní správy myslivosti nebo Policií České republiky
mohli prokázat loveckým lístkem, povolenkou k lovu, dokladem o povinném pojištění a samozřejmě průkazem totožnosti. Při lovu se zbraní také zbrojním průkazem a průkazem
zbraně, při lovu s dravcem jeho evidenční kartou.
Během roku je ve Středočeském kraji pořádána řada kulturních akcí s mysliveckou tematikou.
Info:
What you need for hunting
It is not all about active hunting. The individual operators of
the hunting grounds and the state make sure that any relevant
hunting grounds and game parks have appropriate numbers of
wild game by applying practical and legislative regulations. In
order to achieve this, the breeding must be planned and regulated, the game needs to be given additional food during the
winter season and its numbers must also be reduced.
Some hunters choose to hunt alone. Others prefer being a part of
a group of hunters, which also has its social aspects, traditionally in case of hunts for small animals.
Commercial hunters need to show to any potential control by
the guard of the hunting grounds, the hunting grounds administrator, supervisors of Státní správa myslivosti (the state hunting and gamekeeping administration) or the Police of the Czech
Republic the hunting licence, hunting permit, insurance certificate and of course an identity card. If hunting with a gun, you
also need to present the relevant gun licence and registration
certificate and if hunting with a bird of prey, also the relevant
registration card.
www.cmmj.cz
Text: Agentura Dům, s.r.o.; foto: MUDr. P. Kopecký
Na Mladoboleslavsku. Poblíž Mnichova Hradiště jsou obory Klokočka a Žehrov, u Poděbrad Kněžičky a Vlkov pod
Oškobrhem, na Příbramsku Lhota a Hednika, u Rakovníka
Libeň, u Říčan Aldašína Březka.
Bellot game park. The largest is the game park in Lány near
Kladno with the area of more than three thousand hectares,
where you will find deers, sika deers, fallow deers, moufflons
and wild boars. The smallest is the game park in Březinka near
Mladá Boleslav, where fallow deers and moufflons are kept
within the area of only ten hectares.
Near Kolín, there is the Chrčická stráň game park.
In the region of Kutná hora, there are the Švadlenka and
Čihadlo game parks, and the Žehušice and Žleby game parks
near Čáslav.
In the region of Mladá Boleslav, there are the Klokočka and
Žehrov game parks near Mnichovo Hradiště. There are also
the Kněžičky and Vlkov pod Oškobrhem game parks near
Poděbrady, the Lhota and Hednika game parks near Příbram,
the Libeň game park near Rakovník and the Aldašín and
Březka game parks near Říčany.
The Central Bohemia Region organises a number of cultural
events related to hunting and gamekeeping throughout the year.
KALEIDOSCOPE
57
relax
Fishing
Sport and leisure activity today,
necessary survival skill in the past
Rybolov
Dnes sport a způsob trávení volného času,
dříve nezbytnost pro přežití
Trocha historie
Rybolov provází člověka od nepaměti – od nejprimitivnějších
počátků zabezpečování obživy přes nejrůznější zdokonalování technik i rybářského vybavení. Všude, kde se vyskytovaly
vodní plochy, lidstvo využívalo ryby k vylepšování vlastního
jídelníčku.
Moře a oceány, jezera, veletoky, řeky i potoky – o ryby v nich
nebylo třeba se nijak zvlášť starat, a přesto tu byly a pomáhaly
lidem přežít.
Jiná situace byla tam, kde bylo vody málo. Proto se na území
dnešní České republiky začaly od 15. století budovat i na malých vodních tocích rybníky a v nich se začalo s efektivními
způsoby rybníkářství s cílem zabezpečit dostatečnou produkci rybího masa.
Kam na rybolov
Každá ryba vyžaduje jiné prostředí, a tak se začalo se specializací i v rybníkářství. Dnešní rybníkáři čerpají z bohaté odborné tradice našich předků, a dodržují také různé tradice,
které se k lovu ryb a především k výlovům rybníků odedávna
dodržovaly. Speciálně v Česku se dodržují zvyky vztahující se
především k Vánocům. Díky církevní tradici předsvátečního
půstu se tak stal kapr, upravovaný podle krajových zvyklostí
různými kuchyňskými úpravami, nezbytnou součástí jídelníčku většiny rodin.
Kromě umělých nádrží se ve Středočeském kraji loví i na přirozených vodních tocích, tedy na řekách a potocích.
Rybářské revíry jsou v České republice rozděleny na pstruhové a mimopstruhové. Kromě nich existují také samostatně
hospodařící revíry. V zásadě lze říci, že k oblíbeným rybářským místům ve Středočeském kraji patří například Berounka, Jizera, Kačák, Litavka, Sázava, Skalice nebo Šembera, a samozřejmě středočeské úseky Labe nebo Vltavy.
58
KALEIDOSKOP
A bit of history
The history of fishing goes as far back as the history of the man –
from the first most primitive means of getting sustenance to continuous innovations of the fishing techniques and equipment.
Everywhere in the world the waters provided people with fish
and supplemented their diet. There was no need to take care of
the fish in the seas, oceans, lakes, rivers and streams – they were
simply there and helped people to survive.
However, where there was little water, it was different. That’s
why fishponds have been built even on small streams within the
territory of today’s Czech Republic from the 15th century. That
was the beginning of efficient fish farming which was to secure
sufficient quantity of fish meat.
Where to go fishing
Every type of fish requires a different environment, so the fish
farming had to become specialised. Today’s fish farmers draw
on the long professional experience of their ancestors and also
follow the various old traditions related to fishing and above all
to fish harvesting. In the Czech Republic, we especially preserve
the traditions related to Christmas. Thanks to the religious tradition of fast preceding the festive season, the carp (prepared
according to various regional recipes) has become essential part
of the diet for most families.
In the Central Bohemia Region, you may fish in artificially constructed ponds as well as in natural waters of rivers and streams.
The fishing grounds in the Czech Republic are divided into salmonid fishing grounds and non-salmonid fishing grounds. In
addition to these, there are also private grounds. Berounka, Jizera, Kačák, Litavka, Sázava, Skalice, Šembera, and the relevant
parts of Labe and Vltava belong to the most popular fishing
grounds in the Central Bohemia Region.
Past years’ catches
Fishing is a modern leisure activity which appeals to the busy
lifestyle of people today. It is not all about active fishing, adren-
relax
Text: Agentura Dům, s.r.o.; foto: archiv
Info:
Jak se stát rekreačním rybářem
Každý, kdo se chce stát rekreačním rybářem, musí absolvovat
test nutný k získání osvědčení o kvalifikaci, který je podmínkou pro získání rybářského lístku, Ten vydává obec, pod kterou rybářský revír spadá, a to na jeden, na tři nebo na deset
let. Kromě rybářského lístku je nutná i povolenka k lovu ryb
s různým rozsahem i dobou platnosti. Celosvazová povolenka
má platnost na všech rybářských revírech České republiky, ve
Středočeském kraji postačí územní povolenka regionálního
územního svazu. Při vlastním lovu ryb se musí každý řídit
Rybářským řádem, který upravuje doby hájení, povolené způsoby lovu, nejmenší lovné míry apod. V revírech samostatně
hospodařících platí odlišné zásady podle pravidel jejich provozovatelů.
