OMM 323UNI
NASTAVENÍ LIGHT
Programovací schéma LIGHT MENU
Měřená hodnota (červené/zelené LED)
156.4
Volba měřicího rozsahu přístroje
MOD
DEF
Cu.1
Cu.1
Cu.2
Cu.3
Cu.4
Volby
0
DEF
LIG.
LIG.
PRO.
Volby
Volba typu připojení snímače
CON.
rozsah: 0…999
DEF
LIG. - jednoduché menu (minimální nastavení)
PRO. - kompletní menu přístroje (pro zkušené uživatele)
Tára
Přístupové heslo do menu přístroje
PAS.
Volba rozsahu
Cu.1 Cu 50/4280
Cu.2 Cu 100/4280
Cu.3 Cu 50/4260
Cu.4 Cu 100/4260
Hodnota na displeji (zelené LED)
T
Volba typu menu LIGHT/PROFI
MNU.
0
DEF
2-W
Volby
Návrat k výrobnímu nastavení přístroje
FIR.
Načtení výrobní kalibrace a základního nastavení
položek v menu (DEF)
2-W
3-W
YES
Připojení
2-W
3-W
Volba typu přístroje
TYP.
Základní volba typu přístroje, přednastavení „DEF“ hodnot
u vybraného typu
PM
DEF
Volby
Cu
Volba měřicího rozsahu přístroje
MOD
DC
PM
OHM
Pt
Cu
Ni
TC
DU
Dvodrátové
Třídrátové
DEF
5-1
5-1
6-1
510
610
Volby
Návrat k uživatelskému nastavení přístroje
Načtení uživatelského nastavení přístroje, tzn. nastavení
které bylo uloženo v položce SER./RES./SAV.
USr.
Volba rozsahu
5-1 Ni 1000/5000
6-1 Ni 1000/6180
510 Ni 10000/5000
610 Ni 10000/6180
YES
u 1.
Volby
Volba rozsahu
i0.1
±90 mA
i0.2
±180 mA
30n
±30 mV
60n
±60 mV
u 1.
±1 V
u20.
±20 V
u40.
±40 V
u80.
±80 V
2-W
3-W
Volby
Připojení
2-W
3-W
Měřicí rozsah 30 mV a 60 mV mají detekci rozpojení
vstupu „E.in..“
DEF
2-W
Ni
Volba měřicího rozsahu přístroje
MOD
i0.1
i0.2
30m
60m
u 1.
u20.
u40.
u80
Dvodrátové
Třídrátové
K
DEF
B
E
J
K
N
R
S
T
L
Volby
Volba termočlánku
B
T/C - B
E
T/C - E
J
T/C - J
K
T/C - K
N
T/C - N
R
T/C - R
S
T/C - S
T
T/C - T
L
T/C - L
Volba typu připojení snímače
CON.
Měřicí rozsahy mají detekci rozpojení vstupu „E.in..“
DEF
IN.1.
Volby
Kalibrace vstupního rozsahu
- běžec potenciometru je v počáteční poloze
C.Lo.
Před potvrzením nápisu „YES“ musí být již jezdec v klidu!
DEF
YES
Kalibrace vstupního rozsahu
- běžec potenciometru je v koncové poloze
C.Hi.
Před potvrzením nápisu „YES“ musí být již jezdec v klidu!“
DEF
YES
DU
P. LI..
IN.1.
IN.2.
EX.1.
EX.2.
Nastavení nového přístupového hesla
pro LIGHT menu
rozsah: 0...999
0
0
- rozsah číselného kódu je 0…999
- univerzální heslo v případě ztráty „177“
DC
Připojení
IN.1
IN.2.
Volba měřicího rozsahu přístroje
MOD
Měření st. konce na svorkách přístroje
Měření st. konce na svorkách přístroje
a antiseriově zapojeným ref. T/C
Celá soustava pracuje ve shodné
a konstantní teplotě
S kompenzační krabicí
EX.1.
u 1.
DEF
Volby
EX.2.
U 2.
U 5.
U10.
I 0.
I 4.
E 4.
id.
OML
T/C
Nastavení zobrazení displeje pro minimální
hodnotu vstupního signálu
MIN
rozsah: ±1999
DEF
000
0
PM
MAX
Volba měřicího rozsahu přístroje
MOD
3.0
DEF
Volby
0.1
0.3
1.5
3.0
24.0
30.0
Volba rozsahu
0.1
100 Ω
0.3
300 Ω
1.5
1,5 kΩ
3.0
3kΩ
24.0 24 kΩ
30.0 30 kΩ
DEF
Nastavení zobrazení displeje pro maximální
hodnotu vstupního signálu
rozsah: ±1999
000
0
DC
Volba typu připojení snímače
CON.
