Obsah
1
1. Vybrané finanční ukazatele
2
2. Komentář generálního manažera
3
3. Vývoj v letech 2000 – 2010
4
4. Komentář finančního ředitele
5
5. Vedoucí pracovníci společnosti
6
6. Organizační struktura
7
7. Profil společnosti
8
8. Významné kontrakty roku 2010
13
9. Významné kontrakty roku 2011
14
10. EKOL = tradiční partner špičkového triatlonu
16
11. Certifikáty
16
12. Zprávy auditora
17
13. Finanční výkazy
19
• Příloha k účetní závěrce za rok 2010
23
• Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2010
26
EKOL, spol. s r. o.
EKOL, spol. s r. o.
V ý ro č n í z p r áv a
2010
VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELE
Ukazatel (v tisících Kč)
2010
2009
2008
VÝKONY A PRODEJ ZBOŽÍ
682 083
739 807
828 540
Z TOHO: TRŽBY
659 404
803 255
823 161
601 474
660 544
769 905
PŘIDANÁ HODNOTA
79 540
76 270
39 315
ČISTÝ ZISK
10 328
9 269
15 050
AKTIVA CELKEM
981 846
816 042
943 327
OBĚŽNÁ AKTIVA
714 964
617 990
763 170
CIZÍ ZDROJE
334 160
286 966
440 019
VLASTNÍ KAPITÁL
513 381
505 360
498 573
VÝKONOVÁ SPOTŘEBA
2
7
1
2
6
Struktura aktiv 2010 (v tis. Kč): 981 846
5
3
4
1
8
1
2
3
4
5
6
7
2
3
Struktura pasiv 2010 (v tis. Kč): 981 846
1
2
3
4
5
6
7
8
7
6
4
5
Dlouhodobý nehmotný majetek – 13 237
Dlouhodobý hmotný majetek – 42 080
Krátkodobé pohledávky – 289 169
Krátkodobý finanční majetek – 237 592
Dlouhodobý finanční majetek – 139 804
Zásoby včetně nedokončené výroby – 188 203
Časové rozlišení – 71 761
Základní kapitál – 5 000
Časové rozlišení – 134 305
Zisk minulých let – 492 690
Kapitálové fondy – 4 863
Fondy ze zisku – 500
Rezervy – 4 812
Závazky – 328 598
Zisk běžného roku – 10 328
KOMENTÁŘ GENERÁLNÍHO MANAŽERA
KOMENTÁŘ
GENERÁLNÍHO MANAŽERA
Vážené dámy a pánové,
rok 2010 považuji za odrazový můstek pro další expanzi
společnosti Ekol. Krizi jsme přečkali posíleni o další
možnosti podnikání v oblasti dodávek energetických celků
se zaměřením na biomasu v různých formách a ostatní
paliva.
Společnost Ekol, spol. s r. o. disponuje specialisty, kteří
konstruují, projektují, vyrábí a uvádí do provozu parní
turbíny a kotle. Tím se stává jedinou firmou v ČR, která má
tu výhodu, kterou lze vhodně uplatnit na trhu dodávkami
kompletních elektráren. V této oblasti se soustřeďujeme
na kombinovanou výrobu elektrické energie, tepla a chladu.
Tento obor je vhodně doplněn i dodávkami spalovacích
turbín, které nakupujeme od renomovaných světových
výrobců. Tím lze naprojektovat a dodat paroplynové
elektrárny, které dosahují nejlepších termických účinností
a variability provozu.
3
Mimo dodávky celků se Ekol soustřeďuje rovněž na kusové
dodávky v oblasti parních turbín, parních kotlů, spalovacích
turbín a náhradních dílů k těmto zařízením. Značný podíl na trhu
mají přitom technologie na spalování biomasy, kde jako palivo
slouží dřevní hmota, sláma z různých plodin a bagassa. V této
oblasti nabízíme zákazníkům širokou škálu kusových dodávek
nebo investičních celků.
Dalším strategickým cílem společnosti Ekol bylo v roce 2010
snižování nákladů na výrobu parních turbín a kotlů. Tento úkol
je spojen s řešením výzkumu vývojových úkolů v oblasti
termodynamických a pevnostních výpočtů a v unifikaci.
Na tomto úkolu se bude pokračovat i v dalších letech.
Výsledky dosažené v roce 2010 považuji za dobré a proto děkuji
všem spolupracovníkům za jejich přínos. Rovněž děkuji našim
zákazníkům za projevenou důvěru.
Dodávky energetických celků jsou pro nás prioritou,
přičemž hlavní důraz je kladen na individuální přístup
k zákazníkovi, kdy na základě jeho zadání optimalizujeme
tepelný oběh tak, abychom dosáhli maximální účinnosti
při letním a zimním provozu. Dalšími prioritami jsou cena
a dodací lhůta a přirozeně i kvalita dodávky.
Prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc.
Generální manažer EKOL, spol. s r. o.
EKOL, spol. s r. o.
EKOL, spol. s r. o.
V ý ro č n í z p r áv a
2010
VÝVOJ V LETECH 2000–2010
Zásoby včetně nedokončené výroby (v tis. Kč)
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
435 850
214 972 216 149
188 203
173 621
115 293
79 601
74 594
2004
2005
114 086
103 011
30 131
2000
2001
2002
2003
2006
2007
2008
2009
2010
Počet zaměstnanců (v osobách)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
4
162
141
150
140
123
135
105
93
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Vlastní kapitál (v tis. Kč)
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
159
408 422
297 485
440 741
2007
2008
119
2009
130
2010
505 360 513 381
483 707 498 573
333 775 340 164
257 272
205 919
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Výkony a prodej zboží (v tis. Kč)
1 200 000
1 025 471
1 000 000
800 000
600 000
737 501
791 369
677 410
578 604
828 540
697 444
739 807
682 083
509 347
355 886
400 000
200 000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
KOMENTÁŘ
FINANČNÍHO ŘEDITELE
Vážení obchodní partneři,
součástí této Výroční zprávy za rok 2010 je hodnocení,
které dává náhled i do vývoje společnosti.
I když z pohledu vývoje vlastního kapitálu, jako jednoho
z hlavních ekonomických ukazatelů, lze hodnotit
společnost velice kladně, neboť od jejího vzniku nedošlo
v celém období k poklesu, hodnocení dosažených
výsledků za rok 2010, pro mě jako finančního ředitele není
jednoduché.
Z pohledu čísel ekonomických ukazatelů je zřejmé,
že světová krize se nevyhnula ani naší společnosti
a projevila se na značném nenaplnění plánovaného objemu
výkonů a jen díky provedeným úsporným opatřením
bylo dosaženo přijatelných ekonomických výsledků.
Rozšíření podnikatelského portfolia v roce 2009 o oblast
kotlů přispělo velkou měrou ke změně orientace
společnosti z kusových dodávek energetických částí
na dodávky energetických celků v podobě EPC projektů.
Pro posílení tohoto záměru firma Ekol v roce 2010
přistoupila k jednání se společností AEZ, s.r.o. Brno, která
se zabývá projektováním, konstrukcí, výrobou a dodávkami
automatizovaných systémů řízení pro energetiku o její
koupi.
5
Dnes, jak je patrno i z komentáře pana Generálního manažera,
má Ekol díky velkému rozvoji, kterým společnost prošla od roku
2007, takové vlastní kapacity, produkty a vlastní kapitál, které
dávají společnosti Ekol možnosti být mnohem větším hráčem
na trhu v oblasti dodávek pro energetiku, než doposud. Věřím,
že díky těmto změnám, do kterých bylo investováno, dojde
k naplnění našich záměrů a dosažení cílů, které jsme si vytyčili.
Výsledky, kterých bylo dosaženo za rok 2010 v rámci skupiny
a jsou předmětem konsolidované účetní závěrky zde uvedené,
je možno hodnotit vzhledem k přetrvávající celosvětové krizi
kladně.
Závěrem této zprávy chci poděkovat Vám, obchodním
partnerům za svěřené zakázky a spolupráci při jejich realizaci,
i všem pracovníkům skupiny EKOL, kteří realizaci zakázek
zajišťují.
Ing. Gustav Poslušný
Finanční ředitel EKOL, spol. s r. o.
EKOL, spol. s r. o.
EKOL, spol. s r. o.
V ý ro č n í z p r áv a
2010
VEDOUCÍ PRACOVNÍCI SPOLEČNOSTI
Ing. Vratislav Goj
Ing. Jaromír Kříž
Ing. Jan Saňka
Václav Janištin
6
Ing. Bohumil Krška
Jan Dolník
Pavel Pazdírek
Ing. Zdenko Pozorčiak
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
VEDENÍ SPOLEČNOSTI EKOL, spol. s r. o.
Prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc. – generální manažer
Ing. Gustav Poslušný – finanční ředitel
Finanční úsek
Technický úsek
Jan Dolník
– provozní ekonom –
Ing. Jan Saňka
– ředitel –
DCEŘINNÉ SPOLEČNOSTI
Divize obchod
Ing. Jaromír Kříž
– ředitel –
EKOL ENERGO s.r.o,
BRNO
– 100% podíl –
TENERGO a.s.
BRNO
– 50% podíl –
EKOL GmbH
BERLÍN
– 70% podíl –
STREJČEK spol. s r. o.
BRNO
– 100% podíl –
DIVIZE
Divize spalovacích turbin
Václav Janištin
– ředitel –
Divize parních turbin
Ing. Jaromír Kříž
– ředitel –
7
ETE OOO
S. PETERBURG, RUSKO
– 33% podíl –
EKOL TURBO a. s.
BRNO
– 51% podíl –
EKOL, spol. s r. o. Martin
MARTIN
– 90% podíl –
Divize technických služeb
Ing. Bohumil Krška
– ředitel –
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY
V ZAHRANIČÍ
Divize kotle
Ing. Pavel Fencl
– ředitel –
ATYRAU, KAZACHSTÁN
Ing. Stanislav Parýzek
– vedoucí –
Divize servis PT
Ing. Pavel Pazdírek
– ředitel –
SAYDA, NĚMECKO
Anja Schuster
– vedoucí –
EKOL, spol. s r. o.
EKOL, spol. s r. o.
V ý ro č n í z p r áv a
2010
PROFIL SPOLEČNOSTI
I. SPALOVACÍ TURBÍNY
Pro dodávky firmy EKOL ať už do projektů energetických a
teplárenských celků nebo jako samostatná kusová dodávka
jsou spalovací turbíny nakupovány u světových výrobců
turbín. Zákazníkovi jsou tyto spalovací turbíny dodávány na
rámu s namontovaným protihlukovým krytem včetně
projektu, montáže a uvedení do provozu.
Příslušenství spalovacích turbín
Firma navrhuje, vyrábí a dodává příslušenství spalovacích
turbín pro vlastní dodávky i dodávky cizích dodavatelů.
Náhradní díly
pro různé typy spalovacích turbín včetně náhradních dílů
pro jejich příslušenství a dalšího navazujícího zařízení
včetně nových regeneračních výměníků.
8
Modernizace starších spalovacích turbín za účelem:
– zvýšení účinnosti instalací nových regeneračních
výměníků
– zvýšení výkonu
– zvýšení komfortu obsluhy náhradou zastaralých
hydraulických systémů regulace systémy plně
elektronickými
– snížení negativních vlivů provozu spalovacích turbín na
životní prostředí jako:
• snížení emisí metanu náhradou expanzní
startovací turbíny elektrickým startovacím
zařízením
• omezení úniků olejových par a aerosolů
do ovzduší dodávkou účinných separátorů
• snížení emisí NOx a CO úpravou hořáku
spalovacích komor a dodávkou nových
kombinovaných hořáků s technologií 3. tisíciletí
• snížení hlukových emisí instalací kvalitních
tlumičů hluku sání, výfuku a protihlukových krytů
• snížení spotřeby elektrické energie optimalizací
systému chlazení oleje a systému čerpání
ucpávkového oleje
PROFIL SPOLEČNOSTI
II. PARNÍ TURBÍNY
Dodávky parních turbin, příslušenství, nebo celé strojovny
dle přání zákazníka. Spolupráce se zákazníkem již při tvorbě
projektu, optimalizace výpočtu velikosti a typu turbiny
v závislosti na podmínkách zákazníka.
Provádění studií proveditelnosti.
Technické pomoci, přístup k zákazníkovi
Naším cílem je nejen realizovat projekty na základě
požadavku zákazníka, ale také spolupracovat se zákazníkem
již v rámci nabídky. Zákazníkovi se snažíme nabídnout takové
řešení, které jej uspokojí zejména při provozování dodaného
zařízení. Na základě požadavku zákazníka nabízíme řešení,
kde optimalizujeme parametry, druh turbiny, výkon a způsob
provozu. Optimalizaci provádíme v návaznosti na ostatní
technologie, především zdroj páry (parní kotel), potřeby
dodávky tepla a dodávky elektřiny. V souvislosti s technickým
řešením posuzujeme i ekonomiku projektu.
Výkonová řada do 60 MW pro pohon generátoru
Dodáváme soustrojí jak s protitlakými tak s kondenzačními
turbínami. Potřeba odběru páry je realizována buď
regulovaným nebo neregulovaným odběrem dle konkrétního
požadavku zákazníka. U menších výkonů pracují turbíny
v otáčkách až 10 000 min-1 a je použito převodovky. U větších
výkonů je turbína spojená přímo s dvoupólovým enerátorem.
Výkonová řada do 60 MW pro mechanické pohony
Koncepce turbín pro pohon kompresorů a čerpadel vychází
z turbín pro pohon generátorů. Otáčky stroje jsou stanoveny
s ohledem na potřeby hnaného stroje. Rozsah dodávky
odpovídá přání zákazníka a to od dodávky samostatného
turbínového zařízení až po dodávku kompletního
energetického centra.
Dodávky náhradních dílů
Zajišťujeme dodávku náhradních dílů v rozsahu pokrývajícím
celou potřebu energetického zařízení s parními turbínami.
Především dodáváme náhradní lopatky parních turbín
(rotorové a statorové); ložiska radiální i axiální; díly regulace;
díly olejového systému apod.
Rekonstrukce na nové provozní parametry
Při požadavku provozovatele na změnu provozních
parametrů turbíny provádíme úpravu turbíny, která zahrnuje
výpočet, konstrukční řešení nového lopatkování a úpravu
průtočného kanálu turbíny s optimalizací na nově definované
parametry. Například se jedná u zvýšení hltnosti stroje,
zvýšení nebo snížení tlaku v odběru, zvýšení nebo snížení
množství páry do odběru a podobně.
Modernizace
Provádíme modernizaci turbínového zařízení, které přibližuje
technickou úroveň turbínového zařízení současnému stavu
techniky (od náhrady jednotlivých komponent, přes zvýšení
účinnosti až po přizpůsobení požadavkům plně
automatického provozu).
Revize, posouzení stavu zařízení,
stanovení životnosti stroje
Zajišťujeme úplné revize turbínového zařízení a to
od demontáže soustrojí, jeho proměření, posouzení stavu
zařízení, stanovení revizního nálezu, zajištění potřebných
náhradních dílů, provedení oprav vyplývajících z revizního
nálezu, zpětnou montáž a zpětné uvedení revidovaného
soustrojí do provozu.
Opravy
Zajišťujeme opravy parních turbin vlastní výroby
i od jiných výrobců. Opravy jak plánované, tak havarijní
situace. Rozsah oprav je od běžných, spojených například
s diagnostikou, tak až po generální opravy. Opravy provádíme
také na všech souvisejících zařízeních turbin.
Nabídka servisních prací a oprav
Hlavní činnost je zaměřena na komplexní služby v oboru
energetiky. Základním principem je vždy nabídnout
zákazníkovi co nejoptimálnější provozní variantu příslušného
řešení. V současné době se v oblasti energetiky prosazují
zejména kogenerační a trigenerační technologie,
ale současně se stále modernizují klasické kotlové
technologie, zařízení výměníkových stanic a nyní po vstupu
do EU nastává boom technologií na využití biomasy.
Snažíme se v oblasti našeho podnikání zachytit všechny
nejmodernější trendy a nabídnout tak v rámci trhu komplexní
služby v investiční výstavbě. Proto rozšířila divize svoji činnost
o oblast stavební – zejména výstavbu průmyslových hal
včetně technologické vybavenosti.
EKOL, spol. s r. o.
EKOL, spol. s r. o.
9
V ý ro č n í z p r áv a
2010
PROFIL SPOLEČNOSTI
III. ENERGETICKÉ CELKY
Oblast koncepčního rozhodování
vypracování technicko-ekonomických studií a analýz
kogeneračních a paroplynových energetických celků
Oblast realizace díla
komplexní dodávky technologického zařízení formou
EPC kontraktů nebo subdodavatelsky
Oblast přípravy díla
příprava všech stupňů projektové dokumentace
Kogenerační jednotky
Elektrický výkon od 10-5000 kW, včetně veškerého
příslušenství
Měření a regulace, vyvedení el.výkonu
dodávky rozvaděčů, kabelových tras, trafostanic
10
IV. DIVIZE KOTLŮ
Kotle a kotelny – kompletní dodávky
Zajišťujeme komplexní generální dodávky parních,
horkovodních a teplovodních kotelen/kotlů,
využívající jako zdroje energie:
– dřevní štěpku a dřevní odpad
– slámu a biomasu
– bagassu
– kapalná a plynná paliva
– hnědé a černé uhlí
– technologické plyny
– odpadní teplo (utilizační kotle)
Generální dodávky nabízíme v rozsahu:
– projektu pro stavební povolení
– projekce a konstrukce kotle/kotelny
– zajištění výroby s dohledem v rámci systému řízení jakosti
– dodávky a montáže zařízení
– uvedení do provozu
– záručního a pozáručního servisu
Klíčovým produktem divize kotlů jsou dodávky parních
kotlů pro elektrárenské nebo teplárenské použití
ve spojení s parní turbínou ke kombinované výrobě
elektrické energie a tepla.
Modernizace a ekologizace kotlů
U stávajících zdrojů tepla a energie nabízíme a provádíme
modernizace a ekologizace kotlů. Zajistíme návrh
a dodávky dodatkových teplosměnných ploch stávající
zařízení pro zlepšení jejich účinnosti nebo úprav
iniciovaných změnou palivové základny tepelného zdroje.
Dílčí dodávky/příslušenství kotelen a kotlů
V rámci komplexních nebo dílčích dodávek kotelen, kotlů
a jejich příslušenství navrhneme a zrealizujeme dodávky:
– systému měření a regulace
– kondenzátních systémů v rámci parních kotelen
– zařízení pro termické likvidace odpadních plynů
nebo kapalin z technologických procesů
– potrubní rozvody vodní, parní, horkovodní
a teplovodní
– výměníkové stanice
– technologii termických úpraven napájecí vody
– zásobní nádrže a expandéry
Prostřednictvím kooperací
v rámci komplexních dodávek nabízíme
zajištění projektů, dodávek a montáže:
– palivového hospodářství kotelen (vnitřní i vnější)
– oškvárování
– odpopílkování
– silnoproudých rozvodů
– nadřazených systémů měření a regulace
technologických celků včetně zajištění návaznosti
na stávající zařízení
– stavební části finálních dodávek
Dodávky náhradních dílů
Zajišťujeme dodávky náhradních dílů:
– vlastních kotlů
– cizích kotlů podle originální
nebo nově vytvořené
dokumentace
PROFIL SPOLEČNOSTI
V. DIVIZE TECHNICKÝCH SLUŽEB (DTS) – KONSTRUKCE, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM
Dodávaná soustrojí jsou konstruována vždy tak, abychom
splnili nejenom požadavky zákazníka, ale aby byl celý cyklus
optimalizován. Tímto způsobem se snažíme zkrátit dobu
návratnosti počátečních investic a optimalizovat celkovou
výši počáteční investice.
V současné době výrazným způsobem rostou požadavky
na zkracování dodací lhůty turbínového zařízení, které je
možné splnit pouze za předpokladu vysoké míry unifikace.
Z tohoto důvodu vzniklo v DTS Technologické centrum (TC)
jehož hlavním úkolem je unifikace a standardizace
jednotlivých dílů parních a spalovacích turbín.
Činnost TC je realizována dle Strategického rámcového plánu
činnosti TC na roky 2008–2013.
kterým bude definován způsob a rozsah tvorby veškerých
dalších podkladů, tvorbu nebo doplnění výpočtových
a podpůrných programů, tvorbu a doplnění konstrukční
a výrobní dokumentace, až po vypracování standardizované
dokumentace pro provoz a údržbu.
Výsledkem úspěšně zvládnutého projektu bude ucelený
modulární systém jednotlivých kompatibilních komponent
a podcelků turbínových zařízení.
Rozsah technických parametrů
parních turbín EKOL z hlediska projektu:
Typy turbín:
Výsledkem práce TC je:
– Vytvoření kompletní konstrukční a výrobní
dokumentace využívající nové inovační prvky
a technologie v rámci parních turbín.
– Chráněné výsledky vlastní činnosti – patenty.
Konkrétně se tedy jedná o postupné vytvoření unifikované
řady parních turbínových zařízení vlastní konstrukce, dělené
dle nominálního výkonu a typu zařízení. Činnost TC zahrnuje
procesy tvorby produktu od vytvoření návrhového standardu,
Výkonové třídy:
Protitlakové – R
Kondenzační – K
Odběrové
– P, T, PP, PT, PR
1, 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25,
30, 40, 50, 60 MW
3 000–20 000 min-1
Otáčky:
Orientační parametry
vstupní páry :
3,5 MPa
6,4 MPa
9 MPa
13 MPa
435 °C
480 °C
535 °C
535 °C
11
VI. DIAGNOSTIKA STROJŮ
Divize VIBROSERVIS nabízí služby v oblasti měření vibrací
průmyslových strojů a zařízení, vibrační diagnosti-ky,
provozního vyvažování a ustavování spojek strojů.
– Měření širokopásmových vibrací
– Frekvenční analýzy mechanických vibrací
– Analýzy vibrací v závislosti na otáčkách stroje
a vyšetřování přenosových funkcí různými metodami
pro určení rezonančních oblastí
– Provozní vyvažování tuhých i pružných rotorů
bez nutnosti demontáže stroje
– Ustavování spojek pomocí laserového zařízení
– Měření stavu ložisek
Pravidelná diagnostická měření pomocí data sběrače
pro získání trvalého přehledu o vibračním stavu i rozsáhlého
strojního parku. Dlouhodobá archivace dat na PC, vytváření
trendů, sledování změn stavu po provedených opravách
a pod. Paralelní„on-line“ sledování až 16 měřicích kanálů
pro detailní analýzu chování složitějších celků, především
parních a spalovacích turbín.
Na základě výsledků provedených měření pak nabízíme:
– Posouzení stavu zařízení dle platných norem
– Identifikaci příčiny zhoršeného nebo neuspokojivého
vibračního stavu stroje, což nejčastěji bývá:
– Nevyváženost rotujících částí
– Špatné ustavení spojky
– Závada v uložení stroje (např. uvolnění
nebo poškození základu, uvolnění spojů a pod.)
– Poškozená ložiska
– Opotřebení ozubených převodů
– Nesprávné konstrukční řešení (např. provoz
v rezonančních oblastech, nedostatečná tuhost
uložení a pod.)
– Doporučení nápravných opatření
dle konkrétní situace
– Přímo na místě ve spolupráci
s provozovatelem provedení potřebného
zásahu a následná kontrola jeho vlivu
V případě nutnosti provedení složitějších opatření opakované
měření pro zjištění stavu po jejich realizaci.
EKOL, spol. s r. o.
EKOL, spol. s r. o.
V ý ro č n í z p r áv a
2010
VÝZNAMNÉ KONTRAKTY ROKU 2010
PARNÍ TURBÍNY
Dalkia Kolín, Česká republika
Dodávka strojovny s protitlakovou parní turbinou
o výkonu 0,6 MW pro využití nízkých parametrů páry
pro centrální vytápění města.
Kazaň Kompressormash, Ruská federace
Dodávka parní kondenzační turbiny o výkonu 4,5 MW
pro pohon kompresoru v nevýbušném provedení
12
SPALOVACÍ TURBÍNY
NET 4 GAS, s.r.o., Česká republika
Dodávky a výměny vložek vstupního hrdla
pro turbíny GT 750-6
Rekonstrukce středních ložiskových stojanů spalovacích turbín
Montáž elektrických startovacích zařízení
EUSTREAM, a.s. Slovensko
Dodávky náhradních dílů spalovacích turbín GT 750-6
Dodávka a montáž nízkoemisních hořáků pro turbíny GT 750-6
Oprava a rekonstrukce částí GT 750-6
UKRTRANSGAZ, Ukrajina
Dodávky náhradních dílů spalovacích turbín GT 750-6
Lovochemie, a.s., Česká republika
Oprava částí spalovací turbíny ST 1CH
VerbundnetzGas AG, Německo
Montáž superemisní spalovací komory spalovací turbíny
GT 756-0
Synthesia, a.s., Česká republika
Oprava turbokompresoru ST 1CH
DIVIZE KOTLŮ
KAZIMPEX, Kazachstán
Dodávky náhradních dílů pro spalovací turbíny GT 750
OAO NAFTAN, Bělorusko
Dodávka utilizačního kotle B201D/N
ZKMK, Kazachstán
Dodávky náhradních dílů pro spalovací turbíny GT 750
CHETENG Engineering, s.r.o., Česká republika
Dodávka utilizačního kotle B302/N do Běloruska
Běloruskalij Soligorsk, Bělorusko
Dodávka kogeneračního energetického celku 7,1 MW
včetně utilizačního kotle a rozvodu spalin
E.S.I.I.C., Egypt
Rekonstrukce palivového hospodářství pro kotle DIA,
Takuma a Mitsubishi
Hnojivá Duslo, spol.s.r.o., Slovensko
Oprava částí spalovací turbíny ST 1CH.
RUP PO Belaruskalij, Bělorusko
Dodávka utilizačního kotle RU2
VÝZNAMNÉ KONTRAKTY ROKU 2011
Synthos Dwory, Polsko
Dodávka parní protitlakové turbiny s regulovaným odběrem
o výkonu 29 MW. Dodávka je včetně strojovny, části elektro
a stavební části.
PARNÍ TURBÍNY
České Budějovice – G-Team a.s., Česká republika
Dokončení stavby strojovny s 12 MW kondenzační turbinou
včetně chladicího okruhu a stavební části. Využití je
pro stabilizaci provozu kotlů pro městskou teplárnu.
Bučina Zvolen, Slovensko
Dodávka strojovny s parní kondenzační turbinou
s regulovaným odběrem. Kompletní dodávka včetně vzduchové
kondenzace. Turbina pracuje za kotlem na spalování biomasy
EC Elblag, Polsko
Započetí dodávky parní kondenzační turbiny
o výkonu 20 MW. Turbina bude pracovat společně
s kotlem na spalování slámy.
ENERGOPROM, Kazachstán
Započetí dodávky 2ks parních kondenzačních turbin
pro pohon napájecích čerpadel pro elektrárnu.
Domoradice, Česká republika
Započetí dodávky parní kondenzační turbiny s regulovaným
odběrem o výkonu 8,8MW. Realizace je včetně stavby,
strojovny, chlazení a části elektro.
TENZA, a.s. Česká republika
Dodávka 3MW parní kondenzační turbiny s regulovaným
odběrem. Turbina je umístěna v teplárně Mydlovary,
která zásobuje dodávkou tepla část města.
Turbina je umístěna za kotlem na spalování biomasy.
KIRLOSKAR EBARA, Indie
Ukončení realizace první parní kondenzační turbíny
s regulovaným odběrem o výkonu 12 MW, která byla
vyrobena dle licenční dokumentace firmy EKOL v Indii.
SPALOVACÍ TURBÍNY A ENERGETICKÉ CELKY
DIVIZE KOTLŮ:
NET 4 GAS, s.r.o., Česká republika
Opravy a rekonstrukce částí spalovacích turbín GT 750-6
Montáž elektrických startovacích zařízení
Ekologizace zdroje CZT města Frýdek-Místek, Česká republika
Dodávka kotle na biomasu 28t/h
UKRTRANSGAZ, Ukrajina
Dodávky náhradních dílů spalovacích turbín GT 750-6
13
S.C. ELSACO Electronic S.R.L., Rumunsko
Retechnologizace horkovodních kotlů 2x 52MW v CET Botosani
Lovochemie, a.s., Česká republika
Revize spalovací turbíny ST 1CH
Synthesia, a.s., Česká republika
Oprava spalovací turbíny ST 1CH
ZKMK, Kazachstán
Dodávky náhradních dílů pro spalovací turbíny GT 750-6
Hnojivá Duslo, spol.s.r.o., Slovensko
Oprava spalovací turbíny ST 1CH
Běloruskalij Soligorsk, Bělorusko
Montáž a uvedení do provozu kogeneračního energetického
celku 7,1 MW
NEFTGAZDEPOZIT, Uzbekistán
Dodávka náhradních dílů pro spalovací turbíny GT 750-6
EKOL, spol. s r. o.
EKOL, spol. s r. o.
V ý ro č n í z p r áv a
2010
TRADIČNÍ PARTNER
ŠPIČKOVÉHO TRIATLONU
14
Již v roce 1997 spojila společnost EKOL, spol. s r.o. svoje jméno
s jedním z nejprogresivnějších sportů s triatlonem.
Společnost EKOL, spol. s r.o. je titulárním partnerem
elitního evropského triatlonového týmu EKOL TEAM.
V roce 2010 byla společnost EKOL, spol. s r.o.
opět generálním reklamním partnerem Českého svazu triatlonu!
Brněnský závod EKOL SUPERPRESTIGE vždy patřil do elitní kategorie
triatlonových klání, třikrát byl zařazen do seriálu závodů Světové série,
čtyřikrát byl závodem Evropského poháru.
FILIP OSPALÝ
Jediný český mistr Evropy v triatlonu
–
–
–
–
Mistr Evropy v triatlonu
Dvojnásobný vicemistr Evropy v triatlonu
Trojnásobný vítěz Světového poháru
Trojnásobný akademický mistr světa
MARTIN KRŇÁVEK
První český vítěz
závodu Světového poháru
– Trojnásobný vítěz Světového poháru
– Dvakrát bronzový a jednou čtvrtý
na Mistrovství Evropy
– Dvakrát pátý na Mistrovství světa
15
VENDULA
FRINTOVÁ
Jediná česká mistryně Evropy do 23 let
– Mistryně Evropy do 23 let
– Dvakrát stříbrná na Mistrovství světa do 23 let
– Vítězka Světového poháru
RADKA VODIČKOVÁ
Evropský objev roku 2008
– Šestá na Mistrovství Evropy 2008
– Mistryně Evropy v duatlonu 2008
– Absolutní vítězka seriálu Evropského
poháru 2008
EKOL, spol. s r. o.
EKOL, spol. s r. o.
V ý ro č n í z p r áv a
2010
CERTIFIKÁTY
16
1
2
AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY KE DNI 31. 12. 2010
Tel.: +420 541 235 273
Fax: +420 541 235 745
www.bdoca.cz
BDO Prima CA s. r. o.
Marie Stejskalové 14
Brno
616 00
Zpráva nezávislého auditora
Společníkům společnosti EKOL, spol. s r.o.
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti EKOL, spol. s r.o., tj. rozvahu
k 31. 12. 2010, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu za období
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných
účetních metod.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá
statutární orgán společnosti EKOL, spol. s r.o.. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést
a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat
vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.
Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme
provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom
získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
17
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace
o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí
na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne
k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky.
Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se
k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních
metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace
účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv společnosti
EKOL, spol. s r.o. k 31. 12. 2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za období
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010, v souladu s českými účetními předpisy.
V Brně dne 22. června 2011
BDO Prima CA s. r. o., auditorské oprávnění č. 305
zastoupená partnerem:
Ing. Jiří Kadlec
auditorské oprávnění č. 1246
EKOL, spol. s r. o.
EKOL, spol. s r. o.
V ý ro č n í z p r áv a
2010
AUDIT KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY KE DNI 31. 12. 2010
Tel.: +420 541 235 273
Fax: +420 541 235 745
www.bdoca.cz
BDO CA s. r. o.
Marie Stejskalové 14
Brno
616 00
Zpráva nezávislého auditora
o ověření konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2010 skupiny podniků EKOL
Společnosti u nichž bylo provedeno ověření konsolidované účetní závěrky za rok 2010:
Název společnosti
EKOL, spol. s r.o.
EKOL energo s.r.o.
Strejček spol. s r.o.
EKOL, spol. s r.o.
EKOL TURBO a.s.
TENERGO Brno, a.s.
Sídlo společnosti
Brno, Křenová 65
Brno, Křenová 65
Brno, Křenová 65
Martin, Hečkova 2
Brno, Křenová 65
Brno, Křenová 65
Období, za které bylo provedeno ověření: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010.
Předmět ověření, jeho rozsah a vymezení odpovědnosti:
Ověřili jsme přiloženou konsolidovanou účetní závěrku skupiny podniků EKOL, tj. konsolidovanou rozvahu
k 31. 12. 2010, konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 a přílohu k této účetní závěrce.
Konsolidační celek skupiny podniků EKOL byl k 31. 12. 2010 tvořen těmito obchodními společnostmi:
Mateřská společnost:
Dceřiná společnost:
Přidružená společnost:
18
EKOL, spol. s r.o.
EKOL energo s.r.o.
Strejček spol. s r.o.
EKOL TURBO a.s.
EKOL, spol. s r.o.
TENERGO Brno, a.s.
Odpovědnost statutárního orgánu společnosti za konsolidovanou účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení konsolidované účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá
statutární orgán mateřské společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad
sestavováním a věrným zobrazením konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené
účetní odhady.
Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli
v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami
Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat
a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné
nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech
uvedených v konsolidované účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení
rizik, že konsolidovaná účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné
zobrazení konsolidované účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy,
nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol.
Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených
vedením společnosti i posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Výrok auditora
Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv,
pasiv a finanční situace skupiny podniků EKOL k 31. 12. 2010 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření
a peněžních toků za účetní období roku 2010 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.
V Brně, dne 19. srpna 2011
BDO CA s.r.o.
zastoupená partenerem:
Ing. Jiří Kadlec
auditor, KA ČR osvědčení č. 1246
19
FINANČNÍ VÝKAZY
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2010
PŘÍLOHA KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2010
EKOL, spol. s r. o.
EKOL, spol. s r. o.
V ý ro č n í z p r áv a
20
2010
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2010
ROZVAHA k 31. 12. 2010 – Aktiva
(v tisících Kč)
AKTIVA CELKEM
brutto
rok 2010
korekce
rok 2009
netto
rok 2008
netto
netto
1 091 425
-109 579
981 846
816 042
943 327
B.
B. I.
B. I. 3.
B. I. 4.
B. I. 6.
B. I. 7.
B. II.
B. II. 1.
B. II. 2.
B. II. 3.
B. II. 7.
B. III.
B. III. 1.
B. III. 2.
DLOUHODOBÝ MAJETEK
dlouhodobý nehmotný majetek
software
ocenitelná práva
jiný dl. nehmotný majetek
nedokončený dl. nehmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek
pozemky
stavby
samostat. movité věci a soubory
Nedokončený dl. hmotný majetek
dlouhodobý finanční majetek
podíly v ovládaných a řízených osobách
podíly v podnicích s podstatným vlivem
303 678
45 245
28 638
10 543
6 064
0
118 629
244
53 733
64 652
0
139 804
134 712
5 092
-108 557
-32 008
-20 842
-10 072
-1 094
0
-76 549
0
-22 932
-53 617
0
0
0
0
195 121
13 237
7 796
471
4 970
0
42 080
244
30 801
11 035
0
139 804
134 712
5 092
196 909
9 066
7 224
931
911
0
48 039
244
32 561
15 234
0
139 804
134 712
5 092
179 077
7 323
5 833
1 490
0
0
53 596
244
33 943
18 913
496
118 158
113 066
5 092
C.
C. I.
C. I. 1.
C. I. 2.
C. III.
C. III. 1.
C. III. 2.
C. III. 3.
C. III. 4.
C. III. 6.
C. III. 7
C. III. 8.
C. III. 9.
C. IV.
C. IV. 1
C. IV. 2.
OBĚŽNÁ AKTIVA
zásoby
materiál
nedokončená výroba a polotovary
krátkodobé pohledávky
pohledávky z obchodních vztahů
pohledávky – ovládající a řídící osoba
pohledávky – podstatný vliv
pohledávky za společníky, členy a účastníky
stát – daňové pohledávky
krátkodobé poskytnuté zálohy
dohadné účty aktivní
jiné pohledávky
krátkodobý finanční majetek
peníze
účty v bankách
715 986
188 203
73 875
114 328
290 191
204 621
42 954
0
1 265
7
40 060
0
1 284
237 592
1 152
236 440
-1 022
0
0
0
-1 022
-1 022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
714 964
188 203
73 875
114 328
289 169
203 599
42 954
0
1 265
7
40 060
0
1 284
237 592
1 152
236 440
617 990
114 086
20 161
92 739
309 418
197 668
53 488
0
1 115
4 608
54 010
-8 477
7 006
194 486
701
193 785
763 170
216 149
51 719
160 679
415 698
205 309
54 094
0
1 115
16 166
129 640
2 346
7 028
131 323
990
130 333
71 761
46
71 715
0
0
0
71 761
46
71 715
1 143
297
846
1 080
512
568
D. I.
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ
D .I. 1. náklady příštích období
D. I. 2. příjmy příštích období
EKOL, spol. s r. o.
21
V ý ro č n í z p r áv a
2010
ROZVAHA k 31. 12. 2010 – Pasiva
22
(v tisících Kč)
rok 2010
rok 2009
rok 2008
PASIVA CELKEM
981 846
816 042
943 327
A.
A. I.
A. I. 1.
A. II.
A. II. 2.
A. II. 3.
A. III. 1.
A. III. 2.
A. IV.
A. IV. 1.
A. IV. 2.
A. V.
VLASTNÍ KAPITÁL
základní kapitál
základní kapitál
kapitálové fondy
ostatní kapitálové fondy
oceňovací rozdíly z přecenění majetku
zákonný rezervní fond
statutární a ostatní fondy
hospodářský výsledek minulých let
nerozdělený zisk minulých let
neuhrazená ztráta minulých let
výsledek hospodaření (+/-)
513 381
5 000
5 000
4 863
7 170
-2 307
500
0
492 690
492 690
0
+ 10 328
505 360
5 000
5 000
7 170
7 170
0
500
0
483 421
483 421
0
+ 9 269
498 573
5 000
5 000
7 170
7 170
0
500
0
470 853
471 036
- 183
+ 15 050
B.
B. I.
B. I. 3.
B. I. 4.
B. II.
B. II. 9
B. II. 10.
B. III.
B. III. 1.
B. III. 2.
B. III. 4.
B. III. 5.
B. III. 6.
B. III. 7.
B. III. 8.
B. III.10.
B. III. 11.
B. IV.
B. IV. 1.
CIZÍ ZDROJE
rezervy
rezervy na daň z příjmu
ostatní rezervy
dlouhodobé závazky
jiné závazky
odložený daňový závazek
krátkodobé závazky
závazky z obchodního styku
závazky k ovládaným a řízeným osobám
závazky ke společníkům a sdružením
závazky k zaměstnancům
závazky ze sociálního a zdr. zabezpečení
stát – daňové závazky a dotace
krátkodobé přijaté zálohy
dohadné účty pasivní
jiné závazky
bankovní úvěry a výpomoci
bankovní úvěry dlouhodobé
334 160
4 812
3 353
1 459
750
0
750
328 598
177 059
57
0
3 083
1 759
- 1 352
142 302
3 318
2 372
0
0
286 966
0
0
0
609
0
609
286 357
184 464
70
0
2 633
1 408
6 310
91 414
1
57
0
0
440 019
0
0
0
1 061
4
1 057
438 958
163 322
80
0
2 318
1 264
6 314
245 345
20 247
68
0
0
C. I.
C. I. 1.
C. I. 2.
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ
výdaje příštích období
výnosy příštích období
134 305
4 736
129 569
23 716
4 735
18 981
4 735
4 735
0
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k 31. 12. 2010
(v tisících Kč)
I.
