VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
2. strana obálky
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2011
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
2
1
EKOL, spol. s r. o.
Obsah
1. Vybrané finanční ukazatele
4
2. Komentář generálního manažera
5
3. Vývoj v letech 2001 – 2011
6
4. Komentář finančního ředitele
7
5. Vedoucí pracovníci společnosti
8
6. Organizační struktura
9
7. Profil společnosti
10
8. Významné kontrakty roku 2011
14
9. Významné kontrakty roku 2012
15
10. EKOL = tradiční partner špičkového triatlonu
16
11. Certifikáty
18
12. Zprávy auditora
19
13. Účetní závěrka 2011
21
3
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELE
Ukazatel (v tisících Kč)
2011
2010
2009
VÝKONY A PRODEJ ZBOŽÍ
839 870
682 083
739 807
Z TOHO: TRŽBY
731 833
659 404
803 255
VÝKONOVÁ SPOTŘEBA
704 213
601 474
660 544
PŘIDANÁ HODNOTA
135 657
79 540
76 270
ČISTÝ ZISK
126 072
10 328
9 269
AKTIVA CELKEM
1 045 880
981 846
816 042
OBĚŽNÁ AKTIVA
798 222
714 964
617 990
CIZÍ ZDROJE
429 697
334 160
286 966
VLASTNÍ KAPITÁL
519 238
513 381
505 360
VÝVOJ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ
VE 20 ti leté HISTORII SPOLEČNOSTI
(konsolidované údaje)
Ukazatel (v tisících Kč)
1996
2001
2006
2011
48
129
159
264
218 749
737 501
877 033
829 018
ZISK
23 044
79 837
66 424
188 730
VLASTNÍ KAPITÁL
34 827
258 536
452 115
645 748
AKTIVA CELKEM
114 448
581 504
678 604
1 178 085
POČET ZAMĚSTNANCŮ
OBRAT
4
1
EKOL, spol. s r. o.
Vážené dámy a pánové,
rok 2011 hodnotím jako úspěšný z několika hledisek.
Především firma jako celek stabilizovala vnitřní procesy,
které jsou pro chod důležité. Jedná se především o procesy
v nabídkové činnosti, tvorbě cen, realizace zakázek, hodnocení
kvality a další.
Pro úspěch je nutný nejenom dobrý produkt, nýbrž i schopnost
ho prodat. Proto jsme zaměřili svoje úsilí na zdokonalení
obchodní činnosti se zaměřením na export.
Přitom se soustřeďujeme na Střední východ, Jižní Ameriku,
Afriku a samozřejmě na východní Evropu.
Dobrá obchodní strategie měla úspěch hlavně pro rok
následující, tj. 2012.
V technické oblasti kontinuálně zvyšujeme technickou úroveň
hlavních produktů – parních turbín a kotlů. Zde je hlavní
účinnost těchto strojů a přizpůsobení jejich provozu
požadavkům zákazníků.
Nadále vycházíme z filozofie individuálního přístupu
k zákazníkovi, přičemž optimalizujeme každý projekt podle
zadání v několika provozních režimech.
To přináší zákazníkovi ekonomický přínos a nám konkurenční
výhodu.
KOMENTÁŘ
GENERÁLNÍHO MANAŽERA
Společnost Ekol je schopna vyprojektovat, vyrobit, dodat
a uvést do provozu investiční celky ve formě elektráren
pro různá paliva. Soustředili jsme se na bio paliva a v roce 2011
jsme podepsali smlouvu na dodávku bioelektrárny
o jmenovitém výkonu 5,8 MW, přičemž se jedná o zdroj
pro kombinovanou elektrickou výrobu.
V tomto trendu chceme pokračovat.
Do dalších let přeji našim partnerům, zaměstnancům a přátelům
hodně úspěchů, zdraví a štěstí.
Prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc.
Generální manažer EKOL, spol. s r. o.
5
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
VÝVOJ V LETECH 2001–2011
Zásoby včetně nedokončené výroby (v tis. Kč)
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
435 850
262 135
214 972 216 149
188 203
173 621
115 293
2001
2002
2003
79 601
74 594
2004
2005
114 086
103 011
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Počet zaměstnanců (v osobách)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
162
141
159
150
140
140
135
123
105
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
119
2009
130
2010
Vlastní kapitál (v tis. Kč)
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
498 573 505 360 513 381
440 741 483 707
2011
519 238
408 422
297 485
333 775 340 164
257 272
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Výkony a prodej zboží (v tis. Kč)
1 200 000
1 025 471
1 000 000
800 000
737 501
791 369
677 410
600 000
828 540
697 444
839 870
739 807
682 083
509 347
355 886
400 000
200 000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
6
1
2007
2008
2009
2010
2011
EKOL, spol. s r. o.
Vážení obchodní partneři,vážení spolupracovníci,
v životě nás ekonomů, kteří musíme být stále ve střehu
a reagovat okamžitě na změny, které nám podnikatelské
prostředí přináší, není častých okamžiků, kdy si můžeme říci,
že jsme spokojení s výsledky, kterých bylo dosaženo.
Jsem velice potěšen, že rok 2011, který právě hodnotím,
je významným nejen tím, že završuje 20. výročí činnosti
společnosti, ale i rokem, kdy bylo dosaženo ekonomických
výsledků, ze kterých mohu mít i já jako ekonom upřímnou
radost.
Podíváme-li se však na období,
která předchází roku 2011 od roku 2008, nebylo mnoho
důvodů k radosti z dosahovaných výsledků hospodaření,
ani k optimismu do let budoucích. Je ale nutno hodnotit i tyto
roky jako úspěšné, neboť v období celosvětové krize nebylo
nikdy dosaženo záporných výsledků a firma využila toto
období k přerodu společnosti tím, že si zajistila vlastní výrobní
kapacity a zahájila změny v organizačním uspořádání tak,
aby mohla dodávat v budoucnu vyšší investiční celky.
Tím si společnost Ekol vytvořila předpoklady být mnohem
větším hráčem na trhu v oblasti dodávek pro energetiku.
Dnes se již ukazuje, že díky těmto změnám, do kterých bylo
investováno, jsou naplňovány cíle, které jsme si na začátku
tohoto procesu vytyčili. V době, kdy píši tento komentář,
je Ekol dodavatelem 3 EPC projektů biomasových elektráren,
s dodávkou projektů i technologií vlastní produkce.
K samotným dosaženým ekonomickým výsledkům roku 2011
lze říci, že to nejsou čísla nahodilá, ale jsou výsledkem poctivé
a nelehké práce všech pracovníků firmy. Společnost Ekol
si dosaženými výsledky za rok 2011 vytvořila dobrý odrazový
můstek do dalších let její působnosti na trhu dodávek
vlastních zařízení a EPC projektů pro energetiku.
KOMENTÁŘ
FINANČNÍHO ŘEDITELE
Pevně věřím, že v roce 2012 i dalších firma naváže na dobré
výsledky, kterých bylo dosahováno v minulých 20 letech
a především v roce 2011 a zůstane po celou dobu vysoce
prosperující společností na našem trhu a bude přínosem
pro naší společnost.
Chci Vám, vážení obchodní partneři, touto cestou poděkovat
za dobrou spolupráci v uplynulých 20 letech při realizaci všech
zakázek a věřím, že společnost Ekol v dnešní podobě Vám
na prahu začínajícího dalšího desetiletí působnosti bude
dobrým partnerem pro realizaci Vašich investic a záměrů.
Dovolte mi touto cestou také poděkovat všem pracovníkům
ve skupině Ekol za odvedenou práci a kteří se podílí na
dobrých výsledcích, které Vám můžeme prezentovat.
Ing. Gustav Poslušný
Finanční ředitel EKOL, spol. s r. o.
7
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
VEDOUCÍ PRACOVNÍCI
SPOLEČNOSTI
Ing. Vratislav Goj
Ing. Jaromír Kříž
Václav Janištin
Ing. Jan Saňka
Ing. Matrin Fotr
Ing. Bohumil Krška
Ing. Zdenko Pozorčiak
Pavel Pazdírek
Ing. Miloš Vavřička
8
1
EKOL, spol. s r. o.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
VEDENÍ SPOLEČNOSTI EKOL, spol. s r. o.
Prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc. – generální manažer
Ing. Gustav Poslušný – finanční ředitel
Finanční úsek
Technický úsek
Ing. Matrin Fotr
– provozní ekonom –
Ing. Jan Saňka
– ředitel –
DCEŘINNÉ SPOLEČNOSTI
EKOL ENERGO s.r.o,
BRNO
– 100% podíl –
Divize obchod
Ing. Jaromír Kříž
– ředitel –
AEZ, s.r.o.
