Návod k obsluze
třísystémové elektrické
lokomotivy ŠKODA
109E ČD 380
Příloha – přehled alarmů
Vypracoval:
Kontroloval:
Ing. Radek Šafránek
Ing. Václav Bierhanzl
Číslo dokumentu:
Datum vypracování:
Datum poslední změny:
Index změny:
Schválil:
Ing. Milan Šrámek
Typ:
Lo2009-32-CZ
16. 5. 2011
17.8. 2012
b
109E
\\skoda.cz\share$\TRANSPORTATION\TVR\Technika\Projekty\85Em_PROJEKT\109E_Schvalování\Dok_živ_cykl\Navod_k_obsluze\Lo2009_
32_CZ_b_Priloha_prehled_alarmu.doc
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 2/41
Index: b
1. Změnový list
Ind.
a
b
Popis změny
Přidány alarmy:

a164 – Indikace horkého ložiska vypnuta

a165 – Povolena jízda s neodbrzděnou soupravou

a166 – Přerušená pojistka filtru 9,85 kHz

a167 – Zvedá se sběrač X01

a168 – Zvedá se sběrač X02

a169 – Řízená lokomotiva je připravena na AO

a170 – Řízená lokomotiva není připravena na AO

a171 – SIFA není zapnuta
Změněny alarmy:

a080 – Horkoběžnost nápravových ložisek – doplněn text nápovědy

a113 – Výstraha topení vlaku – doplněno blokování sepnutí stykače topení
vlaku

a114 – Jízda blokována – přidána podmínka „Jízda blokována průběžnou
brzdou“

a115 – Národní nastavení neodpovídá napájecímu systému – změna popisu a
textu nápovědy

a132 – Požár nebo porucha protipožárního systému na řízené lokomotivě
v režimu mnohočlenného řízení – změna popisu

a141 – Řízená lokomotiva není odbrzděna – doplněn text nápovědy
Přidány alarmy:

a172 – Není nastavena předvolba sběračů

a173 – Test přemostění záchranné brzdy

a174 – Kolejové obvody 25Hz - režim aktivní

a175 – Skluz nebo smyk řízené lokomotivy

a176 – Sifa je vyřazena z činnosti

a177 – Uzavřen kohout nuceného brzdění
Změněny alarmy:

a028 – EDB I. je zablokována – Změněna grafická podoba alarmu

a031 – Vypnuta EDB I. – Změněna grafická podoba alarmu

a038 – EDB II. je zablokována – Změněna grafická podoba alarmu

a041 – Vypnuta EDB II. – Změněna grafická podoba alarmu

a060 – Souhrnná porucha řízení BSE – Změněna grafická podoba alarmu

a063 – Porucha protismyku pneumatické brzdy – Změněna grafická podoba
alarmu

a064 – Protismyk vypnutý – Změněna grafická podoba alarmu

a065 – Brzdění EDB převzato doplňkovou brzdou – Změněna grafická podoba
alarmu

a068 – Nadřazená ochrana brzdění – Změněna grafická podoba alarmu

a069 – Podvozek I. neschopen brzdění – Změněna grafická podoba alarmu

a070 – Podvozek II. neschopen brzdění – Změněna grafická podoba alarmu

a080 – Horkoběžnost nápravových ložisek – doplněn popis alarmu o „Řízená
lokomotiva nebo vagón hlásí horké ložisko“ a doplněn text nápovědy o „V
případě hlášení horkoběžnosti z vagónu postupujte podle platných předpisů“

a083 – Porucha měření rychlosti – doplněn text nápovědy o „V tomto připadě je
Sifa vyžazena z činnosti“

a093 – Nastaveno aktivní odstavení – z názvu odstraněno „(S137)“

a094 – Překročena maximální rychlost vlaku – doplněn popis alarmu o
„LZB/PZB zobrazuje hodnotu rychlosti, která je v rozporu se skutečností“ a
doplněn text nápovědy o „Zastavte! Dále postupujte podle předpisů pro jízdu s
poruchou vlakového zabezpečovače LZB/PZB“

a095 – Tlaková brzda je vypnuta – Změněna grafická podoba alarmu. Bod 5. –
odstraněn text nápovědy

a096 – Doplňková brzda vypnuta – Změněna grafická podoba alarmu

a105 – Režim rozmrazování brzdových kotoučů – Změněna grafická podoba
alarmu

a118 – Náhradní parkování – Změněna grafická podoba alarmu

a140 – Elektrodynamická brzda vypnuta – Změněna grafická podoba alarmu

a166 – Přerušena pojistka filtru – Změněna grafická podoba alarmu
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Datum
09.11.2011
Změnil
Rauš
17.8.2012
Kortan
Lo2009–32–CZ
Strana 3/41
Index: b
2. Seznam
1. ZMĚNOVÝ LIST ..................................................................................................... 2
2. SEZNAM ................................................................................................................ 3
3. PŘEHLED ALARMŮ .............................................................................................. 4
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 4/41
Index: b
3. Přehled alarmů
Ikona
Značení Název hlášení
a001
Diferenciální ochrana
Popis alarmu
Nápověda
Zásah diferenciální ochrany lokomotivy.
Proveďte kvitaci HW ochran a uveďte lokomotivu do provozu.
Pokud je zásah ochrany opakovaný:
a) od obou skříní (P82 - Trakční pohon - ochrany)
- vypnout topení vlaku
- v případě opakovaného zásahu ochrany je lokomotiva neschopná,
b) od jedné skříně (P82 - Trakční pohon - ochrany)
- vypněte příslušnou měničovou skříň.
a002
Nadproud troleje
Došlo k překročení maximálního proudu troleje
nebo došlo ke zkratu troleje.
Proveďte kvitaci HW ochran a uveďte lokomotivu do provozu.
Pokud je zásah ochrany opakovaný:
a) od obou skříní (P82 - Trakční pohon - ochrany)
- lokomotiva neschopná,
b) od jedné skříně (P82 - Trakční pohon - ochrany)
- odstavte příslušnou měničovou skříň.
a003
Nadproud topení vlaku
Došlo k překročení maximálního proudu nebo
výkonu pro napájení vlaku
Kontrola stavu topných spojek a VN zařízení na vlaku.
a005
Přepětí troleje
a025
Při rekuperaci na systému 3kV došlo k podezření
Parametry troleje mimo na: 1. vzdálený zkrat,
meze při rekuperaci
2. výpadek napájecího napětí (není odběr pro
rekuperaci);
Překročeno maximální napětí troleje na daném
systému a režimu jízdy.
Proveďte kvitaci HW ochran a pokračujte v jízdě. Pokud je zásah
ochrany hlášen pouze jednou měničovou skříní (P61 - Diagnostické Total stop), odpojte ji.
Ochrana je automaticky nulována po ukončení brzdění nebo
zastavením (pokud je napětí troleje v mezích), nebo potvrzením
ochran.
Pokud je zásah častější než 5x za směnu informujte údržbu (sdělte
místo, rychlost a brzdný účinek).
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 5/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
Popis alarmu
Nápověda
Ochrana indikace
systému
1. Porucha indikace, signály obou měničových
skříní jsou rozdílné nebo nejsou v souladu s
indikačním relé.
2. Nesoulad nastaveného systému s indikací nebo
nevypnul některý HV nebo Q38.
3. Došlo k průjezdu pod střídavý systém s
lokomotivou nastavenou na DC systém nebo
pokusu o zvednutí sběrače se zapnutým Q02 na
stejnosměrném systému.
1. Zkontrolujte signály z měničových skříní a odstavte skříň, která
nesouhlasí s realitou. Pokud jsou obě skříně v souladu, je porucha v
indikačním relé a lokomotiva je neschopna.
2. Uveďte lokomotivu z provozu tlačítkem HV a kvitujte HW
ochrany. Zkontrolujte na obrazovce (P5 - Vstupní obvody), zda je
Q38 v poloze uzemněno a vypnuty oba hlavní vypínače. Pokud ano,
uveďte lokomotivu do provozu.
3. Uveďte lokomotivu z provozu a kvitujte HW ochrany.
Zkontrolujte, zda je Q38 v poloze uzemněno a vypnuty oba hlavní
vypínače. Pokud ano, uveďte lokomotivu do provozu.
a004
Podpětí troleje
1. Sběrač je zvednutý, ale není indikováno napětí
déle než 16s,
2. Došlo k podpětí troleje při sepnutých stykačích;
Rozhodněte podle místních podmínek a platných předpisů, vyčkejte
obnovení napětí, zapněte HV.
a006
Zvednuté oba sběrače
Zvednuty oba sběrače a rychlost je větší než
20km/h.
Stáhněte jeden sběrač! (tlačítko na obrazovce P93 - Ovládací panel Sběrače)
Zvednutí sběračů
blokováno
1. Pokud není poškozen sběrač nebo není jiný důvod k jeho odpojení,
připojte odpojovače tlačítky na obrazovce (P93 - Ovládací panel Sběrače).
1. Oba odpojovače sběračů Q03 a Q04 jsou v
poloze rozpojeno (blokováno zvednutí sběrače),
2. Na obrazovce (P92 - Ovládací panel - Pohony) povolte zapojeni
2. Požadavek na odpojení obou měničových skříní, alespoň jednoho pohonu,
3. Otevřete kohouty sběračů a postupujte podle bodu 1..
3. Jsou uzavřeny kohouty sběračů,
Upozornění: Před manipulací s odpojovači a kohouty sběračů se
4. Nízký tlak přístrojového vzduchojemu;
ujistěte, že není nikdo na střeše nebo ve strojovně!!!
4. Pusťte pomocný kompresor;
a101
a116
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 6/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
a172
Není nastavena
předvolba sběračů
a007
Porucha sběrače X01
a008
Výstraha sběrače X01
Popis alarmu
Nápověda
Není nastavena předvolba sběrače na displeji.
Postup:
- zkontrolujte pohledem stav troleje nad lokomotivou;
- na obrazovce (P93 - Ovládací panely - Sběrače) nastavte
PŘEDVOLBA SBĚRAČE na AUTOMATICKY nebo podle
místních předpisů zvolte příslušný sběrač;
Postup:
Došlo k poruše řídicí jednotky sběrače X01 nebo k - uzavřete vzduchový kohout sběrače,
poškození lišty sběrače (ADD).
- pokračujte v jízdě na druhý sběrač;
Došlo k vnitřní chybě řídicí jednotky sběrače X01.
Další jízda bez omezení!
Informujte údržbu.
a009
Zvednutí sběrače X01
blokováno
Sběrač nelze zvednout, protože je vypnutý nebo
porouchaný odpojovač sběrače Q03 nebo není
otevřen kohout sběrače.
Zkontrolujte:
1. polohu odpojovače Q03,
2. stav kohoutu sběrače X01.
a167
Zvedá se sběrač X01
Sběrač nad stanovištěm č. 1 se zvedá.
Zkontrolujte, zda jste pod trolejí.
a010
Porucha sběrače X02
Postup:
Došlo k poruše řídicí jednotky sběrače X02 nebo k - uzavřete vzduchový kohout sběrače,
poškození lišty sběrače (ADD).
- pokračujte v jízdě na druhý sběrač;
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 7/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
Popis alarmu
Nápověda
Došlo k vnitřní chybě řídicí jednotky sběrače X02.
Další jízda bez omezení!
Informujte údržbu.
a011
Výstraha sběrače X02
a012
Zvednutí sběrače X02
blokováno
Sběrač nelze zvednout, protože je vypnutý nebo
porouchaný odpojovač sběrače Q04 nebo není
otevřen kohout sběrače.
Zkontrolujte:
1. polohu odpojovače Q04,
2. stav kohoutu sběrače X02.
a168
Zvedá se sběrač X02
Sběrač nad stanovištěm č. 2 se zvedá.
Zkontrolujte, zda jste pod trolejí.
1. Hlavní vypínač není připraven pro vypnutí,
2. Zabezpečvací systém LZB požaduje vypnutí
hlavního vypínače,
3. LIM není připraven;
1. Hlavní vypínač musí být vypnutý nejméně 5s. Pokud nelze
zapnout po 5s, zkuste vypnout jistič hlavního vypínače F177 na 10s.
Jinak je lokomotiva neschopna.
2. V Německu a Rakousku kontaktujte dispečera. V ostatních zemích
vypněte LZB,
3. Vypněte LIM přepínačem v mezistěně na stanovišti 2. Informujte
dispečera, že zařízení pro kontrolu rušivých proudů je vypnuté.
Zásah rychlé ochrany
(CID)
Došlo k zásahu rychlé ochrany hlavního vypínače
Q01.
Zkuste poruchu kvitovat.
Pokud nebudete úspěšní, zkuste vypnout podvozek na základě
dalších chybových hlášení.
Pokud nebudete úspěšní nebo se porucha opakuje, tak je lokomotiva
neschopná.
Porucha hlavního
vypínače DC Q01
Pomocné doteky signalizují, že vypínač
stejnosměrného systému Q01:
- je v mezipoloze déle než 1s,
- signalizuje nesprávnou kombinaci,
- došlo k samovolnému vypnutí Q01;
Na obrazovace vstupních obvodů (P5 - Vstupní obvody) zkontrolujte
stav obou vypínačů. Pokud jsou oba vypnuté, zkuste poruchu
kvitovat a uveďte lokomotivu do provozu. Pokud se bude chyba
opakovat, lokomotiva je neschopná.
a134
a035
a013
Zapnutí hlavního
vypínače blokováno
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 8/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
Popis alarmu
Nápověda
Pomocné doteky signalizují, že vypínač střídavého
systému Q02:
- je v mezipoloze déle než 1s,
- signalizuje nesprávnou kombinaci,
- došlo k samovolnému vypnutí Q02;
Na obrazovace vstupních obvodů (P5 - Vstupní obvody) zkontrolujte
stav obou vypínačů. Pokud jsou oba vypnuté, zkuste poruchu
kvitovat a uveďte lokomotivu do provozu. Pokud se bude chyba
opakovat, lokomotiva je neschopná.
a109
Porucha hlavního
vypínače AC Q02
a014
Došlo k vážné poruše transformátoru:
- zásah Buchholzova relé,
Porucha transformátoru
- zásah přetlakového ventilu,
- nízká hladina oleje.
Potvrďte poruchu.
V případě zásahu Buchholzova relé zkuste relé 1x odvětrat. V
případě opakovaného zásahu je lokomotiva neschopná.
Potvrďte poruchu.
Pokud lokomotiva vyvýjí tažnou sílu tak pokračujte v jízdě.
Přizpůsobte režim jízdy podmínkám chlazení a teplotě
transformátoru.
Pokud lokomotiva nejede zkontrolujte zda jsou zapnuté jističe F37 a
F38. Pokud nebudete úspěšný, lokomotiva je neschopná.
a015
Výstraha
transformátoru
Došlo k nekritické závadě na transformátoru:
- porucha čerpadel,
- porucha měření teploty oleje,
- porucha systému chlazení trafa;
a016
Porucha přepojovačů
Potvrďte poruchu.
Pomocné doteky signalizují nesprávnou kombinaci
Pokud nebudete úspěšní, lokomotiva je neschopná. V každém
nebo nebyl dán povel k přepojení.
případě informujte údržbu.
a017
Výstraha přepojovačů
Byl vydán povel k přepojení a přepojení nebylo
ukončeno ve stanoveném čase. Příčinou může být
nízký tlak vzduchu (netěsnost), případně zatuhnutí
mechanizmu přepojovače.
1. Zkontrolujte, zda je tlak vzduchu v přístrojovém vzduchojemu
>4bar (obrazovka P5 - Vstupní obvody).
2. Pro porouchaný přístroj zkontrolujte:
a) Q03, Q04, Q38 - kohout na rámu pomocných vzduchojemů,
b) Q11, Q21 - kohout v příslušném přístrojovém bloku PB1(Q11.,
PB2(Q21.,
c) Q05, Q06 - zkontrolujte stav jističe F251 na stanovišti I.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 9/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
a018
a142
a019
a143
a020
Popis alarmu
Nápověda
Došlo k překročení doby nabíjení filtru nebo
poruše některého stykače nebo stykače nevypnuly.
Potvrďte poruchu a uveďte lokomotivu do provozu. V případě
opakované poruchy odpojte podvozek I. tlačítkem na displeji (P92 Ovládací panel - Pohony).
