DĚKAN
ROZHODNUTÍ DĚKANA
č.3D/2013
DFST4/13
V Plzni dne 14.1.2013
Věc: Jmenování rad studijních programů na Fakultě strojní
Na základě článku 5. odst.1 Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni a po projednání a
schválení ve Vědecké radě Fakulty strojní dne 4.12.2013 jmenuji s platností od 1.3.2013 rady
studijních programů na Fakultě strojní a garanty níže uvedených zaměření a oborů:
Studijní program B2341 Strojírenství:
Předseda:
prof. Ing. Václav Mentl, CSc.
Členové:
Materiálové zkušebnictví
Programování NC strojů
Zabezpečování jakosti
informační a komunikační technologie
ve strojírenském podniku
servis zdravotnické techniky
konstrukce průmyslové techniky
design průmyslové techniky
diagnostika a servis silničních vozidel
prof. Ing. Václav Mentl, CSc.
doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D.
doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.
doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.
doc. Ing. Václav Vaněk, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Staněk, CSc.
doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.
Studijní program B2301 Strojní inženýrství:
předseda:
doc. Ing. Jana Kleinová, CSc.
Členové:
strojírenská technologie - technologie obrábění
průmyslové inženýrství a management
stavba energetických strojů a zařízení
materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
stavba výrobních strojů a zařízení
dopravní a manipulační technika
prof. Ing. Karel Jandečka, CSc.
doc. Ing. Jana Kleinová, CSc.
prof. Ing. Radim Mareš, CSc.
doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
doc. Ing. Jaroslav Krátký, Ph.D.
doc. Ing. Ladislav Němec, CSc.
Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc.
děkan FST
Strana 1 z2
Studijní program N2301 Strojní inženýrství:
předseda:
doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D.
Členové:
strojírenská technologie - technologie obrábění
průmyslové inženýrství a management
stavba energetických strojů a zařízení
materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
stavba výrobních strojů a zařízení
dopravní a manipulační technika
konstrukce zdravotnické techniky
stavba jaderně energetických zařízení
prof. Ing. Karel Jandečka, CSc.
doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Linhart, CSc.
doc. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D.
doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D.
doc. Ing. Ladislav Němec, CSc.
doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Polanský, Ph.D.
Externí členové:
ředitel VZÚ Plzeň, s.r.o.
technický náměstek Pilsen Tools, s.r.o.
generální ředitel AS TOS Aš, a.s.
Ing. Václav Liška, CSc.
Dr. Ing. Miloslav Kesl
Ing. Michael Ondraschek
Studijní program P2301 Strojní inženýrství:
předseda:
prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.
Členové:
strojírenská technologie - technologie obrábění
průmyslové inženýrství a management
stavba energetických strojů a zařízení
materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
stavba strojů a zařízení
prof. Ing. Karel Jandečka, CSc.
prof. Ing. Josef Basl, CSc.
prof. Ing. Jiří Linhart, CSc.
prof. Ing. Václav Mentl, CSc.
prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.
Externí členové:
technický ředitel ŠKODA JS, a. s.
jednatel fa Schwarzmüller, s.r.o.
vedoucí katedry KMT TU Liberec
Ing. Jan Zdebor, CSc.
Ing. Petr Hobl, CSc., MBA
prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Práce komisí svolává a řídí předseda příslušné komise. Náplň práce komisí je stanovena
článkem č.4 Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni.
Rozdělovník:
-
ved. kateder FST
-
ped. poradci FST
-
prorektor Dokoupil
-
děkanát FST
Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc.
děkan FST
Strana 2 z2
Download

ROZHODNUTÍ DĚKANA