How to become a recreational
fisherman
Anyone wishing to become eligible to do recreational fishing
must pass a test and obtain the qualification certificate necessary to be granted a fishing licence. The fishing licence is issued
by the municipality within the territory of which the relevant
fishing grounds fall and it is issued either for one year, three
years or seven years. In addition to the fishing licence, you also
need to have a fishing permit. Fishing permits differ in the scope
of authorisations and term of validity. All-union permits are
valid for all fishing grounds in the Czech Republic. In the Central Bohemia Region, you need just the regional permit issued
by the regional association. When fishing, you must observe
the Fishing Code of Practice which regulates the close season,
permitted ways of fishing, smallest permitted sizes of fish, etc.
Private fishing grounds have their own regulations set out by
their relevant operators.
www.rybsvaz.cz
Úlovky posledních let
Rybářství je moderní koníček do uspěchané doby. Rybaření
není jen aktivní lov, adrenalin a zábava, ale také klidné posezení u vody, uprostřed přírody, s příležitostí k zamyšlení nad
věcmi a událostmi kolem nás.
Jakou rybu můžete ve Středočeském kraji chytit? Především
kapra, ale také lína, tlouště, okouna, lína, ostroretku, štiku,
candáta, sumce, pstruha obecného i duhového, úhoře, bolena, amura, tolstolobika, karase, cejna, parmu, sivena... Přesto
není rybaření určeno všem.
alin and entertainment. It also means quiet moments on the
shore in the nature and the chance to contemplate the things
and events around us.
What types of fish can you catch in the Central Bohemia Region? Mostly carp, but also tench, chub, perch, nase carp, pike,
pike perch, catfish, trout and rainbow trout, eel, asp, grass carp,
silver carp, crutian carp, bream, barbel or brook trout ... Even
so, fishing is not for everyone.
Fishing organisations
Fishing in the Czech Republic has a long history which is continued today by the Czech Fishing Union with the regional support
of the Central Bohemia Region. The Czech fish farming system
produces high-quality fish and fish seed and belongs to the best
in Europe. The fishing associations take care of the fish farms,
cultivate and protect fish as well as other water organisms, plant
fingerlings, clean the waters and their surroundings, etc. and
they also arrange organised fishing activities.
The Czech Fishing Union is sub-divided into seven regional associations. In the Central Bohemia Region, the competent authority is the Central Bohemia Regional Fishing Association.
Organizace rybolovu
Rybolov má v České republice dlouhou historii, na kterou navazuje Český rybářský svaz za regionální podpory Středočeského kraje. Produkcí vysoce hodnotných tržních ryb a násad
pro rybářství se řadí české produkční rybářství k nejpřednějším v Evropě. Kromě péče o chov, zušlechťování a ochrany
ryb i ostatních vodních organismů, vysazování plůdků, čištění vodních ploch i jejich okolí apod. se starají rybářské organizace i o organizovaný rybolov.
Český rybářský svaz je rozdělen do sedmi regionů. V rámci
Středočeského kraje působí Středočeský územní svaz.
KALEIDOSCOPE
59
info
GATE
GATE
Galerie a informační centrum
Středočeského kraje v srdci
Prahy
P
řijďte s námi oslavit jaro tak, že projdete Bránou do
Středočeského kraje, kterou pro Vás otevíráme v nově
zrekonstruovaném prostoru na nároží Husovy a Karlovy
ulice v Praze 1, tedy na hlavní turistické trase mezi Staroměstským náměstím a Karlovým mostem, na křižovatce důležitých komunikací pražského Starého Města. Celý objekt je
složen ze tří funkčně propojených měšťanských domů, které
ze stavebního hlediska patří na Královské cestě k těm nejpozoruhodnějším.
Po náročné rekonstrukci tohoto kulturního centra Středočeský kraj spolu se Středočeskou turistickou a informační službou otevřou 27. března 2012 v centru Prahy Informační středisko a Galerii GATE. Přivítáme Vás v historickém prostředí,
kde Vám nabídneme nejenom informace ze Středočeského
kraje, ale dozvíte se zde také o připravovaných akcích, možnostech výletů a ubytování v kraji a mnoho jiného. V prvním
patře budovy jsme oproti minulosti výrazně rozšířili galerii,
která nabídne nejenom zajímavé výstavy, ale také aukce uměleckých děl, art shop a prodejnu výrobků ze středních Čech.
Galerie GATE jako první lahůdku představí výstavu Nahá
geometrie významného českého fotografa Františka Drtikola.
Přinese bezmála 70 fotografií v jedinečné výstavě sestavené
ze soukromých sbírek v USA a v Evropě, která potrvá od 27.
března do 15. května 2012. Zároveň jsme při této příležitosti
vydali souborný katalog nejvýznamnějších Drtikolových děl.
60
KALEIDOSKOP
Gallery and Information Center
of the Central Bohemia Region
in the Heart of Prague
J
oin us in spring celebrations by entering the Gate to the Central Bohemia Region to be opened in the newly reconstructed
premises at the corner of Husova and Karlova streets in Prague
1, on the main tourist trail between the Old Town Square and
the Charles Bridge at the crossroads of two arterial roads of the
Prague Old Town. The building comprises three functionally
connected city houses which belong to the most architecturally
interesting on the Royal Route.
After a major reconstruction of the cultural centre, the Central
Bohemia Region and the Central Bohemia Tourist and Information Service will open the GATE Gallery and Information Center in the heart of Prague on 27 March 2012. We invite you to
historic premises where you will find the information about the
Central Bohemia Region, events to take place, places to visit, accommodation in the Region and many other things. On the first
floor, there is a new, in compare to the past widely extended, gallery which is to hold interesting exhibitions and art auctions, an
art shop and a shop selling items produced in Central Bohemia.
The first treat in store for the visitors of the GATE Gallery is
the Naked Geometry Exhibition in the works of the renowned
Czech photographer František Drtikol. The unique exhibition
will display almost 70 photographs from private US and European collections and will be open from 27 March until 15 May
2012. On this occasion, we have also published a catalogue of
Drtikol’ major works.
