Dodatek k pravidlům „CULINARY PROMO 2014“
Pořadatel akce tímto dokumentem upravuje pravidla akce „Culinary promo 2014“ probíhající
v termínu od 20.06.2014 do 10.08.2014 následujícím způsobem:
Bod 2.2. zní takto:
2.2. Vedlejší výhry: navýšení počtu výher o dalších 20 ks tabletů typu Tablet Lenovo IdeaPad
A7-50, 7" HD IPS, 8GB, BT, GPS, Android 4.2, černý
Bod 4.1.2. zní takto:
4.1.2. Vedlejší výhru Tablet Lenovo vyhrává 75. platná SMS nebo WEB zpráva každý den od
účinnosti dodatku, tj. od 23.7.2014 do 10.08.2014. V poslední soutěžní den vyhrává
tablet kromě 75. platné SMS nebo WEB zprávy ještě 150. platná SMS nebo WEB
zpráva.
Bod 3.1.3. zní takto:
3.1.3. Následně soutěžící zašle data ze soutěžní účtenky, a to konkrétně datum a čas nákupu,
prostřednictvím:


soutěžní SMS zprávy ve formátu: VITANAmezeraDDMMmezeraHHMM například
při nákupu 20.06.2014 ve 13:25 tvar SMS: VITANA 2006 1325 na telefonní číslo
903 09 03 (dále jen „soutěžní SMS zpráva“ či jen „SMS“). Cena jedné odeslané
SMS zprávy je 3,- Kč včetně DPH. Více informací na www.platmobilem.cz nebo
vyplněním webového formuláře na stránkách www.vitana.cz, kde uvede i své
mobilní telefonní číslo (dále jen „WEB zpráva“ či jen „WEB“).
Oba způsoby doručení do systému jsou rovnocenné.
STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL AKCE
“CULINARY PROMO 2014“
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel akce „CULINARY PROMO 2014“ (dále i jen jako
akce nebo soutěž). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla
uvedené akce ve vztahu k účastníkům. Výňatky z tohoto statutu či zkrácená pravidla
akce uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní
povahu a nejsou právně závaznými pravidly této akce.
Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků odsouhlasených
pořadatelem nebo zadavatelem akce.
1. ZADAVATEL AKCE, POŘADATEL AKCE
1.1. Zadavatelem akce je společnost VITANA, a.s., IČ: 14 80 36 91, se sídlem Byšice,
Mělnická 133, PSČ: 277 32. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 605 (dále jen „zadavatel“).
1.2. Pořadatelem akce je společnost PROMOTIME, s.r.o., IČ 26141302, se sídlem U
dubu 1057/6, Braník, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze | oddíl C | vložka 73866 (dále jen „pořadatel“).
1.3. Technické zabezpečení soutěže zajišťuje ComGate a.s., IČ 26508842, se sídlem: Praha
10 - Vršovice, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, zapsaná v OR vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 148465 (dále „technický poskytovatel“)
1. DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST AKCE
1.1. Akce bude probíhat na celém území České republiky v době od 20. 06. 2014 do 10.
08. 2014 (dále také jako „doba trvání akce“).
1.2. Zadavatel či pořadatel si vyhrazují právo dobu trvání akce kdykoli i bez udání důvodů
prodloužit či zkrátit, pravidla akce změnit anebo akci zrušit.
1.3. Pro účely této akce zřídil pořadatel kontaktní infolinku 257 198 111, která je v provozu
v pracovní dny v době od 09:00 do 17:00 hodin.
2. VÝHRY V AKCI
2.1. Výhry v akci mohou vyhrát ti účastníci, kteří splní všechny podmínky stanovené těmito
pravidly akce pro získání stanovených výher.
2.2. Výhry v akci jsou následující:
Hlavní výhra: 14x TV 22" Samsung UE22F5000 černá
Vedlejší výhra: 114x Tablet LENOVO Idea Tab A 1000L černý
Garantovaná výhra: 10% sleva na nákup na www.eshop.tescoma.cz
2.3. Výrobkem zařazeným do akce (dále také jako „soutěžní výrobek“) se rozumí
výrobky označené logem Vitana. Seznam soutěžních výrobků naleznete na konci
pravidel.
2.4. Jednorázové zakoupení 3 kusů soutěžního výrobku v jakékoli kombinaci v rámci
jediného nákupu opravňuje spotřebitele k účasti v akci za podmínek dle tohoto
statutu.
3. ÚČAST V AKCI
3.1. Akce se může zúčastnit jakákoli osoba s doručovací adresou na území České republiky
starší 18 let (dále také „účastník" nebo „soutěžící"), která současně splní následující
podmínky:
3.1.1.
V době trvání akce zakoupí na území České republiky současně tři kusy
soutěžního výrobku v rámci jednoho nákupu (dále také jako „soutěžní nákup“)
a uschová doklad o tomto nákupu (dále jen „soutěžní účtenka“).
3.1.2.
Soutěžní účtenka musí prokazovat nákup 3 ks soutěžního výrobku v rámci
jednoho nákupu v době trvání soutěže, jinak je neplatná.
3.1.3.
Následně soutěžící zašle data ze soutěžní účtenky, a to konkrétně datum a čas
nákupu, prostřednictvím:


soutěžní SMS zprávy ve formátu: VITANAmezeraDDMMmezeraHHMM
například při nákupu 20.06.2014 ve 13:25 tvar SMS: VITANA 2006
1325 na telefonní číslo 903 09 03 (dále jen „soutěžní SMS zpráva“ či
jen „SMS“). Cena jedné odeslané SMS zprávy je 3,- Kč včetně DPH. Více
informací na www.platmobilem.cz nebo
vyplněním webového formuláře na stránkách www.vitana.cz, kde
uvede i své mobilní telefonní číslo (dále jen „WEB zpráva“ či jen „WEB“).
