Diagnostika rotačních strojůnezbytná podpora prediktivní
údržby
PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA, ANEB ZPÁTKY KE STROJŮM
Efektivita manažmentu údržby
prieskumy ukazujú, že
jedna tretina, 33 centov z každého dolára,
všetkých nákladov na údržbu
je utratená ako výsledok
nepotrebnej alebo nevhodnej údržby
Dopad údržby na produktivitu a zisk
Priemysel US minie
viac ako 200 miliárd dolárov každý rok
na údržbu vybavenia a zariadení podnikov,
Neefektívny manažment
Výsledok údržby
predstavuje stratu v USA
viac ako 60 miliárd dolárov
každý rok
Odhad u severského papírenského průmyslu
Všechna výměnná
ložiska 100%
95% vyměněno v rámci
prevent. údržby strojů
30% bez
poškoze
ní
Vydrolený povrch,
silné opotřebení,
„náhodná porucha“
Špatná funkce
nebo
zablokované
ložisko
65% malé
plošné
poškození:opotřebení,koroze,vroubkování,atd.
odpad
Sklad náhradních dílů
Cena nespolehlivosti
• Nedávná studie výměny ložisek v programech preventivní údržby
evropského papírenského a celulozového průmyslu ukázala, že
• pouze 5% ložisek bylo v poruchovém stavu, který mohl mít za
následek katastrofické poškození stroje s náklady n odstávku mezi
10 000 až 30 000 USD/hod.
• U třetiny vyměněných ložisek nebylo viditelné fyzické poškození.
• Dvě třetiny ze všech vyměněných ložisek měla indikace malého
plošného poškození a jedna polovina této skupiny měla pouze
problémy s mazáním nebo se znečištěním.
• Druhá polovina této skupiny s malým poškozením byla na strojích se
strojními závadami, jako je nevývaha, nesouosost nebo nesprávná
montáž.
Neefektívny manažment údržby
-dramaticky zasahuje do schopnosti vyrábať
produkty v kvalite porovnateľnej so svetovým trhom.
-zapríčiní straty pri odstávkach a kvalite produktov,
-má dramatický dopad na schopnosť konkurovať
Japonsku a iným krajinám, ktoré majú
implementované pokročilejšie filozofie výroby
a manažmentu údržby.
Výhody prediktívnej údržby
-plánuje špecifické úlohy údržby podľa aktuálnej potreby
zariadení závodu.
-zníži počet neočakávaných porúch
-poskytuje spoľahlivejší plánovací nástroj pre rutinné
preventívne úlohy údržby.
-minimalizuje počet a náklady na odstávky
spôsobené poruchami strojov
-zdokonaľuje celkovú spoľahlivosť prevádzok
-zabezpečí maximálny interval medzi opravami
Predpokladom prediktívnej údržby je
-zabezpečenie pravidelného monitorovania
mechanického stavu zariadení
-a prevádzkovej efektivity procesných
systémov
Zahrnutie prediktívnej údržby do celkového
manažmentu závodu poskytne schopnosť
optimalizácie procesných zariadení
a významne zníži náklady na údržbu.
Prediktívna údržba je
preventívnym programom údržby,
riadeným podľa
skutočného stavu zariadení.
Srovnání lidského těla s údržbou strojů
Strategie
údržby
Potřebná
metoda
Náklady na
hp za rok*
Proaktivní
údržba
Monitorování a oprava
základních příčin
poškození např. znečištění
Prediktivní
údržba
Monitorování vibrací
a poškození
$8
Preventivní
údržba
Periodická výměna
komponentů
$13
Havarijní
údržba
Vysoký rozpočet
údržby
$18
$0.10
Srovnání
s lidským tělem
Monitorování
cholesterolu a tlaku krve
s regulovanou dietou
Detekce chorob
srdce použ. EKG
nebo ultrazvuku
Operace by-pass
nebo transplantace
Infarkt nebo
mrtvice
*Příklad výroby energie
Příčiny neúspěchu projektu
PdM
K RECESI DOŠLO, TO JE NESPORNÉ. JEN SE ROZCHÁZÍME V NÁZORU, JESTLI SI
NAŠE EKONOMIKA LEHLA NA BOK, POKLESLA V KOLENOU NEBO SEDLA NA PRDEL.
