ročenka 2012
strana 1
Nezávislá profesní organizace
Reprezentant podnikatelských zájmů
Propagátor direct marketingu a zásilkového obchodu
Organizátor konferencí, seminářů a dalších akcí
Zdroj odborných informací
Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu, o.s.
Senovážné náměstí 23
110 00 Praha 1
Telefon: +420 222 241 386
Fax: +420 222 241 387
Mobil: +420 603 836 675
e-mail: [email protected]
www.admaz.cz
strana 2
Úvodní slovo
Před patnácti lety vznikla Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu (ADMAZ). Přesně 28. května 1997
proběhla společná valná hromada Sdružení zásilkového obchodu (SZO) a Asociace directmarketingových agentur
(ADMA), kde byl schválen vznik společné organizace – ADMAZ.
Rozhodnutí o sloučení bylo logické. Obě profesní organizace měly podobné oblasti zájmu – samoregulaci v oblasti přímého oslovení zákazníka. V devadesátých letech, kdy český novodobý kapitalismus byl ještě velmi mladý,
bylo hlavním úkolem asociace bojovat za dodržování etických principů podnikání a tím i jistou kultivaci trhu.
Přestože původní role ADMAZ, podobně jako jiných profesních organizací, ani po patnácti letech nemizí, dnes
chápeme jako hlavní úkol neustálé budování profesní komunity, která bude podporovat obor i členské firmy
v jejich postavení na trhu.
Tomáš Hájek
výkonný ředitel ADMAZ
říjen 2012
strana 3
Český trh direct marketingu
Máme-li popsat trh direct marketingu, je třeba ho nějakým způsobem definovat. Již samotný pojem direct marketing bývá v některých zemích nahrazován pojmem dialog marketing, jinde se hovoří o přímém a interaktivním
marketingu. Hlavním důvodem je, že s rozvojem technologií se objevují nové komunikační kanály v oblasti online
světa, které celkově marketingovou komunikaci posunují dále.
Pro zjednodušení můžeme přímý marketing rozdělit na několik základních skupin:
direct mailing (adresný i neadresný) – papírová komunikace prostřednictvím poštovní služby,
telefonní marketing – přímá komunikace prostřednictvím telefonních linek,
digitální komunikace – internet, e-mailing, sociální sítě, mobilní marketing.
Přímá marketingová komunikace neprobíhá jednoduše, ale často v integrované podobě. Některé firmy se o directmarketingovou komunikaci starají samy, jiné si najímají agentury jejichž prostřednictvím oslovují zákazníka.
Proto i na českém trhu existuje řada agentur s různými službami (kreativa, lettershop, databáze, call centrum
a další).
ADMAZ se jako profesní organizace pokouší český trh direct marketingu popsat, protože celková data o trhu
chybí.
strana 4
Neadresný mailing (reklamní letáky)
Neadresné direct maily, tedy klasické reklamní letáky, využívají především obchodní řetězce ke komunikaci
akčních nabídek a slev. Jejich počty jsou závislé na vývoji maloobchodního trhu. V posledních třech letech jejich
počty stagnují. Cena distribuce v roce 2011 zůstala i přes pokračující krizi na předchozí úrovni. Distribuční firmy
tak utržily odhadem 1,01 miliardy korun. Celkové náklady na výrobu letáků (včetně kreativy, tisku apod.) a platby
výrobců za umístění reklamního sdělení v letácích se však pohybovaly mezi osmi až deseti miliardami korun.
Neadresné direct maily (letáky)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Počty (miliardy ks/rok)
3,5
3,7
3,8
3,9
3,9
3,9
Cena distribuce *(mld. Kč)
0,98
1,00
1,02
1,02
1,01
1,01
*Uvedené odhady vyjadřují pouze cenu poštovní služby (roznášky). Nejsou zde zahrnuty ceny za kreativní a tiskové práce ani jiné náklady.
Trh maloobchodních řetězců se sice konsoliduje, ale velcí hráči na trhu mají i nadále potřebu oslovovat zákazníky
svými cenovými nabídkami. Navíc výhody neadresných direct mailů, tedy letáků určených do schránek zákazníků
v okolí svých provozoven, objevují stále více také menší regionální firmy. Různé restaurace, stavební firmy a provozovatelé služeb si stále častěji zadávají zavážku a roznos letáků se svou nabídkou. Velký potenciál v distribuci
letáků vidí ADMAZ v nepotravinářském obchodním segmentu.
Hlavními distributory letáků byly v roce 2011 (řazeno podle abecedy): Česká distribuční, Česká pošta, Mediaservis a I.D. Marketing (dříve TNT Post). Tato tzv. velká čtyřka zaujímá asi 95procentní podíl na trhu. Podíl ostatních
firem je zanedbatelný. Poslední jmenovaná firma již český trh opustila.
Tištěné letáky budou mít stále svůj prostor i v nejbližší budoucnosti především v oblasti rychloobrátkového zboži
a supermarketů. Je pravda, že narůstá podíl a důležitost elektronických médií. Ty jsou však využívány především
mladší cílovou skupinou, která se úplně neshoduje s hlavní kupní silou supermarketů, kterou tvoří především
ženy-hospodyně. „Elektronické“ letáky mohou hrát určitou roli ve velkých městech, tištěné letáky jako medium
jsou však využívány celorepublikově a svou roli si zatím ještě podrží.
strana 5
Adresný direct mailing
Objem distribuovaných adresných direct mailů, tedy reklamních zásilek určených přímo konkrétnímu zákazníkovi, se podařilo v roce 2011 také udržet na úrovni předchozích let i přes velkou konkurenci elektronických médií.
V loňském roce distribuční firmy rozeslaly 165 milionů adresných direct mailů, což je srovnatelné s objemem
distribuovaným v předchozím roce, ale například i v roce 2006.
ADMAZ v důsledku pokračující krize odhadoval spíše pokles počtu adresných direct mailů. Stagnaci tak lze
považovat za úspěch a je dána zřejmě přesunem financí zadavatelů původně určených na jiné druhy marketingu a reklamy právě do oblasti přímého oslovení konkrétní cílové skupiny, tedy do direct mailingu. Do budoucna
představují noví zadavatelé, kteří díky krizi našli cestu k využití direct mailingu, velký potenciál.
Adresné direct maily
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Počty (miliony ks/rok)
165
170
170
168
165
165
Cena distribuce *(mld. Kč)
0,90
0,90
0,90
0,85
0,80
0 ,80
*Uvedené odhady vyjadřují pouze cenu poštovní služby (roznášky). Nejsou zde zahrnuty ceny za kreativní a tiskové práce ani jiné náklady.
Dominantní poštovním operátorem v této oblasti je Česká pošta, hlavním významným konkurentem je Mediaservis. Podíl ostatních poštovních firem na trhu adresných direct mailů je zatím velmi malý.