A.
+
II.
II. 1
II. 2.
II. 3.
B.
B. 1.
B. 2.
+
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
+
E.
III.
III. 1.
III. 2.
F.
F. 1.
F. 2.
G.
IV.
H.
*
M.
X.
N.
XI.
O.
*
Q.
Q. 1
Q. 2.
**
XIII.
R.
S.
S.1.
S.2.
*
***
****
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu vnitropod. zásob vl. výroby
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhod. nehm. a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhod. majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhod. majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhod.majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a oprav. položek v provozní oblasti
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
Změna stavu rezerv a oprav. položek ve finanční oblasti
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmu za běžnou činnost
Splatná
Odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
Splatná
Odložená
Mimořádný výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření před zdaněním
rok 2010
rok 2009
rok 2008
1 090
1 069
21
680 993
659 404
-21 589
0
601 474
371 910
229 564
79 540
60 100
43 999
0
14 736
1 365
251
13 447
4 752
0
4 752
4 583
0
4 583
-2 057
7 506
5 118
10 356
0
2 051
325
1 413 425
1 410 127
5 024
3 631
3 490
141
+ 11 749
38
1 459
0
0
0
- 1 421
+ 10 328
+ 13 959
3 053
2 993
60
736 754
803 255
-67 697
1 196
660 544
364 000
296 544
76 270
53 796
39 380
0
13 176
1 240
225
12 734
2 765
1 029
1 736
3 461
710
2 751
257
7 391
3 186
12 767
0
2 672
481
854 072
859 227
-2 964
3 279
3 727
-448
+ 6 524
2 746
0
1
0
0
+ 2 745
+ 9 269
+12 548
22 565
19 320
3 245
805 975
823 161
-17 199
13
769 905
454 173
315 732
39 315
52 086
37 954
0
13 100
1 032
438
13 886
122 099
21 174
100 925
106 021
5 774
100 247
-44
4 426
1 537
-8 084
0
4 079
277
1 870 997
1 849 848
24 951
1 882
3 902
-2 020
+ 14 985
97
32
0
0
0
+ 65
+ 15 050
+ 16 932
EKOL, spol. s r. o.
23
V ý ro č n í z p r áv a
2010
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ZA ROK 2010
ČL. I. OBECNÉ VYSVĚTLIVKY
Podnik podléhá auditu podle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb.
ČL. I. OBECNÉ ÚDAJE
1. EKOL, spol. s r.o., Brno, IČO: 41600983
Brno, Křenová 65, PSČ 602 00
Právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu Brno oddíl C, vložka 1070
Osoby s více než 20 % na základním jmění
Prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc.
Ing. Gustav Poslušný
Obchodní podíly uvedených společníků tvoří
Podíly společníků do základního kapitálu jsou zcela splaceny.
Firma má udělený certifikát ISO 9001:2000 č. 154080.
Rozhodující předmět činnosti je„výroba, obchod a služby“
POPIS ORGANIZAČNÍ STRUKTURY – k 31. 12. 2010
Společnost řídí:
DALŠÍ ČLENĚNÍ
Technický úsek
Divize plynových turbín
Divize parních turbín
Divize technických služeb
Divize kotle
V roce 1996 byla zřízena stálá provozovna na Slovensku
24
V roce 2001 byla zřízena stálá provozovna v Kazachstánu
V roce 2002 byla zřízena stálá provozovna v SRN
2.
50,9 %
42,1%
93 %
Prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc., generální manažer – jednatel
Ing. Gustav Poslušný, finanční ředitel – jednatel
Ing. Jaromír Kříž – jednatel
Jan Dolník – jednatel
Ing. Jan Saňka
Václav Janištin
Ing. Jaromír Kříž
Ing. Bohumil Krška
Ing. Pavel Fencl
EKOL, spol. s r.o., org. složka
Hečkova 2, Martin 036 01, DIČ: 35676957.
vedoucí Jan Dolník.
ATYRAU
vedoucí Ing. Stanislav Parýzek
SAYDA
vedoucí Anja Schuster
Společnost má účast na základním kapitálu v jiném podniku s podílem vyšším 20 %
EKOL TURBO, a.s. Brno, IČO 26968258
Výše obchod.podílu
Vlastní kapitál v roce 2010
Zisk za rok 2010
Tržby za rok 2010
Dosud bez činnosti
Strejček spol. s r.o. Brno, IČO 25346245
Výše obchod. podíl
Vlastní kapitál v roce 2010
Zisk za rok 2010
Tržby za rok 2010
Firma podniká jako konstrukční kancelář.
51%
1 020 tis. Kč
1 868 tis. Kč
- 11 tis. Kč
0 tis. Kč
100 %
4 963 tis. Kč
4 268 tis. Kč
- 56 tis. Kč
127 tis. Kč
TENERGO Brno, a. s. Brno
Výše obchod. podílu
Vlastní kapitál v roce 2010
Zisk za rok 2010
Tržby za rok 2010
TENERGO získalo licenci na výrobu a rozvod tepla na území Devínské Nové Vsi a ve Snine.
50 %
5 000 tis. Kč
57 083 tis Kč
9 335 tis. Kč
228 570 tis. Kč
EKOL energo s.r.o. Brno
Výše obchod.podílu
Vlastní kapitál v roce 2010
Zisk za rok 2010
Tržby za rok 2010
100 %
106 443 tis. Kč
196 141 tis. Kč
38 549 tis. Kč
234 465 tis. Kč
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ZA ROK 2010
EKOL GmbH Energiesysteme, Aachen, BRD
70 %
Výše obchod. podílu
640 tis. Kč
Ztráta za rok 2001
7 685 tis. Kč
U této německé firmy došlo k výrazným neshodám v řízení a nemožnosti uplatnit vliv z titulu většinového společníka.
Účetní závěrka za rok 2001 nebyla schválena valnou hromadou. Účetní závěrka za rok 2002, 2003, 2004 ani 2005 nebyla
dosud od této společnosti předložena. Z tohoto vážného věcného důvodu nelze splnit ustanovení zák. č.563/91 Sb., § 27
o reálném ocenění aktiv. Podle odst. 5 téhož § se ocenění reálnou hodnotou musí provést za všechny dceřinné podniky.
Protože chybí podklady za EKOL GmbH Berlín, nelze splnit tento úkol.
ETE OOO, S. Peterburg, Ruská federace
Výše obchod. podílu
dosud bez činnosti
33 %
92 tis. Kč
EKOL Martin
Výše obchod. podílu
Vlastní kapitál v roce 2010
Zisk za rok 2010
Tržby za rok 2010
3.
Personální a mzdové údaje
Průměrný počet zaměstnanců
Mzdové náklady v tis. Kč
Řídící pracovníci
Mzdové náklady v tis. Kč
90 %
21 646 tis. Kč
30 350 tis. Kč
3 656 tis. Kč
91 343 tis. Kč
2009
119
53 795
7
4 420
2010
130
60 100
6
4 137
ČL. III. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ
1. Způsob ocenění
a) Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Zásoby vytvořené ve vlastní režii:
nedokončená výroba je oceněna vlastními náklady (v přímých nákladech + podíl výrobní režie).
Materiál a konstrukce, které jsou jednoznačně určeny pro individuelní konstrukční řešení je účtován způsobem B přímo
do spotřeby jednotlivých zakázek. Materiál nakupovaný ke zpracování pro vlastní realizaci a pro výrobu v dceřiné
společnosti Ekol Energo se účtuje způsobem A
b) DHM a DDHM ve vlastní režii se oceňuje vlastními náklady. Stejně tak se postupuje u nehmotného majetku.
c) Majetkové účasti:
podnik má ve 5 dalších právnických osobách – popsáno v čl. II/2 – podíly jsou oceňovány v pořizovacích cenách.
d) Drobný dlouhodobý majetek s pořizovací cenou do 20 tis. Kč se daňově i účetně odepisuje jednorázově do nákladů
a potom je veden v operativní evidenci, kromě software, výpočetní techniky a kancelářské techniky, která se daňově
i účetně odepisuje jednorázově do nákladů při PC do 5 tis. Kč.
2.
Reprodukční pořizovací cenu nebylo třeba použít
3.
Druhy pořizovacích nákladů zahrnutých:
– do nakupovaných zásob: dopravné, cizí montážní práce, clo
– zásoby vytvořené ve vlastní režii: spotřeba materiálu, mzdy, sociální a zdravotní pojistné, dopravné, cizí montážní práce,
ostatní přímé náklady, podíl výrobní režie.
4.
Změny způsobu oceňování a odepisování - 0 -
5.
Účetní a daňové opravné položky k majetku byly vytvořeny u pohledávek ve smyslu zákona 593/92 Sb., §8a.
6.
Odpisový plán pro investiční majetek je sestaven celoročně, začíná se odepisovat od měsíce následujícího po uvedení
do používání a končí v měsíci vyřazení.
7.
Cizí měna se převádí na Kč u faktur přijatých i vydaných pevným kurzem, ke konci hospodářského roku se provádí
přepočet podle směnného kurzu ČNB.
8.
Změna předmětu činnosti
V roce 2008 došlo k přenesení vlastní výrobní činnosti společnosti na dceřinou společnost Ekol Energo, s.r.o. Z tohoto důvodu
došlo k faktické změně předmětu činnosti společnosti z výrobní organizace na inženýrskou. I nadále firma poskytuje služby
zákazníkům prostřednictvím smluv o dílo a je tedy z hlediska obchodního práva považována za zhotovitele.
EKOL, spol. s r. o.
