IMOŇSK
MIMOŇSK
321
Z Á Ř Í 2014
Místo na výstavě hub můžete letos houby obdivovat na procházce
s mykologem Josefem Slavíčkem – třeba i vzácný květnatec Archerův.
Z obsahu
Bude zahájen další ročník Univerzity třetího věku
Přihlaste se do videosoutěže
Kroužky DDM Vážka v novém školním roce
OKÉNKO STAROSTY
Nerad to připomínám, ale bohužel prázdniny a s nimi v převážné většině i dovolené,
jsou pryč. Optimistické na tomto konstatování je snad jen to, že jste si všechny ty
letní radovánky náležitě užili, odpočinuli si a ve zdraví se
vrátili z cest.
Město se také již pomalu zklidňuje ze stavebního ruchu.
Největší stavební akce, kterou je humanizace Pražské
a Husovy ulice s výstavbou kruhové křižovatky na Tyršově náměstí, v tomto měsíci skončí a bude slavnostně
předána do užívání 25. září 2014. Konečně si oddychne
většina mimoňských řidičů a hlavně občanů, kteří v těchto
ulicích mají své příbytky a podnikatelské aktivity. Moc jim
děkujeme za trpělivost a pochopení, se kterými snášeli
každodenní stavební ruch a hlavně nepříjemnou prašnost,
kterou stavba produkovala. Pevně věříme, že oplátkou jim
bude příjemnější prostředí s bezpečnými přechody, zelení
a novými parkovacími plochami.
Souběžně s touto ukončenou stavební akcí, budou ukončeny i výměny povrchů u chodníků v ulici Okrouhlická,
Lužická a komunikace v Nábřežní.
A jak jsem v úvodu konstatoval, že prázdniny skončily, tak
s jejich koncem je zde zároveň začátek nového školního
roku. Chtěl bych popřát všem těm, kteří jdou do školy
poprvé v životě, aby vykročili tou správnou nohou, aby je
škola zaujala, aby se jim tam líbilo, aby se..., ale už žádné
aby. Prostě přeji jim úspěšné vkročení do nové etapy jejich
života. No a ostříleným školákům přeji, ať je to třeba lepší,
než to bylo v minulém roce a těm, kteří vstupují do
posledního školního roku, jeho úspěšné završení a šťastnou ruku při volbě budoucích povolání.
František Kaiser, starosta města
Měsíčník 7,- Kč Vydává město Mimoň
CO VÁS ZAJÍMÁ...
Poskytování bezplatného právního poradenství občanům,
kteří se dostali do vážné životní situace
Vážení občané,
Rada města Mimoň rozhodla s účinností od 1. 8. 2014
poskytovat občanům, kteří se dostali do vážné životní situace a nemají finanční prostředky na advokáta, bezplatné
právní poradenství. Podmínkou je trvalý pobyt občana
v Mimoni a respektování objednávkového systému služeb
vedeného sekretariátem úřadu.
Bližší informace telefonicky na čísle 487 805 043
B. Tvrzníková nebo 487 805 052 M. Hlavatá.
Občanům bude poskytováno poradenství z těchto oblastí:
Občanské právo
Rodinné právo
Náhrada škody
Spotřebitelské záležitosti
Nájem a podnájem
Dluhy
Závazkové vztahy
Insolvenční řízení - oddlužení
Občanům mohou být poskytnuty základní informace
o právní úpravě problému, o způsobu jeho řešení a o dostupnosti právních služeb.
Dále jim bude poskytnuta právní pomoc jako prevence
nebo „narovnání“ či jiné řešení sporu ohledně práv
a povinností. V neposlední řadě pak pomoc při výkonu
rozhodnutí, kterým bylo již o právech nebo povinnostech
rozhodnuto příslušným státním orgánem.
Smyslem nabízené služby je zajistit občanovi základní
právní poradenství směřující k vyřešení jeho především
ekonomických problémů. Občan se dozví, jak má při
řešení problému postupovat, na koho se má obrátit, apod.
Doba konzultace bude cca 20, maximálně 30 minut.
Bezplatná služba bude poskytována každý pátek v době od
12 do 13 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu
Mimoň ve druhém patře.
Věříme, že i tímto opatřením pomůžeme některým občanům řešit jejich složitou životní situaci.
Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice Městského úřadu
Univerzita třetího věku pokračuje
Po dvou již proběhlých kurzech (Astronomie a Etika)
bude 29. září 2014 otevřen další kurz „Život a dílo
Michelangela Buonarroti“.
Zájemci se mohou předem ohlásit osobně nebo e-mailem
v Městské knihovně Mimoň ([email protected]),
případně přijít přímo na zahajovací přednášku do Městského muzea.
Osnova kurzu:
• Umělcovo mládí, školení a rané dílo
• Nejslavnější socha na světě a sochařovo dílo po roce
1500
• Náhrobek papeže Julia II. della Rovere
• Malby v Sixtinské kapli
• Nová sakristie
• Sochařovo pozdní dílo a křesťanská reformace
Přednášky probíhají 1 x za 14 dní v pondělí v 9.30 hod.
v konzultačním středisku Městské muzeum Mimoň. Senioři si na závěr kurzu sami zvolí další společné studijní téma.
Jde tedy o kolektivní domluvu. Cena aktuálního kurzu je
300,- Kč.
Samotný kurz probíhá tak, že účastníci společně shlédnou
ve zvolené místnosti každých 14 dní natočené přednášky.
Po každé přednášce následuje vypracování kolektivního
testu k ověření pochopení celého výkladu. Nejasnosti či
doplňující otázky lze prostřednictvím e-mailové komunikace v prostředí UV3V portálu zaslat lektorovi, který do
předem stanoveného termínu zašle odpovědi (e-mail:
[email protected]).
Časový prostor následujících 14 dnů může každý buď
samostatně (nebo ve skupinkách) využít k samostudiu
v libovolném čase, pouze v závislosti na chuti studovat
a podle technických možností. Pokud má účastník problém
s ovládáním počítače nebo možností přístupu k němu,
konzultační středisko nabídne možnost konzultací. Pokud
je pro seniora vyhovující tištěná podoba přednášky, může
studovat z připraveného textu (sylabu).
Své znalosti si senior může ověřit v samostatně vypracovaném (generovaném) testu. Po jeho zpracování si
správnost svých odpovědí může ihned ověřit. S výsledkem
svého testu je seznámen jen on sám.
2
Září 2014
Kdo může studovat:
• Osoby se statutem důchodce
• Invalidní důchodce bez rozdílu věku
• Osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní)
Podmínky pro úspěšné absolvování semestru
Povinně:
• účast na společných přednáškách – podpis presenční
listiny (omluva možná 2 x, nutno samostatného doplnění
přednášky)
• minimálně jednou samostatně vypracovaný test z každé
přednášky – počet vypracování testů je neomezený
• samostatně vypracovaný závěrečný test – jen jedna
možnost vypracování závěrečného testu
Nepovinně:
• vypracování eseje na dané studované téma
• účast na Závěrečném semináři – promoci
Ukončení semestru
Po splnění daných studijních podmínek pro úspěšné absolvování semestru proběhne pro všechny seniorské studenty
Závěrečný seminář, na kterém senioři obdrží Pamětní list
o absolvování daného semestru. (Pokud se nedostaví žádný zástupce střediska, Pamětní listy jsou odeslány poštou.)
Promoce
Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, které se mohou realizovat nezávisle na
čase. Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně
prodloužit, neboť senior nemusí absolvovat celé studium
v časové návaznosti; libovolné semestry může vynechat
a ke studiu se opět kdykoliv vrátit.
Pokud senior absolvuje 6 semestrů, je pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží „Osvědčení
o absolvování Univerzity třetího věku“. Následně může
pokračovat v novém výukovém cyklu.
CO VÁS ZAJÍMÁ...
Bilance
V období 2002-2006 jsem jako starosta převzal město
s významnými závazky a dluhy, které přesahovaly 100 mil.
Kč a neumožňovaly žádat o dotace (sankce Severočeských
plynáren 4,5 mil. Kč z nevýhodné smlouvy, požadavek
fy Indes Invest 2,5 mil. Kč z nevýhodné smlouvy, požadavek věřitelů společnosti JOKA 2,5 mil. Kč z nevýhodné
smlouvy, postihy finančního úřadu za nedostatky při výstavbě bytů na Ploužnici 100 mil. Kč). Více než polovinu
volebního období bylo nutné věnovat „vyčištění města“.
Konečným výsledkem byla částka 700 tis. Kč dohodnutá
u soudu se zástupcem věřitelů JOKA. Podařilo se postavit
chráněné byty, nové byty nad spořitelnou a pokračovat
v rekonstrukci ZŠ Pod Ralskem. Podařilo se výhodně prodat Technické služby (jednáním byla cena zvýšena z 20
mil. Kč na částku přes 40 mil. Kč), výhodně prodat pozemky pro výstavbu PLUSu nyní Penny (za 800 Kč/m2), předávat město do dalšího volebního období s přebytkem 42
mil. Kč a s připravenými projekty na Zámecký most,
muzeum, cyklostezku a sportoviště ZŠ pod Ralskem.
Podařilo se dohodnout s Českými dráhami opravu výpravní budovy nádraží, s KSSLK opravu Písečného mostu
a ulice Žitavská, s Povodím Ohře úpravy břehů Panenského potoka a s představenstvem Mimoňské komunální
a zastupiteli prodej bytů za částky významně nižší než
v následujících obdobích (nájemníci ke své škodě nabídku
nevyužili).
V následujících dvou volebních obdobích 2006-2014, kdy
jsem byl místostarostou, se podařilo získat od banky, kde
jsme uložili volné prostředky z předcházejícího období,
úvěr ve výši 20 mil. Kč s výhodným úrokem pod 2 %.
Město tak s volnými prostředky více jak 60 mil. Kč mohlo
realizovat významný rozsah oprav a investic a vlastní aktivitou a spoluúčastí povzbudit k investování SVS a.s.
a Liberecký kraj. Jen za období 2010-2014 město vložilo
(včetně dotací) více jak 90 mil. Kč do kapitálových výdajů
a externí investoři přibližně stejnou částku do vodohospodářské a dopravní infrastruktury. V r. 2014 logicky skončíme s nižším objemem volných prostředků v porovnání
s rokem 2006. Jsem přesvědčen, že využití vynaložených
financí je ve městě vidět. Alespoň ti, kteří do Mimoně
občas zavítají, to často s překvapením konstatují. Nestojí
za tím jen starosta a místostarosta, ale i úředníci, zejména
z odboru rozvoje města, a samozřejmě zastupitelé, kteří
hlasováním o rozpočtu účel využití financí každý rok
schvalovali.
Ing. Stanislav Baloun, místostarosta města
Jak hlasovali zastupitelé o rozpočtu města
Září 2014
3
CO VÁS ZAJÍMÁ...
Zapojte se do „Neváhej a toč“ po mimoňsku
1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem video soutěže na téma Zábavné domácí
video (dále pouze soutěž) je Město Mimoň IČ 00260746,
se sídlem Mimoň, Mírová 120, PSČ 471 24, (dále pouze
organizátor).
3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Tato soutěž je určena pro všechny fyzické osoby starší 15
let, které v čase konání soutěže (1. 8. 2014 – 31. 10. 2014)
nahrají vlastní domácí zábavné video, které zašlou elektronickou cestou přes www.uschovna.cz na adresu
[email protected], spolu s názvem videa a kontaktními
údaji.
Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo posoudit splnění
těchto podmínek.
V případě, že se prokáže, že se někdo stane výhercem
soutěže, například v důsledku nepravdivých informací či
jiného porušení pravidel soutěže, nemá nárok na výhru, ze
soutěže bude rozhodnutím pořadatele vyloučen a cenu
obdrží účastník umístěný v pořadí za ním.
Soutěžící dává svojí účastí v soutěži souhlas s pravidly
soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je
respektovat a dodržovat. V případě, že bude soutěžící
postupovat v rozporu s těmito pravidly (např. videa bez
autorských práv, autorsky nevyřešený hudební podklad
atd…), vyhrazuje si organizátor právo vyřadit soutěžícího
ze soutěže bez jakékoliv finanční nebo materiální náhrady.
Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem
o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů,
souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu minimálně: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo,
které poskytne organizátorovi soutěže. Zároveň se tento
souhlas uděluje k účelu vyhodnocení soutěže a dalšího
marketingového zpracování, zejména též za účelem nabízení obchodu a služeb. Doba, po kterou je pořadatel
soutěže oprávněn takto shromážděná osobní data zpracovávat a využívat k účelům, k nimž byl udělen tento
souhlas, činí deset let.
Účast v soutěži je bezplatná a bez jakýchkoliv dalších
finančních nároků a požadavků.
V případě, že na základě rozhodnutí odborné poroty
vznikne nárok na výhru soutěžícímu, který je mladší než
18 let, převezme cenu jeho zákonný zástupce, případně
přímo výherce na základě písemného povolení svého
zákonného zástupce.
5. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCE
Umístěním soutěžního videa do soutěže soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských práv podle
autorského zákona. Soutěžící prohlašuje, že v soutěžním
videu nebyla použita jiná díla, či jiné předměty autorské
ochrany dalších osob. Dále se zavazuje, že použitím
soutěžního videa organizátorem soutěže způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže nebudou porušena práva
a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne organizátorům
ani jiné osobě škoda či nemajetková újma, ani na něm nebudou uplatňovány nároky na licenční odměnu třetích
osob a v případě, že se tak stane, zavazuje se výslovně takové nároky na odměnu, škodu a/nebo nemajetkovou újmu
v plné výši uhradit.
Soutěžící prohlašuje, že získal souhlas všech osob na
bezplatné použití jejich děl, výkonů a osobních atributů
v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech a že je současně
oprávněn toto své oprávnění dále poskytnout třetí osobě,
což se fakticky stane odesláním videa.
Odesláním soutěžního videa do soutěže poskytuje soutěžící organizátorům nevýhradní licenci na použití soutěžního
videa a všech předmětů ochrany autorského práva obsažených v soutěžním videu v neomezeném rozsahu, zejména
pak jejich sdělování veřejnosti všemi dostupnými audiovizuálními prostředky ve spojitosti s komerčními informacemi, jejich rozmnožováním a rozšiřováním v jakékoliv
podobě bez časového, množstevního, či územního omezení dle pravidel, uvedených v autorském zákoně v platném
znění.
Soutěžící dále poskytuje povolení na následné zpracování,
úpravu, či jinou změnu těchto předmětů ochrany, jejich
spojení s jinými díly, výkony nebo neautorskými prvky.
Soutěžící poskytuje licenci a všechna povolení bez nároku
na honorář. Ve vztahu k cizím předmětům ochrany, jež
jsou součástí soutěžního díla, uděluje soutěžící organizátorovi podlicenci ve shodném rozsahu a prohlašuje, že je
k udělení této podlicence v daném rozsahu oprávněn.
Odesláním soutěžního videa do soutěže uděluje soutěžící
organizátorovi souhlas s bezplatným zveřejněním soutěžního videa na webových stránkách TV Mitel, na Youtube
a v rozvodech kabelových televizí MÍSTNÍ KT MIMOŇ,
a.s. a METRONET s.r.o.
Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít.
Organizátor je oprávněný poskytnout třetí osobě práva
z licence úplně nebo z části, a to zejména v zájmu zveřejnění a šíření informací o průběhu a výsledcích soutěže
a současně též v rámci naplňování svých obchodních
záměrů.
Odesláním soutěžního videa do soutěže bere soutěžící na
vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně zodpovědný za
svoje soutěžní video a důsledky jeho zaslání nebo
zveřejnění.
4. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla
soutěže, vrácení její platnosti, či soutěž ukončit nebo bez
náhrady zrušit.
Organizátor neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře
v případě změny emailové adresy, nebo telefonního čísla
účastníka soutěže.
6. SOUTĚŽNÍ VIDEO
Soutěžní video může mít maximální délku 30 sekund.
Video musí účastník zaslat přes www.uschovna.cz na
adresu [email protected], spolu se svým jménem,
e-mailovou adresou a telefonním číslem nejpozději do 31.
října 2014. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit zveřejnění těch soutěžních videí, která budou jakýmkoliv
2. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž se otevírá 1. srpna 2014, od kdy je možné zasílat
videa přes uschovna.cz na adresu [email protected]
Od 1. listopadu 2014 je možné též hlasovat. Soutěž končí
dne 30. listopadu 2014. Soutěž probíhá na webových
stránkách www.mitel-tv.cz
4
Září 2014
CO VÁS ZAJÍMÁ...
způsobem porušovat, nebo omezovat obecná pravidla
morálky, občanského soužití, nebo budou jakýmkoliv
způsobem v rozporu s obecně závaznými právními
předpisy, dále soutěžní videa s náboženským, nebo politickým obsahem, s vulgárním, rasistickým, nebo jiným
obecně nepřijatelným obsahem.
Počet soutěžních videí jednoho soutěžního profilu (soutěžícího) je neomezený.
7. HODNOCENÍ VIDEÍ
Videa budou hromadně zveřejněna od 1. 10. 2014 na
stránkách mitel-tv.cz, youtube.com a v rozvodech kabelových televizí MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s. a METRONET
s.r.o., kde budou předložena k veřejnému hlasování.
Při veřejném hlasování zásadně platí, že jeden hlasující
může odevzdat nejvýše jeden hlas z IP adresy. O výhercích
v soutěži rozhoduje počet získaných hlasů ve veřejném
hlasování; výhercem se stává účastník, jehož video získalo
nejvíce hlasů.
Proti hodnocení se není možno odvolat, výsledek hlasování je konečný a neměnný, s výjimkou případů, kdy bude po
vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník
soutěže získal cenu na základě nepravdivých údajů či
porušení pravidel soutěže (čl. 4 a 6).
Vyhlášení vítězů se uskuteční nejpozději do 8. 12. 2014 na
stránkách mitel-tv.cz, youtube.com a v rozvodech kabelových televizí MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s. a METRONET
s.r.o.
Vítězové budou kontaktování prostřednictvím e-mailové
adresy, kterou zašlou organizátorovi společně s odkazem
na soutěžní video.
8. SOUTĚŽNÍ CENY
1. místo: 3 000,-Kč
2. místo: 2 000,-Kč
3. místo: 1 000,-Kč
9. PRAVIDLA SOUTĚŽE A ROZHODNÉ PRÁVO
Pravidla soutěže jsou po celou dobu soutěže veřejná
a přístupná na stránce soutěže na mitel-tv.cz.
Odesláním e-mailu s odkazem na soutěžní video organizátorovi účastník soutěže akceptuje tato pravidla
a instrukce na soutěžních dokumentech a souhlasí s nimi.
Případné další informace poskytne TV Mitel, p. Vrba
(www.mitel-tv.cz).
Září 2014
5
CO VÁS ZAJÍMÁ...
Sanace bývalého vojenského prostoru v Ralsku bude pokračovat
Po dvou a půlleté pauze opět začne sanace bývalého
vojenského prostoru Ralsko. Pozitivní informaci přivezl
vedoucí odboru environmentálních rizik ministerstva životního prostředí Ing. Karel Bláha, který společně s kolegy
přijel ve středu na prohlídku oblastí se zátěžemi po
sovětské armádě.
„Zpráva o znovuobnovení sanačních prací je skvělou
informací, na kterou jsme čekali nejenom my na kraji, ale
i starostové dotčených obcí,“ uvedl náměstek hejtmana pro
životní prostředí a zemědělství Josef Jadrný.
Znovuobnovení sanací je mimo jiné výsledkem schůzky
hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a náměstka
Josefa Jadrného u ministra životního prostředí Richarda
Brabce, u kterého byli kvůli Ralsku jednat před pár týdny.
Na sanace jsou vyčleněny finance ve výši 3 miliardy korun
a další zdroje se hledají například z evropských dotací.
Pokud vše dopadne dobře, bude na sanační práce možná
k dispozici i dvojnásobně vyšší suma.
V letošním roce chce ministerstvo životního prostředí
zlikvidovat 59 vrtů v Hradčanech, kde už dvě třetiny vrtů
provedených kvůli sanaci podzemních vod byly zlikvidovány. „Hradčany patří v rámci republiky k nejzatíženějším
lokalitám po pobytu sovětské armády. Největším problémem je letiště Hradčany, kde došlo ke kontaminaci
podzemní vody i zeminy, především leteckým petrolejem,
kerosinem i pohonnými hmotami,“ vysvětlil RNDr.
Richard Přibyl, vedoucí oddělení sanací Ministerstva
životního prostředí ČR. Srovnatelnou oblastí na území
České republiky je například bývalý vojenský prostor
Milovice či Jánská na Děčínsku. Oblasti, kde měla sovětská armáda letiště, jednoznačně na pobyt vojsk doplatily
nejvíc. V lesích okolo hradčanského letiště se nacházelo až
osmdesát nádrží s pohonnými hmotami pro letadla i ostatní
vozový park sovětské armády.
„Na mnoha místech byly nádrže vykopané a zůstaly po
nich obrovské jámy. Nerezové vany zmizely a hmoty
z nich byly jednoduše vylité do lesa,“ popsal starosta
Ralska Ing. Miroslav Králík.
Mgr. Langer Jiří
Zdroj: www.kraj-lbc.cz
Pořadatelé významných sportovních akcí v kraji se mohou ucházet
o finanční podporu na rok 2015
Rada Libereckého kraje schválila výzvy k předkládání
žádostí o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015.
Jedná se o další krok v rámci plnění Strategie podpory
sportu a tělovýchovy v Libereckém kraji schválené
zastupitelstvem kraje. Příjem žádostí probíhá do 30. 9.
2014 a veškeré podrobnosti k výzvě naleznete na
webových stránkách odboru školství: http://skolstvi.kraj
-lbc.cz/dotace-sport-a-telovychova/prima-podpora-z
-rozpoctu-libereckeho-kraje-pro-rok-2015
Sportovní a tělovýchovné organizace budou mít možnost
podat své žádosti o finanční podporu projektů, které budou
realizovat v roce 2015.
Výzva obsahuje pět oblastí - předmětů podpory:
- Vybrané sportovní akce,
- Významné kluby a reprezentace,
- Významné sportovní areály,
- Mimořádné sportovní akce,
- Sportovní struktury, servisní centra.
Došlé žádosti budou hodnoceny podle předem známých
kritérií, která rovněž schválila rada kraje a která jsou součástí textu výzvy. Následně budou předloženy příslušným
orgánům kraje k hodnocení a výsledkem bude seznam
projektů, které se stanou součástí návrhu rozpočtu kraje na
rok 2015.
Dědková Markéta, [email protected]
Oslavy Ještědu
Letos se uskuteční v sobotu 20. září 2014 od 10:00 do
18:00 hodin. Tentokrát pod mottem „Den plný klaunů“.
Kromě tradičního programu, kdy si budou moci návštěvníci prohlédnout jindy nepřístupné prostory televizního
vysílače a hotelu Ještěd, sledovat 11. ročník vynášení sudů
piva na vrchol nebo výjezd autoveteránů na Ještěd, bude
v doprovodném programu pamatováno i na rodiny s dětmi.
Na Ještědu budou účastníky oslav provázet klauni, vystoupí divadelní a hudební soubory, děti si budou moci vyzkoušet outdoorové aktivity i kreativní dílnu a radost
návštěvníkům jistě udělají i české regionální výrobky.
Příznivci unikátní stavby se mohou těšit na autogramiádu
nové publikace „Ještěd 11x jinak“, ve vestibulu hotelu
a restaurace Ještěd si budou moci zavzpomínat s výstavou
původního vybavení ze sbírek Severočeského muzea v Liberci nebo si v horní stanici kabinové lanovky prohlédnout
strojovnu a výstavu o historii lanové dráhy.
Program oslav Ještědu bude zároveň probíhat i ve městě.
Zájemci se budou moci zúčastnit Dne otevřených dveří
Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou ve
vozovně Na Rybníčku, projet se historickou tramvají do
Hanychova a do Lidových Sadů nebo se seznámit s centrem Liberce trochu jinak, za doprovodu a výkladu
odborného průvodce. Do oslav se zapojí i liberecké Seve-
6
Září 2014
ročeské muzeum a Oblastní galerie v Liberci (Galerie
Lázně).
Na Ještěd se návštěvníci dostanou několika způsoby.
V provozu budou kabinová lanovka a sedačková lanovka
Skalka, které u příležitosti oslav nabídnou slevy na jízdné
a společnost BusLine, a.s., připravila pro návštěvníky
přepravu historickými autobusy od spodní stanice kabinové lanovky k chatě Ještědka.
OZNÁMENÍ
Poradní den Centra
pro zdravotně postižené - změny
Pozor, změna termínu a místa. Poradenství se bude konat
na Městském úřadě, zasedací místnost, 2. poschodí, 1x za
2 měsíce. Termíny: dne 11. 09. 2014 a 13. 11. 2014 vždy
od 8.00 do 10.00 hod.
Kontaktní osoba Bc. Světlana Šafránková, telefon 731 653 031.
Poskytujeme poradenství
v sociálních službách
Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péči o příbuzného? Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné
poradenství pro seniory či osoby se zdravotním postižením, které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště).
Rozpis poradenských dní 3. 9. 2014, 17. 9. 2014, 1. 10.
2014 (středa) od 8:00 do 10:00 hod.
Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé
sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny
v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni
Zapůjčujeme kompenzační pomůcky - pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na
[email protected], [email protected]
Tel: 487 864 669, 725 308 842 - Bc.Lucie Pražáková
Zastupitelstvo města
Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 18. září
2014 v Domě kultury Ralsko - Mimoň od 16.30 hod.
Mimoňské trhy
Pravidelné prodejní trhy se budou konat na nám. 1. máje
v pátek 19. září 2014.
Houbařská pozvánka
Zveme Vás v sobotu 27. září 2014 na houbařskou vycházku s mykologem Josefem Slavíčkem. Sraz v 9.00 hodin na
konci Svébořické ulice, za odbočkou silnice na Vranov.
Doporučujeme jet autem, nebo si zajistit odvoz z důvodu
přesunu na vzdálenější lokalitu.
Kalendář 2015
- Vrcholy českolipské krajiny
Jako každoročně vydává Gymnázium Mimoň stolní kalendář. Námětem pro rok 2015 jsou výrazné a zajímavé hory
a vrcholky českolipské krajiny. V kalendáři je opět zařazeno několik fotografií z akcí mimoňského gymnázia a jeho
studentů. Kalendář bude k zakoupení od poloviny září
2014 za 30,- Kč v kanceláři Gymnázia Mimoň a v Městském muzeu.
Ordinační hodiny září 2014
sobota 6.9. MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa, tel. 487 521 663
neděle 7.9. MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa, tel. 487 823 530
sobota 13.9. MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň, tel. 487 862 176
neděle 14.9. MUDr. Ladislav Záruba
Jižní 1903, Česká Lípa, tel. 487 871 429
sobota 20.9. MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603
neděle 21.9. MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel. 487 521 356
sobota 27.9. MUDr. Natálie Naboichenko
Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 954 787
neděle 28.9. MUDr. Eva Pušková
Liberecká 99, Nový Bor, tel. 728 831 917
Nezapomeňte na VII. ročník soutěže
Rozkvetlá okna a balkony 2014
Soutěžící vyplní a odešle nebo osobně doručí přihlášku
včetně fotografií na adresu: Odbor výstavby, dopravy,
zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň,
e-mailová adresa: [email protected] .
Do soutěže budou zařazeny fotografie rozkvetlých oken
a balkonů doručené na výše uvedenou adresu nejdéle do
29. 9. 2014 do 17.00 hodin.
Přihlášky do soutěže jsou k dispozici v podatelně MěÚ
Mimoň, na odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP
MěÚ Mimoň, v pokladně MK a.s. a ke stažení na webových stránkách města.
Řádková inzerce
Poděkování
Děkujeme starostovi Mimoně p. Kaiserovi a zástupci
SPOZu p. Gregorové za hezké přijetí a dárky na MěÚ dne
26. 7. 2014 u příležitosti výročí zlaté svatby. Zároveň
děkujeme našim dětem Miladě a Petrovi za uspořádání
rodinné oslavy.
Děkujeme za vše hezké.
Muž, magistr v oboru andragogika, hledá práci v oboru
soc. práce, administrativa, cestovní ruch, neziskovky, ÚSP.
Žena, vystudovaná v ochraně přírody, hledá práci
v lesnictví, zahradnictví, administrativě apod.
Tel.: 603 490 093
Eda a Milada Peschelovi
Září 2014
7
KNIHOVNA
Týden knihoven 6. – 9. 10. 2014
18. ročník celostátní akce
Připravili jsme pro vás tyto akce:
• Členský příspěvek pro nově registrované čtenáře na 1 rok
ZDARMA.
• Dopoledne besedy pro školy (dle zájmu).
• Beseda se spisovatelkou Hanou Marií Körnerovou
(8. října 2014 od 17.00 hod.)
Je to u nás celé nějaké nové …
Během léta se v naší knihovně děly velké změny. Celá
budova dostala nová okna, což přinese energetické úspory,
ale navíc se při červencových přívalových deštích ukázalo,
že starými okny i přes zavřená křídla tekly do oddělení
proudy vody, takže výměna přišla na poslední chvíli.
Výměna zářivek také poslouží energetickým úsporám a navíc čtenáři ocení jejich vyšší svítivost. Poslední změnou
jsou nové regály na časopisy, ve kterých se časopisy
snadněji srovnají. Doufáme, že se vám změny líbí a budete
mít pochopení pro to, že uklidit po všech těchto stavebních
pracích zaprášené regály, na které prach dolehl i přes
obalení igelitem, není lehká práce.
Služba pro seniory nad 65 let
- svoz do Městské knihovny Mimoň
Svoz mikrobusem bude vždy jednou za 14
dní v pondělí dopoledne mezi 8. a 9. hod.
v termínech:
15. 9., 29. 9., 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24.
11., 8. 12., 22. 12. 2014.
Na tyto dny jsme vyčlenili samostatnou otevírací dobu
mimo běžné výpůjční dny, abychom se seniorům mohli ve
zvýšené míře věnovat. Proto prosíme ostatní návštěvníky
naší knihovny, aby toto respektovali a využívali k výpůjčkám jim určené dny.
Svoz zajišťují Sociální služby města Mimoň a služba je
bezplatná. Svozový mikrobus je zřetelně označen logem
Městské knihovny a nápisem „Knihovna“. Před nastoupením je potřeba se prokázat čtenářským průkazem, který je
zvlášť označen.
Pokud jste právě dosáhli věku 65 let a chcete tuto službu
využívat, nahlaste to při nejbližší návštěvě knihovny.
Nové knihy
Babí léto (Magda Váňová) - Tři novely s poutavým příběhem a nepředvídatelným koncem.
Stárnoucí klavírista Wenig se zamiluje do
krásné, ale povrchní Laury. Jeho romantická hra
na city a lásku je Lauře k smíchu a málem by
za ni Wenig zaplatil životem, kdyby v pozadí nestála zralá
a chápavá zachránkyně. V druhé novele vystupuje Doris
Téglová v roli neomylné ředitelky své rodiny. Manžel i dcery
se chystají ke vzpouře proti ní, ale Doris na toto nebezpečí
reaguje tak nechápavě, že tím nevědomky rodinnou bouři
zadusí a na pověsti rodiny a hlavně na Doris není pokřiven
ani vlásek.
V třetím příběhu se potkají dvě zklamané mladé ženy, které se
přitahují svými protiklady. Podnikavá Marta přemluví
výbornou kuchařku Gabrielu, aby si otevřely restauraci.
Úspěch Lvího dvora zamotá jejich život tak, že mají
dohromady nejen restauraci, ale i manžela a milence.
Generál Fajtl: unikátní pocta československému hrdinovi
(Václav Šorel) - Unikátní projekt Václava Šorela, autora
Vzpoury mozků, Galaxie, Tvrze, scenáristy a dlouholetého
šéfredaktora časopisu ABC, letce a velkého znalce dějin
letectví, přibližuje jednoho z nejvýznamnějších českosloven-
8
Září 2014
ských stíhacích pilotů ve službách RAF, generála Františka
Fajtla, netradičním způsobem, který zaujme děti i dospělé.
Životopisný příběh v komiksu ilustrátora Michala Kociána
doplňují nikdy nepublikované fotografie a modely letadel,
na kterých Fajtl během druhé světové války bojoval.
Mistři uměleckých řemesel (Karel Pokorný, Jiří
Matoušek) - Kováři, zámečníci, cínaři, platnéři a zvonaři
s tvářemi umouněnými od „černého díla“, jejichž technologie a pracovní postupy jsou již zapomenuty, dokázali
vytvářet fascinující artefakty. Svá vědění a um předávali jen
svým nejbližším. K těmto oborům patří také historické
puškařství, pažbařství, marketerie a obory související. Kapitola o restaurování objasňuje tajemství technik a může
napravit mnohé omyly navršené v průběhu věků.
Plastová víčka pro Markétku
sbíráme ještě do 1. října 2014!
Víčka budou předána rodičům Hodkovým, kteří
výtěžek po jejich odevzdání použijí na zakoupení
speciální vzdělávací pomůcky.
KULTURA
DŮM KULTURY RALSKO - MIMOŇ VÁS ZVE NA:
Povídání o pejskovi a kočičce
Pohádka Josefa Čapka v podání divadelní společnosti
Julie Jurištové
Sobota 13. září 2014 od 15.00 hod.
Vstupné 50 Kč, bez předprodeje.
Travesti revue TECHTLE MECHTLE
s pořadem „2106“
Pátek 26. září 2014 od 19.00 hod.
Vstupné v předprodeji 220 Kč (předprodej v Městské
knihovně Mimoň), na místě 250 Kč.
Taneční zábava pro seniory
Středa 17. září 2014 od 15.00 hod.
Vstupné zdarma – srdečně zve SPOZ.
K tanci i poslechu hraje VIVASONG.
Diego Ruiz, Fiona Bettanini, Nicola Pistoia,
Pino Ammendola:
Bez předsudků
Sobota 20. září 2014 od 20.00 hod.
Vstupné 270 Kč, při koupi 10 a více ks cena á 250 Kč.
Předprodej od 2. 9. 2014 v Městské knihovně Mimoň
a v Městském muzeu Mimoň.
Divadelní komedie. Hra se odehrává v motelu, kde musí
v jediném volném pokoji neplánovaně přespat Diego s Fionou, dva letití přátelé. Společná noc jim nabídne možnost
otevřeně si popovídat o věcech, na které se ženy jinak
ostýchají ptát mužů a muži žen.
V pořadu se můžete těšit na náhled do budoucnosti očima
slečen Dolores, Stacey a mistra Alexe. Co nás čeká ? Jak
bude vypadat budoucnost dalších generací ? Věřte že bude
zatraceně pestrá, barevná, veselá, rozesmátá... Tedy alespoň u nás! Těšit se můžete na Halinu Pawlovskou, Karla
Gotta, Rickyho Martina, Šíleně smutnou princeznu a řadu
dalších včetně speciálního hosta večera!
Více informací najdete na internetových stránkách
www.techtlemechtlerevue.cz
Pozvánka
Zveme všechny bývalé učitelé a žáky na oslavu 120. výročí
založení ZŠ Mírová, Mimoň, která se uskuteční v sobotu
dne 27. 9. 2014 v budově školy. Pro návštěvníky bude
budova otevřena tento den od 9.00 do 14.00 hodin.
Ve 14.00 hodin proběhne u této příležitosti v Domě kultury
Ralsko, Mimoň školní akademie. Všichni jsou srdečně
zváni.
Připravujeme na říjen
Divadelní spolek Havlíček Zákupy:
DRD aneb Výročí
Bez předsudků je tedy výtečnou komedií předně o kamarádství, o tajemstvích, o zvědavosti a hlavně - o nás, jejích
divácích. Stáváme se svědky vtipného, vybroušeného,
velmi trefného a místy i dojemného slovního souboje obou
postav. A nebyli by to Jana Paulová s Pavlem Zedníčkem,
aby k němu nepřidali řadu nezapomenutelných gagů.
Sobota 25. října 2014 od 19.00 hod.
Vstupné 50 Kč, bez předprodeje
Poněkud absurdní groteska o pěti dílech o problémech
a konfliktech mezi manželi Drdibílkovými Tomem a Týnou během oslav prvního výročí jejich sňatku i potom,
jakož i stručně o dalších osudech jejich rodiny. S přehledem a moudrostí na základě staletých zkušeností pomáhá
vše úspěšně vyřešit DRD – dobrý rodinný duch.
Září 2014
9
HISTORIE
Vysvěcení Sloupu Matky Boží
Sloup s Matkou Boží patří mezi zapomenuté památky, které
se na území města nachází a veřejnost o nich neměla do současnosti povědomí. Sloup se nachází u komunikace II/270
při výjezdu z ulice Okrouhlická před železničním přejezdem.
Zhruba před 6 lety stál sloup zarostlý v křoví a ve stínu dvou
lip. S opravou této památky bylo započato v roce 2008, kdy
se nám podařilo získat první dotaci od Libereckého kraje ve
výši 50. tis. Kč. Město k této částce přidalo dalších cca 50 tis.
Kč. Za tyto finanční prostředky došlo k demontáži sloupu
a provedení nového základu a opravě podstavce. Následně
město hledalo další fin. prostředky a na pracích na opravě
vlastního sloupu se pokračovalo až v roce 2011 díky dotaci
LAG Podralsko ve výši 130 tis. Kč. V mezidobí došlo k odstranění náletových dřevin k pokácení dožilých lip a výsadby nových lip v rámci náhradní výsadby nařízené orgánem
ochrany přírody. V roce 2011 se sloup vrátil na své původní
místo. V rámci těchto prací byla provedena výměna části
poškozeného dříku sloupu a restaurování sochy Matky Boží
(Panny Marie). Následně došlo i k doplnění pozlacených
atributů sochy a to koruny a žezla. Restaurování sochy
prováděl pan Václav Snížek, který v Mimoni restauroval již
několik soch mimo jiné sousoší Getsemanské zahrady,
sochu sv. Nikodéma v Božím hrobě a v poslední době provádí opravu Horáciova pomníku v Zámeckém parku. V letech
2012 a 2013 byly v okolí sloupu provedeny terénní úpravy
panem Ladislavem Samkem a úpravy okolí sochy za přispění firmy Josef Štípák a VPP pod vedením Adolfa Röslera.
V letošním roce byly k soše vybudovány nové schody firmou
Josef Štípák v hodnotě cca 30 tis. Kč. Úklid okolí památky
provedli pracovníci VPP. Práce na této památce budou do
budoucna pokračovat zajištěním vegetačních úprav, které na
podzim uskuteční Zahradnictví Mimoň.
K vysvěcení sloupu došlo dne 29. 6. 2014 v 10:00 za účasti
veřejnosti a zahraničních hostů z partnerských měst
Zlotoryja a Oelznitz. Při této příležitosti Mgr. Ladislav
Smejkal z Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa p.o.
vzpomenul Mariánskou tradici na Českolipsku.
Publikace „Památky Mimoně“
Gymnázium Mimoň realizovalo projekt Historie a současnost našeho domova, registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.1.09/03.0036, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky. Jedním z výstupů projektu bylo vydání knihy
„Uličník Mimoně“. Ve spolupráci s Ing. Jiřím Šťastným je
připravováno volné pokračování této knihy s názvem
„Památky Mimoně“, které dokumentuje veškeré památky
Mimoně. Podchyceny jsou objekty výrazné i drobné, světské
i církevní, a to existující i zaniklé. Od listopadu plánujeme
besedy pro veřejnost, na kterých bude možnost seznámit se
s obsahem připravované publikace. Besedy se uskuteční
formou promítání historických i současných fotografií,
které výkladem doplní Ing. Jiří Šťastný. Besedy se uskuteční
v budově Gymnázia Mimoň vždy v úterý 4., 11. a 18. listopadu 2014 od 17:00 hodin.
Vzácný objev mimoňského faráře Václava Horniaka
Dlouho chátrající středověký kostel sv. Havla v Kuřívodech
(Ralsku) je v majetku římskokatolické církve, farnosti
v Mimoni. Po dlouhodobé devastaci sovětskou armádou
dochází k postupné obnově stavby. Na základě prací
prováděných zdejším farářem Václavem Horniakem na
vnitřních omítkách kostela došlo k částečnému odkrytí
nástěnných maleb v presbyteriu kostela. Za finančního
přispění Ministerstva kultury a Libereckého kraje převzal
práce restaurátor, akademický malíř Václav Potůček, který
ve spolupráci s technologickou laboratoří Alma zastoupenou RNDr. Jankou Hradilovou a pod dohledem odborných
pracovníků územního odborného pracoviště Národního
památkového ústavu Mgr. Miloše Krčmáře a Mgr. Jany
Šubrtové provedl celkový odkryv dochovaných nástěnných
maleb a jejich záchranou fixaci.
„Kostel sv. Havla v Kuřívodech nesl původně zasvěcení sv.
Jiří. Postaven byl pravděpodobně po polovině 13. století.
V roce 1279 jej navštívila královna Kunhuta, vdova po
Přemyslu Otakaru II., v době své internace na nedalekém
královském hradě Bezděz. Královna mohla v presbyteriu
spatřit pravděpodobně starší vrstvu maleb, která představuje
nebe s hvězdami a souhvězdími. Mladší vrstva, jejíž součástí
jsou odkryté malby s postavami archanděla Michaela vážícího duše hříšníků, sv. Doroty a výjevem Obětování v chrámu,
pokrývala nejen kápě klenby, ale i všechny stěny presbyteria.Tyto výjevy jsou datovány do první čtvrtiny 14. století.
Tento významný odkryv zařadil kostel sv. Havla v Kuřívodech mezi nejvýznamnější středověké památky regionu,
kterými jsou královský hrad Bezděz nebo hrad Houska, v jehož kapli se též nacházejí významné gotické nástěnné malby.“ uvedl ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci Mgr. Miloš Krčmář.
Nález byl za Liberecký kraj vybrán jako nejvýznamnější
objev v památkovém fondu za rok 2013 a byl nominován do
celostátního kola Ceny NPÚ, jejímž cílem je vyzdvihnout
zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy
a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné
prezentace kulturního dědictví.
Zdroj: www.kraj-lbc.cz
10
Září 2014
HISTORIE
Pozvánky do Městského muzea
www.muzeumimon.cz
Výstava: ZŠ Mírová 120 let
6. 9. 2014 – 5. 10. 2014
V letošním roce uplyne již 120 let od otevření školní budovy
v ulici Mírová na tehdejším Böhmově vršku nad městem. Výstavba byla zahájena 16. července 1893 a slavnostní zprovoznění školy se uskutečnilo již 8. září následujícího roku. Do
konce 2. světové války byla určena německým dětem, teprve
po válce se škola Mírová poprvé stala školou pro děti české.
Za dlouhá léta své existence prošla budova různými úpravami
a další změny stále probíhají. Do školních lavic usedlo velké
množství žáků, také seznam pedagogů a dalších zaměstnanců, kteří zde působili, by obsahoval dlouhý výčet jmen.
Historii i současnost školy bychom rádi připomněli bývalým
žákům, učitelům a všem návštěvníkům výstavy, kterou bude
možno zhlédnout v Městském muzeu v Mimoni od 6. 9. do
5. 10. 2014. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 6. 9.
v 15:00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
Přednáška:
Portugalsko - z Čech až na konec světa
Čtvrtek 11. září 2014 od 17:00 hod.
Cestopisná beseda s promítáním nás zavede do slunečného
Portugalska. Besedou provází Jan Pipal.
Vstupné dle ceníku muzea.
Dny evropského kulturního dědictví:
Drobné památky Mimoně
V sobotu 13. 9. 2014 od 14:00 hod.
Městské muzeum v rámci Dnů evropského kulturního
dědictví, jejichž námětem je letos „Návrat ke kořenům“,
pořádá ve spolupráci s gymnáziem Mimoň besedu s promítáním, kterou vás provede Ing. Jiří Šťastný. Seznámíme vás
s některými objekty a připomínkami historie, z nichž mnohé
jsou již téměř zapomenuty.
V rámci této akce bude vstupné do muzea, Božího hrobu i na
besedu dobrovolné.
Oslavy Horních vsí
V sobotu 16. 8. 2014 proběhl již 6. ročník oslav Horních vsí
v Náhlově. Po loňské oslavě, která byla narušena jiným
církevním obřadem, jsme si dali na přípravě letošní záležet.
Několikrát se sešel přípravný výbor v Náhlově, aby doladil
program oslav. Jak bylo vidět, pečlivá příprava se vyplatila.
Počáteční obavy, že mnoho lidí kvůli špatnému počasí nepřijde, se nenaplnily a ve chvíli, kdy jsme měli jít na mši do
kapličky, přestalo pršet a vysvitlo sluníčko. A tak to vydrželo
po celou dobu programu, který byl venku. Snad nás má Pán
Bůh rád.
Oslavy zahájila před Muzeem vystěhovalectví předsedkyně
Spolku historie Mimoně Lenka Špačková. Zazpívali přátelé
z Osečné - pěvecký sbor Canzonetta. Potom jsme se vydali
do kapličky na slavnostní mši, kterou sloužil mimoňský
farář Václav Horniak, a kterou opět doprovázel zpěv. Cestou
od kapličky bylo zastavení u pomníku padlých v první válce,
kde promluvil pan senátor Kapoun společně se starosty
Mimoně a Ralska a položili věnec. Odtud již tradičně vedla
cesta naučnou cestou přes můstek k pomníku, kde bylo
zastavení a několik vět pana faráře, opět zaznělo několik
písní v podání úžasného sboru Canzonetta a poděkování za
přízeň starostům Mimoně a Ralska.
Další program byl již v muzeu, kde proběhla prezentace přítomných spolků, vydavatele knížky o zaniklých vesnicích
v bývalém VVP v pohlednicích. Křest této knihy má být
v podzimních měsících v Náhlově. Další, neméně zajímavá
kniha, kterou vydává město Ralsko, bude již v září na trhu
a bude také o zaniklých obcí. Zástupce Ministerstva obrany,
slečna Kamila Tichá, poutavě vyprávěla o legionářích, prezentovala se i slečna Mrázová (Geopark Ralsko) a Sdružení
rodáků a přátel kraje K. Světlé. Pár hřejivých slov pronesly
i naše věrné příznivkyně ze Spolku paní a dívek z Liberce
a další. Nejstaršími účastníky byli rodáci, kteří přijeli z
Jičína. Všichni, kteří účast kvůli počasí vzdali, udělali
chybu. Oslavy byly povedené, zajímavé, příjemné. Líbily se
i našim dlouholetým přátelům z Německa.
Byly příjemné hlavně proto, že se o to zasloužilo několik
lidí. Poděkování patří organizátorům oslav Lence Špačkové,
Blaženě Suchomelové, Petru Polakovičovi a jeho příznivcům z Náhlova, zpěvákům z Osečné, starostům Mimoně
a Ralska, ženám v kuchyni, paní Dáše za barem, panu Ing.
Bičíkovi z Turnova za zapůjčení ozvučení, panu Tomkovi za
skvělou obsluhu techniky a všem, kteří přinesli koláče a dobroty, ale i těm, kteří dorazili, protože bez vás by to nebylo
ono. Omlouvám se, pokud jsem na někoho zapomněl, ale
vždyť jsme to dělali pro hezký pocit z krásného dne a ne pro
děkování. A že zde není přesný popis celého dne? Ti, co byli
přítomni, to zažili, a ti co nepřišli, musí příště přijít a vidět
vše na vlastní oči, protože každý ročník je jiný.
Na konec vás chceme pozvat na další akce, které budou
předem prezentovány na našich stránkách, a hlavně na
prosincové Betlémské světlo.
J. Dvořák, Mnichovo Hradiště
www.historiemimone.cz , www.emigrationmuseum.cz
Září 2014
11
RŮZNÉ
Prázdniny v Centru LAMPA
O prázdninách, kdy děti a mládež často nevědí co dělat
a někdy se i nudí, připravilo Občanské sdružení LAMPA
mnoho volnočasových aktivit. Kromě pravidelných aktivit
organizuje LAMPA nový dlouhodobý projekt Across the
street - Napříč ulicí, fotbalovou pouliční ligu, která se hraje
turnajových způsobem po celém libereckém kraji. Účastníky jsou neregistrované kluby z vyloučených lokalit a dětských domovů. Kromě Mimoně se z nejbližšího okolí
turnajů zúčastní týmy z Ploužnice, Náhlova a České Lípy.
Nejlepším střelcem celé ligy je doposud s velikým náskokem Jirka Hřeben z Mimoně. První turnaj se odehrál
31.5.2014 v Liberci ve Vratislavicích. Tuto akci podpořil
svou záštitou Liberecký kraj a také kromě jiných i SLOVAN
Liberec. Hráči tohoto týmu nejen, že turnaj slavnostně zahájili, ale také věnovali drobné ceny pro hráče a podepsali
plakáty, ale hlavně jsme získali volné vstupenky na poslední
ligový zápas sezony Slovanu s Olomoucí.
Druhý turnaj se konal v České Lípě a třetí na naší domácí
půdě a tak jsme se ho rozhodli spojit se soutěžním festivalem
tanečních souborů. Soutěž moderovala naše kamarádka
Jolana Balogová z Nového Boru. O festival byl velký zájem
a přijely soubory nejen z Českolipska, ale také z Tanvaldu,
Krásné Lípy, Nového Boru a dokonce z dalekého jihu Čech
z Větřní u Českého Krumlova. Ani jedni však nestačili na taneční soubor naší LAMPY - KALE JAKHA (ČERNÉ OČI).
Pohár za první místo tak zůstal doma, druhý se umístil
soubor z Větřní a třetí byla děvčata z AMARE ČAVE z Krásné Lípy. Kromě toho jsme se také skvěle pobavili díky
muzice v podání GYPSY BOR BAND, GYPSY STYL
Mělník a Robertovi Balogovi z České Lípy s jeho skupinou.