DEF
2-W
Volby
FOR.
2-W
3-W
DEF
Připojení
2-W
3-W
DEF
E0.1
Volby
OHM
E0.1
E0.5
E1.0
U0.1
R.05
R0.1
Volba rozsahu
E0.1 Pt 100
E0.5 Pt 500
E1.0 Pt 1000
U0.1 Pt 100 - US
r.05 Pt 50 - RU
r0.1 Pt 100 - RU
Volba typu připojení snímače
CON.
DEF
2-W
Volby
2-W
3-W
Připojení
2-W
3-W
Dvodrátové
Třídrátové
Přístroj umožňuje klasické zobrazení čísla s pevným
umístěním desetinné tečky tak i zobrazení s plovoucí
tečkou „FL.P.“
Volby
000
00.o
0.oo
.ooo
FL.P.
Dvodrátové
Třídrátové
Volba měřicího rozsahu přístroje
MOD
PM OHM DU
Volba formátu zobrazení
00.o
Pt
Na displeji se zobrazí typové označení přístroje,
číslo SW, verze SW i aktuální nastavení vstupu (Mód)
YES
Pro typ termočlánku “B” není položka “CON.”
Volba rozsahu
U 2.
±2 V
U 5.
±5 V
U 10.
±10 V
I 0.
±20 mA
I 4.
4…20 mA
E 4.
4…20 mA (signalizace rozpojení smyčky)
Zobrazení SW verze přístroje
156.4
Jen pro typ „DU“
DEF
Volba měřicího rozsahu přístroje
MOD
Volba typu připojení snímače
CON.
Volba typu přístroje
DC
Stejnosměrný voltmetr
PM
Monitor procesů
OHM
Ohmmetr
Pt
Teploměr pro Pt 100/500/1 000
Cu
Teploměr pro Cu 50/100
Ni
Teploměr pro Ni 1 000/10 000
TC
Teploměr pro termočlánky
DU
Zobrazovač pro lineární potenciometry
Pokud není zvolen typ „DU“ jsou položky Kalibrace vynechány
OMM 323UNI
NASTAVENÍ PROFI
142. 8
PAS.
+
Programovací schéma PROFI MENU
0
INP.
OUT.
CHA.
Nulování táry
CLR.
C. A.
C. TA.
SET.
MIN.
M. P. S .
Volba typu menu
Volba jasu displeje
1
DIS.
BRI.
MNU.
25  50  75 100  A. H.  A. M.  A. L.
Nastavení zobrazení pro konec rozsahu
Nastavení počáteční hodnoty
CFG.
SER.
Nastavení zobrazení pro začátek rozsahu
MAX.
0.5  1.2  2.5  5.0 10.0  20.0
LIG.  PRO.
Obnova výrobního nastavení
1
FIR.
RES.
YES
Volba měřicího módu přístroje
TYP
MOD
Volba digitálních filtrů*
DC  PM    T/C  DU
FIL.
MOD.
USR.
NO  EXP..  RND.
Nastavení filtrační konstanty
Volba vstupu a rozsahu
CON.
SAV.
0
Kalibrace rozsahu (DU)
30n  60m  U. 1
DC
PM
I 0.  I 4.  E4.  U 2.  U 5.  U10.
OHM
0.1  0.3  1.5  3.0  24.0  30.0
FOR.
Nastavení přístupových hesel
*Volba digitálních filtrů
Cu.1  Cu..2  Cu.3  Cu.4
Ni.5  Ni.6
OFF
EXP.
rnd.
filtry jsou vypnuté
exponenciální filtr
zaokrouhlení
COn.
nastavení filtrační konszanty
P. PR.
0
LEA.
0
CON.
Nastavení pro RTD/OHM
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
IN.1  IN.2  EX.1  EX.2
0
Nastavení pro T/C
Volba funkce pomocného vstupu
EXT.
EX.1
OFF  HLD.  TAR..
CHYBA
PŘÍČINA
ODSTARNĚNÍ
E.D.U.
číslo je příliš malé (velké záporné) pro zobrazení
na displeji
změnit nastavení desetinné tečky,
konstanty kanálu
E.D.O.