BRNO
– 100% podíl –
EKOL GmbH
BERLÍN
– 70% podíl –
STREJČEK spol. s r. o.
BRNO
– 100% podíl –
ETE OOO
S. PETERBURG, RUSKO
– 33% podíl –
DIVIZE
Divize spalovacích turbin
Václav Janištin
– ředitel –
EKOL TURBO a. s.
BRNO
– 51% podíl –
Divize parních turbin
Ing. Jaromír Kříž
– ředitel –
EKOL, spol. s r. o. Martin
MARTIN
– 90% podíl –
Divize technických služeb
Ing. Bohumil Krška
– ředitel –
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY
V ZAHRANIČÍ
Divize kotle
Ing. Miloš Vavřička
– ředitel –
ATYRAU, KAZACHSTÁN
Ing. Stanislav Parýzek
– vedoucí –
Divize servis PT
Ing. Pavel Pazdírek
– ředitel –
SAYDA, NĚMECKO
Anja Schuster
– vedoucí –
9
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
PROFIL SPOLEČNOSTI
I. SPALOVACÍ TURBÍNY
Pro dodávky firmy EKOL ať už do projektů energetických
a teplárenských celků nebo jako samostatná kusová
dodávka jsou spalovací turbíny nakupovány u světových
výrobců turbín. Zákazníkovi jsou tyto spalovací turbíny
dodávány na rámu s namontovaným protihlukovým krytem
včetně projektu, montáže a uvedení do provozu.
Příslušenství spalovacích turbín
Firma navrhuje, vyrábí a dodává příslušenství spalovacích
turbín pro vlastní dodávky i dodávky cizích dodavatelů.
Náhradní díly
pro různé typy spalovacích turbín včetně náhradních
dílů pro jejich příslušenství a dalšího navazujícího
zařízení včetně nových regeneračních výměníků
Modernizace starších spalovacích turbín za účelem:
– zvýšení termické účinnosti instalací nových
– regeneračních výměníků
– zvýšení výkonu
– zvýšení komfortu obsluhy náhradou zastaralých
hydraulických systémů regulace systémy
plně elektronickými
– snížení negativních vlivů provozu spalovacích turbín
na životní prostředí jako:
• snížení emisí metanu náhradou expanzní startovací
turbíny elektrickým startovacím zařízením
• omezení úniků olejových par a aerosolů do ovzduší
dodávkou účinných separátorů
• snížení emisí NOx a CO úpravou hořáku spalovacích
komor a dodávkou nových hořáků s technologií
3. tisíciletí
• snížení hlukových emisí instalací kvalitních tlumičů
hluku sání, výfuku a protihlukových krytů
• snížení spotřeby elektrické energie optimalizací
systému chlazení oleje a systému čerpání
ucpávkového oleje.
V souvislosti s technickým řešením posuzujeme
i ekonomiku projektu.
II. PARNÍ TURBÍNY
Dodávky parních turbin, příslušenství, nebo celé strojovny
dle přání zákazníka. Spolupráce se zákazníkem již při tvorbě
projektu, optimalizace výpočtu velikosti a typu turbiny v
závislosti na podmínkách zákazníka. Provádění studií
proveditelnosti.
Výkonová řada do 60 MW pro pohon generátoru
Dodáváme soustrojí jak s protitlakými tak s kondenzačními
turbínami. Potřeba odběru páry je realizována buď
regulovaným nebo neregulovaným odběrem dle
konkrétního požadavku zákazníka. U menších výkonů
pracují turbíny v otáčkách až 10 000 min-1 a je použito
převodovky. U větších výkonů je turbína spojená přímo
s dvoupólovým generátorem.
Technické pomoci, přístup k zákazníkovi
Naším cílem je nejen realizovat projekty na základě
požadavku zákazníka, ale také spolupracovat se zákazníkem
při optimalizaci řešení již v rámci nabídky.
Zákazníkovi se snažíme nabídnout takové řešení, které
jej uspokojí zejména při provozování dodaného zařízení.
Výkonová řada do 60 MW pro mechanické pohony
Koncepce turbín pro pohon kompresorů a čerpadel vychází
z turbín pro pohon generátorů. Otáčky stroje jsou stanoveny
s ohledem na potřeby hnaného stroje.
Nabízíme řešení, kde optimalizujeme parametry,
druh turbiny, výkon a způsob provozu.
Optimalizaci provádíme v návaznosti na ostatní
technologie, především zdroj páry (parní kotel), potřeby
dodávky tepla a dodávky elektřiny.
Rozsah dodávky odpovídá přání zákazníka a to od dodávky
samostatného turbínového zařízení až po dodávku
kompletního energetického centra.
10
1
EKOL, spol. s r. o.
PROFIL SPOLEČNOSTI
komponent, přes zvýšení účinnosti až po přizpůsobení
požadavkům plně automatického provozu).
Dodávky náhradních dílů
Zajišťujeme dodávku náhradních dílů v rozsahu
pokrývajícím celou potřebu energetického zařízení s parními
turbínami. Především dodáváme náhradní lopatky parních
turbín (rotorové a statorové); ložiska radiální i axiální;
díly regulace; díly olejového systému apod.
Nabídka servisních prací a oprav.
Hlavní činnost je zaměřena na komplexní služby v oboru
energetiky. Základním principem je vždy nabídnout
zákazníkovi co nejoptimálnější provozní variantu
příslušného řešení. V současné době se v oblasti energetiky
prosazují zejména kogenerační a trigenerační technologie,
ale současně se stále modernizují klasické kotlové
technologie, zařízení výměníkových stanic a nyní po vstupu
do EU nastává boom technologií na využití biomasy.
Snažíme se v oblasti našeho podnikání zachytit všechny
nejmodernější trendy a nabídnout tak v rámci trhu
komplexní služby v investiční výstavbě. Proto rozšířila divize
svoji činnost o oblast stavební - zejména výstavbu
průmyslových hal včetně technologické vybavenosti.
Revize, posouzení stavu zařízení,
stanovení životnosti stroje
Zajišťujeme úplné revize turbínového zařízení
a to od demontáže soustrojí, jeho proměření, posouzení
stavu zařízení, stanovení revizního nálezu, zajištění
potřebných náhradních dílů, provedení oprav vyplývajících
z revizního nálezu, zpětnou montáž a zpětné uvedení
soustrojí do provozu.
Opravy
Zajišťujeme opravy parních turbin vlastní výroby i od jiných
výrobců. Opravy jak plánované, tak havarijní situace.
Rozsah oprav je od běžných, spojených například
s diagnostikou, tak až po generální opravy. Opravy
provádíme také na všech souvisejících zařízeních turbin.
Rekonstrukce na nové provozní parametry
Při požadavku provozovatele na změnu provozních
parametrů turbíny provádíme úpravu turbíny, která zahrnuje
výpočet, konstrukční řešení nového lopatkování a úpravu
průtočného kanálu turbíny s optimalizací na nově
definované parametry. Například se jedná u zvýšení hltnosti
stroje, zvýšení nebo snížení tlaku v odběru, zvýšení nebo
snížení množství páry do odběru a podobně.
Modernizace
Provádíme modernizaci turbínového zařízení, které
přibližuje technickou úroveň turbínového zařízení
současnému stavu techniky (od náhrady jednotlivých
III. ENERGETICKÉ CELKY
IV. DIVIZE KOTLŮ
Oblast koncepčního rozhodování
vypracování technicko-ekonomických studií a analýz
kogeneračních a paroplynových energetických celků
Kotle a kotelny – kompletní dodávky
Zajišťujeme komplexní generální dodávky parních,
horkovodních a teplovodních kotelen / kotlů, využívající
jako zdroje energie:
– dřevní štěpku a dřevní odpad
– slámu a biomasu
– bagassu
– kapalná a plynná paliva
– hnědé a černé uhlí
– technologické plyny
– odpadní teplo (utilizační kotle)
Generální dodávky nabízíme v rozsahu:
– projektu pro stavební povolení
– projekce a konstrukce kotle / kotelny
– zajištění výroby s dohledem
v rámci systému řízení jakosti
– dodávky a montáže zařízení
– uvedení do provozu
– záručního a pozáručního servisu
Oblast přípravy díla
příprava všech stupňů projektové dokumentace
Oblast realizace díla
komplexní dodávky technologického zařízení formou EPC
kontraktů nebo subdodavatelsky
Kogenerační jednotky
dodávky jednotek s elektrickým výkonem od 10-5000kW,
včetně veškerého příslušenství
Měření a regulace, vyvedení el.výkonu
dodávky rozvaděčů, kabelových tras, trafostanic
11
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
PROFIL SPOLEČNOSTI
potrubní rozvody vodní, parní, horkovodní a teplovodní
výměníkové stanice
technologii termických úpraven napájecí vody
zásobní nádrže a expandéry
Klíčovým produktem divize kotlů jsou dodávky parních kotlů
pro elektrárenské nebo teplárenské použití ve spojení
s parní turbínou ke kombinované výrobě elektrické energie
a tepla.
