Form Talysurf Intra
Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu
Form Talysurf Intra
….. měří rozměry, tvar i drsnost z jednoho profilu
Jedinečná historie
První Form Talysurf byl vyvinut v roce 1984 pro měření přesných ložisek, jako vůbec první přístroj pro
měření rozměrů, tvarů a textury zakřivených povrchů.
Náš nově vyvinutý Form Talysurf Intra se prosadil do
role celosvětového standardu pro hodnocení textury
povrchu a tvaru a posílil tak vedoucí pozici značky Taylor Hobson v tomto oboru.
S milimetrovým rozsahem, širokou škálou výměnných
snímacích ramének a patentovaným kalibračním
postupem, představuje Intra ideální měřící zařízení
pro téměř jakoukoliv aplikaci, vyžadující mimořádnou
přesnost.
Ultra Software
- komplexní analýzy textury povrchu
Form Talysurf Intra zahrnuje vše potřebné pro měření
textury povrchu. Základní parametry drsnosti a
vlnitosti, analýzy úchylek tvaru, vyloučení tvaru, lupa i
plná programovatelnost, to jsou klíčové schopnosti,
využívané ve výrobních aplikacích.
Výhody Form Talysurf Intra
 1mm vertikální rozsah / 16 nm rozlišení umožňuje měření tvaru (kontur) stejně dobře jako textury
povrchu
 50mm horizontální délka snímání je ideální pro
většinu dílenských aplikací, s využitím kombinace
přesnosti a přenosnosti
 0,40µm / 50mm úchylka přímosti - vysoce přesná
posuvová základna umožňuje měření vlnitosti,
tvaru a kontur, i na rozměrných dílech, bez opěrky
 0,5µm horizontální datová rozteč umožňuje
mnohem efektivnější měření malých součástek.
Zkrácení náběhových a doběhových drah zvyšuje
využitelnost naměřených dat
 Manuální sloup - pro měření rozměrných či
vysokých dílů je k dispozici manuální sloup, který
posune celý systém na úroveň stabilní specializované pracovní stanice s lepším výkonem.
Taylor Hobson nabízí vynikající investici
 Flexibilní modulární konfigurace systému šetří
Vaše peníze
 S naší patentovanou kalibraci zlepšíte přesnost
 Šetříte čas díky multi-tasking systému měření
 Zabráníte chybám v měření díky předprogramovaným měřícím postupům
 Zvýšíte produktivitu s automatizovaným,
bezobslužným provozem
 Analýzy tvaru* - měří a vyhodnocuje poloměry,
úhly, sklony a rozměry
 Jednoduché uživatelské rozhraní* - společně s
plnou programovatelností poskytuje uživateli
skutečné řešení dílenského měření, s možností
zakázkového prvedení
 Analýzy dvojitého profilu* - umožňuje srovnání
měření po opotřebení, omezení tolerancemi, …
 Ultra Contour Analysis - samostatný softwarový
nástroj pro rozměrové aplikace umožňuje přímé
srovnání referenčních a naměřených dat s chybovými výsledky. K dispozici je i speciální hardware pro
širokou škálu aplikací.
 Talymap 3D - speciální samostatný SW modul pro
topografické aplikace; také vyžaduje speciální
hardware
* Volitelná licence Ultra Software
Volba vhodného přístroje
Jednoduché parametry drsnosti jako např. Ra lze kontrolovat drsnoměry řady Surtronic.
Pro náročnější analýzy s vyšší úrovní přesnosti nebo flexibility je nejlepší volbou Form Talysurf Intra.
Vynikající technická kvalita s jednoduchou obsluhou zaručují přístroji vysokou praktickou využitelnost.
Základní analýzy
Měřitelnými vlastnostmi povrchu jsou jeho rozměr, tvar, drsnost a
vlnitost. U mnoha složitých součástí je požadována současná
analýza všech uvedených parametrů.
Rozměr - funkční tvar povrchu určují poloměr, úhel, vzdálenost a
jejich vzájemné lineární vztahy.
Tvar - úchylky od předepsaného tvaru povrchu (roviny, koule,
kužele, apod.); většinou jsou způsobeny nepřesnostmi obráběcího
stroje.
Drsnost - hodnotitelná a regulovatelná složka tvaru povrchu,
vzniklá působením řezného nástroje nebo procesem obrábění.
Vlnitost - nežádoucí vlivy obráběcího stroje vyvolané chvěním,
nedostatečnou tuhostí nebo jinými proměnnými faktory procesu
obrábění.
Snímací raménko bez opěrky pro měření vnitřních
povrchů jako jsou kuličkové dráhy a drážky kroužků.
Měřící systém bez opěrky
Mnoho přístrojů pro kontrolu drsnosti používá snímače, které jsou
opěrkou vedeny po povrchu. Měřený povrch tak tvoří základnu
měření. Současně opěrka působí jako mechanický filtr, který
odstraňuje úchylky tvaru a vlnitosti povrchu. To je důvod, proč
takto shromážděná data nejsou vhodná pro progresivní analýzy.
Intra je ta správná volba
Pro získání souboru přesných, nezkreslených dat se musí snímač
při měření pohybovat po přímkové dráze tak, aby se
kontrolovaného povrchu dotýkal pouze snímací hrot. Snímací hrot
vykonává svislý relativní pohyb vzhledem k posuvové základně,
kterou je referenční tyč s lapovaným nebo přesně broušeným
povrchem, s mimořádně malou úchylkou přímosti.
Snímač bez opěrky s vysokým rozlišením je
nezbytný pro měření přímosti a vlnitosti povrchu.
Form Talysurf Intra nepoužívá opěrku a proto může měřit vlnitost,
tvar a další parametry, jako například materiálový poměr,
s absolutní spolehlivostí získaných výsledků.
… pro Vaši aplikaci
Form Talysurf Intra nabízí výjmečnou produktivitu měření v
širokém rozmezí průmyslových oborů a aplikací.
… pro Váš rozpočet
Form Talysurf Intra může být s ohledem na finanční možnosti
funkčně sestaven nejen pro všeobecné použití, ale i pro řešení
vysoce specializovaných aplikačních problémů.
… pro Vaši budoucnost
Přístroj nepředstavuje uzavřený celek, který se stane
nevyužitelným při změně požadavků na kontrolu. Form Talysurf
Intra lze stále přizpůsobovat Vašim novým metrologickým
potřebám.
Měřitelné charakteristiky mohou být sférické,
asférické, vyduté, vypouklé, vnitřní nebo vnější.
Kalibrace systému
Podobně jako tři složky textury povrchu působí společně, tak i každá z částí měřícího systému je nedílnou
součástí celku. Specifikace jedné části - bez ohledu na její kvality - je bezvýznamná bez souvislosti s celým
systémem. Výkon přístroje Form Talysurf Intra je optimalizován kalibrací na kouli.
Kalibrační postup
Automatický a výkonný
Snímací hrot přístroje se při měření pohybuje, jako
u většiny podobných přístrojů, po obloukové dráze.
Taylor Hobson byl průkopníkem metody číslicových
korekcí měřených dat.
Kalibrace je v podstatě automatický naprogramovaný proces. Polohovací stolek slouží k ručnímu nastavení vrcholu koule v ose Y. Nastavení vrcholu v
ose X, posuvového systému do výchozí polohy a
vlastní měření probíhá zcela automaticky.
Data odečtená přístrojem jsou touto polynomickou
metodou zpracována , koeficienty polynomu jsou
stanoveny kalibrací.
Přesnost kalibrace přímo ovlivňuje přesnost měření
poloměrů, tvaru a textury povrchu.
K získání uvedených koeficientů jsou přístroje Form
Talysurf obvykle kalibrovány měřením vysoce
přesného kulového etalonu. Tato metoda je
patentem Taylor Hobson.
Systém zajišťuje skutečnou kalibraci; všechny části,
které mohou ovlivnit proces měření, jsou kontrolovány.
 Nepřesnost pohybu hrotu
 Úchylka přímosti přístroje
 Geometrie snímacího hrotu
 Stabilita přístroje
Kontrola funkcí procesu
 Posuvová základna a shromažďování dat
Form Talysurf Intra používá výkonný program ke
zpracování dat získaných pohybem hrotu s údaji
shromážděnými z velikosti rozsahu a odečítání
horizontální posuvové jednotky. Výsledkem je síť
dat tvořená 100 000 body, z nichž každý má
jedinečné prostorové vlastnosti.
 Tuhost přístroje / hrotu
Oprava chyby způsobené pohybem hrotu
po obloukové dráze
Patentované algoritmy jsou určeny k odstranění
chyby způsobené pohybem hrotu po oblouku.
Chyba vzniklá v důsledku snímání dat v
souřadnicích X-Z, při pohybu raménka po
obloukové dráze.
