CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE
18 TH AUGUST 2014, PRAGUE
CZECH BUSINESS CLUB
VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH
18 . SRPNA 2014, PRAHA
FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB
 Czech business community in the UAE has been steadily growing – a need for a formal business
structure
 in May 2014 the Czech Business Club (CBC) was founded in Dubai under the auspices of the
Embassy of the Czech Republic to the UAE and with a strong support of Czech Trade and ICC
 30 founding members (Brudra, KB4East, Lasvit, Ravak, etc.)
VZNIK CZECH BUSINESS CLUBU
 rostoucí česká podnikatelská komunita v SAE potřebovala dát svých aktivitám formální rámec
 v květnu 2014 byl v Dubaji založen Czech Business Club (CBC) pod záštitou Velvyslanectví ČR
v SAE a s podporou CzechTrade a ICC
 30 zakládajících členů (Brudra, KB4East, Lasvit, Ravak,Vítkovice, CompAp etc.)
CBC VISION
„The idea to establish a business club has been forming for quite some time. It emerged
during meetings with the Czech ambassador Mr. Jaroslav Ludva or during informal events
where participants shared their experiences with life in the UAE. Based on these meetings
the Club was eventually founded. It shall be a place where we could meet a few times per
year, listen to interesting presentations on various business topics, discuss what makes our
lives in the UAE difficult and seek an advice.”
Phdr. Roman Míšek – Czech Trade, founding and spiritual father of the CBC
VIZE CZECH BUSINESS CLUBU
„Myšlenka klubu krystalizovala již delší dobu a objevovala se v diskuzích při setkáních
s panem velvyslancem Jaroslavem Ludvou, nebo při neformálních výměnách zkušeností ze
života v SAE. Na tomto základě vznikl projekt klubu, kde bychom se mohli několikrát do
roka setkávat, vyslechnout zajímavé přednášky na business téma a volně diskutovat o tom,
co nás trápí.“
Phdr. Roman Míšek – agentura Czech Trade, zakladatel a duchovní otec CBC
CBC VISION
 CBC vision:
- to create a platform and background for meetings of Czech companies that are active
in the UAE. These meetings shall not be only mutual, but also with local authorities of the
Czech Republic in the UAE (Embassy of the CR in Abu Dhabi, Czech Trade in Dubai, etc.)
- to share experiences and information that are vital for business in the UAE
- to create comfort environment for networking
- to support newly established companies in the UAE
 Main goal of the CBC is to represent, support and protect the interests of its members, create
new business opportunities in the UAE and support them when negotiating with Dubai Chamber of
Commerce and other Business Clubs associated there.
VIZE CZECH BUSINESS CLUBU
 Vize CBC:
- vytvořit platformu a zázemí pro setkávání českých firem působících v SAE a to nejen
mezi sebou, ale i s oficiálními autoritami ČR působícími v oblasti (Velvyslanectví ČR v Abu
Dhabi, agentura Czech Trade v Dubaji)
- sdílet zkušenosti a informace, které jsou zásadní pro business v SAE
- vytvoření komfortního prostředí pro navazování nových kontaktů
- podpora pro nově působící firmy v SAE
 Stěžejním cílem CBC pro budoucí období je reprezentovat, podporovat a chránit zájmy svých
členů a vytvářet nové obchodní příležitosti pro jejich obchodní činnost v SAE a reprezentovat jejich
zájmy při jednáních s Dubajskou obchodní komorou a ostatními Business Cluby sdruženými v
rámci této komory.
NEXT STEPS
 negotiations with Dubai Chamber – the priority is to establish the CBC in formal business
environment in the UAE
 to reach out to other Business Clubs in the UAE and start cooperation
 to publicize the CBC in media, setup of the official CBC website and social network profile
(Facebook)
 negotiations with the Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Industry and Trade to get some
support for the CBC
 lobbying for visits of key representatives of the CR (President of the CR, representatives of the
Czech government, etc.)
 next meeting will be held on September 23rd 2014 in Abu Dhabi – a joint meeting of the
Embassy of the CR to the UAE and CBC with participation of the Czech Ambassador and
Commercial Attaché. Keynote speakers are Yan Mrazek (renowned attorney) and David Broz
(vice-president of the Emirates Airlines)
DALŠÍ KROKY
 jednání s Dubajskou obchodní komorou – prioritou je formální etablování CBC v podnikatelském
prostředí v SAE
 navázání kontaktu a setkávání s Business Cluby působícími v UAE
 medializace CBC v tisku, webové stránky CBC a profil na sociálních sítích (Facebook)
 jednání na MZV a MPO ohledně podpory CBC
 lobbing návštěvy představitelů ČR do SAE (prezident ČR, MZV, MPO)
 další setkání CBC je naplánováno na 23. září 2014 v Abu Dhabi - společná akce
zastupitelského úřadu v Abu Dhabi a CBC za účasti velvyslance a obchodního rady. Jedná se o
právní seminář pod vedením Yana Mrazka, významného advokáta z Abu Dhabi a pana Davida
Brože, viceprezidenta Emirates Airlines
CBC GOVERNING BODY AND OTHER CONTACTS
 chairman: JUDr. Pavel Foubík ([email protected])
 vice-chairman: Ing. Jaroslav Ludva, the Ambassador of the Czech Republic to the UAE
 member of the Board: PhDr. Roman Míšek, CzechTrade
 supervisor: prof. Michal Mejstřík, ICC
 spokesperson: Vít Koďousek ([email protected])
 PR coordinator: Ing. Eva Svitáková ([email protected])

ŘÍDÍCÍ ORGÁN CBC A DALŠÍ KONTAKTY
 předseda: JUDr. Pavel Foubík ([email protected])
 místopředseda: Ing. Jaroslav Ludva, the Ambassador of the Czech Republic to the UAE
 člen rady: PhDr. Roman Míšek, CzechTrade
 supervisor: prof. Michal Mejstřík, ICC
 tiskový mluvčí: Vít Koďousek ([email protected])
 PR koordinátor: Ing. Eva Svitáková ([email protected])

CBC IN PICTURES
CBC IN PICTURES
Download

JUDr. Pavel FOUBÍK, Czech Business Club v Dubaji