Pozvánka na
řádnou valnou hromadu
společnosti Vodní zdroje Holešov a.s., IČ: 46900021, se sídlem Holešov, Tovární 1423
Představenstvo tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti na níže uvedený den a hodinu do místa a
programem níže uvedenými:
druh valné hromady:
datum konání:
místo konání:
řádná
19. června 2014 v 11 hodin (prezence 10:30)
Haštalská 760/27, Praha 1, 5.patro – AK Zelenka, Bahbouhová, Voldán
program, navrhovaná usnesení a vyjádření představenstva k jednotlivým bodům:
1.
Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady (VH)
Vyjádření představenstva: VH je povinna si zvolit orgány k zajištění jejího řádného průběhu.
2.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013,
k řádné účetní závěrce za rok 2013, a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
Znění zprávy je zasíláno akcionáři spolu s touto pozvánkou.
Vyjádření představenstva: Zpráva představenstva poskytuje dle názoru představenstva věrný obraz o
podnikatelské činnosti společnosti. O této zprávě se nehlasuje.
3.
Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a zprávy o propojených
osobách za rok 2013.
Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena se stanoviskem dozorčí rady ke zprávě
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stanoviskem dozorčí rady k návrhu představenstva
na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
4.
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 včetně rozhodnutí o návrhu na vypořádání
hospodářského výsledku za rok 2013.
Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2013 (v tis. Kč):
aktiva celkem
časové rozlišení aktivní
oběžná aktiva
dlouhodobý majetek
hospodářský výsledek
69 199
97
69 199
9 434
-26 349
pasiva celkem
časové rozlišení pasivní
vlastní kapitál
cizí zdroje
nerozdělený zisk min.let
77 730
411
69 494
7 825
18 019
Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku: ztráta bude uhrazena z nerozděleného
zisku minulých období a z rezervního fondu, jenž bude následně v souladu s novou platnou právní
úpravou zrušen.
5.
Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2014
Představenstvo navrhuje, aby auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2014 byl určen Ing. Josef
Riesner.
6.
Rozhodnutí o podřízení se režimu zákona o obchodních korporacích jako celku.
Vyjádření představenstva: Ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích (ZOK)umožňuje,
aby se společnost změnou stanov podřídila režimu tohoto zákona jako celku. S ohledem na dále
navrhovanou změnu vnitřní organizace řízení společnosti na monistický systém považuje představenstvo
podřízení se režimu ZOK za nezbytné.
7.
Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a jeho použití na úhradu ztráty
Vyjádření představenstva: Ve spojení s přijetím nového úplného znění stanov, podřízení se režimu ZOK
jako celku, jenž již nevyžaduje tvorbu rezervního fondu, navrhuje představenstvo jeho zrušení
s účinností ke dni účinnosti podřízení se režimu ZOK a účinnosti nových stanov, a rozpuštění zůstatku
na účet neuhrazené ztráty minulých let.
8.
Rozhodnutí o změně stanov – přijetím úplného nového znění stanov
Vyjádření představenstva: ZOK ukládá společnostem přizpůsobit znění stanov společnosti úpravě podle
tohoto zákona. Představenstvo proto navrhuje přijetí zcela nových stanov a jejich úplného znění
nahrazujícího dosavadní stanovy, obsahující též změnu modelu řízení společnosti a to přechodem na
monistický systém řízení, přičemž statutárním ředitelem se navrhuje ustanovit dosavadního předsedu
představenstva RNDr. Pavla Wursta, jenž bude zároveň předsedou správní rady, která bude jednočlenná.
Účinnost změny stanov a přijetí nového úplného znění se navrhuje ke dni zápisu této skutečnosti do
obchodního rejstříku.
9.
Odvolání členů představenstva a dozorčí rady
Vyjádření představenstva: v souvislosti s navrhovaným přechodem na monistický model řízení navrhuje
představenstvo odvolat s účinností ke dni zápisu rozhodnutí o podřízení se režimu ZOK do obchodního
rejstříku všechny členy představenstva a dozorčí rady, a to v zájmu právní jistoty, pokud by nedošlo
k zániku jejich funkce přijetím nového znění stanov a zápisem podřízení se režimu ZOK do obchodního
rejstříku.
10. Volba členů správní rady
Vyjádření představenstva: Vzhledem k navrhované změně modelu řízení společnosti navrhuje
představenstvo zvolit jediného člena správní rady a to RNDr. Pavla Wursta.
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady
Vyjádření představenstva: ustanovení § 777 odst. 3 ukládá povinnost uzpůsobit znění smluv o výkonu
funkce tomuto zákonu do 30.6.2014, jinak platí, že výkon funkce je bezplatný. Navrhované znění
smlouvy o výkonu funkce je akcionářům k dispozici v sídle společnosti stejně jako navrhované znění
stanov.
12. Ukončení
Akcionář může zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov a navrhovaného znění smlouvy o výkonu funkce.
v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9 do 16 hodin, a to 15 dnů před konáním valné hromady, kde jsou
též k dispozici účetní závěrky a zprávy auditora za předchozí 3 účetní období.
Tato pozvánka je současně zveřejňována na internetových stránkách společnosti http://www.vzh.cz
V Praze dne14.5.2014
_______________________
RNDr. Pavel Wurst
předseda představenstva
Vodní zdroje Holešov a.s.
Download

pozvánce - Vodní zdroje Holešov as