VÝROČNÍ ZPRÁVA
2. strana obálky
2013
VÝROČNÍ ZPRÁVA
1
2
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Obsah
EKOL, spol. s r. o.
1. Vybrané finanční ukazatele
4
2. Komentář generálního manažera
5
3. Vývoj v letech 2003 – 2013 (grafy)
6
4. Komentář finančního ředitele
7
5. Vedoucí pracovníci společnosti
8
6. Organizační struktura společnosti
9
7. Profil společnosti
10
8. Významné zakázky roku 2013
16
9. Významné zakázky pro rok 2014
17
10. Ekol Brno – partner světového triatlonu
16
11. Certifikáty
20
12. Zprávy auditora
21
13. Finanční výkazy 2013
23
• Příloha k účetní závěrce za rok 2013
24
• Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2013
34
3
VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELE
Ukazatel (v tisících Kč)
2013
2012
2011
VÝKONY A PRODEJ ZBOŽÍ
1 207 045
1 354 721
839 870
Z TOHO: TRŽBY
1 037 632
1 529 711
731 833
VÝKONOVÁ SPOTŘEBA
991 395
1 111 574
704 213
PŘIDANÁ HODNOTA
215 650
243 147
135 657
49 597
78 759
126 072
AKTIVA CELKEM
1 176 761
1 195 757
1 045 880
OBĚŽNÁ AKTIVA
921 608
924 442
798 222
CIZÍ ZDROJE
476 525
433 953
429 697
VLASTNÍ KAPITÁL
620 899
619 540
519 238
ČISTÝ ZISK
VÝVOJ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ
VE 20 ti leté HISTORII SPOLEČNOSTI
(konsolidované údaje)
Ukazatel (v tisících Kč)
1996
2001
2006
2013
48
129
159
311
218 749
737 501
877 033
1 282 878
ZISK
23 044
79 837
66 424
101 943
VLASTNÍ KAPITÁL
34 827
258 536
452 115
854 758
AKTIVA CELKEM
114 448
581 504
678 604
1 352 558
POČET ZAMĚSTNANCŮ
OBRAT
4
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
KOMENTÁŘ
GENERÁLNÍHO MANAŽERA
Vážené dámy a pánové,
v roce 2013 měla firma EKOL těžkou výchozí pozici, jelikož měla navázat
na velmi úspěšný rok 2012, ve kterém jsme dosáhli všech plánovaných parametrů.
Plán roku 2013 se nepodařilo splnit v důsledku snížené aktivity investorů hlavně
v ČR , celé Evropě a třetích zemí.
Zaměřili jsme se mimo jiné na realizaci EPC projektů v oblasti spalování biomasy,
ale u těchto projektů došlo jak v ČR a SR k omezení dotačních programů
a to také oslabilo naši pozici. Nicméně jsme si vytvořili dobré reference
pro realizaci EPC projektů, což se určitě projeví v budoucnu.
Naší obchodní strategií je věnovat se oborům podnikání historicky zakotvených
ve firmě, kterými jsou parní turbíny, spalovací turbíny, kotle, servis, výzkum a vývoj.
Vedle těchto tradičních předmětů podnikání se firma věnuje novým aktivitám,
které představují energetické využití odpadů formou spalování, pyrolýzou
nebo plazmou.
V současné době společnost vyvíjí zvýšené úsilí pro zlepšení obchodní činnosti
a snižování nákladů u svých produktů pro docílení lepší konkurenceschopnosti.
Pokračujeme ve snaze dosáhnout obchodního úspěchu v Jižní Americe,
ve státech SNS a v některých speciálních lokalitách jako je Pákistán, Indonésie,
Thajsko, Vietnam. V těchto lokalitách hledáme vhodné partnery pro spolupráci.
Děkuji obchodním partnerům za podporu
a přeji zaměstnancům úspěch v osobním i profesním životě.
Prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc.
Generální manažer EKOL, spol. s r. o.
EKOL, spol. s r. o.
5
VÝVOJ V LETECH 2003–2013
Zásoby včetně nedokončené výroby (v tis. Kč)
300 000
262 135
250 000
214 972
216 149
188 203
200 000
150 000
115 293
100 000
114 086
103 011
79 601
74 594
2004
2005
235 914
75 271
50 000
0
2003
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
161
167
2012
2013
619 540
620 899
2012
2013
Počet zaměstnanců (v osobách)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
140
123
135
150
159
105
2003
2004
2005
2006
2007
2008
119
2009
130
2010
140
2011
Vlastní kapitál (v tis. Kč)
600 000
550 000
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
408 422
333 775
340 164
2003
2004
2005
440 741
483 707
498 573
505 360
513 381
2006
2007
2008
2009
2010
519 238
2011
Výkony a prodej zboží (v tis. Kč)
1 354 721
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
791 369
677 410
600 000
355 886
400 000
828 540
697 444
739 807
1 207 045
839 870
682 083
509 347
200 000
0
2003
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
KOMENTÁŘ
FINANČNÍHO ŘEDITELE
Vážení obchodní partneři, vážení spolupracovníci,
rok 2013 pro nás byl rokem obrovského úsilí navázat na výsledky předchozího roku,
ve kterém se nám podařilo i přes přetrvávající recesi, která v našem oboru vládne
již od r. 2008, splnit stanovené cíle.
Bohužel díky neexistující koncepci rozvoje energetického sektoru v celé Evropské Unii,
kdy se stále mění podmínky pro investory a nestabilní prostředí v arabském světě,
se nepodařilo stanovených cílů dosáhnout.
Největším negativním jevem je skutečnost, že Evropská Unie i naše ministerstva
mění koncepce a podmínky jako na běžícím pásu.
Firma EKOL investovala v roce 2012 do rozvoje EPC projektů pro výstavbu energetických
celků pro výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů nemalé prostředky,
aby získala díky referencím silné postavení na trhu a byla vyhledávaným partnerem
pro investory zajímající se o výstavbu těchto energetických zdrojů. Díky zásahům
v legislativní oblasti, kterou naše i evropské instituce vydávají, došlo k pozastavení
těchto projektů a tím výpadku dodávek EPC projektů pro tento obor, což mělo
za následek nedosažení plánovaných výkonů za celou skupinu EKOL o 360 mil. Kč.
Pro plnění stanovených úkolů v roce 2013 byl již v roce 2012 navýšen stav pracovníků
což vedlo k velkému nárůstu mzdových prostředků a tím k propadu rentability zisku
a produktivity práce.
Za současné situace, která panuje na trhu v oblasti našich činností musí firma vynaložit
zvýšené úsilí v oblasti obchodu, aby zajistila pro rok 2014 a další roky dostatečnou
zakázkovou náplň. Dále společnost musí rozvíjet nové podnikatelské aktivity,
například v oblasti využití odpadů pro energetické účely.
Věřím, že touto cestou se podaří ve firmě zajistit dobrých hospodářských výsledků
v budoucích letech.
Chci Vám vážení obchodní partneři touto cestou poděkovat za dobrou spolupráci
v uplynulých letech při realizaci všech zakázek a věřím, že společnost Ekol v dnešní
podobě Vám bude dobrým partnerem pro realizaci Vašich investičních záměrů.
Dovolte mi touto cestou jako každý rok také poděkovat všem pracovníkům
ve skupině Ekol za odvedenou práci .
Ing. Gustav Poslušný
Finanční ředitel EKOL, spol. s r. o.
EKOL, spol. s r. o.
7
VEDOUCÍ PRACOVNÍCI SPOLEČNOSTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Ing. Jaromír Kříž
2
Ing. Jan Saňka
3
Václav Janištin
4
Ing. Vratislav Goj
5
Ing. Bohumil Krška
6
Ing. Martin Fotr
7
Ing. Zdenko Pozorčiak
8
Ing. Miloš Vavřička
9
Ing. Radek Cabejšek
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
VEDENÍ SPOLEČNOSTI EKOL, spol. s r. o.
Prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc. – generální manažer
Ing. Gustav Poslušný – finanční ředitel
Finanční úsek
Technický úsek
Ing. Martin Fotr
– hlavní ekonom –
Ing. Jan Saňka
– ředitel –
EKOL, spol. s r. o.
DIVIZE
DCEŘINNÉ SPOLEČNOSTI
Divize obchod parních turbin
Ing. Jaromír Kříž
– ředitel –
EKOL ENERGO s.r.o,
BRNO
– 100% podíl –
Divize spalovacích turbin
Václav Janištin
– ředitel –
AEZ, s.r.o.
BRNO
– 100% podíl –
Divize parních turbin
Ing. Jaromír Kříž
– ředitel –
EKOL GmbH
BERLÍN
– 70% podíl –
Divize technických služeb
Ing. Bohumil Krška
– ředitel –
ETE OOO
S. PETERBURG, RUSKO
– 33% podíl –
Divize kotle
Ing. Miloš Vavřička
– ředitel –
EKOL TURBO a. s.
BRNO
– 100% podíl –
Divize automatizace řízení
Ing. Radek Cabejšek
– ředitel –
EKOL, spol. s r. o. Martin
MARTIN
– 90% podíl –
9
PROFIL SPOLEČNOSTI
I. SPALOVACÍ TURBÍNY
Pro dodávky firmy EKOL ať už do projektů energetických a teplárenských celků nebo jako samostatná kusová dodávka
jsou spalovací turbíny nakupovány u světových výrobců turbín. Zákazníkovi jsou tyto spalovací turbíny dodávány na rámu
s namontovaným protihlukovým krytem včetně projektu, montáže a uvedení do provozu.
Příslušenství spalovacích turbín
Firma navrhuje, vyrábí a dodává příslušenství spalovacích turbín
pro vlastní dodávky i dodávky cizích dodavatelů.
Náhradní díly
pro různé typy spalovacích turbín včetně náhradních dílů
pro jejich příslušenství a dalšího navazujícího zařízení
včetně nových regeneračních výměníků
Modernizace starších spalovacích turbín za účelem:
– zvýšení termické účinnosti instalací nových regeneračních výměníků
– zvýšení výkonu
– zvýšení komfortu obsluhy
náhradou zastaralých hydraulických systémů regulace
systémy plně elektronickými
– snížení negativních vlivů provozu spalovacích turbín
na životní prostředí jako:
• snížení emisí metanu náhradou expanzní startovací turbíny
elektrickým startovacím zařízením
• omezení úniků olejových par a aerosolů do ovzduší
dodávkou účinných separátorů
• snížení emisí NOx a CO úpravou hořáku spalovacích komor
a dodávkou nových hořáků s technologií 3. tisíciletí
• snížení hlukových emisí instalací kvalitních tlumičů hluku sání,
výfuku a protihlukových krytů
• snížení spotřeby elektrické energie optimalizací systému chlazení oleje
a systému čerpání ucpávkového oleje.
II. PARNÍ TURBÍNY
Dodávky nových parních turbin vlastní konstrukce, příslušenství, nebo celé strojovny dle přání zákazníka.
Spolupráce se zákazníkem již při tvorbě projektu, optimalizace výpočtu velikosti a typu turbiny v závislosti
na podmínkách zákazníka. Provádění studií proveditelnosti.
Technické pomoci, přístup k zákazníkovi
Naším cílem je nejen realizovat projekty na základě požadavku zákazníka,
ale také spolupracovat se zákazníkem již v rámci nabídky.
Zákazníkovi se snažíme nabídnout takové řešení, které jej uspokojí zejména
při provozování dodaného zařízení.
Na základě požadavku zákazníka nabízíme řešení, kde optimalizujeme parametry,
druh turbiny, výkon a způsob provozu. Optimalizaci provádíme v návaznosti
na ostatní technologie, především zdroj páry (parní kotel), potřeby dodávky tepla
a dodávky elektřiny. V souvislosti s technickým řešením posuzujeme i ekonomiku
projektu.
Výkonová řada do 60 MW pro pohon generátoru
Dodáváme soustrojí jak s protitlakovými tak s kondenzačními turbínami. Potřeba
odběru páry je realizována buď regulovaným nebo neregulovaným odběrem dle
konkrétního požadavku zákazníka.
U menších výkonů pracují turbíny v otáčkách až 10 000 min-1 a je použito převodovky.
U větších výkonů je turbína spojená přímo s dvoupólovým generátorem.
Výkonová řada do 60 MW pro mechanické pohony
Koncepce turbín pro pohon kompresorů a čerpadel vychází z turbín pro pohon
generátorů. Otáčky stroje jsou stanoveny s ohledem na potřeby hnaného stroje.
Rozsah dodávky odpovídá přání zákazníka a to od dodávky samostatného
turbínového zařízení až po dodávku kompletního energetického centra.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
PROFIL SPOLEČNOSTI
Dodávky náhradních dílů
Zajišťujeme dodávku náhradních dílů v rozsahu pokrývajícím celou potřebu
energetického zařízení s parními turbínami. Především dodáváme náhradní lopatky
parních turbín (rotorové a statorové); ložiska radiální i axiální; díly regulace;
díly olejového systému apod.
Revize, posouzení stavu zařízení, stanovení životnosti stroje
Zajišťujeme úplné revize turbínového zařízení a to od demontáže soustrojí,
jeho proměření, posouzení stavu zařízení, stanovení revizního nálezu, zajištění
potřebných náhradních dílů, provedení oprav vyplývajících z revizního nálezu,
zpětnou montáž a zpětné uvedení revidovaného soustrojí do provozu.
Opravy
Zajišťujeme opravy parních turbin vlastní výroby i od jiných výrobců.
Opravy jak plánované, tak havarijní situace. Rozsah oprav je od běžných, spojených
například s diagnostikou, tak až po generální opravy.
Opravy provádíme také na všech souvisejících zařízeních turbin.
Rekonstrukce na nové provozní parametry
Při požadavku provozovatele na změnu provozních parametrů turbíny provádíme
úpravu turbíny, která zahrnuje výpočet, konstrukční řešení nového lopatkování
a úpravu průtočného kanálu turbíny s optimalizací na nově definované parametry.
Například se jedná u zvýšení hltnosti stroje, zvýšení nebo snížení tlaku v odběru,
zvýšení nebo snížení množství páry do odběru a podobně.
Modernizace
Provádíme modernizaci turbínového zařízení, které přibližuje technickou úroveň
turbínového zařízení současnému stavu techniky (od náhrady jednotlivých
komponent, přes zvýšení účinnosti až po přizpůsobení požadavkům plně
automatického provozu).
Nabídka servisních prací a oprav.
Hlavní činnost je zaměřena na komplexní služby v oboru energetiky. Základním
principem je vždy nabídnout zákazníkovi co nejoptimálnější provozní variantu
příslušného řešení. V současné době se v oblasti energetiky prosazují zejména
kogenerační a trigenerační technologie, ale současně se stále modernizují klasické
kotlové technologie, zařízení výměníkových stanic a nyní po vstupu do EU nastává
boom technologií na využití biomasy. Snažíme se v oblasti našeho podnikání zachytit
všechny nejmodernější trendy a nabídnout tak v rámci trhu komplexní služby
v investiční výstavbě. Proto rozšířila divize svoji činnost o oblast stavební - zejména
výstavbu průmyslových hal včetně technologické vybavenosti.
III. ENERGETICKÉ CELKY
Oblast koncepčního rozhodování
vypracování technicko-ekonomických studií a analýz
kogeneračních a paroplynových energetických celků
Oblast přípravy díla
příprava všech stupňů projektové dokumentace
Oblast realizace díla
komplexní dodávky technologického zařízení formou EPC kontraktů nebo
subdodavatelsky
Kogenerační jednotky
dodávky jednotek s elektrickým výkonem od 10-5000 kW,
včetně veškerého příslušenství
Měření a regulace, vyvedení el.výkonu
dodávky rozvaděčů, kabelových tras, trafostanic
EKOL, spol. s r. o.
11
PROFIL SPOLEČNOSTI
IV. DIVIZE KOTLŮ
Kotle a kotelny – kompletní dodávky
Zajišťujeme komplexní generální dodávky parních, horkovodních a teplovodních
kotelen / kotlů, využívající jako zdroje energie:
• dřevní štěpku a dřevní odpad
• slámu a biomasu
• melasu a vinasu
• kapalná a plynná paliva
• hnědé a černé uhlí
• technologické plyny
• odpadní teplo (utilizační kotle)
• kaly z ČOV
Generální dodávky nabízíme v rozsahu:
• projektu pro stavební povolení
• projekce a konstrukce kotle / kotelny
• zajištění výroby s dohledem v rámci systém u řízení jakosti
• dodávky a montáže zařízení
• uvedení do provozu
• záručního a pozáručního servisu
Klíčovým produktem divize kotlů jsou dodávky parních kotlů pro elektrárenské
nebo teplárenské použití ve spojení s parní turbínou ke kombinované výrobě
elektrické energie a tepla.
Modernizace a ekologizace kotlů
U stávajících zdrojů tepla a energie nabízíme a provádíme modernizace a ekologizace
kotlů. Zajistíme návrh a dodávky dodatkových teplosměnných ploch stávající zařízení
pro zlepšení jejich účinnosti nebo úprav iniciovaných změnou palivové základny
tepelného zdroje.
Dílčí dodávky / příslušenství kotelen a kotlů
V rámci komplexních nebo dílčích dodávek kotelen, kotlů a jejich příslušenství
navrhneme a zrealizujeme dodávky:
• systému měření a regulace
• kondenzátních systémů v rámci parních kotelen
• zařízení pro termické likvidace odpadních plynů nebo kapalin
z technologických procesů
• potrubní rozvody vodní, parní, horkovodní a teplovodní
• výměníkové stanice
• technologii termických úpraven napájecí vody
• zásobní nádrže a expandéry
Prostřednictvím kooperací v rámci komplexních dodávek
nabízíme zajištění projektů, dodávek a montáže:
• palivového hospodářství kotelen (vnitřní i vnější),
• oškvárování
• odpopílkování
• silnoproudých rozvodů
• nadřazených systémů měření a regulace technologických celků
včetně zajištění návaznosti na stávající zařízení
• stavební části finálních dodávek
Dodávky náhradních dílů
Zajišťujeme dodávky náhradních dílů:
• vlastních kotlů
• cizích kotlů podle originální nebo nově vytvořené dokumentace
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
PROFIL SPOLEČNOSTI
V. DIVIZE TECHNICKÝCH SLUŽEB (DTS) –
KONSTRUKCE, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM
Dodávaná soustrojí jsou konstruována vždy tak, abychom splnili nejenom požadavky zákazníka,
ale aby byl celý cyklus optimalizován. Tímto způsobem se snažíme zkrátit dobu návratnosti počátečních investic
a optimalizovat celkovou výši počáteční investice.
V současné době výrazným způsobem rostou požadavky na zkracování dodací lhůty
turbínového zařízení, které je možné splnit pouze za předpokladu vysoké míry unifikace.
Z tohoto důvodu vzniklo v DTS Technologické centrum ( TC ) jehož hlavním úkolem
je unifikace a standardizace jednotlivých dílů parních a spalovacích turbín.
Činnost TC je realizována dle Strategického rámcového plánu činnosti TC
na roky 2008 – 2013.
Výsledkem práce TC je:
•
Vytvoření kompletní konstrukční a výrobní dokumentace
využívající nové inovační prvky a technologie v rámci parních turbín.
•
Chráněné výsledky vlastní činnosti – patenty.
Konkrétně se tedy jedná o postupné vytvoření unifikované řady parních turbínových
zařízení vlastní konstrukce, dělené dle nominálního výkonu a typu zařízení.
Činnost TC zahrnuje procesy tvorby produktu od vytvoření návrhového standardu,
kterým bude definován způsob a rozsah tvorby veškerých dalších podkladů, tvorbu
nebo doplnění výpočtových a podpůrných programů, tvorbu a doplnění konstrukční
a výrobní dokumentace, až po vypracování standardizované dokumentace
pro provoz a údržbu.
Výsledkem úspěšně zvládnutého projektu bude ucelený modulární systém
jednotlivých kompatibilních komponent a podcelků turbínových zařízení.
Rozsah technických parametrů parních turbín EKOL z hlediska projektu:
Typy turbín:
Protitlakové
Kondenzační
Odběrové
Výkonové třídy:
1 – 4 – 6 – 10 – 12 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 MW
Otáčky:
3 000 – 20 000 min -1
Orientační parametry vstupní páry: 3,5 MPa
6,4 MPa
9 MPa
13 MPa
EKOL, spol. s r. o.
-R
-K
- P, T, PP, PT, PR
435 °C
480 °C
535 °C
535 °C
13
PROFIL SPOLEČNOSTI
VI. DIAGNOSTIKA STROJŮ
Divize VIBROSERVIS nabízí služby v oblasti měření vibrací průmyslových strojů
a zařízení, vibrační diagnostiky, provozního vyvažování a ustavování spojek strojů.
– Měření širokopásmových vibrací
– Frekvenční analýzy mechanických vibrací
– Analýzy vibrací v závislosti na otáčkách stroje a vyšetřování
přenosových funkcí různými metodami pro určení rezonančních oblastí
– Provozní vyvažování tuhých i pružných rotorů bez nutnosti demontáže stroje
– Ustavování spojek pomocí laserového zařízení
– Měření stavu ložisek
Pravidelná diagnostická měření pomocí datasběrače pro získání trvalého přehledu
o vibračním stavu i rozsáhlého strojního parku. Dlouhodobá archivace dat na PC,
vytváření trendů, sledování změn stavu po provedených opravách a pod.
Paralelní„on-line“ sledování až 16 měřicích kanálů pro detailní analýzu chování
složitějších celků, především parních a spalovacích turbín
Na základě výsledků provedených měření pak nabízíme:
– Posouzení stavu zařízení dle platných norem
– Identifikaci příčiny zhoršeného nebo neuspokojivého vibračního
stavu stroje, což nejčastěji bývá:
– Nevyváženost rotujících částí
– Špatné ustavení spojky
– Závada v uložení stroje
(např. uvolnění nebo poškození základu, uvolnění spojů a pod.)
– Poškozená ložiska
– Opotřebení ozubených převodů
– Nesprávné konstrukční řešení (např. provoz v rezonančních oblastech,
nedostatečná tuhost uložení a pod.)
– Doporučení nápravných opatření dle konkrétní situace
– Přímo na místě ve spolupráci s provozovatelem provedení
potřebného zásahu a následná kontrola jeho vlivu
V případě nutnosti provedení složitějších opatření opakované měření
pro zjištění stavu po jejich realizaci
VÝZNAMNÉ ZAKÁZKY
14
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
VÝZNAMNÉ ZAKÁZKY
EKOL, spol. s r. o.
15
VÝZNAMNÉ ZAKÁZKY ROKU 2013
PARNÍ TURBÍNY A ENERGETICKÉ CELKY
Lovochemie Lovosice, Česká republika
Návrh a konstrukce, parní kondenzační turbíny s dvěma regulovanými odběry o výkonu 25 MW
ZUOK Bialystok, Polsko
Zahájení výroby parní kondenzační turbíny o výkonu 9 MW pro spalovnu odpadů
Kompresormaš Kazaň , Rusko
Výroba a dodávk parní kondenzační turbíny k pohonu kokmpresoru o výkonu 3,5 MW
EC Elblag, Polsko
Dokončení montáže a uvedení do provozu parní kondenzační turbíny o výkonu 25 MW.
Turbína je součástí bloku s kotlem na spalování pelet ze slámy
Temex, Mexiko
Dodávka protitlaké turbíny s regulovaným odběrem 4 MW pro paroplynový cyklus v chemickém závodě
Bioenergo-Komplex s.r.o. Kolín, Česká republika
Dokončení dodávky kondenzační turbíny 6,5 MW
Teplárna Loučovice, Česká republika
Realizace a zkušební provoz kogeneračního, energetického celku pro spalování biomasy.
Jedná se o EPC kontrakt s parním kotlem o výkonu 33 t/h páry a kondenzační turbíny s regulovaným odběrem 7,5 MW
Etihad Food Industries – Babylon Irák
Projekce, výroba a dodávka energetického centra – dvou parních kotlů o výkonu 2× 75t/h páry
a dvou turbín o výkonu 2x10 MW.
Dodávka je určena pro nově budovanou rafinerii cukru
SPALOVACÍ TURBÍNY A ENERGETICKÉ CELKY
NET 4 GAS, s.r.o., Česká republika
Opravy a rekonstrukce spalovacích turbín GT 750-6
Modernizace a rekonstrukce zařízení kompresorové stanice KS Kouřim
Dodávka superemisní spalovací komory pro spalovací turbínu GT 750-6
LOVOCHEMIE, a.s., Česká republika
Revize spalovací turbíny ST 1CH
SYNTHESIA, a.s., Česká republika
Oprava spalovací turbíny ST 1CH vč. dodávky rotoru turbíny
Gazenergoservis, Rusko
Dodávka náhradních dílů pro spalovací turbíny GT 750-6
DIVIZE KOTLŮ
Bioenergo-Komplex s.r.o. Kolín, Česká republika
Dokončení dodávky kotle 26 t/h
Teplárna Loučovice, Česká republika
Zahájení dodávky kotle RKF 32
PENTO Praha, Česká republika
Dodávka ekonomizéru pro CRC Kralupy
Syntezia Pardubice, Česká republika
Zahájení dodávky parního kotle 80 t/h
Babylon Sugar, Irák
Zahájení dodávky 2 ks parních kotlů 75 t/h
Etihad Food Industries – Babylon Irák
Zahájení dodávky 2 ks parních kotlů 75 t/h
16
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
VÝZNAMNÉ ZAKÁZKY ROKU 2014
PARNÍ TURBÍNY A ENERGETICKÉ CELKY
Lovochemie Lovosice, Česká republika
Výroba a dodávka, parní kondenzační turbíny s dvěma regulovanými odběry o výkonu 25 MW
ZUOK Bialystok, Polsko
Výroba a dodávka parní kondenzační turbíny o výkonu 9MW pro spalování odpadů
ZUO Szczecin, Polsko
Návrh a konstrukce kondenzační turbíny 15 MW pro novou spalovnu odpadů
ESIIC cukrovar Edfu, Egypt
Návrh, konstrukce a výroba nové průtočné části protitlakové turbíny Mitsubishi
Soda Inowroclav, Polsko
Návrh a konsturkce protitlakové turbíny s regulovaným odběrem 10 MW
Loučovice, Česká republika
Předání kogeneračního, energetického celku pro spalování biomasy.
Jedná se o EPC kontrakt s parním kotlem o výkonu 33 t/h páry a kondenzační turbíny s regulovaným odběrem 7,5 MW
Etihad Food Industries – Babylon, Irák
Montáž a zahájení uvádění do provozu energetického centra rafinerie cukru
– dvou parních kotlů o výkonu 2× 75 t/h páry a dvou turbín o výkonu 2×10 MW.
SPALOVACÍ TURBÍNY A ENERGETICKÉ CELKY
NET 4 GAS, s.r.o., Česká republika
Opravy a rekonstrukce spalovacích turbín GT 750-6
Modernizace a rekonstrukce zařízení kompresorové stanice KS Kouřim
Hnojivá Duslo s.r.o., Slovensko
Dodávky náhradních dílů spalovacích turbín ST 1CH
LOVOCHEMIE, a.s., Česká republika
Revize spalovací turbíny ST 1CH
SYNTHESIA, a.s., Česká republika
Oprava spalovací turbíny ST 1CH
Nefturborest, Rusko
Dodávky náhradních dílů pro spalovací turbíny GTT – 3PN
Luteba LTD, Uzbekistán
Dodávky náhradních dílů pro spalovací turbíny GT 750-6
Ontrans-Gastransport BmbH, Německo
Oprava spalovací turbíny GT 750-6 a výfukových traktů
Biopower Technologies Ltd. , Velká Británie
Dodávka rekuperačního výměníku pro spalovací turbínu GTU 2,5
DIVIZE KOTLŮ
Teplárna Loučovice, Česká republika
Dokončení dodávky kotle RKF 32
Syntezia Pardubice, Česká republika
Dokončení dodávky parního kotle 80t/h
Etihad Food Industries – Babylon, Irák
Dokončení montáže a zahájení uvádění do provozu 2 ks parních kotlů 75t/h
Naftan Novopolock, Bělorusko
Dodávka kotle UTK - 60
Chimcomplex Borzesti, Rumunsko
Dodávka utilizačního kotle a horkovodního kotle
Teplárna Oradea, Rumunsko
Dodávka utilizačního a dvou horkovodních kotlů
EKOL, spol. s r. o.
17
EKOL BRNO – PARTNER SVĚTOVÉHO TRIATLONU
Již v roce 1997
team
SUPERPRESTIGE
EKOL
spojila společnost EKOL, spol. s r.o. svoje jméno
s jedním z nejprogresivnějších sportů s triatlonem.
Brněnský závod
EKOL SUPERPRESTIGE vždy patřil
do elitní kategorie triatlonových klání,
třikrát byl zařazen do seriálu závodů Světové série, šestkrát byl závodem Evropského poháru.
18
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
EKOL BRNO – PARTNER SVĚTOVÉHO TRIATLONU
Filip Ospalý
Vendula Frintová
Jediný český mistr Evropy v triatlonu
– Mistr Evropy v triatlonu
– Dvojnásobný vicemistr Evropy v triatlonu
– Trojnásobný vítěz Světového poháru
– Trojnásobný akademický mistr světa
Jediná česká medailistka z Mistrovství Evropy v triatlonu
– Vicemistryně Evropy v triatlonu
– Mistryně Evropy do 23 let
– Dvakrát stříbrná na Mistrovství světa do 23 let
– Vítězka Světového poháru
Radka Vodičková
Lukáš Kočař
Jediná česká absolutní vítězka
seriálu Evropského poháru
Vítěz Evropského juniorského poháru
– Šestá na Mistrovství Evropy
– Mistryně Evropy v duatlonu
– Absolutní vítězka seriálu Evropského poháru
EKOL, spol. s r. o.
– 6. místo Světové hry mládeže
– 3. místo Akademické mistrovství světa
19
CERTIFIKÁTY
20
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Tel.: +420 541 235 273
Fax: +420 541 235 745
www.bdo.cz
BDO CA s. r. o.
Marie Steyskalové 14
Brno
616 00
Zpráva nezávislého auditora
Společníkům společnosti EKOL, spol. s r.o.
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti EKOL, spol. s r.o., se sídlem
Křenová 65, Brno, identifikační číslo 41600983, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2013, výkazu
zisku a ztráty a přehledu o změnách vlastního kapitálu za období od 1. 1. 2013 do
31. 12. 2013 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních
metod a další vysvětlující informace.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti EKOL, spol. s r.o. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která
podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu
s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak,
abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách
a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím
i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené
podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém
relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení
je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního
systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod,
přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením a dále posouzení celkové prezentace účetní
závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ
pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
EKOL, spol. s r.o. k 31. 12. 2013 a nákladů a výnosů a_výsledku jejího hospodaření za období
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, v souladu s českými účetními předpisy.
V Brně dne 27. června 2014
BDO Prima CA s. r. o., auditorské oprávnění č. 305
zastoupená partnerem:
Ing. Jiří Kadlec
auditorské oprávnění č. 1246
EKOL, spol. s r. o.
21
AUDIT KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Tel.: +420 541 235 273
Fax: +420 541 235 745
www.bdo.cz
BDO CA s. r. o.
Marie Steyskalové 14
Brno
616 00
Zpráva nezávislého auditora
o ověření konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2013 skupiny podniků EKOL
Společnosti u nichž bylo provedeno ověření konsolidované účetní závěrky za rok 2013:
Název společnosti
EKOL, spol. s r.o.
EKOL energo s.r.o.
Strejček spol. s r.o.
EKOL, spol. s r.o.
EKOL TURBO a.s.
AEZ s.r.o
Energo Future a.s.
Sídlo společnosti
Brno, Křenová 65
Brno, Křenová 65
Brno, Křenová 65
Martin, Hečkova 2
Brno, Křenová 65
Brno, Křenová 67c
Ostrava, Ruská 514
Období, za které bylo provedeno ověření: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013.
Předmět ověření, jeho rozsah a vymezení odpovědnosti:
Ověřili jsme přiloženou konsolidovanou účetní závěrku skupiny podniků EKOL, tj. konsolidovanou rozvahu k 31. 12. 2013,
konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a přílohu k této konsolidované účetní závěrce.
Konsolidační celek skupiny podniků EKOL byl k 31. 12. 2013 tvořen těmito obchodními společnostmi:
EKOL, spol. s r.o.
Mateřská společnost:
EKOL energo s.r.o.
Dceřiné společnosti:
Strejček spol. s r.o.
EKOL, spol. s r.o.
EKOL TURBO a.s.
AEZ s.r.o.
Společnost s podstatným vlivem:
Energo Future a.s.
Zpráva nezávislého auditora společníkům EKOL, spol. s r.o.
Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti EKOL, spol. s r.o., se sídlem Křenová 65, Brno,
identifikační číslo 41600983, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2013, výkazu zisku a ztráty za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
a přílohy této konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující
informace.
Odpovědnost statutárního orgánu společnosti za konsolidovanou účetní závěrku
Statutární orgán společnosti EKOL, spol. s r.o. je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný
a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný
pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli
v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory
auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit
tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v konsolidované
účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů
uvedených v konsolidované účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí
vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto
posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky.
Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením a dále
posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti EKOL, spol. s r.o.
k 31. 12. 2013 a nákladů a výnosů a_výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, v souladu s českými
účetními předpisy.
V Brně dne 28. července 2014
BDO CA s. r. o., auditorské oprávnění č. 305
zastoupená partenerem:
Ing. Jiří Kadlec
auditor, KA ČR osvědčení č. 1246
22
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
2013
FINANČNÍ VÝKAZY
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
EKOL, spol. s r. o.
23
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
k 31. 12. 2013 – Aktiva
(v tisících Kč)
AKTIVA CELKEM
Min. účetní období
netto
netto
1 324 006
-147 245
1 176 761
1 195 757
389 876
- 147 009
242 867
252 690
59 448
- 50 201
9 247
11 039
3. Software
40 651
- 34 852
5 799
5 899
4. Ocenitelná práva
12 733
- 11 224
1 509
2 190
6 064
- 4 125
1 939
2 950
151 453
- 96 076
55 377
64 263
244
0
244
244
2. Stavby
53 733
- 28 191
25 542
27 281
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
97 476
- 67 885
29 591
36 738
178 975
- 732
178 243
177 388
163 067
0
163 067
162 212
15 908
- 732
15 176
15 176
0
0
0
0
C. Oběžná aktiva
921 844
- 236
921 608
924 442
C.I. Zásoby
235 914
0
235 914
75 271
20 949
0
20 949
29 719
2. Nedokončená výroba a polotovary
214 965
0
214 965
45 552
Dlouhodobé pohledávky
66 374
0
66 374
71 537
63 180
0
63 180
71 500
3 194
0
3 194
37
Krátkodobé pohledávky
391 007
- 236
390 771
318 125
1. Pohledávky z obchodních vztahů
348 121
- 236
347 885
235 397
1 466
0
1 466
1 340
224
0
224
6 391
19 801
0
19 801
28 234
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
9 051
0
9 051
29 489
8. Dohadné účty aktivní
2 384
0
2 384
2 384
9. Jiné pohledávky
9 960
0
9 960
14 890
228 549
0
228 549
459 509
1 318
1 318
937
227 231
227 231
458 572
12 286
12 286
18 625
617
617
1 011
11 669
11 669
17 614
B.
Dlouhodobý majetek
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
1. Pozemky
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek
1. Podíly ovládaná osoba
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
1. Materiál
C.II.
7. Jiné pohledávky
8. Odložená daňová pohledávka
C.III.
2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba
4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
6. Stát daňové pohledávky
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
1. Peníze
2. Účty v bankách
D.I.
Časové rozlišení
1. Náklady příštích období
3. Příjmy příštích období
24
Běžné účetní období
brutto
korekce
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
k 31. 12. 2013 – Pasiva
(v tisících Kč)
Běžné účetní období
Min. účetní období
1 176 761
1 195 757
620 899
619 540
5 000
5 000
5 000
5 000
Kapitálové fondy
7 087
5 678
2. Ostatní kapitálové fondy
7 170
7 170
- 83
- 1 492
500
500
500
500
558 715
529 603
558 715
529 603
49 597
78 759
476 525
433 953
PASIVA CELKEM
A.
Vlastní kapitál
A.I.
Základní kapitál
1. Základní kapitál
A.II.
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
1. Nerozdělený zisk minulých let
A.V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/ )
B.
Cizí zdroje
B.I.
Rezervy
19 400
3 006
4. Ostatní rezervy
19 400
3 006
Krátkodobé závazky
457 125
430 947
1. Závazky z obchodních vztahů
297 210
215 083
1 261
1 175
0
0
5. Závazky k zaměstnancům
4 195
4 148
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
2 488
2 384
779
13 037
150 069
162 338
10. Dohadné účty pasivní
880
9 407
11. Jiné závazky
243
23 375
79 337
142 264
1. Výdaje příštích období
0
1 173
2. Výnosy příštích období
79 337
141 091
B.III.
2. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
7. Stát daňové závazky a dotace
8. Krátkodobé přijaté zálohy
C.I.
Časové rozlišení
EKOL, spol. s r. o.
25
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU
k 31. 12. 2013
(v tisících Kč)
sledovaném
minulém
Výkony
1 207 045
1 354 721
1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
1 037 632
1 529 711
2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
169 413
- 176 814
3.
Aktivace
II.
B.
C.
Skutečnost v účetním období
0
1 824
Výkonová spotřeba
991 395
1 111 574
1.
Spotřeba materiálu a energie
607 618
746 551
2.
Služby
383 777
365 023
+
Přidaná hodnota
215 650
243 147
Osobní náklady
95 009
86 394
1.
Mzdové náklady
69 142
63 022
3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
23 092
21 132
4.
Sociální náklady
2 775
2 240
377
247
D.
Daně a poplatky
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18 599
15 910
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
15 416
4 514
F.
1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
2.
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
2.
Prodaný materiál
1 097
3 417
14 653
4 206
0
803
14 653
3 403
15 576
1 945
Ostatní provozní výnosy
3 669
2 665
Ostatní provozní náklady
25 130
38 406
*
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
IV.
H.
65 391
103 218
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
0
0
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
0
0
X.
Výnosové úroky
2 306
3 406
XI.
Ostatní finanční výnosy
626 426
2 375 179
O.
Ostatní finanční náklady
632 854
2 380 525
*
- 4 122
- 1 940
11 672
22 572
Q.
Provozní výsledek hospodaření
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
1.
splatná
14 830
22 944
2.
odložená
- 3 158
- 372
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
49 597
78 706
0
61
XIII. Mimořádné výnosy
R.
26
51
15 365
Mimořádné náklady
0
8
*
0
53
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/ )
49 597
78 759
**** Výsledek hospodaření před zdaněním
61 269
101 331
Mimořádný výsledek hospodaření
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ZA ROK 2013
ČL. I.
OBECNÉ VYSVĚTLIVKY
Podnik podléhá auditu podle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb.
ČL. II.
OBECNÉ ÚDAJE
1. EKOL, spol. s r.o., Brno, IČO: 41600983
Brno, Křenová 65, PSČ 602 00
Právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu Brno oddíl C, vložka 1070
Osoby s více než 20% na základním jmění
Prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc.
Ing. Gustav Poslušný
Obchodní podíly uvedených společníků tvoří
Podíly společníků do základního kapitálu jsou zcela splaceny.
53,54%
44,46%
98%
Firma má udělený certifikát ISO 9001:2000 č. 154080.
Rozhodující předmět činnosti je„výroba, obchod a služby“
POPIS ORGANIZAČNÍ STRUKTURY – k 31. 12. 2013
Společnost řídí: Prof. Ing. Stanislav Veselý, Csc., generální manažer – jednatel
Ing. Gustav Poslušný, finanční ředitel – jednatel
Ing.Jaromír Kříž – jednatel
DALŠÍ ČLENĚNÍ
Technický úsek
Divize plynových turbín
Divize parních turbín
Divize technických služeb
Divize kotle
Ing. Jan Saňka
Václav Janištin
Ing. Jaromír Kříž
Ing. Bohumil Krška
Ing. Miloš Vavřička
V roce 1996 byla zřízena stálá provozovna na Slovensku
EKOL, spol. s r.o., org. složka
Hečkova 2, Martin 036 01,
DIČ: 35676957.
vedoucí Ing. Gustav Poslušný
V roce 2001 byla zřízena stálá provozovna v Kazachstánu
ATYRAU
vedoucí Ing. Stanislav Parýzek
V roce 2002 byla zřízena stálá provozovna v SRN
SAYDA
ved. Ing. Gustav Poslušný
2. Společnost má účast na základním kapitálu v jiném podniku s podílem vyšším 20%
EKOL TURBO, a.s. Brno, IČO 26968258
Výše obchod. podílu
Vlastní kapitál v roce 2013
Zisk za rok 2013
Tržby za rok 2013
Dosud bez činnosti
100%
1 875 tis. Kč
1 852 tis Kč
- 8 tis. Kč
0 tis. Kč
Strejček spol. s r.o. Brno, IČO 25346245
Výše obchod. podílu
Vlastní kapitál v roce 2013
Zisk za rok 2013
Tržby za rok 2013
Společnost je v likvidaci
100%
4 963 tis. Kč
4 081 tis. Kč
-26 tis. Kč
0 tis. Kč
EKOL, spol. s r. o.
27
27
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ZA ROK 2013
EKOL energo s.r.o. Brno
Výše obchod. podílu
Vlastní kapitál v roce 2013
Zisk za rok 2013
Tržby za rok 2013
100%
106 443 tis. Kč
317 660 tis. Kč
38 027 tis. Kč
282 840 tis. Kč
AEZ s.r.o.
Výše obchod.podílu
Vlastní kapitál v roce 2013
Zisk za rok 2013
Tržby za rok 2013
100%
27 500 tis. Kč
32 311 tis. Kč
6 741 tis. Kč
37 156 tis. Kč
EKOL, spol s.r.o. Martin
Výše obchod.podílu
Vlastní kapitál v roce 2013
Zisk za rok 2013
Tržby za rok 2013
90%
21 646 tis. Kč
45 531 tis. Kč
2 308 tis. Kč
45 641 tis. Kč
EKOL GmbH Energiesysteme, Aachen, BRD
70%
Výše obchod.podílu
640 tis. Kč
Ztráta za rok 2001
7 685 tis. Kč
U této německé firmy došlo k výrazným neshodám v řízení a nemožnosti uplatnit vliv z titulu většinového společníka.
Účetní závěrka za rok 2001 nebyla schválena valnou hromadou. Účetní závěrka za rok 2002, 2003, 2004 ani 2005
nebyla dosud od této společnosti předložena. Z tohoto vážného věcného důvodu nelze splnit ustanovení zák. č.563/91 Sb., § 27
o reálném ocenění aktiv. Podle odst.5 téhož § se ocenění reálnou hodnotou musí provést za všechny dceřinné podniky.
Protože chybí podklady za EKOL GmbH Berlín, nelze splnit tento úkol.
ETE OOO, S. Peterburg, Ruská federace
Výše obchod.podílu
dosud bez činnosti
V roce 2011 společnost vytvořila účetní opravnou položku k obchodním podílům Ekol Berlín a ETE ve výši 732 tis. Kč.
28
3.
Personální a mzdové údaje
Průměrný počet zaměstnanců
Osobní náklady v tis. Kč
Řídící pracovníci
Osobní náklady v tis. Kč
2012
161
86 394
8
6 002
ČL. III.
INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ
Společnost účtuje v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb., a vyhláškou č.500/2002 Sb.,
která stanoví účtovou osnovu a postupy účtování pro podnikatele.
33%
92 tis. Kč
2013
167
95 009
8
7 870
1.
Způsob ocenění
a) Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Zásoby vytvořené ve vlastní režii: nedokončená výroba je oceněna vlastními
náklady (v přímých nákladech + podíl výrobní režie). Materiál a konstrukce, které jsou jednoznačně určeny pro individuelní konstrukční
řešení je účtován způsobem B přímo do spotřeby jednotlivých zakázek.
Materiál nakupovaný ke zpracování pro vlastní realizaci a pro výrobu v dceřiné společnosti Ekol Energo se účtuje způsobem A
b) DHM a DDHM ve vlastní režii se oceňuje vlastními náklady. Stejně tak se postupuje u nehmotného majetku.
c) Majetkové účasti: podnik má ve 5 dalších právnických osobách – popsáno v čl. II/2 – podíly jsou oceňovány v pořizovacích cenách.
d) Drobný majetek s pořizovací cenou do 20 tis. Kč se daňově i účetně odepisuje jednorázově do nákladů a potom je veden v operativní
evidenci, kromě software, výpočetní techniky a kancelářské techniky , která se daňově i účetně odepisuje jednorázově
do nákladů při PC Do 5 tis. Kč.
2.
Reprodukční pořizovací cenu nebylo třeba použít
3.
Druhy pořizovacích nákladů zahrnutých:
- do nakupovaných zásob: dopravné, cizí montážní práce, clo
- zásoby vytvořené ve vlastní režii: spotřeba materiálu, mzdy, sociální a zdravotní pojistné, dopravné, cizí montážní práce,
statní přímé náklady, podíl výrobní režie.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ZA ROK 2013
4.
Změny způsobu oceňování a odepisování
5.
Účetní a daňové opravné položky k majetku byly vytvořeny u pohledávek ve smyslu zákona 593/92 Sb. ,§8a.
6.
Odpisový plán pro dlouhodobý majetek je ve vazbě na skutečnou životnost předmětů,
začíná se odepisovat od měsíce následujícího po uvedení do používání a končí v měsíci vyřazení.
7.
Cizí měna se převádí na Kč u faktur přijatých i vydaných pevným kurzem,
ke konci účetního období se provádí přepočet podle směnného kurzu ČNB.
8.
Změna předmětu činnosti
V roce 2008 došlo k přenesení vlastní výrobní činnosti společnosti na dceřinou společnost Ekol Energo, s.r.o.
Z tohoto důvodu došlo k faktické změně předmětu činnosti společnosti z výrobní organizace na inženýrskou.
I nadále firma poskytuje služby zákazníkům prostřednictvím smluv o dílo a je tedy z hlediska obchodního práva považována za zhotovitele.
ČL. IV.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT
KS k 31. 12. 2013
Oprávky za rok 2013
ZC k 31. 12. 2013
Software a nehmot. výsledky výzkumu (013+012)
36 348
4 303
-
40 651
34 852
5 799
Ocenitelná práva (014)
12 733
-
-
12 733
11 224
1 509
6 064
-
-
6 064
4 125
1 939
-
-
-
-
-
-
244
-
-
244
Budovy (021, vč. 029)
53 733
-
-
53 733
28 191
25 542
Samostatné movité věci a soubory (022)
94 485
3 617
626
97 476
67 886
29 590
Z toho:- stroje a zařízení
65 906
2 319
38
68 187
45 898
22 288
- dopravní prostředky
11 554
921
555
11 920
5 538
6 382
2 215
-
-
2 215
2 209
6
14 810
377
33
15 154
14 242
912
-
-
-
-
-
-
162 212
855
-
163 067
731
162 336
15 908
-
-
15 908
-
15 908
-
-
-
-
-
-
381 725
8 776
626
389 875
147 009
242 886
Druh majetku
Jiný NIM (019)
Nedokončené investice (041)
Pozemky (031)
- inventář
- ostatní hmotný majetek
Nedokončené investice (042)
Dlouhodobý fin.majetek (061)
Finanční investice (062)
Poskytnuté zálohy na DHM
Stálá aktiva celkem
EKOL, spol. s r. o.
PC k 1. 1. 2013
Vyřazení
Obrat stálých aktiv v r. 2013 v tis. Kč
Pohledávky
Nákup
1.
2.
0
244
29
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ZA ROK 2013
Pohledávky:
Celkem
Z toho z obchodního styku
2012
389 662 tis. Kč
235 397 tis. Kč
2013
457 145 tis. Kč
347 885 tis. Kč
Pohledávky za podniky konsolidačního celku:
2013
10 991 tis. Kč
Pohledávky za ovládanou osobou:
2013
1 446 tis. Kč
Pohledávky za společníky
2013
224 tis. Kč
Firma věnuje významnou pozornost pohledávkám po lhůtě splatnosti.
V konkurzním a soudním řízení jsou tři odběratelé, jejichž pohledávky nemohou ohrozit finanční stabilitu firmy.
Na tyto pohledávky podle zákona o rezervách jsou vytvořeny opravné položky v celkové výši 236 tis. Kč (k 31. 12. 2013 ).
Opravné položky jsou tvořeny podle zákona č.593/1992 Sb.
3.
Závazky
2012
430 947 tis. Kč
215 083 tis. Kč
162 338 tis. Kč
Celkem
Z toho z obchodního styku
Přijaté zálohy
2013
457 125 tis. Kč
297 210 tis. Kč
150 069 tis. Kč
Závazky za podniky konsolidačního celku:
2013
135 223 tis. Kč
0 tis. Kč
Závazky nad 180 dnů
Všechny závazky jsou reálné.
Závazky - z titulu leasingu činí 0 tis. Kč.
Dlouhodobé závazky s dobou splatnosti delší jak pět let účetní jednotka neeviduje.
Vůči státním orgánům nesplacené závazky nejsou.
Časové rozlišení pasivní – evidujeme rozlišení nájemného ve výši 617 tis. Kč
a časové rozlišení výnosů proti nákladům u zakázek, kde předání díla bude v roce 2014 ve výši 79 337 tis. Kč.
4.
Zákoné rezervy
Stav zákonných rezerv na opravy HM celkem činí:
Z toho:
- na opravy strojů
- na opravu budov
5.
Účetní rezervy
Účetní jednotka vytvořila rezervu na náklady plynoucí z předaných zakázek v roce 2013,
u kterých byly evidovány nedodělky nebránící jejich předání ve výši 19 400 tis. Kč.
6.
Zásoby vč. nedokončené výroby
Stav zásob k 31. 12. 2012
z toho nedokonč. výroba
Stav zásob k 31. 12. 2013
z toho nedokonč. výroba
7.
30
Bankovní úvěry
Společnost Ekol nemá k 31. 12. 2013 žádné bankovní úvěry.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
75 271 tis. Kč
45 552 tis. Kč
235 914 tis. Kč
214 965 tis. Kč
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ZA ROK 2013
8.
Tržby z provozní činnosti:
Celkem
ČR
Slovensko
Śvýcarsko
Rusko
Ukrajina
Bělorusko
Rumunsko
Egypt
Mexico
Irák
Rakousko
1 037 632 tis. Kč
668 876 tis. Kč
8 041 tis. Kč
173 tis. Kč
1 612 tis. Kč
1 436 tis. Kč
30 858 tis. Kč
89 575 tis. Kč
31 736 tis. Kč
32 522 tis. Kč
154 749 tis. Kč
18 054 tis. Kč
9.
Výzkumné a vývojové práce nebyly k 31. 12. 2013 aktivovány.
10.
Leasingový nájem:
Společnost nemá žádné závazky z titulu leasingu.
11.
Splatnost závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení a státnímu rozpočtu:
Všechny závazky, vzniklé v roce 2013 byly běžně hrazeny v zákonných termínech.
Závazky, které jsou ve stavu k 31. 12. 2013 byly v termínu do 31. 1. 2014 uhrazeny.
12.
Oblast životního prostředí a bezpečnosti práce:
V roce 2013 nebyly žádné sankce ani penalizace. Nemocnost a úrazovost nevybočuje z obvyklých průměrů.
13.
Náklady na účetní audit:
150 tis. Kč
Účetní jednotka také zaúčtovala oceňovací rozdíl nevypořádaných derivátových operací ve výši 83 tis. Kč.
Společnost eviduje nízkoobrátkové zásoby ve výši 12,7 mil Kč. Jedná se o zásoby náhradních dílů pro opravy spalovacích turbín,
které je z důvodů dlouhé výrobní doby nutné držet skladem. Tyto zásoby ve svém ocenění zahrnují tomu odpovídající marži.
ČL. V.
ZMĚNA VLASTNÍHO KAPITÁLU
Stav k 31. 12. 2012
Změny
Stav k 31. 12. 2013
Základní kapitál
5 000
0
5 000
Kapitálové fondy
5 678
1 409
7 087
Rezervní fond
500
0
500
Ostatní fondy
0
529 603
29 112
558 715
0
0
0
78 759
-29 162
49 597
619 540
1 359
620 899
Nerozdělený zisk min. let
Ztráta minulých let
- odložená daň za všechny předchozí roky
Zisk běžného roku
Celkem
Dle rozhodnutí valné hromady ze dne 20.8.2013 byl hospodářský výsledek za rok 2012 ve výši 29 112 tis. Kč
převeden na účet nerozděleného zisku, včetně organizačních složek (Kazachstán -109 tis. Kč). Z nerozděleného zisku
byl dle rozhodnutí VH následně vyplacen společníkům podíl na zisku ve výši 42 200 tis. Kč plus srážková daň.
EKOL, spol. s r. o.
31
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ZA ROK 2013
ČL. VI.
ZMĚNY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Odložená daň 2013
důvod
závazek
2 818 525,07
pohledávka
37 352,00
19 400 000,00
2 818 525,07
32
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
ÚZC - DZC
OP
REZERVY
OP materiál
19 437 352,00
16 618 826,93
19%
3 157 577,12
sazba daně 2015
odložená daň
36 668,22
- 3 194 245,34
stav 31.12.2012
tzn. budeme snižovat OD
Brno, 28. 6. 2014
Ing. Gustav Poslušný
finanční ředitel
2013
FINANČNÍ VÝKAZY
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
EKOL, spol. s r. o.
33
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013
k 31. 12. 2013
AKTIVA (v tisících Kč)
A.
POHLEDÁVKY ZA UPS. ZÁKL.KAPITÁL
B.
DLOUHODOBÝ MAJETEK
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
1. Zřizovací výdaje
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
3. Software
4. Ocenitelná práva
5. Goodwill
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8. Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
1. Pozemky
2. Stavby
3. Sam. movité věci a soubory movitých věcí
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
5. Základní stádo a tažná zvířata
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
7. Nedokončený dl. hmotný majetek
8. Poskytnuté zálohy na DHM
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
B.III. Dlouhodobý finanční majetek
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
3. Ostatní dlouhodobé CP a podíly
4. Půjčky a úvěry - ovl. a řídící osoba, podstatný vliv
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
6. Pořizovaný dl.finanční majetek
7. Poskyt. zálohy na dl. finanční majetek
B.IV. KLADNÝ KONSOLIDAČNÍ ROZDÍL
B.IV. (-) ZÁPORNÝ KONSOLIDAČNÍ ROZDÍL
B.V.
CENNÉ PAPÍRY A PODÍLY V EKVIVALENCI
C.
OBĚŽNÁ AKTIVA
C.I.
Zásoby
1. Materiál
2. Nedokončená výroba a polotovary
3. Výrobky
4. Zvířata
5. Zboží
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
C.II.
Dlouhodobé pohledávky
1. Pohledávky z obchodních vztahů
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
3. Pohledávky - podstatný vliv
4. Pohl. za společníky, členy družstva a za úč. sdružení
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
6. Dohadné účty aktivní
7. Jiné pohledávky
8. Odložená daňová pohledávka
C.III. Krátkodobé pohledávky
1. Pohledávky z obchodních vztahů
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
3. Pohledávky - podstatný vliv
4. Pohl. za společníky, členy družstva a za úč. sdružení
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
6. Stát – daňové pohledávky
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
8. Dohadné účty aktivní
9. Jiné pohledávky
C. IV. Krátkodobý finanční majetek
1. Peníze
2. Účty v bankách
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
D.I.
Časové rozlišení
1. Náklady příštích období
2. Komplexní náklady příštích období
3. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM (A+B+C+D)
34
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
číslo řádku
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
běžné účetní období
0
236 362
9 269
5 821
1 509
1 939
199 596
16 392
105 404
76 335
1 465
4
4
22 854
0
4 639
1 097 957
261 043
42 287
218 756
66 374
63 180
3 194
459 126
415 633
1 466
224
19 801
9 616
2 384
10 002
311 414
2 415
308 999
18 239
6 461
11 778
1 352 558
minulé účetní období
0
247 658
11 109
0
0
5 969
2 190
0
2 950
0
0
210 861
16 068
105 511
87 736
0
0
0
1 546
0
0
15 820
0
15 820
0
0
0
0
0
9 868
0
0
1 104 518
150 664
51 069
99 595
0
0
0
0
71 537
0
0
0
0
0
0
71 500
37
351 718
269 523
1 340
0
6 391
0
31 978
23 609
2 384
16 493
530 599
1 962
528 637
0
0
30 925
6 762
0
24 163
1 383 101
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013
k 31. 12. 2013
PASIVA (v tisících Kč)
A.
VLASTNÍ KAPITÁL
A.I.
Základní kapitál
1. Základní kapitál
2. Vlastní akcie a vl. obch.podíly
3. Změny zákl.kapitálu
A.II. Kapitálové fondy
1. Emisní ažio
2. Ostatní kapitálové fondy
3. Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.
4. Oceň. rozdíly z přecenění při přeměnách
OCEŇOVACÍ ROZDÍLY Z KONSOLID. ÚPRAV
A.III. Rezervní fondy, neděl. fond a ost. fondy ze zisku
1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
2. Statutární a ostatní fondy
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let
1. Nerozdělený zisk minulých let
2. Neuhrazená ztráta minulých let
A.V.
Výsledek hospodaření BÚO
A.V.
2. PODÍL NA VÝSLEDKU HOSP. V EKVIVALENCI
A.VI. KONSOLIDAČNÍ REZERVNÍ FOND
B.
CIZÍ ZDROJE
B.I.
Rezervy
1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
2. Rezerva na důchody a podobné závazky
3. Rezerva na daň z příjmů
4. Ostatní rezervy
B.II. Dlouhodobé závazky
1. Závazky z obchodních vztahů
2. Závazky - ovládající a řídící osoba
3. Závazky - podstatný vliv
4. Záv. ke společ., členům družstva a k úč. sdružení
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
6. Vydané dluhopisy
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
8. Dohadné účty pasivní
9. Jiné závazky
10. Odložený daňový závazek
B.III . Krátkodobé závazky
1. Závazky z obchodních vztahů
2. Závazky - ovládající a řídící osoba
3. Závazky - podstatný vliv
4. Záv. ke spol., členům družstva a k úč. sdružení
5. Závazky k zaměstnancům
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění
7. Stát – daňové závazky a dotace
8. Krátkodobé přijaté zálohy
9. Vydané dluhopisy
10. Dohadné účty pasivní
11. Jiné závazky
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci
1.Bankovní úvěry dlouhodobé
2.Krátkodobé bankovní úvěry
3.Krátkodobé finanční výpomoci
C.I.
Časové rozlišení
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
D.
MENŠINOVÝ VLASTNÍ KAPITÁL
D.I.
MENŠINOVÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL
D.II.
MENŠINOVÉ KAPITÁLOVÉ FONDY
D.III. MENŠINOVÉ FONDY ZE ZISKU VČ. NZML
D.IV.
MENŠINOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BÚO
PASIVA CELKEM (A+B+C+D)
EKOL, spol. s r. o.
číslo řádku
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
běžné účetní období
854 758
5 000
5 000
6 431
7 170
-739
0
11 058
11 058
740 316
740 316
87 104
6 710
-1 861
413 597
22 120
22 120
5 962
0
0
0
0
0
0
0
0
22
5 940
369 916
192 282
1 261
7 415
4 384
8 293
153 500
1 615
1 166
15 599
15 599
79 651
79 651
4 552
396
3 979
177
1 352 558
minulé účetní období
810 501
5 000
5 000
0
0
4 238
0
7 170
-2 932
0
0
9 616
9 616
0
644 895
644 895
0
146 752
0
0
425 414
3 275
0
0
0
3 275
6 429
0
0
0
0
0
0
0
0
12
6 417
393 241
171 242
1 175
0
0
7 231
4 185
15 036
162 338
0
5 532
26 502
22 469
22 469
0
0
142 264
1 173
141 091
4 922
1 343
0
3 095
484
1 383 101
35
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
ZA ROK 2013 k 31. 12. 2013
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT KE KONSOLIDACI (v tisících Kč)
I.
Tržby za prodej zboží (+)
A.
Náklady vynaložené na prodej zboží (-)
+ Obchodní marže
II.
Výkony
1. tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (+)
2. změna stavu zásob vlastní činnosti (+,-)
3. aktivace (+)
B.
Výkonová spotřeba
1. spotřeba materiálu a energie
2. služby
+ Přidaná hodnota
C.
Osobní náklady
1. mzdové náklady
2. odměny členům orgánů společnosti a družstva
3. náklady na sociální zabezpečení a zdrav. poj.
4. sociální náklady
D.
Daně a poplatky
E.
Odpisy dlouhodob. nehm. a hmot. majetku
ZÚČTOVÁNÍ (ODPIS) KONSOLIDAČNÍHO ROZDÍLU
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
1. tržby z prodeje dlouhodobého majetku
2. tržby z prodeje materiálu
F.
Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu
1. zůstatková cena prodaného dl. majetku
2. prodaný materiál
G.
Změna stavu rezerv a opr. pol. v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
IV.
Ostatní provozní výnosy
H.
Ostatní provozní náklady
V.
Převod provozních výnosů
I.
Převod provozních nákladů
Provozní výsledek hospodaření
KONSOLIDOVANÝ PROVOZNÍ VÝSL. HOSPODAŘENÍ
VI.
Tržby z prodeje cených papírů a podílů
J.
Prodané cenné papíry a podíly
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
1. výnosy z podílů v ovl.a říz.os.a v ÚJ pod podst.vlivem
2. výnosy z ostatních dlouh. cenných papírů a podílů
3. výnosy z ostatního dlouh. finančního majetku
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
K.
Náklady z finančního majetku
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
M.
Změna stavu rezerv a opr. pol. ve fin. oblasti
X.
Výnosové úroky
N.
Nákladové úroky
XI.
Ostatní finanční výnosy
O.
Ostatní finanční náklady
XII.
Převod finančních výnosů
P.
Převod finančních nákladů
Finanční výsledek hospodaření
KONSOLIDOVANÝ VÝSL. HOSPODAŘ. Z FIN.OPERACÍ
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
1. splatná
2. odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
KONSOLIDOVANÝ VÝSL. HOSPOD. ZA BĚŽ. ČINNOST
XIII.
Mimořádné výnosy
R.
Mimořádné náklady
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
1. splatná
2. odložená
Mimořádný výsledek hospodaření
KONSOLIDOVANÝ VÝSL. HOSPOD. ZA MIM. ČINNOST
T.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
Výsledek hospodaření za účetní období
KONSOLIDOVANÝ VÝSL. HOSP. ZA ÚO BEZ PODÍLU EKVIVAL.
z toho: výsledek hosp. BÚO bez menšinových podílů
menšinový výsledek hospodaření BÚO
PODÍL NA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ V EKVIVALENCI
Výsledek hospodaření před zdaněním
KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČ.O.
36
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
číslo řádku
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
běžné účetní období
0
0
0
1 282 878
1 102 889
179 315
674
958 814
536 939
421 875
324 064
168 307
122 699
0
41 146
4 462
650
30 357
-1 366
15 784
364
15 420
14 732
0
14 732
17 315
4 744
5 044
0
0
108 187
106 821
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 324
960
627 966
635 574
0
0
-6 244
-6 244
13 295
16 950
-3 655
88 648
87 281
0
0
0
0
0
0
0
0
88 648
87 281
87 104
177
6 710
101 943
93 991
minulé účetní období
0
0
0
1 514 611
1 610 494
-97 870
1 987
1 139 524
724 450
415 074
375 087
155 556
113 743
0
38 203
3 610
470
34 580
-568
2 808
1 254
1 554
4 570
898
3 672
3 248
4 105
5 938
0
0
177 638
177 070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 108
1 336
2 376 878
2 382 614
0
0
-3 964
-3 964
25 339
25 691
-352
148 334
147 766
67
597
0
-530
-530
0
147 804
147 236
146 752
484
0
173 143
147 236
PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
k 31. 12. 2013
Peněžní hodnoty se uvádějí v tis. Kč
1.
VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU
Mateřský podnik EKOL, spol. s r.o.
1.1 a)
plná metoda konsolidace
Účetní jednotka
Název, sídlo
dceřiná
přidružená
Stupeň
závislosti
na ZJ
(vliv)
Podíl
na ZJ
(účast)
Metoda
konsolidace
Datum
účetní
závěrky
EKOL Energo s.r.o.
Křenová 65, Brno
x
100%
100%
A
31. 12. 2013
STREJČEK spol. s r.o.
Křenová 65, Brno
x
100%
100%
A
31. 12. 2013
EKOL, spol. s r.o.,
Hečkova 2, Martin
x
90%
90%
A
31. 12. 2013
EKOL TURBO, a.s.
Křenová 65, Brno
x
100%
100%
A
31. 12. 2013
AEZ s.r.o.
Křenová 67c, Brno
x
100%
100%
A
31. 12. 2013
Pozn.: Metoda konsolidace: A – plná metoda konsolidace
Účetní závěrky uvedených firem byly sestaveny k 31. 12. 2013 podle českých předpisů, s výjimkou firmy EKOL, spol. s r.o., Martin,
která má sídlo na území Slovenské republiky.
1.1 b)
ekvivalenční metoda konsolidace
Energo Future a.s.
Ruská 514, Ostrava
20%
20%
B
31. 12. 2013
Pozn.: Metoda konsolidace: B - ekvivalenční metoda konsolidace
1.1 c)
Podniky vyloučené z povinností konsolidace
Název, sídlo
Důvod osvobození z povinnosti konsolidace
E. T. E. o. o. o. Rusko – 33%
Společnost nepředkládá žádné informace a jejich podíl na obratu konsolidačního celku je nevýznamný.
EKOL GmbH Energsysteme - 70% Společnost nepředkládá žádné informace, došlo k neshodám v řízení –
vliv z titulu většinového společníka není uplatnitelný
K obchodním podílům obou výše uvedených společností vytvořila mateřská společnost EKOL s.r.o.
opravné položky ve výši 100% jejich pořizovací ceny.
1.1 d)
Systém konsolidace
Přímá konsolidace všech podniků konsolidačního celku najednou.
1.1. e)
Změny konsolidačního celku
V roce 2013 navýšila společnost EKOL s.r.o. obchodní podíl ve společnosti EKOL Turbo s.r.o. z 50% na 100%.
K 3.7.2013 vstoupila společnost Strejček spol. s r.o. do likvidace.
V roce 2013 byla do konsolidačního celku zahrnuta společnost ENERGO Future a.s., a to ekvivalenční metodou konsolidace
(v předchozích letech byl její podíl na obratu konsolidačního celku nevýznamný). Mateřská společnost EKOL s.r.o.
má v této společnosti podstatný vliv ve výši 20%.
EKOL, spol. s r. o.
37
PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
k 31. 12. 2013
2
2.1
OBECNÉ ÚDAJE
Průměrný počet zaměstnanců konsolidačního celku během účetního období sestavení konsolidované účetní závěrky:
Zaměstnanci
Z toho řídící zaměstnanci
2012
2013
2012
2013
Průměrný počet
293
311
13
14
Osobní náklady
155 529
168 307
9 759
10 514
z toho: - mzdové náklady
113 715
122 699
7 167
7 718
- odměny členům orgánů společnosti
0
0
0
0
- náklady na sociální zab. a zdrav. poj.
38 204
41 146
2 436
2 618
- sociální náklady
3 610
4 462
156
178
2.2
Výše odměn, záloh, půjček a ostatních pohledávek, závazků a ostatních plnění, přijatých či poskytnutých záruk,
popř. příslibů plnění vč. důchodového zabezpečení, jak v peněžní tak naturální formě - členům statutárních, řídících
a dozorčích orgánů vč. bývalých členů těchto orgánů (včetně úrokové sazby a hlavních podmínek):
Životní pojištění společníků
0
2.3
Odměny členům statutárních orgánů
0
Přehled o způsobu transformace údajů z individuálních účetních do KÚZ (v tis. Kč) plnou metodou
- do KÚZ jsou ze spojených firem ve výše uvedených podílových hodnotách zařazeny částky z každé položky Rozvahy a Výkazů zisků a ztrát
- z KÚZ jsou vyloučeny podílové vklady v plné výši
- z KÚZ jsou vyloučeny vzájemné vazby v položkách nákladů a výnosů v celkové výši 262 946 tis. Kč,
z toho z titulu prodeje výrobků a služeb 240 227 tis. Kč, zásob 540 tis. Kč, v oblasti provozního výsledku 21 498 tis. Kč
(dopad transferových cen.) a dále vzájemné vazby v oblasti ostatních finančních nákladů 680 tis. Kč
Údaje v tis. Kč
Základní kapitál
Podíly
EKOL energo s.r.o.
105 000
106 443
STREJČEK spol. s r.o.
926
4 963
EKOL, spol. s r.o., SR
3 965
21 646
EKOL Turbo, a.s
1 020
1 875
AEZ s.r.o.
100
27 500
EKOL energo s.r.o.
STREJČEK spol. s r.o.
EKOL, spol. s r.o., SR
177
EKOL Turbo, a.s
AEZ s.r.o.
Z KÚZ je vyřazen:
HV 2013
Jako podíl na zisku druhého společníka v těchto firmách.
- ze souhrnu krátkodobých pohledávek a krátkodobých závazků a přechodných účtů je oboustranně vyloučena
částka 147 625 tis. Kč jako zůstatek neuhrazených mezipodnikových faktur.
2.4
Přehled o způsobu transformace údajů z individuálních účetních do KÚZ (v tis. Kč) ekvivalenční metodou
- vyloučení podílů z rozvahy účetní jednotky uplatňující podstatný vliv 15 816 tis. Kč a jejich nahrazení samostatnou rozvahovou položkou
podílů v ekvivalenci oceněných ve výši podílu na vlastním kapitálu konsolidovaného podniku pod podstatným vlivem 4 639 tis. Kč;
- vypořádání rozdílu mezi oceněním podílů a konsolidační rozvahovou položkou podílu v ekvivalenci vykázáním:
- poměrné části výsledku hospodaření konsolidovaného podniku pod podstatným vlivem ve výši podílové účasti účetní jednotky uplatňující
podstatný vliv v samostatné rozvahové položce a položce výkazu zisku a ztráty. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 6 710 tis. Kč
- konsolidačního rezervního fondu, který představuje akumulované podíly na výsledcích hospodaření v ekvivalenci
minulých let osob pod podstatným vlivem ode dne jejich akvizice -1 861 tis Kč.;
2.5
38
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
- všechny účetní jednotky účtují podle českých pravidel (za organizační složky v zahraničí je prováděna transformace
do čs. účetního systému), vyjma EKOL, spol. s.r.o. se sídlem na území SR
- účetní osnovy a uspořádání položek výkazů jsou shodné
- oceňování majetku a závazků je dle zákona o účetnictví
- cizí měna se převádí na Kč u faktur přijatých i vydaných pevným kurzem stanoveným dle kurzu ČNB k 1. dni v měsíci,
ke konci hospodářského roku se provádí přepočet podle směnného kurzu ČNB.
- při konsolidaci je postupováno v souladu s vyhláškou č. 500/02 Sb. a ČÚS č. 20.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
k 31. 12. 2013
2.6.
Změny proti předcházejícím účetním obdobím:
V roce 2013 byla do konsolidačního celku poprvé zahrnuta společnost Energo Future a.s.,
v níž má mateřská společnost EKOL s.r.o. obchodní podíl ve výši 20%, a to ekvivalenční metodou konsolidace.
a)
b)
c)
d)
e)
e)
f)
změny způsobu oceňování (popis, důvod, částka):
změny postupů účtování (popis, důvod, částka):
změny postupů odpisování (popis, důvod, částka):
změna uspořádání a obsahového vymezení položek konsolidované
účetní závěrky (popis, důvod, částka):
změny pořizovacích a zůstatkových cen dlouhodobého majetku
(v porovnání s minulým obdobím v souvislosti s kursovým přepočtem účtů konsolidovaných účetních jednotek
se sídlem v zahraničí, které vedou účetnictví v cizí měně, nejméně podle jednotlivých druhů tohoto majetku):
podíl na výsledku hospodaření samostatně nebo společně ovládané nebo řízené osoby
a osoby pod podstatným vlivem – údaje uvedeny v bodě 2.3.
zisk a ztráta z titulu prodeje zásob a dlouhodobého majetku
mezi účetními jednotkami konsolidačního celku: – údaje uvedeny v bodě 3.2.1. a 3.2.2.
0
0
0
0
0
3
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT
3.1
Komentář a zdůvodnění ke změně vlastního kapitálu konsolidovaného celku mezi dvěma konsolidacemi,
zejména v případě změny rozsahu konsolidačního celku a vypořádání cenných papírů a podílů vydaných konsolidující
účetní jednotkou v držení konsolidovaných účetních jednotek
Vlastní kapitál konsolidovaného celku se meziročně zvýšil z 810 501 tis. Kč na 854 758 tis. Kč, tj. o částku +44 257 tis. Kč
a to zejména vlivem dosaženého hospodářského výsledku běžného ÚO ve výši +87 104 tis. Kč., výplatou podílu na zisku
ve výši -49 647 tis. Kč, přeceněním finančních derivátů ve výši +2 193 tis., a zahrnutím společnosti ENERGO Future a.s.
do konsolidačního celku formou hospodářského výsledku v ekvivalenci +6 710 tis. Kč hodnotou konsolidačního rezervního
fondu -1 861 tis. Kč a dalšími méně významnými transakcemi.
3.2
Zdůvodnění výkyvů dosaženého výsledku hospodaření mezi r. 2013 a 2012:
3.2.1.
Prodej zásob
r. 2012
Prodávající
Ekol spol. s r.o. Brno
EKOL Energo s.r.o. Brno
Kupující
EKOL Energo s.r.o. Brno
Ekol spol. s r.o. Brno
Zásoby na skladě
3 834
10 201
Zisk z prodeje
77
2 448
r. 2013
Prodávající
Ekol spol. s r.o. Brno
EKOL Energo s.r.o. Brno
Kupující
EKOL Energo s.r.o. Brno
Ekol spol. s r.o. Brno
Zásoby na skladě
3 699
70 317
Zisk z prodeje
74
12 668
a)
b)
c)
d)
3.2.2.
Významný nárůst zůstatku zásob nakupovaných v rámci skupiny
V r. 2013 došlo ve srovnání s r. 2012 k významnému nárůstu KZ zásob nakupovaných mezi firmou Ekol a EKOL Energo
–
celkem byl vykázán KZ zásob ve skupině 74 016 tis. Kč, z toho skupinová marže činila 12 742 tis. Kč.
V r. 2012 došlo ve srovnání s r. 2011 k významnému poklesu KZ zásob nakupovaných mezi firmou Ekol a EKOL Energo
–
celkem byl vykázán KZ zásob ve skupině 14 035 tis. Kč, z toho skupinová marže činila 2 525 tis. Kč.
Celkový dopad do výsledku hospodaření v r. 2013 byl - 10 217 tis. Kč.
Prodej dlouhodobého majetku
r. 2012
Prodávající
–
r. 2013
Prodávající
–
EKOL, spol. s r. o.
Kupující
–
PC majetku
–
Zisk z prodeje
–
Kupující
–
PC majetku
–
Zisk z prodeje
–
39
PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
k 31. 12. 2013
a) Prodeje/vklady majetku ve skupině
Dopad do výsledku hospodaření z prodeje majetku ve skupině byl v r. 2013 ve výši +2 760 tis. Kč z titulu rozdílu
odpisů u prodávajícího a nabyvatele v minulých účetních obdobích. K prodeji dlouhodobého majetku ve skupině
v běžném účetním období a tím ovlivnění výsledku hospodaření nedošlo.
3.3
Komentář k údajům o pohledávkách a závazcích
a)
Pohledávkách po lhůtě splatnosti nad 180 dnů:
- Jedná se zejména o pohledávky po lhůtě splatnosti nad 180 dní ve firmě EKOL Brno ve výši 236 tis. Kč, ke kterým je tvořena
opravná položka ve výši 100%. a Ekol Energo s.r.o. ve výši 1 907 tis., ke kterým je tvořena opravná položka ve výši 50%
Doba
Výše v tis. Kč
2012
1 055
180 a více dnů
b)
Závazcích po lhůtě splatnosti nad 180 dnů:
Doba
Výše v tis. Kč
2012
0
180 a více dnů
c)
2013
2 143
Pohledávkách k účetním jednotkám konsolidač. celku s dobou splatnosti delší než 5 let:
Pohledávka
d)
Hodnota
0
Závazcích k účetním jednotkám konsolidačního celku s dobou splatnosti delší než 5 let:
Poznámka
0
Závazek
Poznámka
0
Souhrnná výše případných dalších závazků
(nepeněžních i peněžních), které nejsou sledovány v běžném účetnictví jednotlivých podniků konsolidačního celku
a nejsou uvedeny v konsolidované rozvaze: V současné době nejsou žádné takové závazky evidovány .
3.5
Výnosy z běžné činnosti v členění tuzemsko, zahraničí:
Hlavní činnost
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
3.7
3.8
3.9
Tuzemsko
2012
2013
866 582
734 133
Zahraničí
2012
2013
743 912 368 756
Celkem
2012
2013
1 610 494 1 102 889
CHARAKTER A OBCHODNÍ ÚČEL OPERACÍ účetních jednotek konsolidačního celku, jsou-li rizika nebo užitky
z těchto operací významné, a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční
situace účetní jednotky; informace o finančním dopadu těchto operací na účetní jednotku.
0
INFORMACE O TRANSAKCÍCH, které účetní jednotky konsolidačního celku uzavřely se spřízněnou stranou,
včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto
transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky, pokud jsou tyto transakce
významné a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek.
0
NÁKLADY NA AUDIT
Za účetní období vynaložily společnosti holdingu náklady na audit ve výši
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Jsou realizovány kroky směřující k prodeji obchodního podílu ve skupině podniků EKOL.
V Brně dne 25. 7. 2014
40
Hodnota
0
3.4
3.6
2013
0
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
250 tis. Kč.
3. strana obálky
EKOL, spol. s r. o.
Křenová 65, 602 00 Brno
Czech Republic
tel.: +420 543 531 710
fax: +420 543 242 912
e-mail: [email protected]
www.ekolbrno.cz
Download

Výroční zpráva 2013