číslo je příliš velké pro zobrazení na displeji
změnit nastavení desetinné tečky,
konstanty kanálu
E.I.U.
vstupní veličina je menší než je povolený rozsah
vstupní veličiny
změnit hodnotu vstupního signálu
nebo změnit nastavení vstupu (rozsah)
E.I.O.
vstupní veličina je větší než je povolený rozsah
vstupní veličiny
změnit hodnotu vstupního signálu
nebo změnit nastavení vstupu (rozsah)
E.HW.
děkterá část přístroje nepracuje správně
zaslat přístroj do opravy
E.EE.
data v EEPROM porušena
provést obnovu výrobního nastavení,
při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy
E.DT.
data v EEPROM mimo rozsah
provést obnovu výrobního nastavení,
při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy
E.CL.
paměť byla prázdná
(proběhlo přednastavení)
při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy,
možné porušení kalibrace
E.IN.
rozpojené vedení
provést kontrolu připojení
!
Při prodlevě delší než 60 s se programovací režim
automaticky přeruší a přístroj sám opět přejde do
měřicího režimu
PŘIPOJENÍ
A OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE
TECHNICKÁ DATA
2
3
4
5
6
7
CJC
+ - + - + + +
DC, PM
1
2
3
4
Napájení
VSTUP
VSTUP
VSTUP
GND
VSTUP
RTD, OHM, Ni
E+
ES+
ES+
SS-
EEES-
Přívodní vedení pro napájení přístroje
by neměly být v blízkosti vstupních
nízkonapěťových signálů.
Stykače, motory s větším příkonem a jiné
výkonné prvky by neměly být v blízkosti
přístroje.
Vedení do vstupu přístroje (měřená veličina)
by mělo být dostatečně vzdáleno od všech
silových vedení a spotřebičů.
Přístroje jsou testovány podle norem
pro použití v průmyslové oblasti, ale
i přesto Vám doporučujeme dodržovat výše
uvedené zásady.
DC
PM
Rozsah
Rozsah
OHM Rozsah
- +
T/C
VSTUP 3
GND
-
MĚŘICÍ VSTUP
Připojení
+
!
DU
VSTUP
1
RTD Typ
V měřicím módu „RTD“ nebo „OHM“ musí být při
dvoudrátovém připojení svorky č. 5 a 6 spojeny
Připojení
Ni
Typ
Připojení
EXT. 1
Pouze pro I a U ≥ 2 V
Cu
Typ
Připojení
T/C Typ
MĚŘICÍ ROZSAHY - PŘIPOJENÍ
TYP
VSTUP 1
DC
±20/±40/±80 V
PM
±2/±5/±10 V
OHM
0…100 Ω/300 Ω/0…3 kΩ/0…24 kΩ/0…30 kΩ
RTD-PT
Pt 50/Pt 100/Pt 1 000
RTD-CU
Cu 50/Cu 100
RTD-NI
VSTUP 2
Ni 1 000/Ni 10 000
VSTUP 3
VSTUP 4
±30/60 mV/±1 V
±90/±180 mA
±5/20 mA, 4…20 mA
DU
T/C
PŘESNOST PŘÍSTROJE
±90 mA
<1V
Vstup 4
±180 mA
<2V
Vstup 4
±30 mV
> 10 MΩ
Vstup 3
±60 mV
> 10 MΩ
Vstup 3
±1 000 mV
> 10 MΩ
Vstup 3
±20 V
1,25 MΩ
Vstup 1
±40 V
1,25 MΩ
Vstup 1
±80 V
1,25 MΩ
Vstup 1
0/4...20 mA
< 200 mV
Vstup 4
±2 V
1,25 MΩ
Vstup 1
±5 V
1,25 MΩ
Vstup 1
±10 V
1,25 MΩ
Vstup 1
0...100 Ω
0...300 Ω
0...1,5 kΩ
0...3 kΩ
0...24 kΩ
0...30 kΩ (jen 2drátové
2 nebo 3drátové
EU > Pt 50/100/1 000 Ω, s 3 850 ppm
-50°…450°C
US > Pt 100 Ω, s 3 920 ppm/°C
-50°…450°C
RU > 50/100 Ω s 3 910 ppm/°C
-200°…1 100°/450°C
2 nebo 3drátové
Ni 1 000/ Ni 10 000 s 5 000 ppm/°C
-50°…250°C
Ni 1 000/ Ni 10 000 s 6 180 ppm/°C
-200°…250°C
2 nebo 3drátové
Cu 50/Cu 100 s 4 260 ppm/°C
-50°…200°C
Cu 50/Cu 100 s 4 280 ppm/°C
-200°…200°C
2 nebo 3drátové
J (Fe-CuNi)
-200°...900°C
K (NiCr-Ni)
-200°...1 300°C
T (Cu-CuNi)
-200°...400°C
E (NiCr-CuNi)
-200°...690°C
B (PtRh30-PtRh6)
300°...1 820°C
S (PtRh10-Pt)
-50°...1 760°C
R (Pt13Rh-Pt)
-50°...1 740°C
N (Omegalloy)
-200°...1 300°C
L (Fe-CuNi)
-200°...900°C
Nap. lineárního
2,5 VDC/6 mA, min. odpor potenciometru je 500 Ω
potenciometru
J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU
Lineární potenciometr (min. 500 Ω)
EXTERNÍ VSTUP
EXT. 1
OMM 323UNI. . .
