VÝZVA
k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici
Asistent prevence kriminality
Statutární město Karlovy Vary vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici Asistent
prevence kriminality.
Asistent prevence kriminality bude zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve
smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není
strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny
výhradně strážníku nebo čekateli, zejména se:
 podílí na prevenci kriminality v obci
 přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích
v obci.
Prostředky na tuto pracovní pozici budou hrazeny v rámci projektu Asistent prevence
kriminality II ESF OP LZZ reg. č. CZ.1.04/3.3.00/C5.00001a z prostředků Statutárního
města Karlovy Vary. Pracovní místo bude vytvořeno od 1.04.2014 do 31.08.2015.
poznámka
Cílová
Sociálně
Cílem podpory je umožnit sociálně vyloučeným osobám
skupina
vyloučené osoby anebo osobám, které jsou bez pracovního poměru se
a osoby bez
znalostí místní problematiky získat možnost pracovního
zaměstnání
uplatnění v oblasti prevence kriminality – zvyšování
bezpečnosti a veřejného pořádku města.
Termín
15. 01. 2014
Výběrová komise je pětičlenná, předmětem hodnocení jsou
výběrového
formální náležitosti (viz níže řádek „Upřesňující údaje“) a
řízení
individuální pohovor zaměřený na samotnou motivaci
žadatele k výkonu profese, přehled o bezpečnostních
rizicích města a předpoklady jeho dalšího profesního růstu.
Čas
09:00 – 13:00
Místo
Zasedací místnost Městské policie Karlovy Vary,
Moskevská 34
Kontaktní
Personální
Justýna Jánská, MP Karlovy Vary, Moskevská 34, 360 01
osoba
oddělení MP
Karlovy Vary, tel.: 353 118 903
K. Vary
e – mail: [email protected]
Upřesňující
Zájemce o pozici Asistent prevence kriminality předloží
údaje
výběrové komisi:
1. životopis
2. doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
3. výpis z rejstříku trestů
4. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
5. čestného prohlášení, že proti němu není vedeno trestní
stíhání
6. čestného prohlášení, že nebyl v posledním roce
opakovaně (dvakrát a vícekrát), uznán vinným z přestupku
na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, proti
občanskému soužití a proti majetku.
7. čestného prohlášení, že nepobírá starobní důchod.
8. doložit, že v sociálně vyloučené lokalitě, kde bude
vykonávat práci APK, má min. 1 rok bydliště anebo jí
dokonale zná.
Jestliže tyto dokumenty nepředloží, nebude do výběrového
řízení zařazen.
Výsledek výběrového řízení bude zájemcům sdělen ihned
po ukončení výběrového řízení.
Download

Výzva pro výběr APK 020112 - Městská policie Karlovy Vary