–
–
–
–
Modernizace a ekologizace kotlů
U stávajících zdrojů tepla a energie nabízíme
a provádíme modernizace a ekologizace kotlů.
Zajistíme návrh a dodávky dodatkových teplosměnných
ploch stávajících zařízení pro zlepšení jejich účinnosti
nebo úprav iniciovaných změnou palivové základny
tepelného zdroje.
Prostřednictvím kooperací v rámci komplexních dodávek
nabízíme zajištění projektů, dodávek a montáže:
– palivového hospodářství kotelen (vnitřní i vnější),
– odškvárování
– odpopílkování
– silnoproudých rozvodů
– nadřazených systémů měření a regulace
technologických celků včetně zajištění návaznosti
na stávající zařízení
– stavební části finálních dodávek
Dílčí dodávky / příslušenství kotelen a kotlů
V rámci komplexních nebo dílčích dodávek kotelen,
kotlů a jejich příslušenství navrhneme a zrealizujeme
dodávky:
– systému měření a regulace
– kondenzátních systémů v rámci parních kotelen
– zařízení pro termické likvidace odpadních plynů
nebo kapalin z technologických procesů
Dodávky náhradních dílů
Zajišťujeme dodávky náhradních dílů:
– vlastních kotlů
– cizích kotlů podle originální
nebo nově vytvořené dokumentace
dle nominálního výkonu a typu zařízení. Činnost TC zahrnuje
procesy tvorby produktu od vytvoření návrhového
standardu, kterým bude definován způsob a rozsah tvorby
veškerých dalších podkladů, tvorbu nebo doplnění
výpočtových a podpůrných programů, tvorbu a doplnění
konstrukční a výrobní dokumentace, až po vypracování
standardizované dokumentace pro provoz a údržbu.
V. DIVIZE TECHNICKÝCH SLUŽEB (DTS) –
KONSTRUKCE, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM
Dodávaná soustrojí jsou konstruována vždy tak, abychom
splnili nejenom požadavky zákazníka, ale aby byl celý cyklus
optimalizován. Tímto způsobem se snažíme zkrátit dobu
návratnosti počátečních investic a optimalizovat celkovou
výši počáteční investice.
V současné době výrazným způsobem rostou požadavky
na zkracování dodací lhůty turbínového zařízení, které je
možné splnit pouze za předpokladu vysoké míry unifikace.
Z tohoto důvodu vzniklo v DTS Technologické centrum ( TC )
jehož hlavním úkolem je unifikace a standardizace
jednotlivých dílů parních a spalovacích turbín.
Činnost TC je realizována dle Strategického rámcového
plánu činnosti TC na roky 2008 – 2013.
Výsledkem úspěšně zvládnutého projektu bude ucelený
modulární systém jednotlivých kompatibilních komponent
a podcelků turbínových zařízení.
Rozsah technických parametrů
parních turbín EKOL z hlediska projektu:
Typy turbín:
Protitlakové
- R
Kondenzační - K
Odběrové
- P, T, PP, PT, PR
Výkonové třídy:
1, 4, 6, 10, 12, 15, 20,
25, 30, 40, 50, 60 MW
Otáčky :
3 000 – 20 000 min-1
- 3,5 Mpa 435 °C
Orientační parametry vstupní páry:
- 6,4 MPa 480 °C
9 MPa 535 °C
13MPa 535 °C
Výsledkem práce TC je:
– Vytvoření kompletní konstrukční
a výrobní dokumentace využívající nové inovační prvky
a technologie v rámci parních turbín.
– Chráněné výsledky vlastní činnosti – patenty.
Konkrétně se tedy jedná o postupné vytvoření unifikované
řady parních turbínových zařízení vlastní konstrukce, dělené
12
1
EKOL, spol. s r. o.
PROFIL SPOLEČNOSTI
Pravidelná diagnostická měření pomocí datasběrače
pro získání trvalého přehledu o vibračním stavu i rozsáhlého
strojního parku. Dlouhodobá archivace dat na PC,
vytváření trendů, sledování změn stavu po provedených
opravách a pod.
Paralelní "on-line" sledování až 16 měřicích kanálů
pro detailní analýzu chování složitějších celků, především
parních a spalovacích turbín
VI. DIAGNOSTIKA STROJŮ
Oddělení diagnostiky nabízí služby v oblasti měření vibrací
průmyslových strojů a zařízení, vibrační diagnostiky,
provozního vyvažování a ustavování spojek strojů
v tomto rozsahu:
– Měření širokopásmových vibrací
– Frekvenční analýzy mechanických vibrací
– Analýzy vibrací v závislosti na otáčkách stroje
pro určení rezonančních oblastí
– Provozní vyvažování tuhých i pružných rotorů
bez nutnosti demontáže stroje
– Ustavování spojek pomocí laserového zařízení
– Měření stavu ložisek
Na základě výsledků provedených měření pak nabízíme:
– Posouzení stavu zařízení dle platných norem
– Identifikaci příčiny zhoršeného nebo neuspokojivého
vibračního stavu stroje, což nejčastěji bývá:
– Nevyváženost rotujících částí
– Špatné ustavení spojky
– Závada v uložení stroje (např. uvolnění nebo poškození
základu, uvolnění spojů a pod.)
– Poškozená ložiska
– Opotřebení ozubených převodů
– Nesprávné konstrukční řešení
(např. provoz v rezonančních oblastech,
nedostatečná tuhost uložení a pod.)
– Doporučení nápravných opatření dle konkrétní situace
– Přímo na místě ve spolupráci s provozovatelem
provedení potřebného zásahu
a následná kontrola jeho vlivu
13
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
VÝZNAMNÉ KONTRAKTY ROKU 2011
PARNÍ TURBÍNY
SPALOVACÍ TURBÍNY A ENERGETICKÉ CELKY
České Budějovice – G-Team a.s., Česká republika
Dokončení stavby strojovny s 12MW kondenzační turbinou
včetně chladicího okruhu a stavební části. Využití je
pro stabilizaci provozu kotlů pro městskou teplárnu.
NET 4 GAS, s.r.o., Česká republika
Opravy a rekonstrukce částí spalovacích turbín GT 750-6
Montáž elektrických startovacích zařízení
UKRTRANSGAZ, Ukrajina
Dodávky náhradních dílů spalovacích turbín GT 750-6
Bučina Zvolen, Slovensko
Dodávka strojovny s parní kondenzační turbinou
s regulovaným odběrem. Kompletní dodávka včetně
vzduchové kondenzace. Turbina pracuje za kotlem
na spalování biomasy
Lovochemie, a.s., Česká republika
Revize spalovací turbíny ST 1CH
Synthesia, a.s., Česká republika
Oprava spalovací turbíny ST 1CH
TENZA, a.s. Česká republika
Dodávka 3MW parní kondenzační turbiny s regulovaným
odběrem. Turbina je umístěna v teplárně Mydlovary,
která zásobuje dodávkou tepla část města.
Turbina je umístěna za kotlem na spalování biomasy.
ZKMK, Kazachstán
Dodávky náhradních dílů pro spalovací turbíny GT 750 - 6
Hnojivá Duslo, spol.s.r.o., Slovensko
Oprava spalovací turbíny ST 1CH
Synthos Dwory, Polsko
Dodávka parní protitlakové turbiny s regulovaným
odběrem o výkonu 29MW. Dodávka je včetně strojovny,
části elektro a stavební části.
Běloruskalij Soligorsk, Bělorusko
Montáž a uvedení do provozu kogeneračního
energetického celku 7,1 MW
EC Elblag, Polsko
Započetí dodávky parní kondenzační turbiny o výkonu
20MW. Turbina bude pracovat společně s kotlem na
spalování slámy.
NEFTGAZDEPOZIT, Uzbekistán
Dodávka náhradních dílů pro spalovací turbíny GT 750 – 6
ENERGOPROM, Kazachstán
Započetí dodávky 2ks parních kondenzačních turbin
pro pohon napájecích čerpadel pro elektrárnu.
Domoradice, Česká republika
Započetí dodávky parní kondenzační turbiny s regulovaným
odběrem o výkonu 8,8MW. Realizace je včetně stavby,
strojovny, chlazení a části elektro.
KIRLOSKAR EBARA, Indie
Ukončení realizace první parní kondenzační turbíny
s regulovaným odběrem o výkonu 12MW, která byla
vyrobena dle licenční dokumentace firmy EKOL v Indii.
