Pravidla Zákaznické ankety EUROFIT 2013
I. Pořadatel soutěže
Pořadatelem ankety s názvem "Zákaznická anketa EUROFIT 2013“ (dále jen soutěž) je
obchodní společnost Eurofit Trading a.s., se sídlem Brno, Makovského nám. 2, PSČ 616 00, IČ
26907828 (dále též jen jako „firma Eurofit“).
Znění těchto pravidel je zveřejněno na webových stránkách firmy Eurofit www.eurofit-trading.cz
a současně je k nahlédnutí u pořadatele v jeho provozovně na adrese Blanenská 1858, 664 34
Kuřim.
II. Termín soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 1.2.2013 do 31.12.2013.
Anketní lístky s řádně vyplněnými údaji musí být doručeny firmě Eurofit nebo jejímu
zplnomocněnému zástupci v průběhu trvání soutěže.
III. Podmínky účasti v soutěži
Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let s trvalým
pobytem na území České republiky, s výjimkou osob, které jsou v pracovním nebo obdobném
poměru k pořadateli, nebo příbuzných v řadě přímé a manželů nebo manželek, kterýchkoliv
shora uvedených osob.
IV. Pravidla soutěže
Do soutěže se mohou zapojit fyzické osoby (dále jen soutěžící), které splní podmínky dle
článku III. Podmínkou účasti v soutěži je dále úplné vyplnění všech otázek zákaznické ankety,
uvedení jména, příjmení a bydliště soutěžícího na území ČR a doručení (předání) anketního
lístku firmě Eurofit způsobem uvedeným v čl. II. těchto pravidel. Anketní lístek obdrží soutěžící
od firmy Eurofit, resp. jejího zplnomocněného zástupce na prodejní reklamní akci, pořádané
firmou Eurofit. Veškeré anketní lístky splňující podmínky této soutěže postupují do slosování
o nepeněžité ceny. Losování proběhne dne 24.1.2014. V soutěži lze vyhrát následující
nepeněžité ceny:
sada nádobí EUROFIT v hodnotě 19.990,- Kč
multifunkční kuchyňský robot EUROFIT Master Pro v hodnotě 16.990,- Kč
ortopedická matrace EUROFIT ProVital v hodnotě 16.990,Infračervená rehabilitační podložka InfraFit v hodnotě 16.990,sada nožů Ran Eurofit v ceně 11.990,- Kč
poukázka na odběr zboží spol. EUROFIT v hodnotě 5.000,- Kč
poukázka na odběr zboží spol. EUROFIT v hodnotě 2.000,- Kč
poukázka na odběr zboží spol. EUROFIT v hodnotě 1.000,- Kč
Výhry nelze výherci vyplatit v hotovosti.
V. Výherci a převzetí výhry
Vylosovaní výherci budou zveřejněni na webových stránkách firmy Eurofit www.eurofittrading.cz, a to po dobu jednoho měsíce od slosování. Výhry budou zasílány na adresy výherců
uvedených v anketním lístku nejpozději do 1 měsíce od data slosování. V případě, že se výhra
vrátí odesílateli z důvodu nevyzvednutí výhercem, bude po dobu jednoho měsíce připravena k
osobnímu vyzvednutí v provozovně firmy Eurofit na adrese Blanenská 1858, 664 34 Kuřim.
Pokud výhra nebude ani v této lhůtě vyzvednuta, nárok na výhru zaniká.
Nesplní-li výherce kteroukoliv z podmínek této soutěže, výhra mu nebude přiznána. Výhry jsou
právně nevymahatelné.
VI. Závěrečná ustanovení
Veškerá data získaná od soutěžitelů jsou považována za jejich osobní a vztahuje se na ně
ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Soutěžitel vyplněním
anketního lístku bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že firma Eurofit bude shromažďovat
a zpracovávat jeho chráněné osobní údaje za účelem nabízení výrobků, služeb, resp.
pracovních příležitostí firmou Eurofit, a to po dobu deseti let. Tímto způsobem získané osobní
údaje nebudou poskytnuty třetím subjektům. Vyplněním anketního lístku vyjadřuje soutěžitel
souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních
údajů jím uvedených za účelem vyhodnocení této soutěže a předání výhry a za účelem
nabízení výrobků, služeb, resp. pracovních příležitostí firmou Eurofit a v případě výhry souhlasí
se zveřejněním svého jména, příjmení a města pobytu na webových stránkách firmy Eurofit.
V Brně dne 11.1.2013
Eurofit Trading a.s.
Download

Pravidla Zákaznické ankety EUROFIT 2013