Pozvánka
na řádnou valnou hromadu společnosti ROLS Konice, a. s.
se sídlem v Konici, Na Příhonech čp. 631, PSČ 798 52
Představenstvo společnosti ROLS Konice a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která
se bude konat dne 25. 3. 2014 se zahájením v 15.00 hodin v zasedací místnosti
zámku v Konici s tímto pořadem jednání :
Zahájení
Volba orgánů valné hromady
Zpráva představenstva společnosti o hospodaření společnosti v roce 2013
Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2013 a s návrhem na rozdělení zisku za rok
2013
5) Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2013 a k návrhu na rozdělení zisku za
rok 2013
6) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a rozdělení zisku za rok 2013
7) Volba členů představenstva. Navrženi jsou:
Pavel Sedláček, Za Nádražím 661, Konice
Ing. Vladimír Sehnal, Budovatelská 580, Plumlov
JUDr. Pavel Štěpánek, Olšany u Prostějova 100
8) Volba členů dozorčí rady. Navrženi jsou:
Ing. Božena Slouková, Tyršova 442, Konice
Anna Svobodová, Masarykovo náměstí 63, Konice
Ing. Miroslav Toman, Bílovice 129
9) Změna stanov společnosti spočívající v přizpůsobení stanov zákonu č. 90/2012 Sb.
10) Schválení smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti
11) Závěr
1)
2)
3)
4)
Vyjádření představenstva společnosti k navrženým záležitostem pořadu jednání :
 Představenstvo navrhuje schválení řádné účetní závěrky za rok 2013.
 Představenstvo navrhuje použít zisk za rok 2013 na úhradu ztráty společnosti
z minulých let.
 Představenstvo navrhuje, aby do orgánů společnosti byly zvoleny osoby uvedené
v pozvánce.
 Představenstvo navrhuje, aby stanovy společnosti byly změněny ve znění, které je
akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti každé pondělí, středu a
pátek v době od 9.00 do 14.00 hodin, a to v období od 21. 2. 2014 do 25. 3. 2014.
Upozornění : Prezentace akcionářů bude probíhat před zahájením valné hromady
od 14.00 do 15.00 hodin.
V Konici dne 20. 2. 2014
___________________________
ing. Vladimír Sehnal
předseda představenstva
Pokud se akcionář nemůže valné hromady zúčastnit osobně, má možnost zmocnit jinou osobu ke
svému zastoupení na valné hromadě. Pro tento účel lze použít přiloženou plnou moc.
Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě
Níže podepsaný ……………………………………… bytem v ………………………………
r. č. ………………… zmocňuje pana (paní) …………………………………………………..
bytem v ………………………………………….. r. č. ………………… k zastupování na řádné
valné hromadě společnosti ROLS Konice a. s., se sídlem v Konici, Na Příhonech čp. 631,
PSČ 798 52, která se koná dne 25. 3. 2014 v 15.00 hodin.
V …………………………. dne …………………
Podpis zastoupeného :
__________________________
Plnou moc přijímám :
Podpis zástupce :
__________________________
Download

Pozvánka 15.00 hodin v zasedací místnosti