Projekt
„Věc známá i neznáma“
Paskov – Komunitní centrum
20. 3. od 15:00
Šenov – římskokatolická fara
1. 4. od 15:00
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Obsah
1. Úvod (včetně stanovení cíle přednášky)
2. Představení místní akční skupiny jako instituce zajišťující
administraci finančních prostředků EU v rámci svého území
3. Projektový cyklus na příkladu skutečně zrealizovaného
projektu
4. Základy tvorby žádosti
5. Vyplnění anketních lístků
Cíl přednášky
1.
Cíl (předmět)stanovený výzvou (donátorem):
Realizace akcí podporujících zvýšení informovanosti o existenci MAS
Slezské brány a jejím poslání mezi obyvateli obcí, které jsou zařazeny
do její působnosti. Povolené formy akcí:
- propagační akce
- školení
- přednášky a besedy
- veřejná setkání
- vědomostní soutěže
2. Cíl stanovený podanou žádosti (žadatelem/realizátorem)
- seznámit účastníky s existenci MAS Slezská brána a její roli v projektovém cyklu a tím
zvýšit schopnost účastníků a potenciálních žadatelů zorientovat se více než doposud
v této problematice.
- po ukončení přednášky bude proveden formou vyplnění anketního lístku u zúčastněných
„test“ jak bylo tohoto cíle dosaženo.
3. Cíl osobní – konkrétního účastníka
???
Anketní lístek
Otázky, poznámky
Hodnocení x)
Jak splnila přednáška stanovený cíl
1
2
3
4
5
Jak hodně byla přednáška pro Vás přínosná?
1
2
3
4
5
Jak jste byli spokojení s organizačním zajištěním?
1
2
3
4
5
Mělo by se nějakém tématu s přednášky věnovat více prostoru?
V případě, že ano - kterému?
Měla by se tato přednáška opakovat?
Jiné poznámky a připomínky:
x)
Pokud jde o hodnocení body 1 až 5 – hodnoťte jako ve škole – nejlepší hodnocení je „1“, nejhorší „5“.
Download

První část - Slezská brána