Energo Future , Česká republika
Zahájení dodávky kompletní biomasové elektrárny
na štěpku o elektrickém výkonu 5,6 MW a tepelném
výkonu 16 MW. Elektrárna bude částečně nahrazovat
stávající vytápění města uhelným kotlem.
DIVIZE KOTLŮ
E.S.I.I.C., Egypt
Hořáky pro ALPHA kotle
E.S.I.I.C., Egypt
Palivové řady pro 50 hořáků
S.C.ELSACO Electronic S.R.L., Rumunsko
Dodávka kotle 14 MW, Bacau
ENERGOMONTAJ S.A., Rumunsko
Dodávka kotlů 58MW a 116 MW, Timisoara
RUP PO Belaruskalij, Bělorusko
Dodávka utilizačního kotle RU2
Bioenergo-Komplex, s.r.o. Kolín
Dodávka parního kotle 26 t/h
Ekologizace zdroje CZT města Frýdek Místek
Dodávka skladu a dopravy paliva, kotel 28 t/h
S.C.ELSACO Electronic S.R.L., Rumunsko
Dodávka kotlů 2×52 MW, Botosani
14
1
EKOL, spol. s r. o.
VÝZNAMNÉ KONTRAKTY ROKU 2012
PARNÍ TURBÍNY
SPALOVACÍ TURBÍNY A ENERGETICKÉ CELKY
S.C.ELSACO Electronic S.R.L., Rumunsko
Dodávka parní protitlakové turbiny s generátorem
a příslušenstvím o výkonu 3,6 MW pro paroplynový cyklus
zabezpečující vytápění města.
NET 4 GAS, s.r.o., Česká republika
Opravy a rekonstrukce částí spalovacích turbín GT 750-6
UKRTRANSGAZ, Ukrajina
Dodávky náhradních dílů spalovacích turbín GT 750-6
A6 Impex, Rumunsko
Dodávka a montáž parní kondenzační turbiny
s regulovaným odběrem včetně kondenzace a příslušenství
o výkonu 10MW. Jedná se o projekt spalování biomasy
v průmyslovém podniku.
Lovochemie, a.s., Česká republika
Revize spalovací turbíny ST 1CH
Synthesia, a.s., Česká republika
Oprava spalovací turbíny ST 1CH
Bioenergo SK, Slovensko
Dokončení dodávky parní kondenzační turbiny
o výkonu 12 MW. Jedná se realizaci do projektu
biomasové elektrárny.
ZKMK, Kazachstán
Dodávky náhradních dílů pro spalovací turbíny GT 750-6
Uztransgas, Uzbekistán
Dodávky náhradních dílů pro spalovací turbíny GT 750-6
Kazaň, Rusko
Dodávka parní kondenzační turbiny pro pohon kompresoru
o výkonu 4 MW. Realizace do chemického průmyslu.
AmpluServis, a.s., Česká republika
Relokace spalovací turbíny GE MS6001FA
Energo Future, Česká republika
Dodávka kompletní biomasové elektrárny na štěpku
o elektrickém výkonu 5,6 MW a tepelném výkonu 16 MW.
Elektrárna bude částečně nahrazovat stávající vytápění
města uhelným kotlem.
ČKD Kompresory, Česká republika
Dodávka parní kondenzační turbiny
pro pohon kompresoru o výkonu 14 MW
TEMEX, Mexiko
Dodávka parní protitlakové turbiny
pro pohon generátoru o výkonu 4,5 MW.
Aplikace je určena pro paroplynový cyklus.
Bioenergo - Komplex, Česká republika
Dodávka strojovny s parní kondenzační turbinou
s odběrem a kompletním chladícím okruhem.
Aplikace je pro kotel spalující průmyslový odpad z biomasy.
DIVIZE KOTLŮ
S.C.ELSACO Electronic S.R.L., Rumunsko
Dodávka kotle 14 MW, Bacau
Bioenergo-Komplex, s.r.o. Kolín
Dodávka parního kotle 26 t/h
Ekologizace zdroje CZT města Frýdek Místek
Dodávka skladu a dopravy paliva, kotel 28 t/h
S.C.ELSACO Electronic S.R.L., Rumunsko
Dodávka kotlů 2×52 MW, Botosani
15
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
TRADIČNÍ PARTNER
ŠPIČKOVÉHO TRIATLONU
Již v roce 1997 spojila společnost EKOL, spol. s r.o. svoje jméno
s jedním z nejprogresivnějších sportů s triatlonem.
Společnost EKOL, spol. s r.o. je titulárním partnerem
elitního evropského triatlonového týmu EKOL TEAM.
Brněnský závod EKOL SUPERPRESTIGE
vždy patřil do elitní kategorie triatlonových klání,
třikrát byl zařazen do seriálu závodů Světové série,
pětkrát byl závodem Evropského poháru.
16
1
EKOL, spol. s r. o.
Filip Ospalý
Martin Krňávek
Jediný český mistr Evropy v triatlonu
První český vítěz závodu Světového poháru
– Mistr Evropy v triatlonu
– Dvojnásobný vicemistr Evropy v triatlonu
– Trojnásobný vítěz Světového poháru
– Trojnásobný akademický mistr světa
– Trojnásobný vítěz Světového poháru
– Třikrát bronzový a jednou čtvrtý na Mistrovství Evropy
– Dvakrát pátý na Mistrovství světa
Vendula Frintová
Radka Vodičková
Jediná česká medailistka
z Mistrovství Evropy v triatlonu
Jediná česká absolutní vítězka
seriálu Evropského poháru
– Vicemistryně Evropy v triatlonu
– Mistryně Evropy do 23 let
– Dvakrát stříbrná na Mistrovství světa do 23 let
– Vítězka Světového poháru
– Šestá na Mistrovství Evropy
– Mistryně Evropy v duatlonu
– Absolutní vítězka seriálu Evropského poháru
17
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
CERTIFIKÁTY
18
1
EKOL, spol. s r. o.
AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY KE DNI 31. 12. 2010
Tel.: +420 541 235 273
Fax: +420 541 235 745
www.bdo.cz
BDO CA s. r. o.
Marie Steyskalové 14
Brno
616 00
Zpráva nezávislého auditora
Společníkům společnosti EKOL, spol. s r.o.
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti EKOL, spol. s r.o., se sídlem Křenová 65,
Brno, identifikační číslo 41600983, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2011, výkazu zisku a ztráty,
přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za období od 1. 1. 2011 do
31. 12. 2011 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních
metod a další vysvětlující informace.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti EKOL, spol. s r.o. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která
podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit
jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom
získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a
údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i
vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené
podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém
relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení
je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního
systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod,
přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením a dále posouzení celkové prezentace účetní
závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ
pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti EKOL,
spol. s r.o. k 31. 12. 2011 a nákladů a výnosů a_výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za
období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, v souladu s českými účetními předpisy.
V Brně dne 27. června 2012
BDO Prima CA s. r. o., auditorské oprávnění č. 305
zastoupená partnerem:
Ing. Jiří Kadlec
auditorské oprávnění č. 1246
19
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
AUDIT KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY KE DNI 31. 12. 2011
Tel.: +420 541 235 273
Fax: +420 541 235 745
www.bdo.cz
BDO CA s. r. o.
Marie Steyskalové 14
Brno
616 00
Zpráva nezávislého auditora
o ověření konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2011 skupiny podniků EKOL
Společnosti u nichž bylo provedeno ověření konsolidované účetní závěrky za rok 2011:
Název společnosti
EKOL, spol. s r.o.
EKOL energo s.r.o.
Strejček spol. s r.o.
EKOL, spol. s r.o.
EKOL TURBO a.s.
AEZ s.r.o
Sídlo společnosti
Brno, Křenová 65
Brno, Křenová 65
Brno, Křenová 65
Martin, Hečkova 2
Brno, Křenová 65
Brno, Křenová 67c
Období, za které bylo provedeno ověření: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011.
Předmět ověření, jeho rozsah a vymezení odpovědnosti:
Ověřili jsme přiloženou konsolidovanou účetní závěrku skupiny podniků EKOL, tj. konsolidovanou rozvahu
k 31. 12. 2011, konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 a přílohu k této účetní
závěrce.e.
Konsolidační celek skupiny podniků EKOL byl k 31. 12. 2011 tvořen těmito obchodními společnostmi:
Mateřská společnost:
Dceřiná společnost:
EKOL, spol. s r.o.
EKOL energo s.r.o.
Strejček spol. s r.o.
EKOL TURBO a.s.
EKOL, spol. s r.o.
AEZ s.r.o.