25
V ý ro č n í z p r áv a
2010
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ZA ROK 2010
Nákup
Vyřazení
Oprávky za rok 2010
ZC k 31. 12. 2010
Software a nehmot. výsledky výzkumu (013+012)
25 010
4 163
536
28 638
20 842
7 796
Ocenitelná práva (014)
10 543
-
-
10 543
10 072
471
1 064
5 000
-
6 064
1 094
4 970
-
-
-
-
-
-
22 932
30 801
Druh majetku
Jiný NIM (019)
Nedokončené investice (041)
Pozemky (031)
244
-
-
244
53 733
-
-
53 733
Samostatné movité věci a soubory (022)
66 774
2 061
4 183
64 652
53 617
11 035
Z toho: - stroje a zařízení
44 160
- 224
1 205
42 731
34 917
7 814
- dopravní prostředky
7 016
1 399
2 673
5 742
4 126
1 616
- inventář
2 383
-
168
2 215
2 157
58
13 215
886
137
13 964
12 417
1 547
-
-
-
-
-
-
Budovy (021, vč. 029)
- ostatní hmotný majetek
Nedokončené investice (042)
Dlouhodobý fin.majetek (061)
Finanční investice (062)
Stálá aktiva celkem
26
KS k 31. 12. 2010
PC k 1. 1. 2010
ČL. IV. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT
1. Obrat stálých aktiv v r. 2010 v tis. Kč
244
134 712
-
-
134 712
-
134 712
5 092
-
-
5 092
-
5 092
297 172
11 224
4 719
303 677
108 557
195 121
V roce 2010 společnost zakoupila software Solid Vision a Solidworks ve výši 3 166 tis.Kč a dále byla pořízena konstrukční
dokumentace pro spalovací kotel prům. odpadu v hodnotě 5 000 tis.Kč. Z movitého majetku byl vyřazen osobní automobil
za 2 672 tis. Kč
2.
Pohledávky
Celkem
Z toho z obchodního styku
2009
312 497 tis. Kč
200 747 tis. Kč
2010
293 725 tis. Kč
204 621 tis. Kč.
Firma věnuje významnou pozornost pohledávkám po lhůtě splatnosti.
konkurzním a soudním řízení je šest odběratelů, jejichž pohledávky nemohou ohrozit finanční stabilitu firmy.
Na tyto pohledávky podle zákona o rezervách jsou vytvořeny opravné položky v celkové výši 1 022 tis. Kč (k 31. 12. 2010 ).
Opravné položky jsou tvořeny podle zákona č.593/1992 Sb.
3.
Závazky
2009
Celkem
286 357 tis. Kč
Z toho z obchodního styku
184 464 tis. Kč
Přijaté zálohy
91 414 tis. Kč
Závazky nad 180 dnů
0 tis. Kč
Všechny závazky jsou reálné.
Závazky - z titulu leasingu činí
0 tis. Kč.
Dlouhodobé závazky s výjimkou odloženého daňového závazku (ve výši 750 tis. Kč) nejsou.
Vůči státním orgánům nesplacené závazky nejsou.
2010
332 132 tis. Kč
177 059 tis. Kč
142 302 tis. Kč
Časové rozlišení pasivní – evidujeme rozlišení nájemného ve výši 4 735 tis. Kč a časové rozlišení výnosů
proti nákladům u zakázek, kde předání díla bude v roce 2011 ve výši 122 604 tis. Kč.
4.
Zákonné rezervy
Stav zákonných rezerv na opravy HM celkem činí:
Z toho:
- na opravy strojů
- na opravu budov
0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ZA ROK 2010
5.
Účetní rezervy
Z důvodů daňové opatrnosti účetní jednotka rozhodla o vytvoření účetní rezervy na nepravomocně doměřenou
a doposud nezaplacenou daň z příjmu právnických osob za rok 2006 a 2007.
Rezervu tvoří 50 % doměřené daně včetně penále –
1 459 tis. Kč.
6.
Zásoby vč. nedokončené výroby
Stav zásob k 31. 12. 2009
z toho nedokonč. výroba
Stav zásob k 31. 12. 2010
z toho nedokonč. výroba
114 086 tis. Kč
92 739 tis. Kč
188 203 tis. Kč
114 328 tis. Kč
7.
Bankovní úvěry
Společnost Ekol nemá k 31. 12. 2010 žádné bankovní úvěry.
8.
Tržby z provozní činnosti:
Celkem
Bělorusko
Slovensko
Egypt
Rusko
ČR
Polsko
Kazachstán
Britské panenské ostrovy
Indie
Německo
Libanon
Thajsko
Ukrajina
Rumunsko
Rakousko
9.
660 493 tis. Kč
285 310 tis. Kč
93 868 tis. Kč
89 100 tis. Kč
70 996 tis. Kč
47 907 tis. Kč
55 411 tis. Kč
8 997 tis. Kč
3 601 tis. Kč
3 107 tis. Kč
755 tis. Kč
700 tis. Kč
537 tis. Kč
99 tis. Kč
75 tis. Kč
30 tis. Kč
27
Výzkumné a vývojové práce nebyly k 31. 12. 2010 aktivovány.
10. Leasingový nájem:
6 osobních aut, celkové splátky 2 765 tis. Kč.
Závazek
(Kč)
Dosud zaplaceno
(Kč)
Peugeot 206
93 271
63 059
0
30 212
Peugeot 206
93 271
63 059
0
30 212
Kia Sorento
931 950
760 265
0
171 685
Kia Ceed
503 177
410 033
0
93 144
Kia combi
564 014
459 904
0
104 110
Kia combi
579 457
472 543
0
106 914
2 765 140
2 228 863
0
536 277
Předmět leasingu
Celkem
Zbývá zaplatit
(2011) (Kč)
Z toho
v roce 2010 (Kč)
11. Splatnost závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení a státnímu rozpočtu:
Všechny závazky, vzniklé v roce 2010 byly běžně hrazeny v zákonných termínech.
Závazky, které jsou ve stavu k 31. 12. 2010 byly v termínu do 31. 1. 2011 uhrazeny.
12. Oblast životního prostředí a bezpečnosti práce:
V roce 2010 nebyly žádné sankce ani penalizace. Nemocnost a úrazovost nevybočuje z obvyklých průměrů.
EKOL, spol. s r. o.
V ý ro č n í z p r áv a
2010
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ZA ROK 2010
13. Náklady na účetní audit: 150 tis. Kč
14. Společnost zaúčtovala na účtu 385 Příjmy příštích období částku 72 000 tis. Kč.
Jedná se o výnosy roku 2010 z důvodů dodání turbíny objednateli, kdy fakturace proběhla v roce 2010 zálohově.
Společnost dále zaúčtovala na účtu 384 Výnosy příštích období částku 130 000 tis. Kč.
Jedná se o snížení výnosů dle kalkulací jednotlivých zakázek vůči nákladům.
ČL. V. ZMĚNA VLASTNÍHO KAPITÁLU
Stav k 31. 12. 2009
Změny
Stav k 31. 12. 2010
Základní kapitál
5 000
0
5 000
Kapitálové fondy
7 170
-2 307
4 863
500
0
500
Rezervní fond
Ostatní fondy
Nerozdělený zisk min.let
Ztráta minulých let - odložená daň za všechny předchozí roky
Zisk běžného roku
Celkem
0
0
0
483 421
9 269
492 690
0
0
0
9 269
1 059
10 328
505 360
8 021
513 381
Dle rozhodnutí valné hromady ze dne 18.8.2010 byl hospodářský výsledek za rok 2009 v plné výši převeden na účet
nerozděleného zisku, včetně organizačních složek ( Kazachstán -138 tis. Kč, Německo -398 tis. Kč).
ČL. VI. ZMĚNY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Společnost Ekol v roce 2011 prodala 50% podíl ve společnosti Tenergo a.s., Křenová 65 Brno a zakoupila 100% podíl
společnosti AEZ s.r.o., Křenová 67 Brno.
28
Odložená daň 2010
zůstatková cena účetní
54 497 312,12 Kč
zůstatková cena daňová
50 551 572,42 Kč
(zůstatkové ceny účetní a daňové u majetku uvedeného v DDAP 2010 jsou shodné – použity účetní odpisy =
daňovým – rozdíl neovlivňuje odloženou daň)
rozdíl ZC
54 497 312,12 - 50 551 572,42 = 3 945 739,70 Kč
OS
účetní rezervy, účetní opravné položky
0,- Kč
ztráta za předchozí účetní období
0,- Kč
odložená daň 2010
3 945 740 x 19% = 749 671,- Kč
rozdíl oproti roku 2009
609 175 – 749 691,- = 140 515 ,- Kč
Účet 592/481
Tzn. účetní odpis je nižší než daňový
Brno, 16. 6. 2011
Ing. Gustav Poslušný
finanční ředitel
29
PŘÍLOHA KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2010
EKOL, spol. s r. o.
V ý ro č n í z p r áv a
2010
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2010
30
AKTIVA
(v tisících Kč)
A.
POHLEDÁVKY ZA UPS. ZÁKL.KAPITÁL
B.
DLOUHODOBÝ MAJETEK
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
1.
Zřizovací výdaje
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
3.
Software
4.
Ocenitelná práva
5.
Goodwill
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8.
Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
1.
Pozemky
2.
Stavby
3.
Sam.movité věci a soubory movitých věcí
4.
Pěstitelské celky trvalých porostů
5.
Základní stádo a tažná zvířata
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
7.
Nedokončený dl. hmotný majetek
8.
Poskytnuté zálohy na DHM
9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek
1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
3.
Ostatní dlouhodobé CP a podíly
4.
Půjčky a úvěry - ovl. a řídící osoba, podstatný vliv
5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek
6.
Pořizovaný dl.finanční majetek
7.
Poskyt. zálohy na dl. finanční majetek
B.IV.
KLADNÝ KONSOLIDAČNÍ ROZDÍL
B.IV.(-) ZÁPORNÝ KONSOLIDAČNÍ ROZDÍL
B.V.
CENNÉ PAPÍRY A PODÍLY V EKVIVALENCI
C.
OBĚŽNÁ AKTIVA
C.I.
Zásoby
1.
Materiál
2.
Nedokončená výroba a polotovary
3.
Výrobky
4.
Zvířata
5.
Zboží
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
C.II.
Dlouhodobé pohledávky
1.
Pohledávky z obchodních vztahů
2.
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
3.
Pohledávky - podstatný vliv
4.
Pohl. za společníky, členy družstva a za úč. sdružení
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
6.
Dohadné účty aktivní
7.
Jiné pohledávky
8.
Odložená daňová pohledávka
C.III.
Krátkodobé pohledávky
1.
Pohledávky z obchodních vztahů
2.
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
3.
Pohledávky - podstatný vliv
4.
Pohl. za společníky, členy družstva a za úč. sdružení
5.
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
6.
Stát – daňové pohledávky
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
8.
Dohadné účty aktivní
9.
Jiné pohledávky
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek
1.
Peníze
2.
Účty v bankách
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
4.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
D.I.
Časové rozlišení
1.
Náklady příštích období
2.
Komplexní náklady příštích období
3.
Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM (A+B+C+D)
číslo řádku
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
běžné účetní období
0
300 792
14 181
4
0
8 736
471
0
0
4 970
0
283 812
16 039
115 846
147 031
0
0
15
4 882
0
0
736
640
96
0
0
0
0
0
2 063
0
0
851 002
260 935
87 772
173 163
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300 457
259 069
5 954
0
1 265
0
10 704
20 246
0
3 219
289 610
2 295
287 315
0
0
74 188
1 156
0
73 032
1 225 982
minulé účetní období
0
324 110
9 823
20
0
7 953
931
0
919
0
0
311 246
16 068
119 474
173 635
0
0
20
1 780
270
0
736
640
96
0
0
0
0
0
2 305
0
0
646 050
173 086
27 443
144 458
0
0
1 186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
251 176
201 094
0
0
1 115
0
5 900
44 262
-8 477
7 283
221 787
2 131
219 656
0
0
3 760
1 906
0
1 854
973 920
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2010
PASIVA
(v tisících Kč)
A.
VLASTNÍ KAPITÁL
A.I.
Základní kapitál
1.
Základní kapitál
2.
Vlastní akcie a vl. obch.podíly
3.
Změny zákl.kapitálu
A.II.
Kapitálové fondy
1.
Emisní ažio
2.
Ostatní kapitálové fondy
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.
4.
Oceň. rozdíly z přecenění při přeměnách
OCEŇOVACÍ ROZDÍLY Z KONSOLID. ÚPRAV
A.III.
Rezervní fondy, neděl. fond a ost. fondy ze zisku
1.
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
2.
Statutární a ostatní fondy
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
1.
Nerozdělený zisk minulých let
2.
Neuhrazená ztráta minulých let
A.V.
Výsledek hospodaření BÚO
A.V.2. PODÍL NA VÝSLEDKU HOSP. V EKVIVALENCI
A.VI.
KONSOLIDAČNÍ REZERVNÍ FOND
B.
CIZÍ ZDROJE
B.I.
Rezervy
1.
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
2.
Rezerva na důchody a podobné závazky
3.
Rezerva na daň z příjmů
4.
Ostatní rezervy
B.II.
Dlouhodobé závazky
1.
Závazky z obchodních vztahů
2.
Závazky - ovládající a řídící osoba
3.
Závazky - podstatný vliv
4.
Záv. ke společ., členům družstva a k úč. sdružení
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
6.
Vydané dluhopisy
7.
Dlouhodobé směnky k úhradě
8.
Dohadné účty pasivní
9.
Jiné závazky
10.
Odložený daňový závazek
B.III .
Krátkodobé závazky
1.
Závazky z obchodních vztahů
2.
Závazky - ovládající a řídící osoba
3.
Závazky - podstatný vliv
4.
Záv. ke spol., členům družstva a k úč. sdružení
5.
Závazky k zaměstnancům
6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění
7.
Stát – daňové závazky a dotace
8.
Krátkodobé přijaté zálohy
9.
Vydané dluhopisy
10.
Dohadné účty pasivní
11.
Jiné závazky
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
2.
Krátkodobé bankovní úvěry
3.
Krátkodobé finanční výpomoci
C.I.
Časové rozlišení
1.
Výdaje příštích období
2.
Výnosy příštích období
D.
MENŠINOVÝ VLASTNÍ KAPITÁL
D.I.
MENŠINOVÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL
D.II.
MENŠINOVÉ KAPITÁLOVÉ FONDY
D.III.
MENŠINOVÉ FONDY ZE ZISKU VČ. NZML
D.IV.
MENŠINOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BÚO
PASIVA CELKEM (A+B+C+D)
číslo řádku
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
běžné účetní období
618 936
5 000
5 000
0
0
4 863
0
7 170
-2 307
0
0
6 299
6 299
0
554 358
554 358
0
48 416
0
0
460 884
6 820
0
0
3 353
3 467
9 899
0
0
0
0
0
0
0
0
2
9 897
372 889
189 355
57
0
0
5 644
3 336
-763
126 265
0
44 190
4 805
71 276
25 830
45 446
0
142 213
11 752
130 461
3 949
1 342
0
2 247
360
1 225 982
minulé účetní období
575 265
5 000
5 000
0
0
7 170
0
7 170
0
0
0
4 698
4 698
0
499 572
499 572
0
58 825
0
0
362 331
0
0
0
0
62
8 130
0
0
0
0
0
0
0
0
2
8 128
265 818
156 569
0
257
0
5 139
2 838
9 022
88 256
0
1 541
2 196
88 321
80 110
8 211
0
32 585
13 195
19 390
3 739
1 363
0
1 937
439
973 920
EKOL, spol. s r. o.
31
V ý ro č n í z p r áv a
2010
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2010
32
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT KE KONSOLIDACI
(v tisících Kč)
číslo řádku
I.
Tržby za prodej zboží (+)
01
A.
Náklady vynaložené na prodej zboží (-)
02
+ Obchodní marže
03
II.
Výkony
04
1.
tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (+)
05
2.
změna stavu zásob vlastní činnosti (+,-)
06
3.
aktivace (+)
07
B.
Výkonová spotřeba
08
1.
spotřeba materiálu a energie
09
2.
služby
10
+ Přidaná hodnota
11
C.
Osobní náklady
12
1.
mzdové náklady
13
2.
odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
3.
náklady na sociální zabezpečení a zdrav. poj.
15
4.
sociální náklady
16
D.
Daně a poplatky
17
E.
Odpisy dlouhodob. nehm. a hmot. majetku
18
ZÚČTOVÁNÍ (ODPIS) KONSOLIDAČNÍHO ROZDÍLU
19
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
20
1.
tržby z prodeje dlouhodobého majetku
21
2.
tržby z prodeje materiálu
22
F.
Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu
23
1.
zůstatková cena prodaného dl. majetku
24
2.
prodaný materiál
25
G.
Změna stavu rezerv a opr. pol. v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
26
IV.
Ostatní provozní výnosy
27
H.
Ostatní provozní náklady
28
V.
Převod provozních výnosů
29
I.
Převod provozních nákladů
30
Provozní výsledek hospodaření
31
KONSOLIDOVANÝ PROVOZNÍ VÝSL. HOSPODAŘENÍ
32
VI.
Tržby z prodeje cených papírů a podílů
33
J.
Prodané cenné papíry a podíly
34
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
35
1.
výnosy z podílů v ovl.a říz.os.a v ÚJ pod podst.vlivem
36
2.
výnosy z ostatních dlouh. cenných papírů a podílů
37
3.
výnosy z ostatního dlouh. finančního majetku
38
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
39
K.
Náklady z finančního majetku
40
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
41
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
42
M.
Změna stavu rezerv a opr. pol. ve fin. oblasti
43
X.
Výnosové úroky
44
N.
Nákladové úroky
45
XI.
Ostatní finanční výnosy
46
O.
Ostatní finanční náklady
47
XII. Převod finančních výnosů
48
P.
Převod finančních nákladů
49
Finanční výsledek hospodaření
50
KONSOLIDOVANÝ VÝSL. HOSPODAŘ. Z FIN.OPERACÍ
51
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
52
1.
splatná
53
2.
odložená
54
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
55
KONSOLIDOVANÝ VÝSL. HOSPOD. ZA BĚŽ. ČINNOST
56
XIII. Mimořádné výnosy
57
R.
Mimořádné náklady
58
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
59
1.
splatná
60
2.
odložená
61
Mimořádný výsledek hospodaření
62
KONSOLIDOVANÝ VÝSL. HOSPOD.ZA MIM.ČINNOST
63
T.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
64
Výsledek hospodaření za účetní období
65
KONSOLID.VÝSL. HOSP.ZA ÚO BEZ PODÍLU EKVIVAL.
66
z toho: výsledek hosp. BÚO bez menšinových podílů
67
menšinový výsledek hospodaření BÚO
68
PODÍL NA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ V EKVIVALENCI
69
Výsledek hospodaření před zdaněním
70
KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČ.O.
71
stav běžného období
4 520
4 499
21
916 757
846 797
69 775
185
702 667
476 064
226 603
214 111
115 036
84 011
0
28 311
2 714
560
41 655
-121
4 859
174
4 685
9 236
4 664
4 572
-1 821
8 267
5 965
0
0
56 607
56 486
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
701
3 880
1 417 344
1 411 236
0
0
2 929
2 929
7 540
5 760
1 780
51 996
51 875
38
3 137
0
0
0
-3 099
-3 099
0
48 897
48 776
48 416
360
0
56 437
48 776
stav minulého období
4 490
4 087
403
803 790
880 944
-78 386
1 232
588 985
334 742
254 243
215 208
107 386
78 728
0
26 207
2 452
465
41 353
-121
1 361
1 029
332
1 888
834
1 055
13
9 168
4 450
0
0
70 183
70 062
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 082
5 196
855 475
860 413
0
0
-9 052
-9 052
4 057
5 796
-1 739
57 074
56 953
2 849
538
0
0
0
2 311
2 311
0
59 385
59 264
58 825
439
0
63 442
59 264
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2010
Peněžní hodnoty se uvádějí v tis.Kč
Pozn.: Metoda konsolidace:
Metoda
konsolidace
x
100%
100%
90%
51%
50,0%
100%
100%
90%
51%
50,0%
A
A
A
A
B
x
x
x
x
Datum
účetní
závěrky
Stupeň
závislost
na ZJ (vliv)
EKOL energo s.r.o. Křenová 65, Brno
STREJČEK spol. s r.o.
