Zadávací dokumentace
Zadavatel
Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, se sídlem v Boskovicích
Projekt
BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH
VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ – ČÁST A
Podprojekt
02 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ BOSKOVICE - BLANSKO
Paré
Datum
07 / 2011
Stupeň
ZD
Měřítko
-
Část
SO/PS
-
Příloha
Číslo přílohy
Průvodní zpráva
ZD_2A_A4.pdf
2A
Revize
01
BLANENSKO – REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ - ČÁST A
OBSAH :
1
Identifikační údaje stavby a stavebníka ........................................................................ 3
2
Základní údaje ................................................................................................................ 4
2.1
Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz ................................................4
2.2
Údaje o současném využití a zastavěnosti území, pozemků .................................................4
2.3
Přehled uživatelů a provozovatelů......................................................................................5
3 Přehled průzkumných prací a informace o napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu ....................................................................................................................... 5
4
3.1
Geodetické zaměření ........................................................................................................5
3.2
Mapové podklady .............................................................................................................5
3.3
Přehled provedených průzkumů.........................................................................................5
3.4
Základní informace o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu ................................5
Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu............................................... 5
5 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí a orgánů dotčených
stavbou ................................................................................................................................. 6
5.1
Údaje o splnění podmínek regulačního plánu ......................................................................6
5.2
Informace o splnění podmínek uvedených v územním rozhodnutí ........................................6
5.3
Dotčená ochranná pásma, chráněná území ........................................................................6
6
Související a podmiňující stavby, věcné a časové vazby a jiná opatření v dotčeném území 7
7
Předpokládané lhůty výstavby, popis postupu výstavby................................................ 7
8
7.1
Předpokládané lhůty výstavby, zkušební provoz..................................................................7
7.2
Stručný popis postup výstavby, uvádění do provozu............................................................7
Statistické údaje............................................................................................................. 8
8.1
Délky vodovodních potrubí ................................................................................................8
8.2
Vodojemy a ČS.................................................................................................................8
Zadávací dokumentace - ZD
2A. Průvodní zpráva
červenec 2011
2/8
BLANENSKO – REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ - ČÁST A
1 Identifikační údaje stavby a stavebníka
Název stavby :
Blanensko – rekonstrukce páteřních vodovodních
přivaděčů - část A
Část:
02 – Vodovodní přivaděč Boskovice - Blansko
Kraj :
Jihomoravský
Místo stavby :
k.ú. Boskovice, Újezd u Boskovic, Lhota Rapotina, Obora u Boskovic,
Doubravice nad Svitavou, Holešín, Rájec nad Svitavou, Ráječko, Horní Lhota
a Blansko
Odvětví :
Vodní hospodářství
Charakteristika stavby :
rekonstrukce, zkapacitnění
Stupeň dokumentace :
Dokumentace pro stavební povolení
Stavebník (Investor) :
„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
Ulice 17.listopadu 14, 680 01 Boskovice
Budoucí provozovatel :
VAS a.s., divize Boskovice
Ulice 17.listopadu 14, 680 19 Boskovice
Zadávací dokumentace - ZD
2A. Průvodní zpráva
červenec 2011
3/8
BLANENSKO – REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ - ČÁST A
2 Základní údaje
2.1
Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz
Přivaděče se svými objekty, jejichž rekonstrukcí se zabývá tento projekt leží v Jihomoravském kraji, na
území okresů Boskovice a Blansko. Nadmořská výška zájmového území jihomoravského kraje se pohybuje
mezi 200 až 600 m n.m..
Vodovodní přivaděč Boskovice – Blansko slouží k zásobování pitnou vodou některých obcí SV Blansko a
Boskovice. Vodovodní přivaděč propojuje skupinové vodovody Boskovice a Blansko s přímou vazbou na
zásobování města Blanska. Zásobovaná oblast představuje 22658 obyvatel. Vodovodní přivaděč byl
vybudován v roce 1985.
K posílení zásobování, popř. k možnosti zásobování SV Blansko v případě poruchy na přivaděči ze Spešova
do Blanska byl vybudován výtlačný řad z ČS Spešov, který je napojen v AŠ Ráječko na přivaděč z Boskovic
do Blanska. Slouží také k zásobování průmyslového závodu Celestica Signar.
Z VDJ Obora 2x1000 m3 (max.hl.412,0 m n.m.) v Boskovicích je voda vedena gravitačně přívodným řadem
DN 500 z oceli do VDJ Nový (Podlesí) 2x1500 m3 (385,0/380,2 m n.m.) v Blansku. Z přívodného řadu jsou
na odbočkách zásobeny obce Lhota Rapotina, Obora u Boskovic, Doubravice nad Svitavou, nouzově Rájec,
Ráječko, Holešín a Horní Lhota. Na odbočce z přívodného řadu je plněn i VDJ Sever 2x650 m3 (max.hl.
384,7 m n.m.) v Blansku.
Rekonstrukce přivaděče je navržena z důvodu technického stavu, který má negativní vliv na kvalitu vody
zejména z důvodu možného druhotného oživení vody z inkrustů na stěnách potrubí a vysoké hydraulické
drsnosti vnitřních stěn potrubí. Rekonstrukce výtlačného řadu je navržena i z důvodů zvýšení průtočného
množství z ČS Spešov do Blanska.
Náplní části projektu č.02 je rekonstrukce přívodného řadu DN 500 z VDJ Obora v Boskovicích do VDJ Nový
v Blansku a rekonstrukce výtlačného řadu z ČS Spešov, která bude ukončena ve zrekonstruované armaturní
šachtě v Ráječku v místě napojení na rekonstruovaný přivaděč Boskovice - Blansko. Dále budou vyměněny
obslužné objekty, a to po celé délce přivaděče. Součástí stavby je i rekonstrukce objektů – ČS Spešov, VDJ
Obora (Boskovice) a VDJ Nový (Blansko).
Na základě rozborů technického stavu, požadavků investora a provozovatele byl stanoven následující rozsah
rekonstrukce:
• Rekonstrukce stávajícího přívodného řadu z ocelového potrubí DN 500 z VDJ Obora (Boskovice) do
VDJ Nový (Blansko) vtažením PE potrubí d315 do stávajícího potrubí vodovodního přivaděče Boskovice
- Blansko.
• Výměna obslužných objektů na přívodném řadu Boskovice - Blansko včetně rekonstrukce napojení na
stávající ocelové potrubí. Vyměněný úsek bude z PE ve zmenšené dimenzi DN 300.
• Prodloužení životnosti stávajícího výtlačného potrubí z oceli DN 300 z ČS Spešov do AŠ Ráječko
vložením polyesterového rukávce se zachováním současné dimenze potrubí.
• Výměna obslužných objektů na výtlačném řadu ČS Spešov – AŠ Ráječko včetně rekonstrukce napojení
• Rekonstrukce objektů: ČS Spešov, VDJ Obora (Boskovice), VDJ Nový (Blansko)
• Rekonstrukce dvouramenného podchodu pod řekou Svitavou bezvýkopovou metodou - řízeným
protlakem.
2.2
Údaje o současném využití a zastavěnosti území, pozemků
Rekonstrukce vodovodního přivaděče z Boskovic do Blanska bude realizována na pozemcích nacházejících
se v katastrálním území Boskovice, Újezd u Boskovic, Lhota Rapotina, Obora u Boskovic, Doubravice nad
Svitavou, Holešín, Rájec nad Svitavou, Ráječko, Horní Lhota a Blansko.
Výměna obslužných objektů a obnova vodovodních řadů, které prodlouží životnost současných již
nevyhovujících po stránce technické, proběhne převážně na zemědělských a lesních pozemcích v rozsahu
pracovního prostoru kolem manipulačních jam. Vždy se bude jednat o dočasný zábor.
V intravilánu obcí byla snaha umísit montážní jámy do nezpevněných ploch. Přesto jsou v některých
případech jámami dotčeny i chodníky, případně místní komunikace. Tyto případy jsou výhradně v místě
Zadávací dokumentace - ZD
2A. Průvodní zpráva
červenec 2011
4/8
BLANENSKO – REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ - ČÁST A
větších směrových lomů na současném potrubí, tyto lomy není možné sanovat bezvýkopovou technologií
(tzn. bez porušení povrchů).
2.3
Přehled uživatelů a provozovatelů
Vlastníkem vodovodních řadů a objektů je „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí se sídlem v
Boskovicích, provozovatelem vodovodních řadů a objektů je VAS a.s., divize Boskovice.
3 Přehled průzkumných prací a informace o napojení na dopravní
a technickou infrastrukturu
3.1
Geodetické zaměření
Pro zpracování dokumentace byl v trase vodovodního přivaděče zaměřen polohopis a výškopis. Geodetické
zaměření zpracoval KRAUS geodetická kancelář, Zvonařka 16, 617 00 Brno
3.2
Mapové podklady
Pro zpracování dokumentace byly použity tyto mapové podklady:
•
•
•
3.3
mapy 1:10000
pozemkové mapy katastru nemovitostí
pozemkové mapy zjednodušené evidence (pozemkový katastr)
Přehled provedených průzkumů
Pro potřeby zpracování projektové dokumentace zajistil zpracovatel dokumentace IG průzkum, jehož
zpracovatelem byl Ing. Jan Kříž, Brno.
3.4
Základní informace o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Navrhované objekty jsou přístupné ze stávající sítě veřejných komunikací a polních cest. Přístup pro
zajištění provozu a údržby vodovodních řadů je tedy možný.
4 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu
Navržená výstavba a úprava vodárenských objektů splňují obecné požadavky na výstavbu.
Zadávací dokumentace - ZD
2A. Průvodní zpráva
červenec 2011
5/8
BLANENSKO – REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ - ČÁST A
5 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního
rozhodnutí a orgánů dotčených stavbou
5.1
Údaje o splnění podmínek regulačního plánu
Předkládaná projektová dokumentace je v souladu s Programem rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK)
Jihomoravského kraje.
5.2
Informace o splnění podmínek uvedených v územním rozhodnutí
Rekonstrukce vodovodních přivaděčů je navržena ve stávající trase výměnou starého potrubí za nové ve
stejné trase. Tyto rekonstruované vodovodní řady nepodléhají územnímu řízení a jsou povolovány na
základě §21 ods.1 písm. b) zákona 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
proto byla na tyto části vydána územně plánovací informace č. jednací BMBO 20828/2009 dle ustanovení
§139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
5.3
Dotčená ochranná pásma, chráněná území
Během výstavby bude nutné respektovat veškerá ochranná pásma inženýrských sítí procházejících územím.
Výstavbou vodovodů se předpokládá dotčení ochranných pásem následujících zařízení:
•
•
•
•
•
•
•
•
telekomunikační kabely
nadzemní vedení vn, vvn
podzemní vedení nn
plynovod
vodovod
Březovský vodovod
kanalizace
Komunikace
- Telefónica O2 ČR, a.s., UPC
- E.ON Česká republika, a.s.
- E.ON Česká republika, a.s.
- RWE Group
-„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí Boskovice
- VOV s.m.o.
-„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí Boskovice
- SÚS Brno – venkov
Výstavbou vodovodu bude narušeno ochranné pásmo VN linky (7 m od krajního vodiče na obě strany).
Výkopové práce budou prováděny tak, aby nebyla narušena stabilita sloupů a uzemňovací soupravy.
V rámci realizace dojde ke křížení stávajících inženýrských sítí. V projektové dokumentaci Jsou v rámci
stávajících prostorových poměrů respektována ochranná pásma podzemních inženýrských sítí, které mají
v příslušných zákonech a normách specifikována svá ochranná pásma.
Trasy stávajících podzemních inženýrských sítí jsou v dokumentaci zakresleny pouze orientačně dle údajů
poskytnutých správci inženýrských sítí. Zhotovitel musí počítat i s tím, že v dokumentaci nemusí být
zakreslené všechny podzemní sítě z důvodu nedostatečných podkladů poskytnutých správci sítí. V
dokumentaci se předpokládá výškové uložení stávajících podzemních sítí podle ČSN 73 6005.
Před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen u příslušných správců objednat na vlastní náklady
vytýčení veškerých podzemních zařízení, která se vyskytují na staveništi resp. zasahují do manipulačního
pruhu stavby. Pro ověření směrového a výškového uložení vytýčených podzemních sítí zhotovitel tyto sítě
nasonduje (odkryje ručním výkopem).
Bez vytýčení veškerých podzemních zařízení včetně domovních přípojek a bez znalosti jejich přesného
vedení na staveništi nesmí být výkopové práce zahájeny! V případě křížení nebo souběhu s podzemní
inženýrskou sítí bude zhotovitel postupovat v souladu s vyjádřením příslušného správce, které vydal ke
stavebnímu řízení. Výkopové práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny pouze ručně.
Zadávací dokumentace - ZD
2A. Průvodní zpráva
červenec 2011
6/8
BLANENSKO – REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ - ČÁST A
6 Související a podmiňující stavby, věcné a časové vazby a jiná
opatření v dotčeném území
Na tuto stavbu bude navazovat napojení obce Ráječko - řešeno v rámci akce Blanensko – rekonstrukce
páteřních vodovodních přivaděčů – část B, AQUA PROCON s.r.o, DUR, 2010.
7 Předpokládané lhůty výstavby, popis postupu výstavby
7.1
Předpokládané lhůty výstavby, zkušební provoz
Zahájení výstavby se předpokládá v roce 2012. Lhůta výstavby v současné době není známa. Termíny
budou záviset na získání stavebního povolení a vyjasnění financování stavby.
Zkušební provoz se nepředpokládá.
7.2
Stručný popis postup výstavby, uvádění do provozu
Jelikož se jedná o výstavbu přivaděče vtahováním nového potrubí do stávajícího přivaděče anebo jeho
sanací, stavba si vyžádá zásah do stávajících objektů a systémů, které jsou v provozu. Vzhledem k tomu, že
musí být zajištěna dodávka pitné vody – bude zhotovitel při výstavbě postupovat především tak, aby
minimalizoval počet odstávek a dobu trvání odstávek.
Rámcový postup výstavby bude zpracován ve spolupráci provozovatele a projektanta v rámci realizační
dokumentace. Podrobný harmonogram výstavby zpracuje zhotovitel.
Objekty na vodovodním přivaděči budou uváděny do provozu ihned po prokázání provozuschopnosti
příslušnými zkouškami.
Zadávací dokumentace - ZD
2A. Průvodní zpráva
červenec 2011
7/8
BLANENSKO – REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ - ČÁST A
8 Statistické údaje
8.1
Délky vodovodních potrubí
HLAVNÍ ŘADY - SANACE
PE100
PE100
PE100
PE100
d315x18,7mm
d315x18,7mm
d315x28,6mm
d315x28,6mm
RC
RC s ochranným pláštěm
RC
RC s ochranným pláštěm
7 845 m
162 m
10 687 m
162 m
Celkem
18 856 m
Polyesterový inverzní rukávec tl. 3mm
2120 m
PROPOJE A OBSLUŽNÁ POTRUBÍ:
PE100 d225x13,4 mm RC
PE100 d160x14,6 mm RC
PE100 d110x10,0 mm RC
PE100 d90x8,2 mm RC
PE100 d63x5,8 mm RC
Celkem
6m
3m
21 m
6m
2m
38 m
PROVIZORNÍ POTRUBÍ:
PE 100 d160x14,6 mm RC
8.2
2000,0 m
Vodojemy a ČS
ČS Spešov
- stavební úpravy viz. 2F.1 Pozemní stavební objekty
VDJ Obora
- stavební úpravy viz. 2F.1 Pozemní stavební objekty
- elektroinstalace viz. 2F.3 Elektročást
- kompletní výměna trubního vystrojení viz. 2F.4 Technologická část
VDJ Nový
- stavební úpravy viz. 2F.1 Pozemní stavební objekty
(Podlesí)
- elektroinstalace viz. 2F.3 Elektročást
- kompletní výměna trubního vystrojení viz. 2F.4 Technologická část
VDJ Doubravice - stavební úpravy viz. 2F.1 Pozemní stavební objekty
(Podlesí)
- elektroinstalace viz. 2F.3 Elektročást
- úprava vystrojení viz. 2.F2 Inženýrské objekty
Zadávací dokumentace - ZD
2A. Průvodní zpráva
červenec 2011
8/8
Download

SO 02 Průvodní zpráva - Svazek vodovodů a kanalizací