Technická zařízení za požáru
1. Přednáška ČVUT FEL
http://bezpecnost.feld.cvut.cz
BEZPEČNOST
je rovnováha mezi odstraněním nepřijatelného rizika vzniku škod a jinými
požadavky, které musí výrobek, postup nebo služba splňovat, jako jsou
užitkovost, vhodnost pro daný účel a jiné podobné aspekty.
Bezpečnost elektrických zařízení je schopnost nezpůsobit škody na zdraví,
materiálních hodnotách a na životním prostředí
Požadavky na elektrické instalace z hlediska ochrany před požárem
nesmí se stát příčinou vzniku požáru
nesmí se stát prostředkem k rozšiřování požáru
Elektrické
zařízení
nesmí vytvářet toxické plyny a jiné zplodiny
musí zajišťovat funkci záchranných prostředků během požáru
Elektrické zařízení
Elektrické zařízení
vnější prostředí
elektrických zařízení
interakce
Elektrické zařízení
interakce
vnější prostředí
elektrických zařízení
interakce
Elektrické zařízení
interakce
vnější prostředí
elektrických zařízení
procesy na
kontrolní ploše
oblast bezpečnostního elektrotechnického inženýrství
Hodnocení rizikových interakcí s okolním prostředím
Ohrožující (rizikové) faktory
Vnější prostředí:
- vnější elektromagnetické pole, ostatní fyzikální vlivy
- Interakce člověk - stroj (elektrické zařízení)
- vliv jiných elektrických zařízení (EMC)
Bezpečnostní reprezentace EZ
(popis (reprezentace) elektrického zařízení z hlediska rizikových
interakcí )
- základní bezpečnostní pojmy (živé a neživé části, izolace, …)
- bezpečnostní charakteristiky EZ
- bezpečnostní parametry
Lidský zásah
Nebezpečné
přiblížení
Mechanické
přetížení
Statická
elektřina
Atmosférická
elektřina
Provozní
přepětí
Elektrický
průraz izolace
Nebezpečný
dotyk
Průchod
elektřiny
organismem
Nekoordinovaný pohyb
Elektrický výboj
Elektrické pole
Ožehnutí,
spáleniny
Mechanický
úraz
Zkrat
Elektrické
přetížení
Úraz elektřinou
Jiný vliv na
organismus
Jiné poškození
zdraví
Elektrické teplo
Požár
Mechanická
energie
Elektro
magnetické
pole
Výbuch
Mechanická
destrukce
prvotní
následek
následek
výsledná
příčina
příčina
příčina
škoda
Funkční schéma škod a jejich příčin
Řetězce příčin a následků škod
Ze schématu lze vyvodit závěry:
a) Konečné škodě lze zabránit odstraněním příčiny obsažené v kterémkoli
článku řetězce
b) Čím je zlikvidovaný článek řetězce vzdálenější od jeho konce, tím je řešení
účinnější, má preventivní charakter
c) Úsilí o zabránění škod je třeba zaměřit především na nejvíce
frekventované články řetězců příčin a následků
Rizika a příčiny úrazů v elektrotechnice
Vliv na bezpečnost - lidského faktoru
- technického uspořádání
velikost proudu
frekvence
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem
tvar vlny nebo pulzu
doba průchodu proudu lidským tělem
trajektorie průtoku proudu
velikost napětí
Velikost proudu
impedance lidského těla
Zjednodušené náhradní schéma
vnitřní impedance lidského těla
Zip je dílčí impedance jedné
končetiny
Zi - vnitřní impedance těla
Zp1,Zp2 - impedance kůže
ZT – celková impedance
Čísla reprezentují procentuální
rozdělení vnitřní impedance
lidského těla vzhledem k celkové
impedanci
(trajektorie ruka – noha)
Celková impedance lidského těla pro stejnosměrný
a střídavý proud 50/60 Hz
Zóny fyziologických účinků střídavého sinusového proudu
(15 Hz až 100 Hz)
mez uvolnění
mez vnímání
3,5
proudová křivka L
práh bolesti
Určení čar
konstantního náboje Q
100C
10C
1C
100mC
10mC
1mC
100C
10C
Q
Konstrukce stupnice
konstantního náboje Q
10-5 A/s
10-4 A/s
Strmost
proudu
10-3 A/s
10-2 A/s
I/t
0,1 A/s
1 A/s
10 A/s
100 A/s
1000 A/s
100C
10C
1C
100mC
Q
10mC
1mC
100C
10C
náboj
Zóny fyziologických účinků stejnosměrného proudu
50C
25mC
Koeppen
Perioda zranitelnosti (vulnerabilní fáze) srdečního cyklu
a spouštění komorové fibrilace
Legenda: a) elektrický potenciál srdce (EKG),
b) krevní tlak v aortě
Ustálený (dotykový) proud, nahromaděný náboj
Mezní hodnoty
Účinky proudu a
Proud v mA
náboje
střídavý
stejnosměrný
Mez vnímání
0,5
2
Práh bolesti
3,5
10
Mez uvolnění
5
25
Náboj v C
0,5
50
Mezní hodnoty ustáleného (dotykového) proudu a nahromaděného náboje
Lidské tělo jako elektrický předmět zařazené mezi dvěma místy s různými
potenciály spolu s izolacemi
Napěťová vypínací křivka L
Závislost velikosti maximálního dovoleného dotykového napětí na době jeho
trvání (pro prostory normální)
Výpočet napěťové vypínací křivky L
ZT je velikost impedance lidského těla pro 0,5 Z 5%
Z1 je izolace obuvi
Z2 je izolace místa na kterém člověk stojí
Hodnoty zvolených dotykových napětí se vydělí součtem
impedancí ZT+Z1+Z2. Získá se proud procházející lidským tělem
při těchto napětích. Jednotlivé body, příslušející těmto napětím a
odpovídajícím dobám odpojení, vynesené do grafu vyjadřují
závislost výše napětí a maximální doby odpojení. Propojením
těchto bodů získáme napěťovou vypínací křivku L.
Pro prostory normální se uvažuje
Z1+Z2= 1000 
Pro prostory nebezpečné se uvažuje
Z1+Z2= 200 
ROZDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
podle účelu
Silová zařízení
Sdělovací zařízení
Elektrická zařízení
Řídicí zařízení
Zařízení informační techniky
Zvláštní zařízení
Rozdělení elektrických zařízení podle napětí a stanovení kategorií napětí
Kate- OznaJmenovité napětí U (střídavé)
Název
gorie
čení elektrického
v uzemněné síti
v izolované síti
napětí napětí
zařízení
mezi fází a zemí
mezi fázemi
mezi fázemi
1
2
3
4
5
6
malého
I
mn
U  50 V
U  50 V
U  50 V
napětí
nízkého
II
nn
50 < U  600 V
50 < U  1 000 V 50 < U  1 000 V
napětí
vysokého
A
vn
0,6 < U  30 kV
1,0 < U < 52 kV
1,0 < U < 2 kV
napětí
velmi
B
vvn
vysokého
30  U < 171 kV 52  U < 300 kV 52  U < 300 kV
napětí
zvlášť
C
zvn
vysokého
300  U  800 kV
napětí
ultra
800 kV < U
D
uvn
vysokého
napětí
Poznámka: U stejnosměrných elektrických zařízení jsou hraniční hodnoty mezi malým a
nízkým napětím 120 V a mezi nízkým a vysokým napětím 1 500 V.
Kategorie napětí, bezpečná napětí
Malé napětí (ELV)
střídavé
Nízké napětí (LV)
50V
0
Malé napětí (ELV)
stejnosměrné
0
1000V
Nízké napětí (LV)
120V
Vysoké napětí (HV)
Vysoké napětí (HV)
1500V
SELV
střídavé
0
stejnosměrné
25V
SELV
0
60V
malé bezpečné napětí (SELV)
Živá a neživá část elektrického zařízení
Živá část – vodivá část elektrického zařízení určená k vedení proudu
Neživá část – vodivá část elektrického zařízení určená k jinému účelu než
k vedení proudu
Základní izolace – určená k izolace živých částí
Přídavná izolace – určená k izolaci neživých částí
Třídění elektrických zařízení
podle nebezpečí úrazu elektrickým proudem:
Silnoproudá zařízení
Slaboproudá zařízení
Základní pojmy a definice
Živá část
Neživá část
Dotykové napětí
Dotykový proud
Základní izolace
Přídavná izolace
Dvojitá izolace
Zesílená izolace
Ochranné pospojování
Pospojování slouží k vyrovnání potenciálů
Důvody vyrovnání potenciálů (komplexní přístup):
• ochrana před úrazem elektrickým proudem
• ochrana před přepětími
• ochrana před rušivými vlivy jiných elektrických zařízení
Pospojování zajišťuje uvedení neživých částí EZ i cizích vodivých částí na
společný potenciál. V bezporuchovém stavu je tento potenciál blízký potenciálu
vzdálené země - považuje se za nulový.V případě poruchy izolace zajišťuje i
uzavření smyčky poruchového proudu, který způsobí odpojení obvodu, kde
došlo k poruše
Výpočet impedance základní izolace
Hodnota impedance základní izolace se určí ze vztahu, kde v čitateli je
maximální hodnota nízkého napětí a ve jmenovateli je hodnota proudu
na prahu reakce (vnímání):
ZZ 
U max
1000

 2.106   2 M
3
IR
0,5.10
Požadovaná impedance přídavné izolace je:
Z P  5M
Požadovaná impedance zesílené izolace je:
Z Zes  7 M
Tyto hodnoty se uplatňují hlavně u třídy ochrany elektrických předmětů
Meze bezpečných malých napětí živých částí
A. Při obsluze možný přímý dotyk se živou částí
Prostory
Normální i nebezpečné
Zvlášť nebezpečné
Bezpečné malé napětí živých částí (V)
střídavé
stejnosměrné
25
60
-
B. Při obsluze možný pouze dotyk s krytem, izolovaným od živých částí
Prostory
Normální i nebezpečné
Zvlášť nebezpečné
Bezpečné malé napětí živých částí (V)
střídavé
stejnosměrné
50
120
12
25
Mezní hodnoty dotykového napětí na neživých částech
A. Působícího trvale
Prostory
Normální i nebezpečné
Zvlášť nebezpečné
Dovolené meze dotykového napětí (V)
střídavé
stejnosměrné
25
60
-
B. Působícího krátkodobě (v době, kdy je zařízení v poruše)
Prostory
Normální i nebezpečné
Zvlášť nebezpečné
Dovolené meze dotykového napětí (V)
střídavé
stejnosměrné
50
120
12
25
Elektrický předmět třídy ochrany I
Neživá část elektrického předmětu
Ochranná svorka
Základní izolace
PE
L
N
Soustava ochranného
pospojování
Živé části
Uspořádání izolací na elektrickém předmětu třídy ochrany II
Legenda:
(1) základní izolace, (2) vnitřní kovová část, (3) přídavná izolace,
(4) vnější kovová část a (5) zesílená izolace
TAB.16.2 Třídy ochran elektrických a elektronických předmětů
Třídy ochrany
0
I
II
III
Přídavná
Žádné
Opatřeno
izolace a žádné
Konstruováno pro
prostředky pro prostředky pro
Základní
prostředky pro
napájení ze zdroje
připojení
připojení
charakteristiky
připojení
SELV
ochranného
ochranného
předmětu
ochranného
vodiče PE
vodiče PE
vodiče PE
Opatření
Spojení
Nejsou
Připojení ke zdroji
k zajištění
Pouze okolím s ochranným
potřebná
SELV
bezpečnosti
vodičem PE
Grafická
značka
Použití
v instalacích
-
Není v ČR
povolena
S ochranným
vodičem PE
nebo
s vodičem
PEN
Všeobecné
použití
Všeobecné použití
Třída
ochrany
0*)
I
II
III
Legenda:
*)
Prostředky ochrany
předmětů
instalace
Základní ochrana
Ochrana při poruše
Nevodivé prostory
Ochrana oddělením
Základní izolace
obvodů (pouze jedno
zařízení)
Ochranné
Ochrana automatickým
Základní izolace
pospojování
odpojením
Základní izolace
Přídavná izolace
Zesílená izolace nebo ekvivalentní
konstrukční řešení
Ochranné oddělení
Omezení výše napětí
obvodů SELV a PELV
Třída ochrany 0 není podle Elektrotechnických předpisů a ČSN v ČR
dovolena.