Odpovědnost statutárního orgánu společnosti za konsolidovanou účetní závěrku
Statutární orgán společnosti EKOL, spol. s r.o. je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává
věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje
za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme
provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky
a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje
významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných
v konsolidované účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné
nesprávnosti údajů uvedených v konsolidované účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování
těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající
věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti
vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod,
přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením a dále posouzení celkové prezentace konsolidované účetní
závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho
výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
EKOL, spol. s r.o. k 31. 12. 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011,
v souladu s českými účetními předpisy.
V Brně, dne 8. srpna 2012
BDO CA s.r.o.
zastoupená partenerem:
Ing. Jiří Kadlec
auditor, KA ČR osvědčení č. 1246
20
1
EKOL, spol. s r. o.
FINANČNÍ VÝKAZY
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2011
PŘÍLOHA KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2011
21
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
2011
22
1
EKOL, spol. s r. o.
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU k 31. 12. 2011 – Aktiva
(v tisících Kč)
Běžné účetní období
brutto
korekce
AKTIVA CELKEM
1 163 855
¨
B.
Dlouhodobý majetek
361 994
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
51 689
Software
35 082
B.I.3.
Ocenitelná práva
10 543
B.I.4.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
6 064
B.I.6.
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
132 185
Pozemky
244
B.II.1.
Stavby
53 732
B.II. 2.
3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
63 773
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
14 436
B.II. 8.
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek
178 120
Podíly - ovládaná osoba
162 212
B.III.1.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
15 908
B.III.2.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
0
B.III.6.
C.
C.I.
C.I.1.
C.I.2.
C.II.
C.II. 7.
C.III.
C.III. 1.
C.III. 2.
C.III. 4.
C.III. 6.
C.III. 7.
C.III. 9.
C.IV.
C.IV. 1.
C.IV. 2.
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Dlouhodobé pohledávky
Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
Pohledávky za společníky, členy družstva
a zaúčastníky sdružení
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
D.I.
D.I.1.
D.I.3.
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
-117 975
1 045 880
981 846
-116 958
-37 972
-25 362
-10 506
-2 104
-78 254
0
-24 693
-53 561
0
-732
0
-732
0
245 036
13 717
9 720
37
3 960
53 931
244
29 039
10 212
14 436
177 388
162 212
15 176
0
195 121
13 237
7 796
471
4 970
42 080
244
30 801
11 035
0
139 804
134 712
5 092
0
799 239
262 135
39 769
222 366
61 680
61 680
180 416
117 022
27 417
-1 017
0
0
0
0
0
-1 017
-1 017
0
798 222
262 135
39 769
222 366
61 680
61 680
179 399
116 005
27 417
714 964
188 203
73 875
114 328
0
0
289 169
203 599
42 954
1 364
11 982
17 176
5 455
295 008
859
294 149
0
0
0
0
0
1 364
11 982
17 176
5 455
295 008
859
294 149
1 265
7
40 060
1 284
237 592
1 152
236 440
2 622
1 538
1 084
71 761
46
71 715
2 622
1 538
1 084
23
Min. účetní období
netto
netto
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU k 31. 12. 2011 – Pasiva
(v tisících Kč)
Běžné účetní období
Minulé účetní období
1 045 880
981 846
PASIVA CELKEM
A.
A.I.
A.I. 1.
A.II.
A.II. 2.
A.II. 3.
A.III.
A.III. 1.
A.IV.
A.IV. 1.
A.V.
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
519 238
5 000
5 000
-23 117
7 170
-30 287
500
500
410 783
410 783
126 072
513 381
5 000
5 000
4 863
7 170
-2 307
500
500
492 690
492 690
10 328
B.
B.I.
B.I. 3.
B.I. 4.
B.II.
B.II. 9.
B.II. 10.
B.III.
B.III. 1.
B.III. 2.
B.III. 4.
B.III. 5.
B.III. 6.
B.III. 7.
B.III. 8.
B.III. 10.
B.III. 11.
Cizí zdroje
Rezervy
Rezerva na daň z příjmů
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Jiné závazky
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
429 697
1 098
0
1 098
23 584
23 249
335
405 015
161 786
1 095
0
3 622
2 111
8 750
179 489
2 247
45 915
334 160
4 812
3 353
1 459
750
0
750
328 598
177 059
57
0
3 083
1 759
-1 352
142 302
3 318
2 372
C.I.
C.I. 1.
C.I. 2.
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
96 945
2 347
94 598
134 305
4 736
129 569
24
1
EKOL, spol. s r. o.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU k 31. 12. 2011
(v tisících Kč)
I.
A.
II.
B.
C.
D.
E.
III.
F.
G.
IV.
H.
VI.
J.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
Q.
XIII.
R.
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
+
Obchodní marže
Výkony
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti
Výkonová spotřeba
1. Spotřeba materiálu a energie
2. Služby
+
Přidaná hodnota
Osobní náklady
1. Mzdové náklady
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
4. Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
2. Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
2. Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a
komplexních nákladů příštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
*
Provozní výsledek hospodaření
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
*
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
1. - splatná
2. - odložená
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
*
Mimořádný výsledek hospodaření
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
**** Výsledek hospodaření před zdaněním
25
Skutečnost v účetním období
sledovaném
minulém
0
1 090
0
1 069
0
21
839 870
680 993
731 833
659 403
108 037
21 590
704 213
601 474
397 167
371 910
307 046
229 564
135 657
79 540
68 920
60 100
50 288
43 999
16 795
14 736
1 837
1 365
207
251
12 039
13 447
5 604
4 752
939
0
4 665
4 752
4 722
4 583
62
0
4 660
4 583
1 093
9 076
2 369
60 987
139 600
66 680
0
0
732
3 525
0
1 232 524
1 232 746
75 491
11 865
12 280
-415
124 613
0
-1 459
1 459
126 072
137 937
-2 057
7 506
5 118
10 356
0
0
0
0
0
2 051
325
1 413 425
1 410 127
5 024
3 631
3 490
141
11 749
38
1 459
-1 421
10 328
13 959
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ZA ROK 2011
ČL. I. OBECNÉ VYSVĚTLIVKY
Podnik podléhá auditu podle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb.
ČL. I. OBECNÉ ÚDAJE
1. EKOL, spol. s r.o., Brno, IČO: 41600983
Brno, Křenová 65, PSČ 602 00
Právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu Brno oddíl C, vložka 1070
Osoby s více než 20% na základním jmění
Prof. Ing. Stanislav Veselý, Csc.
Ing. Gustav Poslušný
Obchodní podíly uvedených společníků tvoří
Podíly společníků do základního kapitálu jsou zcela splaceny.
Firma má udělený certifikát ISO 9001:2000 č. 154080.
Rozhodující předmět činnosti je„výroba, obchod a služby“
POPIS ORGANIZAČNÍ STRUKTURY – k 31. 12. 2011
Společnost řídí:
Prof. Ing. Stanislav Veselý, Csc., generální manažer – jednatel
Ing. Gustav Poslušný, finanční ředitel – jednatel
Ing. Jaromír Kříž – jednatel
DALŠÍ ČLENĚNÍ
Technický úsek
Divize plynových turbín
Divize parních turbín
Divize technických služeb
Divize kotle
Ing. Jan Saňka
Václav Janištin
Ing. Jaromír Kříž
Ing. Bohumil Krška
Ing. Miloš Vavřička
V roce 1996 byla zřízena stálá provozovna na Slovensku
EKOL, spol. s r.o., org. složka
Hečkova 2, Martin 036 01, DIČ: 35676957.
vedoucí Ing. Gustav Poslušný
ATYRAU
vedoucí Ing. Stanislav Parýzek
SAYDA
vedoucí Anja Schuster
V roce 2001 byla zřízena stálá provozovna v Kazachstánu
V roce 2002 byla zřízena stálá provozovna v SRN
2.
52,54 %
43,46 %
96 %
Společnost má účast na základním kapitálu v jiném podniku s podílem vyšším 20 %
EKOL TURBO, a.s. Brno, IČO 26968258
Výše obchod.podílu
Vlastní kapitál v roce 2011
Zisk za rok 2011
Tržby za rok 2011
Dosud bez činnosti
51%
1 020 tis. Kč
1 868 tis. Kč
- 3 tis. Kč
0 tis. Kč
Strejček spol. s r.o. Brno, IČO 25346245
Výše obchod. podíl
Vlastní kapitál v roce 2011
Zisk za rok 2011
Tržby za rok 2011
Firma podniká jako konstrukční kancelář.
100 %
4 963 tis. Kč
4 194 tis. Kč
- 74 tis. Kč
82 tis. Kč
AEZ s.r.o.
Výše obchod.podílu
Vlastní kapitál v roce 2011
Zisk za rok 2011
Tržby za rok 2011
100 %
27 500 tis. Kč
19 824 tis. Kč
1 266 tis. Kč
20 344 tis. Kč
26
1
EKOL, spol. s r. o.