2-u  3-u
R. AD.
T. C. J .
0
Identifikace přístroje
ID.
CON.
P. LI.
N. PA.
BEJK NRStL
T/C
0
000  00.o  0.oo  .ooo  FL.P.
C. HI.
E0.1  E0.5  E1.0  U0.1  r.0.5  r0.1
RTD
C. LO.
CAL.
Volba formátu zobrazení
POPIS
OVLÁDÁNÍ
ovládací vstup, funkce podle nastavení v menu
(viz. Menu > EX.1)
Pouze pro vstupy I a U ≥ 2 V
na kontakt, svorka (č. 5 + 6)
TK
50 ppm/°C
Přesnost
±0,15 % z rozsahu + 1 digit
±0,3 % z rozsahu + 1 digit (T/C)
Přesnost měření
studeného konce
Rychlost měření
±1,5°C
Přetížitelnost
10x (t < 30 ms) - ne pro > 200 V a 5 A; 2x
Rozlišení
0,1°C (RTD), 1°C (T/C)
Zálohování dat
uchování naměřených dat i po vypnutí přístroje (EEPROM)
Digitální filtry
exponenciální filtr, zaokrouhlení
Funkce
Hold - zastavení měření, Tára
(na kontakt), Jen pro rozsahy I a U ≥ 2 V
Externí vstupy
1, s možností přiřazení funkcí v menu přístroje
OM Link
firemní komunikační rozhraní pro nastavení, ovládání
a update SW přístroje
Watch-dog
reset po 500 ms
Kalibrace
při 25°C a 40 % r.v.
0,5…20 měření/s
ZOBRAZENÍ
Displej
Zobrazení
Desetinná tečka
Jas
1999, intenzivní červené nebo zelené 7-mi segmentové
LED, výška čísel 9,1 mm
±1999
nastavitelná - v menu
0%, 25%, 50%, 75%, 100% (nastavitelný v menu) nebo
automatický ve třech úrovních Auto. H, Auto. M a Auto. L
NAPÁJENÍ
10…30 VDC/24 VAC, ±10 %, 0,2…1,5 VA, izolované
MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Materiál
Rozměry
Otvor do panelu
Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I
48 x 24 x 72 mm
43,5 x 22,5 mm
PROVOZNÍ PODMÍNKY
Připojení
Doba ustálení
Pracovní teplota
Skladovací teplota
Krytí
Provedení
Kategorie přepětí
Izolační pevnost
Izolační odolnost*
EMC
konektorová svorkovnice, průřez vodiče <1,5 mm2
do 15 minut po zapnutí
-20°…60°C
-20°…85°C
IP42 (pouze čelní panel)
bezpečnostní třída I
ČSN EN 61010-1, A2
2,5 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
pro stupeň znečištění II, kategorie měření III
napájení přístroje: 300 V (ZI),
ČSN EN 61326-1 (Průmyslová oblast)
* ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace
MONTÁŽ
A ROZMĚRY PŘÍSTROJE
Pohled zpředu
Výřez do panelu
48 mm
24 mm
22,5 mm
43,5 mm
Pohled z boku
72 mm
5 mm
ORBIT MERRET, spol. s r.o.
Vodňanská 675/30
198 00 Praha 9
Síla panelu: 0,5 ... 20 mm
MINI-TECHDOK - OMM 323UNI - 2012 - 1v0 - cz
Tel: +420 - 281 040 200
Fax: +420 - 281 040 299
e-mail: [email protected]
www.orbit.merret.cz
Download

OMM 323UNI - Orbit Merret