Popis a požadavky jsou zde uvedeny pouze z důvodů její identifikace.
TAB.16.3 Nejobvyklejší kombinace prostředků ochran před dotykem
neživých částí
Třída
ochrany
0*)
I
II
III
Legenda:
*)
Prostředky ochrany
předmětů
instalace
Základní ochrana
Ochrana při poruše
Nevodivé prostory
Ochrana oddělením
Základní izolace
obvodů (pouze jedno
zařízení)
Ochranné
Ochrana automatickým
Základní izolace
pospojování
odpojením
Základní izolace
Přídavná izolace
Zesílená izolace nebo ekvivalentní
konstrukční řešení
Ochranné oddělení
Omezení výše napětí
obvodů SELV a PELV
Třída ochrany 0 není podle Elektrotechnických předpisů a ČSN v ČR
dovolena.
Popis a požadavky jsou zde uvedeny pouze z důvodů její identifikace.
TAB.16.3 Nejobvyklejší kombinace prostředků ochran před dotykem
neživých částí
Základní bezpečnostní parametry informační techniky
Charakteristika zařízení informační techniky:
většina zařízení je třídy ochrany I, některá zařízení jsou třídy
ochrany II, resp. III
na samotném zařízení je často umístěna zásuvka pro připojení
dalšího spotřebiče třídy ochrany I
síťové části zařízení (zdrojové jednotky) jsou většinou tvořeny
kompaktními jednotkami třídy ochrany I
tyto jednotky slouží jako zdroje SELV pro napájení dalších částí
zařízení
jednotlivá zařízení jsou uvnitř i navzájem propojena množstvím
(většinou stíněných) datových spojení, znemožňujících přesné
změření odporu ochranného vodiče RPE
vnitřní izolace jsou často dimenzovány pouze na jmenovitá napětí
(hrozí případná ztráta dat) a proto je nevhodné provádět měření
izolačního odporu RISO (napětím 500 V)
První pomoc při úrazu elektrickým proudem
Postup záchranných prací
První pomoc:
- technická
- zdravotnická
Technická první pomoc – vyproštění postiženého z dosahu proudu
- vypnutí přívodu elektrického proudu
- odtažení postiženého z dosahu proudu
- odsunutí zdroje úrazu z dosahu postiženého
- přerušení přívodu elektrického proudu
Zdravotnická první pomoc – důležité fáze
- vyšetření zdravotního stavu
- poskytování první pomoci – neodkladná resuscitace
- přivolání odborné zdravotnické pomoci
- transport
- vyšetření a odstranění příčin úrazu
Vyhodnocení stavu základních životních funkcí
Základní
životní
funkce
Dýchání
Krevní
oběh
Stav
vědomí
Příznak
Hodnocení stavu základních životních funkcí
- dýchání je dostatečné
proudění vzduchu ústy,
- nedostatečné
nosem, pohyb hrudníku
- zástava dechu
- tep je hmatný
tep na krční tepně
- hmatný, ale slabý
- nehmatný - zástava oběhu
- uvědomuje si svůj stav - vědomí je zachováno
reakce na oslovení,
- je zmatený – povrchní bezvědomí
slovní kontakt
- nereaguje - hluboké bezvědomí
Neodkladná resuscitace
- uvolnění dýchacích cest a udržení jejich
průchodnosti
- umělé dýchání z plic do plic
- nepřímá srdeční masáž
Protišoková opatření
- ticho
- teplo
- tekutiny
- tišení bolesti
- transport
