Identifikační údaje RD:
Zastavěná plocha domu = 133,02 m2
Zpevněné plochy
= 96,90 m2
Plochy celkem
= 229,92 m2
626/1
PE 32
IPE 32
E
I
L
E
T
KG
12
5-
ÁD
SP
,L
1%
0m
=1
A
624/11
vsakovací blok Garantia,
0.6mx1.2mx0.42m - 16ks
m
podzemní filtr
na dešťovou vodu
KG 150
SPÁD 1 %
L=3,5 m
624/10
KG
125
9,3
KG 150 - SPÁD 1 %, L=2,6 m
plastová nádrž 6,5m3
PLYN NTL IPE DN 32
OPLOCENÍ-DRÁTĚNÉ PLETIVO
D
Š
Zábor ZPF:
229,92×0,3 = 69 m3
OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU VÝŠKY 0.6 m
+DŘEVĚNÁ VÝPLŇ VÝŠKY 1.0 m
HRANICE PARCELY
RŠ
REVIZNÍ ŠACHTA
VŠ
VODOMĚRNÁ ŠACHTA
PŘEDPOKLÁDÁ SE SKRÝVKA ORNICE PŘI TLOUŠŤCE 0,3 m O CELKOVÉM OBJEMU cca 69 m3.
ORNICE BUDE VYUŽITA PŘI ZAHRADNÍCH ÚPRAVÁCH POZEMKU.
!!! DÉLKOVÉ KÓTYU RODINNÉHO DOMU JSOU VZTAŽENY KE ZDIVU (BEZ ZATEPLOVACÍMU SYSTÉMU tl. 0,15 m) !!!
S
624/14
±0,000 = +100,25 m.n.m, výškový systém místní - výška finální podlahy v přízemí RD
výška finální podlahy v přízemí RD je zvolena 0,55 m nad předpokládanou výškou
komunikace v místě vjezdových vrat
AKCE :
ČÍSLO ZAKÁZKY :
RODINNÝ DŮM - DIVIŠ
MÍSTO :
INVESTOR :
000 00 00
katastrální území: Divišov, číslo parcely: 000/00
Atelier NÁŠ DŮM, s.r.o., Sabinova 3, 130 00 Praha 3
DATUM :
VEDOUCÍ PROJEKTU :
Ing.arch. Lubomír Křivka
STUPEŇ :
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
Roman Krátký
VYPRACOVAL :
Roman Krátký
00.2010
PROJEKT
STAVBY
624/13
M
Ů
PŘÍPOJKA PLYNU STL IPE DN 32
Poznámka:
Dešťová voda bude ze střechy RD svedena pomocí dešťové kanalizace do plastové nádrže Columbus o objemu 6,5 m3.
Jímka se usazujena zhutněný štěrkový podklad (kulatý štěrk 8/16 mm ). Nádrž se před zásypem naplní z 1/3 vodou, potom
se zásyp štěrkem 8/16 po vrstvách max. 30 cm postupně zasype do 1/3 a zhutní. Návazně se nádrž naplní do 2/3 a opět se
po vrstvách max. 30 cm postupně zasype do 2/3 a zhutní, atd.Jednotlivé vrstvy musí být dobře zhutněny(ruční pěchovačkou).
Při pěchování je nutnozabránit poškození nádrže. Zásyp musí mít šířku min. 50 cm.Zásyp oblázkovým štěrkem musí být proveden
plynule a ukončen v jednom dni., jinak může dojít v důslwdku deště k přetížení zadrženou vodou.
Z nádrže bude dešťová voda odvedena přepadem do vsakovacích klecí Garantia. Nádrž je možné vybavit čerpadlem pro zalévání zahrady.
Při osazování nádrže je nutno dodržet podmínky dodavatele nádrže.
(dodavatel nádrže: např. firma GLYNWED s.r.o., Průmyslová 367, 252 42 Vestec).
KG 125 - SPÁD 1 %, L=14 m
KG 125 - SPÁD 1 %, L=9,2 m
625/6
, L=
ELEKTŘINA NN
Á
N
R
625/8
1%
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Procento zeleně:
Zatravněná plocha : 512,08 m2
512,08÷742×100 = 69%
KG
160
VŠ
PE 32
ÁD
- SP
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Procento zastavěnosti:
133,02÷742×100 = 18%
RŠ
000/00
VODOVOD
Plocha parcely č.624/12 = 317 m2
Plocha parcely č.625/7 = 425 m2
Plocha pozemků celkem = 742 m2
IPE DN 32
PVC DN 200
625/1
LEGENDA:
ČÁST PROJEKTU :
MĚŘÍTKO :
SITUACE
OBSAH :
M 1 : 200
KOORDINAČNÍ SITUACE
DRŽITEL CERTIFIKÁTU
dle ČSN EN ISO 9001:2001
OZNAČENÍ :
C.2
Download

C.2 - koordinační situace