PRO TY, KTEŘÍ SE OBRACELI NA SVATÉHO VÁCLAVA S PROSBOU, ABY ZA
NÁS ORODOVAL, DNEŠNÍ ZPRÁVA ČTK : NEORODOVAL.
Proč se nepodařilo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
32.1% Nedostatočný manažment finančných aktivít
14.6% Nedostatok manažérskych schopností alebo skúseností
12.4% Inflácia a ekonomické podmienky
12.3% Nevhodné nákupy a evidencia
10.7% Problémy predaja výsledkov a marketingu
9.0% Personálne problémy
6.2% Problémy spoločnosti
2.7% Neuposlechnutie nutnosti používania externých poradcov
100.0%
Courtesy of Coleman Management Services Inc
Dáta sú založené na výskume z r. 1999
Historické miery zlyhania PDM programu
pravdepodobnosť
zlyhania
programu
Päť-ročná miera úspechu < 25%!!!
Červená – programy s vlastným hodnotením < 5
Zelená – programy s vlastným hodnotením > 5
roky
• V prvom roku, 81 zo 165 respondentov odoslalo dáta a ohodnotili sa
• dosť málo na zhodnotenie, či ich program zlyhal alebo zlyhával.
• Tento trend pokračoval podobne aj piaty rok (a viac), len 37
respondentov ohodnotilo svoje programy ako úspešné
• To je šokujúcich 37 zo 165 – t.z. 22.4%.
• Pozn.: v piatom roku len 46 respondentov povedalo, že ich program
naozaj skončil. Pod „skončil“ myslím vybavenie odložené v skrini a
zapadajúce prachom prípadne používané ako zarážka do dverí.
Údržbárske praxe
priemysel dnes
priemysel za 5 r.
kritérium dnes
%
objednávok
prác
následná
preventívna
prediktívna
proaktívna
• Nakoniec výskumníci vzali skúmané spoločnosti a na základe
nákladov na prevádzku a údržbu, schopnosť podniku/vybavenia,
MTBF (stredná doba medzi poruchami)
• a neplánovaných odstávok ich zhodnotili.
• Vybrali z nich vrchných 10% a nazvali ich „kritériom“ prostriedkov.
• Týchto vrchných 10% prostriedkov a ich poruchy s potrebou
objednávania prác sú reprezentované plným stĺpcom. Výsledky sú
tak trochu odhadnuteľné.
Návratnosť v priemysle podľa histórie investícií
Farmaceutický
Odpadové vody
Cement
PDM servisné spoločnosti
Motorárne
Potraviny a nápoje
Energetický
Papierenský
Oceliarenský
Výrobný
Petrochemický
Tech. prostriedky
(budovy,nemocnice,univerzity
Očakávaná návratnosť zlepšenia procesov
redukcia miery nepodarkov
redukcia opráv výrobku
redukcia dĺžky porúch
redukcia nákladov na údržbu
zlepšenie schopnosti systému/podniku
redukcia spotreby energie
zvýšená kapacita podniku
predĺženie životnosti zariadení
redukcia skladu náhradných dielov
Pokročilá implementácia údržbárskej stratégie
outsourcing údržbárskych funkcií
analýza koreňových príčin porúch
preventívny údržbársky program
odborné školenia
six sigma
manažment majetku
prediktívny údržbársky program
údržba orientovaná na spoľahlivosť
totálne produktívna údržba
počítačový systém riadenia údržby
Prevedený výskum: manažér podniku vyznačil v rozsahu 1-10, ktorá stratégia najviac vplýva na tech. prostriedky. Niektorí manažéri niektoré stratégie
nezaviedli. Preto je rozdielny obsah dát v každej kategórii.
Diagram analýzy koreňových príčin
Report
Komplexný
Ľudia
Školenie
Nedostatočná finančná pozornosť
Ľahká dostupnosť
Bez školenia/vysvetlenia
Nedostatok CB/ROI informácií
Náročný na pochopenie
Spolupráca s
personálom podniku
Nezlúčiteľné s
vybavením
Neriadi ho osobnosť
typu A
Manažment nie je
angažovaný v procese
Nedostatočná vierohodnosť
manažéra programu
Neexistujúci alebo nespoľahlivý
Pristroje a software
Nedostatok aktualizácií
Nadbytočné funkcie
Nepružné reporty
Bez sieťovej kapacity
Nedostatočne oddaný
vzdelaný lokálny podporný tím
Predajca neudržiava
autorizovanú úroveň
2/3 analýzy
zamestnancov
Predaj/technológie
PDM úlohy neintegrované
do platformy CMMS
Zber dát je nekonzistentný
Zber dát je
nekonzistentný
Nezlúčiteľné s
vybavením podniku
Nesledovanie kľúčových
indikátorov výkonu
Neimplementovanie alebo
chýbajúci obch. plán, žiadne
postupy
Nevyužité ROI/CB
Proces
Zlyhanie
alebo
potiaže PDM
Programu
Samohodnotenie
Finančná bystrosť
Vierohodné správy
Spolupráca so senior manažmentom
Zlučiteľnosť vybavenia
Manažér programu typu A
Spolupráca s personálom podniku
Angažovanosť manažmentu
Ľahko dostupné správy
Vierohodnosť programu / ľudí
Správy obsahujúce finančné informácie
PDM úlohy v CMMS
Zrozumiteľné správy
Konzistencia zberu dát
Vierohodný analytik predaja
Zlučiteľnosť podniku a vybavenia
Sledovanie kľúčového indikátora výkonu
Vzdelanosť predaja
Obch. plán a postupy
Pravá kapacita spolupráce
Pružné kapacity pre reporty
Ľahká využiteľnosť systému
Ľudia
Procesy
Využitie výhod návratnosti nákladov
Porozumenie cesty aktualizácií
Predaj/technológia
Správy
Najčastejšími príčinami porúch
rotačných strojov sú
nedostatočné mazanie a ustavenie
Až 90% strojov beží mimo povolených tolerancií
Zlá montáž
je príčinou pre
predčasných
porúch ložísk
Nedostatočné
mazanie
je príčinou pre
predčasných
porúch ložísk
Znečistenie
je príčinou pre
predčasných
porúch ložísk
Únava
je príčinou pre
predčasných
porúch ložísk
Jaké jsou základní příčiny poškození?
Znečištění maziva
Úbytek aditiv maziva
Nedostatek viskozity/nebo zlé mazivo
Nevývaha/Nevyrovnanost
Chybná instalace
Přehřátí
A mnohé další
3 "skryté předpoklady"
pro životnost stroje:
1. Normální teploty
2. Čisté maziva
3. Správné ustavení
T.A. Stolarski
Tribology in Machine Design
Manažment
mazania – najlepšie
techniky
Celkový manažment mazania
Hlavná predstava v celkovom
manažmente/riadení mazania je v sledovaní
všetkých mazacích aktivít a v dodržiavaní
efektívnych činností.
To zahrňuje:
 Audit mazania
 Časový plán mazania
 Sledovanie znečistenia
 Analýzu maziva
 Logistiku mazania
 Aktívnu inšpekciu
Audit mazania
Preventívny,
prediktívny a
proaktívny
program
Voľba
maziva
Systémy s použitím
plastického maziva
Vzdelávanie,
tréning a
skúsenosti
Systémy s
použitím olejov
Metrika a
sledovanie
Vylúčenie
znečistenia
Skladovanie
a obsluha
Štandartné
snímače,
inšpekcie
účinnosti
Podnik
Odstránenie
znečistenia
Testovanie
Ciele,alarmy,
limity
Odporúčané
výsledky
Testovanie
olejov
Najlepšie
praktiky
Vzorkovanie
pre olejovú
analýzu
Prispôsobenie
mazania aktivitám,
prihliadnúc na
zaťaženie a použitie
v závislosti od
prevádzky
Časový plán mazania
Každý mazací bod na strojovom zariadení je
daný časovým mazacím plánom (periódou
mazania). Veľa úloh sa môže zhromaždiť do
obchôdzok.
 Časový plán
 Hodinový plán
 Príležitostný plán
 Plán podľa stavu
Logistika mazania
Logistika mazania zahrňuje manipuláciu,
uskladnenie a procedúry riadenia stavu zásob
pre maziva a mazivám príbuzné produkty.
 Špecifikácia maziva
 Umiestnenie skladu
 Sledovanie stavu zásob
 Automatické
doobjednávacie body
Sledovanie znečistenia
Sledovanie znečistenia je proaktívny proces
vyhodnocovania čistoty mazacích systémov a
krokov na zabezpečenie systémov tak čistých
ako je to možné.
 Laboratórne a prevádzkové
počítanie častíc,
monitorovanie vlhkosti
 Umiestnenie filtrov,
odvzdušňovačov, atď.
 Použitie vysúšačov,
filtračných vozíkov, atď.
Analýza maziva
Analýza maziva sa používa na určenie stavu
maziva a stavu zariadenia v závislosti od
mazania.
 Zmena na správne metódy zbierania vzoriek
mazív.
 Analyzovať vlastnosti a stav
mazív.
 Meranie účinnosti zariadenia,
úsilie o kontrolu znečistenia.
 Detekuje poruchy zariadenia
prostrednictvom ferrografie
Aktívna inšpekcia – základná starostlivosť
Aktívne programy inšpekcie prevádzky
využívajú obsluhu, údržbu a / alebo mazačov k
fyzickej obhliadke a overovaniu
prevádzkového stavu výroby / mobilných
aktivít.
Manažment
Riadenie celého mazania, aktívna inšpekcia
a základné programy starostlivosti.
 Používanie mazacích plánov.
 Aktívna inšpekcia, základná obchôdzková
starostlivosť.
 Výsledky analýzy olejov z laboratórií alebo zariadení.
 Katalogizovať riadenie s automatickým
doobjednávaním v závislosti na mazive / filtrácií
úrovne zásob
Plánovanie mazacích programov
Navrhovanie a plánovanie rozmiestnenia
mazania olejom a mazania strojov tuhým
mazivom.
 Revízia používaných mazív v závode.
 Vytváranie a riadenie denných /týždenných/
mesačných mazacích obchôdzok.
 Vytváranie mazacích plánov.
 Riadiť realizovanie mazacích plánov.
 Riadiť rozhodnutia z mazacích aplikácií / použitia.
Aktívna inšpekcia – základná starostlivosť
Aktívna inšpekcia (alebo základná
starostlivosť) je základná časť totálne
produktívnej údržby (TPM).
Všetky nasledujúce procedúry môžu byť
zahrnuté v základnej starostlivosti.
 Denná kontrola
 Nahradenie častí
 Opravy
 Mazanie
 Kontrola presnosti
 Abnormálna detekcia
stavu
Príručná technológia
 Kompaktná jednotka, zostavená na drsné podmienky
 Zber dát perom a klávesnicou
 Preddefinovaný kontrolný zoznam
 Skenovanie čiarového kódu
 Príslušenstvo na sledovanie stavu
môže byť ľahko pripojené na
zariadenie
 Doporučuje dodatočnú pomoc
operátorovi
Analýza maziva
Výsledky analýzy mazív sú riadené z toho
istého systému ako použitie mazív a rozvrhy
mazania.
 Riadenie vzorkovacej procedúry – plánovanie zberu
vzoriek, tlačenie popiskov (s čiarovým kódom)
 Automatické nahrávanie a import dát z laboratórnej
analýzy a analýzy na mieste (v prevádzke).
 Vytváranie „komerčnými laboratóriami“ správ o
kvalite oleja
 Automatická analýza vzoriek použitím stanovených
základných expertných systémov (voliteľné).
CMMS®PROACTINANCE /
CMMS®INSPECT- automatizace preventivní
a autonomní údržby
• Váš kapesní elektronický zápisník a zdroj
informací o zařízení.
• Určený pro pracovníky údržby, mazače
a operátory.
• Inspekční sběr informací ze zařízení.
• Mazací plány a výkon mazací služby.
• Měření a sběr provozních dat.
• Pracovní příkazy a výkazy.
• Automatická identifikace strojů pomocí RFID
kódů.
• Barevné strojové grafy a formuláře.
• Automatické vyhodnocení výjimek a překročení
mezí.
• Automatická generace obchůzek, přenos dat
a požadavků na práci mezi
CMMS®PROACTINANCE a SW pro řízení údržby.
Úlohy a denné
úlohy odoslané do
prenosného PC
Špeciálne úlohy
posladné servru
budú odoslané do
lokál a prenosného
PC
Dáta prehliadnuté, analyzované
užívateľmi z engineeringu, prevádzky
údržby, bezpečnosti, manažmentu cez PI
process book alebo Excel
Dáta
z prevádzky
Dáta nahrané do
lokál.PC dudú
potvrdené a
odoslané do
prenosného PC
Pracovné požiadavky
alebo iné vhodné akcie
pre vyriešenie
abnormálnych prevádz.
podmienok
PI server
zazn. dáta do
Porcess book,
Screens,
Excel...
Pracovné
požiadavky alebo
iné akcie
plánované pre
minimalizáciu
prestojov na
základe
zozbieraných dát.
Riešenie
problémov
založené na
kompilovaných
dátach
Implementace CMMS Proactinance SAPSync
v pivovaru Velkopopovický Kozel
Implementace CMMS Proactinance SAPSync
v pivovaru Velkopopovický Kozel



Generovaní obchůzky dle dat ze systému SAP
Provedení obchůzky na kapesních PDA
Přenos výdledků obchůzky zpět do SAPu
Přehled obchůzky

Po inicializaci se uživateli
na PDA zobrazí seznam
objektů, které obchůzka
zahrnuje.
Provedení obchůzky

Po přiložení čtečky k
RFID tagu se automaticky
zobrazí formulář pro
provedení operace
spojené s daným RFID
tagem.
Projekt sběr dat do autonomní údržby TPM v
TPCA Kolín
Lisovna
Kliknutím na ikonu libovolného stroje zobrazíme podokno s jeho částmi.
Na obr. níže je vidět např. vnitřek kompresoru (el.motor, spojka, kompresor,
jejich ložiska a měřící body). Dále lze vyplnit vlastnosti stroje, změnit typ podčásti,
nastavit poplachy aj.
Přihlášení do systému pomocí RFID osobního tagu (klíčenky).
Identifikace měřícího místa a následné (automatické) otevření formuláře pro měření.
Zobrazení události v PDA.
Příklad z praxe- Navržená řešení
• čistota při skladování a dolévání oleje
• vyčištění nádrží
• filtrace bypasovou filtrací
• výměna filtrů
• tribotechnické analýzy
• změna vzorkovacích míst a postupů
Návrhy a realizace - mazání
• proveden audit mazání
strojů
• realizovány nové způsoby
skladování a dolévání olejů a
maziv
• realizován projekt nových
skladů olejů
• nevyhovující olejové náplně
byly vyměněny a nádrže
vyčištěny
• navrženo osazení
elektromotoru
automatickými maznicemi
Návrhy a realizace - filtrace
• navrženo dolévání oleje
přenosnou filtrační stanicí
• navržen montáž adaptéru
pro připojení filtračního
zařízení a dýchacího filtru na
olejovou nádrž
• navrženy dýchací filtry pro
zamezení znečištění nádrží.
• zavedena bypassová filtrace
nečistot a vody nádrží na
základě výsledků
tribotechnických analýz.
Konštruovanie mazacej
miestnosti svetovej triedy
Návrhy a realizace - analýzy
• navržen a realizován nový způsob
vzorkování olejů.
Figure 1. Highly Turbulent Area
• navrženy a namontovány nové
odběrové místa olejů.
• zavedena pravidelná tribotechnická
analýza olejů a změna mazací praxe
včetně filtrací
• pro archivaci dat, trendování a
analýzu výsledků je využíván
software CMV oil manager od firmy
CMMS, s.r.o..
Figure 4. Drain Line Vacuum Sampling
Změna znečištění oleje 2516-G01/2
Průběhy kódu čistoty (ISO 4406/87) (ISO kód 15 m )
Trend od 3. 2006 do 8. 2008
Faktor prodloužení životnosti = 5x
Přínos navržených a zavedených
opatření:
Metody prodloužení životnosti (LEM) - valivá ložiska
A
Aktualní čistota strojů (ISO)
• výrazné snížení obsahu
mechanických nečistot a vody
v nádržích
• byly vyměněny nevyhovující,
zoxidované olejové náplně –
zabránění havárii
• došlo k očekávanému zvýšení
životnosti strojů 2 až 5 - krat.
• zvýšení životnosti olejových
náplní
• prodloužení střední doby mezi
poruchami
• snížení nákladů na údržbu
B
26/23
25/22
24/21
23/20
22/19
21/18
20/17
19/16
18/15
17/14
16/13
15/12
14/11
13/10
12/9
Faktor prodloužení životnosti
2
3
4
5
6
7
22/19
21/18
20/17
19/16
18/15
17/14
16/13
15/12
14/11
13/10
12/9
11/8
(1)
11/8
11/8(2)
11/8(3)
20/17
19/16
18/15
17/14
16/13
15/12
14/11
13/10
12/9
11/8
-
18/15
17/14
17/14
15/12
14/11
13/10
13/10
11/8
-
17/14
16/13
16/13
14/11
13/10
12/9
11/8
-
16/13
15/12
15/12
13/10
12/9
11/8
-
15/12
14/11
14/11
13/10
11/8
11/8
-
(1) Faktor prodloužení životnosti = 1.8
(2) Faktor prodloužení životnosti = 1.5
Life Extension Factor (LEF)
8
15/12
14/11
13/10
12/9
11/8
-
9
14/11
13/10
13/10
11/8
-
(3) Faktor prodloužení životnosti = 1.3
10
14/11
13/10
12/9
11/8
-
Úvod do vibrační diagnostiky
Čo spôsobuje vibrácie strojov?
Takmer všetky vibrácie strojov súvisia s jednou alebo viacerými z
týchto troch príčin:
(a) Opakujúce sa sily
(b) Uvoľnenie
(c) Rezonancia
Nevyvážené komponenty stroja majú „ťažké miesta“, ktoré pri rotácii vyvodzujú v stroji
opakujúcu sa silu. Nevývaha je často spôsobená chybami obrábania, nerovnomernou
hustotou materiálu, rozdielmi vo veľkostiach matíc, vzduchových bublín v liatych častiach,
chýbajúcich závaží, nesprávnym vyvážením, nerovnomernými vinutiami motorov a zlomenými,
deformovanými, skorodovanými alebo zanesenými lopatkami ventilátorov.
Nerovnomerný rotor
Skorodovaná špička
Ohnutý
hriadeľ
Nečistoty
Neustavené komponenty stroja vytvárajú ohybové momenty, ktoré pri rotácií spôsobujú
opakujúcu sa silu na stroj. Nevyrovnanosť je často spôsobená nesprávnym ustavením,
nerovnou podlahou, tepelnou deformáciou, skrútenia kôli uťahovacím momentom a nesprávnou
montážou spojok.
Paralelné odsadenie
Uhlová nesúososť
Opotrebené komponenty stroja spôsobujú opakujúcu sa silu na stroj
trením nerovnomerných opotrebených povrchov. Opotrebenie valivých ložísk,
prevodoch a remeňoch je často v dôsledku nesprávnej montáže. Slabé
mazanie, výrobné chyby a preťažovanie.
Opotrebené valčeky
Opotrebené zuby
Opotrebený remeň
Nesprávna prevádzka
komponentov stroja spôsobujú opakujúcu sa silu na stroj
v dôsledku nerovnomernej záťaže. Príklady zahŕňajú dúchadlá, ktoré dostávajú vzduch v
pulzoch, motory s vnútorným spaľovaním, ktorým zlyháva zapaľovanie v niektorých
valcoch a prerušovaný kontakt komutátora v jednosmerných motoroch.
Nerovnomerný tok
vzduchu
Nezapaľujúci
valec
Prerušo- vaný
kontakt kefiek
Uvoľnenie
môže spôsobiť vibrácie ako v rotačných tak aj v statických častiach stroja.
Uvoľnenie je často dôsledkom nadmerných vôlí v ložiskách, povolených skrutkových
spojov, nelícujúcích častí, korózie a prasklín v štruktúre.
Nadmerná
vôľa
Voľné
skrutky
Rezonancia
Tak ako hojdačka prirodzene kmitá, tak aj stroje
majú svoju prirodzenú mieru oscilácie.
Únavové poškození způsobeno vtláčením cizích částic a jejich roztažením ve směru otáčení s vytvořením tvaru
V
a: Poškození v čase detekce
b: Poškození po asi 1000 hodinách provozu
c: Poškození po asi 1200 hodinách provozu
Nápravní akce během stadia ranního
vývoje ložiskových poruch
Když bylo ložisko správně zvoleno dle rychlosti, dynamického zatížení,
mazání, kinematické viskozity a adekvátní filtraci maziva, tak by jeho
životnost měla přiměřeně odpovídat době únavy L10ah. Jestli trendy
monitorování indikují začátek opotřebení ložiska, uživatel může
provést některé nápravné akce jako:
• Zdokonalení mazání pro snížení tření mezi rotující nerovnosti
povrchů
• Zlepšení filtrace pro minimalizaci vnikání nečistot
• Během plánované opravy pootočit vnější dráhu tak aby možná
porucha byla mimo hranic oblasti zatížení
• Když existují indikace nevývahy, nesouososti nebo ohnuté hřídele,
musí se provést nápravní akce hned jak to bude možné
• Odvolat se na katalog údržby
Valivé ložisko s vyznačenou zónou
najvyššej záťaže
Vibračné „špičky“, ktoré sú výsledkom
prechodu valivých elementov cez poškodené
miesto na vonkajšej dráhe
Analýza časového priebehu je použiteľným nástrojom,
pokiaľ sú ložiská v 2. alebo vyššej fáze poruchy. Pri
pomalybežných ložiskách je použiteľná vo všetkých fázach.
Efekt obálkovania/demodulácie signálu.
Fáza 1: veľmi vysoké frekvencie
Fáza 2: vysoké frekvencie
Fáza 3: stredné frekvencie
Fáza 4: nízke frekvencie
Frekvencie a efektívne analytické techniky pre poruchu
ložiska vo fáze 4
Testy ložísk
Detekujú ultrazvukové frekvencie vnútorného trenia
Ultrazvuková inšpekcia vám
umožnuje...
ˇ
•
Počuť nezvyčajné zvuky
•
Trendovať intenzity zvukov
•
Objaviť nezrovnalosti
•
Podporiť iné technológie
Ložisková porucha
Aplikácia: Ložiská & prevody
Pri opotrebení ložísk a
prevodov sú prítomné
ultrazvukové signály.
Je možné počuť...
•
•
•
•
Zlyhanie mazania
Rázy
Škriabanie / drvenie
Trenie
201 strojů na území Libereckého a Ústeckého
kraje.
Přenos dat v digitální síti datovými modemy
• Sběr dat údržbáři
• SW verze client- server
Ethernet
File Server
CMMS®CHECKER – kapesní zkoušečka
strojů pro údržbáře
Automatizace měření 5-ti snímači na ložisku.
Opakovatelné uchycení snímačů rychlokonektorem na
ložiskových maznicích.
Sběrač dat a měřící přístroj s gigantickou pamětí 4 GB.
• Sběr dat provádějí údržbáři
• Vyhodnocení měření
- údržbáři
- odborník CMMS přes www
CMMS®CHECKER – kapesní zkoušečka
strojů pro údržbáře
Automatická identifikace strojů pomocí RFID kódů.
CMMS®CHECKER – kapesní zkoušečka
strojů pro údržbáře
Automatizace měření 5-ti snímači na ložisku.
Opakovatelné uchycení snímačů rychlokonektorem na
ložiskových maznicích.
Změření a automatická diagnostika stroje během dvou
minut.
Škoda auto
2*Lisovací linka, nástřihová linka,
servolis PXL81
Lis Schuler, pohon
Pohon lisu společný pro 6 lisů
Spojka a brzda
Poškozená ložiska na hlavní hřídeli
a řemenovém pohonu setrvačníku
• Doporučení:
• Nastavit kratší interval mazání , aby se
dosáhlo lepšího mazání a chlazení
• Sledovat vývoj na trendu
• Vyměnit olej za výkonější
Měřící přístroje
• CMMS CHECKER
• CMMSDAQ a MUX se zabudovanými 11
snímači
• CMMSPROACTINANCE s dálkovým
klientem v CMMS Praha
Lisování a sekání
Projekt SČVK
Prediktivní údržba rotačních strojů
• Společnost Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. je druhou největší
vodohospodářskou společností v ČR.
• Poskytuje komplexní servis v oblasti výroby
a dodávky pitné vody a následného
odkanalizování a čištění odpadních vod na
území Libereckého a Ústeckého kraje.
• Prostřednictvím dceřiné společnosti
provozuje tyto služby i na Sokolovsku.
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Veolia Voda....50,1% akcií
Severočeská vodárenská společnost a.s.(SVS) ..49,1% akcií
Download

Audit mazania