- protišoková poloha
Automatický externí defibrilátor (AED)
Základní charakteristika přístroje:
•zjistí přítomnost arytmie
•sám zvolí vhodný okamžik k defibrilaci
•vydává pokyny pro zachránce
•po nalepení elektrod a vyhodnoceném měření bezpečně vyšle defibrilační výboj
•AED analyzuje srdeční rytmus
•moderní verze AED mají další funkce – řízení masáže srdce
Pásma pravděpodobnosti úspěšné defibrilace
Úspěšnost
defibrilace
1 – 3 minuty
90%
90 – 70 %
80%
3 – 10 minut
70%
70 – 10 %
60%
50%
10 – 12 minut
40%
10 – 0 %
30%
20%
10%
0 1
2
3 4
5
6 7
8 9 10 11 12
čas (minuty)
Členění první pomoci při úrazu elektrickým proudem rozšířené o AED
(zjednodušené schéma)
Základní první pomoc
Technická první pomoc
Protišoková opatření
Resuscitace KPR
Masáž srdce
Přivolání odborné pomoci
Automatická defibrilace AED
Umělé dýchání
2
U / Uef
VL1- VL2
VL1
nom
1,5
VL2
VL3
1
0,5
0
0
5
10
15
20
25
30
35
-0,5
-1
-1,5
-2
1 st period
2 nd period
t [ms]
40
Označení svorek elektrických předmětů pro připojování některých vybraných
vodičů a označení konců těchto vybraných vodičů
Vybraný vodič
Písmenno - číslicové označení
SVOREK
KONCŮ
ELEKTRICKÝCH Pozn. VYBRANÝCH
PŘEDMĚTŮ
VODIČŮ
Vodič střídavé
rozvodné soustavy:
fáze 1
fáze 2
fáze 3
střední vodič
U
V
W
N
L1
L2
L3
N
Vodič stejnosměrné
rozvodné soustavy:
kladný pól
záporný pól
střední vodič
C
D
M
L+
LM
Ochranný vodič
Vodič PEN
PE
-
PE
PEN
Pozn.
Značení izolovaných vodičů a žil kabelů barvami
VODIČ, ŽÍLA
fázový nebo krajní
ochranný, PEN
střední
POZNÁVACÍ BARVA
černá, hnědá, šedá
zelená/žlutá
světlemodrá
Obr. 4.9 Příklad použití písmenno-číslicového označení vodičů a svorek
elektrického zařízení
Vnější vlivy, prostory a prostředí
Třídění vnějších vlivů (XY Z)
- kategorie vnějšího vlivu (prostředí, využití objektu,
konstrukce budovy)
- povaha vnějšího vlivu
- intenzita působení vlivu (třída)
Členění prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým
proudem
- prostory normální
- prostory nebezpečné
- prostory zvláště nebezpečné
electrical equipment
and installations
time
climate
atmospheric condition
plus
daily and seasonal alterations
(influence of time)
time
daily
alterations
seasonal
alterations
air temperature
air pressure
air movement
solar radiation
flora
fauna
water
ice
precipitation
rain
snow
hail
fog
dew
sand
dust
electrical fields
lightning
thunderstorms
atmosphere
combination of:
dry air
water vapour
dust
corrosive components
external influences
(environmental conditions)
natural and technical influences
indoor and outdoor influences
movement
vibration
temperature and humidity
change of temperature
magnetic fields
Třídění prostředí podle vnějších vlivů
Jednotlivé pozice v označení
prostředí vyjadřují
kategorie
vlivu
povaha
vlivu
třída
vlivu
X
Y
Z
směr
druh
upřesnění
vlivu
Příklad
A
D
směr
druh
z okolí na EZ
voda
4
upřesnění
stříká všemi směry
Všeobecná kategorie vnějšího vlivu
EZ
A
nepříznivé vlivy působí směrem od okolí na
elektrické zařízení
EZ
B
elektrické zařízení působí nepříznivě na své
okolí
C
EZ
vzájemně nepříznivé ovlivňování elektrického
zařízení a jeho okolí
A
A
směr
druh
z okolí na EZ
vliv teploty okolí
A
A
1
-60 až +5°C
A
A
5
+5 až +40°C
A
A
2
-40 až +5°C
A
A
6
+5 až +60°C
A
A
3
-25 až +5°C
A
A
7
-25 až +55°C
A
A
4
-5 až +40°C
A
A
8
-50 až +40°C
B
A
směr
druh
z EZ na okolí
mentální a odborné schopnosti osob
B
A
1
osoby se všeobecnou bezpečnostní osvětou,
laici
B
A
2
děti vyžadující dohled dospělých
B
A
3
invalidé, nemocní, staré osoby
B
A
4
poučené osoby
B
A
5
znalé osoby
Stupně elektrotechnické kvalifikace
Kvalifikace
Předpoklady
Ověřování způsobilosti
§
Pracovníci
Vzdělání Praxe Bez komise V komisi Oznámení
3 seznámení
----ANO
----4 poučení
----ANO
----5 znalí
ANO
----ANO
--6 samostatná činnost
ANO
ANO
--ANO
--7 pro řízení činnosti
ANO
ANO
--ANO
ANO
8 pro řízení provozu
ANO
ANO
--ANO
ANO
9 revizní technici
ANO
ANO
dle předpisů orgánů dozoru
10 projektanti
ANO
ANO
--ANO
ANO
Lhůta
dle ZP
dle org.
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
ELEKTROTECHNICKÁ
způsob provádění
KVALIFIKACE
odborně řízená
Druhy činností
obsluha
práce
samostatná
jednoduchá
3
složitá
4
odborně řídicí
bez napětí
4
6
7
v blízkosti napětí
4
6
7
pod napětím
5
3
6
7+8
výchozí
9
9+7
pravidelná
9
9+7
10
10
revize
projektování
B
E
směr
druh
z EZ na okolí
hořlavost, resp. výbušnost látek v blízkosti EZ
B
E
1
bez významného nebezpečí
B
E
1
2
nebezpečí požáru hořlavých látek
B
E
3
nebezpečí výbuchu
B
E
4
nebezpečí kontaminace od EZ
C
A
směr
druh
působení objektu na
vzájemné vlivy EZ a okolí
hořlavost stavebních materiálů ve
vztahu k elektrické instalaci
C
A
1
nehořlavé stavby (zděné, panelové)
C
A
2
hořlavé stavby(roubené, z dřevěných
polotovarů)
C
B
směr
druh
působení objektu na
vzájemné vlivy EZ a okolí
vliv konstrukce objektu na
elektrickou instalaci
C
B
1
zanedbatelné nebezpečí
C
B
2
šíření ohně (výškové budovy, komínový efekt)
C
B
3
posun (dilatace objektů, nestabilní půda)
poddajné nebo nestabilní stavby
C
B
4
(stany, krátkodobě sestavené objekty)
IP
2
3
C
H
Skladba IP kódu: (např. IP 2 3 C H)
Písmena kódu (International Protection = mezinárodní ochrana)
První charakteristická číslice (číslice od 0 do 6, nebo písmeno X)
Vyjadřuje - stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí
- stupeň ochrany zařízení před vniknutím cizích těles
Druhá charakteristická číslice (číslice od 0 do 8, nebo písmeno X)
Vyjadřuje - stupeň ochrany proti vniknutí vody s nebezpečnými účinky
Přídavné písmeno (nepovinné) (písmena A, B, C, D)
Vyjadřuje - skutečný stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí
Doplňkové písmeno (nepovinné) (písmena H, M, S, W)
Vyjadřuje - doplňkovou informaci o zařízení
Stupeň ochrany krytem - přehled
Druhy sítí
podle způsobu uzemnění jsou označeny písmenovým kódem, kde
prvé písmeno
T
I
vyjadřuje vztah sítě a uzemnění:
bezprostřední spojení jednoho bodu sítě se zemí,
oddělení všech živých částí od země, nebo spojení
jednoho bodu sítě se zemí přes velkou impedanci,
druhé písmeno vyjadřuje vztah uzemnění a neživých částí
v rozvodu:
T
N
další písmena
S
C
přímé spojení neživých částí se zemí,
přímé spojení neživých částí s uzemněným bodem
sítě, kterým je obvykle střed, resp. uzel zdroje
(nebo uzemněný fázový vodič),
mohou vyjadřovat uspořádání ochranných a středních
vodičů:
funkce ochranného vodiče je zajišťována vodičem
vedeným odděleně od středního (nebo uzemněného
fázového) vodiče,
funkce ochranného a středního vodiče je sloučena do
jediného vodiče (do vodiče PEN).
Sekundární vinutí transformátoru 22kV/0,4kV
Transformátor 22kV/0,4kV
Síť TN-S. Trojfázová síť s přímo uzemněným uzlem zdroje (1) a se
samostatnými vodiči – ochranným (PE) a středním (N). Ochranný
vodič je přizemněn (2). K síti jsou pevně připojeny spotřebiče třídy
ochrany I - trojfázové (a,b) a jednofázový (c)
Síť TN-C. Trojfázová síť s přímo uzemněným uzlem
zdroje (1) a s kombinovaným vodičem ochranným a středním
– s vodičem PEN. Vodič PEN je přizemněn (2). K síti jsou
pevně připojeny spotřebiče třídy ochrany I - trojfázové (a,b) a
jednofázový (c)
Síť TN-C-S. Trojfázová síť s přímo uzemněným uzlem zdroje,
v první části sítě plní vodič PEN současně funkci ochranného i
středního vodiče, ve druhé části je vodič PEN rozdělen na
ochranný (PE) a střední (N) vodič. Ochranný vodič (2), místo
rozdělení vodiče PEN (3) i vodič PEN mohou být přizemněny.
Třída I
NEDOVOLENÉ
Třída I
Třída II
Povolené pouze ve stávajících
zařízeních dle ČSN 34 1010
Třída I
Třída II
Předepsané pro nová zařízení dle
ČSN 33 2000-4-41
Obr. 5.5 Připojování jednofázových spotřebičů pohyblivými přívody a
zásuvkami k sítím TN-C (a,b,c) a TN-S (d,e)
Obr. 5.7 Síť TT. Trojfázová síť s přímo uzemněným uzlem zdroje
s vyvedeným středním vodičem (N) - pro připojení spotřebiče (c)
nemusí být střední vodič vyveden. Neživé části trojfázových (a,c) i
jednofázového (b) spotřebiče mají samostatné ochranné uzemnění
Síť TT. Trojfázová síť s přímo uzemněným uzlem s vyvedeným
středním vodičem (N) - pro připojení spotřebiče (b) nemusí být
střední vodič vyveden. Pro připojení neživých částí několika
(skupiny) spotřebičů je instalován samostatně uzemněný skupinový
ochranný vodič PE
Síť IT. Trojfázová síť s izolovaným, (nebo přes velkou impedanci
uzemněným), uzlem zdroje. Pro pevné připojení trojfázových
spotřebičů musí (a) nebo nemusí být (b) vyveden střední vodič N. Neživé části
spotřebičů jsou spojeny se zemí samostatným ochranným uzemněním (4)
Download

Přednáška č.1 - Bezpečnostní předměty na FEL ČVUT