EKOL, spol.s.r.o., Martin
EKOL TURBO, a.s.Brno
TENERGO Brno, a.s. Křenová 65, Brno
Podíl
na ZJ (účast)
Název, sídlo
přidružená
VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU
Mateřský podnik EKOL, spol. s r.o.
dceřiná
1.
1.1 a)
31. 12. 2010
31. 12. 2010
31. 12. 2010
31. 12. 2010
31. 12. 2010
A – plná metoda konsolidace
B – poměrná metoda konsolidace
Účetní závěrky uvedených firem byly sestaveny k 31. 12. 2010 podle českých předpisů,
s výjimkou firmy EKOL, spol.s.r.o., která má sídlo na území Slovenské republiky.
1.1 b)
Podniky vyloučené z povinností konsolidace
Název, sídlo
Důvod osvobození z povinnosti konsolidace
E. T. E. o. o. o. Rusko – 33 %
Společnost nepředkládá žádné informace a jejich podíl
na obratu konsolidačního celku je nevýznamný.
EKOL GmbH Energsysteme
Společnost nepředkládá žádné informace, došlo k neshodám v řízení –
vliv z titulu většinového společníka není uplatnitelný.
1.1 c)
Systém konsolidace
Přímá konsolidace všech podniků konsolidačního celku najednou.
2
2.1
OBECNÉ ÚDAJE
Průměrný počet zaměstnanců
konsolidačního celku během účetního období sestavení konsolidované účetní závěrky:
Průměrný počet
Osobní náklady
z toho: - mzdové náklady
- odměny členům orgánů společnosti
- náklady na sociální zab. a zdrav. poj.
- sociální náklady
2009
270
107 386
78 728
0
26 207
2 452
Zaměstnanci
2010
262
115 036
84 011
0
28 311
2 714
33
Z toho řídící zaměstnanci
2009
2010
13
12
8 012
7 615
5 288
4 762
0
0
2 724
2 589
264
264
2.2
Výše odměn, záloh, půjček a ostatních pohledávek, závazků a ostatních plnění, přijatých či poskytnutých
záruk, popř. příslibů plnění vč. důchodového zabezpečení, jak v peněžní tak naturální formě – členům
statutárních, řídících a dozorčích orgánů vč. bývalých členů těchto orgánů (včetně úrokové sazby a hlavních
podmínek):
Životní pojištění společníků
17
Odměny členům statutárních orgánů
279
2.3
Přehled o způsobu transformace údajů z individuálních účetních do KÚZ (v tis. Kč)
– do KÚZ jsou ze spojených firem ve výše uvedených podílových hodnotách zařezeny částky
z každé položky Rozvahy a Výkazů zisků a ztrát
– z KÚZ jsou vyloučeny podílové vklady v plné výši
– z KÚZ jsou vyloučeny vzájemné vazby v položkách nákladů a výnosů z titulu prodeje služeb
ve výši 61 112 tis. Kč.
EKOL, spol. s r. o.
V ý ro č n í z p r áv a
2010
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2010
Údaje v tis. Kč
Základní kapitál
Podíly
EKOL energo s.r.o.
STREJČEK spol. s r.o.
EKOL, spol.s.r.o, SR
EKOL Turbo, a.s
Tenergo a.s.
105 000
106 443
926
4 963
3 261
21 646
1 020
1 020
5 000
5 000
365
-5
4 668
Z KÚZ je vyřazen:
HV 2010
Jako podíl na zisku druhého společníka v těchto firmách
– ze souhrnu krátkodobých pohledávek a krátkodobých závazků vč. půjček je oboustranně vyloučena částka
141 457 tis. Kč jako zůstatek neuhrazených mezipodnikových faktur.
2.4
34
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
– všechny účetní jednotky účtují podle českých pravidel (za organizační složky v zahraničí je prováděna
transformace do čs. účetního systému), vyjma EKOL, spol. s.r.o. se sídlem na území SR
– účetní osnovy a uspořádání položek výkazů jsou shodné
– oceňování majetku a závazků je dle zákona o účetnictví
– cizí měna se převádí na Kč u faktur přijatých i vydaných pevným kurzem stanoveným dle kurzu ČNB
k 1. dni v měsíci, ke konci hospodářského roku se provádí přepočet podle směnného kurzu ČNB.
– při konsolidaci je postupováno v souladu s vyhláškou č. 500/02 Sb. a ČÚS č. 20
Změny proti předcházejícím účetním obdobím:
a) změny způsobu oceňování (popis, důvod, částka):
0
b) změny postupů účtování (popis, důvod, částka):
0
c) změny postupů odpisování (popis, důvod, částka):
0
d) změna uspořádání a obsahového vymezení položek
konsolidované účetní závěrky (popis, důvod, částka):
změny plynoucí z vyhlášky 500/2002 Sb.
e) změny pořizovacích a zůstatkových
cen dlouhodobého majetku (v porovnání s minulým obdobím v souvislosti s kursovým
přepočtem účtů konsolidovaných účetních jednotek se sídlem v zahraničí, které vedou účetnictví
v cizí měně, nejméně podle jednotlivých druhů tohoto majetku):
0
f ) podíl na výsledku hospodaření
samostatně nebo společně ovládané nebo řízené osoby
a osoby pod podstatným vlivem
údaje uvedeny v bodě 2.3.
g) zisk a ztráta z titulu prodeje zásob a dlouhodobého majetku
mezi účetními jednotkami konsolidačního celku:
Prodej zásob rok 2010
Prodávající
Ekol spol. s r.o. Brno
EKOL energo s.r.o. Brno
Kupující
EKOL energo s.r.o. Brno
Ekol spol. s r.o. Brno
Zásoby na skladě
4 238
49 068
Zisk z prodeje
85
11 776
Prodej zásob rok 2009
Prodávající
Ekol spol. s r.o. Brno
EKOL energo s.r.o. Brno
Kupující
EKOL energo s.r.o. Brno
Ekol spol. s r.o. Brno
Zásoby na skladě
18 400
12 439
Zisk z prodeje
368
2 488
Prodej dlouhodobého majetku rok 2010
Prodávající
Kupující
–
–
–
–
PC majetku
–
–
Zisk z prodeje
–
–
Prodej dlouhodobého majetku rok 2009
Prodávající
Kupující
STREJČEK spol. s r.o.
EKOL energo s.r.o. Brno
Ekol spol. s r.o. Brno
STREJČEK spol. s r.o.
PC majetku
31
340
Zisk z prodeje
28
308
PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
3
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT
3.1
Komentář a zdůvodnění ke změně vlastního kapitálu konsolidovaného celku
mezi dvěma konsolidacemi, zejména v případě změny rozsahu konsolidačního celku a vypořádání cenných
papírů a podílů vydaných konsolidující účetní jednotkou v držení konsolidovaných účetních jednotek
Vlastní kapitál konsolidovaného celku se meziročně zvýšil z 575 265 tis. Kč na 618 936 tis. Kč, a to zejména vlivem
dosaženého hospodářského výsledku běžného ÚO ve výši 48 416 tis. Kč.
3.1.1.
Zdůvodnění výkyvů dosaženého výsledku hospodaření mezi r. 2009 a 2010
a) Významnější nárůst zůstatku zásob nakupovaných v rámci skupiny
V r. 2010 došlo ve srovnání s r. 2009 k nárůstu KZ zásob nakupovaných mezi firmou Ekol a EKOL Energo –
celkem byl vykázán KZ zásob ve skupině 53 306 tis. Kč, z toho skupinová marže 11 861 tis. Kč.
K 31. 12. 2009 byl vykázán objem zásob nakupovaných ve skupině pouze ve výši 30 839 tis. Kč,
marže 2 856 tis. Kč (konsolidační úprava r. 2009).
Celkový dopad do výsledku hospodaření v r. 2010 byl -9 005 tis. Kč.
b) Prodeje/vklady majetku ve skupině
Dopad do výsledku hospodaření z prodejů majetku ve skupině byl v r. 2010 ve výši +2 445 tis. Kč,
a to zejména z titulu rozdílu odpisů u prodávajícího a nabyvatele (obdobně jako v r. 2009)
3.2
Komentář k údajům o:
a) Pohledávkách po lhůtě splatnosti:
– Jedná se zejména o pohledávky po lhůtě splatnosti nad 180 dní ve firmě EKOL Brno,
ke kterým je tvořena opravná položka ve výši 100%.
¨
Doba
180 a více dnů
2009
3079
2010
1022
b) Závazcích po lhůtě splatnosti
Doba
180 a více dnů
2009
0
2010
0
c) Pohledávkách k účetním jednotkám konsolidačního celku s dobou splatnosti delší než 5 let:
d) Závazcích k účetním jednotkám konsolidačního celku s dobou splatnosti delší než 5 let:
0
0
3.3
Souhrnná výše případných dalších závazků (nepeněžních i peněžních), které nejsou sledovány v běžném
účetnictví jednotlivých podniků konsolidačního celku a nejsou uvedeny v konsolidované rozvaze:
Jedná se zejména o závazky z leasingových smluv u mateřské společnosti, jejichž souhrnná výše
k datu 31. 12. 2010 je 0 tis. Kč (r. 2009 – 534 tis. Kč)
3.4
Výnosy z běžné činnosti v členění tuzemsko, zahraničí:
Hlavní činnost
Tržby za prodej vlastních
výrobků a služeb
3.5
3.6
Tuzemsko
2009
2010
580 934
362 072
Zahraničí
2009
2010
300 010
725 642
Celkem
2009
2010
880 944 846 797
Charakter a obchodní účel operací účetních jednotek konsolidačního celku, jsou-li rizika nebo užitky
z těchto operací významné, a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení
finanční situace účetní jednotky; informace o finančním dopadu těchto operací na účetní jednotku.
0
Informace o transakcích, které účetní jednotky konsolidačního celku uzavřely se spřízněnou stranou,
včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto
transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky, pokud jsou tyto transakce
významné a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek.
0
3.7
Náklady na audit – za účetní období vynaložily společnosti holdingu náklady na audit:
3.8
Významné události po datu účetní závěrky
230 tis. Kč.
0
V Brně dne 15. 8. 2011
EKOL, spol. s r. o.
35
Download

Výroční zpráva 2010