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ZA ROK 2011
EKOL GmbH Energiesysteme, Aachen, BRD
Výše obchod. podílu
Ztráta za rok 2001
70 %
640 tis. Kč
7 685 tis. Kč
U této německé firmy došlo k výrazným neshodám v řízení a nemožnosti uplatnit vliv z titulu většinového společníka.
Účetní závěrka za rok 2001 nebyla schválena valnou hromadou. Účetní závěrka za rok 2002, 2003, 2004 ani 2005 nebyla
dosud od této společnosti předložena. Z tohoto vážného věcného důvodu nelze splnit ustanovení zák. č. 563/91 Sb., § 27
o reálném ocenění aktiv. Podle odst. 5 téhož § se ocenění reálnou hodnotou musí provést za všechny dceřinné podniky.
Protože chybí podklady za EKOL GmbH Berlín, nelze splnit tento úkol.
ETE OOO, S. Peterburg, Ruská federace
Výše obchod. podílu
dosud bez činnosti
33 %
92 tis. Kč
V roce 2011 společnost vytvořila účetní opravnou položku k obchodním podílům Ekol Berlín a ETE ve výši 732 tis. Kč.
3.
Personální a mzdové údaje
Průměrný počet zaměstnanců
Mzdové náklady v tis. Kč
Řídící pracovníci
Mzdové náklady v tis. Kč
2010
130
60 100
6
4 137
2011
140
68 921
8
6 506
ČL. III. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ
1.
Způsob ocenění
a) Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Zásoby vytvořené ve vlastní režii:
nedokončená výroba je oceněna vlastními náklady (v přímých nákladech + podíl výrobní režie).
Materiál a konstrukce, které jsou jednoznačně určeny pro individuelní konstrukční řešení je účtován způsobem B přímo
do spotřeby jednotlivých zakázek. Materiál nakupovaný ke zpracování pro vlastní realizaci a pro výrobu v dceřiné
společnosti Ekol Energo se účtuje způsobem A
b) DHM a DDHM ve vlastní režii se oceňuje vlastními náklady. Stejně tak se postupuje u nehmotného majetku.
c) Majetkové účasti:
podnik má v 5 dalších právnických osobách – popsáno v čl. II/2 – podíly jsou oceňovány v pořizovacích cenách.
d) Drobný dlouhodobý majetek s pořizovací cenou do 20 tis. Kč se daňově i účetně odepisuje jednorázově do nákladů
a potom je veden v operativní evidenci, kromě software, výpočetní techniky a kancelářské techniky, která se daňově
i účetně odepisuje jednorázově do nákladů při PC do 5 tis. Kč.
2.
Reprodukční pořizovací cenu nebylo třeba použít
3.
Druhy pořizovacích nákladů zahrnutých:
– do nakupovaných zásob: dopravné, cizí montážní práce, clo
– zásoby vytvořené ve vlastní režii: spotřeba materiálu, mzdy, sociální a zdravotní pojistné, dopravné, cizí montážní práce,
ostatní přímé náklady, podíl výrobní režie.
4.
Změny způsobu oceňování a odepisování - 0 -
5.
Účetní a daňové opravné položky k majetku byly vytvořeny u pohledávek ve smyslu zákona 593/92 Sb., §8a.
6.
Odpisový plán pro investiční majetek je sestaven celoročně, začíná se odepisovat od měsíce následujícího
po uvedení do používání a končí v měsíci vyřazení.
7.
Cizí měna se převádí na Kč u faktur přijatých i vydaných pevným kurzem, ke konci hospodářského roku
se provádí přepočet podle směnného kurzu ČNB.
8.
Změna předmětu činnosti
V roce 2008 došlo k přenesení vlastní výrobní činnosti společnosti na dceřinou společnost Ekol Energo, s.r.o.
Z tohoto důvodu došlo k faktické změně předmětu činnosti společnosti z výrobní organizace na inženýrskou.
I nadále firma poskytuje služby zákazníkům prostřednictvím smluv o dílo a je tedy z hlediska obchodního práva
považována za zhotovitele.
27
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ZA ROK 2011
ČL. IV. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT
Vyřazení
Oprávky za rok 2011
ZC k 31. 12. 2011
Software a nehmot. výsledky výzkumu (013+012)
28 638
6 444
0
35 082
25 362
9 720
Ocenitelná práva (014)
10 543
-
-
10 543
10 506
37
Druh majetku
Jiný NIM (019)
6 064
-
-
6 064
2 104
3 960
-
-
-
-
-
-
244
-
-
244
53 732
-
-
53 732
24 693
29 039
Nedokončené investice (041)
Pozemky (031)
Budovy (021, vč. 029)
KS k 31. 12. 2011
Nákup
Obrat stálých aktiv v r. 2011 v tis. Kč
V roce 2011 společnost zakoupila software Ansys v hodnotě 3 477 tis. Kč
a Solidworks ve výši 1 242 tis. Kč.
PC k 1. 1. 2011
1.
244
Samostatné movité věci a soubory (022)
64 652
3 587
4 466
63 773
53 561
10 212
Z toho: - stroje a zařízení
42 731
2 714
4 232
41 213
33 864
7 349
- dopravní prostředky
5 742
-
71
5 671
4 496
1 175
- inventář
2 215
-
-
2 215
2 174
41
13 964
873
163
14 674
13 027
1 647
-
-
-
-
-
-
134 712
104 996
77 496
162 212
-
162 212
5 092
15 816
5 000
15 908
732
15 176
- ostatní hmotný majetek
Nedokončené investice (042)
Dlouhodobý fin.majetek (061)
Finanční investice (062)
Poskytnuté zálohy na DHM
Stálá aktiva celkem
-
14 436
-
14 436
-
14 436
303 677
145 279
86 962
361 995
116 958
245 036
Z movitého majetku byl vyřazen majetek za 4 200 tis. Kč , který byl prodán do Ekol Energo.
Společnost v roce 2011 vytvořila opravnou položku ve výši 732 tis. Kč na obchodní podíly Ekol Berlín a Ekol OOO Peterburg.
Důvodem je dlouhodobá nečinnost těchto firem.
2.
Pohledávky
Celkem
Z toho z obchodního styku
Pohledávky za podniky konsolidačního celku:
Pohledávky za ovládanou osobou:
2010
292 703 tis. Kč
203 599 tis. Kč
2011
242 096 tis. Kč
117 022 tis. Kč
352 tis. Kč
27 417 tis. Kč
Firma věnuje významnou pozornost pohledávkám po lhůtě splatnosti. V konkurzním a soudním řízení jsou čtyři odběratelé,
jejichž pohledávky nemohou ohrozit finanční stabilitu firmy.
Na tyto pohledávky podle zákona o rezervách jsou vytvořeny opravné položky v celkové výši 1 017 tis. Kč (k 31. 12. 2011).
Opravné položky jsou tvořeny podle zákona č.593/1992 Sb.
3.
Závazky
Celkem
Z toho z obchodního styku
2010
332 132 tis. Kč
177 059 tis. Kč
2011
428 248 tis. Kč
161 786 tis. Kč
Přijaté zálohy
142 302 tis. Kč
179 489 tis. Kč
Závazky za podniky konsolidačního celku:
Závazky nad 180 dnů
78 725 tis. Kč
0 tis. Kč
Všechny závazky jsou reálné.
Závazky - z titulu leasingu činí
0 tis. Kč.
28
1
EKOL, spol. s r. o.
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ZA ROK 2011
Dlouhodobé závazky s dobou splatnosti delší jak 5 let účetní jednotka neeviduje.
Časové rozlišení pasivní – evidujeme rozlišení nájemného ve výši 2 347 tis. Kč
a časové rozlišení výnosů proti nákladům u zakázek, kde předání díla bude v roce 2012 ve výši 95 000 tis. Kč.
4.
Zákonné rezervy
Stav zákonných rezerv na opravy HM celkem činí:
Z toho:
– na opravy strojů
– na opravu budov
0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
5.
Účetní rezervy
Účetní jednotka vytvořila rezervu na náklady plynoucí
z reklamací předaného díla v roce 2012 ve výši 1 098 tis. Kč.
6.
Zásoby vč. nedokončené výroby
Stav zásob k 31. 12. 2010
z toho nedokonč. výroba
Stav zásob k 31. 12. 2011
z toho nedokonč. výroba
188 203 tis. Kč
114 328 tis. Kč
262 134 tis. Kč
222 366 tis. Kč
7.
Bankovní úvěry
Společnost Ekol nemá k 31. 12. 2011 žádné bankovní úvěry.
8.
Tržby z provozní činnosti:
Celkem
Slovensko
ČR
Polsko
Rusko
Indie
Bělorusko
Rumunsko
Egypt
Thajsko
Německo
9.
731 833 tis. Kč
193 313 tis. Kč
188 397 tis. Kč
134 802 tis. Kč
92 076 tis. Kč
38 867 tis. Kč
36 605 tis. Kč
26 206 tis. Kč
20 153 tis. Kč
1 177 tis. Kč
237 tis. Kč
Výzkumné a vývojové práce nebyly k 31. 12. 2011 aktivovány.
10. Leasingový nájem:
Společnost nemá žádné závazky z titulu leasingu.
11. Splatnost závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení a státnímu rozpočtu:
Všechny závazky, vzniklé v roce 2011 byly běžně hrazeny v zákonných termínech.
Závazky, které jsou ve stavu k 31. 12. 2011 byly v termínu do 31. 1. 2012 uhrazeny.
12. Oblast životního prostředí a bezpečnosti práce:
V roce 2011 nebyly žádné sankce ani penalizace. Nemocnost a úrazovost nevybočuje z obvyklých průměrů.
13. Náklady na účetní audit: 150 tis. Kč
14. Společnost dále zaúčtovala na účtu 384 Výnosy příštích období částku 95 000 tis. Kč.
Jedná se o snížení výnosů dle kalkulací jednotlivých zakázek vůči nákladům.
Účetní jednotka také zaúčtovala oceňovací rozdíl nevypořádaných derivátových operací ve výši 30 287 tis. Kč.
29
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ZA ROK 2011
ČL. V. ZMĚNA VLASTNÍHO KAPITÁLU
Stav k 31. 12. 2010
Změny
Stav k 31. 12. 2011
Základní kapitál
5 000
0
5 000
Kapitálové fondy
4 863
-27 980
- 23 117
500
0
500
Rezervní fond
Ostatní fondy
Nerozdělený zisk min.let
Ztráta minulých let - odložená daň za všechny předchozí roky
Zisk běžného roku
Celkem
0
0
0
492 690
-81 907
410 783
0
0
0
10 328
115 744
126 072
513 381
5 857
519 238
Dle rozhodnutí valné hromady ze dne 30. 6. 2011 byl hospodářský výsledek za rok 2010 v plné výši převeden na účet
nerozděleného zisku, včetně organizačních složek (Kazachstán -138 tis. Kč, Německo -398 tis. Kč).
ČL. VI. ZMĚNY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Odložená daň 2011
zůstatková cena účetní
zůstatková cena daňová
52 969 155,80 Kč
51 205 816,28 Kč
(zůstatkové ceny účetní a daňové u majetku uvedeného v DDAP 2010 jsou shodné – použity účetní
odpisy = daňovým – rozdíl neovlivňuje odloženou daň)
rozdíl ZC
52 969 155,80 - 51 205 816,28 = 1 763 340,- Kč
OS
účetní rezervy, účetní opravné položky
0,- Kč
ztráta za předchozí účetní období
0,- Kč
odložená daň 2011
1 763 340 × 19% = 335 035,- Kč
rozdíl oproti roku 2009
749 691 – 335 035 = 414 656,- Kč
Účet 592/481
Tzn. účetní odpis je nižší než daňový
Brno, 20. 6. 2012
Ing. Gustav Poslušný
finanční ředitel
30
1
EKOL, spol. s r. o.
KONSOLIDOVANÁ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2011
31
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2011
AKTIVA
(v tisících Kč)
A.
POHLEDÁVKY ZA UPS. ZÁKL.KAPITÁL
B.
DLOUHODOBÝ MAJETEK
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
1.
Zřizovací výdaje
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
3.
Software
4.
Ocenitelná práva
5.
Goodwill
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8.
Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
1.
Pozemky
2.
Stavby
3.
Sam.movité věci a soubory movitých věcí
4.
Pěstitelské celky trvalých porostů
5.
Základní stádo a tažná zvířata
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
7.
Nedokončený dl. hmotný majetek
8.
Poskytnuté zálohy na DHM
9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek
1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
3.
Ostatní dlouhodobé CP a podíly
4.
Půjčky a úvěry - ovl. a řídící osoba, podstatný vliv
5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek
6.
Pořizovaný dl.finanční majetek
7.
Poskyt. zálohy na dl. finanční majetek
B.IV.
KLADNÝ KONSOLIDAČNÍ ROZDÍL
B.IV.(-) ZÁPORNÝ KONSOLIDAČNÍ ROZDÍL
B.V.
CENNÉ PAPÍRY A PODÍLY V EKVIVALENCI
C.
OBĚŽNÁ AKTIVA
C.I.
Zásoby
1.
Materiál
2.
Nedokončená výroba a polotovary
3.
Výrobky
4.
Zvířata
5.
Zboží
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
C.II.
Dlouhodobé pohledávky
1.
Pohledávky z obchodních vztahů
2.
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
3.
Pohledávky - podstatný vliv
4.
Pohl. za společníky, členy družstva a za úč. sdružení
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
6.
Dohadné účty aktivní
7.
Jiné pohledávky
8.
Odložená daňová pohledávka
C.III.
Krátkodobé pohledávky
1.
Pohledávky z obchodních vztahů
2.
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
3.
Pohledávky - podstatný vliv
4.
Pohl. za společníky, členy družstva a za úč. sdružení
5.
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
6.
Stát – daňové pohledávky
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
8.
Dohadné účty aktivní
9.
Jiné pohledávky
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek
1.
Peníze
2.
Účty v bankách
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
4.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
D.I.
Časové rozlišení
1.
Náklady příštích období
2.
Komplexní náklady příštích období
3.
Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM (A+B+C+D)
číslo řádku
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
32
1
běžné účetní období
0
252 500
14 480
0
0
10 483
37
0
3 960
0
0
211 764
16 017
103 959
74 046
0
0
15
1 546
16 181
0
15 820
0
15 820
0
0
0
0
0
10 436
0
0
901 480
313 833
52 601
261 136
5
92
61 680
61 680
0
189 351
189 276
6 407
0
1 364
0
14 126
-28 273
3
6 448
336 615
1 452
335 163
0
0
24 095
7 753
0
16 342
1 178 075
minulé účetní období
0
300 792
14 181
4
0
8 736
471
0
0
4 970
0
283 812
16 039
115 845
147 031
0
0
15
4 882
0
0
736
640
96
0
0
0
0
0
2 063
0
0
851 002
260 935
87 772
173 163
0
0
0
0
75 216
75 216
0
0
0
0
0
0
0
225 241
183 853
5 954
0
1 265
0
10 704
20 246
0
3 219
289 610
2 295
287 315
0
0
74 188
1 156
0
73 032
1 225 982
EKOL, spol. s r. o.
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2011
PASIVA
(v tisících Kč)
A.
VLASTNÍ KAPITÁL
A.I.
Základní kapitál
1.
Základní kapitál
2.
Vlastní akcie a vl. obch.podíly
3.
Změny zákl.kapitálu
A.II.
Kapitálové fondy
1.
Emisní ažio
2.
Ostatní kapitálové fondy
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.
4.
Oceň. rozdíly z přecenění při přeměnách
OCEŇOVACÍ ROZDÍLY Z KONSOLID. ÚPRAV
A.III.
Rezervní fondy, neděl. fond a ost. fondy ze zisku
1.
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
2.
Statutární a ostatní fondy
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
1.
Nerozdělený zisk minulých let
2.
Neuhrazená ztráta minulých let
A.V.
Výsledek hospodaření BÚO
A.V.2. PODÍL NA VÝSLEDKU HOSP. V EKVIVALENCI
A.VI.
KONSOLIDAČNÍ REZERVNÍ FOND
B.
CIZÍ ZDROJE
B.I.
Rezervy
1.
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
2.
Rezerva na důchody a podobné závazky
3.
Rezerva na daň z příjmů
4.
Ostatní rezervy
B.II.
Dlouhodobé závazky
1.
Závazky z obchodních vztahů
2.
Závazky - ovládající a řídící osoba
3.
Závazky - podstatný vliv
4.
Záv. ke společ., členům družstva a k úč. sdružení
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
6.
Vydané dluhopisy
7.
Dlouhodobé směnky k úhradě
8.
Dohadné účty pasivní
9.
Jiné závazky
10.
Odložený daňový závazek
B.III .
Krátkodobé závazky
1.
Závazky z obchodních vztahů
2.
Závazky - ovládající a řídící osoba
3.
Závazky - podstatný vliv
4.
Záv. ke spol., členům družstva a k úč. sdružení
5.
Závazky k zaměstnancům
6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění
7.
Stát – daňové závazky a dotace
8.
Krátkodobé přijaté zálohy
9.
Vydané dluhopisy
10.
Dohadné účty pasivní
11.
Jiné závazky
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
2.
Krátkodobé bankovní úvěry
3.
Krátkodobé finanční výpomoci
C.I.
Časové rozlišení
1.
Výdaje příštích období
2.
Výnosy příštích období
D.
MENŠINOVÝ VLASTNÍ KAPITÁL
D.I.
MENŠINOVÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL
D.II.
MENŠINOVÉ KAPITÁLOVÉ FONDY
D.III.
MENŠINOVÉ FONDY ZE ZISKU VČ. NZML
D.IV.
MENŠINOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BÚO
PASIVA CELKEM (A+B+C+D)
číslo řádku
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
33
běžné účetní období
645 748
5 000
5 000
0
0
-23 117
0
7 170
-30 287
0
0
7 389
7 389
486 693
486 693
0
169 782
0
0
430 721
1 463
0
0
0
1 463
29 768
0
0
0
0
0
0
0
0
23 252
6 516
368 045
108 930
1 096
0
0
6 346
3 743
9 259
135 195
0
57 391
46 085
31 445
31 444
0
0
97 077
2 350
94 727
4 530
1 353
0
2 686
492
1 178 075
minulé účetní období
618 936
5 000
5 000
0
0
4 863
0
7 170
-2 307
0
0
6 299
6 299
0
554 358
554 358
0
48 416
0
0
460 884
6 820
0
0
3 353
3 467
9 899
0
0
0
0
0
0
0
0
2
9 897
372 889
189 355
57
0
0
5 644
3 336
-763
126 265
0
44 190
4 805
71 276
25 830
45 446
0
142 213
11 752
130 461
3 949
1 342
0
2 247
360
1 225 982
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k 31. 12. 2011
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT KE KONSOLIDACI
(v tisících Kč)
číslo řádku
I.
Tržby za prodej zboží (+)
01
A.
Náklady vynaložené na prodej zboží (-)
02
+ Obchodní marže
03
II.
Výkony
04
1.
tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (+)
05
2.
změna stavu zásob vlastní činnosti (+,-)
06
3.
aktivace (+)
07
B.
Výkonová spotřeba
08
1.
spotřeba materiálu a energie
09
2.
služby
10
+ Přidaná hodnota
11
C.
Osobní náklady
12
1.
mzdové náklady
13
2.
odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
3.
náklady na sociální zabezpečení a zdrav. poj.
15
4.
sociální náklady
16
D.
Daně a poplatky
17
E.
Odpisy dlouhodob. nehm. a hmot. majetku
18
ZÚČTOVÁNÍ (ODPIS) KONSOLIDAČNÍHO ROZDÍLU
19
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
20
1.
tržby z prodeje dlouhodobého majetku
21
2.
tržby z prodeje materiálu
22
F.
Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu
23
1.
zůstatková cena prodaného dl. majetku
24
2.
prodaný materiál
25
G.
Změna stavu rezerv a opr. pol. v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
26
IV.
Ostatní provozní výnosy
27
H.
Ostatní provozní náklady
28
V.
Převod provozních výnosů
29
I.
Převod provozních nákladů
30
Provozní výsledek hospodaření
31
KONSOLIDOVANÝ PROVOZNÍ VÝSL. HOSPODAŘENÍ
32
VI.
Tržby z prodeje cených papírů a podílů
33
J.
Prodané cenné papíry a podíly
34
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
35
1.
výnosy z podílů v ovl.a říz.os.a v ÚJ pod podst.vlivem
36
2.
výnosy z ostatních dlouh. cenných papírů a podílů
37
3.
výnosy z ostatního dlouh. finančního majetku
38
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
39
K.
Náklady z finančního majetku
40
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
41
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
42
M.
Změna stavu rezerv a opr. pol. ve fin. oblasti
43
X.
Výnosové úroky
44
N.
Nákladové úroky
45
XI.
Ostatní finanční výnosy
46
O.
Ostatní finanční náklady
47
XII. Převod finančních výnosů
48
P.
Převod finančních nákladů
49
Finanční výsledek hospodaření
50
KONSOLIDOVANÝ VÝSL. HOSPODAŘ. Z FIN.OPERACÍ
51
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
52
1.
splatná
53
2.
odložená
54
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
55
KONSOLIDOVANÝ VÝSL. HOSPOD. ZA BĚŽ. ČINNOST
56
XIII. Mimořádné výnosy
57
R.
Mimořádné náklady
58
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
59
1.
splatná
60
2.
odložená
61
Mimořádný výsledek hospodaření
62
KONSOLIDOVANÝ VÝSL. HOSPOD.ZA MIM.ČINNOST
63
T.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
64
Výsledek hospodaření za účetní období
65
KONSOLID. VÝSL. HOSP. ZA ÚO BEZ PODÍLU EKVIVAL.
66
z toho:
výsledek hosp. BÚO bez menšinových podílů
67
menšinový výsledek hospodaření BÚO
68
PODÍL NA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ V EKVIVALENCI
69
Výsledek hospodaření před zdaněním
70
KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČ.O.
71
34
1
stav běžného období
0
0
0
829 018
741 940
86 552
526
560 851
331 801
229 050
268 167
125 930
91 975
0
30 871
3 084
410
31 174
-568
1 222
57
1 165
2 030
151
1 879
1 441
11 203
5 171
0
0
114 436
113 868
139 600
66 680
0
0
0
0
0
0
0
0
-732
3 438
2 599
1 231 148
1 233 019
0
0
71 156
71 156
17 772
16 994
778
167 820
167 252
1
-3 137
115
115
0
3 023
3 023
0
170 843
170 275
169 783
492
0
188 730
170 275
stav minulého období
4 520
4 499
21
916 757
846 797
69 775
185
702 667
476 064
226 603
214 111
115 036
84 011
0
28 311
2 714
560
41 655
-121
4 859
174
4 685
9 236
4 664
4 572
-1 821
8 267
5 965
0
0
56 607
56 486
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
701
3 880
1 417 344
1 411 236
0
0
2 929
2 929
7 540
5 760
1 780
51 996
51 875
38
3 137
0
0
0
-3 099
-3 099
0
48 897
48 776
48 416
360
0
56 437
48 776
EKOL, spol. s r. o.
PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2011
Pozn.: Metoda konsolidace:
100%
100%
90%
51%
100,0%
100%
100%
90%
51%
100,0%
A
A
A
A
A
Datum
účetní
závěrky
Metoda
konsolidace
x
x
x
x
x
Stupeň
závislost
na ZJ (vliv)
EKOL energo s.r.o. Křenová 65, Brno
STREJČEK spol. s r.o.
EKOL, spol.s.r.o., Martin
EKOL TURBO, a.s.Brno
AEZ s.r.o. Křenová 67c, Brno
přidružená
Název, sídlo
Podíl
na ZJ (účast)
VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU
Mateřský podnik EKOL, spol. s r.o.
dceřiná
1.
1.1 a)
31. 12. 2011
31. 12. 2011
31. 12. 2011
31. 12. 2011
31. 12. 2011
A – plná metoda konsolidace
B – poměrná metoda konsolidace
Účetní závěrky uvedených firem byly sestaveny k 31. 12. 2011 podle českých předpisů,
s výjimkou firmy EKOL, spol.s.r.o., která má sídlo na území Slovenské republiky.
1.1 b)
Podniky vyloučené z povinností konsolidace
Název, sídlo
Důvod osvobození z povinnosti konsolidace
E. T. E. o. o. o. Rusko – 33 %
Společnost nepředkládá žádné informace a jejich podíl
na obratu konsolidačního celku je nevýznamný.
EKOL GmbH Energsysteme
Společnost nepředkládá žádné informace, došlo k neshodám v řízení –
vliv z titulu většinového společníka není uplatnitelný.
1.1 c)
Systém konsolidace
Přímá konsolidace všech podniků konsolidačního celku najednou.
2
2.1
OBECNÉ ÚDAJE
Průměrný počet zaměstnanců
konsolidačního celku během účetního období sestavení konsolidované účetní závěrky:
2010
262
115 036
84 011
0
28 311
2 714
Průměrný počet
Osobní náklady
z toho: - mzdové náklady
- odměny členům orgánů společnosti
- náklady na sociální zab. a zdrav. poj.
- sociální náklady
V Brně dne 6. 8. 2012
35
Zaměstnanci
2011
264
125 930
91 975
0
30 871
3 084
Z toho řídící zaměstnanci
2010
2011
12
17
7 615
12 879
4 762
9 385
0
0
2 589
3 190
264
304
1
3. strana obálky
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
EKOL, spol. s r. o.
Křenová 65, 602 00 Brno, Czech Republic
tel.: +420 543 531 710, fax: +420 543 242 912
e-mail: [email protected]
www.ekolbrno.cz
Download

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011