OMC 8000
MENU
VSTUP DO MENU OMC8000
Vstup do menu přístroje je možný dvěma způsoby:
1. Stiskem OK při zobrazení obrazovky připojených modulů a jeho podržením po dobu zobrazení této obrazovky.
OK může být stisknuto již v okamžiku startu
2. 3 sekundy dlouhým stiskem kláves UP a DOWN (šipky nahoru, dolů) pokud není spuštěn program PLC (LED
RUN nesvítí). Pouze při tomto startu menu je povolena položka Start
OMC 8000
192.168.1.57
23.05.12 13:31:27
JAZYK MENU
Menu přístroje je čtyřjazyčné: anglicky, česky, německy a francouzky. Následující
popis je pouze v češtině.
Nastavení JAZYK
Nastavení jazyku se provede stiskem OK. Zvolený jazyk se zobrazí inverzně - modře
na žlutém pozadí. Tlačítky UP a DOWN lze změnit požadovaný jazyk. ESC ukončí
editaci a vrátí původní volbu OK
OMC 8000
192.168.1.57
23.05.12 13:31:27
Cas
Den
Datum
13:31:27
Streda
23.05.12
Podmenu HODINY
přechod na nižší úroveň stiskem OK, návrat na vyšší
úroveň tlačítko LEFT. ESC ukončí procházení menu.
Jazyk
Hodiny
Upravit moduly
Znovu nacist moduly
Ethernet
Aktualizace FW
Zalohovani SW
Start
O PLC
Studeny
Teply
Zakazan
PODMENU START
Umožňuje spustit uživatelský program po chybě nebo po obnově. Před provedením
této akce doporučujeme provést kontrolu komunikace s moduly spoštěním nastavení
UPRAVIT MODULY.
Akce STUDENY
Shodně s ovládáním v programu MULTIPROG provede start programu s nastavením
všech proměnných.
Akce TEPLY
Shodně s ovládáním v programu MULTIPROG provede start programu s nastavením
pouze non-retain proměnných.
Nastavení CAS
Nastavení OK otevře edici. Zobrazení modrý text na žlutém pozadí. Editovaná číslice
je podkreslena červeně. UP / DOWN změna hodnoty, LEFT / RIGHT volba editovaného
řádu, OK potvrzení, ESC návrat bezezměny
NASTAVENÍ UPRAVIT MODULY
Tato položka menu umožňuje přiřadit adresy připojeným modulům. Pokud žádný
modul není připojen, zobrazí se prázdná obrazovka.
Změny provedené v tomto menu jsou nevratné.
Tlačítky UP/DOWN se zvolí modul k zařazení. Na zvoleném modulu bliká LED RUN.
Stiskem OK se zvolený modul aktivuje k zařazení - zobrazí se inverzně.. Tlačítky UP
/DOWN se modul zařadí na požadovanou pozici v seznamu.
OK modul deaktivuje.
ESC řazení ukončí.
Zalohovani
Obnova
Akce ZALOHOVANI
Obnoví uložený obraz.
OMC 8000
192.168.1.57
23.05.12 13:31:27
PODMENU O PLC
Toto podmenu neobsahuje žádnou nastavitelnou položku. Jsou zde k dispozici
veškeré informace o zařízení:
Nastavení DATUM
Stejná obsluha jako CAS. Nastavení datumu.
OMC 8000
192.168.1.57
23.05.12 13:31:27
1
2
3
4
8000.10DO
8100.SM
8100.SM
8100.SM
120120313012
120120409024
120120409025
120120409026
NASTAVENÍ ZNOVU NACIST MODULY
Resetuje tabulku modulů a znovu ji načte.
Ostatní jako předchozí.
Pouzivat DHCP
Ano
IP adresa
192.168.1.57
Maska site
255.255.255.0
V. brana
192.168.1.1
MAC adr.