Na této akci také naše sdružení podpořilo projekt proti
rasizmu „Řekni rasizmu ne - SAY NO TO RACISM“ Lukáše
z Ústí nad Labem. Chtěli bychom touto cestou také poděkovat Markovi Steinfestovi z Jiskry Mimoň, která nám propůjčila nejen hřiště, ale také zázemí pro uskutečnění celé akce.
Poslední prázdninový turnaj proběhl 30.08.2014 opět v Liberci a byl spojen s loučením s prázdninami a znovu jsme
obdrželi volňásky tentokrát na zápas Liberec - Ostrava.
Od začátku června jsme také otevřeli nový Klub pro děti
a mládež na Ploužnici a to díky možnosti pronajmout si prostor z bytového fondu města Mimoň. Během prázdnin jsme
uskutečnili s dětmi z Ploužnice nocovku, kdy jsme si nejen
hráli, ale také sledovali filmy, proběhla soutěž Superstar
a další. K večeři jsme si udělali vlastnoručně palačinky. Další nocovka byla věnována především dětem z Náhlova. Tady
pracujeme již od roku 2011 a je to tak trochu naše srdeční
záležitost. Víkendu se zúčastnily děti z Náhlova, ale také
z České Lípy a z Mimoně.
V sobotu 9. 8. 2014 jsme se zúčastnili 510. výročí založení
obce Noviny pod Ralskem. Program byl tedy zajištěn. Bylo
to skvělé - řemeslné dílny, jízda na ponících, divadlo, silák
Zekon, šerm a také přišel kouzelník. Bylo opravdu teplo a tak
jsme se vykoupali v Novinách na Průrvě, kde jsme si dali
také náš gulášek. Večer jsme si zahráli noční hru v parku. U
filmové pohádky se pak skvěle usínalo. Druhý den jsme vyrazili do minizoo v Hradčanech a společné dva dny završili
dalším koupáním. Kromě těchto dvou větších akcí jezdíme
také na výlety, zveme k nám naše přátele, kteří nám pomáhají s programy pro děti atd.
Za OS LAMPA Romana Hanzlová
Prázdninový výlet
Hned počátkem prázdnin uspořádalo oddělení rodiny a sociálních záležitostí Městského úřadu v Mimoni výlet pro
děti z rodin, s nimiž naše oddělení pracuje. Tentokrát bylo
pozváno na výlet 15 dětí z prvních stupňů místních základních škol. Výlet měly děti za odměnu.
Ve čtvrtek 3. 7. 2014 jsme zavítali do Ekologického centra
Střevlík, které je v Oldřichově v Hájích, nedaleko Liberce.
Zde jsme měli objednán program Člověk a kůň. Program
v areálu trval téměř 4 hodiny, cílem bylo uvědomit si dávnou
vazbu mezi člověkem a koněm, pochopit chování a potřeby
koní. Seznámili jsme se s huculskými koňmi a prakticky si
vyzkoušeli, co všechno obnáší péče o koně. Dozvěděli jsme
se mnoho zajímavých informací o těchto ušlechtilých tvorech – o jejich historii, využití, řeči těla, smyslech. Všechny
děti se aktivně podílely na úklidu stájí, nikdo se práce nebál,
ba naopak byla pro děti zábavou. Za odměnu okusily pohled
na svět z koňského hřebu.
Odpoledne jsme pak s dětmi jeli do nejstarší zoologické
zahrady v ČR, do Liberce. Návštěva zahrady se u dětí setkala
také s velkým ohlasem.
Na výletě jsme s dětmi byli od rána do pozdního odpoledne.
Děti, ač k neunavení, jsme předali rodičům a už začínáme
plánovat další aktivity.
Oddělení rodiny a sociálních záležitostí
12
Září 2014
RŮZNÉ
Pozvánky DDM Vážka
Dny otevřených dveří
Termín: 15. - 19. 9. 2014, 13:00 - 17:00 hodin
Místo: DDM Vážka Mimoň
Srdečně vítejte - otevírá se nový školní rok a s ním opět i naše
kroužky! Na přivítanou jsme pro vás připravili prima
program. Každé odpoledne vítáme rodiče s dětmi a další potenciální klienty našeho zařízení. Připravíme pro vás na
každý den výtvarnou dílnu a deskové hry. Tak neváhejte
a přijďte se s námi v novém roce pozdravit.
Zápis do kroužků
Termín: 15. - 30. 9. 2014, 14:00 – 17:00 hodin
Místo: DDM Vážka Mimoň
Během našich dnů otevřených dveří (a i po nich) se můžete do
našich kroužků rovnou přihlásit (kroužky máme výtvarné,
sportovní, taneční, přírodovědné a další) pro všechny
věkové kategorie (od dětí předškolního, školního věku až po
seniory). Neváhejte, počet členů v jednotlivých kroužcích je
omezen jejich kapacitou!
Přihlášky a přehled kroužků získáte buď na místě, nebo si je
stáhněte na www.ddmvazka.cz.
Nabídka kroužků DDM Vážka
Mimoň pro školní rok 2014 – 2015
Už víš, jak budeš trávit svůj volný čas, až zase začne škola?
Ne? Tak mrkni, co jsme pro tebe letos přichystali. Našich
kroužků je spousta a ty máš jedinečnou možnost si vybrat!
Přihlášky přijímáme až do naplnění kapacity jednotlivých
kroužků. Za každý kroužek u nás zaplatíš 150,- Kč na celý
školní rok.
Co získá každý, kdo se řádně přihlásí?
• kvalitní zájmové vzdělávání probíhající po celý školní rok
alespoň jednou týdně
• na konci školního roku osvědčení o absolvování zájmového vzdělávání
• klíč k vlastnímu rozvoji, nové přátele, kamarády...
• možnost ovlivnit dění ve Vážce
Tak proč to nezkusit? Těšíme se na tebe!
Dámský večer
Termín: čtvrtek 18. 9. 2014, od 18:00 hodin
Místo: DDM Vážka Mimoň
Milé dámy, zveme vás v novém školním roce na další
z příjemných večerů, který bude jako obvykle spojený s ne
příliš náročným, zato spíše příjemným výtvarným tvořením.
Občerstvení a příjemná atmosféra je samozřejmostí.
Těšíme se na vás.
Příspěvek: 50,- Kč
Pohádkové putování
Termín: neděle 21. 9. 2014, 9:30 – 11:30 hodin
Místo: start na mimoňském koupališti,
trasa Mimoň a okolí
Rádi bychom vás pozvali na tradiční turisticko - zábavnou
akci pro rodiny s dětmi. Trasa pohádkového putování je
přibližně 4 km dlouhá a potkáte na ní spoustu pohádkových
bytostí. Pojďte se s námi projít naším překrásným okolím,
trochu se smát a trochu se bát.
Přihlášky a další podrobnosti o kroužcích a termínech jejich
konání získáte na www.ddmvazka.cz, na fcb profilu DDM
Vážka nebo přímo ve Vážce v Nádražní ulici v Mimoni.
Nový školní rok na Základní umělecké škole Václava Snítila v Mimoni
Prázdniny nám utekly jako voda a po dvouměsíčním
odpočinku se na vás těšíme a rádi vás přivítáme v novém
školním roce 2014/2015. Nabízíme vám naše pedagogické
služby ve třech uměleckých oborech. Jsou jimi obory hudební, taneční a výtvarný. V hudebním oboru můžete studovat
hru na tyto nástroje: klavír, housle, kytara, flétna, klarinet,
saxofon, akordeon, bicí nástroje, elektronické klávesové nástroje, elektrická kytara, baskytara a samozřejmě také sólový a sborový zpěv.
V tanečním oboru vám nabízíme studium moderních tanců
s akrobatickými prvky, balet, klasické tance a samozřejmě
tance lidové.
Studium výtvarného oboru vám nabízí seznámení se
s různými druhy materiálů, technik a stylů práce. Studium ve
výtvarném oboru se zabývá prostorovou tvorbou, plošnou
tvorbou, objektovou a akční tvorbou a dějinami umění.
Pokud se rozhodne vaše dítě v budoucnosti pro studium
některého z uměleckých oborů, je vzdělání na naší škole tím
nejlepším základem k talentovým zkouškám na umělecké
školy.
Prosíme také rodiče, aby si přečetli na webových stránkách
školy www.zusmimon.estranky.cz příslušnou část našeho
školního vzdělávacího programu, která se vztahuje ke studiu
jejich dětí. Naleznete zde informace o tom, co by mělo vaše
dítě na konci každého ročníku vědět a z čeho bude zkoušeno
či testováno. Na školním webu dále naleznete důležitý
dokument, kterým je „Školní řád“. Naleznete tam vše, co by
měl každý rodič o studiu svého dítěte na naší škole vědět.
Prosím nepodceňujte tyto informace a určitě si vše dobře
přečtěte.
Do nového školního roku přeji všem našim žákům hodně sil,
trpělivosti a úspěchů.
Bc. Petr Slavík, ředitel ZUŠ V.Snítila v Mimoni
Září 2014
13
RŮZNÉ
Rozhledna Heřmanice
Jizerské hory
V září 2012 byla v Heřmanicích otevřena nová rozhledna.
Má velmi neobvyklý tvar a dojet k ní můžete i na kole, vede
k ní totiž cyklostezka. Rozhledna v Heřmanicích má
neobvyklý tvar tubusu zakončeného kopulí, nejčastěji je
označována jako okurka. Je vysoká 24 metrů, stojí na 48
nohách a má průměr 5 metrů. Na rozdíl od většiny jiných
rozhleden má dvojité točité schodiště, takže se turisté při
výstupu nahoru nepotkají s těmi, kteří sestupují dolů. Na
vrchol rozhledny vede 99 schodů. Z vrcholu rozhledny jsou
vidět Jizerské i Lužické hory, Žitavská nížina, část Heřmanic, Dětřichov i elektrárna Turów v Polsku. Rozhledna je
jedním z hlavních lákadel na cyklostezce vedoucí z polské
Bogatynie přes Heřmanice do Dětřichova. Na české straně
se z této dálkové cyklotrasy můžete napojit například na
Pašeráckou cyklostezku. Rozhledna je veřejně přístupná,
neplatí se žádné vstupné. K rozhledně se můžete vydat
nejen pěšky, ale i na kole nebo autem.
U rozhledny je vybudováno zázemí s parkovištěm a lavičkami. Na památku z návštěvy rozhledny i obce si můžete
odnést turistickou známku, turistickou vizitku, kartu nebo
některou z mnoha pohlednic.
K dispozici je také razítko s rozhlednou. Toto vše můžete
zakoupit na obecním úřadu, v místní prodejně nebo v
Hospůdce u Kodešovy skály.
zdroj: www.liberecky-kraj.cz
Okolní akce
20 let Českolipského dětského sboru
Manželský poker
V pátek 12. září 2014 od 17.00 hod. Kulturní dům Crystal.
Slavnostní výroční koncert a křest nového CD. Sbormistr: Petr
Novák. Hosté: Komorní soubor ZUŠ Česká Lípa, Big'O'Band
Liberec, Skupina Pegas, Bývalí členové Českolipského dětského sboru. Klavírní doprovody: Eva Navrátilová, Kristina
Leiblová, Margarita Moskvinová. Hostující sbormistři: Marek
Ottl, Lukáš Černý, Štěpán Police a Miloš Bok.
Vstupné 100 Kč. Více na www.cl-choir.cz
Úterý 23. září 2014 od 19.00 hod. Městské divadlo Nový Bor.
Poker je naprosto geniální hrou především z toho důvodu, že
díky své zdánlivé jednoduchosti, která přebíjí skrytou komplexnost, může oslovovat nejširší spektrum klientů. Přestože
je poker považován za karetní hru, jedná se spíše o střet…
V životě nastávají situace, kdy dochází k „vyložení karet na
stůl“, takže „karty jsou rozdány“ a jednotlivá kola vysvětlování a slovních hříček, které ve hře popsal slavný autor, mistr
francouzské konverzační komedie Marc Camoletti Vás dokonale pobaví.
Hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Petr Stach, Daniela
Šinkorová aj.
Vstupné 330 Kč. Více na www.kulturanb.cz
Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho
Divadelní soubor Vojan z Hrádku nad Nisou
Stráž pod Ralskem, kinosál KD U Jezera, čtvrtek 18. září
2014, od 19.00 hodin. Vstupné 50 Kč.
Surrealistická crazy-komedie, ze které zůstane rozum stát a
pak si sedne. Nejproslulejší hra autora a režiséra Činoherního
klubu Ladislava Smočka " o lidumilovi, který se málem stane
několikanásobným vrahem".
Štefan Margita - Operní gala
Sobota 20. září 2014 od 19.00 hod. Kulturní dům Crystal.
Letošní ročník Lípy Musicy zahájí operní galakoncert Štefana
Margity. Tento tenorista patří od konce osmdesátých let, kdy
zvítězil v soutěži Pražského jara, k nejvýznamnějším českým
pěvcům, kteří reprezentují naše pěvecké umění v zahraničí.
V České Lípě se Margita, který nedávno podepsal smlouvu
v newyorské MET až do roku 2019, představí po sedmi letech.
V programu složeném z operních skvostů světové hudební literatury pěvce doprovodí Filharmonie Hradec Králové za
řízení Marka Štilce.
Vstupné 490 Kč. Více na www.cl-kultura.cz
14
Září 2014
Radůza s kapelou
Čtvrtek 25. září 2014 od 19.00 hod. Městské divadlo Nový
Bor. Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů,
začínala s převážně bluesově zabarveným repertoárem.
Vstupné 300 Kč. Více na www.kulturanb.cz
Hradišťan
- Rozjímání o lásce, životě a smrti
Město Cvikov - odbor kultury Vás zve na koncert skupiny
Hradišťan s Jiřím Pavlicou pod názvem Rozjímání o lásce, životě a smrti. Vystoupení je součástí mezinárodního hudebního
festivalu Lípa Musica. Koncert se uskuteční v úterý 30. září
2014 od 19:00 v Multifunkčním kulturním centru Sever ve
Cvikově. Vstupenky jsou v předprodeji v Infocentru v Multifunkčním kulturním centru Sever.
Cena vstupenky je 250 Kč.
RŮZNÉ
K některým otázkám bydlení
V prázdninovém čísle Mimoňského zpravodaje pan Balek
z mimoňské organizace Hnutí ANO jako příklad špatného
přístupu k řízení Mimoňské komunální a.s. uvedl spoluúčast
některých nájemníků při financování výměny oken a způsob
řešení plísní.
Ke spoluúčasti nájemníků při výměně oken
V době nízkého nájemného bylo obtížné vytvořit dostatek financí na opravy a údržbu bytového fondu. Spoluúčast při
výměně oken zvolilo představenstvo MK a.s. jako možnost
vyjít vstříc zájmu nájemníků zlepšit si bydlení v nájemních bytech. V r. 2012 představenstvo rozhodlo, že při kompletní výměně oken bude těmto nájemníkům po předložení
dokladů o zaplacení 100 % částky vráceno. To se průběžně
děje. Celkem bylo vybráno 2. 483 tis. Kč a dosud bylo vyplaceno 1. 115 tis. Kč. Ve Výroční zprávě společnosti za r. 2012,
kterou má k dispozici každý zastupitel, je to uvedeno. Vědí
o tom i nájemníci, protože to bylo zveřejněno na MiTEL TV
pod Mimoňskou komunální od 7.8.2012 jako oznámení Mimoňské komunální a.s.
Řešení plísní
V roce 2013 představenstvo zadalo zhodnotit problematiku
plísní ze stavebně konstrukčního a z hygienického hlediska.
Na základě posudků byla navržena opatření a zahájena realizace. Nejvíce závad stavebně technického rázu je ve
zděných domech na sídlišti Letná. Na základě doporučení
bylo v r. 2013 a 2014 v bytových domech Letná 196, 209, a
238 provedeno zateplení venkovních soklů a podlah pod
vybranými byty. Nájemníci, se kterými jsem měl možnost
hovořit, to zatím hodnotí příznivě. Od r. 2012 probíhají na
Letné opravy střech, jejichž součástí je zateplování stropů
v horních patrech domů. To přispěje ke zlepšení situace
s plísněmi v bytech v nejvyšších patrech. Problém plísní byl
řešen i zateplením bytového domu U Nemocnice. V příštím
volebním období bude moci představenstvo uvedená opatření vyhodnotit a navrhnout další postup.
Prostřednictvím internetu může každý zjistit, že výskyt plísní je obecný problém, který se vyskytuje i v družstevních
bytech, bytech ve společenství vlastníků a v rodinných domech. Z informací, které zde může každý získat, vyplývá, že
ve velmi významné části případů výskyt plísní závisí na
způsobu chování obyvatel bytu, jehož součástí je i rozumné
větrání.
Po zrušení regulace nájemného se nyní v oblasti bydlení
vytváří objem finančních zdrojů, který umožňuje zabývat se
řešením většího spektra problémů, na které předtím peníze
chyběly. V r. 2016 bude dokončena kompletní výměna oken
a dveří ve všech domech, opravy střech a zateplení stropů na
Letné a bude možné nastartovat další významné investování.
V záměru současného představenstva MK a.s. je, aby stěžejní výdaje šly do vyšší úrovně zateplování. Je však možné
zabývat se řešením dalších palčivých problémů.
Každý zastupitel má možnost se prostřednictvím zápisů
z jednání představenstva seznámit s řízením společnosti
a s přístupem k řešení dílčích problémů. Má možnost - pokud
má skutečně zájem - dotázat se, navrhnout jiný přístup, nebo
přijít s vlastními návrhy na řešení. Zatím se tak neděje.
Věřím, že se v příštím volebním období zájem zastupitelů
o bydlení v nájemních bytech zlepší a nebude zajímavý opět
až před novými volbami.
Stanislav Baloun, místostarosta města
Pod povrchem, aneb, Co se děje v mimoňské ZUŠ pohledem zúčastněné
Vyučující ve třídě se na vás usmívá nebo se o to alespoň
snaží. Vypadá klidně a vyrovnaně. Do školy přišla ve stresu,
v noci zase špatně spala a bolest žaludku se usadila nejspíš
natrvalo. Jak asi bude vypadat pracovní den, co zase udělá
špatně, za co bude kárána a bude zase na příští poradě
někomu vyhrožováno, že bude propuštěn z práce?
Napětí na chodbách by se dalo krájet, a tak raději rychle
zavře dveře třídy, aby se s nikým nemusela potkat. Snaží se
všechno, co má, udělat dobře a pečlivě. Snad tenhle den
skončí klidně a nedojde k dalšímu konfliktu nebo nepříjemné výměně názorů. Nechápe, proč jí nadřízený začal
najednou vykat, když si celá léta tykali, nechápe, proč výtky,
které dostává, a které se snaží vysvětlit, jsou brány jako zásadní pochybení, přestože se snažila jen vyjít vstříc rodičům
a žákům a nepřekročila při tom žádná pravidla ani kompetence. Trvá to už dlouho a v hlavě víří myšlenky jedna za druhou. Nebylo by lepší odejít, poohlédnout se po jiné práci, být
zase v klidu, skončit to. Pak si ale uvědomí, že to, co dělá, ji
moc baví, svou práci má ráda a myslí si, že ji dělá dobře.
Odezva rodičů i dětí tady je a její aktivity měly vždy úspěch
jak ve škole, tak mimo školu. Je to ale jedna z možností, je
vlastně jednoduchá, dát výpověď trvá jen chvíli.
Je ještě druhá cesta, daleko obtížnější, klikatější, zdlouhavá.
A taky na ní může stát sama. Kdo jí bude věřit? Vždyť z vněj-
šího pohledu vypadá všechno tak idylicky. Škola jede na
plný plyn, všichni se snaží a okolí je spokojeno. Kdo by věřil
tomu, že tlak vedení je tak velký, že každý dobrý čin je tady
po zásluze potrestán, jak říká staré pořekadlo. A pochvaly
nebo odměny za dobrý výkon se nedočká. Na vystoupeních
už může jen uklízet židle po koncertech a některé aktivity,
které bavily ji i děti, už raději ukončila. Požádat o něco v kanceláři školy nechce, udělá to jen v případě, kdy je to nutné a
ještě s výsledkem nejistým. Musí se ale všemu postavit,
mluvit o tom s ostatními kolegy, kteří se dostávají do podobných situací. Řešení přece musí existovat. Nevzdat to, něco
udělat, ať se o situaci uvnitř dovědí ti venku. Není to žádná
hysterická reakce, jen tenze, skrytá pod povrchem, narostla
tak, až vybuchla. Konečně se něco dostalo ven. Jak se ke všemu postaví vedení města, které je zřizovatelem školy. Bude
chtít situaci řešit? A jak? Blíží se podzimní volby, bude se
tvrdit, že celá věc má politický podtext. Stále doufá, že se
najde řešení. A naštěstí není sama, šest kolegů z pedagogického sboru podalo stížnost. Napsali o všem, co se ve škole
děje. Dostali podporu rodičů i dalších. Informace proběhla
na zasedání zastupitelstva.
Dva měsíce prázdnin jsou dlouhá doba. Začíná nový školní
rok. Přinese nová řešení?
Mgr. Šárka Krousová
Září 2014
15
RŮZNÉ
K situaci v naší ZUŠ
Na konci školního roku vznikl na naší ZUŠ spor, který se
přenesl i do zastupitelstva. Z diskuze, která proběhla na radnici mezi stěžujícími si zaměstnanci a panem ředitelem, mi
utkvělo v paměti mj.:
- sdělení jedné ze zaměstnankyň, že po jejím dotazu na přístup k bývalému učiteli ZUŠ panu Chudobovi pan ředitel,
aniž jí odpověděl, zhoršil způsob jednání s ní
- sdělení druhé ze zaměstnankyň, že na její dotaz, proč s nimi
jedná tak, aby se ho báli, dostala odpověď, že chce, aby se
ho báli
- striktní úřední hodiny pana ředitele pro učitele ZUŠ
Za obecný problém považuji, že postavení ředitelů škol je ze
zákona velmi pevně a dlouhodobě zajištěno. Pokud si ředitel
hlídá formální náležitosti, má o jistotu své pozice postaráno.
To motivuje některé k formálnímu a nekompromisnímu jednání vůči jedněm a dává jim to i prostor pro dobročinný
přístup vůči druhým. Vidím v tom jednu, byť dílčí, příčinu
poklesu úrovně našeho školství.
Pokud se zaměstnancům nelíbí způsob jednání pana ředitele,
musí si uvědomit, že to ale není důvod pro jeho odvolání.
Mají možnost reptat, rezignovat a přizpůsobit se, nebo odejít. Na základě zájmu ze Stráže pod Ralskem o problém naší
ZUŠ bych se nedivil, kdyby měli kam.
Způsob, kterým byl spor na ZUŠ ze strany stěžujících prezentován, byl i pro mě překvapivý. Přičítám ho spíše
emociálnějšímu přístupu, který je blízký ženské povaze. Za
podstatné ale považuji, že v ZUŠ existují mezi panem ředitelem, jeho zástupcem a některými učiteli napjaté vztahy a odmítám přijmout kategorický závěr, že „zaměstnanci měli
veget a nástupem nového učitele pana Smetáčka, který se
stal zástupcem ředitele, skončil“. Je škoda pro něho samotného, že ho kolektiv učitelů neměl možnost poznat nejprve
z lepší stránky. Možná mu přístup, kterým se ujal funkce
zástupce a kontrolora docházky, vyhovuje.
Při evidování využití pracovní doby, o kterém se pan ředitel
zmiňuje ve svém písemném vyjádření, je dávno překonaný
způsob, kdy pověřený zástupce s hodinkami v ruce kontroluje příchody a odchody pracovníků. Naprosto běžný je
elektronický docházkový systém, který je ke všem stejně
spravedlivý a je možné jím uspořit čas ve prospěch jiných
záležitostí v životě školy.
Z toho, jak se ZUŠ do nedávna navenek projevovala, jsem
měl pocit, že její úroveň stoupá, protože jsem evidoval nárůst kolektivních secvičování a vystoupení. S odchodem pana učitele Chudoby skončil džezový orchestr. Na základě
sdělení v průběhu zmíněné diskuze ztrácejí některé učitelky
zájem o vedení dalších souborů nad rámec svých povinností.
Za další pokles bych považoval, kdyby se z kolektivu mimoňské ZUŠ oddělila Stráž.
Obtížně hledám obecné spojení, kterým bych sám pro sebe
vzniklou situaci charakterizoval. Nemohu se ubránit pocitu,
že problémy mají hlavně ti, kteří jsou aktivní, za nimiž jsou
jejich aktivity vidět. Možná je v tom něco jiného. Z pozice
jednoho ze zástupců zřizovatele mám logický zájem, aby
sporem neutrpěla kvalita školy. Dříve, než se vzdám myšlenky, že se nenajde nějaké řešení, bych byl rád, abychom se
pokusili využít službu nezávislého mediátora, s cílem pomoci oběma stranám dosáhnout dohody. Musí s tím ale obě
strany upřímně souhlasit.
Věřím, že pan ředitel má zájem, aby ZUŠ jako organizace
byla schopná poskytovat co nejkomplexnější nabídku oborů
a působila jako jedna z významných složek městské kultury.
Věřím proto, že má i zájem být obklopen lidmi, kteří jsou
odborně zdatní, pracovití a ochotní dobrovolně pracovat nad
rámec svých povinností.
Pokud jsem vedl nějaký kolektiv, bylo pro mne příjemné komunikovat s podřízenými tak, aby při jednání se mnou
neměli zábrany, a pokud jsem to uměl, rád jsem jim i pomohl.
V drtivé většině případů se mi to vyplatilo, protože motivovaní zaměstnanci pracují s chutí a podávají mnohem lepší
výkon.
Ing. Stanislav Baloun, místostarosta města
Reakce na články o ZUŠ
Článek paní Krousové, ani jednání vystupujících učitelek, se
nezakládá na pravdě. Jde o dobře promyšlenou předvolební
taktiku, která byla dopředu připravována. Bohužel všechny
tyto články mají vliv na celkový výkon školy. Výkon školy je
počet žáků k 30.09.2014. Pokud na základě těchto
vymyšlených zpolitizovaných informací bude mít škola
výkon menší, znamená to tím pádem i pokles počtu učitelů.
Na poslední pedagogické radě na konci června se k tomuto
tématu do diskuse nikdo nepřihlásil. Tudíž je tato kauza
záměrně vlečena veřejností, aby se někteří lídři stran
zviditelnili. Přesto přeji všem našim žákům hezký školní rok
2014/2015.
16
Září 2014
Článek pana Balouna se zakládá na hypotézách a záměrně
zkreslených informacích paní Krousové a paní Krchňákové.
Divím se, že se osobně pustil do článku o něčem, o čem
prakticky nic neví. Po celou dobu této kauzy se jako zástupce
zřizovatele nedostavil do ZUŠ, aby se dozvěděl informace z
druhé "obviněné“ strany. Proč? Ví to pan Baloun? Podle
mého názoru, jde opět o politickou záležitost. Věci ve škole
by měl řešit ředitel a nikoli Mimoňský zpravodaj před
volbami.
Petr Slavík
ředitel ZUŠ V. Snítila
RŮZNÉ
Co to je obec
V prázdninovém čísle Mimoňského zpravodaje mě pan
Balek z mimoňské organizace Hnutí ANO vyzval, abych mu
vysvětlil, co to je obec.
Pokud máme na mysli udržitelnost dobrých podmínek pro
budoucí rozvoj obce, pak nám jde nejen o současné občany
a voliče, ale i o příští generace, kterým máme zájem obec
předat v co nejlepší ekonomické kondici. V takovém případě
nás logicky zajímá vývoj a na jeho základě odvozujeme své
přístupy do příštích let, neboť nemůžeme myslet pouze na
další volební období, ale i na generace, jež přijdou po nás.
Vážným problémem zejména významné části nás starších je
uvědomit si, že socialismus v roce 1989 skončil a že skončila
i přechodová fáze ke kapitalismu, kdy bylo dovoleno leccos
a kdy jen málo dobře informovaných jedinců vědělo, kam se
bude ubírat další vývoj. Nyní žijeme v reálném kapitalismu,
který se od toho, o němž jsme se učili ve škole, zásadně liší.
Zejména tím, že státy jsou propojeny a neexistují bariéry pro
informace, pro toky peněz (bez ohledu na jejich původ), pro
toky zboží (bez ohledu, za jakých podmínek bylo vyrobeno),
stejně jako pro vojenské a hospodářské vlivy, o nichž nevíme, kdo a s jakým cílem je iniciuje. Kdo současnému světu
skutečně vládne, nevíme a kam tento svět směřuje, rovněž
nevíme. Zřejmé ale je, že vlády států jsou slabé a jsou dále
oslabovány, že ekonomiky většiny z nich se propadají do
dluhů, že narůstá podíl sociálně slabých občanů a sociální
postavení těch nejslabších je nepřetržitě zhoršováno. Dále
víme, že se všichni od jednotlivců počínaje po podniky, obce
a státy nacházíme v nekompromisním konkurenčním prostředí. Pokud se v něm zorientujeme, máme šanci obstát. Pokud ho nepochopíme, pak na to v případě neúspěchu tvrdě
doplatíme. Občan a odpovědný zastupitel zejména si musí
uvědomit, že stát občana již nechrání. V tomto prostředí je
prostému občanovi nejbližší obec, která nesmí být ekonomicky oslabována, aby mohla i do budoucna plnit úlohu
zajistit klidný život současným i budoucím občanům a být
stabilizátorem sociálního a národnostního smíru. Při každém zásadním rozhodnutí si proto musí odpovědný představitel obce položit otázku, zda jeho rozhodnutí obec
ekonomicky posiluje nebo oslabuje.
Rozhodujícím faktorem, kterým se naše společnost na všech
úrovních řídí, jsou finance. Aktiva a pasiva a rozpočet jsou
ukazatelem síly státu a obce. Nejedná se o aktiva, pasiva
pouze státu a obce, ale i organizací a fondů, které jsou jimi
zřízeny. Mluvíme-li například o volných prostředcích Mimoňské komunální a.s., kterou město vlastní, pak jsou její finance součástí města, stejně jako hodnota, kterou společnost
má. Jestliže v situaci, kdy tato společnost není zadlužena
a tvoří každoročně významný objem volných prostředků,
uvažujeme o jejím rozprodávání za nízké ceny, pak jednáme
proti městu, jakožto hospodářské organizaci a oslabujeme
do budoucna jeho ekonomickou sílu a udržitelnost jeho sociálních funkcí. Odpovědný představitel obce by si měl
v případě této společnosti položit spíše otázku, kam prioritně
tyto finance vynakládat a jakým způsobem její ekonomiku
zlepšovat. Od r. 2016 bude Mimoňská komunální tvořit cca
18 mil. Kč volných prostředků. Za 10 let to je cca 180 a za 20
let cca 360 mil. Kč, které bude moci vložit do svého rozvoje.
To je zásadní rozdíl proti uplynulému období, kdy stát uměle
držel nájemné na nízké úrovni. Nyní je ekonomická hodnota
každé bytové společnosti, jejíž příjmy stát reguloval, podstatně vyšší než v období privatizačního boomu. Ti, kteří
nyní prosazují prodej bytů za nízké ceny, neberou v úvahu
vývoj, jenž se odehrál, a pasují se do role buď zájemce o získání levného bytu, nebo populisty, jemuž jde o získání
volebních hlasů. Rozhodně neuvažují jako odpovědní představitelé města, kteří by měli mít zájem řídit město jako prosperující firmu, jak to mj. prosazuje současný ministr financí
a předseda Hnutí ANO pan Babiš.
Stanislav Baloun, místostarosta města
Zkušenost odjinud
Blíží se nám komunální volby a s nimi nebezpečí, že někteří
lidé nevnímající vývoj a zkušenosti budou zase mást lidi
ohledně nakládání s nájemními byty. Tak to aspoň přes upozornění, že se pohybuje na hraně trestné činnosti, avizoval
např. pan Ráček jménem ČSSD. Pikantní na tom je, že
strana, která tvrdí, že jí jde o sociální přístupy, v mimoňském
provedení se v případě bydlení snaží připravit část občanů
o jistý druh sociálních jistot, jinak řečeno nejvýhodnějšího
a nejpřijatelnějšího způsobu bydlení.
Pro ty, kteří nevnímají vývoj v oblasti bydlení a zkušenosti
z činnosti tzv. družstev vlastníků, třeba i proto, že o nich
nevědí, jeden názorný případ.
Můj o dva roky mladší bratr žije v Litomyšli a bydlí v bytě
3+1, který byl kdysi bytem družstevním. V době, kdy to bylo
módním hitem, se z jejich domu stalo družstvo vlastníků.
Jedná se o dům podobný bytovým domům na Letné. 3 vchody a v každém 6 bytů. Takže celkem 18 bytů. U nás na Letné
máme také takové domy nebo menší (12 bytů). Pokud se týká
nákladů na bydlení (odvod do fondu oprav, služby a potřebné
platby) jsou srovnatelné s našimi. Problém je ovšem se zajišťováním čehokoliv. Družstvo vlastníků má zvolenou jednatelku, která se časem nějak přestala starat a jednat. A tak se
musí najít někdo, kdo se toho v případě potřeby chopí. Na
mého bratra zkaženého výchovou k odpovědnosti to padá
stále víc. Při poslední návštěvě letos na jaře řešili nové vcho-
dové dveře. Tedy řešil a staral se brácha. Společně se ještě
rozhodli, že vchodové dveře, které podle nové normy musí
mít šířku 120 cm (nikdo takové nevyrábí) budou dvoukřídlé,
každé křídlo dveří 60 cm Tím bude dodržena celková předepsaná šířka 120 cm.
A nastal problém - výběr dodavatele. Aby se mohl provést
výběr, je třeba mít aspoň tři firmy. Jenže sehnat firmu, která
vám dodá troje dveře za slušnou cenu, je problém. Jo takhle
100 dveří nebo víc. Troje dveře není přece žádný kšeft! Nevěřili byste, co se brácha kolem toho nalítal. Kromě toho,
když nějaké tři výrobce sehnal, musel si ještě vyslechnout
připomínky sousedů, jestli by to nebylo lepší zkusit ještě
jinde, atd.
Měl toho až nad hlavu a tak si uštvaně postěžoval: „Příště se
na to můžu vy…!“ A je tu problém. Je posledním z 18 majitelů, který se staral. Když se na to vy…, kdo se postará příště,
až bude třeba? Problém dosáhnout shody při rozhodování
nebo nespokojenosti menšiny s rozhodnutím většiny vlastníků a vliv na vzájemné „sousedské“ vztahy připomínám jen
na okraj.
Že my máme nové dveře, okna, dnes navíc už začínají na
našem domě práce s likvidací komínů a zhotovením nové
střechy, aniž jsme se museli o něco starat, jsem bratrovi ani
neříkal. Přišlo mi to nevhodné. Je to přece můj bratr!
V Mimoni dne 13. 8. 2014 M. Starý, člen SON ČR
Září 2014
17
SPORT
Soustředění oddílu karate
V červnu 2014 proběhlo jako každý rok soustředění dětského oddílu karate Mimoň. I tentokrát jsme požádali starostu
Ing. Pastorka o možnost uspořádat tuto akci v Brništi. A jako
každý rok jsme obdrželi kladnou odpověď. Po příjezdu na
místo jsme rozložili stany a vyrazili na obhlídku okolí.
Někteří naši členové zde byli již v minulých letech, mohli
tudíž těm novým ukázat, jak to zde chodí a kde se co nachází.
Ke každému soustředění patří několik hodin cvičení denně
a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Z připraveného a bohatého
programu si mohl každý vybrat, co ho zajímá. Převážně
menším dětem udělala radost procházka po „stezce hastrmanů“. V Lesním zátiší, kde jsme stanovali, hrály děti
různé hry a závodily mezi sebou ve sportovních disciplínách. Z vybetonovaného plácku se stala galerie a soutěžilo se
o nejhezčí obrázek malovaný barevnými křídami.
a už se balilo. Všechno jsme zvládli bez úhony a nikomu se
domů nechtělo. Odjížděli jsme s fůrou zážitků, lépe jsme se
poznali a navázali nová přátelství. Při běžném tréninku není
na nic takového čas a tak tyto akce jsou nenahraditelné
a velmi potřebné.
Takovéto akce by se však nemohly konat bez přispění
chápajících lidí. Bez podpory sponzorů by nám mnohé chybělo, přispěli nejen finančně, ale i drobnými dárky a potravinami. Díky patří i starostovi obce Brniště ing. Pastorkovi
za možnost uspořádat soustředění v krásném a klidném
prostředí Lesního zátiší a také střeleckému oddílu v Brništi
za jejich pochopení a vstřícnost.
Před koncem školního roku se také díky sponzorům konala
ještě jedna akce. Navštívili jsme s dětmi plavecký bazén.
I když některým zabránila nemoc v účasti, ostatní děti si to
užívaly. Vyjeli jsme brzy ráno a to je bazén ještě prázdný,
takže nám patřil celý. Skluzavka i tobogán byly plně využity
stejně jako ostatní atrakce a děti se bavily až do odpoledne.
Svačinu jsme měli sice z domova, ale stejně jsme se zastavili
ještě na občerstvení, které nikdo po podaných plaveckých
výkonech neodmítl. Vrátili jsme se příjemně unaveni
a spokojeni.
Za oddíl karate Mimoň, Kristlová Renata, předseda oddílu
Novinský cyklopuchejř 300 km
Tradičně jsme využili pohostinnosti jedné z místních rodin
a vyzkoušeli jejich bazén, aby se děti mohly osvěžit a zrelaxovat. Nikomu nevadilo, že tu není tobogán ani jiné atrakce,
všichni se bavili i tak. Večer přišlo na řadu opékání vuřtů
a každý vystoupil s něčím, co si sám připravil, někdo zpíval,
někdo vyprávěl vtipy a předváděl scénku, jiný přidal zajímavý příběh, zkrátka každý něčím přispěl a díky tomu jsme
si užili pohodový večer plný zábavy.
Střelecký oddíl Brniště nám umožnil navštívit střelnici a zastřílet si ze vzduchovek. Nadchlo to nejen starší děti, ale i ty
nejmenší, což jsme nečekali. Instruktor se nám plně věnoval. Nejdříve všem vysvětlil pravidla chování na střelnici,
ukázal, jak se zbraně obsluhují, a zodpověděl všechny dotazy. Pak přišla samotná střelba, dětem se ani nechtělo ze
střelnice odejít. Každý si odnesl svůj terč se zásahy, kterými
se pochlubil doma rodičům. Na všechny čekala malá odměna
za snahu.
I při plném programu zbyl ještě čas na vědomostní hru, kterou jsme upravili jako stopovanou se zvláštními pravidly.
Každá skupina měla své úkoly. Při této hře měli možnost
všichni ukázat své vědomosti a poznat i krásu okolní přírody.
I zde na děti čekala odměna v podobě malých dárků.
Po večerce, kterou jsme vzhledem k aktivitě dětí museli
trošku posunout, se ještě hrály ve stanech karty, vyprávěly
zážitky a strašidelné historky. Stany utichly až dlouho po
setmění, ale ráno v sedm všichni vstali a pokračovali dále.
Počasí nám přálo, i když občas zapršelo, bylo teplo a sluníčko také chvilkami vykouklo. Těch pár dnů uteklo jako voda
18
Září 2014
Novinský cyklopuchejř je již tradiční každoroční cykloturistická akce, kterou pořádá SK Noviny pod Ralskem. Jede se
každý první víkend v září, slunce se na nás usmívá, pršelo
nám vlastně jenom jeden ročník. Účastníci akce jsou většinou notoričtí cyklisté, kteří jsou schopni jet i ve sněhové
vánici. Pro slabší povahy jest vypraven nákladní vůz se
zkušenou posádkou, která je vždy připravena naložit
každého odpadlíka i jeho stroj a poskytnout první pomoc.
Proč "Cyklopuchejř"? Pověst praví, že se původně celých 2 x
150 km šlo z Novin pod Ralskem na Seč a zpět pěšky. Tato
původně turistická akce se jmenovala "Novinský puchejř."
K cíli dorazilo velmi nízké procento účastníků, žijící postižení vyprávějí, kde všude měli ty puchýře. Zkrátka, vznikl
"Cyklopuchejř" a trasa se jezdí na kolech.
Každý rok startujeme v 8.00 hodin středoevropského času od
hospody Na hřišti v Novinách pod Ralskem. Letos tedy start
v pátek 5. září 2014. Přihláška a další informace na
www.novinskycyklopuchejr.euweb.cz
Dobývání ztraceného záchranáře
Oblastní spolek Českého červeného kříže a vodní záchranná
služba Jablonec nad Nisou Vás zvou na akci DOBÝVÁNÍ
ZTRACENÉHO ZÁCHRANÁŘE 2014, pod záštitou
primátora města Jablonce nad Nisou Ing. Petra Beitla
Kdy a kde?
Sobota 20. září 2014 u přehrady v Jablonci nad Nisou
A o co vlastně jde?
Cvičení a závod v jednom. Nejen první pomoc, ale i fyzička,
psychická odolnost a logické myšlení budete potřebovat pro
tuto soutěž. Čekají Vás 2 - 3 hodinky napětí, fyzického
vysílení, psychické zátěže a prověření všeobecných znalostí, snad i poznání nových lidí a zábava …
Sobotní podvečer zakončíme občerstvením a koncertem pod
širým nebem.
Přihlašování nejpozději do 6. září 2014!
www.cck-jablonec.cz/dobyvani-ztraceneho-zachranare/
SPORT
Po čtyřech letech má Mimoňský sedmiboj domácí vítěze
Prestižní pohár pro Tomáše Křenka a Martina Šteffla
Letos již po patnácté v řadě se o víkendu 18. - 19.8. na
mimoňských sportovištích utkávalo tentokrát 16 dvojic
v tradiční letní akci, Mimoňském míčovém sedmiboji.
Celkové prvenství po dvou dnech přátelských, nicméně nelítostných duelů v sedmi míčových disciplínách, vybojovala
domácí dvojice Tomáš Křenek a Martin Šteffl. Na stříbrné
pozici skončili velezkušení sedmibojařští parťáci, pořadatelé Pavel Slejška a Vašek Konopiský. Bronzovou příčku
nakonec obsadila dvojka obhájců, Tomáš Kuchař a Michal
Glaser. Jako klíčový minisouboj se ukázal (mezi celkově
první a druhou dvojicí) hned ten první mač. V nervózním
Mezizápasová relaxační pauza vítězné dvojice
Tomáš Křenek a Martin Šteffl
rozstřelu fotbalových penalt byli šťastnější budoucí vítězové Křenek se Štefflem, kteří vyrovnanými výkony k celkovému počtu 93 bodů dokráčeli především díky vítězství
v házené a stolním tenisu a finále volejbalu. Slejška s Konopiským se mohli opřít tradičně o nohejbal (1. místo) a finálové účasti v házené a stolním tenisu. Loňští suveréni Kuchař
s Glaserem vyhráli dovednostní soutěž v basketbalu a potvrdili roli favoritů i ve volejbale. Těsně pod stupni vítězů skončili míčoví matadoři Jirka Votava a Jindra Foubík, vítězové
fotbalových penalt a finalisté nohejbalu a tenisu. Do nejlepší
pětice se prodrala tradiční sympatická dvojice domácích,
Aleš Opelt a Láďa Slavík. Velkým potleskem jako každý rok
byla při závěrečném vyhodnocení oceněna sehraná dvojice
rozhodčích Oskar Krejčí a Martina Kabešová.
Výsledky
Kopaná:
1. Votava, Foubík 2. Merenus, Ouborný 3. Opelt, Slavík
Házená:
1. Křenek, Šteffl 2. Slejška, Konopiský 3. Krejčík, Šámal
St. tenis:
1. Křenek, Šteffl, 2. Slejška, Konopiský 3. Sukovatý, Skalka
Basket:
1. Kuchař, Glaser, 2. Maslen, Najman, 3. Černý, Sukovatý
Nohejbal:
1. Slejška, Konopiský 2. Votava, Foubík, 3. Maslen, Najman
Volejbal:
1. Kuchař, Glaser 2. Křenek, Šteffl 3. Sukovatý, Skalka
Tenis:
1. Drahota, Striž 2. Votava, Foubík 3. Plašil, Suryn.
Celkové pořadí:
1. Křenek, Šteffl
2. Slejška, Konopiský
3. Kuchař, Glaser
4. Votava, Foubík J.
5. Opelt, Slavík
6. Plašil, Suryn
7. Sukovatý T., Skalka
8. Drahota, Striž
9. Maslen, Najman
10. Krejčík, Šámal
11. Merenus, Ouborný
12. Ruda, Vaňátko
13. Foubík V., Michálek
14. Černý, Sukovatý M.
15. Heindörfer, Průša
16. Hanl, Šrám
93 bodů
87
82
82
69
66
64
63
63
62
60
53
48
47
46
37
Všem sponzorům sedmiboje děkujeme za jejich
podporu: Město Mimoň, C.Bau s.r.o, MUDr. Eva Frýdová,
Pizzerie Brucione, SAP s.r.o., Josef Štípák - stavební práce,
Elektroslužby Pavel Teifel, Žaluzie Zdeněk Novotný,
Válcovna, Startip - Bobyn Špaček, Jaromír Plíva - restaurace
Dřevěnka, Lamal s.r.o., Lékárna Vojtěch Zadák, Hospůdka
u Úlu - Pepa Šiška, Restaurace Český Lev, Torafleisch L.Podmanický.
(vek)
Jizerská padesátka RUN (v běhu bez lyží)
Ze sportovního areálu v Bedřichově v Jizerských horách
odstartuje v sobotu 13. září 2014 první ročník závodu Jizerská padesátka RUN (běh bez lyží) po stopách tradičního
zimního závodu Jizerská padesátka (v běhu na lyžích)
- Memoriál expedice Peru 70, tentokrát na tratích 23 a 10
kilometrů.
Trasy obou běhů budou kopírovat část zimní Jizerské 50
a účastníci se podívají například na Novou louku, Hřebínek
či na Bílou kuchyni. Pro závodníky bude připraven servis, na
který jsou zvyklí ze zimní běžecké Jizerské 50 - občerstvení
na trati i v cíli, úschovna věcí přímo na bedřichovském
stadionu a další.
Hlavní závod Jizerské 50 RUN se poběží na 23 kilometrů
a na účastníky čeká převýšení okolo 400 metrů. Kratší trasa
měří 10 kilometrů a běžci nastoupají zhruba 180 metrů.
Připraveny jsou i trasy pro nejmenší. Startovné bude u delší
trasy 500 Kč, u 10 kilometrového závodu 400 Kč.
Závodníci, kteří se v minulosti účastnili zimní Jizerské 50
nebo Cyklo Jizerské 50, získají startovné o 100 Kč levněji.
Registrace je možná na www.jiz50.cz.
Září 2014
19
RŮZNÉ
Co nového v Podralském nadačním fondu?
Slavnostní otevření ekocentra v Brništi
Dne 2. 8. 2014 v 11.00 v rámci Festivalu Jurt - život
v zahradě, konajícím se v areálu Zátiší v Brništi, proběhlo
slavnostní otevření ekocentra. Pásku slavnostně přestřihli
ti, co minulý rok poklepávali na základní kámen. Při akci
jsme mohli vidět hejtmana Libereckého kraje Bc. Martina
Půtu, Ing. Josefa Jadrného (náměstek hejtmana a člen rady
Libereckého kraje pro životní prostředí a zemědělství),
Ing. Petra Kubíčka (předseda představenstva ZOD Brniště
a.s.), Wolfganga Reiche (ředitel partnerského Naturschuzzentrum v Neukirchu), starostu obce Brniště Ivana Pastorka a starostu obce Neukirch Gottfrieda Krause.
Pozvánka na dřevosochání v Brništi
Srdečně Vás i příznivce dřeva a soch, zveme na dřevosochání. Bude se konat od 2. 9. do 6. 9. 2014 v areálu Zátiší
v Brništi. Sochat budou dřevosochaři z Čech i Německa.
Na konci budou vyhlášena tři nejlepší díla a cena diváků.
Hlasování bude probíhat 6. 9. 2014, přidat se můžete i Vy.
Sochy budou dále k vidění u Ekocentra a využity v rámci
vznikající Výukové zahrady Ekocentra Brniště.
Dožínky Brniště
Dále Vás zveme na tradiční Dožínky v Brništi, které se
konají v sobotu 6. 9. 2014. Těšit se můžete na velký
dožínkový průvod, který povede folklorní soubor a zakončí ho 100 metrová přehlídka strojů moderní zemědělské
techniky. V areálu Zátiší proběhne tradiční předání dožínkových věnců a bohatý program oslav, vyhlášení
Dřevosochání, hudební produkce a celý program uzavře
ohňová show.
Zleva: Wolfgang Reiche, Ivan Pastorek, Gottfried Krause,
Martin Půta, Josef Jadrný a Petr Kubíček
Podrobnosti na www.podralsko.cz
Na viděnou s Vámi v Brništi se těší Podralský nadační
fond ZOD.
Kateřina Filingerová a tým PNF
Uzávěrka pro zasílání příspěvků
do říjnového čísla je 17. září 2014!
Vydává: jako měsíčník Město Mimoň
Mírová 120, 471 24, tel. 487 805 001,
IČO 260746
Náklad: 900 ks
Ročník: XXXVII, č. 9
Náklad: 900 ks
Poř. číslo 321/2014 - září
Datum vytištění: 29. srpna 2014
Vychází dne: 1. září 2014
Cena: 7,- Kč.
Registrační číslo: MK ČR E 12212
Šéfredaktorka: Ing. Helena Jakešová,
[email protected],
tel.: 487 805 003
Redakční rada: Mgr. Ilona Zavřelová, Ing. Jiří Šťastný,
Pavlína Pelcová, Bc. Petr Slavík.
Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit či upravit.
Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Česká Lípa
Pozor: Všechny zasílané příspěvky musí obsahovat jméno,
příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku a musí být
podepsány (na žádost nebude zveřejněno).
INZERCE
Září 2014
INZERCE
Září 2014
INZERCE
Září 2014
INZERCE
Září 2014
Download

září 2014 - Město Mimoň