Oba způsoby doručení do systému jsou rovnocenné.
3.1.4.
Čas a datum nákupu uvedené na účtence mohou být soutěžícími použity
kdykoli v průběh celé doby trvání soutěže, ale pouze jednou; čas a datum
nákupu na uvedené účtence musí vždy předcházet času odeslání odpovídající
soutěžní SMS, WEB zprávě. Soutěžní účtenka musí obsahovat viditelný název
zakoupených soutěžních výrobků.
3.1.5.
Každý ze soutěžících je povinen pečlivě si uschovat všechny soutěžní účtenky,
na základě kterých se zúčastnil soutěže. Pořadatel či zadavatel soutěže si může
za účelem kontroly kdykoliv v průběhu soutěže, jakož i kdykoliv po jejím
ukončení vyžádat od soutěžících soutěžní účtenky (krom výherců, kteří účtenky
musí dokládat povinně) odpovídající všem soutěžním SMS, WEB zprávám, které
soutěžící do soutěže zaslali; soutěžící jsou povinni na výzvu pořadatele či
zadavatele takové účtenky předložit, jinak mohou být vyloučeni ze soutěže, a
to případně i se zpětným účinkem.
3.1.6.
V jedné SMS, WEB zprávě může být zaslán pouze čas a datum z jednoho
soutěžního nákupu. Účastník soutěže je povinen uschovat doklad o uskutečnění
soutěžního nákupu, který se musí shodovat s časem a datem uvedeným v SMS,
WEB zprávě v rámci termínu soutěže.
3.1.7.
Z jednoho telefonního čísla může být odeslán libovolný počet SMS, WEB zpráv,
avšak každá identická SMS, WEB zpráva tj. stejné datum a stejný čas nákupu
ze stejného čísla bude systémem evidována pouze 1x, a to při prvním doručení,
kdy je také přiděleno platné pořadí. Zároveň nelze na základě 1 identické
soutěžní účtenky posílat SMS, WEB zprávy z více telefonních čísel, tj. soutěžní
účtenku lze vždy použít pouze pro zaslání 1 SMS, WEB zprávy. Vzniknou-li
pochybnosti, zda soutěžící dodržel pravidla uvedená v tomto odstavci, je
pořadatel či zadavatel soutěže oprávněn si od daného soutěžícího vyžádat
všechny doklady potřebné pro ověření uvedených skutečností (např. soutěžní
účtenky, doklad totožnosti, doklad prokazující oprávněné užívání určitého
telefonního čísla apod.) V případě nesplnění těchto podmínek budou účastníci
ze soutěže vyloučeni.
3.1.8.
Soutěžící se může do soutěže zapojit opakovaně, a to s novým soutěžním
nákupem (unikátní čas a datum soutěžního nákupu) v rámci doby trvání
soutěže, tj. získání nové účtenky, která splňuje výše uvedené podmínky.
3.1.9.
Z akce jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném poměru
k zadavateli, pořadateli, technickému poskytovateli, či jiným spolupracujícím
osobám pověřeným zajištěním této akce, a osoby jim blízké, jak jsou
definovány § 22 zákona č. 89/2012Sb., v platném znění, občanského zákoníku
(dále jen „Občanský zákoník“). Z akce jsou rovněž vyloučeny osoby, které
jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v tomto statutu nebo pravidla
akce v tomto statutu uvedená poruší. Na osoby z akce vyloučené se hledí, jako
by se akce nezúčastnily. O vyloučení osoby z akce rozhoduje s konečnou
platností pořadatel či zadavatel akce.
3.1.10. Zadavatel ani pořadatel není odpovědný za případnou technickou poruchu na
straně telefonních operátorů či poskytovatele internetových služeb. Zadavatel
ani pořadatel zejména neodpovídají za nedoručení SMS zprávy či webového
formuláře z důvodu spočívajícího na straně těchto osob.
3.1.11. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy a webové formuláře, které
budou splňovat podmínky těchto pravidel a budou odeslané nejpozději 10. 8.
2014 23:59:59.
4. ZÍSKÁNÍ VÝHRY
4.1. Výhry jsou rozděleny na základě principu tzv. „každá x-tá“. Pro účely této
soutěže se x-tou rozumí určené výherní pořadí. Soutěžící, jehož SMS či WEB
zpráva bude splňovat všechny podmínky soutěže a bude platně doručena do
soutěže v pořadí shodujícím se stanoveným výherním pořadím, získává po
splnění všech podmínek soutěže výhru, která je k tomuto pořadí přidělena.
4.1.1. Hlavní výhra TV Samsung vyhrává každý soutěžní týden, v době
trvání soutěže soutěžící, jehož platná SMS zpráva nebo WEB zpráva
bude přijata jako 300. v pořadí a soutěžící, jehož platná SMS nebo
WEB zpráva bude přijata jako 600. v pořadí.
Pro každý soutěžní týden jsou do soutěže vloženy dvě hlavní výhry.
Soutěţní týdny:
20.06.2014 – 29.06.2014
30.06.2014 – 06.07.2014
07.07.2014 – 13.07.2014
14.07.2014 – 20.07.2014
21.07.2014 – 27.07.2014
28.07.2014 – 03.08.2014
04.08.2014 – 10.08.2014
4.1.2. Vedlejší výhru Tablet Lenovo vyhrává kaţdá 50. platná SMS
nebo WEB zpráva, do vyčerpání celkového počtu výher, tj. 114 ks.
Jestliže je 50. platná SMS nebo WEB zpráva současně i 300. či 600.
SMS nebo WEB zprávou v pořadí přijatou v soutěžním týdnu,
automaticky má přednost hlavní cena a vedlejší cenu získává
soutěžící, který zašle další 50. platnou SMS nebo WEB zprávu
následující po 300. či 600. SMS nebo WEB zprávě v pořadí přijaté
v soutěžním týdnu.
4.1.3. Garantovanou výhru slevu 10% na celý nákup na
www.eshop.tescoma.cz získají všichni soutěžící, kteří zaslali platnou
SMS nebo WEB zprávu a nezískali hlavní nebo vedlejší výhru.
Uvedená sleva se nevztahuje na akční a již zlevněné položky nabízené
na www.eshop.tescoma.cz. Slevu je možné uplatnit po zadání
slevového kódu, který soutěžící obdrží SMS nebo WEB zprávou, a to
pouze jednou (tj. v rámci jediného nákupu na www.eshop.tescoma.cz)
Slevový kód je možné uplatnit v období od 20. 6. 2014 do 31. 8.
2014.
4.2. V případě, že nebude v soutěžním dni nebo v soutěžním týdnu doručen potřebný
stanovený počet SMS, WEB zpráv pro získání všech výher, nerozdaná výhra,
určená pro dotčené období, propadá ve prospěch zadavatele.
4.3. Každý soutěžící může vyhrát jednu hlavní a jednu vedlejší výhru. Pokud by se
měla stát výhercem stejná osoba podruhé, získá výhru ten účastník, jehož SMS,
WEB zpráva byla doručena jako následující v pořadí.
4.4. Soutěžící je o nároku na hlavní nebo vedlejší výhru vyrozuměn formou SMS,
WEB zprávy s požadavkem o zaslání osobních údajů (jméno, příjmení, úplná
adresa) na telefonní číslo 903 09 03 formou SMS ve tvaru:
VITANA*JMENO*PRIJMENI*ULICE*CP*MESTO*PSC
formuláře na webu.
nebo
vyplněním
kontaktního
4.5. Soutěžící je o nároku na garantovanou výhru vyrozuměn formou SMS, WEB
zprávy obsahující slevový kód.
4.6. Komunikace se soutěžícím probíhá formou SMS na číslo, ze kterého zaslal
soutěžní SMS nebo na WEBU, kde zadával příslušné údaje.
4.7. SMS s kontaktními údaji/vyplnění kontaktního formuláře na WEBU musí soutěžící
poslat nejpozději do sedmi pracovních dní od obdržení výzvy k zaslání
kontaktních údajů. V případě včasného nezaslání nebo zaslání neúplných
kontaktních údajů výhra propadá ve prospěch zadavatele.
4.8. Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v
soutěži – tedy platnou doručovací adresu na území ČR, věk, a uvést číslo
telefonu, které se bude shodovat s číslem telefonu, ze kterého byla zaslána
soutěžní SMS, WEB zpráva (na požádání je soutěžící povinen prokázat, že je
oprávněným uživatelem daného telefonního čísla); povinnost prokázat uvedené
skutečnosti leží na soutěžícím a pořadatel či zadavatel si vyhrazuje právo
výlučně posoudit, zda soutěžící požadované skutečnosti dostatečně prokázal.
Výherce musí vždy za účelem prokázání splnění podmínek účasti v soutěži
předložit pořadateli či zadavateli výše popsaným způsobem pokladní doklady, na
základě kterých se zúčastnil soutěže.
4.9. Hlavní a vedlejší výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím doručovatele na
adresu uvedenou výhercem v odpovědi na zpětnou SMS, WEB zprávu informující
výherce o výhře.
4.9.1.
Pořadatel soutěže rozešle všechny hlavní a vedlejší výhry nejpozději do 30 dnů
od skončení soutěže.
4.9.2.
Soutěžící berou na vědomí, že pořadatel nebude doručovat hlavní či vedlejší
výhru na adresu mimo území České republiky.
4.9.3.
V případě, že výherce odeslanou výhru nepřevezme, či uvede jako doručovací
adresu pro účely zaslání hlavní či vedlejší výhry adresu mimo území České
republiky, ztrácí na výhru nárok a taková výhra propadne ve prospěch
zadavatele, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany
zadavatele.
5. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
5.1.
Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního
či jiného plnění. Konkrétní podoba výher bude stanovena zadavatelem akce a jakékoli
vyobrazení na propagačních materiálech nemusí odpovídat podobě hlavní nebo
vedlejší výhry.
5.2.
Zadavatel či pořadatel akce si vyhrazují právo kdykoli pozměnit pravidla akce
nebo akci změnit či zrušit bez udání důvodů, a to v celém jejím průběhu. Změna
pravidel akce a tohoto statutu je možná jen způsobem uvedeným v tomto statutu. O
jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel nebo
zadavatel.
5.3.
Pořadatel či zadavatel si vyhrazují právo nahradit deklarované výhry výhrami
obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě,
že mu výhry nebudou poskytnuty jejich dodavatelem tak, aby mohly být účastníkům výhercům vydány v souladu s těmito pravidly.
5.4.
Pořadatel ani zadavatel neodpovídají za nedoručení, příp. za prodlení při doručení
výhry z důvodů spočívajících na straně účastníka-výherce (např. změna adresy
výherce, atd.). Pořadatel ani zadavatel dále neodpovídají za ztrátu, poškození, zničení,
nedoručení anebo pozdní doručení výher z důvodů spočívajících na straně subjektu,
jehož prostřednictvím budou výhry doručovány.
5.5.
Výhry není možné reklamovat u zadavatele ani pořadatele akce, ani měnit jejich typy
či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Zadavatel
ani pořadatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související
s výhrou. Výherci jsou oprávněni používat výhry pouze způsobem uvedeným v návodu
k užívání, případně způsobem, který je pro takovou výhru obvyklý. Výherci jsou dále
povinni zachovávat při užívání výhry maximální obezřetnost.
5.6.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že
zadavatel a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, příjmení a dále
pořizovat a uveřejňovat podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve
sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech zadavatele po dobu 5 let od
skončení této soutěže. Souhlas výherce ohledně bezplatného uveřejňování svého
jména, příjmení a pořizování a uveřejňování podobizny a obrazového či zvukového
záznamy ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech zadavatele po
dobu 5 let od skončení této soutěže může výherce kdykoliv bezplatně a písemně na
adrese Správce odvolat.
5.7.
Účastí v soutěži (tedy odesláním soutěžní SMS zprávy na číslo 903 09 03 nebo
odesláním webového formuláře) souhlasí soutěžící se zařazením všech jím
poskytnutých osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, bydliště, telefonní číslo,
emailová adresa (dále jen „Údaje“) do databáze společnosti Promotime, s.r.o., IČ
26141302, se sídlem U dubu 1057/6, Braník, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze | oddíl C | vložka 73866 (dále jen
„Správce“) a do databáze společnosti VITANA, a.s., se sídlem Byšice, Mělnická 133,
PSČ: 277 32, IČ: 14 80 36 91 a s jejich následným zpracováním prostřednictvím
zpracovatele ComGate, a.s. se sídlem Praha 10, Vršovice, Na Výsluní 201/13, PSČ
100 00, IČ: 26508842 nebo prostřednictvím jiného zpracovatele určeného Správcem
pro marketingové účely. Správce zpracovává Údaje za účelem nabízení výrobků a
služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách,
jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle
zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu na adrese
Správce. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj.
zejména že poskytnutí Údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a
písemně kdykoliv na adrese Správce odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a
právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich
likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv Správcem se může účastník
obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
5.8. Úplná pravidla jsou k dispozici na webových stránkách soutěže www.vitana.cz
5.9. Infolinka k soutěži 257 198 111 je v provozu v pracovní dny od 09:00 do 17:00
hodin.
6. SOUTĚŢNÍ VÝROBKY
6.1.
Soutěžními výrobky jsou:
EAN KÓD
Název výrobku
POLÉVKY
Jarní polévka 55g/20ks
Kroupová s uzeným masem 57g/20ks
Flíčková se šunkovými knedlíčky 60g/15ks
Rajská pol.s masovými knedlíčky 85g/16ks
Bramborová polévka 90g/20ks
Čočková polévka 90g/22ks
Dršťková polévka 92g/23ks
Francouzská polévka 3P 50g/25ks
Gulášová polévka 127g/24ks
Gulášová pikantní speciál 96g/18ks
Gulášová svačinová pol. 127g/24ks
VÝROBEK
8593837250332
8593837250226
8593837249084
8593837249077
8593837234073
8593837860128
8593837234080
8593837242160
8593837234028
8593837234097
8593837234042
Hovězí polévka 3 porce 60g/25ks
Hrachová polévka se slaninou 100g/20ks
Hrášková pol. s uzeným masem 64g/27ks
Polévka s játrovými knedlíčky 58g/14ks
Rajská polévka 76g/25ks
Slepičí vývar s nudlemi 50g/22ks
8593837244522
8593837860098
8593837242122
8593837234394
8593837861125
8593837242146
POLÉVKY S XXXL PORCÍ TĚSTOVIN
Hovězí pol. s XXXL těstovin. 103g/9ks
Zeleninová pol. s XXXL těstov. 102g/9ks
Kuřecí pol. s XXXL těst.rýţí 118g/15ks
Slepičí pol. s XXXL těstovin. 107g/9ks
8593837250905
8593837250912
8593837250929
8593837250936
NATUR POLÉVKY
Natur Houbová s hříbky 49g/10ks
Natur Knedlíčková se zeleninou 57g/15ks
Natur Francouzská s jarní cibulkou 64/9ks
Natur Hrášková s jar.zeleninou 79g/10ks
Natur Brokolicová se smetanou 79g/10ks
8593837244997
8593837249145
8593837245000
8593837244966
8593837244836
NATUR PRO DĚTI
Natur Písmenková s pestrou zel.61g/10ks
Natur Indiánská se sladkou kukuřicí 69g/10ks
Natur Rajská na výletě 99g/15ks
Natur Kuřecí se zvířatky 56g/16ks
8593837244829
8593837248193
8593837245475
8593837245468
PASTOVITÉ POLÉVKY
Grunt Gulášová polévka 104g/15ks
Grunt Hovězí s těstovinami 68g/15ks
Grunt Hrachová s uz.masem 107g/15ks
Grunt Kulajda 94g/15ks
Grunt pol. Pórkový krém 99g/15ks
8593837252213
8593837252251
8593837252220
8593837252244
8593837252237
POCTIVÉ POLÉVKY
Poctivá Pikantní kuřecí 86g/11ks
Poctivá Bramboračka s houbami 100g/18ks
Poctivá se slaninovými knedlíč. 60g/18ks
Poctivá Čočková polévka 127g/16ks
Poct. 2knedlíč. játr./petrţ.kn. 85g/15ks
Poctivá Francouzská slavnostní 100g/18ks
Poctivá Gulášová polévka 101g/12ks
Poctivá Hovězí polévka 81g/15ks
Poctivá Maďarská gulášová 125g/20ks
Poctivá S játrovými knedlíčky 92g/14ks
Poctivá Slepičí polévka 89 g/15ks
Poctivá Zelňačka 84g/14ks
8593837250400
8593837249992
8593837249046
8593837234035
8593837241309
8593837241804
8593837234011
8593837236817
8593837241842
8593837239054
8593837239047
8593837236923
UŽ JEN VEJCE
Uţ jen vejce Hovězí Šafářská 83g/20ks
Uţ jen vejce Kuřecí Zámecká 63g/25ks
Uţ jen vejce Česnečka 29g/30ks
Uţ jen vejce Kovářská uz.pol. 53g/23ks
Uţ jen vejce Nudlová pol. 43g/25ks
8593837248575
8593837248568
8593837244164
8593837228355
8593837244201
VELKÁ RODINNÁ (1,5 litru polévky)
Velká rodinná Francouzská 6p 100g/20ks
Velká rodinná Gulášová 6 porcí 190g/18ks
Velká rodinná Hrachová 6 porcí 150g/18ks
Velká rodinná Slepičí 6 porcí 100g/20ks
8593837244485
8593837244515
8593837244508
8593837244539
POLÉVKY DO HRNEČKU - velké balení
Brokolicová polévka do hrnečku 21g/48ks
Česnečka polévka do hrnečku 17g/50ks
Francouzská polévka do hrnečku 15g/48ks
Gulášová polévka do hrnečku 18g/66ks
8593837243976
8593837244041
8593837244058
8593837243792
Hovězí s cel.nudl. do hrnečku 20g/44ks
Hrášková polévka do hrnečku 27g/48ks
Kuřecí polévka do hrnečku 14g/60ks
S játr.knedlíčky pol.do hrnečku 14g/48ks
Rajská polévka do hrnečku 22g/50ks
Sýrová polévka do hrnečku 20g/54ks
8593837244003
8593837243983
8593837244010
8593837244065
8593837244027
8593837243990
POLÉVKY DO HRNEČKU - malé balení
Brokolicová polévka do hrnečku 21g/24ks
Česnečka polévka do hrnečku 17g/25ks
Francouzská polévka do hrnečku 15g/24ks
Gulášová polévka do hrnečku 18g/33ks
Hovězí s cel.nudl. do hrnečku 20g/22ks
Hrášková polévka do hrnečku 27g/24ks
Kuřecí polévka do hrnečku 14g/30ks
S játr. knedl. polévka hrnečku 14g/24ks
Rajská polévka do hrnečku 22g/25ks
Sýrová polévka do hrnečku 20g/27ks
8593837243976
8593837244041
8593837244058
8593837243792
8593837244003
8593837243983
8593837244010
8593837244065
8593837244027
8593837243990
EXTRA POLÉVKY INSTANTNÍ
Extra chilli hovězí s česnekem 21g/25ks
Extra pikantní čínská kuřecí 23g/20ks
Extra ostrá gulášová 27g/25ks
8593837248063
8593837248087
8593837248100
NATUR POLÉVKY INSTANTNÍ
Natur Tomatová s mozzarelou28g/30ks
Natur Brokolicová s modrým sýrem 25g/30ks
Natur Kuřecí s jarní zeleninou 22g/25ks
8593837248070
8593837248094
8593837248049
PRIMA CUCINA
Bolognese omáčka 370ml/16ks
Carbonara omáčka 370ml/16ks
Con Funghi omáčka 370ml/16ks
Con Olivo omáčka 370ml/16ks
Quattro Formaggi omáčka 370ml/16ks
8593837236442
8593837236466
8593837236480
8593837236473
8593837236459
RYCHLÁ VEČEŘE
4 sýry se šunk.kuličkami 154g/8ks
Rajská om. s mas.kuličkami 168g/8ks
Boloňská omáčka s těst. 154g/8ks
Houbová omáčka s těstovinami 154g/8ks
Sýrová omáčka s těstovinami 160g/8ks
Sýr & slanina om. s těst. 163g/8ks
Guláš omáčka s těstovinami 160g/8ks
Kuře na paprice om. s těst. 167g/8ks
Papriková om. s mas.kuličkami a těst. 155g/8ks
Sladká rýţe s čokoládou 145g/10ks
8593837249794
8593837249862
8593837223176
8593837223206
8593837223190
8593837244225
8593837223213
8593837223220
8593837251261
8593837251278
INSTANTNÍ HOTOVÁ JÍDLA - BISTRO
Bistro Boloňská omáčka s těst. 63g/8ks
Bistro Guláš s těstovinami 71g/8ks
Bistro Kuře na paprice s těst. 72g/8ks
Bistro Mexiko s těstovinami 66g/8ks
Bistro Sýrová omáčka s těst. 72g/8ks
BISTRO NUDLE V KELÍMKU
Bistro Jarní kari 68g/8ks
Bistro Kung Pao 65g/8ks
BISTRO NUDLE V SÁČKU
Bistro nudle boloňská omáčka 77g/27ks
Bistro nudle sýrová omáčka 77g/27ks
Bistro nudle inst.pol.hovězí 66g/24ks
Bistro nudle inst.pol.kari 66g/24ks
Bistro nudle inst.pol.kuřecí 66g/24ks
Bistro nudle inst.pol.zelenin. 66g/24ks
8593837243624
8593837229185
8593837229178