B4.2A.39.00.00.03
Akce ZALOHOVANI
Na kartě v kořenovém adresáři vytvoří soubor backup.plc. Jde o binární obraz
uživatelské aplikace. Obsah souboru je shodný s obsahem souboru, který lze nalézt
ve složce na cestě:
[složka projektů]\[jméno projektu]\C\[konfigurace]\R\[zdroj] \image.bin
OMC 8000
192.168.1.57
23.05.12 13:31:27
Cesky
Nastavení DEN
Stejná obsluha jako JAZYK. Volba dne v týdnu.
OMC 8000
192.168.1.57
23.05.12 13:31:27
PODMENU ZALOHOVANI SW
Volby pro zálohování uživatelského programu na SD kartu.
Identifikace HW
Popis jádra ProConOS
Verze jádra ProCOnOS
Verze FW
Výrobní číslo
MAC adresa
Kontaktní informace
OMC 8000
192.168.1.57
23.05.12 13:31:27
OMC 8000
01-12
ProConOS [email protected]
2.2.0.20213
3.12 May 23 2012 09:09:19
Vyr. cislo
120120410789
MAC adr.
B4.2A.39.00.00.03
ORBIT MERRET, spol s r. o.
Vodnanska 675/30
PODPŮRNÉ PROGRAMY PRO OMC 8000
Nachází se v instalační složce programu MULTIPROG v podsložce Orbit_Merret
PODMENU ETHERNET
Volby pro síťovou komunikaci.
Nastavení POUZIVAT DHCP
Povolí použití serveru DHCP
Nastavení IP ADRESA
Zobrazena je aktuální IP adresa. Po vstupu do editace se zobrazí IP adresa, která
se použije, pokud není povolen DHCP server.
OM FINDER
Pro snažší konfigurace zdrojů v programu MULTIPROG byl vytvořen
program OM Finder. Tento program umí vyhledat všechna dostupná OMC
8000 v síti a zobrazit základní informace. Po kliknutí na zvolené PLC
lze metodou DRAG & DROP (CTRL+V a CTEL+V) přenést IP adresu do
nastavení zdroje.
Nastavení MASKA SITE
Zobrazena je aktuální maska podsítě. Po vstupu do editace se zobrazí maska podsítě,
která se použije, pokud není povolen DHCP server.
Nastavení V. BRANA
Zobrazena je aktuální výchozí brána. Po vstupu do editace se zobrazí výchozí brána,
která se použije, pokud není povolen DHCP server.
Nastavení MAC ADR.
Aktuální MAC adresa. Položku nelze změnit
AKCE AKTUALIZACE FW.
Po stisku OK PLC přejde do režimu, kdy očekává aktualizaci firmware. Opuštění této
akce je možné pouze vypnutím PLC. Pokud nedojde ke spuštění uploaderu programu,
zůstává původní FW neporušen.
Instalace uploaderu FW se nachází v instalační složce programu MULTIPROG v
podsložce Orbit_Merret – LMFlashProgrammer.msi.
OMC 8000
IP adresa
MAC adr.
192.168.1.57
B4.2A.39.00.00.03
Aktualizace FW
PLCREADPACKET
Program je určen pro monitorování UDP komunikace mezi PLC, jako diagnostický nástroj.
V programu je nutné zadat údaje zobrazené na
obrazovce PLC a cestu k souboru s FW.
OMC 8000
IO DRIVER
OM_IO_DRIVER
OMC 8000
192.168.1.57
23.05.12 13:31:27
1
2
3
4
8000.10DO
8100.SM
8100.SM
8100.SM
Adresa
Adresa
Adresa
Adresa
Adresa
Adresa
120120313012
120120409024
120120409025
120120409026
IO driver pro práci s logickými vstupy a výstupy. Hodnoty čítačů, analogových vstupů
a další data získávaná PLC jsou čtena pomocí funkcí a funkčních bloků.
Vstupní porty tvoří jednu souvislou řadu, automaticky vytvořenou na základě přidělené
adresy a vlastností modulů.
Hlavní modul OMC 8000 má dva byty logických vstupů a jeden výstupů:
Adresa %IX0.0 až %IX0.5 – univerzální vstupy
Adresa %IX1.0 až %IX1.2 – vstupy reagující na napájecí napětí
Adresa %QX0.0 až %QX0.4 – výstupy
Ostatní byty zde nejsou využity. Další adresy v systému podle konfigurace vpravo
by byly:
%IX2.0 až %IX2.7 – vstupy OMC 8000.10DO
%IX3.0 až %IX3.2 – vstupy A, B, C modulu OMC 8100.SM
%IX4.0 až %IX4.2 – vstupy A, B, C modulu OMC 8000.SM
%IX5.0 až %IX5.2 – vstupy A, B, C modulu OMC 8000.SM
%QX1.0 až %QX1.7 – prvních 8 výstupů OMC 8100.10DOx
%QX2.0 až %QX2.1 – zbylé 2 výstupy OMC 8100.10DOx
Jiné adresy nejsou přiřazeny. Rozdělení vstupů a výstupů je popsáno v návodu, katalogovém listu a na štítku modulu.
Pokud některé BOOL výstupy nejsou použity v programu, mohou být nastavovány podle stavu vstupů,
např. %QX0.2 := %IX0.2
INICIALIZACE HW
Hlavní modul OMC 8000 i rozšiřující moduly je nejprve nakonfigurovat – zvolit požadované módy vstupních a
výstupních obvodů. Pro tuto konfiguraci obsahují firemní knihovny několik funkčních bloků, které jsou popsány v
nápovědě knihoven.
Tyto konfigurační bloky se provedou pouze jedenkrát při spuštění. Není tedy možné dynamicky měnit konfiguraci HW
za běhu programu. Aby provádění těhto bloků nezdržovalo vykonávání hlavního programu byl pro účely konfigurace
vytvořen specielní systémový tásk – StartTask.
Tento tásk je spuštěn jednou, při jakémkoliv startu aplikace –studeném, teplém nebo horkém.
OMC 8000
PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE / TECHNICKÁ DATA
MĚŘICÍ VSTUPY
DIGITÁLNÍ
+
L
4
5
6
7
8
9
-
+
+
+
5 mV zbytkové zvlnění při výstupním napětí 10 V
3
+
+
+
Zvlnění
12…30 V AC/DC nebo 80…250 V AC/DC
+
+
+
ANALOGOVÉ
3
Rozsah
-
2
UNI.A 1.5
Počet
1
C
Výstup
0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(komp. < 500 Ω/12 V)
UNI.A 1.4
ano
B
odezva na změnu hodnoty < 1 ms
Signalizace LED
L+
L-
Rychlost
GND
10x
UNI.A 1.3
15 ppm/°C
Přetížitelnost
d
A
0,1 % z rozsahu
TK
UNI 1.2
Nelinearita
500 měření/s
Rychlost
C
±0,2 % z rozsahu
Přesnost
N
izolovaný, programovatelný s 12 bitovým D/A
převodníkem
12 bitů
IRC
c
UNI 1.1
ANALOGOVÝ VÝSTUP
Typ
Rozlišení
IRC
UNI.A 1.0
izolovaná, adresace (max. 31 přístrojů)
B
600…230 400 Baud
RS 485
A
Rychlost
DI.L(H) 0.2
8 bitů + bez parity + 1 stop bit
0/4…20 mA
0…390/3900 Ω
Pt 100
Pt 1 000/Ni 1 000
PNP/NPN/kontakt (0,5/500 kHz)
IRC (500 kHz), (2x)
DI.L(H) 0.1
ASCII
Formát dat
DI.L(H) 0.0
Protokol
±0…3/10/30 V
NAPÁJENÍ
Rozsah
DATOVÝ VÝSTUP
6
RS 485
Počet vstupů
10 11
12 13
Při objednání analogového výstupu se sníží počet relé/OC na 3 kusy
(rozsah je vždy shodný s napájecím napětí přístroje)
Max. proud
2,5 mA
Rychlost odezvy
20 ms
Signalizace LED
ano
NAPÁJENÍ
10…30 VDC/24 VAC, ±10 %, 5 VA, PF ≥ 0,4,
80…250 VDC/VAC, ±10 %, 5 VA, PF ≥ 0,4,
ISTP< 40 A/1 ms, izolované
SPECIFIKACE PŘÍSTROJE
MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Materiál
PA 66, nehořlavý UL 94 V-0, modrý
Výpočetní výkon
0,1 μs, 12 μs (WORD), 18 μs (Plovoucí čárka)
Rozměry
72 x 91 x 60 mm
Task
1 ms
Montáž
na DIN lištu, šířky 35 mm
Rychlost měření
500 měření/s
Přetížitelnost
10x (t < 30 ms), 2x
Zobrazení
barevný TFT displej
Připojení
svorkovnice, průřez vodiče < 2,5 mm2
Komunikace
ETHERNET 100Base, RS 485
Doba ustálení
do 15 minut po zapnutí
Mezimodulová komunik.
CANBUS s rychlostí 1 Mbit/s na vzdálenost 40 m
Pracovní teplota
-20°…60°C
Slot pro microSDcard
max 32 GB
Skladovací teplota
-20°…85°C
Watch-dog
reset po 500 ms
Krytí
IP40
Kalibrace
při 25°C a 40 % r.v.
Provedení
bezpečnostní třída I
El. bezpečnost
ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
4 kVAC po dobu 1 min. mezi napájením a dat. sběrnicí
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/anal.
výstupem
4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem
2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal.
výstupem
KOMPARÁTOR
Relé
Signalizace LED
* hodnoty platí pro odporovou zátěž
Izolační odolnost
pro stupeň znečištění II, kategorie měření III
300 V (ZI), 150 (DI)
1/8 HP 277 VAC, 1/10 HP 125 V, Pilot Duty D300
EMC
ČSN EN 61326-1 (Průmyslová oblast)
ano
Programování
ČSN EN 61131-3
E.1
C.2 E.2
C.3 E.3 C.4 E.4
* ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace
AV - U
< 8 ms (relé)/0,15 ms (OC)
C.1
AV - I
Rychlost reakce
C.0 E.0
DO 0.4
5x relé se spínacím kontaktem (Form A),
(250 VAC/24 VDC, 10 A)*
5x otevřený kolektor, (30 VDC/300 mA)*
GND
Výstupy
DO 0.3
ON/OFF
PWM (10 kHz) jen pro otevřené kolektory
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
DO 0.2
Funkce
ESC
RUN ERR
DO 0.1
digitální
V
PROVOZNÍ PODMÍNKY
DO 0.0
Typ
OK
V
±0,2 % z rozsahu
V
50 ppm/°C
Přesnost
V
TK
ANALOGOVÉ VSTUPY
Přívodní vedení pro napájení přístrojů by neměly být v blízkosti vstupních nízkonapěťových signálů. Stykače, motory s větším příkonem
a jiné výkonné prvky by neměly být v blízkosti přístroje.
Vedení do vstupu přístroje (měřená veličina) by mělo být dostatečně vzdáleno od všech silových vedení a spotřebičů. Přístroje jsou
testovány podle norem pro použití v průmyslové oblasti, ale i přesto Vám doporučujeme dodržovat výše uvedené zásady.
UNI.A
Pro zaručení technických parametrů přístroje je nutné, aby stínění signálových vodičů bylo připojeno na kostru rozvaděče!
ROZSAH
PŘIPOJENÍ
0…3/10/30 V
0/4…20 mA
0…390/3900 Ω
Pt 100
Pt 1 000/Ni 1 000
PNP/NPN/kontakt (0,5/500 kHz)
IRC (500 kHz), (2x)
svorky (GND + č. 7...9/11..13)
ROZSAH
PŘIPOJENÍ
12…30 V AC/DC nebo 80…250 V AC/DC
na kontakt, svorky (N + č. 3/4/5)
MINI-TECHDOK - OMC 8000 - nastavení - 2012 - 1v0 - cz
ORBIT MERRET, spol. s r. o.
Vodňanská 675/30, 198 00 Praha 9
tel.: +420 281 040 200, fax.: +420 281 040 299
e-mail: [email protected], www.orbit.merret.cz
DIGITÁLNÍ VSTUPY
DI.L(H)
Download

Návod pro OMC 8000 - nastavení