Pokud nebudete úspěšní, lokomotiva je neschopná. V každém
případě informujte údržbu.
V každém případě informujte údržbu.
Porucha stykačů II.
Došlo k překročení doby nabíjení filtru nebo
poruše některého stykače nebo stykače nevypnuly.
Potvrďte poruchu a uveďte lokomotivu do provozu. V případě
opakované poruchy odpojte podvozek II. tlačítkem na displeji (P92 Ovládací panel - Pohony).
Pokud nebudete úspěšní, lokomotiva je neschopná. V každém
případě informujte údržbu.
V každém případě informujte údržbu.
Výstraha stykačů I.
Některý z linkových nebo z nabíjecích stykačů
filtru nevykazuje správnou činnost.
Příčina může být:
- porucha pomocného kontaktu,
- přerušený vodič pro zpětnou signalizaci;
Informujte údržbu o tom, že lokomotiva nutně vyžaduje údržbu
stykačů motorové skupiny I.
Výstraha stykačů II.
Některý z linkových nebo z nabíjecích stykačů
filtru nevykazuje správnou činnost.
Příčina může být:
- porucha pomocného kontaktu,
- přerušený vodič pro zpětnou signalizaci;
Informujte údržbu o tom, že lokomotiva nutně vyžaduje údržbu
stykačů motorové skupiny II.
Ochrana uzemnění
1. Ovladač vysokého napětí nebo ovladač sběračů Na obrazovce P5 - Vstupní obvody zjistěte, který přístroj není ve
není ve vypínací poloze a lokomotiva je uzemněna. správné poloze nebo má poruchu.
a) Q37 - zkontrolujte, zda je v poloze "odzeměno" a je vytažen
bezpečnostní klíč od této polohy,
2. Došlo k poruše některého uzemňovače nebo
zkratovače.
b) Q51, Q52 - zkratovače v měničových skříních nelze rozepnout.
Vypněte podvozek na obrazovce P92 -Ovládací panel -Pohony,
!!! Pro potvrzení ochrany musí být OBA ovladače c) Q33, Q34 - ruční uzemňovače v přístrojových skříních nejsou v
poloze odzemněno. Po bezpečnostním vypnutí a uzemění střechy
současně ve vypínací poloze (ovladač vysokého
Porucha stykačů I.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 10/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
Popis alarmu
Nápověda
napětí i ovladač sběrače).
(Q37) otevřete skříń přístrojů Q33-PB1, Q34-PB2 a přepněte do
polohy odzemněno,
d) Q39 - zapněte jistič F192;
Pokud nebudete úspěšní, lokomotiva je neschopná.
Lokomotiva uzemněna
Ruční uzemňovač uzemněn, zkratovače
vyzkratovány a na lokomotivě není vysoké napětí.
Na lokomotivě není vysoké napětí. Při práci na elektrických
zařízeních dodržujte bezpečnostní předpisy.
a133
Ochrana brzdového
odporníku
1. Nerozběhl se střídač chlazení brzdového
odporníku,
2. Prasklá tepelná pojistka brzdového odporníku,
3. Přepětí filtru delší než 1s a je prasklá tepelná
pojistka,
4. Výkonové přetížení brzdového odporníku;
Uveďte lokomotivu do provozu a pokračujte v jízdě. Pokud to není
možné, tak na obrazovce (P92 - Ovládací panel - Pohony):
- Vypněte ED-brzdu příslušného podvozku,
při neúspěhu
- Vypněte příslušný podvozek;
a120
Přehřátí pohonu
Na obrazovce (P92 - Ovládací panel - Pohony) spusťte ruční
Došlo k překročení přípustné teploty pohonu a jeho
ventilaci a vyčkejte do vychlazení pohonu (pohasnutí signalizace
odstavení nebo je porucha čidla teploty.
přehřátí). Pokud nebyl pohon příliš zatížen, informujte údržbu.
a124
Nadřazená ochrana
řízení pohonu
Došlo k nesouladu požadované a skutečné tažné
síly nebo byla překročena maximální tažná síla.
a119
Výstraha teploty
pohonu
Některá z komponent pohonu dosáhla mezní
teploty. Při dalším oteplování bude příslušný
pohon zablokován. Pokud není pohon příliš
zatížen, může se jednat o poruchu čidla teploty.
a021
Potvrďte ochrany a pokračujte v jízdě. Pokud je to možné,
zaznamenejte prosím podmínky, kdy k zásahu ochrany došlo (režim
jízdy, skluz dvojkolí, tah, rychlost, atd.).
Pokud je to možné, snižte zátěž pohonu. Před jízdou s velkou zátěží
spusťte ruční ventilaci na obrazovce (P92 - Ovládací panel Pohony).
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 11/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
Popis alarmu
Nápověda
a140
Elektrodynamická
brzda vypnuta
Elektrodynamická brzda vypnuta na obou
podvozcích.
Přizpůsobte režim jízdy nefunkční elektrodynamické brzdě.
Samotnou lokomotivu lze odbrzdit tlačítkem na displeji, pokud to
předpisy povolují. Přepočítejte brzdící procenta!!! DODRŽUJTE
PLATNÉ PŘEDPISY O BRZDĚNÍ, MAJÍ VŽDY PRIORITU.
a022
Porucha pohonu I.
Došlo k zásahu HW ochran v trakčních střídačích
motorové skupiny I.
Uveďte lokomotivu z provozu, proveďte kvitaci HW ochran, uveďte
lokomotivu do provozu. Pokud závada trvá, odpojte měničovou skříň
I.
a023
Porucha usměrňovače
I.
Došlo k zásahu HW ochran v trakčním
usměrňovači motorové skupiny I.
Potvrďte ochrany a uveďte lokomotivu do provozu. Pokud závada
trvá, odpojte měničovou skříň I. na obrazovce (P92 - Ovládací panel
- Pohony)
a024
Nouzově odpojena
trakce I.
Došlo k zásahu ochrany vedoucí k vypnutí
linkových stykačů motorové skupiny I.
Proveďte kvitaci SW ochran. Pokud porucha nezmizí, proveďte
kvitaci HW ochran. Pokud ani to nepomůže, odpojte motorovou
skupinu I. nebo elektrodynamickou brzdu I.tlačítkem na obrazovce
(P92 - Ovládací panel - Pohony).
a099
Porucha chlazení
motorové skupiny I.
Došlo k poruše chlazení některého subsystému
motorové skupiny I.:
- brzdový odporník,
- vodní okruh trakčního měniče,
- chlazení trakčního měniče,
- chlazení trakčních motorů;
V případě poruchy chlazení elektrické brzdy vypněte EDB I.
tlačítkem na displeji (P92 - Ovládací panel - Pohony).
V případě poruchy chlazení měničové skříně nebo motorů vypněte
měničovou skříň I.
Další jízda s poruchou chlazení je možná dokud nedojde k přehřátí.
Sledujte teplotu příslušných zařízení na obrazovce (P59 - Teploty).
a026
Pohon I. zablokován
Trakční střídače měničové skříně I. byly
zablokovány zásahem SW ochran.
Proveďte kvitaci SW poruch. Pokud porucha nezmizí, odpojte
měničovou skříň I. nebo střídač příslušného motoru. na obrazovce
(P92 - Ovládací panel - Pohony).
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 12/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
Popis alarmu
Nápověda
a027
Usměrňovač I.
zablokován
Trakční usměrňovač měničové skříně I. byl
zablokován zásahem SW ochran.
Proveďte kvitaci SW poruch. Pokud porucha nezmizí, odpojte
měničovou skříň I. na obrazovce (P92 - Ovládací panel - Pohony).
a028
EDB I. je zablokována
Došlo k výpadku EDB I. Brzda byla požadována,
ale nebyla realizována při rychlosti větší než
10km/h.
Proveďte kvitaci SW poruch. Pokud porucha nezmizí vypněte EDB
I. na obrazovce (P92 - Ovládací panel - Pohony).
a029
Nekritická porucha
pohonu I.
Došlo k nekritické poruše trakčního pohonu I.
nebo k poruše čidla otáček.
Lokomotiva je plně funkční. O poruše informujte údržbu.
V případě poruchy čidla otáček vypněte střídač příslušného motoru
na obrazovce (P92 - Ovládací panel - Pohony) nebo upravte režim
jízdy tak, aby nedocházelo k zásahům ochran (nižší tah).
a030
Pohon I. není připojen
1. Měničová skříň M1 je elektricky odpojena na
základě požadavku obsluhy. Současně s pohonem
je automaticky odpojen také primární měnič.
Vypnutím pohonu jsou sktyty všechny poruchy
měničové skříně.
2. Některý střídač trakčního motoru M01 nebo
M02 je vypnut.
3. Měničová skříň uzemněna ručním zkratovačem
Q33 ve skříni PB1.
Ad1-2. Vypnutí a zapnutí měničové skříně M1 i trakčních střídačů je
možné provést z obrazovky (P92 - Ovládací panel - Pohony).
Ad3. Ujistěte se, že na lokomotivě již nikdo nepracuje a že všechny
práce byly ukončeny a vyzkoušeny. Pokud ano, přepněte uzemňovač
Q33 do polohy "odzeměno" a uzavřete skříň PB1.
a031
Vypnuta EDB I.
Elektrodynamická brzda I. podvozku je vypnuta
tlačítkem na displeji.
Elektrodynamickou brzdu lze zapnout tlačítkem na displeji (P92 Ovládací panel - Pohony)
a102
Odpojení pohonu je blokováno napětím na
Odpojovač pohonu I. je rezonančním filtru. Pro připojení pohonu na DC
blokován
systém musí být rozdíl napětí na filtrech obou
skříní menší než 200V.
Uveďte lokomotivu z provozu tlačítkem bezpečnostního vypnutí,
čekejte 20s a uveďte lokomotivu do provozu. Pokud nebudete
úspěšní, lokomotiva je neschopná.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 13/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
Popis alarmu
Nápověda
a032
Porucha pohonu II.
Došlo k zásahu HW ochran v trakčních střídačích
motorové skupiny II.
Uveďte lokomotivu z provozu, proveďte kvitaci HW ochran, uveďte
lokomotivu do provozu. Pokud závada trvá, odpojte měničovou skříň
II.
a033
Porucha usměrňovače
II.
Došlo k zásahu HW ochran v trakčním
usměrňovači motorové skupiny II.
Potvrďte ochrany a uveďte lokomotivu do provozu. Pokud závada
trvá, odpojte měničovou skříň II. na obrazovce (P92 - Ovládací panel
- Pohony)
a034
Nouzově odpojena
trakce II.
Došlo k zásahu ochrany vedoucí k vypnutí
linkových stykačů motorové skupiny II.
Proveďte kvitaci SW ochran. Pokud porucha nezmizí, proveďte
kvitaci HW ochran. Pokud ani to nepomůže, odpojte motorovou
skupinu II. nebo elektrodynamickou brzdu II. tlačítkem na obrazovce
(P92 - Ovládací panel - Pohony).
a100
Porucha chlazení
motorové skupiny II.
Došlo k poruše chlazení některého subsystému
motorové skupiny II.:
- brzdový odporník,
- vodní okruh trakčního měniče,
- chlazení trakčního měniče,
- chlazení trakčních motorů;
V případě poruchy chlazení elektrické brzdy vypněte EDB II.
tlačítkem na displeji (P92 - Ovládací panel - Pohony).
V případě poruchy chlazení měničové skříně nebo motorů vypnětě
měničovou skříň II.
Další jízda s poruchou chlazení je možná dokud nedojde k přehřátí.
Sledujte teplotu příslušných zařízení na obrazovce (P59 - Teploty).
a036
Pohon II. zablokován
Trakční střídače měničové skříně II. byly
zablokovány zásahem SW ochran.
Proveďte kvitaci SW poruch. Pokud porucha nezmizí, odpojte
měničovou skříň II. nebo střídač příslušného motoru. na obrazovce
(P92 - Ovládací panel - Pohony).
a037
Usměrňovač II.
zablokován
Trakční usměrňovač měničové skříně II. byl
zablokován zásahem SW ochran.
Proveďte kvitaci SW poruch. Pokud porucha nezmizí, odpojte
měničovou skříň II. na obrazovce (P92 - Ovládací panel - Pohony).
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 14/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
Popis alarmu
Nápověda
a038
Došlo k výpadku EDB II. Brzda byla požadována,