Text: Ing. J. Doležal; foto © František Drtikol – Růžena Knotková, 2012; Návrh interiéru Ing. arch. Hana Štěpková, SMLXL
info
V průběhu výstavy představíme exkluzivně i ochutnávku jedné z největších letošních mezinárodních výstav Jagellonica, za
kterou si ale budete muset zajet do GASKu v Kutné Hoře, což
může být zajímavým výletem pro celou rodinu. V našem informačním centru Vám o ní řekneme více, stejně jako o Jezuitské koleji a Kutné Hoře samotné. Informujte se také o tom,
co Vám okolí tohoto kouzelného středočeského města může
nabídnout.
Od umění si u nás neodpočinete, a proto od 18. května do
22. července 2012 navážeme další perlou. Zajistili jsme pro
Vás výstavu významného irského figuristy Francise Bacona.
Jedno z vystavených děl tohoto umělce jsme dokonce získali
pro prodej v připravované aukci, z níž část výtěžku věnujeme
na charitativní účely. Součástí doprovodného programu k této
výstavě je pak i inscenace divadelní hry dialogu Bohumila
Hrabala s Francisem Baconem. Dialogy jsou exkluzivně pro
nás zpracované italskou dramatičkou Marií Glorií Grifoni,
která se s Bohumilem Hrabalem znala osobně.
Výstavní plán Galerie GATE ale rozhodně letos nekončí jen
těmito dvěma výstavami. Od poloviny léta do podzimu (od
1. srpna do 15. září) budeme pokračovat díly českého malíře
Antonína Michalčíka, jehož obrazy postihly dvě krajní tendence, které netvoří úplný protiklad, ale spíše komplementární elementy.
Na podzim plánujeme prodejní výstavu umělců ze Středočeského kraje. A jako poslední pak budeme vystavovat díla z depozitáře naší sesterské Galerie Středočeského kraje (GASK).
V Galerii GATE je možné navštívit i lektorské centrum s programem jak pro dospělé, tak děti.
Pokud Vás přemůže únava, vychutnejte si kávu z naší kavárny
buď přímo v ní, a nebo v našem GATE art shopu.
Při rekonstrukci jsme odkryli další část historických sklepů,
které jsme připravili jako výstavní prostor. Ten otevřeme na
přelomu května a června 2011 a představíme Vám v něm
multimediální prezentaci Středočeského kraje a jeho dosud
utajená fakta.
Navštivte nás denně od 10–18 hodin na adrese:
GATE Galerie a informační centrum
Husova 19-21 (vchod z Karlovy ulice), Praha 1
Info:
KALEIDOSCOPE
www.galeriegate.cz
During the exhibition we will also exclusively introduce one of
the greatest international events of the year, the Jagellonica Exhibition. In order to see it, you will need to travel to the GASK
Gallery in Kutná Hora, which makes a nice trip for the whole
family. For more information about the exhibition, the Jesuit
College, Kutná Hora and the interesting sights that may be seen
in the neighbourhood of this lovely Central Bohemian town,
please visit our information centre.
You will find no rest from the fine arts in our gallery as we are
to hold another unique event, from 18 May until 22 July 2012,
when we will be hosting the exhibition of the renown Irish figurist Francis Bacon. We have even managed to arrange for the
sale of one of the displayed works of Francis Bacon in a planned
auction; part of the proceeds will be donated to charity. As a
part of the support programme for this exhibition, you will be
able to see the theatre-play dialogue between Bohumil Hrabal
and Francis Bacon. The dialogue was prepared exclusively for
our gallery by the Italian playwright Maria Gloria Grifoni, who
knew Bohumil Hrabal personally.
The exhibition schedule of the GATE Gallery naturally includes
more than these two exhibitions. From the middle of summer
until the autumn (from 1 August until 15 September) we will
display the works of the Czech painter Antonín Michalčík,
which take on two extreme aspects, thought they do not represent the opposite sides but rather the two complementary elements of his work.
In the autumn we are planning to organise a sales exhibition of
art created in the Central Bohemia Region. And our last event
will be the exhibition of works from the depository of our sister
gallery GASK – the Gallery of the Central Bohemia Region.
The GATE Gallery will also present lecture programmes for
both children and adults.
If you get weary, you can have a coffee in the GATE Gallery
café or art shop.
During the reconstruction works, we have uncovered further
part of the historic cellars which is to serve as an exhibition area
from the turn of May and June 2011 when we will invite you
for a multimedia presentation introducing the Central Bohemia
Region and certain unknown facts related to it.
You can visit us daily from 10am until 6pm at the below address:
GATE Gallery and Information Center
Husova 19-21 (entrance from Karlova street), Prague 1
61
kalendárium
Ant. Dvořák Memorial in Vysoká
u Příbrami
3. 4. 2012 Spring Concert
2. 6. 2012 Museum Night – music marathon
July–August Zdeněk Chrapek, music photographer
June–July RUSALKA
28. 10. 2012 Film Memoirs in the Celebration of the Day of
the Central Bohemian Region
14. 9.–28. 9. 2012 Autumn Music Festival in Vysoká
December 2012 Advent Concert
Program kulturních akcí konaných
ve Středočeském kraji v roce 2012
Schedule of Cultural Events to Take Place
in the Central Bohemian Region in 2012
Památník Ant. Dvořáka Vysoká
u Příbrami
3. 4. 2012 Jarní koncert
2. 6. 2012 Muzejní noc – hudební maratón
červenec–srpen Zdeněk Chrapek, fotograf hudby
červen–červenec RUSALKA
28. 10. 2012 Filmové vzpomínky v rámci oslav Dne
Středočeského kraje
14. 9.–28. 9. 2012 Hudební podzim na Vysoké
prosinec 2012 Adventní koncert
Hornické muzeum Příbram
25. 2. 2012 Masopust Březové Hory – Ševčinský důl, Skanzen
Vysoký Chlumec
26. 3.–8. 4. 2012 Velikonoce v hornickém domku Březové
Hory
18. 4.–18. 4. 2012 Mezinárodní den památek a sídel Březové
Hory, Památník Vojna Lešetice
1. 5.–31. 10. 2012 Kluci, pojďte si hrát! Březové Hory – důl
Vojtěch
12. 5. 2012 Slivice 1945 – rekonstrukce poslední bitvy 2.
světové války v Evropě
18. 5.–18. 5. 2012 Mezinárodní den muzeí Březové Hory,
Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum
Špýchar Prostřední Lhota, Muzeum zlata Nový Knín
19. 5.–19. 5. 2012 Festival muzejních nocí Březové Hory,
Památník Vojna Lešetice
1. 6.–31. 10. 2012 Doba ledová (a co z ní vzešlo...)
28. 6.–28. 6. 2012 Pietní mše při příležitosti Dne památky
obětí komunistického režimu
1. 7.–1. 7. 2012 23. Historická hornická Prokopská pouť
15. 9.–15. 9. 2012 Dny evropského dědictví Březové Hory,
Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum
Špýchar Prostřední Lhota, Muzeum zlata Nový Knín
28. 10. 2012 Den Středočeského kraje Březové Hory –
Ševčinský důl
10. 12.–21. 12. 2012 Vánoce v hornickém domku a nadílka
v Prokopské štole
6. 12.–6.1. 2012 Příbramské betlémy Galerie Františka
Drtikola, Zámeček–Ernestinum Příbram
62
KALEIDOSKOP
Mining Museum in Příbram
25. 2. 2012 Shrovetide Carnival – Březové Hory – Ševčin
Mine, Vysoký Chlumec Open-air Museum
26. 3.–8. 4. 2012 Easter in a Miner’s House – Březové Hory
18. 4.–18. 4. 2012 International Day for Monuments and
Sites – Březové Hory, Vojna Lešetice Monument
1. 5.–31. 10. 2012 Boys, Come and Play! – Březové Hory –
Vojtěch Mine
12. 5. 2012 Slivice 1945 – Reconstruction of the Last European Battle of World War 2
18. 5.–18. 5. 2012 International Museum Day – Březové Hory,
Vojna Lešetice Monument, Vysoký Chlumec Open-air Museum, Prostřední Lhota Granary Museum, Nový Knín Gold
Museum
19. 5.–19. 5. 2012 Museum Nights Festival – Březové Hory,
Vojna Lešetice Monument
1. 6.–31. 10. 2012 Ice Age (and That Which Came After It...)
28. 6.–28. 6. 2012 Requiem Mass on the Occasion of the Day
of the Victims of the Communist Regime
1. 7.–1. 7. 2012 23. Historic Mining Prokop Fair
15. 9.–15. 9. 2012 Days of European Heritage – Březové Hory,
Vojna Lešetice Monument, Vysoký Chlumec Open-air Museum,
Prostřední Lhota Granary Museum, Nový Knín Gold Museum
28. 10. 2012 Day of the Central Bohemian Region – Březové
Hory – Ševčin Mine
10. 12.–21. 12. 2012 Christmas in a Miner’s House and Presents in the Prokop Adit
6. 12.–6.1. 2012 Příbram Nativity Scenes – František Drtikol
Gallery, Ernestinum Castle Příbram
Regional Museum in Jílové u Prahy
14. 1.–22. 4. 2012 Leopold Musil – Painting Exhibition
25. 2. 2012 Museum Carnival
31. 3.–25. 4. 2012 Easter Festival
28. 4.–10. 6. 2012 Exhibition of the Biopharm Research Institute of Biopharmacy and Veterinary Drugs
25. 5. 2012 Museum Night
7. 7. 2012 7th Museum Get-together
15. 9. 2012 Days of the European Heritage
28. 10. 2012 Day of the Region
24. 11.–31. 12. 2012 Jan Kutálek’s Ceramics Exhibition
1. 12. 2012 Christmas Festival I.
15. 12. 2012 Christmas Festival II.
Czech Karst Museum – Beroun
5. 5.–6. 5. 2012 Craft Fair and Exhibition of the Protected
Workshops of the Central Bohemian Region
calendarium
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
14. 1.–22. 4. 2012 Leopold Musil – výstava obrazů
25. 2. 2012 Muzejní masopust
31. 3.–25. 4. 2012 Velikonoční předvádění
28. 4.–10. 6. 2012 Výstava Výzkumného ústavu biofarmacie
a veterinárních léčiv Biopharm
25. 5. 2012 Muzejní noc
7. 7. 2012 7. muzejní potlach
15. 9. 2012Dny evropského dědictví
28. 10. 2012 Den kraje
24. 11.–31. 12. 2012 Výstava keramické tvorby Jana Kutálka
1. 12. 2012 I. Vánoční předvádění
15. 12. 2012 II. Vánoční předvádění
Muzeum Českého krasu Beroun
5. 5.–6. 5. 2012 Jarmark řemesel s prezentací chráněných
dílen Středočeského kraje
6. 6. 2012 17 hodin – 9. 9. 400 let Jenštejnského domu – hlavní
budovy Muzea Českého krasu a nejstaršího a architektonicky
nejcennějšího měšťanského domu v Berouně
15. 6. 2012 18. - 23. hodin 8. Berounská muzejní noc – 400
let Jenštejnského domu hlavní budovy Muzea Českého krasu
a nejstaršího a architektonicky nejcennějšího měšťanského
domu v Berouně
28. 7.–9. 9. 2012 Beroun Lughnasad 2012 – 5. bienále výstavy
malířů sochařů fotografů a dalších umělců ze sdružení
LUGH o.s. a jejich hostů
19. 9.–18. 11. 2012 Hodiny ze Schwarzwaldu – výstava
lidových dřevěných hodin ze soukromé sbírky Miloše
Klikara
28. 10.–28. 10. 2012 Den Středočeského kraje s doprovodným
programem
Středočeské muzeum Roztoky
25. 5.–2. 9. 2012 Příběhy 20. století
23. 3.–23. 9. 2012 Ferda je nejlepší mravenec
16. 6. 2012 Muzejní noc
8. 9. 2012 Salon Zdenky Braunerové jiřinkové slavnosti
Galerie Středočeského kraje
jaro 2012 Výstava Drtikol Praha 1, Husova ulice
1. 4.–30. 6. 2012 Marek Číhal Kutná Hora – project room
1. 4.–30. 6. 2012 Tomáš Bém Kutná Hora – whitebox
16. 5. 2012 Literální noc
20. 5.–30. 9. 2012 Europa Jagelonica
8. 5. 2012 Dva roky GASK
1. 6. 2012 Muzejní noc a dětský den GASK
červenec–září 2012 Robert Kunec Kutná Hora – project room
1. 10. 2012 Mezinárodní den seniorů
13. 11.–13. 12. 2012 Mezinárodní den nevidomých
podzim 2012 Ondřej Batoušek Kutná Hora – whitebox
podzim 2012 Robert Rauschenberg Tribute 21
podzim 2012–jaro 2013 Artists for Tichy – Tichý for Artists
podzim 2012 Jezuitská knihovna a knihovna moderního
umění budování jezuitské knihovny
prosinec–únor 2012 Karel Štastný Kutná Hora – project room
advent 2012–Tří králů 2013 Ivan Sobotka Kutná Hora –
Severní křídlo
6. 6. 2012 5pm – 9. 9. 400th Anniversary of the Jenštejn House
– the main building of the Czech Karst Museum and the oldest and most architecturally valuable town house in Beroun
15. 6. 2012 6pm – 11pm 8th Beroun Museum Night – 400th
Anniversary of the Jenštejn House – the main building of the
Czech Karst Museum and the oldest and most architecturally
valuable town house in Beroun
28. 7.–9. 9. 2012 Beroun Lughnasad 2012 – 5th biennial exhibition of the works of the painters, sculptors, photographers
and other artists of the association LUGH o.s. and their guests
19. 9.–18. 11. 2012 Schwarzwald Clocks – Exhibition of
Wooden Folk Clocks from the Private Collection of Miloš
Klikar
28. 10.–28. 10. 2012 Day of the Central Bohemian Region
and related programme of entertainment
Central Bohemia Museum Roztoky
25. 5.–2. 9. 2012 Stories of the 20th Century
23. 3.–23. 9. 2012 Ferda is the Best Ant Ever
16. 6. 2012 Museum Night
8. 9. 2012 Salon of Zdenka Braunerová – Dahlia Festival
Gallery of the Central Bohemian Region
Spring 2012 Drtikol Exhibition – Prague 1, Husova ulice
1. 4.–30. 6. 2012 Marek Číhal – Kutná Hora – project room
1. 4.–30. 6. 2012 Tomáš Bém – Kutná Hora – whitebox
16. 5. 2012 Literary Night
20. 5.–30. 9. 2012 Europa Jagellonica
8. 5. 2012 GASK Two Year Anniversary
1. 6. 2012 GASK Museum Night and Children’s Day
July – September 2012 Robert Kunec – Kutná Hora – project
room
1. 10. 2012 International Day of Senior Citizens
13. 11.–13. 12. 2012 International Day of the Blind
Autumn 2012 Ondřej Batoušek – Kutná Hora – whitebox
Autumn 2012 Robert Rauschenberg Tribute 21
Autumn 2012 – Spring 2013 Artists for Tichý – Tichý for Artists
Autumn 2012 Jesuit Library and Library of Modern Art and
Building of the Jesuit Library
December – February 2012 Karel Štastný – Kutná Hora – project room
Advent 2012 – Epiphany 2013 Ivan Sobotka – Kutná Hora –
north wing
Czech Museum of Silver
1. 4.–30. 11. 2012 History of the Education System in Kutná
Hora
18. 5. 2012 8th Museum Night (International Museum Day)
19. 5.–30. 9. 2012 Treasures of the National Museum in
Prague: Sculpture in Jagiellonian Bohemia
19. 5.–30. 11. 2012 Vladislaus the Jagiellonian and Kutná Hora
23. 6.–24. 6. 2012 XXI. Royal Silver Festival in Kutná Hora –
annual historical festival
20. 7.–30. 11. 2012 Sisters of St. Ursula (300th anniversary of
the arrival of the St. Ursula order in Kutná Hora)
4. 9.–31. 10. 2012 Historic Musical Instruments
28. 10. 2012 Day of the Central Bohemian Region
KALEIDOSCOPE
63
kalendárium
České muzeum stříbra
1. 4.–30. 11. 2012 Z dějin školství kutnohorského
18. 5. 2012 VIII. Muzejní noc (Mezinárodní den muzeí)
19. 5.–30. 9. 2012 Z pokladů Národního muzea v Praze:
Sochařství v jagellonských Čechách
19. 5.–30. 11. 2012 Vladislav Jagellonský a Kutná Hora
23. 6.–24. 6. 2012 XXI. Královské stříbření Kutné Hory –
každoroční historická slavnost
20. 7.–30. 11. 2012 Sestry Voršilky (300. výročí příchodu
řádu sv. Voršily do Kutné Hory)
4. 9.–31. 10. 2012 Historické hudební nástroje
28. 10. 2012 Den Středočeského kraje
Polabí Museum
17. 3.–8. 5. 2012 Spring in a Village – Easter Exhibition –
Přerov n. L.
May – June 2012 Polabí Museum Nights – Přerov n. L.,
Poděbrady, Nymburk
15. 9. 2012 Harvest Festival In and Out of the Castle – Přerov
n. L.
21. 9.–1. 3. 2013 Archaeological Research during the Construction of the Nymburk Bypass – Poděbrady and Nymburk
28. 10. 2012 Day of the Central Bohemian Region – Poděbrady,
Nymburk, Přerov n. L., Lysá n. L.
1. 12.–30. 12. 2012 Country Christmas in Polabí – Přerov n. L.
Polabské muzeum
17. 3.–8. 5. 2012 Jaro na vsi – velikonoční výstava Přerov n. L.
květen–červen 2012 Muzejní noci Polabského muzea Přerov
n. L., Poděbrady, Nymburk
15. 9. 2012 Dožínková slavnost V zámku a podzámčí Přerov n. L.
21. 9.–1. 3. 2013 Archeologický výzkum při stavbě obchvatu
Nymburka Poděbrady a Nymburk
28. 10. 2012 Den Středočeského kraje Poděbrady, Nymburk,
Přerov n. L., Lysá n. L.
1. 12.–30. 12. 2012 Lidové Vánoce v Polabí Přerov n. L.
Sládeček Museum of Local History
Kladno
6. 4. 2012 150 Years on the Move in the Kladno Region
28. 4. 2012 Witches At the Stake – Mayrau Open-air Museum
of Mining in Vinařice
1. 6. 2012 Children’s Day in Mayrau – Mayrau Open-air Museum of Mining in Vinařice
8. 9. 2012 Miners’ Day – Mayrau Open-air Museum of Mining
in Vinařice
21. 9.–25. 11. 2012 Touch of Destiny – Sládeček Museum of
Local History in Kladno
28. 9. 2012 St. Wenceslas Festival in Budeč – Budeč u Zákolan
29. 9. 2012 St. Wenceslas National Pilgrimage Budeč – Budeč
u Zákolan
28. 10. 2012 Day of the Central Bohemian Region – Mayrau
Open-air Museum of Mining in Vinařice
30. 11. 2012–24. 2. 2013 Marie Fischerová–Kvěchová –
Sládeček Museum of Local History in Kladno
30. 11.–2. 12. 2012 Devil’s Forge – Mayrau Open-air Museum
of Mining in Vinařice
Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno
6. 4. 2012 150 let v pohybu na Kladensku
28. 4. 2012 Pálení čarodějnic Hornický skanzen Mayrau ve
Vinařicích
1. 6. 2012 Den dětí na Mayrau Hornický skanzen Mayrau ve
Vinařicích
8. 9. 2012 Den horníků Hornický skanzen Mayrau ve
Vinařicích
21. 9.–25. 11. 2012 Otisky osudů Sládečkovo vlastivědné
muzeum v Kladně
28. 9. 2012 Svatováclavské slavnosti na Budči Budeč u Zákolan
29. 9. 2012 Národní svatováclavská pouť na Budeč Budeč
u Zákolan
28. 10. 2012 Den Středočeského kraje Hornický skanzen
Mayrau ve Vinařicích
30. 11. 2012–24. 2. 2013 Marie Fischerová–Kvěchová
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
30. 11.–2. 12. 2012 Čertovské kování Hornický skanzen
Mayrau ve Vinařicích
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
22. 2. 2012 Přednáška Hospodářské dvory na Kladensku
11. 4. 2012 Přednáška Spisovatel Bohumil Hrabal versus
Kladno
17. 5.–26. 6. 2012 Výstava partnerské knihovny Landesbibliothekszentrum/Rheinische Landesbibliothek Koblenz
„Země Porýní – Falc“
25. 10.– 4. 12. 2012 Výstava Karel Souček – ilustrace a grafika
Regionální muzeum v Kolíně
19. 2. 2012 Masopust v Muzeu lidových staveb Kouřim
5. 4.–8. 4. 2012 Velikonoce v Muzeu lidových staveb Kouřim
6. 5. –26. 8. 2012 Výstava František Kmoch – 100 let od
úmrtí Kolín
64
KALEIDOSKOP
Central Bohemian Research Library in
Kladno
22. 2. 2012 Lecture: Agricultural Centres in the Kladno Region
11. 4. 2012 Lecture: Bohumil Hrabal the Writer versus Kladno
17. 5.–26. 6. 2012 “The State of Rhineland-Palatinate” - Exhibition of the Partner Library Landesbibliothekszentrum /
Rheinische Landesbibliothek Koblenz
25. 10.–4. 12. 2012 Karel Souček Exhibition – Illustrations
and Graphic Works
Regional Museum in Kolín
19. 2. 2012 Shrovetide in the Museum of Rural Architecture
– Kouřim
5. 4.–8. 4. 2012 Easter in the Museum of Rural Architecture
– Kouřim
6. 5. –26. 8. 2012 František Kmoch Exhibition on the Occasion of the 100th Anniversary of his Death – Kolín
19. 5. 2012 Museum Night in the Museum of Podlipansko –
Český Brod
7. 6. 2012 Museum Night in the Regional Museum in Kolín
18. 8. 2012 Folk Craft Festival in the Museum of Rural Architecture – Kouřim
14. 10. 2012 St. Havel’s Imperial Festival in the Museum of
Rural Architecture – Kouřim
calendarium
19. 5. 2012 Muzejní noc v Podlipanském muzeu Č. Brod
7. 6. 2012 Muzejní noc v Regionálním muzeu v Kolíně Kolín
18. 8. 2012 Slavnosti lidových řemesel v MLS Kouřim
14. 10. 2012 Svatohavelské císařské posvícení v MLS Kouřim
2. 12. 2012 Vánoce v Muzeu lidových staveb Kouřim
16. 12. 2012 Zlatá neděle v MLS Kouřim
ÚAPPSČ – Informační centrum keltské
kultury – zámek Nižbor
21. 4. 2012 Beltine 2012
31. 5. 2012 Den dětí na zámku Nižbor
28. 7.–28. 7. 2012 Lughnasad 2012
20. 10. 2012 Samhain 2012
každé pondělí v sezóně Den v pravěku
28. 10. 2012 Den Středočeského kraje
září 2012 Dny evropského kulturního dědictví
Muzeum T. G. M. Rakovník
10. 3. 2012 Den s T.G.M. Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
28. 3. 2012 Soutěž o nejkrásnějšího beránka Muzeum Nové
Strašecí
7. 5.–8. 5. 2012 Vysoká brána Muzeum T. G. M. Rakovník
12. 5. 2012 Pochod Barrande a trilobit Muzeum T. G. M.
Rakovník
18. 5. 2012 Den muzeí a galerií – Muzeum na dvoře Muzeum
T. G. M. Rakovník
19. 5. 2012 Den s Kelty Muzeum Nové Strašecí
1. 6.–1. 9. 2012 Rakovnická nokturna Muzeum T. G. M.
Rakovník
2. 6. 2012 Muzejní noc Muzeum T. G. M. Rakovník
14. 9. 2012 Masarykova vatra Muzeum T. G. Masaryka
v Lánech
22. 9. 2012 Štrúdlové slavnosti Vlastivědné muzeum Jesenice
28. 10. 2012 Den Středočeského kraje – vznik ČR Muzeum
T. G. Masaryka v Lánech
1. 11.–30. 11. 2012 Festival duchovní hudby Muzeum T. G.
M. Rakovník
12. 12. 2012 Soutěž o nejkrásnější a nejchutnější vánočku
Muzeum T. G. M. Rakovník
2. 12. 2012 Christmas in the Museum of Rural Architecture
– Kouřim
16. 12. 2012 Gold Sunday in the Museum of Rural Architecture – Kouřim
ÚAPPSČ – Celtic Culture Information
Centre – Castle Nižbor
21. 4. 2012 Beltine 2012
31. 5. 2012 Children’s Day at the Nižbor Castle
28. 7.–28. 7. 2012 Lughnasad 2012
20. 10. 2012 Samhain 2012
each Monday of the season Day in Prehistory
28. 10. 2012 Day of the Central Bohemian Region
september 2012 European Cultural Heritage Days
Museum of T. G. M. in Rakovník
10. 3. 2012 Day with T.G.M. Museum of T. G. Masaryk in Lány
28. 3. 2012 Best Lamb Competition Museum in Nové Strašecí
7. 5.–8. 5. 2012 High Gate Museum of T. G. M. in Rakovník
12. 5. 2012 Barrande and Trilobite March Museum of T. G.
M. in Rakovník
18. 5. 2012 Day of Museums and Galleries – Museum in the
Yard Museum of T. G. M. in Rakovník
19. 5. 2012 Day with the Celts Museum in Nové Strašecí
1. 6.–1. 9. 2012 Rakovník Nocturnes Museum of T. G. M. in
Rakovník
2. 6. 2012 Museum Night Museum of T. G. M. in Rakovník
14. 9. 2012 Masaryk´s Bonfire Museum of T. G. Masaryk in Lány
22. 9. 2012 Strudel Festival Natural History Museum in Jesenice
28. 10. 2012 Day of the Central Bohemian Region – creation
of the Czech Republic Museum of T. G. Masaryk in Lány
1. 11.–30. 11. 2012 Festival of Spiritual Music Museum of T.
G. M. in Rakovník
12. 12. 2012 Best Christmas Cake Competition Museum of T.
G. M. in Rakovník
Museum of Mladá Boleslav District
24. 1.–25. 3. 2012 North-Bohemian Exhibition 1912 castle in
Mladá Boleslav
27. 3.–3. 6. 2012 History of Medicine in Ml. Boleslav District
castle in Mladá Boleslav
29. 3.–10. 6. 2012 Bedřich Mudroch – paintings castle in Ml.
Boleslav
21. 4.–30. 9. 2012 Dressing, Beautiful Poetry of a Woman’s
Life castle in Bělá pod Bezdězem
1. 5.–1. 8. 2012 Treasures of the Depositories castle in Benátky
n. J.
2. 5.–1. 7. 2012 Is Woman a Miserable Creature? castle in
Mladá Boleslav
17. 5.–30. 9. 2012 Must Woman Remain a Lover or a House
Fairy? castle in Bělá pod Bezdězem
25. 5. 2012 Mladá Boleslav Museum Night castle in Ml. Boleslav
25. 5. 2012 Benátky Museum Night castle in Benátky n. J.
8. 6.–1. 7. 2012 Japanese Calligraphy castle in Benátky n. J.
8. 6. 2012 Bělá Museum Night castle in Bělá pod Bezdězem
16. 6.–16. 9. 2012 Australia castle in Mladá Boleslav
26. 7.–30. 9. 2012 Zdeňka Braunerová castle in Bělá pod
Bezdězem
KALEIDOSCOPE
65
kalendárium
Muzeum Mladoboleslavska
24. 1.–25. 3. 2012 Severočeská výstava 1912 hrad v Ml.
Boleslavi
27. 3.–3. 6. 2012 Dějiny mediciny na Mladoboleslavsku hrad
v Ml. Boleslavi
29. 3.–10. 6. 2012 Bedřich Mudroch – obrazy hrad v Ml.
Boleslavi
21. 4.–30. 9. 2012 Oblékání tato nádherná poezie v životě
ženy zámek v Bělé pod Bezdězem
1. 5.–1. 8. 2012 Poklady depozitářů zámek v Benátkách n. J.
2. 5.–1. 7. 2012 Což je ta žena bídným tvorem? hrad v Ml.
Boleslavi
17. 5.–30. 9. 2012 Musí ta ženská ostati jen milkou aneb tím
domácím skřítkem? zámek v Bělé pod Bezdězem
25. 5. 2012 Mladoboleslavská muzejní noc hrad v Ml.
Boleslavi
25. 5. 2012 Benátecká muzejní noc zámek v Benátkách n. J.
8. 6.–1. 7. 2012 Japonská kaligrafie zámek v Benátkách n. J.
8. 6. 2012 Bělská muzejní noc zámek v Bělé pod Bezdězem
16. 6.–16. 9. 2012 Austrálie hrad v Ml. Boleslavi
26. 7.–30. 9. 2012 Zdeňka Baraunerová zámek v Bělé pod
Bezdězem
25. 9.–18. 11. 2012 Plnou parou vpřed… hrad v Ml. Boleslavi
28. 10. 2012 Den Středočeského kraje hrad v Ml. Boleslavi
27. 11. 2012–1. 1. 2013 Tak trochu jiné Vánoce… hrad v Ml.
Boleslavi
27. 11. 2012–1. 1. 2013 Z rodinného fotoalba V. F. Rudolfa
hrad v Ml. Boleslavi
28. 11. 2012–6. 1. 2013 Výstava kávových mlýnků zámek
vBenátkách n. J.
Muzeum Podblanicka
22. 3. 2012 19 hodin koncert Mozart na Bertramce, Poezie
Jaroslava Seiferta Zámek Vlašim
18. 4. 2012 Mezinárodní den památek a sídel Zámek Vlašim
18. 4. 2012 Mezinárodní den památek a sídel Benešov, Malé
nám. 74
26. 4. 2012 19 hodin koncert Duo Siempre Nuevo Zámek
Vlašim
17. 5. 2012 19 hodin Sonety pro Černou dámu –
komponovaný pořad Zámek Vlašim
18. 5. 2012 Mezinárodní den muzeí Zámek Vlašim
18. 5. 2012 Mezinárodní den muzeí Benešov, Malé nám. 74
5. 6.–29. 7. 2012 výstava Místa utrpení smrti a hrdinství
Zámek Vlašim
7. 6. 2012 VIII. zámecká muzejní noc Zámek Vlašim
7. 6. 2012 20 hodin Q VOX – mužské vokální kvarteto
Zámek Vlašim
6. 7. 2012 renesanční slavnost Vostrovecké slavení Zámek
Vlašim
6. 9.–16. 9. 2012 výstava australské výtvarnice Danielle
Burford Zámek Vlašim
15. 9.–16. 9. 2012 Dny evropského kulturního dědictví
Zámek Vlašim
15. 9. 2012 Dny evropského kulturního dědictví Benešov,
Malé nám. 74
15. 9.–16. 9. 2012 Dny evropského kulturního dědictví
Zámek Růžkovy Lhotice
66
KALEIDOSKOP
25. 9.–18. 11. 2012 Full Steam Ahead… castle in Mladá Boleslav
28. 10. 2012 Day of the Central Bohemian Region castle in
Mladá Boleslav
27. 11. 2012–1. 1. 2013 A Different Kind of Christmas… castle in Mladá Boleslav
27. 11. 2012–1. 1. 2013 From the Family Album of V. F. Rudolf castle in Mladá Boleslav
28. 11. 2012–6. 1. 2013 Exhibition of Coffee Grinders castle
in Benátky n. J.
Museum of the Podblanicko District
22. 3. 2012 at 7 p.m. Mozart in Bertramka - concert, Poetry of
Jaroslav Seifert Vlašim Castle
18. 4. 2012 International Day for Monuments and Sites
Vlašim Castle
18. 4. 2012 International Day for Monuments and Sites
Benešov, Malé nám. 74
26. 4. 2012 at 7 p.m. Duo Siempre Nuevo – concert Vlašim
Castle
17. 5. 2012 at 7 p.m. Sonnets for the Black Lady – combined
programme Zámek Vlašim
18. 5. 2012 International Museum Day Vlašim Castle
18. 5. 2012 International Museum Day Benešov, Malé nám. 74
5. 6.–29. 7. 2012 Places of Suffering, Death and Heroism –
exhibition Vlašim Castle
7. 6. 2012 VIII. Castle Museum Night Vlašim Castle
7. 6. 2012 at 8 p.m. Q VOX – male vocal quartet Vlašim Castle
6. 7. 2012 Vostrovecké slavení - renaissance festival Vlašim Castle
6. 9.–16. 9. 2012 Exhibition of the Australian Artist Danielle
Burford Vlašim Castle
15. 9.–16. 9. 2012 European Cultural Heritage Days Vlašim
Castle
15. 9. 2012 European Cultural Heritage Days Benešov, Malé
nám. 74
15. 9.–16. 9. 2012 European Cultural Heritage Days Růžkovy
Lhotice Castle
30. 9. 2012 at 8. 30 a.m. International Bird Day
4. 10.–28. 10. 2012 Exhibition of Podblanický patchwork klub
o.s. Vlašim Castle
9. 10. 2012 at 5 p.m. Konopiště Castle Park – lecture Vlašim
Castle
18. 10. 2012 at 7 p.m. Strolling Through the Czech Operetta
Remembering Rudolf Friml and Karel Hašler Vlašim Castle
28. 10. 2012 Day of the Central Bohemian Region Vlašim Castle
28. 10. 2012 Day of the Central Bohemian Region Benešov,
Malé nám. 74
13. 12. 2012 at 7 p.m. Christmas Concert AVE MARIA, Quattro Chamber Orchestra Vlašim Castle
Mělník Regional Museum
20. 1.–26. 2. 2012 Mělník in Postcards
9. 3.–8. 4. 2012 Easter Traditions
24. 3. 2012 Easter Fair
30. 3.–31. 3. 2012 Spring in our Grandmothers and GreatGrandmothers´ Kitchens
17. 4.–6. 5. 2012 History of Security Forces in the Mělník District
11. 5. –1. 7. 2012 From Mother’s skirt to School Desk
calendarium
30. 9. 2012 8. 30 hodin Světový festival ptactva
4. 10.–28. 10. 2012 výstava Podblanického patchworkového
klubu o.s. Zámek Vlašim
9. 10. 2012 17 hodin přednáška Zámecký park Konopiště
Zámek Vlašim
18. 10. 2012 19 hodin Procházka českou operetou se
vzpomínkou na Rudolfa Frimla a Karla Hašlera Zámek Vlašim
28. 10. 2012 Den Středočeského kraje Zámek Vlašim
28. 10. 2012 Den Středočeského kraje Benešov, Malé nám. 74
13. 12. 2012 v 19 hodin vánoční koncert AVE MARIA
Komorní orchestr Quattro Zámek Vlašim
Regionální muzeum Mělník
20. 1.–26. 2. 2012 Město Mělník na dobových pohlednicích
9. 3.–8. 4. 2012 Velikonoce s lidovou tvorbou
24. 3. 2012 Velikonoční jarmark
30. 3.–31. 3. 2012 Jaro v kuchyni našich babiček a prababiček
17. 4.–6. 5. 2012 Historie bezpečnostních složek na Mělnicku
11. 5. –1. 7. 2012 Od máminy sukně ke školním škamnům
25. 5. 2012 Mělnická muzejní noc VIII.
8. 9. 2012 Den evropského dědictví
21. 9.–23. 9. 2012 Vinobraní v muzeu
28. 9.–28. 10. 2012 Někomu život někomu smrt– výstava
k 70. výročí Operace Anthropoid
29. 11. 2012–6. 1. 2013 Betlémy – vánoční výstava
1. 12. 2012 Předvánoční jarmark
Rabasova galerie Rakovník
2. 2.–25. 3. 2012 Středočeské trienále Nová síň pod Vysokou
bránou, Rakovník
9. 9.–21. 10. 2012 Heroldův Rakovník Heroldova síň,
Rakovník
Oblastní muzeum Praha-východ
2. 2.–11. 2. 2012 Fenomén Igráček Brandýs n. L.–St. Boleslav
8. 3. 2–20. 5. 2012 Zmizelí sousedé Židovské vzdělávání
a školství Brandýs n. L.–St. Boleslav
19. 4.–17. 6. 2012 Baráčníci Brandýs n. L.–St. Boleslav
26. 4.–10. 6. 2012 Bojan Brandýs n. L.–St. Boleslav
26. 4.–10. 6. 2012 Po stopách kocoura Mikeše Hrusice
30. 4.–30. 4. 2012 17 hod. Rej čarodejnic Hrusice
26. 5.–26. 5. 2012 Cesta kocoura Mikeše a Pohádkové
Hrusice Hrusice
5. 11.–1. 2. 2013 Ondřej Sekora Brandýs n. L.–St. Boleslav
25. 5. 2012 Mělník Museum Night VIII.
8. 9. 2012 European Cultural Heritage Days
21. 9.–23. 9. 2012 Vintage in the Museum
28. 9.–28. 10. 2012 Někomu život někomu smrt/Life for Some,
Death for Others – exhibition commemorating the 70th anniversary of Operation Anthropoid
29. 11. 2012–6. 1. 2013 – Christmas Exhibition
1. 12. 2012 Advent Fair
Rabas Gallery in Rakovník
2. 2.–25. 3. 2012 Central Bohemian Triennale New Hall under the High Gate, Rakovník
9. 9.–21. 10. 2012 Herold´s Rakovník Herold´s Hall, Rakovník
Regional Museum Prague – East
2. 2.–11. 2. 2012 Igráček – A Phenomenon Brandýs n. L.–St.
Boleslav
8. 3. 2–20. 5. 2012 The Disappeared Neighbours – Jewish Education and School System Brandýs n. L.–St. Boleslav
19. 4.–17. 6. 2012 Baráčníci/Small Homeowners Association
Brandýs n. L.–St. Boleslav
26. 4.–10. 6. 2012 Bojan Brandýs n. L.–St. Boleslav
26. 4.–10. 6. 2012 In the Footsteps of Tomcat Mikeš Hrusice
30. 4.–30. 4. 2012 at 5 p.m. Witches’ Sabbath Hrusice
26. 5.–26. 5. 2012 Tomcat Mikeš’s Trail and Hrusice Fairyland Hrusice
5. 11.–1. 2. 2013 Ondřej Sekora Brandýs n. L.–St. Boleslav
Karel Čapek´s Memorial
21. 3.–23. 3. 2012 Commemoration of Josef Čapek (125th
Birth Anniversary)
28. 4.–28. 4. 2012 Spring Opening
19. 5.–19. 5. 2012 Day of Dogs
June 2012 Life and Times of the Writer Karel Čapek – travelling exhibition
15. 9. 2012 Colourful Foliage Feast – presentation of Karel
Čapek educational track (ROP project)
The list of VIP events for 2012 is not comprehensive and will
be updated during the year. The Department for Culture and
Monuments Preservation reserves the right to amend it at
any time.
Památník Karla Čapka
21. 3.–23. 3. 2012 Vzpomínková akce na Josefa Čapka (125.
výročí narození)
28. 4.–28. 4. 2012 Jarní vernisáž
19. 5.–19. 5. 2012 Den pejsků
červen 2012 putovní výstava Život a doba spisovatele Karla
Čapka
15. 9. 2012 Svátek barevného listí – prezentace Naučné
stezky Karla Čapka (projekt ROP)
Seznam VIP akcí v roce 2012 je orientační a bude v průběhu roku aktualizován. Odbor kultury a památkové péče si
vyhrazuje právo případné změny.
KALEIDOSCOPE
67
Kraj, který nemůžete minout
A region you just can’t miss
GATE Galerie a informační centrum Středočeského kraje
GATE Gallery and Information Center of Central Bohemia Region
Husova 19-21, Praha 1, tel./fax + 420 222 222 398
e-mail: [email protected], www.centralbohemia.cz
Download

Kaleidoskop 2012 - Středočeský kraj