Direct mail si může své místo v marketingové komunikaci zachovat i v budoucnu. Potenciál direct mailingu vidíme
zejména v inovacích – spojení současných možností segmentace databází a moderních technologií digitálního
tisku. Díky nim i další tiskoviny, u nichž jsme si tuto možnost doposud nedovedli představit, mohou získávat individuální obsah nebo marketingové sdělení. Obecně lze samozřejmě očekávat postupný ústup papírových direct
mailů díky rozmachu digitální komunikace.
strana 6
Te l e m a r k e t i n g , c a l l c e n t r a
Telefonní marketing je jedním z nejúčinnějších nástrojů marketingové komunikace, při kterém dochází k živému
hovoru mezi operátorem a zákazníkem. Rozdělit tento druh komunikace můžeme na aktivní (outbound, tedy odchozí hovory) a pasivní (inbound, příchozí hovory). Odchozí hovory se uplatňují zejména při prodeji po telefonu
(telesales), příchozí v oblasti zákaznické péče (customer care).
Trh telemarketingu a call center je relativně málo prozkoumaný. Podle starších výzkumů je na českém trhu
několik stovek call center, většinou však velmi malých. Call centra nad 50 operátorských míst by se dala vyjádřit
v počtu několika desítek, a to jak interní, tak externí neboli komerční.
V Česku je řádově 70 externích call center s více než 15 operátorskými místy. Desítka největších externích (tedy
komerčních) call center má v průměru 229 operátorských míst. Podle odhadů uskuteční ročně česká externí call
centra 85 milionů hovorů a utrží za své služby 1,5 miliardy korun.
Služeb externích call center nejvíce využívají firmy z oblasti finančních služeb, jako jsou banky, pojišťovny nebo
penzijní fondy, ale také telekomunikační společnosti nebo utility (dodavatelé plynu, vody, energie).
Převažující činnosti externích call center jsou prodej po telefonu (telesales) a péče o zákazníka (customer care),
tedy vyřizování reklamací, poskytování informací o službách a jejich vyúčtování. Call centra také vymáhají pohledávky nebo provádějí výzkum trhu na zakázku.
Třetina externích call center sídlí v Praze, pětina v Brně a necelých deset procent v Ostravě. Na ostatní krajská
města připadá 24 procent call center a na ostatní okresní města 11 procent. Mimo města je jen sedm procent call
center. Více než čtvrtina především těch větších externích call center má pracoviště ve více než jedné lokalitě.
Online marketing
Digitální komunikace v internetovém prostředí postupně narůstá. Jak již bylo naznačeno na předchozích stranách, je pravděpodobné, že bude postupně nahrazovat jednotlivé tradiční kanály. Má výhodu v měřitelnosti
a příznivých cenách a lze tedy očekávat, že s postupem digitalizace života společnosti bude její význam narůstat.
Online marketing představuje řadu různých komunikačních kanálů, které však lze v rámci kampaní různě propojovat. Monitoringem internetové komunikace se zabývají různé organizace.
strana 7
Český trh zásilkového obchodu
Zásilkový obchod se v posledních deseti letech výrazně změnil. Nejvíce se na tomto vývoji podílí internet, který
celý obor posunuje do oblasti multikanálového obchodu s rostoucím podílem prodeje přes internet a klesající
úlohou papírových katalogů.
Klasické katalogy se mění, avšak zcela nezanikají. Lze očekávat, že ještě dlouho budou jednou ze součástí komunikace zásilkových firem. Dnes však již zpravidla neslouží jako kompletní nabídka zboží, ale spíše jen jako doporučený výběr sortimentu, jehož kompletní nabídku nalezne zákazník na internetu. Není vyloučené, že se katalogy
promění v lifestylové magazíny, které budou zákazníky směrovat do e-shopů.
Na druhé straně je možné vidět trend rostoucí offline komunikace (letáky, klasická reklama) u internetových obchodů. Některé dokonce otevírají síť vlastních kamenných obchodů jako výdejny zboží. Dodání zboží spolu s chytrým
marketingem jsou totiž hlavní pilíře úspěchu v „prodeji na dálku“, tedy v katalogovém nebo internetovém prodeji.
Český zásilkový trh (bez čistých internetových hráčů) v posledních letech stagnuje. Tržby klasických zásilkových
firem B-to-C na českém trhu (pouze za prodej zboží, bez služeb aj.) v posledních pěti letech oscilují přibližně mezi
6 a 7 miliardami Kč bez DPH. Přibližně hodnotu jedné miliardy korun pak mají ročně prodeje českých zásilkových
firem do zahraničí.
Tržby zásilkových firem B-to-C
Vysvětlivky: Tržby zásilkových firem B-to-C, bez služeb, bez DPH. Čísla v horním grafu v sobě zahrnují i prodeje zásilkových firem ze zahraničí
na český trh, jeho podíl je však méně než 10 procent.
Hlavní sortimentní segmenty zásilkových firem jsou oděvy + textil, vybavení domácnosti, knihy, CD + DVD, zahradnické potřeby, kosmetika a potravinové doplňky.
Hlavním trendem zásilkového obchodu je postupný růst online prodeje. U některých firem je jeho podíl sice jen
20%, u jiných ale až 70%.
Zásilkový obchod B-to-B je méně známý, ale podle odhadů ADMAZ silnější než segment B-to-C. Ve firemním
segmentu odhadujeme tržby za rok 2011 okolo 10 miliard korun.
strana 8
Základní charakteristika ADMAZ
ADMAZ je profesní organizace firem podnikajících v širší oblasti přímého marketingu
a prodeje na dálku.
ADMAZ zastřešuje:
Přímý marketing včetně digitálního
Databázový marketing
Mailingové služby
Prodej na dálku (katalogový, internetový, teleshopping)
Call centra
Mobilní marketing
Základní dokumenty ADMAZ:
Stanovy
Etický kodex
Struktura asociace
Protože ADMAZ je poměrně pestrá organizace, může se v případě potřeby dělit na zájmové sekce (Zásilkový a internetový obchod, Call centra, DM služby).
Členství v jiných organizacích
ADMAZ je členem dvou evropských a jedné národní profesní organizace:
EMOTA (European Multi-channel and Online Trade Association)
FEDMA (Federation of European Direct and Interactive Marketing)
Svaz obchodu a cestovního ruchu
Domácí a zahraniční spolupráce
ADMAZ spolupracuje s obdobnými organizacemi v některých evropských zemích, na českém trhu pak s asociacemi či svazy z oblasti reklamy a obchodu.
strana 9
Řízení činnosti ADMAZ
Asociaci řídí v souladu se stanovami volené orgány. Běžný chod zajišťuje sekretariát
ve spolupráci s externími firmami.
Volené orgány
Představenstvo (7 členů)
Dozorčí rada (3 členové)
Aktuální složení statutárních orgánů (proklik na web)
Předsedové představenstva v historii ADMAZ
Petr Váňa (1997 – 2001)
Luboš Beniak (2001 – 2003)
Jan Dvořák (2003 – 2005)
Aleš Hýbner (2005 – 2009)
Martin Slavík (2009 – 2010)
Aleš Hýbner (2010 – 2011)
Miroslav Štursa (2011 - )
Sekretariát
Výkonný ředitel
Asistentka
Výkonní ředitelé v historii ADMAZ
Pavel Dolanský (1997 – 2001)
Tomáš Hájek (2002 - )
Stálí spolupracovníci
Marcela Fialková – Profirelations (public relations)
Petr Kůta - KMVS advokátní kancelář, s.r.o. (právní poradenství)
Fincare, spol. s r.o. (účetnictví, daňové poradenství)
strana 10
Aktivity ADMAZ
Soutěž Český direkt & Promo
V letech 2003 – 2009 probíhala pod názvem Český direkt
Dnes komplexní prestižní podlinková soutěž z oblasti přímého marketingu a sales promotion
Napojení na evropskou soutěž IMC European Awards
Spolupořadatelem je iBTL sekce Asociace komunikačních agentur (AKA)
Informace na www.ceskydirekt.cz
10 uplynulých ročníků v číslech
Název
Počet
Počet
Počet
soutěžcích soutěžních
kategorií
agentur
prací
Ročník
„za rok“
„konání“
Předseda poroty
Český direkt
1.
2002
2003
2
16
33
Jan Herzmann
Český direkt
2.
2003
2004
3
19
41
Jan Herzmann
Český direkt
3.
2004
2005
3
10
27
Jiří Mikeš
Český direkt
4.
2005
2006
7
15
62
Jiří Mikeš
Český direkt
5.
2006
2007
7
17
67
Jiří Janoušek
Český direkt
6.
2007
2008
7
16
52
Jiří Janoušek
Český direkt
7.
2008
2009
6
17
64
Martin Štěpánek
Český direkt & promo
8.
2009
2010
8
20
76
Graeme Murray
Český direkt & promo
9.
2010
2011
8
20
70
Graeme Murray
Český direkt & promo
10.
2011
2012
9
27
82
Graeme Murray
strana 11
Osobnost českého direct marketingu
Ocenění dlouhodobého přínosu v oblasti DM komunikace
Historický přehled osobností
2009
2010
2011
2012
Luboš Beniak (Reader´s Digest)
Jan Dvořák (IMP + Kosmetika Fleur de Santé)
Evžen Drtina (Wunderman)
Aleš Hýbner (Teleperformance)
strana 12
Konference
Call centra
Nejstarší konference (od roku 2001)
Dříve známá pod názvem „Telemarketing“
Přehled trendů a praxe v call centrech a telemarketingovvé komunikaci
Zásilkový obchod
Organizována od roku 2002
Mapuje stav a vývoj zásilkového obchodu a jeho přechod od klasického katalogového prodeje k internetovému
V roce 2012 přejmenována na Multichannel Sales & Marketing
E-commerce forum
Nejmladší konferenční projekt (od roku 2008)
Souhrn poznatků o internetovém obchodu a online marketingu
strana 13
Informační servis pro členy
ADMAZ kluby
Pracovní semináře pro členy asociace
Aktuální témata ze všech oblastí marketingu, prodeje na dálku a práva
Diskuze o závažných problémech byznysu
Organizovány od roku 2007
Právní poradenství
Bezplatné či zvýhodněné právní služby pro členy asociace
Monitoring zásilkového obchodu
Měsíční sledování prodejů zásilkových služeb
Public relations
Vzájemná podpora P.R. aktivit asociace a jednotlivých členských firem
Informační newsletter
strana 14
Členství v ADMAZ
Členství v ADMAZ je dobrovolné. Členem asociace se může stát každá firma, která dodržuje zákony a souhlasí se Stanovami a Etickým kodexem asociace. ADMAZ svým členům přináší řadu výhod.
Proč být členem?
Příslušnost k
- významné profesní organizaci
- eticky podnikajícím firmám
Spoluúčast při
- vytváření image celé branže
- lobbingu
Slevy na
- konference ADMAZ
- zahraniční akce FEDMA a EMOTA
- nákup zboží či služeb u partnerů asociace
Bezplatné služby
- právní poradenství
- semináře ADMAZ klubu
- společná databáze Robinsonů
- podpora P.R. aktivit
- záštita firemních akcí
- posilování a výměna obchodních kontaktů
- informační servis včetně monitoringu trhu
Jak se stát členem?
Seznámení se s podmínkami členství
Podání přihlášky do asociace
Projednání přihlášky na zasedání představenstva
Přijetí firmy valnou hromadou
strana 15
Aktuální seznam členů
5P AGENCY, spol. s r.o.
Aktuální seznam členů k 1. září 2012
Datum založení:
30.11.1994
Ředitel:
Bc. Viktor Hladký
generální ředitel
Kontaktní osoba
Drahomír Viktorin
obchodní ředitel
Adresa
U Sýpky 555
664 61 Rajhradice
Kontakty
telefon: +420 545 425 241
email: [email protected]
Internet
www.5pagency.cz
Charakteristika činnosti:
Patříme mezi nejvýznamnější
společnosti v oblasti direct
marketingu v České republice.
Poskytujeme služby od vytváření koncepčních analýz přes
databázový management až po
celkový servis v oblasti direct
marketingu. Při své činnosti
se opíráme o špičkové technologie, inovativní know-how
a prověřený tým spolupracovníků. Snažíme se nejen uspokojovat Vaši potřebu, ale přidávat
i něco navíc a předčit tak vaše
očekávání.
Zákazníci 5P AGENCY oceňují:
1. Full Servis
2. Vlastní vybavení
3. Certifikace
4. Zkušenosti
5. Stabilitu
strana 16
ADMASS DIRECT
MARKETING, spol. s r. o.
ADVANCED TELECOM
SERVICES, s.r.o.
AKTINA KONTAKT, spol. s r.o.
Datum založení:
31.1.2001
Datum založení:
6/1997
Datum založení:
13.7.1999
Ředitel
Jaroslav Švarc
jednatel, ředitel
Ředitel
Michal Horák – ředitel společnosti a jednatel
Ředitel
Petr Vybíral
Ředitel
Kontaktní osoba
Jar lav Švarc
jednatel, ředitel
Kontaktní osoba
Nikola Ikonomidu - obchodní
ředitelka
Adresa
Stojická 826/8
190 17 Praha 9
Adresa
Dělnická 12, 170 00, Praha 7
Kontaktní osoba
Tereza Vybíralová
Sales manager
Tomáš Pomr
Product manager
Kontakty
telefon: +420 283 930 951
fax: +420 212 243 203
email: [email protected]
Internet
www.admass.cz
www.emailing.cz
Charakteristika činnosti:
neuvádíme
Kontakty
telefon: +420 296 363 205
email: [email protected]
Internet
www.atspraha.cz
Charakteristika činnosti:
ATS je direkt marketingová
agentura specializovaná na
realizaci spotřebitelských soutěží, servisu pro mediální domy,
reklamní agentury, přímé
klienty a mobilní operátory. Je
poskytovatelem komplexních
Premium SMS služeb a služeb
Audiotexu. ATS provozuje mobilní platební systémy v podobě
PR SMS plateb, m-plateb, ale
i DMS (dárcovská SMS). ATS
poskytuje a zprostředkovává
specializovaná telekomunikační
ICT řešení, hromadné zpracování telefonních hovorů a SMS
zpráv, nebo kampaně cílených
reklamních SMS a MMS.
Adresa
Strašnická 43
102 00 Praha 10
Kontakty
telefon: 267 219 308
271 750 111
271 750 106
email: [email protected]
[email protected]
Internet
www.aktina.cz
Charakteristika činnosti:
- directmailingové služby,
hromadné rozesílání zásilek,
direct mailing
- direct marketing
- produkce tiskovin
- produkce obálek
- zpracování dat, databáze
- vývoj individuálního software
na jedinečný výstup každého
klienta
- personalizace, potisky
- kompletace zásilek
- odesílání zásilek
KLIENTSKÁ VÝHODA
- Online sledování průběhu
zpracování zakázky i zakázkové historie
- Online sledování skladových
zásob
- výrazné úspory na poštovném
- rychlost, kvalita, individuální
přístup
strana 17
Atento Česká republika a.s.
B2B Media, s.r.o.
B2B Partner, s.r.o.
Datum založení:
8.12.2000
Datum založení:
21.10.2005
Datum založení:
2.1.2008
Ředitel
Petr Chvátal
ředitel společnosti
Ředitel
Jakub Oth
jednatel
Ředitel
Dagmar Králová – jednatel
a Pavel Král – jednatel
Adresa
Drahobejlova 36
190 00 Praha 9 - Vysočany
Kontaktní osoba
Jakub Oth
Kontaktní osoba
Zuzana Vichrová – direct marketing manager
Kontakty
telefon: +420 234 600 111
+420 286 008 111
fax: +420 234 666 112
email: [email protected]
Internet
www.atento.cz
Charakteristika činnosti:
We ensure every contact goes
smoothly
Aktivní telemarketing (telesales, akvizice a udržení zákazníka, průzkum trhu, sjednávání
schůzek, aktualizace dat, follow up na direct mail, monitoring, mystery calls)
Pasivní telemarketing (příjem
objednávek, zákaznické, soutěžní a reklamační linky, informační barevné linky, technická
podpora), SMS, emaily, faxy
Back office (podpory společnosti, zajištění kontroly,
produktivity a kvality všech
postupů).
Tvorba databáze a přepis dat
ze spotřebitelských kampaní.
Pronájem a vedení databází.
Adresa
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
Adresa
Plzeňská 3070
700 30 Ostrava - Zábřeh
Kontakty
telefon:
+420 224 875 427
+420 737 926 633
email: [email protected]
[email protected]
Kontakty
telefon: +420 800 700 700
fax: +420 22 23 24
email:
[email protected]
Internet
www.direkt.cz
www.b2bmedia.cz
Internet
www.b2bpartner.cz
www.domajedoma.net
Charakteristika činnosti:
Společnost B2B Media vydává desetkrát ročně odborný
časopis Direkt se zaměřením
na marketingovou komunikaci. Specializuje se na oblast
přímého marketingu a věnuje
se především tématům: Direct
marketing, kreativita v direct
marketingu, direct marketingové kampaně, analýza dat,
CRM, direct mail, e-mailing,
adresná a neadresná distribuce,
call centra, zákaznická centra,
péče o zákazníky, sociální média, online marketing, digital
marketing, e-shopy a zásilkové
obchody, BTL komunikace (tzv.
podlinková komunikace), BTL
kampaně, BTL kreativita.
K uvedeným tématům pořádá
B2B Media také setkání a konference. Nejznámější z těchto
akcí je konference Den direct
marketingu. Firma provozuje
také internetový portál
www.idirekt.cz.
Charakteristika činnosti:
Zásilkový obchod pro vybavení
kanceláří, dílen a skladů
Zásilkový obchod s doplňky pro
vybavení domácností
strana 18
CEMOD-CZ s.r.o.
ČESKÁ MAILINGOVÁ
SPOLEČNOST, s.r.o.
ČESKÁ POŠTA, s.p.
Datum založení:
11.11.1993
Datum založení:
25.8.2000
Datum založení:
1.1.1993
Ředitel
Petr Wagner
generální ředitel
Ředitel
Bc. David Frost, jednatel společnosti
Pavel Hodek, výkonný ředitel
Ředitel
Ing. Petr Zatloukal
generální ředitel
Kontaktní osoba
Petr Wagner
Adresa
Dělnická 390
532 36 Pardubice
Kontakty
telefon: +420 466 040 203
fax: +420 466 040 112
email: [email protected],
[email protected]
Internet
www.cemod.cz
www.blancheporte.cz
www.magnet-3pagen.cz
www.vyprodej-slevy.cz
Charakteristika činnosti:
Zásilkový obchodní dům MAGNET, jehož tradice se datuje od
roku 1967, patří mezi nejvýznamnější zásilkové obchody
v České republice. Je součástí
skupiny 3 Suisses International
jakožto platforma pro obchodní aktivity v regionu Střední
a Východní Evropy. Společnost
poskytuje svým zákazníkům
všechny výhody moderního zásilkového obchodu, rovněž provozuje několik internetových
obchodů. MAGNET je ochranná známka společnosti CEMOD
– CZ s.r.o., která provozuje
obchodní aktivity především
značek Blancheporte, MAGNET
3 PAGEN, 3 Suisses a dalších
z portfolia skupiny na území
ČR, SR a ostatních zahraničních
trzích. Společnost rovněž nabízí
služby externím partnerům
(logistické aktivity, zákaznický
servis a call centrum).
Kontaktní osoba
Bc. David Frost, jednatel společnosti
Kontaktní osoba
Ing. Jan Foubík
ředitel sekce regionální a mezinárodní obchod
Adresa
Masarykova 73/74
252 19 Rudná u Prahy
Adresa
Politických vězňů 909/4
225 99 Praha 1
Kontakty
telefon: +420 226 800 111
fax: +420 226 800 148
email: [email protected]
Kontakty
telefon: +420 221 132 826
fax: +420 221 132 802
email: [email protected]
Internet
www.cms-praha.cz
Internet
www.ceskaposta.cz
Charakteristika činnosti:
Charakteristika činnosti:
Poskytování služeb v oblasti:
- podání, přepravy a dodání poštovních zásilek, včetně directmailových a zabezpečení poštovního
a platebního styku, a to jak
v rámci České republiky, tak
i v mezinárodním styku - podání,
přepravy a dodání expresních
a kurýrních zásilek se zaručenou
dobou dodání, jakými jsou např.
Balík do ruky, Balík na poštu,
Expres a EMS (Expres Mail Service) a zásilek nadrozměrných. Ve
střediscích Postservis nabízí komplexní výrobu zásilek a zpracování
včetně transpromo tisků (zpracování a distribuce fyzických zásilek
na základě podkladů předaných
ve formě datových souborů). Zároveň poskytuje elektronické služby, jako např. Datové schránky či
kontaktní místa CzechPoint. Na
poštách zprostředkovává finanční
a pojistné produkty a prodává
doplňkový sortiment. Své služby
poskytuje všem prostřednictvím
husté pobočkové sítě, která čítá
cca 3300 pošt.
ČMS je úzce zaměřena na
oblast výroby a distribuce
všech typů poštovních zásilek.
V posledních letech se stala
významným hráčem na českém
trhu, zejména v oblastech
reklamního direct mailingu,
billingu, zásilkového obchodu
a organizace zákaznických
klubů, ve kterých poskytuje
kompletní servis. ČMS má dnes
60 stálých zaměstnanců a dvě
provozovny, v roce 2007 ČMS
zahájila provoz logistického
centra ve zcela nové, moderní
hale o celkové rozloze 4 750
m2 v Hostivicích. Výrobní kapacity ČMS umoží rychle zpracovat i ty nejnáročnější zakázky.
Kapacity: Personifikace 1 milion dokumentů denně
Obálkování přes 0,5 milionu ks/
den Foliování 300 000 katalogů/den Ruční balení až 10 000
balíkových zásilek/den
strana 19
CHARTIS EUROPE S.A.,
pobočka pro ČR
Comgate, a.s.
CORTEX, s. r. o.
Datum založení:
2001
Datum založení:
2002
Datum založení:
1992
Ředitel
Patrick Mahieu
vedoucí organizační složky
Ředitel
Pavel Hakl
managing director
Ředitel
Ing. Andrea Klikarová
obchodní ředitelka
Kontaktní osoba
Martin Eibich
ředitel oddělení Direct to Consumer
Kontaktní osoba
Jan Hanzlík
head of account management
Kontaktní osoba
Ing. Miloslav Pexa
ředitel marketingu
Adresa
Prague Marina Office Center
Jankovcova 1596/14a
170 00 Praha 7 – Holešovice
Dita Pischelová
account manager
Adresa
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1
Kontakty
telefon: +420 234 108 311
fax: +420 234 108 384
email: [email protected]
com
Internet
www.chartisinsurance.cz
www.chartisinsurance.com
Charakteristika činnosti:
neživotní pojištění, průmysl
a podnikatelé, úrazové a nemocenské pojištění i pro fyzické osoby, cestovní pojištění
Kontakty
telefon: +420 840 111 242
email: [email protected]
Internet
www.comgate.cz
Charakteristika činnosti:
Pomáháme získat pozornost,
vyvolat zájem, přesvědčit
o výhodách, uskutečnit prodej,
zajistit platbu a následně doručení výrobků a služeb. Díky
rozsahu poskytovaných služeb
snižujeme náklady při zachování kvality služeb zákazníkům.
Připravujeme na míru šité spotřebitelské soutěže a věrnostní
programy, kvalitní webové
prezentace a efektivní marketingové kampaně s využitím
mobilního marketingu.
Naše call centra zajišťují ucelené spektrum služeb: aktivní
telemarketing, zákaznický
servis, průzkumy spokojenosti,
aktivace, verifikace.
Poskytujeme také kompletní
logistickou podporu pro marketing a e-shopy. O skladování,
kompletaci a doručení zásilek
koncovým zákazníkům se postaráme kompletně my.
Adresa
Poděbradská 61/261
198 00 Praha 9
Kontakty
telefon: +420 266 610 466
fax: +420 266 610 465
email: [email protected]
Internet
www.cortex.cz
Charakteristika činnosti:
Komplexní služby v oboru
direct marketingu. Návrh a realizace DM kampaní. Databázové zpracování. Pasivní a aktivní
telemarketing. Příprava tisku
a tisk. Rozesílání a distribuce
zásilek. Programy zákaznické
věrnosti.
strana 20
Dark Side a.s.
D-Mail s.r.o.
EGMONT ČR, s. r. o.
Datum založení:
1.1.2012
Datum založení:
28.4.2008
Datum založení:
1878
Ředitel
Tomáš Jindříšek
Managing Partner
Ředitel
Zdeňka Vranovská (jednatel)
Ředitel
Miroslava Vobecká
Kontaktní osoba
Zdeňka Vranovská (jednatel)
Kontaktní osoba
Eva Heřtová
Book Club Manager
Kontaktní osoba
Dominik Hrodek
Deputy of Managing Director
Adresa
Malá Štupartská 7
110 00 Praha 1
Kontakty
telefon: +420 724 105 416
email: [email protected]
Internet
www.dark-side.cz
facebook.com/darkside.prague
Charakteristika činnosti:
Dark Side a.s. je agenturou
nového typu, poskytující
konzultační a produkční servis
zejména v oblasti nových médií, tedy webové prezentace,
on-line kampaně, on-line strategie, konzultace, zakázkový
vývoj aplikací, projekty v sociálních sítích, nákup médií, vývoj
mobilních aplikací a produkce
digitálního obsahu (audio &
video).
Dark Side ovšem výrazně
překračuje hranice digitálního
světa a nabízí unikátní kompetenci v oblasti propojení
standardních marketingových
kanálů s on-line vesmírem.
Personálně je obsazena s důrazem na zkušenosti a kreativitu
zaměstnanců. Firmu partnersky
řídí Tomáš Jindříšek, bývalý ředitel Ogilvy Interactive a Michal
Kříž, zakladatel První multimediální.
Adresa sídla
Vojtěšská 211/6
110 00, Praha - Nové Město
Adresa provozovny
Piaristická 16/1
370 01 České Budějovice
Kontakty
telefon: +420 389139139
fax: +420 389139132
email:
Internet
www.dmail.cz
Charakteristika činnosti:
D-Mail s.r.o. je součástí skupiny
Dmail Group, která je kótována
v kategorii Star italské burzy
a zároveň je aktivní v sektoru
komerčních a lokálních médií.
Společnost D-Mail vyvinula exkluzivní, efektivní, multikanálový a integrovaný systém řízení
přímého prodeje a prodeje na
dálku včetně všech prodejních,
logistických, distribučních,
marketingových aktivit, vydávání tištěných katalogů, tvorby
internetových stránek, navrhování konceptů obchodů a call
center, a to jak pro svou vlastní
potřebu, tak pro třetí osoby.
V současné době fungují v České republice dva kamenné
obchody D-Mail (Praha a České
Budějovice).
Adresa
Žirovnická 3124/1
106 00 Praha 10
Kontakty
telefon: 224 800 774
fax: 272 770 044
email: [email protected]
Internet
www.egmont.cz
www.dkk.cz
www.dkk.sk
Charakteristika činnosti:
Dánské nakladatelství a vydavatelství dětské literatury. Patří
mezi největší vydavatele dětské
literatury na světě. V České
republice působí od roku 1993.
Hlavní produkty: knihy - překlady i původní česká tvorba
pro děti (Walt Disney, klasické
pohádky aj.), pro školní mládež
(dívčí románky, dobrodružné
a populárně naučné knihy, Star
Wars aj.) i pro dospělé čtenáře časopisy - pro předškoláky
(Medvídek Pú, Slůně aj.), pro
školní mládež (Kačer Donald,
Superkomiks aj.), další (Pro
Hockey, Pro Fotbal) Dětský
Knižní Klub - přináší svým
členům nejkrásnější příběhy
z dílny Walta Disneye přímo
až domů každé 4 týdny; knihy
jsou vhodné jak pro předškoláky, tak pro děti začínající s četbou. Za dobu svého působení
se stalo členy klubu více než
100 000 dětí.
strana 21
Halens s. r. o.
Consortio Fashion Group s.r.o.
Högner s.r.o.
ICON Communication Centres
s.r.o.
Datum založení:
24.2.1992
Datum založení:
18.6.2006
Datum založení:
31.3.2003
Ředitel
Freddy Mikael Sobin
jednatel
Ředitel
Martin Ducháč
jednatel, ředitel společnosti
Ředitel
Helen Hickin (jednatel)
Kontaktní osoba
Dana Procházková
prokuristka
Kontaktní osoba
Zdeněk Tomáš – marketingový
ředitel
Adresa
Březhrad 177
503 32 Hradec Králové
Adresa
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
Kontakty
telefon: +420 495 858 208
email: [email protected]
com
Kontakty
telefon: +420 498 500 604
fax: +420 498 500 605
email: [email protected]
Internet
www.halens.cz, www.cellbes.cz
Internet
www.hogner.cz/
www.ionic-care.cz/
www.ocean-care.cz/
www.yenox.cz/
www.ceratio.cz/
Charakteristika činnosti:
Společnost Consortio Fashion
Group s.r.o. dodává na český
trh švédské módní značky
Halens, Cellbes dále anglickou módu Next a řadu dalších
značek. Sortiment se skládá
především z dámské módy
a bytového textilu, v nabídce je
i pánská a dětská móda. Zboží
si zákazníci mohou objednávat
na základě tištěných katalogů
nebo v internetových obchodech www.halens.cz
a www.cellbes.cz
Adresa
Corso Karlin Building
Křižíkova 36a
186 00 Praha 8
Kontakty
telefon: +420 221 709 201
fax: +420 239 002 381
email: [email protected]
Internet
www.icon-cc.com
Charakteristika činnosti:
Specializovaný internetový
obchod s unikátními produkty
pro zdraví
strana 22
INTERNATIONAL MASTERS
PUBLISHERS, s. r. o.
KOSMETIKA FLEUR DE SANTÉ,
s. r. o.
LION TELESERVICES CZ, a.s.
Datum založení:
16.6.1994
Datum založení:
2001
Datum založení:
1997
Ředitel
Ing. Miroslav Štursa
area manager
Ředitel
Alf Lennart Tönnesson
CEO
Ředitel
Ing. Aleš Hýbner, MBA
předseda představenstva
Kontaktní osoba
dtto
Ing. Jana Krčková
marketingová ředitelka
Adresa
Erno Košťála 870
530 12 Pardubice
Adresa
Olbrachtova 9
140 00 Praha 4
Kontaktní osoba
Bc. Aleš Tvrdý
provozní ředitel
Kontakty
telefon: +420 234 644 201
(recepce),
+420 235 004 004 (zákaznický
servis)
email: [email protected]
(recepce)
Adresa
Olbrachtova 9
140 00 Praha 4
Internet
www.imponline.cz
Charakteristika činnosti:
International Masters Publishers je mezinárodní nakladatelství, které se specializuje na
vydávání encyklopedických
publikací a CD a DVD sbírek
té nejvyšší kvality už více než
35 let. V této oblasti je IMP
světovým leaderem. IMP informuje a inspiruje své zákazníky
ve více než 30 zemích celého
světa. Sbírky se zaměřují na
nejrůznější oblasti od světa
hudby, zvířat a přírody přes
zdravovědu, skvělé recepty, tipy
na zútulnění domova až po
sbírky světové historie či klasiků
malířství. V neposlední řadě
vydáváme také jazykové kurzy.
Takže to „své“ si v široké nabídce produktů najde každý –
děti i dospělí. IMP, s.r.o. působí
na českém trhu více než 18 let
a za tu dobu získalo téměř 2
miliony spokojených zákazníků.
Kontakty
telefon: 235 004 777
fax: 235 004 666
email: klub@fleurdesante.cz
[email protected]
Internet
www.fleurdesante.cz
Charakteristika činnosti:
Zásilkový obchod se špičkovou
skandinávskou přírodní kosmetikou Fleur de Santé. Výrazné
slevy, speciální nabídky a výhody pro registrované členy
Kontakty
telefon: +420 466 029 111
zelená linka 800 123 444
fax: +420 466 029 112
email: [email protected]
cz
Internet
tpcz.teleperformance.cz
www.teleperformance.com
Charakteristika činnosti:
Nabízíme svoje služby v České
republice od roku 1997 a od
roku 2004 jsme součástí skupiny Teleperformance, největšího
poskytovatele služeb kontaktních center v Evropě a na světě. Společnost Teleperformance
v České republice je přední
poskytovatel služeb call center,
CRM a internetových služeb
v České i Slovenské republice.
V současné době provozujeme
2 call centra v České republice
(v Pardubicích a v Hradci Králové) a call centrum na Slovensku v Žilině. Celková kapacita
v obou zemích přesahuje 350
operátorských pracovišť.
strana 23
Mather RMG
(rmg:connect, s.r.o.)
MEDIASERVIS s.r.o.
MULTIBUS CEE s.r.o.
Datum založení:
11.1.2000
Datum založení:
21.6.1999
Datum založení:
9.7.1997
Ředitel
René Břečťan
Managing Director
Ředitel
Matin Dzúr
jednatel společnosti
Ředitel
Martin Paschinger
Managing Director
Adresa
U Průhonu 13a
170 00 Praha 7
Internet
www.rmg.cz
Kontaktní osoba
Jaroslav Aujezdský
Kontaktní osoba
Mgr. Lívia Rychtaříková
Media Sales Manager
Kontakty:
telefon: +420 221 998 111
email: [email protected]
Charakteristika činnosti:
Komunikační společnost specializující se na všechny formy
přímé komunikace.
Adresa
Paceřická 2773/1
193 00 Praha 9
Kontakty
telefon: +420 271 199 100
fax: +420 272 700 025
email: [email protected]
Internet
www.mediaservis.cz
Charakteristika činnosti:
(1) POŠTOVNÍ SLUŽBY
Jako alternativní poštovní
operátor s celoplošným pokrytím domácností a firem v ČR
a doručováním 7 dní v týdnu
nabízíme atraktivní paletu
služeb:
- mediapost: doručování adresných direct mailových zásilek
(obálky, katalogy, klientské
magazíny, vzorky zboží atd.) do
domácností a firem
- mediamail: neadresný roznos
reklamních tiskovin. Geomarketingová podpora
- mediapress: ranní doručování
předplatného novin a časopisů.
Komplexní péče o předplatitele
Adresa
Nuselská 40
140 00 Praha 4
Kontakty
telefon: +420 241 021 011
fax: +420 241 021 010
email: offi[email protected]
Internet
www.multibus.cz
Charakteristika činnosti
specialista na databáze fyzických osob a directmarketing
(2) TELEMARKETINGOVÉ
SLUŽBY
Aktivní a pasivní telemarketing
a podpora CRM programů.
Klademe důraz na individuální
přístup. Maximální otevřenost
a odpovědnost za výsledky projektů jsou základními principy
naší spolupráce.
strana 24
Národní Pokladnice s.r.o.
NaturaMed Pharmaceuticals
s.r.o.
OGILVY ONE, a. s.
Datum založení:
18.12.2008
Datum založení:
23.6.2006
Datum založení:
1999
Ředitel
Libor Veselý
Marketing Manager
Ředitel
Martin Kozelský
country manager
Adresa
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
Kontaktní osoba
Pavel Tácha, marketingový
koordinátor
Ředitel
Ing. Vladimír Šolc
General Manager
Pavel Matějíček
Managing Director
Kontakty
telefon: +420 245 001 888
+420 810 100 500
fax: +420 245 011 801
email: [email protected]
[email protected]
Adresa
U Smaltovny 625
370 04 České Budějovice 1
Internet
www.narodnipokladnice.cz
www.samlerhuset.cz
Charakteristika činnosti:
Společnost je součástí evropské
skupiny Samlerhuset Group
BV, která patří mezi přední
distributory pamětních mincí
a medailí na světě.
Kontakty
telefon: +420 773 091 190
email: [email protected]
Internet
www.naturamed.cz
Charakteristika činnosti:
Naše společnost se zabývá
prodejem potravinových doplňků a to formou zásilkového
prodeje. Vlajkovou lodí mezi
našimi produkty je OmegaMarine Forte, což je olej z čerstvého norského lososa v želatinových kapslích. Jako norská
společnosti klademe důraz
na kvalitu, čistotu a čerstvost
všech surovin, které ve výrobě
využíváme. Pro naše zákazníky
jsme také vytvořili věrnostní
program, který má řadu výhod,
jako například pravidelné měsíční zásilky nebo zvýhodněnou
cenu. NaturaMed Pharmaceuticals je tu pro ty, kteří očekávají
od života trochu více.
Adresa
Přívozní 2a
170 00 Praha 7
Kontakty
telefon: +420 221 998 777
fax: +420 221 998 778
email: [email protected]
Internet
www.ogilvyone.cz
Charakteristika činnosti:
Marketingová společnost
specializující se na one-to-one
komunikaci - řídí celé spektrum
komunikačních úkolů od počáteční analýzy požadavků na
infrastrukturu až po realizaci
komplexních kampaní. Konzultační servis pomáhá definovat
jednotlivé vztahy se zákazníkem a navrhnout program pro
zvýšení loajality zákazníka ke
značce. Použité marketingové
metody umožňují najít a poznat nejhodnotnější zákazníky,
určit dynamiku jejich nákupů
a jednotlivý profit. Firma vyvinula komunikaci, která upevňuje vztah ke značce a zvyšuje
hodnotu vztahu mezi značkou
a zákazníkem. Hlavní aktivity: One to One Marketing,
Direct Response Advertising,
Marketing Consulting, Loyalty
programy, databázový marketing, lettershop, telemarketing,
analýzy úspěšností kampaní,
internetové a multimediální
projekty, Full Service - kompletní služby v oblasti direct
marketingu.
strana 25
OPTYS, spol. s r.o.
POPRON MÉDIA, s.r.o.
prodialog s.r.o.
Datum založení:
10.3. 1992
Datum založení:
30.11.1998
Datum založení:
4.3.2008
Ředitel
Ing. Jan Vícha
jednatel
Ředitel
Dipl. Ing. Peter Schier, jednatel
a generální ředitel
Ředitel
Mag. Johann Krieger, jednatel
Kontaktní osoba
Tomáš Slípek
ředitel divize digitálního tisku
Kontaktní osoba
Peter Schier ml., jednatel
Adresa
U Sušárny 301
747 56 Dolní Životice
Kontakty
telefon: +420 553 777 333
+420 553 777 325
fax: +420 553 777 324
email: [email protected]
[email protected]
Internet
www.optys.cz
Charakteristika činnosti:
Polygrafická výroba:
- ofsetový tisk
- grafické studio
- výroba firemních tiskovin
- výroba adresných i neadresných formulářů
- výroba bezobálkových formulářů - výplatnice
- výroba tiskovin s tlakovým
i vlhčitelným lepidlem
- grafické a knihařské zpracování publikací, textů, manuálů
Digitální tisk:
- personalizace dokumentů
- laserový a inkoustový tisk
- tisk z archů nebo z nekonečného pásu
- plnobarevný i černobílý tisk
- fotoknihy
Adresa
Sídlo:
Jungmannova 30
110 00 Praha 1
Kontaktní:
Popron Média s.r.o.
P.O.BOX 155
Bucharova 2657/12
158 00 Praha 58
Kontakty
telefon: +420 227 000 200
fax: +420 227 000 228
email: [email protected]
Internet
www.popron.cz
www.popron.sk
Kontaktní osoba
Daniela Steinbauerová, key
account manager
Adresa
Říčanská 5
101 00 Praha 10
Kontakty
telefon: +420 272 690 499,
500
email: daniela.steinbauerova@
prodialog.cz,
offi[email protected]
Internet
www.prodialog.cz
Charakteristika činnosti:
Direct mailingová agentura
působící v neziskovém sektoru.
Charakteristika činnosti:
Společnost Popron Média,
s.r.o. je jednou z největších
zásilkových společností s ucelenou nabídkou hudby, filmů,
knih, hraček, modelů, R/C hraček, dekorací, společenských
her, puzzlů, stavebnic, sortimentu pro kuchyň, domácnost,
zahradu, auto, kutily, kancelář
včetně kosmetiky i šperků.
Speciální polygrafické výrobky.
strana 26
RAJAPACK, s.r.o.
READER´S DIGEST VÝBĚR,
s. r. o.
Schober Information Group
CZ, s.r.o.
Datum založení:
2007
Datum založení:
1993
Datum založení:
1991
Ředitel
Mgr. Gabriela Fabiánová MBA
Country Manager
Ředitel
Luboš Beniak
Ředitel
PhDr. Petr Váňa
General Manager
Monika Holubová
Sales Manager
Adresa
Logistický terminál
Nupaky 148
251 01 Říčany u Prahy
Kontakty
Telefon: 800 500 515
Fax: 800 500 520
E-mail: [email protected]
Internet
www.rajapack.cz
Charakteristika činnosti:
Rajapack s.r.o. je českou pobočkou koncernu RAJA. Tato
mezinárodní skupina francouzského původu nabízí více než
500.000 zákazníkům kvalitní
obalová řešení na vysoké
úrovni v oblasti balení, zasílání,
přepravy a skladování. V sortimentu naleznete poštovní
a klopové krabice, zásilkové
obaly a obálky, sáčky, lepicí
pásky, vázací pásky, palety,
fólie, plastové a papírové tašky,
obalovou techniku, výplňový
materiál, zakázkové obaly na
míru a mnohé další. Koncern
disponuje 10 logistickými centry pro celé Evropě o skladové
ploše 160.000 m2 a zaměstnává více než 1.300 zaměstnanců. V aktuální nabídce Rajapack se nalézá více než 4.500
produktů v nejlepším poměru
kvality a ceny. Společnost se
sídlem v Říčanech u Prahy
klade důraz na vysokou kvalitu
zboží, profesionální servis,
ochranu životního prostředí
a individuální zákaznickou péči
o velkoodběratele.
Adresa
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1
Kontakty
telefon: +420 222 071 111
fax: +420 222 071 777
email: [email protected]
Internet
www.vyber.cz
Charakteristika činnosti:
Nakladatelství a vydavatelství,
které vydává měsíčníky Reader‘s Digest Výběr a Receptář,
knižní publikace, hudební alba
a videokolekce.
Kontaktní osoba
Ing. Miroslav Červenka
Manager B2C
Milena Bedrnová
Sales Manager B2C
Adresa
Domažlická 3
130 90 Praha 3
Kontakty
telefon: 225 384 100
fax: 222 719 398
email: [email protected]
[email protected]
Internet
www.schober.cz
Charakteristika činnosti:
Adresy, data, informace (firemní, soukromé) - tvorba, vedení,
aktualizace databází s mnoha
marketingovými údaji z ČR
a SR * Získávání nových zákazníků * CRM * Geomarketing *
E-mailing * Digitální marketing
* Poštovní mailing:
- Schober Business Information, databanka 1.5 miliónu
aktivních firem, až 25 kritérií
výběru, přes 4000 oborů
- Schober Consumer Addresses
Masterfile®, databanka 3,5
miliónů spotřebitelů, až 100
výběrových kritérií na osobu
- Schober Update - aktualizace
zákaznických adres
strana 27
SERVISBAL OBALY s.r.o.
STARKL ZAHRADNÍK s.r.o.
STUDIO MODERNA s.r.o.
Datum založení:
3.8.1993
Datum založení:
1991
Datum založení:
28.2.2000
Ředitel
Ing. Ladislav Horčička
jednatel
Ředitel
Ing. Marion Probstová
prokurista
Ředitel
Danica Češljević
Managing Director
Kontaktní osoba
Jiří Štěpán, marketingový
ředitel
Adresa
Kalabousek 1661
286 01 Čáslav
Adresa
U nákladového nádraží 3153/8,
130 00 Praha 3
Adresa
Na Poříčí 661
518 01 Dobruška
Kontakty
telefon: +420 327 314 784
fax: +420 327 314 787
email: [email protected]
Kontakty
telefon: +420 272 188 401
email: [email protected]
Internet
www.starkl.com
Internet
www.studio-moderna.com
www.topshop.cz
www.dormeo.cz
www.kosmodisk.cz
www.delimano.cz
www.wellneo.cz
Kontakty
telefon: +420 499 97 97 97
fax: +420 499 97 98 99
email: [email protected]
Internet
www.servisbal.cz
www.eobaly.cz
www.rotobal.cz
Charakteristika činnosti:
Servisbal Obaly, s.r.o. je moderní
společnost zabývající se návrhy, výrobou a prodejem obalů.
Věnuje se jak internetovému obchodu se standardní řadou obalů, tak zpracování kompletních
obalových řešení dle specifických
požadavků zákazníků. Ve společnosti je zaveden systém řízení
jakosti ISO 9001 a ISO 14001,
a to v celém procesu řízení
a výroby. Servisbal nabízí svým
zákazníkům propracovaný systém realizovaný prostřednictvím
špičkových odborníků s důrazem
na prvotřídní zákaznický servis.
Společnost je držitelem celé řady
ocenění z mnoha profesních
soutěží. Mezi nejprestižnější patří
ocenění Hospodářských novin
Vodafone Firma roku 2008 nebo
3x ocenění Obal roku 2012.
Díky 20letým zkušenostem
a neustálému zlepšování procesů
ručí společnost za profesionální
vyřízení všech zakázek.
Firma je na českém trhu od
roku 1992, kdy byl zřízen zásilkový obchod STARKL zahradník
a začíná s pěstováním rostlin ve
vlastních školkách. Současně
bylo v té době otevřeno velké
zahradní centrum STARKL
v Časlavi. Dnes navíc vedle
katalogové zásilkové služby
funguje e-shop s internetovým
prodejem.
Charakteristika činnosti:
Společnost Studio Moderna
je největším multi-channel ecommerce a direct prodejcem
v regionu CEE, Rusku a Turecku. S podporou DRTV zasahuje
přes 400 milionů spotřebitelů
ve 21 zemích.
Společnost provozuje celkem
přes 130 lokalizovaných e-shopů, přes 220 vlastních retail
prodejen, 22 call center, přes
300 hodin TV reklamního času
denně, 6 vlastních TV kanálů,
síť 1.000 retail distributorů,
15mil výtisků katalogů ročně
s vyřízením přes 70milionů tel.
hovorů ročně.
Se zázemím v jednotlivých
zemích má společnost Studio
Moderna přes 5.500 zaměstnanců.
strana 28
TRANSCOM WORLDWIDE
CZECH REPUBLIC s.r.o.
Unicall Communication Group
s.r.o.
Waftcom s.r.o.
Datum založení:
9.5.2002
Datum založení:
3.11.2008
Datum založení:
6.9.2006
Ředitel
Ing. Zbyněk Kadidlo, MBA
jednatel společnosti a generální
ředitel
Ředitel
Jonas Törnquist
CEO Central & Eastern Europe
Patrik Pavel
Sales Director
Ředitel
Ing. Tomáš Stejskal, MBA
jednatel
Jana Pituchová
ředitelka call centra
Kontaktní osoba
Patrik Pavel
Sales Director
Adresa
Roháčova 3339/5
702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava
Kontaktní osoba
Mgr. Jiří Šimeček
Obchodní ředitel
Adresa
Kolbenova 942/38a
190 00 Praha 9
Adresa
U Smaltovny 625
370 01 České Budějovice
Kontakty
telefon: +420 221 507 811
fax: +420 222 516 708
email: [email protected]
Kontakty
telefon: +420731700900
email: [email protected]
Internet
www.transcom.cz
Internet
www.unicall.cz
Charakteristika činnosti:
Společnost Transcom je
globální poskytovatel zákaznických a inkasních služeb
a mezinárodní lídr v oblasti
řízení životního cyklu zákazníka. Celosvětově působíme ve
27 zemích a máme více než
24 tisíc zaměstnanců. Našim
klientům přinášíme možnost
zvýšení výnosů, pomáháme
získávat a udržet jejich zákazníky a zároveň jim zabezpečit
platby a hotovost. V České
republice působíme od roku
2002 a specializujeme se na
komplexní zákaznické služby,
aktivní a pasivní telemarketing
a služby backoffice, rané inkaso, mimosoudní inkaso, řešení
leasingových a úvěrových smluv
v rámci finacování dopravní
a jiné techniky včetně jejího
zabavení a soudní inkaso.
Charakteristika činnosti:
Outsourcing telemarketingu outbound & inbound. Outsourcing back office služeb. 5 let
na evropských trzích.
Kontakty
telefon: 597 347 222
597 347 123
fax: 597 347 131
email: [email protected]
Internet
www.waftcom.cz
Charakteristika činnosti:
Služby komerčního call centra,
aktivní a pasivní telemarketing,
poradenství. Využití našeho
call centra je možné v celém
průřezu obchodního procesu, od hledání příležitostí po
následnou péči či vymáhání
pohledávek.
strana 29
Download

ročenka 2012