EDB II. je zablokována ale nebyla realizována při rychlosti větší než
10km/h.
Proveďte kvitaci SW poruch. Pokud porucha nezmizí, vypněte EDB
II. na obrazovce (P92 - Ovládací panel - Pohony).
a039
Nekritická porucha
trakce II.
Lokomotiva je plně funkční. O poruše informujte údržbu.
V případě poruchy čidla otáček vypněte střídač příslušného motoru
na obrazovce (P92 - Ovládací panel - Pohony) nebo upravte režim
jízdy tak, aby necházelo k zásahům ochran (nižší tah).
a040
1. Měničová skříň M2 je elektricky odpojena na
základě požadavku obsluhy. Současně s pohonem
je automaticky odpojen také primární měnič.
Vypnutím pohonu jsou sktyty všechny poruchy
Pohon II. není připojen měničové skříně.
2. Některý střídač trakčního motoru M03 nebo
M04 je vypnut.
3. Měničová skříň uzemněna ručním zkratovačem
Q34 ve skříni PB2.
a041
Vypnuta EDB II.
Elektrodymanická brzda II. podvozku je vypnuta
tlačítkem na displej.
Elektrodynamickou brzdu lze zapnout tlačítkem na displeji (P92 Ovládací panel - Pohony)
Odpojovač pohonu II.
je blokován
Odpojení pohonu je blokováno napětím na
rezonančním filtru.
Pro připojení pohonu na DC systém musí být
rozdíl napětí na filtrech obou skříní menší než
200V.
Uveďte lokomotivu z provozu tlačítkem bezpečnostního vypnutí,
čekejte 20s a uveďte lokomotivu do provozu. Pokud nebudete
úspěšní, lokomotiva je neschopná.
a103
Došlo k nekritické poruše trakčního pohonu II.
nebo k poruše čidla otáček.
Ad1-2. Vypnutí a zapnutí měničové skříně M2 i trakčních střídačů je
možné provést z obrazovky (P92 - Ovládací panel - Pohony).
Ad3. Ujistěte se, že na lokomotivě již nikdo nepracuje a že všechny
práce byly ukončeny a vyzkoušeny. Pokud ano, přepněte uzemňovač
Q34 do polohy "odzeměno" a uzavřete skříň PB2.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 15/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
Popis alarmu
Nápověda
a042
Porucha střídačů
pomocných pohonů
Střídače pomocných pohonů signalizují poruchu.
Kvitujte poruchu. V případě neúspěchu zálohujte vadný střídač
pomocí záložních přepínačů pomocných pohonů podle následujících
pravidel:
Porucha -> Záloha (poloha ovladače):
U73 -> S73 (ZÁLOHA) + F47 (ZAP) + F77 (VYP),
U74 -> S72 (ZÁLOHA) + F76(VYP),
U75 -> S75 (ZÁLOHA) + F76(VYP),
U76 -> EDB II. (VYP),
U77 -> EDB I. (VYP),
U78 -> S78 (ZÁLOHA) + F47(ZAP) + F77 (VYP),
U79 -> S79 (ZÁLOHA) + F46(ZAP) + F76(VYP),
a121
Přehřátí pomocných
střídačů
Došlo k překročení mezní teploty pomocného
střídače a k jeho odstavení.
Na obrazovce (P92 - Ovládací panel - Pohony) spusťte ruční
ventilaci a vyčkejte vychlazení střídače. Pomocné střídače jsou
chlazeny společně s trakčními motory.
a043
Výstraha napájení
pomocných pohonů
Záložní přepínače pomocných pohonů jsou
nesprávně přepnuty nebo vypnul některý jistič.
Zkontrolujte ve strojovně stav přepínačů a jističů pomocných pohonů
a případně nastavte správnou polohu.
a122
Výstraha teploty
pomocných střídačů
Teplota pomocných střídačů dosáhla mezní
hodnoty a hrozí jejich odstavení.
Na obrazovce (P92 - Ovládací panel - Pohony) spusťte ruční
ventilaci a vyčkejte vychlazení střídače. Pomocné střídače jsou
chlazeny společně s trakčními motory.
a104
Střídače pomocných
pohonů blokovány
Střídače pomocných pohonů jsou zablokovány, ale
Potvrďte poruchy. Pokud nebudete úspěšní, lokomotiva je nechopná.
primární měniče hlásí chod.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 16/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
a044
Porucha primárního
měniče v M1
Popis alarmu
Nápověda
Došlo k poruše primárního měniče v M1 nebo k
překročení pracovních mezí (přepětí, nadproud).
Proveďte kvitaci HW ochran. V případě neúspěchu odpojte primární
měnič I. tlačítkem na displeji (P92 - Ovládací panel - Pohony). V
případě dalšího neúspěchu odpojte podvozek I.
Porucha odpojovače pomocných pohonů Q61.1.
Proveďte kvitaci HW ochran.
Přestavte tlačítkem na displeji (P92 - Ovládací panel - Pohony)
přepojovač Q61.1 v měničové skříní M1 do kterékoli koncové
polohy.
Zkontrolujte, zda je jistič F261 zapnutý.
V případě překročení doby přepojování informujte údržbu,
pravděpodobně se jedná o příznak budoucí poruchy přístroje.
a045
Porucha odpojovače
Q61.1 v M1
a106
Nesoulad požadavku a
stavu odpojovače
Q61.1
Poloha odpojovače Q61.1 neodpovídá požadavku.
Uveďte lokomotivu z provozu tlačítkem bezpečnostního vypnutí. Na
obrazovce (P92 - Ovládací panel - Pohony) přepněte přístroj do
požadované polohy. Pokud přístroj nereaguje, zkontrolujte stav
jističe F261.
a046
Primární měnič v M1
byl zablokován
Primární měnič I. byl zablokován vlivem:
- napětí mimo meze,
- nadproudu,
- poruchy.
Proveďte kvitaci ochran. V případě neúspěchu odpojte tlačítkem na
displeji (P92 - Ovládací panel - Pohony) primární měnič I., případně
motorovou skupinu I.
a047
Primární měnič v M1
byl odpojen
Primární měnič I. byl odpojen.
Lokomotiva je funkční a může být provozována bez větších omezení.
a048
Porucha primárního
měniče v M2
Došlo k poruše primárního měniče v M2 nebo k
překročení pracovních mezí (přepětí, nadproud).
Proveďte kvitaci ochran. V případě neúspěchu odpojte primární
měnič II. tlačítkem na displeji (P92 - Ovládací panel - Pohony). V
případě dalšího neúspěchu odpojte podvozek II.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 17/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
Popis alarmu
Nápověda
Porucha odpojovače pomocných pohonů Q61.2.
Proveďte kvitaci HW ochran.
Přestavte přepojovač Q61.2 v měničové skříní M2 do kterékoli
koncové polohy tlačítkem na displeji (P92 - Ovládací panel Pohony).
Zkontrolujte, zda je jistič F262 zapnutý.
V případě překročení doby přepojování informujte údržbu,
pravděpodobně se jedná o příznak budoucí poruchy přístroje.
a049
Porucha odpojovače
Q61.2 v M2
a107
Nesoulad požadavku a
stavu odpojovače
Q61.2
Poloha odpojovače Q61.2 neodpovídá požadavku.
Uveďte lokomotivu z provozu tlačítkem bezpečnostního vypnutí. Na
obrazovce (P92 - Ovládací panel - Pohony) přepněte přístoj do
požadované polohy. Pokud přístroj nereaguje, zkontrolujte stav
jističe F262.
a050
Primární měnič v M2
byl zablokován
Primární měnič II. byl zablokován vlivem:
- napětí mimo meze,
- nadproudu,
- poruchy.
Proveďte kvitaci SW ochran. V případě neúspěchu odpojte primání
měnič II., případně motorovou skupinu II. tlačítkem na displeji (P92
- Ovládací panel - Pohony).
a051
Primární měnič v M2
byl odpojen
Primární měnič II. byl odpojen na primární i
sekundární straně od obvodů lokomotivy.
Lokomotiva je funkční a může být provozována bez větších omezení.
Při plném chlazení nesmí být současně sepnut kompresor.
a052
Porucha nabíječe
Porucha nabíječe. Řídící obvody jsou napájeny
pouze z baterie. Lokomotiva je schopna jízdy po
dobu 2 hodin pouze z baterií.
Zkontrolujte, zda nabíječ není přepnut do režimu vnějšího napájení.
Zkuste na nabíječi potvrdit poruchy, případně opakovaně přepnout
nabíječ do režimu vnějšího napájení a zpět.
a150
Ochrana při podpětí
baterie
Lokomotiva byla vypnuta z důvodu nízkého napětí Snažte se dojet na místo, kde lze bezpečně zastavit a počkat na
baterie.
náhradní lokomotivu. Lokomotiva je neschopna.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 18/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
Popis alarmu
Nápověda
Zkuste na nabíječi potvrdit poruchy, případně opakovaně přepnout
nabíječ do režimu vnějšího napájení a zpět.
a053
Porucha některého
modulu nabíječe
Nedostatečné nabíjení. Některý z modulů nabíječe
je v poruše nebo pracuje v oblasti proudového
omezení.
a149
Nízké napětí baterie
Napětí lokomotivní baterie je kriticky nízké. Brzy
dojde k ochrannému vypnutí.
Nabíječ baterie je připojen na vnější napájení z
veřejné sítě 3 x 400V/50Hz.
Je blokována jízda lokomotivy z důvodu ochrany
mechanického poškození napájecího kabelu.
a054
Kryt vnějšího napájení
otevřen
a110
Kolize řídících
počítačů (LCC)
Došlo ke konfliktu řídících počítačů lokomotivy z
důvodu poruchy jednoho z nich.
a055
Přechod na záložní
jednotku
Došlo k přechodu na záložní jednotku některého
počítačového systému. Při přechodu na záložní
systém dojde k vypnutí hlavního vypínače.
a117
Porucha
diagnostického
počítače
Došlo k poruše diagnostického počítače. Příčinou
může být jeho přehřátí.
Snažte se minimálním výkonem dojet na místo, kde lze bezpečně
zastavit a počkat na náhradní lokomotivu.
Zkontrolujte zda je uzavřen kryt zásuvky vnějšího napájení na vnější
straně lokomotivy.
Uveďte lokomotivu z provozu tlačítkem bezpečnostního vypnutí.
Vypněte jistič F220 nebo F224. Tím bude odstaven jeden z řídících
počítačů.
Proveďte kvitaci HW ochran. V případě, že je lokomotiva normálně
funkční, pokračujte v jízdě bez omezení.
V ostatních případech proveďte RESET řídícího systému
lokomotivy. Vypněte baterie na cca 10s, případně vypněte jistič
porouchaného systému F220, F222, F223, F224.
Porucha diagnostického počítače nemá vliv na funkci lokomotivy.
Historie alarmů a některé funkce potřebné pro údržbu nebudou
funkční. S poruchou diagnostického počítače můžete pokračovat v
jízdě bez omezení.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 19/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
a123
a139
a056
Popis alarmu
Nápověda
Zkontrolujte zda je ventilační jednotka počítače v činnosti a nic
Došlo k překročení mezní teploty řídicího počítače.
nebrání průchodu vzduchu k vaně počítačů. Možné řešení je otevřít
Limitní teplota řídícího Zřejmě dojde ke ztrátě jeho funkce. Diagnostický
prostor počítače na stanovišti I. a pustit klimatizaci kabiny na
počítače
počítač již zřejmě není funkční nebo dojde brzdy k
minimální teplotu. Další možností je přejít na záložní počítač
jeho poruše.
vypnutím jističe F220.
Výstraha řídícího
počítače LCC
Porucha AVV
Došlo ke změně hodnot ve CMOS paměti ze dvou
možných příčin:
1. Narušení integrity CMOS paměti po startu
řídícího systému. Nastavení byla uvedena do
základního stavu (nutno změnit SW tlačítky),
2. Parametry testovacího režimu byly změněny
diagnostickým nástrojem;
Ad1. Baterie pro zálohování paměti je vybitá a musí být vyměněna.
Informujte údržbu a pokračujte v jízdě. Poruchu smažte následujícím
postupem (povel vypni hlavní vypínač + souhlas hlavní jízdní páky +
tlačítko čistícího přítlaku).
Po přehrátí SW je tento stav běžný. Poruchu smažte.
Ad2. Informujte údržbu. Nastavte aktuální národní systém a můžete
pokračovat v jízdě bez omezení.
Došlo k poruše ATO. Porucha může mít
následující příčiny:
- porucha elektronických spínačů v obvodu brzdy,
- porucha některého snímače na pojezdu
lokomotivy,
- porucha komunikace řídícího počítače
lokomotivy LCC.
Proveďte SW kvitaci poruch. Pokud porucha trvá, lokomotiva je
funkční, ale nepoužívejte režim cílového brzdění.
V případě neúspěchu vypněte jistič F221. Dojde k automatickému
přechodu na záložní řídící počítač. Po kvitaci HW ochran bude
lokomotiva funkční bez omezení.
a057
Ztráta komunikace s
uzlem na MVB
Došlo k výpadku komunikace s některým
klíčovým uzlem lokomotivy.
Proveďte kvitaci poruch. Pokud porucha trvá, proveďte RESET
řídícího systému lokomotivy. V případě neúspěchu použijte
nouzovou jízdu pro dojezd do nejbližší stanice.
V případě ztráty komunikace se sběračem zavřete kohout
příslušného sběrače.
Pokud se porucha opakuje, lokomotiva je neschopná.
a058
Ztráta komunikace s
tachografem
Došlo ke ztrátě komunikace s registračním
tachografem. Další jízda je možná podle platných
předpisů.
Pro zobrazení rychlosti použijte tlačítko náhraního zobrazení
rychlosti na obrazovce (P97 - Ovládací panel - Čidla rychlosti).
NENÍ ZÁZNAM RYCHLOSTI. Dodržujte platné předpisy.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 20/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
a059
Ztráta komunikace s
nekritickým uzlem
Popis alarmu
Nápověda
Došlo ke ztrátě komunikace MVB s nekritickým
uzlem.
Lokomotiva je funkční. Informujte údržbu.
Pokud je tlak brzdiče mimo meze, tak je nutno seřídit řídící tlak
brzdiče - kontaktujte údržbu.
Pokud brzda nebrzdí, použijte rychlobrzdu nebo červené tlačítko dále
postupujte podle platných předpisů (např. ČD V15).
a060
Souhrnná porucha
řízení BSE
Porucha elektrického nebo pneumatického obvodu
brzdiče Dako BSE.
Pokud je zapnut režim odbrzdění při vlečení, tak jsou vyřazeny z
činnosti všechny přímočinné brzdy a střadačová brzda. Postupujte
podle platných předpisů (např. ČD V15).
V případě trvající poruchy vypněte řídící počítač lokomotivy jističem
F221. Pokud porucha zmizí, pokračujte v jízdě bez omezení.
Pokud nebudete úspěšní, přepněte brzdič BSE na nouzové ovládání
přídavnou brzdou.
a125
Porucha tlakových
spínačů
Nesoulad hodnot mezi převodníkem tlaku a
tlakovým spínačem nebo tlakovými spínači.
Hlášení nevěnujte pozornost v těchto případech:
- uvádění lokomotivy do provozu,
- pokud je nízký tlak hlavního vzduchojemu (<6bar),
- krátkodobé hlášení (<3s);
V ostatních případech proveďte zkoušku brzdy hnacího vozidla a
postupujte podle národního předpisu (ČD V15).
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 21/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
Popis alarmu
Nápověda
Při rychlobrzdě nebylo dosaženo minimálního
zpomaleni. Došlo k vypnutí hlavního vypínače.
Zásah ochrany je běžný při brzdích procentech
nižších než 60%.
Proveďte kvitaci HW poruch a po úplném odbrzdění pokračujte v
jízdě.
a061
Nedostatečný účinek
rychlobrzdy
a062
Zabrzděno střadačovou Pokus o jízdu se zabrzděnou střadačovou
brzdou
(pružinovou) brzdou.
Odbrzděte střadačovou brzdu. Při nouzovém vypnutí střadačové
brzdy proveďte potvrzení tlačítkem na obrazovce (P94 - Ovládací
panel - Brzdy).
a063
Porucha protismyku
pneumatické brzdy
Porucha protismyku pneumatické brzdy.
Přepněte lokomotivu do režimu brzdění P nebo G.
Vypněte jistič protismyku F221. Postupujte podle národního
předpisu (ČD V15).
a064
Protismyk vypnutý
Protismyk pneumatické brzdy je vypnutý.
Přepněte lokomotivu do režimu brzdění P nebo G.
Postupujte podle národního předpisu (ČD V15).
a065
Brzdění EDB převzato
doplňkovou brzdou
Protismyk požaduje převzetí brzdného účinku
EDB pneumatickou brzdou. Důvodem je
dlouhodobý smyk dvojkolí při účinkování EDB.
Přizpůsobte ovládání brzdy adhezním podmínkám.
AVV hlásí poruchu snímače rychlosti.
Porucha čidla rychlosti, případně jeho propojení s řídícím systémem
lokomotivy.
Odpojte porouchaný snímač rychlosti tlačítkem na obrazovce (P97 Ovládací panel - Čidla rychlosti).
a066
Porucha čidla rychlosti
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 22/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
a067
a157
a068
a105
Podezřelé údaje čidel
rychlosti
Popis alarmu
Nápověda
Pravděpodobně došlo k poruše snímače rychlosti, případně jeho
AVV signalizuje nesprávný údaj rychlosti. Došlo k propojení s řídícím systémem lokomotivy.
poklesu měřené rychlosti v tahu, případně nárůstu
Odpojte porouchaný snímač rychlosti tlačítkem na obrazovce (P97 rychlosti v brzdě.
Ovládací panel - Čidla rychlosti).
1. Jedno nebo více otáčkový čidel bylo vypnuto z
povozu. Protismyk příslušné nápravy je vyřazen z
Otáčková čidla vypnuta provozu.
2. Bylo aktivováno náhradní čidlo rychlosti pro
tachograf;
Nadřazená ochrana
brzdění
Nebezpečí překročení mezního stavu
mechanických brzd:
1. Není odbrzděna přímočinná brzda při rychlosti
větší než 10km/h,
2. došlo k pohybu lokomotivy zabrzděné
střadačovou brzdou nebo na řízené lokomotivě
nebyla odbrzděna přímočinná brzda,
3. došlo k oteplení brzdových kotoučů nad 350K,
4. navolena nebo překročena rychlost 100km/h v
režimu brzdění G;
Režim rozmrazování
brzdových kotoučů
Je aktivní režim rozmrazování (čistění) brzdových
kotoučů vlaku.Tento režim umožňuje jizdu s
přibrzděným vlakem. Cílem je předehřev
brzdových kotoučů vlaku v extrémních zimních
podmínkách.
Pozor na přehřátí brzdových kotoučů!!!!
1. Pokud jsou zapnuta alepoň dvě čidla rychlosti lokomotiva je
schopna provozu bez omezení. Se zapnutým pouze jedním čidlem
rychlosti je možno jet pouze v režimu MAN.
S vypnutým čidlem rychlosti je doporučena jízda v režimu brzdění P
a G. Postupujte podle národního předpisu o brzdění (např. ČD V15).
2. Přepnuto na náhradní čidlo rychlosti pro tachograf (NCR).
Rychlost jízdy je zobrazena a v tachografu zaznamenána z hodnoty
rychlosti z AVV. Postupujte podle národního předpisu o rychloměru
(např. ČD V8/1).
ad1. Dejte všechny ovladče přídavné brzdy od aretované polohy O2odbrzděno,
ad2. odbrzděte střadačovou brzdu nebo potvrďte její vypnutí na
obrazovce (P94 -Ovládací panel - Brzdy).
ad3. pokud došlo k překročení přípustného oteplení brzdových
kotoučů vypněte EDB příslušného podvozku a postupujte v podle
platného předpisu o brzdění (např. ČD V15).
ad4. snižte rychlost nebo zkontrolujte zda máte navolený správný
režim brzdění přepínačem S173.
Aktivace režimu je stiskem klávesy P+ cca 3s. Intenzitu zabrzdění
lze nastavit opakovaným stiskem P+ nebo běžným zabrzděním.
Deaktivace je odbrzděním vlaku nebo stiskem klávesy P- nebo
automaticky po 10minutách.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 23/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
a112
a118
a154
a074
a069
Popis alarmu
Nápověda
Možné přetížení
brzdových kotoučů
Vypočítané oteplení brzdových kotoučů přesáhlo
stanovenou mez. Hrozí tepelné přetížení
brzdových kotoučů a jejich poškození.
V případě výpadku EDB ji vypněte tlačítkem na obrazovce (P92 Ovládací panel - Pohony). Tím nebude její účinek dále nahrazován
doplňkovou brzdou.
V ostatních případech používejte přednostně samočinnou brzdu.
Zásadně postupujte podle platných předpisů.
Náhradní parkování
Náhradní zabrzdění při zastavení. Parkovací brzda
lokomotivy nedosáhla požadovaného tlaku v
brzdových válcích.
Pravděpodobně je uzavřený kohout zajišťovací (parkovací) brzdy.
Pokud chcete zrušit účinek zajšťovací brzdy, přestavte HJP do
polohy "BE" a stiskněte tlačítko "-".
Režim namáčknutí
soupravy
Souprava je zabrzděna na 4,5bar v HP a
lokomotiva má povolen tah. Pro namáčknutí
použijte pomocnou jízdní páku. Hlavní jízdní páka
musí být v poloze výběh.
Režim "Nevedoucí
lokomotiva"
Lokomotiva je v režimu nevedoucí. To znamená,
že je na postrku nebo vlaková s přípřeží a nevede
vlak. V tomto režimu je:
a) zaveden závěr brzdiče BSE,
b) vypuštěn řídící vzduchojem,
c) vypnuta parkovací brzda,
d) blokováno zapnutí regulátoru rychlosti a cílové
brzdění;
Podvozek I. neschopen
brzdění
Brzdový okruh podvozku I. nemusí být schopen
brzdit.
Výpadek EDB není nahrazen.
V případě uzavření kohoutu napájení tlakového
relé je automaticky omezena rychlost jízdy na
120km/h.
Aktivace režimu je stiskem klávesy P+ cca 3s.
Deaktivace je odbrzděním vlaku nebo souhlasem hlavní jízdní páky
nebo automaticky po 10ti minutách. Pomocné jízdní páky jsou
deaktivovány po 5 minutách.
Pokud to předpis o brzdění přikazuje, uzavřete kohout brzdiče
(červený).
Poznámka: V poloze HJP -BE a BP je zrušen závěr. (následuje
snižování tlaku v HP).
Možné příčiny:
- uzavřený kohout napájení doplňkové brzdy,
- uzavřený kohout napájení tlakového relé,
- porucha ovládání doplňkové brzdy;
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 24/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
a070
a095
a177
Podvozek II.
neschopen brzdění
Tlaková brzda je
vypnuta
Uzavřen kohout
nuceného brzdění
Popis alarmu
Nápověda
Brzdový okruh podvozku II. nemusí být schopen
brzdit.
Výpadek EDB není nahrazen.
V případě uzavření kohoutu napájení tlakového
relé je automaticky omezena rychlost jízdy na
120km/h.
Možné příčiny:
- uzavřený kohout napájení doplňkové brzdy,
- uzavřený kohout napájení tlakového relé,
- porucha ovládání doplňkové brzdy;
Brzdy jsou vyřazeny z činnosti uzavřením
některého kohoutu. Jízda může být blokována.
Postupujte podle platného předpisu o brzdění
(např. ČD V15).
Zkontrolujte tlak v hlavním vzduchojemu (>6bar) a případně otevřete
příslušné kohouty brzdy:
1. Kohout přídavné brzdy (KP/A) - signalizováno tlakovým
spínačem,
2. Kohouty k brzdovým válcům (SQ4, SQ5) - signalizováno kontakty
na kohoutech,
3. Napájení tlakových relé (KP/S1, KP/S2) - signalizováno tlakovým
spínačem,
4. Kohouty brzdiče BSE (SQ2, SQ3) - signalizováno koncovým
spínačem, pokud není nastaven režim nevedoucí,
5. Kohout (20) brzdového rozvaděče.
1) Uzavřen kohout (13) vlakových zabezpečovačů
(MIREL, SHP) a kontroly bdělosti SiFa.
2) Uzavřen kohout rychlobrzdy (KP/RV) na
brzdiči DAKO-BSE. Všechny funkce nuceného
brzdění jsou vyřazeny z činnosti.
- pomocná jízdní páka je vyřazena z činnosti,
- nucené brzdění z PZB/LZB,
- ochrany brzd lokomotivy a vlaku,
- ochrana PZB/LZB na 15kV,
1) Otevřete kohout (13) vlakového zabezpečovače.
2) Otevřete kohout rychlobrzdy (KP/RV) na rámu brzdiče DAKO
BSE.
Postupujte podle platných předpisů:
Sledujte pozorně:
- účinek přídavné brzdy,
- účinek brzdy v případě zásahu vlakového zabezpečovače,
- hlášení alarmového systému,
V případě, že se vám zdá účinek brzdy nedostatečný, použijte
rychlobrzdu na hlavní jízdní páce.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 25/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
a096
Doplňková brzda
vypnuta
Popis alarmu
Nápověda
Doplňková brzda obou podvozků je vyřazena
(uzavřeny kohouty). Výpadek elektrodynamické
brzdy nebude nahrazen!!!
Náhradní parkování není funkční.
Dbejte zvýšené opatrnosti při brzdění, případě otevřete příslušné
kohouty doplňkové brzdy.
a131
Střadačová brzda
vypnuta
Na displeji bylo potvrzeno vypnutí střadačové
brzdy.
Pro vypnutí střadačové brzdy proveďte následující činnosti:
1. uzavřete kohout KP/BV příslušného podvozku,
2. zajistěte kličkou střadače příslušného podvozku,
3. proveďte potvrzení vypnutí střadačů příslušného podvozku na
obrazovce (P94- Ovládací panel - Brzdy) (potvrzením je povolena
jízda);
a126
Výstraha hlavního
kompresoru
Hlavní kompresor je vypnutý během jízdy.
Případně došlo k výpadku jističe F13 napájení
kompresoru.
Zapněte hlavní kompresor přepínačem na pultu.
V případě neúspěchu zapněte ve strojovně jistič F13 napájení
kompresoru.
a155
Kompresor zapnutý
ručně
Kompresor je zapnut a bylo dosaženo plného tlaku
(9,5bar).
Přepněte kompresor do polohy AUT.
Pokud podle tlakoměru není dosaženo plného tlaku, tak došlo k
poruše tlakového spínače nebo je uzavřen kohout (14) pod rámem
lokomotivy. Ovládejte kompresor ručně podle tlakoměru.
a127
Výstraha hlavního
vzduchojemu
V průběhu jízdy poklesl tlak v hlavním
vzduchojemu pod 7,5 bar nebo je tlak
vzduchojemu mimo meze.
Není zapnutý kompresor, je v poruše, převodník tlaku B107 je
porouchán nebo je vadný tlakový spínač kompresoru S525.
a071
Porucha nebo možná závada některého ovladače
Porucha ovladače na st. na stanovišti. Pravděpodobně došlo k poruše
I.
kontaktů nebo konektorů přepínačů nebo jízdních
pák na stanovišti I.
Pokud došlo k poruše pomocné jízdní páky, vyřaďte ji z provozu
tlačítkem na obrazovce (P91- Ovládací panel). V ostatních případech
se pokuste vhodnou maipulací s ovladačem udržet lokomotivu v
provozu.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 26/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
Popis alarmu
Nápověda
Pomocné jízdní páky lze vypnout:
- přesunutím hlavní jízdní páky do jiné polohy než výběh,
- tlačítkem na displeji (P91 - Ovládací panel);
a072
Povoleny pomocné
jízdní páky
Pomocná jízdní páka je zapnuta.
Pomocné jízdní páky lze povolit pokud je hlavní jízdní páka v poloze
výběh a zároveň:
- tlačítkem na displeji (P91 - Ovládací panel)
- stisknuto tlačítko centrálního zavření dveří,
- stisknuta tlačítko P+ na déle než 3s (režim zmačknutí vlaku);
Zadejte nulový směr v na neaktivním stanovišti.
Zkontrolujte polohu hlavní jízdní páky a pomocných jízdních pák.
Všechny musí být v poloze výběh.
a097
Ovladače - výstraha
Nastaven směr na neaktivním stanovišti.
Hlavní jízdní páka není v poloze výběh a je
požadováno zapnutí pomocné jízdní páky.
Pomocná jízdní páka není v poloze výběh a je
zároveň je požadována jízda z hlavní jízdní páky;
Pomocné jízdní páky lze vypnout:
- přesunutím hlavní jízdní páky do jiné polohy než výběh,
- tlačítkem na displeji (P91 - Ovládací panel);
Pomocné jízdní páky lze povolit pokud je hlavní jízdní páka v poloze
výběh a zároveň:
- tlačítkem na displeji (P91 - Ovládací panel)
- stisknuto tlačítko centrálního zavření dveří,
- stisknuta tlačítko P+ na déle než 3s (režim zmačknutí vlaku);
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 27/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
a114
a146
a093
Popis alarmu
Nápověda
Jízda blokována
Trakce je blokována.
Zkontrolujte podmínky jízdy na obrazovce (P52 - Diagnostické menu
- Podmínky jízdy). Typické příčiny jsou:
- není zadán směr,
- zabrzděna parkovací (střadačová) brzda,
- nastaven režim "Průchod strojovnou",
- jízda je blokována lokomotivní brzdou (i na řízené lokomotivě),
- jízda je blokována průběžnou brzdou (použijte nízkotlaké přebití),
- tažná síla nebyla realizována do 10s od požadavku (nízké napětí
troleje, frekvence troleje mimo meze, zásah skluzového regulátoru);
Zámek trakce
ad 1. Pokud je uzamčena trakce:
- zkontrolujte stav jističe F176 a F138,
- zkuste použít jinou (pomocnou) jízdní páku,
- přepínačem S279 (Poruchový přepínač tachografu) přepněte do
1. Trakce je zablokována zámkem trakce pro jízdu.
polohy porucha, pokud to předpisy povolují,
2. Linkové stykače jsou zablokovány zámkem
ad 2. Pokud jsou zablokovány stykače:
trakce pro brzdu.
- na displeji zkontrolujte zda není režim rychlobrzda => zapněte
stykače obvyklým způsobem,
- zkontrolujte stav jističe F176,
Pokud nebudete úspěšní lokomotiva je neschopna.
Nastaveno aktivní
odstavení
Přepnuto do aktivního odstavení. Přepínač S137 na
mezistěně I. byl přepnut do polohy aktivní
odstavení. Pokud vypnete spínač řízení, tak bude
automaticky vypnut vlakový zabezpečovač
(MIREL) a vypuštěno hlavní potrubí.
Pokud je v aktivním odstavení vypnut spínač řízení
a spínač baterie, tak po překročení doby výpadku
trolejového napětí je lokomotiva automaticky
uvedena do stavu odstaveno (odpojeny baterie).
Předejde se tak vybití baterií.
Lokomotivu lze ovládat pouze ze stanoviště I.
Režim aktivního odstavení má následující funkce:
a) bezpečné blokování trakčních střídačů,
b) kontrola nulové rychlosti,
c) automatický režim kompresoru,
d) automatické zvednutí obou sběračů;
Spínač řízení a spínač baterie vypněte, pokud odcházíte na dobu delší
než cca 1h.
Pokud zůstane zapnutý spínač řízení a vlakový zabezpečovač, tak
může dojít k zásahu VZ po překročení času od posledního testu
(např. MIREL-D1..
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 28/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
Popis alarmu
V režimu aktivního odstavení došlo k některé z
následujících mimořádností:
1. Vypnutí vnějším tlačítkem,
2. Vypnutí obsluhou,
3. Ztráta trolejového napětí,
4. Poklesu tlaku v přístrojovém vzduchojemu pod
6bar,
5. Přerušení hlavního (brzdového) potrubí,
6. Chybě v nastavení režimu aktivního odstavení,
7) Došlo k výpadku napájecího napětí na dobu
delší než 10 minut;
Nápověda
Zjistěte okolnosti, při kterých došlo k mimořádné události (dotazem
u výpravčího nebo u elektrodispečera). Postupujte podle platných
předpisů. Pokud tomu předpisy ani staniční řád nebrání, tak
potvrďte případné poruchy a uveďte lokomotivu do provozu.
Lokomotivu lze uvést do provozu pouze ze stanoviště I.
a158
Porucha v režimu
aktivního odstavení
a073
Porucha ovladače na
st.II.
Porucha nebo možná závada některého ovladače
na stanovišti. Pravděpodobně došlo k poruše
kontaktů nebo konektorů přepínačů nebo jízdních
pák na stanovišti II.
a108
Kolize řízení
(stanoviště)
Došlo k současnému zapnutí spínačů řízení na
obou stanovištích nebo zapnutí nouzové jízdy nebo Zkontrolujte stav příslušných přepínačů (S101, S102. S137).
režimu "Řízená lokomotiva".
a098
Přerušena bezpečnostní Bezpečnostní obvod pro ovládání hlavních
smyčka
vypínačů byl přerušen.
Pokud došlo k poruše pomocné jízní páky, vyřaďte ji z provozu
tlačítkem na obrazovce (P91- Ovládací panel). V ostatních případech
se pokuste vhodnou maipulací s ovladačem udržet lokomotivu v
provozu.
Potvrďte poruchu.
Zkontrolujte stav koncových spínačů jednotlivých kontejnerů a
bezpečnostní smyčky na obrazovce (P6 - Menu - Systémové
ochrany). Pokud jsou dveře některého kontejneru uvolněné, zajistěte
je pomocí kličky.
Pokud je porucha trvalá, zkuste pomocí tlačítka na obrazovce (P92 Ovládací panel - Pohony) vypnout pohon I. V případě neúspěchu
pohon I. zapněte a vypněte pohon II.
Pokud nebudete úspěšní volejte technickou podporu (HOT-LINE).
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 29/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
Popis alarmu
Nápověda
a111
Překročení časového
limitu
Došlo k překročení časového limitu od udělení
povolení do vykonání požadavku. V tomto případě
je požadavek automaticky zrušen.
Překročení časového limitu může nastat v těchto
případech:
1. doba průchodu strojovnou je déle než 3minuty,
2. ventil sběračů není napájen do 10s,
3. hlavní vypínač nezapnul do 10s,
Uveďte lokomotivu do provozu.
4. trakční napájecí systém nebyl nastaven do 20s,
5. nebylo detekováno trolejové napětí do 10minut
od požadavku na zvednutí sběrače,
6. lokomotiva nebyla uvedena do provozu do 40s
od požadavku,
7. lokomotiva nebyla uvedena do provozu do 7
minut od požadavku na studený start;
a075
Záloha střídače
pomocných pohonů
Některého přepínač pomocných pohonů je v
poloze požadující zálohu střídače.
Zkontrolujte stav přepínačů pro zálohování, případně změňte jejich
polohu.
1. Pokus o změnu polohy přepojovače topení Q86
při zapnutém hlavním vypínači nebo stykači K85.
2. Stykač topení vlaku nerozepnul na požadavek.
ad 1. Potvrd´te poruchu a uveďte lokomotivu do provozu, pokud se
porucha opakuje, lokomotiva je neschopná .
ad 2. Porucha stykače může být způsobena jeho mechanickou
poruchou. Po předchozím zkratu topení vlaku jsou slepeny kontakty.
Kontaktujte technickou podporu (HOT-LINE).
a076
Porucha topení vlaku
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 30/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
a113
Výstraha topení vlaku
Popis alarmu
1. Sepnutí stykače topení vlaku blokováno:
a) časem 1-3minuty od zásahu nadproudové
ochrany topení vlaku;
b) požadovaným tahem po stisku tlačítka na
displeji;
2. Přepojovač topení vlaku Q86 se přepojuje déle
než 15s;
3. Stykač topení vlaku K85 nesepnul na požadavek
nebo je v mezipoloze;
a163
Chyba při ovládání topení vlaku. Bezpečnostní
Chybné ovládání topení
kličku je nutno mít zapnutou na aktivním
vlaku
stanovišti.
a077
Výstraha osvětlení
a159
Návěst "Stůj zastavte
všemi prostředky"
Nápověda
1.
a) Po zhasnutí tohoto alarmu můžete opět zapnout topení vlaku
tlačítkem na displeji (čím později tím lépe). Po zrušení tažné síly
dojde automaticky k vypnutí linkových stykačů a následnému
sepnutí stykače topení.
b) Nastavte výběh a počkejte na uvedení lokomotivy do provozu.
Upozornění: Po zkratu opakujte zapnutí stykače topení během jízdy
pouze 1x. Pokud zkrat trvá, zastavte na vhodném místě a odstraňte
příčinu na vagónech. Opakovaným spínáním stykače topení vlaku do
zkratu může dojít k jeho zničení.
2. Vypněte a zapněte topení vlaku tlačítkem na "Základní
obrazovce",
3. Zkuste zapnout jistič přepojovače topení F246;
Zkontrolujte stav bezpečnostní kličky.
Pokud lze kličkou volně otáčet, došlo k poruše přepínače, lokomotiva
je neschopná.
Porucha osvětlení tlumených světel nebo reflektorů Kontrola žárovek. Vyměňte žárovku, případně postupujte podle
světel.
platných předpisů.
Na čelech lokomotivy svítí návěst ČD-D1 - Stůj,
zastavte všemi prostředky.
Návěst byla nastavena skupinovým přepínačem na mezistěně nebo
stiskem červeného tlačítka záchranné brzdy strojvedoucího.
Pozor: Tato poloha je na skupinovém přepínači je prioritní. To
znamená, že je uplatněna bez ohledu na to, které stanoviště je
aktivní.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 31/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
Popis alarmu
Nápověda
a078
Nouzové ovládání
návěstního osvětlení
Pokud chcete zapnout standardní návěst skupinovým přepínačem,
Návěstní osvětlení je zapnuto nouzovými přepínači
musí být všechny individuální přepínače návěstních světel v poloze
pro nastavení nedefinovaného návěstního znaku.
vypnuto.
a161
Vypnuto vnější
osvětlení
Vnější osvětlení lokomotivy je vypnuto.
a079
Mazání okolků vypnuto Mazání nákolků vypnuto.
a080
a164
Horkoběžnost
nápravových ložisek
Indikace horkého
ložiska vypnuta
1) Došlo k překročení teploty (115 °C)
nápravového ložiska na některé nápravě nebo
došlo k poruše měření teploty nápravových
ložisek.
2) Řízená lokomotiva nebo vagón hlásí horké
ložisko.
Indikace překročení teploty nápravového ložiska
byla vypnuta tlačítkem na obrazovce (P59 Teploty subsystémů). Omezení rychlosti na
60km/h bylo zrušeno.
Postupujte podle platných předpisů.
Zapněte mazání okolků přepínačem na stanovišti I. Pro jízdu s
vypnutým mazáním nákolků postupujte podle platných předpisů.
1) Zastavte na vhodném místě a zkontrolujte teplotu ložisek a stav
kabeláže. Pokud je ložisko horké (rychle se odpařuje voda),
postupujte podle platného předpisu pro horkoběžnost. V tomto stavu
je maximální rychlost omezena na 60km/h pro dojezd do nejbližší
stanice. Pro další jízdu je lokomotiva neschopná.
2) V případě hlášení horkoběžnosti z vagónu postupujte podle
platných předpisů.
Pokud je porušena kabeláž a ložisko není horké, postupujte podle
platných předpisů. Pokud to přepisy nezakazují, vypněte indikaci
horkého ložiska na obrazovce (P59 - Teploty susbsystémů).
Ihned po zastavení v koncové stanici vlaku zkontrolujte teplotu
ložisek. Pokud ložiska nejsou horká (rychle se odpařuje voda) další
jízda je možná bez omezení.
Informujte prosím údržbu.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 32/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
Popis alarmu
Nápověda
Postupujte podle platných předpisů, mají vždy přednost.
ad1. Zkontrolujte činnost pískovačů a informujte údržbu (částečné
nebo úplnné ucpání),
ad2. Uzavřete kohouty pískovačů a informujte dispečera. Hrozí
zhoršení funkce kolejových obvodů.
Postupujte podle platných předpisů pro jízdu bez funkčních
pískovačů.
a144
Porucha pískovačů
1. Pískovače nefungují při požadavku na
pískování,
2. Pískovače jsou v činnosti bez požadavku.
a145
Pískovače vypnuty
Kohout pískovače ve směru jízdy uzavřen.
a081
Porucha řídící jednotky Porucha některého modulu tachografu. Tachograf
tachografu
není funkční.
Postupujte podle platného předpisu pro poruchu tachografu
(rychloměru).
a082
Zaplněna paměť
tachografu
Informujte strojmistra a postupujte podle platných předpisů.
Plná paměť tachografu, poslední záznamy budou
přepisovány.
1. Došlo k poruše obou kanálů snímače otáček
tachografu,
a083
Porucha měření
rychlosti
2. Překročení rozdílu rychlostí větší než 15km/h
mezi tachografem a AVV,
ad1. přepněte na náhradní čidlo rychlosti z AVV (NCR) na
obrazovce (P97 - Ovládací panel - Čidla rychlosti),
ad2. Pokud byl současně skluz dvojkolí, tak hlášení ignorujte. V
ostatních případech postupujte podle bodu ad1..
ad3. Přepněte přepínač S279 do polohy "Porucha tachografu".
Přepínač je umístěn ve strojovně. V tomto případě je Sifa vyřazena z
činnosti.
3. Porucha indikace rychlosti <3km/h v tachografu;
Pro pokračování v jízdě postupujte podle platných předpisů.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 33/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
Popis alarmu
Nápověda
Zkontrolujte stav jističe F138.
Upozornění:
V tomto režimu je přemostěna indikace rychlosti <3km/h. Kontrola
bdělosti SIFA a HW zámek trakce jsou vyřazeny z činnosti.
Postupujte podle platných předpisů.
a151
Tachograf v režimu
porucha
Tachograf byl přepnut do režimu porucha ručním
přepínačem S279 umístěným ve strojovně.
Vlakové zabezpečovače je nutno zapnout ručně
(příslušný přepínač do polohy MAN).
a084
Výstraha tachografu
Došlo k poruše otáčkového snímače tachografu
nebo k poruše elektronické jednotky tachografu.
Lokomotiva je plně funkční.
a086
Ochranné koncové
spínače
Koncový spínač některé přístrojové skříně není
sepnutý.
Zkontrolujte stav dveří přístrojových skříní na obrazovce (P6 Systémové ochrany). Uvolněné dveře uzavřete kličkou.
a087
Porucha izolačního
stavu sítě PP
Došlo k signalizaci poruchy izolačního stavu sítě
pomocných pohonů 570 V a 3x400 V.
Pokračujte v jízdě bez omezení. Před průchodem strojovnou uveďte
lokomotivu z provozu bezpečnostním vypnutím.
Upozornění: Při této poruše se na průchodkách kabelů pro vedení 3 x
400V může objevit napětí cca 200V proti kostře vozidla.
Požární ústředna indikuje kouř nebo požár ve
strojovně.
Postupujte klidně a rozvážně a dbejte na svou osobní bezpečnost! ! !
Záchrana lidí má přednost před záchranou majetku.
1. uveďte lokomotivu z provozu,
2. zastavte na vhodném místě,
3. zavolejte hasiče,
3. pokud je to možné, použijte ruční hasící přístroj,
4. po likvidaci požáru kontrolujte, zda nedojde k samovznícení.
Upozornění: Hrozí nebezpečí udušení kouřem. Hasivo z
automatického hasicího systému není toxické, ale je nedýchatelné.
a088
Požár ve strojovně
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 34/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
Popis alarmu
Nápověda
Postupujte klidně a rozvážně a dbejte na svou osobní bezpečnost !!!
Záchrana lidí má přednost před záchranou majetku.
1. uveďte lokomotivu z provozu,
2. zastavte na vhodném místě,
3. zavolejte hasiče,
3. pokud je to možné, použijte ruční hasící přístroj,
4. po likvidaci požáru kontrolujte, zda nedojde k samovznícení.
Upozornění: Hrozí nebezpečí udušení kouřem. Hasivo z
automatického hasicího systému není toxické, ale je nedýchatelné.
Postupujte podle platných předpisů!
a089
Kouř v kabině
Došlo k indikaci kouře na stanovišti
strojvedoucího. Kouřová čidla jsou umístěna v
prostoru kabiny, v pultu strojvedoucího, v krytu
nad oknem, v mezistěně.
a090
Porucha požární
ústředny
Došlo k poruše požární ústředny.
a156
Došlo k požáru nebo poruše požární ústředny v
Porucha nebo požár při
režimu aktivního odstavení. Lokomotiva byla
aktivním odstavení
odpojena od trolejového napětí.
a091
Porucha snímačů
informačních bodů
Pravděpodobně došlo k poruše snímače
informačních bodů pro systém automatického
vedení vlaku na tratích SŽDC.
V případě poruchy cílového brzdění toto vypněte! Dále pokračujte v
režimu AUT a MAN.
a153
Podezřelý údaj
opakovače MIREL
Podezřelý údaj opakovače MIREL.
Je sepnut více než 1 znak současně. Postupujte podle předpisu pro
obsluhu vlakových zabezpečovačů.
Postupujte podle platných předpisů!
Při poruše požární ústředny: Přepnutím z režimu aktivního odstavení
a následnou kvitací lze lokomotivu uvést do provozu.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 35/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
a092
a147
Přerušena smyčka
šoupátka VZ
Ruční ovládání
vlakových
zabezpečovačů
Popis alarmu
Nápověda
Pokud nedošlo k běžnému zásahu vlakového zabezpečovače nebo
SiFa, tak postupujte podle následujících kroků:
1. Zkontrolujte stav jističe F150.
Šoupátko vlakových zabezpečovačů není napájeno. 2. Zkuste přepnout přepínač tachografu S279 do polohy porucha.
3. Vlakové zabezpečovače je možné ručně vypnout a zapnout
poruchových přepínačů ve strojovně.
4. Postupujte podle předpisů pro obsluhu vlakových zabezpečovačů.
Ruční ovládání vlakových zabezpečovačů pomocí
přepínačů ve strojovně.
1. Na displeji zkontrolujte, zda máte zapnutý příslušný vlakový
zabezpečovač.
2. Při přejezdu hranic budete muset pravděpodobně zastavit a změnu
vlakového zabezpečovače provést ručně přepínači ve strojovně.
3. Postupujte podle předpisů pro obsluhu vlakových zabezpečovačů.
a171
SiFa není zapnuta
Kontrola bělosti SiFa je ručně vypnuta.nebo není
zapnuta.
Zapněte přepínač SiFa ve strojovně do polohy A nebo M.
Zkontrolujte, zda je zapnutý jistič F150 na stanovišti I.
Při jízdě s vypnutou kontrolou bdělosti postupujte podle národních
předpisů.
a176
Sifa je vyřazena z
činnosti
SiFa byla vyřazena z činnosti z důvodu poruchy
indikace nulové rychlosti a bylo zavedeno nucené
brzdění.
Vypněte SiFa poruchovým přepínačem S281 ve strojovně a
postupujte podle platných předpisů pro jízdu bez SiFa.
a115
1. Je indikován trakční napájecí systém 15kV
16,7Hz a není zapnuto LZB/PZB.
Národní nastavení
neodpovídá napájecímu 2. Je nastaven národní systém, který neodpovídá
systému
indikovanému napájecímu systému.
ad 1. Nastavte národní volbu pro zemi, ve které právě jste (Německo
nebo Rakousko) a zadejte data do vlakového zabezpečovacího
zařízení LZB/PZB a proveďte test. Pokud LZB/PZB není funkční,
tak přepněte poruchový přepínač LZB/PZB (S283 ve strojovně). Pro
další jízdu postupujte podle národního předpisu pro tento případ.
ad 2. Nastavte příslušný národní systém.
Pozor: Při změně národního systému může dojít ke změmě
vlakového zabezpečovače. Při zapnutí vlakového zabezpečovače
během jízdy dojde k nouzovému brzdění.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 36/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
a129
a130
a128
Rušení kolejových
obvodů - zásah
Rušení kolejových
obvodů - výstraha
Rušení kolejových
obvodů - test
Popis alarmu
Nápověda
Došlo k překročení přípustné meze ohrožujících
proudů a zařízení LIM provedlo ochranné vypnutí
hlavního vypínače.
V případě opakovaných zásahů se pokuste zapsat podmínky a místo
kdy k zásahu došlo a informujte údržbu.
V případě nevratné poruchy je možné zařízení LIM odstavit
spínačem S270 (v mezistěně 2), za podmínek národních předpisů.
LIM (zařízení pro měření rušení kolejových
obvodů) je přehřáté, nebo detekuje výpadky
komunikace s řídícím počítačem.
Na obrazovce zařízení LIM (P161 - Dílenské menu - LIM)
zkontrolujte příčinu závady zařízení.
V případě nevratné poruchy je možné zařízení LIM odstavit
spínačem S270 (v mezistěně 2), za podmínek národních předpisů.
LIM (zařízení pro měření rušení kolejových
obvodů) signalizuje nutnost spuštění autotestu.
Test musí být vykonán do 3h od vyhlášení
požadavku. Při nevykonání testu dojde k vypnutí
hlavního vypínače.
Na provozní obrazovce stiskněte tlačítko LIM -Test. Pokud je
tlačítko nedostupné, zkontrolujte, zda jsou staženy oba sběrače a není
indikováno napětí v troleji.
Je indikována prasklá pojistka na rezonančním
filtru. Lokomotiva nesmí být provozována v
Německu a Rakousku.
a166
Přerušena pojistka
filtru 9,85kHz
a174
Kolejové obvody 25Hz Režim pro jízdu přes kolejové obvody 25Hz je
- režim aktivní
aktivní. Pouze pro Česko a Slovensko.
V Německu a Rakousku informujte výpravčího, že lokomotiva může
ovlivňovat funkci počítadel náprav na frekvenci 9,85kHz.
Pokračování v další jízdě je možné pouze s výslovným souhlasem
strojvedoucího.
V ostatních zemích informujte údržbu a můžete pokračovat v jízdě
bez omezení do domovské stanice lokomotivy.
Řídící systém omezil výkon lokomotivy na 50%. Po opuštění úseku s
kolejovými obvody 25Hz tento režim vypněte na obrazovce P91 Ovládací panel (2. tlačítko na dolní liště).
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 37/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
a094
a132
Překročena maximální
rychlost vlaku
Popis alarmu
Nápověda
1) Došlo k překročení nastavené maximální
rychlosti nebo konstrukční rychlosti lokomotivy.
2) LZB/PZB zobrazuje hodnotu rychlosti, která je
v rozporu se skutečností.
ad1. Změňte maximální rychlost na obrazovce (P2 - Údaje o vlaku).
Možno i za jízdy.
ad2. Zastavte! Dále postupujte podle předpisů pro jízdu s poruchou
vlakového zabezpečovače LZB/PZB.
Požár, kouř nebo porucha protipožárního systému
Požár nebo porucha
na řízené lokomotivě. ZACHOVEJTE KLID A
protipožárního systému
ČTETE DÁL. Lokomotiva vydrží v tahu cca
na řízené lokomotivě
15min i při požáru.
Před jízdou zajistěte připravenost protipožárního systému.
Při jízdě:
1. POSTUPUJTE PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ. Zastavte na
místě, kde budou mít hasiči vhodný přístup k hořícímu vozidlu. V
žádném případě nezastavujte v tunelu, na mostě, v lese a jiných
nepřístupných místech,
2. Rádiem informujte dispečera a vlakový personál,
3. Pokud je to možné pro dojezd setrvačností, tak dejte řízenou
lokomotivu z provozu,
4. Po zastavení na řízené lokomotivě dálkově vypněte řízení (již
nemá co hořet).
5. Zajistěte bezpečnost svojí, personálu a cestujících,
6. Pokuste se snížit případné škody ručním hasicím přístrojem v
rozsahu vašeho výcviku;
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 38/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
Popis alarmu
1. Na řízeném vozidle není odbrzděna střadačová
nebo ruční brzda;
2. Na řízeném vozidle není odbrzděna tlaková
brzda;
3. Došlo k poruše brzdy na řízeném vozidle;
a) vlivem činnosti doplňkové brzdy došlo přehřátí
brzdových kotoučů;
b) jízda rychlostí >10km/h při neodbrzděných
brzdách;
a141
Řízené vozidlo není
odbrzděno
a135
Řízená lokomotiva není v provozu na požadavek.
Řízená lokomotiva není
Pravděpodobně došlo k zásahu ochran nebo k jiné
v provozu
poruše.
Nápověda
1. Odbrzděte střadačovou brzdu. Pokud nebudete úspěšní, jděte
zkontrolovat střadačové nebo ruční brzdy stav brzdy na řízenou
lokomotivu nebo vagón.
a) pokud je nouzově vypnuta střadačová brzda na řízené lokomotivě,
zkontrolujte:
- zda je volná;
- zda je uzavřen kohout;
- zda je vypnutí střadačové brzdy potvrzdeno tlačítkem na obrazovce
P94 -Ovládací panel - Brzdy;
b) na vagónech vybavených gateway zkontrolujte, zda je odbrzděna
ruční brzda. Pokud jsou ruční brzdy na všech vozech odbrzděny
stiskněte tlačítko "Povolení jízdy se zabrzděnou soupravou" na
obrazovce P98 -Ovládací panel -Řízená lokomotiva.
2. Na řízené lokomotivě zkontrolujte:
a) zda jsou ovladače přídavné brzdy v poloze odbrzděno;
b) zda není přebitý rozváděč;
3. Na řízené lokomotivě došlo k poruše brzdy vedoucí k možnému
poškození:
a) uzavřete kohout doplňkové brzdy na řízené lokomotivě;
b) odbrzděte řízenou lokomotivu, zkontrolujte zda jsou ovladače
přídavné brzdy v poloze odbrzděno;
Zkuste potvrdit poruchu tlačítkem na displeji a uvést lokomotivu do
provozu. Pokud nebudete úspěšný, zastavte na vhodném místě a
pokuste se příčinu odstranit na postižené lokomotivě.
Upozornění: Výdrž porouchané lokomotivy je omezena kapacitou
baterie.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 39/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
Popis alarmu
Nápověda
Zkuste potvrdit poruchu tlačítkem na displeji a uvést lokomotivu do
provozu.
Zkontrolujte zda není vypnuta střadačová brzda na řízené
lokomotivě.
a136
Řízená lokomotiva
netáhne
Řízená lokomotiva není připravena k tahu.
Pravděpodobné příčiny:
1. není zadán směr,
2. neodbrzděna střadačová brzda;
3. porucha;
a137
Řízená lokomotiva
napájí vlak (topení)
Na řízené lokomotivě je zapnutý stykač napájení
vlaku (topení).
Pokud to bylo požadováno, tak je to dobře. V opačném případě
zablokujte kličkou zapnutí napájení vlaku na řízené lokomotivě. Ve
všech případech postupujte v souladu s platnými předpisy.
ad 1. Pokuste se odstranit poruchu na příslušné lokomotivě.
ad 2. Pokud není kompatibilní SW ve spojených lokomotivách, tak
vícečlenné řízení nebude funkční. Kontaktujte prosím na výrobce
lokomotivy.
ad 3.
a) Na řízené lokomotivě musí být v odbrzděném stavu brzdy zcela
volné.
b) Na řízené lokomotivě musí být VŠECHNY ovladače přídavné
brzdy v poloze odbrzděno.
ad 4. Propojovací kabelů má poruchu nebo není připojen. Pokud se
porucha projevila během jízdy, propojte vlakové topení mezi řídící a
řízenou lokomotivou;
Zkontrolujte zda jsou na soupravě brzdy volné.
a138
Vícečlenné řízení není
zcela v pořádku
Vícečlenné řízení není zcela v pořádku z
následujících důvodů:
1. jedna z lokomotiv není ve stavu umožňujícím
vícečlenné řízení (porucha - nutno odstanit
místně),
2. lokomotivy jsou vybaveny různou verzí SW,
3. nebylo ověřeno sestavení vlaku -odbrzděte
všechny brzdy,
4. výpadek linky vlakové komunikace WTB;
a165
Povolena jízda s
neodbrzděnou
soupravou
Vypnuto blokování tahu indikací zabrzdění ruční
(parkovací) brzdy ve vlaku.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 40/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
a169
Řízená lokomotiva je
připravena na AO
Popis alarmu
Nápověda
Všechny řízené lokomotivy jsou připravena na
přechod do aktivního odstavení.
Připravte lokomotivu pro režim řízená:
1. Vypněte spínač řízení na obou stanovištích;
2. Přepínač režimu řízení přepněte do polohy řízená (S137 - poloha
2);
3. Uzavřete kohout vlakového zabezpečovače (13);
4. Uzavřete kohout brzdiče BSE (SQ2);
a170
Řízená lokomotiva není Řízené lokomotivy nejsou připraveny na aktivní
připravena na AO
odstavení.
a175
Skluz nebo smyk
řízené lokomotivy
a148
Jízda s otevřenými
dveřmi
Po vypnutí spínače řízení budou lokomotivy v režimu průchod
strojovnou. Po 10 minutách dojde ke stažení sběračů a po dalších 2
minutách budou zcela vypnuty.
Pro přechod řízených lokomotiv do aktivního odstavení misí být
splněny následující podmínky:
1. Zabrzděna střadačová brzda obou podvozků
2. Vyřazen směr na obou stanovištích
3. Hlavní jízdní páka v poloze výběh déle než 10s (uzamčen zámek
trakce)
Řízené lokomotivy hlásí skluz/smyk některé z
náprav.
Přizpůsobte způsob jízdy adhezním podmínkám nebo použijte
pískování.
Zelená smyčka není zakončena a je zapnuto
ovládání dveří vlaku.
1. Ověřte zda je připojen vlak vedením UIC558 (horní kabel).
2. Ověřte zda jsou zavřeny všechny dveře vlaku (nebo zamčeny ty co
jsou v poruše).
3. Ověřte zda je sepnuto ukoncčení vlaku (dveře průchodu nebo
spínač na ovládácím panelu posledního vozu).
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Lo2009–32–CZ
Strana 41/41
Index: b
Ikona
Značení Název hlášení
a085
a162
a173
Porucha přemostění
záchranné brzdy
Osvětlení vlaku
vypnuto z lokomotivy
Test přemostění
záchranné brzdy
Popis alarmu
1. Porucha přemostění záchranné brzdy v režimu
TSI
2. Porucha přemostění záchranné brzdy v režimu
B009 (Německo, Rakousko)
Při zapnutém přemostění došlo k přerušení vodiče
mezi lokomotivou a vlakem nebo vlak není tímto
typem přemostění vybaven.
Nápověda
1. Po přepnutí do režimu TSI: stiskněte tlačítko NBU (pouze při
stání).
V průběhu jízdy: Na některém vozidle došlo k poruše přemostění
záchranné brzdy. Postupujte podle platných předpisů.
2. Přepněte na jiný režim přemostění záchranné brzdy nebo ho
vypněte.
Z lokomotivy byl vydán povel k vypnutí osvětlení
vlaku.
Je požadován nebo probíhá test přemostění
záchranné brzdy (NBŰ) v režimu B009 (UIC pro
Německo).
1. Zajistěte obsluhu tlačítka pro zkoušku přemostění záchranné brzdy
v posledním voze soupravy (jiný zaměstnanec).
2. Na displeji a na tlačítku přemostění záchranné brzdy bude
signalizováno použití záchranné brzdy cestujících.
3. Proveďte obsluhu přemostění záchranné brzdy.
4. Zaměstnanec na konci soupravy potvrdí obsluhu přemostění
záchranné brzdy a ukončí test.
Konec dokumentu
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Download

Návod k obsluze třísystémové elektrické lokomotivy