R
PROJEKCE A VÝROBA
ÈÍSLICOVÝCH REGULÁTORÙ
Regulátor pro øízení kotlù
G-406-P03
s ventilátorem
POUITÍ
G-406-P03 je øídící jednotkou urèenou k øízení kotlù ÚT s
ventilátorem, pro spalování pevných paliv. Udruje teplotu
vody a øídí spalovací proces v kotli tak, aby nedošlo k jeho
vyhasnutí.
Øídící jednotka G-406-P03 je pøizpùsobená pro montá na
montání lištu DIN TS-35 v pouzdøe na horní stranì kotle,
pøípadnì pomocí drákù jí lze montovat na èelní stranì
kotle. G-406-P03 umoòuje pøipojení dalšího èerpadla pro
ohøev TUV v bojleru.
Regulátor G-406-P03 je pøizpùsoben pro spolupráci s
venkovními regulátory (G-450 firmy GECO), umoòujícími
øízení práce kotle v celodenním, pøípadnì celotýdenním
cyklu.
VLASTNOSTI
moderní provedení jednotky
jednoduchý a pøehledný zpùsob programování a obsluhy
dvoudílná konstrukce (provádìcí modul + displej)
monost pøímého napojení zaøízení s pracovním napìtím 230V
øízení ohøevu TUV (umoòuje pøipojení èerpadla TUV, pøíp.smìšovacího èerpadla)
plynulá regulace otáèek ventilátoru
mìøení teploty výstupní vody z kotle
signalizace stavu práce regulátoru
zvuková signalizace poruch
zapamatování stavu práce a nastavení všech hodnot regulátoru pøi zániku
napájecího napìtí
monost spolupráce s venkovním èidlem
monost spolupráce s jakýmkoliv pokojovým termostatem
TECHNICKÉ ÚDAJE
Výstup
TRIAK/Pøedávaè
Doporuèené trvalé zatíení
P1 Èerpadlo TUV
16A
4A
1HP
750W
P2 Obìh. èerpadlo ÚT
16A
4A
1HP
750W
P3 Ventilátor
16A
3A
-
600W
Pracovní napìtí
Teplota
Vlhkost
Stupeò el. ochrany
Typ èidel:
P.P.U.H. “GECO” Sp. z o.o.
ul. Zarzecze 112A
30-134 Kraków, Polska
230V
+5°C a + 40°C
20% ÷ 80% RH
IP 65 od èelní strany øídícího panelu
NTC: rozsah 20°C - 100°C
Tel. +48 (12) 636 98 11, 636 12 90, +48 (602) PPGECO
fax. +48 (12) 636 20 02
e-mail: [email protected],
http://www.geco.pl
Popis regulátoru
Schéma pøipojení
Smìšovací
èerpadlo/
TUV (monost)
Obìhové
èerpadlo ÚT
Pøíkon
220-230 V
Regulátor (øídící jednotka) G-406-P03 byl vyvinut pro kotle
ústøedního topení s ventilátorem. Øídí spalovací proces v kotli
bez ohledu na druh paliva.
Ventilátor
V zájmu zajištìní optimální práce regulátoru s kotlem byl
regulátor G-406-P03 vybaven dvìma druhy nastavitelných
parametrù jak pro výrobce tak pro uivatele kotle:
P1 P2
N
N
N
N
W O O
L
N
I. Parametry pro uivatele pøístupné uivateli
R
Model: G-406-M02340T-P03
S.è.:0267
Para
metr
Pojistka WTA 5x20 3.15A
Øízení
PPUH GECO Sp. Z o.o.
30-134 Kraków ul. Zarzecze 112A
tel. +48 (12) 6369811 fax 6362002
www.geco.pl e-mail:[email protected]
1
Imax = 10A
P1 - Porucha/Smìš. èerp. 4A
P2 - Obìhové èerpadlo
4A
P3 - Ventilátor
3A
O-O Omezovaè teploty
1-1
2-2
3-3
Dat. výr.: 09-02
Spoj datového
kabelu
Un = 220-230 VAC
1
Tepl. èidlo výst. vody
Tepl. èidlo vstup. vody
Termostat
2
2
Popis parametru
U0
Teplota urèená na kotli
U1
Stupeò práce ventilátoru
Rozsah
zmìn
Nastavení
výrobcem
Nastavuje
výrobce
450C
1÷10
5
3
3
II. Servisní parametry pøístupné výrobci kotle
Para
metr
Popis parametru
Rozsah
zmìn
Nastavení
výrobcem
C0
Doba postoje ventilátoru mezi
náfuky v udrovací dobì
1÷30
min
5 min
Schéma zapojení TUV
C1
Doba provozu ventilátoru
(doba náfuku)
1÷120 vt.
5 vt.
Výstup
TUV
C2
Interval zapojení ob. èerpadla
na 30vt. v dobì blokády
pokojovým termostatem. Pokud
c2=0 èerpadlo se nezapojí
0÷60
0(neakt.)
C3
Doba, co kterou regulátor zvìtší
provoz ventilátoru o 1 pøi
softstartu
1÷20 vt.
6 vt.
C4
Vyèkávací doba na zvýšení
teploty, pøi ní regulátor zkouší,
zda páleništì není vyhaslé
0÷250
min
5 min
C5
Doba po jejím uplynutí se
poruchový signál odpojí na
trvalo. Pokud c5=0, signál se
na trvalo neodpojí.
0÷99
0(neakt.)
C6
Nastavení dalšího èerpadla
0 ádné
1 smìšovací èerpadlo
2 èerpadlo TUV
0÷2
0
D0
Min. teplota na kotli
25÷80°C
40°C
D1
Max. teplota na kotli
55÷90°C
80°C
D2
Teplota zapojení èerpadla ÚT
15÷50°C
40°C
D3
Spodní teplotní hysteréza
1÷10°C
1°C
D4
Min. otáèky ventilátoru
50÷99
50
D5
Max. otáèky ventilátoru
100÷255
180
D6
Teplota zapojení smìš.
èerpadla, nebo èerpadla TUV
35÷55°C
40°C
Omezovaè
teploty
Teplotní èidlo
výstupní vody
Teplotní èidlo vody
v bojleru (monost)
Pøívod vody
do ÚT
Zpìtná
vìtev ÚT
2
2
2
3
1
4
Pokojový
termostat
TUV
4a
5
5
2
2
11
10
8
9
7
2
2
6
Pøívod
studené
vody
2
1.Redukèní ventil
2.Kulový ventil
3.Zpìtný ventil
4.Obìné èerpadlo ÚT
4a. Èerpadlo TUV
5.Filtr
6.Ventilátor kotle
7. Bezp. ventil bojleru
8. Tepl. èidlo TUV regulátoru
G-406-P03
9. Tepl. èidlo ÚT regulátoru
G-406-P03
10. Elektr. ohøívaè bojleru
11. Tepl. èidlo el. ohøívaèe
Sestava obsahuje
I. Základní vybavení:
1.Funkèní modul G-406-M02340T-P03
2.Øídící panel G-406-P03 (displej)
3.Spojovací datový kabel
4.Teplotní èidlo výstupní vody CZT-CZ-OD-xxx
5.Zaústìní èidla
II. Dodateèné vybavení:
1.Kovové puzdro
2.Teplotní èidlo TUV
3.Omezovaè teploty
4.Zaústìní èidla
5. Pøívodní kabel
Dealer
Download

Nota Katalogowa G-406-P03_w01