Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik
na řece Odře (úsek Jakubčovice – Odry)
POVODÍ ODRY
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
ODRA – POD-6 - Ř. KM 77.8 – 85.858
BŘEZEN 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik
na řece Odře (úsek Jakubčovice – Odry)
POVODÍ ODRY
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
ODRA – POD-6 - Ř. KM 77.8 – 85.858
Pořizovatel:
ADRESA
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 49
Ostrava, PSČ 701 26
Zhotovitel:
ADRESA
Doc. Ing. Aleš Havlík, CAc. - Revital
Suchý vršek 13
Praha 5, PSČ 158.00
V PRAZE, BŘEZEN 2013
Obsah
1
2
Základní údaje............................................................................................................................................... 4
1.1
Seznam zkratek a symbolů ....................................................................................................................... 4
1.2
Identifikační údaje ..................................................................................................................................... 4
1.3
Řešitelský tým ........................................................................................................................................... 5
1.4
Předmět plnění.......................................................................................................................................... 5
1.5
Cíle předkládané dokumentace................................................................................................................. 5
1.6
Základní principy zpracování..................................................................................................................... 6
1.7
Právní rámec............................................................................................................................................. 6
1.8
Základní pojmy.......................................................................................................................................... 7
1.9
Seznam literatury ...................................................................................................................................... 7
Popis řešeného území.................................................................................................................................. 8
2.1
Vztah ke správnímu členění ČR................................................................................................................ 8
2.2
Hydrologická charakteristika ..................................................................................................................... 8
3
Územní rozdělení projektu ........................................................................................................................... 9
4
Členění projektu.......................................................................................................................................... 10
4.1
Schéma členění tištěné verze ................................................................................................................. 10
Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře, úsek Jakubčovice - Odry
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
1
Základní údaje
Účelem zpracování kapitoly 1 Základní údaje jako celku je shrnout všechny důležité informace vztahující se
k řešenému území v rámci projektu zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik.
1.1
Seznam zkratek a symbolů
Zkratka
AZZU
ČSÚ
ČUZK
FESWMS
IDVT CEVT
MŽP
SMS
TPE
1.2
Tabulka 1 – Seznam zkratek a symbolů
Vysvětlení
Aktivní zóna záplavového území
Český statistický úřad
Český úřad zeměměřičský a katastrální
Finite element surface-water modeling system
Identifikátor vodního toku podle Centrální evidence vodních toků
Ministerstvo Životního prostředí
Surface-water modeling system
Technicko provozní evidence
Identifikační údaje
Název projektu:
Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na dílčích úsecích řek Morávce, Lučině, Podolském potoce,
Moravice a Odře
Pořizovatel:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 49
Ostrava, PSČ 701 26
Kontaktní osoby:
Ing. Břetislav Tureček, tel. 596 657 266, [email protected]
Ing. Jiří Biksadský, tel. 596 657 274, [email protected]
Zhotovitel:
Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. - Revital
Suchý vršek 13
158 00 Praha 5
Kontaktní osoby:
Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc., tel. 224 354 338
4
březen 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře, úsek Jakubčovice - Odry
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
1.3
Řešitelský tým
Tabulka 2 - Řešitelský tým
Funkce v rámci
projektu
Hlavní inženýr projektu,
hydrotechnické výpočty,
zpracování zpráv
Příprava geodetických
dat pro 2D model,
zpracování map.
Digitalizace územního
plánu
1.4
Jméno a příjmení
Společnost
Doc. Ing. Aleš Havlík,
CSc.
Revital
RNDr. Běla H
Revital
Ing. arch. Zuzana
Havlíková
Revital
ID Úseku/Kapitola/ř. km
Předmět plnění
Dílčím předmětem smlouvy [02] je vypracování Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře
v úseku Jakubčovice – Odry (silniční most D47). Studie byla rozdělena do 2 etap, kde první etapa [03] týkající se
pořízení podkladů byla pořizovateli předána v září 2011. Předmětem plnění druhé etapy je zpracování studie
zájmového úseku toku splňující požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES. Postupováno
bylo dle zákonů, vyhlášek a metodických pokynů platných v době podpisu smlouvy o dílo a těch, které vstoupily
v platnost v době zpracování studie. Z důvodu stále probíhající aktualizace těchto dokumentů byly
s pořizovatelem elektronicky potvrzeny výchozí vyhlášky a metodiky pro stanovení povodňového ohrožení a rizik
k datu 17. 7. 2012. Zpracovatelem byl zajištěn u odborného subjektu posudek hydraulických výpočtů. Dále studie
zohledňuje realizovaná a navrhovaná protipovodňová opatření v rámci povodí.