8593837233304
8593837243617
8593837243600
8593837230365
8593837250974
8593837250981
8593837230327
8593837230334
8593837230372
8593837230310
EXTRA NUDLE
Extra nudle Pikantní kari 26g/16ks
Extra nudle Sýr s česnekem 27g/16ks
Extra nudle Mexická s chilli 28g/16ks
Extra nudle Japonská s wasabi 27g/16ks
TEKUTÉ KOŘENÍCÍ SMĚSI
Klasik 750ml/8ks
Sojová omáčka 750/8ks
Worcestrová omáčka 750ml/8ks
Klasik 170ml/14ks
Klasik 170 ml/5x4ks
Klasik Delikates 170ml/20ks
Sojová omáčka 170 ml/5x4ks
Sojová omáčka sladká 170ml/5x4ks
Sójová omáčka pikantní 170ml/5x4ks
Worcestrová omáčka 170ml/5x4ks
Chilli omáčka 180ml/12ks
Chilli omáčka extra pálivá 180ml/12ks
Chilli omáčka sladká 180ml/12ks
8593837249411
8593837249428
8593837249442
8593837249435
8593837248513
8593837248520
8593837248537
85900783
85900783
8593837247011
85900790
85940185
85940192
85900806
8593837252886
8593837252916
8593837246601
STEAK OMÁČKY
Steak omáčka Barbecue 250ml/8ks
Steak omáčka brusinková 250ml/8ks
Steak omáčka med a hořčice 250ml/8ks
Steak om. se zeleným pepřem 250ml/8ks
Steak om.sladká chilli a česnek 250ml/8ks
Steak omáčka švestková 250ml/8ks
8593837244119
8593837238224
8593837241798
8593837236435
8593837236237
8593837236381
FELIX KEČUPY
Jemný kečup 450g/12ks
Jemný kečup 1000g/6ks
King kečup pro děti 435g/6ks
Ostrý kečup 450g/6ks
9000295870471
9000295871522
9000295872680
9000295872642
BUJONY
Bujon na pánev vepřový s česnekem 2k 56g/16ks
Bujon na pánev kuře, smaţ.cibulka 2k 56g/16ks
Bujon na pánev ďábelský s chilli 2k 56g/16ks
Masox 2k 26g/48 ks
Masox 6 kostek 78g/32ks
Masox 12 kostek 156g/16ks
Masox šťáva pod maso 60g/16ks
Masox Guláš 72g/32ks
Masox hovězí 60g/32ks
Masox slepičí 60g/32ks
Masox zeleninový 60g/32ks
Masox hovězí 60g/16ks
Masox slepičí 60g/16ks
Masox zeleninový 60g/16ks
Vývar zeleninový 2k 56g/16ks
Vývar hovězí 2k 56g/16ks
Vývar kuřecí 2k 56g/16ks
Vývar zeleninový 4k 112g/8ks
Vývar hovězí 4k 112g/8ks
Vývar kuřecí 4k 112g/8ks
Masox v kelímku 4k 112g/8ks
Masox v kelímku 2k 56g/16ks
8593837250998
8593837251018
8593837251001
85900721
8593837861033
8593837861781
8593837247295
8593837245031
8593837245673
8593837245666
8593837247639
8593837245673
8593837245666
8593837247639
8593837246731
8593837246748
8593837246724
8593837246762
8593837246779
8593837246755
8593837249060
8593837249053
NATUR BUJONY
Natur bujón bylinkový 60g/32ks
Natur bujón hovězí 60g/32ks
Natur bujón kuřecí 60g/32ks
8593837243327
8593837243297
8593837243303
Natur bujón zeleninový 60g/32ks
Natur bujón kuřecí bez přid. soli 58g/16ks
Natur bujón zeleninový bez přid. soli 58g/16ks
8593837243310
8593837251780
8593837251773
JÍŠKA
Jíška světlá 150g/11ks
Jíška tmavá 150g/11ks
8593837242931
8593837242924
ZÁKLADY JÍDEL - OMÁČKY
Svíčková omáčka 75g/20ks
Rajská omáčka 65g/23ks
Koprová omáčka 83g/20ks
Natur pro děti rajská omáčka 50g/15ks
Natur pro děti sýrová omáčka 45g/15ks
4 Druhy sýra, omáčka na těst. 46g/25ks
Boloňská omáčka s masem 75g/20ks
ZÁKLADY JÍDEL - ZAPÉKACÍ OMÁČKY
Smet.bramb. s rozm., om.na zap. 49g/25ks
Sýrová omáčka na zapékání 41g/28ks
Hříbková omáčka na zapékání 41g/25ks
Brokolice a sýrová omáč. na zap.64g/20ks
ZÁKLADY JÍDEL - MÁ TO ŠŤÁVU
Pikantní křidélka 30g/20ks
Pečené koleno na pivě 35g/20ks
Guláš 50g/12ks
Kuře na paprice 45g/12ks
Cibulka, česnek & kuře 36g/20ks
Rozmarýn, paprika & kuře 30g/20ks
Grilovaná zelenina & kuře 25g/20ks
Křidélka s chutí medu a cibulky 30g/20ks
Krkovička s brambory a slaninou 32g/20ks
Bylinková kuřecí prsíčka 20g/10ks
Kuřecí nugetky v krustičce 55g/10ks
Papriková kuřecí prsíčka 24g/10ks
ZÁKLADY JÍDEL - ZATŘES A UPEČ
Obalovaná krkovička 45g/15ks
Obalované nugetky 40g/15 ks
Obalovaná stehýnka česneková 40g/15 ks
ZÁKLADY JÍDEL - MINUTKY
Čína, základ jídla 130g/14ks
Kung Pao s čín.houbou zák.jídla 80g/16ks
Čínská pánev, základ jídla 51g/28ks
Guláš tradiční 60g/25ks
Guláš maďarský 50g/22ks
ZÁKLADY JÍDEL - HOTOVÉ OMÁČKY NA PÁNEV
Omáčka na pánev čína 116g/15ks
Omáčka na pánev sladkokyselá 116g/15ks
Omáčka na pánev česn. a byl. 116g/15ks
8593837860678
8593837860739
8593837223480
8593837251520
8593837251513
8593837245178
8593837251353
8593837241750
8593837238149
8593837238125
8593837245352
8593837250219
8593837250202
8593837249022
8593837249039
8593837246984
8593837246991
8593837247004
8593837248032
8593837248056
8593837251506
8593837251483
8593837251490
8593837250264
8593837248476
8593837248483
8593837245338
8593837233656
8593837238156
8593837860821
8593837239825
8593837251155
8593837251162
8593837251179
VELKÉ MOUČNÍKY
Piškotová roláda 280g/6ks
České buchty 558g/6ks
Muffins s ovocnou náplní 330g/7ks
Muffins s čokoládovým pudinkem 315g/7ks
Tvarohový dort bez pečení 230g/12ks
Makovník 500g/6ks
Perník 550g/6ks
Muffins s vanilkovou příchutí 280g/6ks
Vídeňský dort 550g/6ks
8593837247189
8593837229697
8593837249459
8593837249121
8593837238217
8593837231430
8593837229710
8593837233519
8593837229758
MALÉ MOUČNÍKY
Jogurtové knedlíky 200g/12ks
Lívanečky s ovesnými vločkami 250g/12ks
8593837247196
8593837224753
Palačinky 250g/12ks
8593837224784
PŘÍPRAVKY NA PEČENÍ
Pomocník na kynuté těsto 73g/20ks
Pomocník na piškotové těsto 47g/25ks
Citronový cukr 20g/80ks
Dort.ţelé červené přích.jahoda 13g/50ks
Dortové ţelé čiré 13g/50ks
Dortové ţelé ţluté tropik13g/50ks
Ţelatina na nepeč.dort 50g/25ks
Kypřící prášek do pečiva 13g/100ks
Kypřicí prášek do perníku 20g/80ks
MPC-4x Vanilinový cukr 20g 20MPC/KT
MPC-4x Kypř.prášek do pečiva 13g 25MPC/kt
Poleva s citron. příchutí 140g/15ks
Poleva v prášku 140g/15ks
Skořicový cukr 20g/80ks
Skořicový cukr 20g/80ks
Vanilinový cukr 20g/80ks
Ztuţovač šlehačky 13g/100ks
8593837252053
8593837252022
8593837252060
8593837251599
8593837251582
8593837251605
8593837251575
8593837231683
8593837874095
8593837233489
8593837230877
8593837870448
8593837870431
8593837233465
8593837233465
8593837233472
8593837231874
INSTANTNÍ KAŠE
Inst. rýţová kaše 250g/10ks
Inst. krupicová kaše 250g/10ks
8593837248490
8593837868032
KNEDLÍKY A BRAMBOROVÉ VÝROBKY
Bramborová kaše s mlékem 100g/15ks
Bramborové těsto 400g/7ks
Houskové knedlíky 450g/12ks
Knedlíky s burizony 400g/12ks
Slovenské halušky 250g/20ks
8593837246502
8593837225736
8593837870080
8593837870042
8593837225767
TĚSTOVINY
Fusilli (vřetena) 500g/20ks
Gomiti rigati (kolínka) 500g/20ks
Penne Rigate (trubky) 500g/20ks
Spaghetti 500g/20ks
Farfalle (motýlci) 500g/20ks
8593837252435
8593837252442
8593837252459
8593837252473
8593837252466
RÝŽE
Ochucená rýţe cibule&pórek 250g/10ks
Ochucená rýţe kari&česnek 250g/10ks
Ochucená rýţe paprika&rajče 250g/10ks
Rýţe parboiled ve VS 0,48kg/14ks
Rýţe parboiled ve VS 0,96kg/14ks
Rýţe Basmati ve VS 0,48kg/7ks
Rýţe divoká parboiled ve VS 0,48kg/7ks
Rýţe dlouhozrnná ve VS 0,48kg/14ks
Rýţe dlouhozrnná ve VS 0,96kg/14ks
Rýţe jasmínová ve VS 0,48kg/7ks
8593837236602
8593837236596
8593837236619
8593837224104
8593837224098
8593837237951
8593837237968
8593837232772
8593837224074
8593837237975
LUŠTĚNINY
Čočka vlzrn.1.jak. karton 0,47kg/8ks
Čočka ve VS 0,48kg/14ks
8593837224111
8593837224128
PŘEDVAŘENÉ LUŠTĚNINY
Předvařená čočka velkozrnná 400g/8ks
Fazole bílé předvařené 350g/8ks
Předvařený hrách ţlutý 350g/8ks
8593837224449
8593837226009
8593837224432
ZÁKLADNÍ ŘADA KOŘENÍ
Římský kmín 30g/15ks
Bobkový list 4g/20 ks
Grilovací koření 35g/20ks
Gulášové koření 30g/20ks
8593837249718
8593837238996
8593837767281
8593837767212
Hřebíček celý 20g/20ks
Kmín celý 30g/20ks
Kmín drcený 30g/20ks
Majoránka drhnutá 6g/15ks
Nové koření celé 20g/20ks
Paprika gulášová mletá 25g/20ks
Paprika sladká mletá 25g/20ks
Pepř černý celý 20g/20ks
Pepř černý mletý 20g/20ks
Skořice mletá 25g/20ks
8593837767175
8593837767137
8593837767113
8593837243907
8593837767151
8593837767069
8593837767038
8593837225217
8593837225002
8593837767076
ZÁKLADNÍ ŘADA KOŘENÍ - MAXI
MAXI Kmín celý 100g/16ks
MAXI Majoránka 20g/16ks
MAXI Paprika sladká 100g/16ks
MAXI Pepř černý celý 100g/16ks
MAXI Pepř černý mletý 100g/16ks
8593837241682
8593837241699
8593837241712
8593837241705
8593837241729
JEDNODRUHOVÉ KOŘENÍ BALENÉ
Anýz celý 25g/20ks
Badyán celý E-Box 5ks/20ks
Badyán mletý 15g/20ks
Citronová kůra 15g/20ks
Česnek sušený granulovaný 30g/20ks
Fenykl celý 25g/20ks
Hořčičné semínko celé 30g/20ks
Chilli 25g/20ks
Chilli kousky 20g/16ks
Jalovec celý 20g/20ks
Kajenský pepř (chilli mleté) 25g/17ks
Kmín mletý 30g/20ks
Muškátový ořech celý 9g/15ks
Muškátový květ 15g/20ks
Nové koření mleté 20g/20ks
Paprika lahůdková mletá 25g/20ks
Paprika pálivá mletá 25g/20ks
Paprika uzená (sladká) mletá 25g/18ks
Pepř bílý mletý 20g/20ks
Pepř čtyř barev 20g/20ks
Sezam celý loupaný 30g/20ks
Skořice celá 5ks/20ks
Zázvor mletý 20g/20ks
8593837767106
8593837225156
8593837230549
8593837230556
8593837767090
8593837767168
8593837767199
8593837767045
8593837251957
8593837225170
8593837251940
8593837225187
8593837225200
8593837225194
8593837767120
8593837767021
8593837767052
8593837251872
8593837767007
8593837225224
8593837767144
8593837225231
8593837767083
BYLINKY
Bazalka 10g/20ks
Oregáno 10g/20ks
Paţitka 4g/15ks
Petrţel drcená nať 7g/15ks
Provensálské bylinky 15g/20ks
Rozmarýn 20g/15 ks
Tymián 15g/15ks
8593837230174
8593837224999
8593837230204
8593837233885
8593837226061
8593837230198
8593837225255
SMĚSI KOŘENÍ
Pyramidka Vývar 35g/12ks
Pyramidka Rajská omáčka 35g/12ks
Pyramidka Svíčková omáčka 35g/12ks
Pyramidka Punč 35g/12ks
Pyramidka Svařák 35g/12ks
Pyramidka Brambory 35g/12ks
Pyramidka Horké jablko 35g/12ks
Pyramidka Rýţe 35g/12ks
Americké brambory 30g/20ks
Čína bez soli 20g/25ks
8593837250806
8593837250813
8593837250820
8593837250837
8593837250844
8593837252176
8593837252183
8593837252190
8593837229840
8593837228928
Čína 30g/20ks
Divočina koření 30g/20ks
Ďábelská směs 30g/25ks
Grilovací koření česnekové 35g/20ks
Grilovací koření pálivé 25g/20ks
Grilovací speciál koř.bez soli 20g/20ks
Grilovaná zelenina 30g/20ks
Grilované ryby s citrónem 30g/20ks
Grilované kuře 30g/20ks
Grilovaný sýr bez soli 20g/20ks
Guláš maďarský 30g/20ks
Gyros 30g/20ks
Hranolky 30g/20ks
Houbové koření 30g/20ks
Kari 30g/20ks
Krkovička s česnekem 30g/20ks
Kuře 7 bylin 30g/20ks
Kuře pečené bez soli 20g/20ks
Kuře pečené 30g/20ks
Kuřecí steak s červ.pepřem 30g/20ks
Mletá masa bez soli 20g/20ks
Mletá masa 30g/20ks
Perníkové koření 25g/20ks
Pizza 30g/20ks
Roţnění 30g/20ks
Ryby 30g/20ks
Salátové koření 25g/18ks
Staročeské koření 30g/20ks
Směs na steak 30g/20ks
Steak 7 pepřů 25g/20ks
Steak 7 pepřů bez soli 15g/23ks
Steak chilli & šípek 25g/20ks
Svařené víno celé 18g/15 ks
Špagety boloňské 25g/20ks
Vepřová pečeně 30g/20ks
Tzatziki 30g/20ks
Vanilka Bourbon 1ks/20ks
Punč 20g/15ks
Bylinkový kapr 30g/15ks
Pomerančová kůra 15g/20ks
Adţika 30g/15ks
Pikantní ţebírka 30g/20ks
Křidélka s chutí medu 30g/20ks
Grilovací koření s bylinkami 30g/20ks
Bramborák 30g/20ks
8593837226092
8593837226214
8593837767229
8593837222407
8593837222414
8593837228911
8593837238330
8593837238279
8593837238316
8593837240166
8593837228119
8593837225279
8593837229857
8593837767243
8593837767250
8593837242078
8593837242092
8593837228942
8593837226085
8593837240180
8593837228904
8593837767205
8593837230570
8593837225286
8593837767311
8593837225309
8593837242085
8593837767182
8593837767267
8593837238248
8593837251896
8593837240173
8593837230587
8593837226078
8593837238347
8593837225293
8593837246281
8593837246274
8593837246250
8593837246267
8593837247301
8593837247219
8593837247226
8593837247233
8593837247240
NATUR KOŘENÍCÍ SMĚSI PRO DĚTI
Natur brambory pro děti 35g/20ks
Natur grilovací koření pro děti 30g/20ks
Natur kuře pro děti 35g/20ks
Natur těstoviny pro děti 25g/20ks
8593837248711
8593837248742
8593837248735
8593837248728
KOŘENÍCÍ SMĚSI
Glutasol 80g/20ks
Vegeta Natur 150g/14ks
Vegeta bylinková 60g/15 ks
Vegeta Original 60g/15 ks
Vegeta Original 200g/14 ks
Vegeta Original 400g/11ks
Vegeta Pikant 60g/15ks
8593837866045
8593837245291
8593837243716
8593837232864
8593837243730
8593837243839
8593837243723
SKLENĚNÉ MLÝNKY
Mlýnek Mořská sůl 150 g/10 ks
Mlýnek Pepř
Mlýnek 4 Pepře
Mlýnek Chilli mix
Mlýnek Italské bylinky
Mlýnek Chilli & Česnek
Mlýnek Česnek
V Praze dne 20. února 2014
8593837249985
8593837248360
8593837248353
8593837248216
8593837248384
8593837248506
8593837248391
Download

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE