Pozvánka
na řádnou valnou hromadu
Moravia Lacto a.s.
se sídlem Jihlava, Jiráskova 94, PSČ 586 51, IČ 499 69 897,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1232,
která se bude konat dne 26. června 2014 v 10,00 hodin
v zasedací místnosti sídla společnosti.
Pořad jednání valné hromady :
1.
2.
3.
4.
Zahájení a volba orgánů valné hromady
Výroční zpráva za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013
Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2013 a zprávě auditora
Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení
zisku za rok 2013
5. Závěr
Registrace akcionářů bude probíhat od 9,30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se
při zápisu do listiny přítomných prokáže platným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická
osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže rovněž platným výpisem z obchodního
rejstříku a dále ověřenou plnou mocí v případě, že právnická osoba nebude zastoupena
statutárním orgánem.
Představenstvo navrhuje schválit roční účetní závěrku za r.2013 a rozhodnout o rozdělení
zisku takto: rezervní fond je naplněn, do sociálního fondu přidělit 200.000,- Kč a zbývající
část zisku ve výši 49.285.485,85 Kč zaúčtovat do nerozděleného zisku minulých let.
Výroční zpráva za rok 2013 včetně řádné roční účetní závěrky a zpráva o vztazích mezi
propojenými osobami je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti, a to ve lhůtě 30 dnů
přede dnem konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie účetní
závěrky na své náklady a nebezpečí.
Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):
Dlouhodobý majetek
Oběžná aktiva
Časové rozlišení
Aktiva
230 400
319 685
332
550 417
Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření za účetní období
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Časové rozlišení
Pasiva
276 457
273 819
141
550 417
1 291 722
1 341 207
49 485
Ing. Stanislav Coufal
předseda představenstva
Download

Oznámení o konání řádné VH za rok 2013