Výstupem studie jsou:
1.5
•
Mapy povodňového nebezpečí s uvedením rozsahu povodně, průběhu hladin, hloubek a rychlosti
proudu vody, které byly stanoveny 2D matematickým hydraulickým modelem pro scénáře Q5, Q20, Q100
a Q500.
•
Mapy povodňového ohrožení a mapy povodňových rizik s vyznačením druhu hospodářské činnosti
postižené oblasti; zařízení uvedených v příloze I směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci
a omezení znečištění, které může v případě zaplavení způsobit znečištění; potenciálně zasažených
chráněných oblastí uvedených v příloze IV směrnice 2000/60/ES; dalších informací, jako je například
určení oblastí, kde může docházet k povodním s vysokým obsahem unášených sedimentů.
•
Ideový návrh případných protipovodňových opatření s jejich vyznačením v situaci a se stanovením
orientačních nákladů k jejich realizaci; posouzení všech objektů na toku; stanovení potenciálních škod
spočívající v kvantitativním vyjádření povodňového rizika dle Metodiky [04] MŽP z roku 2012 pro tvorbu
map povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Porovnání nákladů a přínosů případných
protipovodňových opatření.
•
Výstupy do centrálního datového skladu.
Cíle předkládané dokumentace
Cílem předkládané dokumentace je vytvoření map povodňového nebezpečí a povodňových rizik.
Na mapách nebezpečí bude zobrazeno prostorové rozdělení charakteristik průběhu povodně pro scénáře
nebezpečí (kulminační průtoky Q5, Q20, Q100, Q500). Jedná se o rozsahy rozlivů, hloubky zaplavení a rychlosti
proudící vody.
5
březen 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře, úsek Jakubčovice - Odry
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Mapy povodňového rizika kombinují údaje o ohrožení s informacemi o zranitelnosti objektů v exponovaném
území. Na základě zranitelnosti, tj. dostupných informací o využití území, jsou vymezeny třídy ploch, kterým jsou
přiřazeny hodnoty tzv. maximálně přijatelného rizika. V mapách rizika jsou zvýrazněny ty využívané plochy, na
kterých je překročen limit maximálně přijatelného rizika. Uvnitř každé takové plochy jsou vyznačeny dosažené
hodnoty ohrožení v uvedené barevné škále. Takto identifikovaná území představují exponované plochy při
projevu daného scénáře povodňového nebezpečí a odpovídající míře zranitelnosti území.
Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik budou sloužit pro zpracování Plánu pro zvládání
povodňových rizik, jehož cílem je snížit nepříznivé účinky na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví
a hospodářskou činnost, které souvisejí s povodněmi.
1.6
Základní principy zpracování
Principy zpracování vycházejí z Metodiky tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (Věstník
MŽP, březen 2012).
Mezi základní pojmy, které uvozují jednotlivé pracovní fáze zpracování map povodňového nebezpečí
a povodňových rizik, patří:
•
Povodňové nebezpečí, jehož důsledkem jsou povodňové rozlivy i další dynamické změny podmínek
v inundačních územích a které jsou výrazem stochastického charakteru tohoto extrémního
hydrologického jevu.
• Zranitelnost území, která se projevuje náchylností objektů nebo zařízení ke škodám v důsledku malé
odolnosti vůči extrémnímu zatížení povodně a v důsledku tzv. expozice, kterou se rozumí doba, během
níž jsou lidé i objekty vystaveni povodňovému nebezpečí.
• Povodňové riziko, vyjádřené nejčastěji mírou pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu. Vzniká
v důsledku spřažení povodňového nebezpečí, zranitelnosti a expozice.
Zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik se tedy zaměřuje na stanovení míry povodňových
rizik v záplavových územích. Na mapách povodňových rizik se vyznačí potenciální nepříznivé následky spojené
s povodněmi podle scénářů a vyjádřené podle:
• Druhu hospodářské činnosti potenciálně postižené oblasti.
• Zařízení, která mohou v případě zaplavení způsobit havarijní znečištění, a potenciálně zasažených
chráněných oblastí.
• Dalších informací, které členský stát považuje za užitečné.
1.7
Právní rámec
Hlavní právní předpisy, ze kterých projekt zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik
vychází, jsou:
•
•
•
•
•
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování
a zvládání povodňových rizik.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost
Společenství v oblasti vodní politiky.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška č. 24/2011 Sb., ze dne 2. února 2011 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových
rizik.
Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí.
6
březen 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře, úsek Jakubčovice - Odry
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
1.8
Základní pojmy
Základní pojmy jsou uvedeny v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (Věstník MŽP,
březen 2012), konkrétně v kapitole 3, Seznam zkratek a vymezení pojmů.
1.9
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
Seznam literatury
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na dílčích úsecích řek Morávce, Lučině, Podolském
potoce, Moravice a Odře, zadavatel: Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava 1. Ostrava, 2010.
Smlouva o dílo uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
a v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách mezi Povodí Odry, státní podnik
a Doc. Ing. Alešem Havlíkem, CSc. Číslo smlouvy objednatele B 0060/10. Prosinec 2010.
Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na dílčích úsecích řek Morávce, Lučině, Podolském
potoce, Moravice a Odře. Podkladová část. Revital, září 2012.
Metodika tvorby map povodňových nebezpečí a povodňových rizik. Ministerstvo životního prostředí,
březen 2012.
Atlas hlavních vodních toků povodí Odry. http://www.pod.cz/atlas_toku/olse.html#charaktertoku (ověřený
přístup 20. 3. 2013).
7
březen 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře, úsek Jakubčovice - Odry
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
2
Popis řešeného území
2.1
Vztah ke správnímu členění ČR
Olše protéká v řešeném úseku městem Odry, mimo jiné jeho součástí zvanou Loučky.
Tabulka 3 – vztah ke správnímu členění ČR
Úsek (od – do)
Tok
ID úseku
Dotčené kraje
Dotčené obce s rozšířenou působností
Moravskoslezský
Odry
(ř. km dle TPE)
Odra
10100012
77.8 - 85.838
Obrázek 1 – Přehledná mapa řešeného území
V řešeném území se přímo nenachází žádná chráněná oblast uvedená v příloze IV odst. 1 písm. i), iii) a v)
směrnice 2000/60/ES.
2.2
Základní charakteristika toku
Řeka Odra pramení v Oderských Vrších v nadmořské výšce 633 m n.m., odtud odtéká jihovýchodním směrem a
po asi 55 km se její trasa u obce Bernartice n/O vstupem do Moravské Brány pravoúhle láme směrem k
severovýchodu. Od toho lomu hlavní linie trasy teče směrem k Ostravské pánvi a ke státním hranicím s Polskou
republikou. Zde řeka tvoří státní hranice přibližně na délce 8 km a území ČR opouští pod Bohumínem u Kopytova
pod soutokem s Olší v nadmořské výšce 190 m n. m.
8
březen 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře, úsek Jakubčovice - Odry
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Odra má na území České republiky délku 131,7 km, zbývající délka přes Polskou republiku až po ústí do
Baltského moře činí 734 km. Odshora od soutoku s Budišovkou (v km 97,4) po ústí Olše je Odra ve správě
státního podniku Povodí Odry, horní trať až k prameni (km 97,4 - 127,8) spadá do Vojenského újezdu Libavá.
Horní téměř polovina úseku nad soutokem s Luhou (km 72,2) protéká stabilnějším prostředím krystalinika České
vysočiny, od Luhy po vodě až po Olši, kde území ČR opouští, je její niva přirozeným rozhraním mezi
orografickým celkem České vysočiny na severozápadě a územím oblasti Karpat na jihovýchodě. Pod ústím Luhy
má Odra nížinný charakter s rozšiřující se údolní nivou, sklony dna řeky se zde pohybují mezi 0,8 - 2‰.
Průměrný sklon dna koryta je v úseku Jakubčovice – Odry 4.5 ‰. Průměrná velikost zrnitosti splaveninového
materiálu v jejím korytě je v rozmezí 20 - 25 mm. Nad Luhou je průměrná velikost splavenin až k 80 mm, v dolní
části toku na našem území klesá k hodnotám v rozmezí 20 - 25 mm.
Tabulka 4 – Základní hydrologická charakteristika toků
Tok
Odra
3
IDVT dle
CEVT
10100012
ČHP
Délka toku
Plocha povodí
Mezinárodní oblast povodí
Dílčí povodí
2-01-01-0462
(km)
112 (v Česku)
(km2)
7217 (v Česku)
Odry
Odra
Územní rozdělení projektu
Řešený úsek řeky Odry začíná v profilu silničního mostu mezi obcí Jakubčovice a částí města Odry Loučky v
ř. km 85.858 (dle TPE) a končí v profilu křížení řeky dálnicí D47 nad soutokem Luhou a městem Jeseník nad
Odrou v profilu ř. km 77.8 (dle TPE), úsek je tedy dlouhý 8.58 km. Řešený úsek bylo možné zpracovat pouze do
jednoho mapového listu, v něm je uvedena říční kilometráž, u objektů ve zprávě B i kilometráž dle TPE.
Specifikace řešeného úseku:
Název toku: Odra, úsek Odry, dálničním most D47 - Jakubčovice.
• ID úseku: 10100012, identifikátor vycházející z Centrální evidence vodních toků (IDVT CEVT).
• Identifikátor oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem: POD-6.
• Souřadnice začátku úseku v Odrách (D47); X = 1120799.715 a Y = 502512.537
• Souřadnice konce úseku most Jakubčovice; X = 1114768.473 a Y = 506688.271.
Pro simulaci proudění byl použit 2D hydrodynamický model FESWMS, který je součástí programového
prostředku SMS v.11.0. Model je založený na metodě konečných prvků.
9
březen 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře, úsek Jakubčovice - Odry
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
4
Členění projektu
Projekt je členěn na 3 hlavní části:
A.
Průvodní zpráva
Průvodní zpráva společná pro řešené území projektu, obsahuje základní údaje o projektu a jeho hlavních cílech.
Popisuje řešitelský tým, právní rámce, odkazuje se na základní principy zpracování, obsahuje seznam zkratek
a použité literatury. Dále obecně popisuje zájmové území z hlediska hydrologie a popisuje vztah řešených úseků
ke správnímu členění ČR. Důležitá informace je územní rozdělení projektu mezi různé zpracovatele. Průvodní
zpráva obsahuje také seznámení s členěním projektu.
B.
Hydrodynamické modely a mapy povodňového nebezpečí
Technická zpráva obsahuje mimo jiné údaje o vstupních datech, postupu zpracování, parametrech použitých
modelů a výstupech z modelu. Přílohou této zprávy bude oponentní posudek hydraulického výpočtu. Zpráva
obsahuje také odkazy na mapy povodňového nebezpečí.
C.
Mapy povodňového ohrožení a povodňového rizika
Zpráva obsahuje popis zájmového území, jsou popsány vstupní data a postupy vyjádření povodňového rizika.
Dále budou uvedeny odkazy na mapy povodňového ohrožení a mapy povodňových rizik.
4.1
Schéma členění tištěné verze
Struktura tištěné verze je popsána v následující tabulce.
10
březen 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře, úsek Jakubčovice - Odry
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Tabulka 5 – Seznam prvků tištěné verze
ID úseku
Úsek (od – do)
(ř. km dle TPE
10100012
77.8 – 85.858
Texty
Mapy
Počet
mapový
ch listů
A. Průvodní zpráva
B. Technická zpráva
B.1 Mapa záplavových čar_M
B.2.1.5 Mapa hloubek Q5
B.2.1.20 Mapa hloubek Q20
B.2.1.100 Mapa hloubek Q100
B.2.1.500 Mapa hloubek Q500
B.2.2.5 Mapa rychlostí Q5
B.2.2.20 Mapa rychlostí Q20
B.2.2.100 Mapa rychlostí Q100
B.2.2.500 Mapa rychlostí Q500
B.2.3.5 Mapa úrovní hladin Q5
B.2.3.20 Mapa úrovní hladin Q20
B.2.3.100 Mapa úrovní hladin Q100
B.2.3.500 Mapa úrovní hladin Q500
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
C.1 Mapa povodňového ohrožení
C.2 Mapa povodňového rizika
1
1
C. Technická zpráva
D. Technická zpráva
11
Počet
celkem
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
březen 2013
Download

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře