D2
PŘEDPIS PRO PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ
DOPRAVY
Řízený dokument
Číslo výtisku
Vydání 2.
Účinnost: od 1.7.2013
MBM rail s.r.o., Žižkova 595, Jaroměř, IČ 252 77 171
MBM D2 PŘEDPIS PRO PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY
2.vydání – Účinnost od 1.7.2013
OBSAH
1
Základní ustanovení
3
2
Výkon dopravní služby
3
3
Provoz vozidel
3
4
Posun
4
5
Řazení a doprava vozidel
5
6
Sestavení a brzdění vlaku
7
7
Doprovod vlaku
7
Povinnosti strojvedoucího:
8
Povinnosti vlakvedoucího
8
8
Povinnosti pracovníků před odjezdem a po příjezdu vlaku
9
9
Povinnosti doprovodu vlaku za odjezdu vlaku
9
Návěsti při odjezdu vlaku
10
9
Postup při odjezdu vlaku s přepravou cestujících
10
Postup před odjezdem vlaku bez přepravy cestujících
10
Postup při rozjezdu vlaku s více činnými hnacími vozidly
10
Povinnosti doprovodu vlaku za jízdy vlaku
11
Zastavování vlaku na znamení
11
Mimořádné zastavení vlaku na širé trati
11
Jízda vlaku po částech
12
Neschopnost člena vlakové čety
12
Selhání průběžné brzdy
12
Selhání zařízení kontroly bdělosti
12
Označení konce vlaku
12
Vlaková dokumentace
12
11
Povinnosti pracovníků dopravce vycházející z předpisu SŽDC D3
13
12
Přechodná ustanovení
13
1
MBM D2 PŘEDPIS PRO PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY
2.vydání – Účinnost od 1.7.2013
ROZSAH ZNALOSTÍ
Pracovní činnost
Znalost
Strojvedoucí
úplná
Vlakvedoucí
úplná: čl. 1 - 4, 6 – 10, 12
orientační: 5
Posunovač
úplná: čl. 1 - 4, 6 – 10, 12
orientační: 5
Průvodčí
(odborně způsobilý člen
vlakové čety)
úplná: čl. 1 – 2,4, 7– 10, 12
orientační: 6
2
MBM D2 PŘEDPIS PRO PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY
2.vydání – Účinnost od 1.7.2013
1
Základní ustanovení
1.1
Tento předpis obsahuje základní ustanovení pro výkon dopravní služby pracovníků
dopravce MBM rail s.r.o. (dále jen MBM) na dráhách, na kterých dopravce provozuje
drážní dopravu. Jednotlivá ustanovení tohoto předpisu jsou odvozena od vyhlášky č.
173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen "DŘD") a doplněna o další vnitřní pokyny k zajištění činností při provozování drážní
dopravy.
1.2
Předpis MBM D2 je základním vnitřním předpisem pro provozování drážní, kompatibilní
s předpisem SŽDC D1 a dalšími předpisy dopravce MBM.
1.3
Předpis MBM D2 je závazný pro všechny pracovníky dopravce MBM, kteří se jakýmkoliv
způsobem podílejí na provozování drážní dopravy a dále pro právnické a fyzické osoby,
které na základě smluvního vztahu s MBM provádějí činnosti při provozování drážní
dopravy.
2
Výkon dopravní služby
2.1
Předpoklady pro výkon dopravní služby předepisuje předpis MBM Ok2 „Odborná
způsobilost osob, zajišťujících provozování dráhy a drážním dopravy“.
2.2
Službu mohou vykonávat pouze osoby střízlivé, tj. nikoli pod vlivem alkoholu a jiných
návykových látek, které mají před službou řádný odpočinek.
2.3
Délka služby a délka odpočinku je dána ustanoveními Nařízení vlády 589/2006 Sb.
3
Provoz vozidel
3.1
K vedení vlaků i posunu mohou být použita pouze vozidla technicky způsobilá, bez
zjevných závad. Před nasazením hnacího vozidla k provozu provede strojvedoucí
prohlídku hnacího vozidla, v případě závad vylučujících nasazení do provozu oznámí tuto
skutečnost dispečerovi. V rámci prohlídky provede strojvedoucí kontrolu funkčnosti
motoru, pohonů, el. výstroje, vnějšího osvětlení, vybavení návěstními pomůckami,
provozních náplní a zkontroluje funkci brzd hnacího vozidla.
3.2
Hnací vozidla jiných dopravců, nebo smluvních partnerů provozovaná dopravcem MBM se
považují za technicky způsobilá, jsou-li schválená Drážním úřadem a provozována podle
podmínek smluvního ujednání s MBM.
3.3
Zajišťování hnacích vozidel proti ujetí:
Odstavená hnací vozidla se zajišťují podle následujících zásad:
•
hnací vozidla vybavená zajišťovací brzdou nezávislou na vnějším zdroji energie
(např.magnetickou zajišťovací brzdou s permanentním magnetem nebo pružinovou
střadačovou brzdou), se zajistí pouze touto brzdou;
•
hnací vozidlo vybavené jednou ruční brzdou se zajistí proti ujetí utažením této ruční
brzdy a vždy se podloží dvěma klíny z obou stran jednoho kola, pokud to umožňuje
konstrukce vozidla, nebo dvěma klíny co nejblíže krajním kolům z vnitřní strany
jednoho podvozku;
•
hnací vozidlo vybavené dvěma ručními brzdami se zajistí proti ujetí utažením ručních
brzd. Je-li kolej na které je odstaveno hnací vozidlo zajištěné ručními brzdami na
spádu větším než 2,5 promile, musí být vždy ještě toto vozidlo na straně spádu
podloženo klínem;
3
MBM D2 PŘEDPIS PRO PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY
2.vydání – Účinnost od 1.7.2013
•
hnací vozidlo, které je přivěšeno ke skupině odstavených vozů, se zajistí proti ujetí
podle výše uvedených zásad. Je-li hnací vozidlo přivěšeno k odstaveným vozům na
nejnižším místě spádu, musí být případné prostředky k zajištění vozidel proti ujetí
podloženy pod první nápravu vozu sousedícího s hnacím vozidlem. Klíny se pokládají
na hlavu kolejnice svojí nejdelší stranou co nejblíže ke kolu.
3.1
Je-li odstavováno nedoprovázené nečinné hnací vozidlo, musí být přivěšeno k jinému
vozidlu, které je zajištěno podle předchozích ustanovení. Pro zajišťování vozidel proti ujetí
je pak takové hnací vozidlo považováno za vozidlo bez ruční brzdy.
3.2
Před použitím vozů ve vlaku prohlédne vlakvedoucí vozy z obou stran, osobní vozy
prohlédne i uvnitř a pokud možno dříve, než do nich nastoupí cestující.
Prohlídkou se musí zjistit:
•
zda nejsou na vozech zřejmé závady, které by mohly ohrozit bezpečnost dopravy
nebo způsobit škodu osobám anebo zásilkám, zda nejsou vozy označeny jako
nezpůsobilé k jízdě;
•
zda nechybí některá výstroj (zařízení);
•
jsou-li vozy správně spojeny, nepoužité šroubovky správně zavěšeny a brzdové a
topné spojky zajištěny ve svých závěsech;
•
zda jsou u vlaků pro přepravu cestujících správně spojeny přechodové můstky a řádně
zajištěny zábradlím nebo návalky;
•
zda jsou vozy určené pro přepravu cestujících vyčištěny, v topném období vytopeny,
vodojemy naplněny vodou, sociální zařízení vybavena hygienickými prostředky a jsouli v pořádku osvětlovací, topná a jiná zařízení;
•
zda jsou v zimních podmínkách schůdky vozů a přechodové můstky bezpečně
schůdné.
3.3
Zjistí-li vlakvedoucí při prohlídce na vozech závady, které nemůže sám odstranit, nebo
má-li jakoukoli pochybnost, ohlásí je strojvedoucímu, který rozhodne o dalším postupu.
4
Posun
4.1
Nástup a odstup samotných nebo spojených hnacích vozidel na vlak a od vlaku a
objíždění souprav vlaku osobní dopravy se považuje za posun bez posunové čety
4.1
Posun se soupravou vozidel provádí vlaková četa (obsluha vlaku). Vedoucím posunové
čety je vlakvedoucí.
4.2
Při odstavování vozidel (i přechodném) zajišťuje soupravu utažením potřebného počtu
ručních brzd a dalšími zajišťovacími prostředky vlakvedoucí. Po přivěšení hnacího vozidla
provádí vlakvedoucí povolení všech ručních brzd a odstranění dalších zajišťovacích
prostředků.
4.3
Zajišťovací prostředky musí být označeny názvem dopravce MBM
4.4
Při posunu hnacích vozidel (samotných i spojených) zaujme strojvedoucí zásadně místo v
čelní kabině ve směru jízdy posunového dílu. Na hnacím vozidle s jednou kabinou se
stanoviště z hlediska směru jízdy nerozlišují.
4
MBM D2 PŘEDPIS PRO PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY
2.vydání – Účinnost od 1.7.2013
5
Řazení a doprava vozidel
5.1
Do vlaku se nesmějí zařadit vozidla:
•
která jsou označena jako nezpůsobilá k jízdě;
•
vozidla která nemají vyznačenou technickou kontrolu nebo mají lhůtu této kontroly
propadlou;
•
na nichž není vůbec zjistitelné číslo vozidla, vlastní hmotnost a další údaje a nelze-li je
ověřit jiným způsobem;
•
se zjevnými technickými závadami, která by mohla ohrozit bezpečnost dopravy anebo
způsobit škodu osobám nebo nákladům;
•
která vykolejila nebo která byla ve vlaku, u něhož došlo k jiné závažné mimořádné
události, dokud nebyla prohlédnuta odborně způsobilým pracovníkem;
•
s vysokou vrstvou sněhu na střeše, má-li vlak jet na tratě s trakčním vedením;
•
vozidla s narážecím ústrojím, na kterém byla zjištěna závada.
5.1
Za zařazení vozidel do vlaku podle předchozích podmínek odpovídá strojvedoucí.
Informaci o vozidlech, které není možné zařadit do vlaku předá strojvedoucí dispečerovi.
5.2
Osobní vozy lehké stavby (podle předpisu SŽDC (ČD) D2/1) se ve vlaku řadí za vozy
normální stavby, přitom dvounápravové vozy přednostně až za vozy čtyřnápravové. Za
vozy lehké stavby je možno řadit vozidla normální stavby, jejichž celková hmotnost nesmí
být větší než 65 tun a která musí mít zapnutou a správně účinkující průběžnou brzdu.
Hmotnost jednoho dopravovaného hnacího vozidla nesmí být v tomto případě větší než
80 tun. Před vozidly normální stavby smějí být řazeny nejvíce 3 vozy lehké stavby.
5.3
V prvním a posledním osobním nebo motorovém voze vlaku s přepravou cestujících musí
být krajní můstkové přechody zvednuty a čelní dveře uzamčeny, popř. zde musí být také
složeny měchy nebo zábradlí a v této poloze zajištěny.
5.4
Pro vlaky se zařazenými vozidly lehké stavby platí pro řazení činných hnacích vozidel
následující podmínky:
5.5
motorové vozy je možno řadit v čele vlaku a uvnitř vlaku a to i ve dvojicích. Na konci vlaku
může být zařazen jeden motorový vůz, dvojice motorových vozů na konci vlaku je
povolena za podmínky, že ve vlaku není řazen žádný dvounápravový vůz lehké stavby
5.6
lokomotivy je možné řadit v čele vlaku s omezením tažné síly na 100 kN, uvnitř vlaku a na
konci vlaku, je-li před lokomotivou řazen dvounápravový vůz (vozy) s omezením tažné síly
na 100 kN, jinak bez omezení. Řazení lokomotiv ve dvojicích není dovoleno.
5.7
Pro řazení vlaků a jejich dopravu jedním nebo více činnými hnacími vozidly platí též
příslušná ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D2/1.
5.8
Postrkové nebo vložené hnací vozidlo má vyvíjet tažnou sílu jen tam, kde je toho třeba pro
dodržení předepsané jízdní doby. Činnost postrkového a vloženého hnacího vozidla se
musí ukončit pozvolna. Vložené hnací vozidlo smí začít vyvíjet činnost, až když začne
vyvíjet činnost vlakové hnací vozidlo; toto ustanovení platí i pro přivěšená postrková hnací
vozidla. Není-li postrkové hnací vozidlo k vlaku přivěšeno, musí strojvedoucí dbát, aby se
neoddělilo od vlaku. Pokud se postrkové hnací vozidlo oddělí od vlaku, musí strojvedoucí
co nejdříve zastavit a dávat pokyn k zastavení vlaku; teprve po zastavení vlaku se smí
postrkové hnací vozidlo k vlaku znovu připojit.
5.9
Při postrku dvojicí činných hnacích vozidel musí být obě hnací vozidla jak spolu, tak i s
vlakem svěšena a zapojena na průběžnou brzdu.
5.10 Mezi postrkovou lokomotivou a sousedním vozidlem nesmí být rozdíl výše nárazníků větší
než 60 mm. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídá strojvedoucí
5
MBM D2 PŘEDPIS PRO PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY
2.vydání – Účinnost od 1.7.2013
5.11 Potřebuje-li strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla mimořádně zastavit, dá návěst
zabrzděte úplně. Strojvedoucí ostatních hnacích vozidel návěst opakují a zastaví
pozvolna činnost svého hnacího vozidla tak, aby se vlak neroztrhl. Kromě případů
nebezpečí zastavuje strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla vlak teprve tehdy, když
uslyší, že strojvedoucí ostatních hnacích vozidel opakují návěst.
5.12 Má-li strojvedoucí jiného než vedoucího hnacího vozidla důvod zastavit, dá ihned návěst
Zabrzděte úplně, zastaví pozvolna činnost svého hnacího vozidla tak, aby se vlak
neroztrhl. Strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla ihned zastaví.
5.13 Jsou-li strojvedoucí spojeni rádiovým zařízením, dohodnou se přímo (bez návěsti).
5.14 Lokomotivy dopravované ve vlaku:
Dovolené způsoby řazení lokomotiv, dopravovaných ve vlaku
Vozidla k službě pohotová:
•
•
•
musí být provozuschopná, obsazena strojvedoucím, zapnuta do průběžné brzdy vlaku,
VZ zapnuta v poloze „postrk“, sběrač proudu zdvižen, spalovací motor v chodu.
při zařazení do vlaku, sestávajícího jen z hnacích vozidel mohou být zařazena kdekoli,
v libovolném počtu a pořadí, ale vždy před hnacími vozidly lehké stavby.
při zařazení do vlaku osobní, či nákladní dopravy jedna dopravovaná lokomotiva za
vlakovou lokomotivou, uvnitř vlaku a jedna lokomotiva na konci vlaku (řazení vozidel
s ohledem na vozy lehké stavby musí být dodrženo)
Vozidla nečinná
•
•
•
nemusí být obsazena strojvedoucím, nemusí být provozuschopná, nemusí být zapnuta
do průběžné brzdy vlaku (pokud nejsou dopravována na konci vlaku), VZ vypnuté,
sběrač stažen, spalovací motor zastaven.
při zařazení do vlaku, sestávajícího jen z hnacích vozidel mohou být zařazena kdekoli,
v libovolném počtu a pořadí, ale vždy před hnacími vozidly lehké stavby.
při zařazení do vlaku osobní, či nákladní dopravy jedna dopravovaná lokomotiva za
vlakovou lokomotivou, jedna na konci vlaku (je-li obsazena)
5.15 Motorové vozy dopravované ve vlaku
Dovolené způsoby řazení dopravovaných motorových vozů a jednotek, dopravovaných ve
vlaku
Vozidla k službě pohotová:
•
•
•
•
musí být provozuschopná, obsazena strojvedoucím, zapnuta do průběžné brzdy vlaku,
VZ zapnuta v poloze „postrk“, sběrač proudu zdvižen, spalovací motor v chodu.
při zařazení do vlaku, sestávajícího jen z hnacích vozidel mohou být zařazena kdekoli,
v libovolném počtu a pořadí, ale vždy až za lokomotivami (u sunutých vlaků přd
lokomotivami).
při zařazení do vlaku osobní, či nákladní dopravy za vozidly normální stavby (u sunutých
vlaků před vozidly normální stavby), u vlaků sestávajících pouze z vozidel lehké stavby
kdekoli v libovolném počtu a pořadí
ve vlacích osobní dopravy mohou být obsazena cestujícími
Vozidla nečinná
•
•
nemusí být obsazena strojvedoucím, nemusí být provozuschopná, nemusí být zapnuta
do průběžné brzdy vlaku (pokud nejsou dopravována na konci vlaku), VZ vypnuté,
sběrač stažen, spalovací motor zastaven.
při zařazení do vlaku, sestávajícího jen z hnacích vozidel mohou být zařazena
v libovolném počtu a pořadí ale až za lokomotivami (u sunutých vlaků před
lokomotivami.
6
MBM D2 PŘEDPIS PRO PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY
2.vydání – Účinnost od 1.7.2013
•
při zařazení do vlaku osobní, či nákladní dopravy jeden dopravovaný motorový vůz nebo
jednotka až za vozidly lehké stavby (u sunutých vlaků před vozidly lehké stavby).
ve vlacích osobní dopravy nesmí být obsazena cestujícími
•
Motorové a elektrické jednotky normální stavby nesmí být řazena uvnitř vlaku, sestaveného
pouze z vozidel lehké stavby.
6
Sestavení a brzdění vlaku
6.1
Ve všech vlacích se vozidla svěšují zásadně tak těsně, aby pružiny nárazníků byly mírně
stlačeny. Stejně tak se svěšují skupiny vozů na manipulačních kolejích připravené k
zařazení do vlaku. Za mírné stlačení se považuje stlačení pružin nárazníků odpovídající
utažení šroubovky po dotyku nárazníků o jeden závit. Těsnější svěšování vozidel (tj. větší
stlačení nárazníků) je zakázáno. Jen tak, aby se na přímé koleji nárazníky vozidel
dotýkaly, se svěšují lokomotivy mezi sebou a se sousedním vozem. Volné svěšování
vozidel ve vlacích, při němž vznikne mezera mezi nárazníky, není dovoleno.
6.1
Při svěšování hnacího vozidla s vozem se použije šroubovka vozu, v případě
nepoužitelnosti této šroubovky se může výjimečně použít šroubovka hnacího vozidla. Při
zavěšování šroubovek se musí dbát, aby rukojeť vřetena byla stejně vzdálena od obou
matek.
6.2
Při svěšování vozidel se nejprve zavěsí šroubovka, potom se postupně spojí brzdové
spojky, napájecí potrubí, topné spojky, kabely pro napájení a dálkové ovládání, můstky a
zábradlí nebo měchy. Při rozvěšování je opačné pořadí.
6.3
Pro spojování vozidel se samočinnými spřáhly, se středními nárazníky a bez nárazníků a
pro spojování vozidel tuhými spojkami platí zvláštní předpisy, směrnice nebo postupy
stanovené výrobcem.
6.4
Hmotnosti vozidla se zjistí přednostně z nápisu na vozidle, v sporných přídech po dohodě
s dispečerem.
6.5
Nelze-li zjistit hmotnost nákladu z nápisu na voze, pak se počítá u služebních a
poštovních vozů a u vozů se zásilkami hmotnost nákladu 2 tuny, u osobních vozů,
motorových a elektrických vozů se zavazadlovým oddílem hmotnost nákladu 1 tuna.
Hmotnost nákladu se počítá vždy bez ohledu na to zda je či není náklad přepravován.
6.6
Hmotnost cestujících v tunách se vypočítá z počtu míst k sezení s tím, že hmotnost
cestujícího se počítá 80 kg.
6.7
Pro brzdění vlaku se použije ustanovení předpisu MBM V15
7
Doprovod vlaku
7.1
Doprovodem vlaku se rozumí strojní (lokomotivní) a vlaková četa (obsluha vlaku).
Odborně způsobilými osobami doprovodu vlaku jsou strojvedoucí, topič (u parních
lokomotiv) a vlakvedoucí.
7.2
Strojní četa - obsazování hnacích vozidel:
•
strojvedoucí: elektrické a motorové lokomotivy, elektrické a motorové vozy vybavené
zařízením, kontrolujícím bdělost strojvedoucího
•
strojvedoucí a další odborně způsobilá osoba, seznámená s hnacím vozidlem a
schopná zastavit vlak: elektrické a motorové lokomotivy, elektrické a motorové vozy,
které nejsou vybavené zařízením, kontrolujícím bdělost strojvedoucího. Za odborně
způsobilou osobou podle tohoto odstavce se považuje alespoň osoba starší 18 let,
kterou strojvedoucí ještě před odjezdem vlaku seznámí se způsobem zastavení vlaku
a zajištěním hnacího vozidla proti ujetí.
•
strojvedoucí a topič: parní lokomotivy
7
MBM D2 PŘEDPIS PRO PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY
2.vydání – Účinnost od 1.7.2013
7.3
Další osoby, přítomné na stanovišti hnacího vozidla nesmějí žádným způsobem rušit
strojvedoucího ve výkonu služby. V kabině nesmí manipulovat se žádným zařízením ani
kouřit.
7.4
Vlakovou četu (obsluhu vlaku) tvoří vlakvedoucí, ev. i další odborně způsobilé osoby
(členové vlakové čety (průvodčí)). Vedoucím vlakové čety je vlakvedoucí.
7.5
Vlaky nákladní dopravy je dovoleno obsazovat pouze strojní četou, vlaky nákladní
dopravy vedené motorovými a elektrickými lokomotivami je dovoleno obsazovat pouze
strojvedoucím (vlaky bez vlakové čety). Vlaky osobní dopravy s výjimkou samotných
motorových vozů vybavených zařízením, kontrolujícím bdělost strojvedoucího musí být
obsazeny kromě strojní čety i vlakovou četou (alespoň vlakvedoucím)
7.6
U vlaků dopravovaných pouze strojní četou přecházejí všechny povinnosti vlakové čety na
strojní četu.
7.7
Osoby, doprovázející vlaky osobní dopravy (průvodčí) jsou osoby poučené, bez odborné
způsobilosti, jejich úkolem je věnovat se cestujícím a provádět komerční odbavení a
nesmí zasahovat do činností, souvisejících s jízdou vlaku.
7.8
Povinnosti členů doprovodu vlaku
Povinnosti strojvedoucího:
•
provádí a odpovídá za přípravu lokomotivy před jízdou
•
samostatně kontroluje technický stav vozů (před odjezdem vlaku a podle možnosti i
během pobytů, stav vozů, se kterými se bude posunovat), platnost technické kontroly
vyznačené na vozidle. Je oprávněn vyřadit technicky nezpůsobilý vůz z vlaku, nebo
odmítnout s takovým vozem posunovat. Projeví-li se závada na některém z vozidel
během jízdy vlaku nebo posunu, rozhoduje o způsobu a rychlosti další jízdy vlaku
nebo posunu, ev. o vyřazení vozidel.
•
během jízdy vlaku podle možnosti sleduje, není-li u vlaku zřejmá závada, zda některý
vůz nejeví neklidný chod, nedošlo-li k otevření dveří, neprojevují-li se známky
horkoběžnosti, nehoří-li vůz, apod.
Povinnosti vlakvedoucího
•
odpovídá za přípravu vlaku k odjezdu – vizuálně kontroluje stav vozů, kontroluje stav a
spojení brzdových hadic, topných spojek a propojovacích kabelů. U osobních vozů
sleduje stav spojovacích můstků, vybavení vozů hygienickými potřebami, čistotu
interiéru vozů, stav vozů podle možnosti sleduje i za jízdy vlaku. Případné nedostatky
odstraní spolu s vlakovou četou.
•
provádí zkoušku brzdy a sestavuje zprávu o brzdění
•
odpovídá za správné označení vlaku koncovými návěstmi
•
vede vlakovou dokumentaci.
U vlaků, obsazených pouze strojní (lokomotivní) četou přebírá povinnosti vlakvedoucího
strojvedoucí.
7.9
Vybavení vozidel a personálu
Hnací vozidlo musí být vybaveno dvěma koncovými návěstními deskami, nebo svítilnami,
žlutou deskou, svazkem rozkazů Pv
Strojvedoucí musí mít u sebe:
•
sešitový jízdní řád, tabulky traťových poměrů, Prováděcí nařízení k předpisu D3,
prováděcí nařízení pro trať s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením (vše
může být v elektronické podobě)
•
píšťalku, ruční svítilnu s bílým světlem, ruční svítilnu s červeným světlem
8
MBM D2 PŘEDPIS PRO PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY
2.vydání – Účinnost od 1.7.2013
Vlakvedoucí musí mít u sebe:
•
tiskopisy Zpráva o brzdění, Vlakopis
•
píšťalka, ruční svítilna s bílým světlem
Člen vlakové čety musí mít u sebe:
•
píšťalka, ruční svítilna s bílým světlem
8
Povinnosti pracovníků před odjezdem a po příjezdu vlaku
8.1
Odvěšení a přivěšení hnacího vozidla provede strojvedoucí, event. strojvedoucím
pověřený člen strojní čety
8.2
Vlaková četa před odjezdem provede:
•
odstranění dalších zajišťovacích zařízení na soupravě vozidel (včetně povolení všech
ručních brzd a odstranění zajišťovacích zařízení vozů)
•
označení konce vlaku
•
prohlídku vlaku dle tohoto předpisu
8.3
Vlakvedoucí před odjezdem vlaku provede zkoušku brzdy
8.4
Řízení posunu při odstavování nebo dobírání vozidel provede strojvedoucí, posun provádí
vlaková četa. Odvěšení a přivěšení vozidel provede vlaková četa.
8.5
Zajištění vlaku před odvěšením hnacího vozidla při odstavení vlaku, objíždění soupravy
hnacím vozidlem nebo ukončení jeho jízdy, případně při přechodném rozdělení vlaku
utažením nejbližší ruční brzdy za vlakovým hnacím vozidlem event. utažení dalších
ručních brzd na spádu provede vlaková četa. Zajištění soupravy (její části) dalšími
zajišťovacími zařízeními provede vlaková četa.
8.6
Zajištění odstavené lokomotivy nebo motorového vozu provede strojvedoucí.
8.7
Řízení a provedení posunu při odstavování nebo dobírání samotných nebo spojených
hnacích vozidel provede strojvedoucí;
8.8
Manipulaci s elektrickými topnými spojkami provádí kdekoli na vlaku pouze strojvedoucí
9
Povinnosti doprovodu vlaku za odjezdu vlaku
Návěsti při odjezdu vlaku
9.1
Návěst Výzva k pohotovosti (jeden krátký a jeden dlouhý zvuk píšťalkou nebo
lokomotivní houkačkou) je slyšitelnou návěstí a vyzývá členy doprovodu vlaku k
oznámení připravenosti vlaku k odjezdu.
9.2
Návěst Pohotovi k odjezdu (kratší pohyby předloktím vzpažené ruky [denní návěst] nebo
ruční svítilnou s bílým světlem [noční návěst]) dávají odborně způsobilí členové
doprovodu vlaku (jsou-li ve vlaku přítomni) a informují o připravenosti vlaku k odjezdu.
9.3
Návěst Souhlas k odjezdu (opisování písmena „T“ rukou [denní návěst] nebo ruční
svítilnou s bílým světlem [noční návěst]) dává vlakvedoucí, a informuje o připravenosti
vlaku k odjezdu.
9.4
Návěsti Výzva k pohotovosti, Pohotovi k odjezdu a Souhlas k odjezdu se nemusí
používat, pokud je možno dát příslušný pokyn přímo ústně, příp. vnitřním komunikačním
zařízením soupravy.
9
MBM D2 PŘEDPIS PRO PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY
2.vydání – Účinnost od 1.7.2013
Postup při odjezdu vlaku s přepravou cestujících
9.5
V době před odjezdem vlaku vlakvedoucí vyzve cestující aby nastoupili, nejpozději
v době, kdy je dávána návěst Výzva k pohotovosti uzavře dveře (nejsou-li uzavírány
centrálně z hnacího vozidla, nebo nejsou-li ve vlaku přítomni další odborně způsobilí
členové doprovodu vlaku kteří uzavírají dveře) a poté dává návěst Souhlas k odjezdu.
9.6
Jsou-li ve vlaku přítomni odborně způsobilí členové doprovodu vlaku (průvodčí), dávají po
výstupu a nástupu cestujících a uzavření dveří návěst Pohotovi k odjezdu. Vlakvedoucí
dává návěst Souhlas k odjezdu až po převzetí návěsti Pohotovi k odjezdu.
9.7
Ovládá-li vlaková četa (obsluha vlaku) centrálně uzavírané dveře, musí být tyto dveře
uzavřeny bezprostředně před návěstí Souhlas k odjezdu, popř. Pohotovi k odjezdu (s
výjimkou dveří, ze kterých dává člen vlakové čety (obsluhy vlaku) příslušnou návěst).
Bezprostředně před uzavřením dveří vždy upozorní cestující.
9.8
Je-li návěst Souhlas k odjezdu dávána na zastávce umístěné na vnější straně oblouku,
strojvedoucí vždy převzetí této návěsti potvrdí a vyčká po jejím obdržení alespoň 5 vteřin,
uzavře dveře (jsou-li uzavírány centrálně z hnacího vozidla) a uvede vlak do pohybu.
9.9
Ostatní členové doprovodu vlaku jsou v době před odjezdem a za odjezdu uvnitř vlaku.
9.10 Návěst Pohotovi k odjezdu a Souhlas k odjezdu se nesmí dávat z oken vozidel.
Strojvedoucí musí očekávat návěsti pro výpravu vlaku na té straně, na které lze očekávat
návěstění.
9.11 U vlaků bez vlakové čety (obsluhy vlaku) strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla dá
nejdříve v době pravidelného odjezdu návěst Výzva k pohotovosti, přesvědčí se o
ukončení výstupu a nástupu cestujících, uzavře centrálně uzavírané dveře a uvede vlak
do pohybu
9.12 Zastaví-li vlak s přepravou cestujících z jakýchkoliv příčin mimořádně v prostoru pro
výstup a nástup cestujících (byť jen částí soupravy určené pro přepravu cestujících), smí
pokračovat v další jízdě po odstranění závady nebo překážky. Při odjezdu vlaku se
postupuje stejně, jako při odjezdu vlaku s přepravou cestujících. Tento postup není nutné
dodržet, pokud jsou všechny dveře soupravy jištěny strojvedoucím vedoucího hnacího
vozidla, a tento strojvedoucí během pobytu dveře neodjistil (neotevřel). Před rozjezdem dá
strojvedoucí návěst Pozor.
9.13 Strojvedoucí odpovídá za to, že vlak neodjede před časem odjezdu podle jízdního řádu.
9.14 Při odjezdu strojvedoucí podle možnosti sleduje vlak, v případě ohrožení bezpečnosti vlak
zastaví.
Postup před odjezdem vlaku bez přepravy cestujících
9.15 Připravenost vlaku bez přepravy cestujících k odjezdu ohlásí strojvedoucímu u vlaku s
obsluhou vlaku vlakvedoucí návěstí Souhlas k odjezdu.
Postup při rozjezdu vlaku s více činnými hnacími vozidly
9.16 Při rozjezdu vlaku s více činnými hnacími vozidly se strojvedoucí dohodnou pomocí
telekomunikačního zařízení. Nelze-li telekomunikační zařízení použít, potom strojvedoucí
vedoucího hnacího vozidla dá návěst Povolte brzdy úplně a začne vyvíjet tažnou sílu.
Tato návěst je příkazem pro strojvedoucí ostatních činných hnacích vozidel, aby rovněž
začali vyvíjet tažnou sílu. U vlaku s nezavěšeným postrkem dá strojvedoucí vedoucího
hnacího vozidla vždy návěst Povolte brzdy úplně a tažnou sílu začne vyvíjet po krátké
časové prodlevě tak, aby nedošlo k oddělení postrku od vlaku.
10
MBM D2 PŘEDPIS PRO PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY
2.vydání – Účinnost od 1.7.2013
10
Povinnosti doprovodu vlaku za jízdy vlaku
10.1 Doprovod vlaku musí během jízdy vlaku podle možností výhledu ze svého stanoviště a
pokud mu to neznemožňuje další činnost sledovat, není-li u vlaku zřejmá závada, zda
některý vůz nejeví neklidný chod, nedošlo-li k otevření dveří, neprojevují-li se známky
horkoběžnosti, nehoří-li vůz, apod.
10.2 Při jízdě vlaku s přepravou cestujících proti správnému směru nebo po nesprávné koleji
musí být cestující upozorněni na výstup na nástupiště pro opačný směr jízdy.
10.3 Pokud doprovod vlaku zjistí, nebo dostane informaci že za jízdy vlaku jsou otevření dveře,
u vlaku bez centrálně zavíraných dveří zastaví strojvedoucí vlak v nejbližším vhodném
místě a vlaková četa (obsluha vlaku) dveře zavře. U vlaku s centrálně uzavíranými dveřmi
musí strojvedoucí zastavit vlak v nejbližší železniční stanici nebo zastávce a zajistit
opětovné uzavření a zajištění dveří. Jedná-li se o vlak bez vlakové čety (obsluhy vlaku),
provede strojvedoucí kontrolu i uvnitř vlaku.
10.4 Je-li vlak vybaven zařízením pro překlenutí záchranné brzdy, postupuje se podle
technologického postupu, stanoveného dopravcem.
Zastavování vlaku na znamení
10.5 Zastavování vlaků na znamení se provádí na zastávkách, ve stanicích v době výluky
služby výpravčího, ve stanicích dálkově řízených a v dopravnách D3, kde není nařízena
ohlašovací povinností. Zastavování na znamení je možné u vlaků, vedených motorovým
vozem, buď samotným, nebo dopravujícím i vozy, neobsazené cestujícími (neobsazené
osobní vozy, nákladní vozy) nebo jsou-li všechny vozy pro přepravu cestujících vybaveny
správně účinkující signalizací „Žádosti o zastavení“ ke strojvedoucímu vedoucího hnacího
vozidla a zpětnou signalizací k cestujícímu, že žádost byla strojvedoucím převzata.
10.6 V tabelárním jízdním řádu vlaku je u příslušné zastávky na znamení ve sloupci „Příjezd“
uvedena značka „x“. Zastávka na znamení je uvedena i v Knižním jízdním řádu pro
cestující. V případech, kdy řazení vlaku neodpovídá těmto podmínkám, značka „x“ neplatí.
10.7 Výstup cestujících zjišťuje vlaková četa včasným dotazem u cestujících; poté dá
strojvedoucímu pokyn k zastavení. Pokud je vlak vybaven správně účinkující signalizací,
může být pokyn k zastavení dán cestujícím, popř. členem vlakové čety (obsluhy vlaku)
„Žádostí o zastavení“.
10.8 Strojvedoucí musí na zastávce na znamení zastavit vždy, -li v prostoru nástupiště
zastávky na znamení osobu, nebo pokud dostane pokyn k zastavení od člena vlakové
čety (člena obsluhy vlaku), byla-li dána signalizací „Žádost o zastavení“ nebo při poruše
signalizace, nebo nastane-li na zastávce na znamení v době příjezdu vlaku vlivem
povětrnostních podmínek nepřehledná situace (sněhová vánice, silné dešťové srážky a
jiné vlivy snižující viditelnost). Strojvedoucí je povinen jet před zastávkou na znamení
takovou rychlostí, aby v této zastávce, bude-li na ní cestující, plynule zastavil. Dále je
povinen upravit rychlost vlaku na trati tak, aby při odjezdu ze zastávky na znamení
(průjezdu zastávkou na znamení) byl dodržen čas uvedený v sešitovém jízdním řádu pro
odjezd vlaku a zároveň oznámený veřejnosti.
Mimořádné zastavení vlaku na širé trati
10.9 Zastaví-li vlak zastavil mimořádně na širé trati a nejde-li o nutnost bezprostředního
zastavení, zastaví jej strojvedoucí na nejpříhodnějším místě. Nejedná-li se o mimořádné
zastavení vlaku následkem použití záchranné brzdy, pro závadu na vlaku nebo pro
překážku na trati, pokračuje strojvedoucí v další jízdě, jakmile pomine důvod zastavení.
10.10 Před uvedením vlaku do pohybu dá strojvedoucí předepsané návěsti lokomotivní
houkačkou. Strojvedoucí ostatních hnacích vozidel a členové vlakové čety (obsluhy vlaku)
se nesmí vdálit ze svých stanovišť, pokud nebyli strojvedoucím vedoucího hnacího vozidla
přivoláni. Má-li strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla spojení se strojvedoucími
ostatních hnacích vozidel na vlaku, dohodne se s nimi o odjezdu přímo.
11
MBM D2 PŘEDPIS PRO PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY
2.vydání – Účinnost od 1.7.2013
10.11 U vlaků s přepravou cestujících vyrozumí strojvedoucí ostatní členy doprovodu vlaku.
Vlaková četa (obsluha vlaku) zajistí v dostupném rozsahu informovanost cestujících a
zamezí dle možnosti jejich vystupování z vlaku.
Jízda vlaku po částech
10.12 Při odvozu vlaku s přepravou cestujících po částech, musí být cestující dopraveni do
nejbližší vhodné stanice již při odvozu první části vlaku. Není-li to možné, mohou cestující
zůstat ve vozech, jen pokud vlaková četa zajistí část vlaku zanechanou na trati utažením
všech ručních brzd.
10.13 PMD při odvozu jednotlivých částí vlaku (s osobními vozy) musí dodržet předepsaná
zastavení pro výstup a nástup cestujících a to i v případě bude-li tuto část vlaku odvážet
jiné hnací vozidlo než původní vlakové (vedoucí).
Neschopnost člena vlakové čety
10.14 Jedná-li se o neschopnost člena vlakové čety (obsluhy vlaku) s přepravou cestujících u
vlaku, kde je přítomnost vlakové čety (obsluhy vlaku) nařízena, a vlak by zůstal
nedoprovázen vlakovou četou, nelze dovolit jeho další jízdu, pokud nebude zajištěna
bezpečnost cestujících odborně způsobilým zaměstnancem nebo jiným vhodným
způsobem dle tohoto předpisu. Takový případ ohlásí strojvedoucí neprodleně dispečerovi.
Selhání průběžné brzdy
10.15 Dojde-li na trato k selhání průběžné brzdy úplně nebo jen u některých vozů, je
strojvedoucí povinen učinit veškerá dostupná opatření pro zastavení vlaku a dále
postupuje podle předpisu MBM V15.
Selhání zařízení kontroly bdělosti
10.16 Dojde-li během jízdy vlaku na trati k poruše zařízení kontroly bdělosti strojvedoucího u
vedoucího hnacího vozidla, pokračuje strojvedoucí v jízdě nejvíce rychlostí 30 km/h až do
nejbližší stanice, kde zastaví a poruchu ohlásí výpravčímu a dispečerovi. Nebude-li
možné pro další jízdu obsadit hnací vozidlo dalším pracovníkem, dispečer osobní
dopravy vyrozumí provozního dispečera a dohodne s ním, za jakých podmínek bude vlak
pokračovat v další jízdě rychlostí nejvíce 30 km/h do stanice, kde bude možné obsadit
hnací vozidlo dalším pracovníkem. Takto lze postupovat až do cílové stanice vlaku. O
dalším postupu rozhodne dispečer.
10.17 Ve všech případech, kdy na stanoviště strojvedoucího přechází jiný pracovník, který není
odborně způsobilý k obsluze hnacího vozidla, poučí ho strojvedoucí o způsobu zastavení
vlaku a zajištění hnacího vozidla proti ujetí.
10.18 Při další jízdě nesmí být překročena rychlost 100 km/h.
Označení konce vlaku
10.19 Ve výbavě všech hnacích vozidel dopravce MBM a hnacích vozidel smluvních partnerů
podílejících se na traťových výkonech musí být dvě koncové návěstní desky.
10.20 Pokud bylo strojvedoucímu oznámeno, že je na vlaku závada v označení konce vlaku,
zajistí její odstranění sám, nebo prostřednictvím vlakové čety (obsluhy vlaku) obsluhy
vlaku. Před rozsvícením (umístěním) koncové návěsti musí strojvedoucí, nebo člen
vlakové čety (obsluhy vlaku) zjistit, zda je vlak celý.
Vlaková dokumentace
10.21 Vlakovou dokumentaci tvoří Zpráva o brzdění a Vlakopis (zavádí se ode dne vyhlášení)
10.22 Vlakovou dokumentaci vyhotovuje vlakvedoucí, v případě vlaku bez vlakové čety
strojvedoucí. Pořizuje-li Zprávu o brzdění vlakvedoucí, předá ji po skončení zkoušky brzdy
strojvedoucímu.
12
MBM D2 PŘEDPIS PRO PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY
2.vydání – Účinnost od 1.7.2013
11
Povinnosti pracovníků dopravce vycházející z předpisu SŽDC D3
11.1 Odchod strojvedoucího z vedoucího hnacího vozidla k traťovému telefonu za účelem
splnění ohlašovací povinnosti, kontroly nebo obsluhy přejezdového zabezpečovacího
zařízení nebo jiného provozně nezbytného úkonu, se nepovažuje za vzdálení se od
hnacího vozidla. Strojvedoucí před odchodem z hnacího vozidla toto zajistí jako při
vzdálení se z kabiny strojvedoucího s tím, že za dostatečné zajištění hnacího vozidla proti
vstupu cizí osoby se považuje uzamčení stanoviště strojvedoucího.
12
Přechodná ustanovení
12.1 Dnem nabytí účinnosti tohoto předpisu se ruší:
•
•
•
předpis MBM „Provozování drážní dopravy“ (účinný od 1.1.2010)
opatření dopravce MBM kterým se stanoví odchylná platnost některých ustanovení
předpisu D2 SŽDC (ČD) (účinné od 1.1.2011)
opatření dopravce MBM - Přehled předpisů závazných pro pracovníky dopravce
(účinné od 1.1.2012)
Zpracovatel: Ing. Jiří Mužík
Schválil a vydal:
MBM rail s.r.o
Statutární orgán:
Ing. Jiří Mužík v.r., jednatel
13
MBM D2 PŘEDPIS PRO PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY
2.vydání – Účinnost od 1.7.2013
Příloha č. 1
Související předpisy a normy
Obecně závazné právní předpisy:
•
•
266/1994 Sb.
100/1995 Sb.
•
101/1995 Sb.
•
173/1995 Sb.
•
177/1995 Sb.
•
16/2012 Sb.
Zákon o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád určených
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a
odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve
znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve
znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický
řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva dopravy o odborné způsobilosti osob řídících
drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených
technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č.
101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou
způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění
pozdějších předpisů
Vnitřní předpisy MBM:
•
•
MBM D 17
MBM D 50
•
MBM Ok 2
•
•
•
•
MBM Op 16
MBM V2
MBM V 15
MBM V 60
Mimořádné události v drážní dopravě
Prováděcí směrnice pro provoz drážní dopravy na dráze „Místní dráha
Velké Březno – Úštěk“
Odborná způsobilost osob zajišťujících provozování dráhy a drážní
dopravy
Směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Předpis pro lokomotivní čety (účinnost ode dne vyhlášení)
Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel
Provozování drážních vozidel a určených technických zařízení
Vnitřní předpisy SŽDC (provozovatele dráhy)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SŽDC D1
SŽDC D3
SŽDC (ČD) D2/1
SŽDC (ČD) D2/81
SŽDC (ČSD) T1
SŽDC (ČSD) T100
SŽDC (ČD) Z2
SŽDC (ČD) Z11
TNŽ 34 3109
Dopravní a návěstní předpis
Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy
Doplněk s technickými údaji k Dopravním předpisům
Doprava speciálních vozidel podle typů
Telefonní provoz
Provoz zabezpečovacích zařízení
Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení
Předpis pro obsluhu rádiových zařízení
Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho
blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách
14
Download

MBM D2.pdf