 Funkce procesu
Jak často kalibrovat
Při každé výměně snímacího raménka je
doporučeno provést kalibraci. Rozměrové
konfigurace všech ramének jsou uloženy a stále
k dispozici, což kalibraci zjednodušuje.
Popis průběhu kalibrace, tj. identifikace operátora,
etalonu a výsledků, je automaticky ukládán.
Charakteristika použitých kalibračních etalonů může
být uvedena v protokolu o kalibraci.
Vzdálenost
Poloměr
Úhel
Linearita a velký rozsah zajišťují přesné měření rozměru, tvaru i textury.
Korelace výsledků
Každý výrobce očekává, že nakupuje součástky, které odpovídají technické dokumentaci. I u kvalitních dílů se
stává, že je vstupní kontrola zákazníka vyřadí jako vadné. Nedostatečná kvalitativní korelace se může objevit i při
shodném seřízení přístrojů z hlediska filtrace, cut-off a délky snímání.
Rozdílní dodavatelé, rozdílné výsledky
V případě montovaných výrobků, kdy jeden dodavatel
vyrábí součástku A a druhý součástku B, přičemž oba
dodavatelé deklarují drsnost povrchu svých výrobků jako
vyhovující se stává, že finální uživatel zjistí nesplnění předpisu u žádné ze součástek. Nedostatečná korelace výsledků z
různých typů přístrojů nebo dokonce z přístrojů stejného
typu, může být způsobena třemi faktory:
 Rychlost posuvu
 Stav snímacího hrotu
 Linearita snímače
Rychlost posuvu
Většina přístrojů, měřících drsnost, využívá časovou
základnu, tedy shromažďuje data v pevném časovém
intervalu a ne v průběhu určité délky.
Vše, co ovlivňuje rychlost posuvu - opotřebení, nečistoty,
skluz, apod. - ovlivňuje množství a rozteč získaných
datových bodů, což se projeví ve výsledcích měření.
Kalibrace na kouli kontroluje stav hrotu, rozsah snímače,
linearitu a funkce procesoru
Form Talysurf Intra využívá skleněné měřítko a snímací
hlavu, což zajistí přesnost a konzistenci získaných dat.
Výsledky všech měření na každém přístroji jsou stanovovány
z přesně stejného počtu datových bodů, odečítaných se
stejnou roztečí.
Stav snímacího hrotu
U většiny systémů pro měření povrchu jsou velikost, tvar a
stav hrotu považovány v podmínkách zpracování dat za
konstantní. Prakticky se snímací hrot mění v důsledku
výrobních tolerancí. Běžného opotřebení nebo poškození.
Během kalibrace Form Talysurf se kuželový hrot posouvá
po kulovém povrchu etalonu, takže se postupně dotkne
etalonu všemi body špičky ve směru měření. Tímto
způspbem je ověřován vliv poškození hrotu nebo vliv
úchylek jeho rozměru a tvaru na měření.
Úchylky tvaru způsobí problémy při montáži, snížení výkonu
a předčasnou poruchu součásti
Linearita snímače
Intra se kalibruje na kouli k zajištění linearity v celém 1mm
rozsahu snímače. Většina jiných systémů používá koncové
měrky nebo etalon Ra, které však kalibrují jen nízkou část
rozsahu. Předpokládá se, že je-li snímač lineární v tomto
rozsahu, je lineární celý rozsah.
I když budou všechna měření provedena ve stejném
vertikálním místě rozsahu přístroje a nepřesáhnou výšku
stupně etalonu, mohou být získaná data nelineární, což
povede k chybným výsledkům.
Měření rozměru, tvaru a textury na jednom profilu
zakřiveného nebo rovného povrchu
µltra software
Firemní průmyslový software zajišťuje řízení všech mechanických, administrativních,
analytických a zobrazovacích funkcí. Program Ultra představuje nástroj pro centrální
ukládání dat a výstupů do sítě tiskáren. Uživatel ocení především snadnou obsluhu a
progresivní analytické metody.
Program Ultra plně využívá předností přístroje Intra, jeho velkého rozsahu měření a schopnosti měřit vlastnosti
zakřiveného, rovného a skloněného povrchu z jednoho profilu. Tento výkonný software využívá funkci vyloučení,
odstranění a zvětšení profilu ke stanovení a oddělení vlastností součásti, s cílem detailně analyzovat rozměry,
tvar a texturu, bez opakovaného měření povrchu.
V uvedeném příkladu je využita funkce zvětšení k oddělení oblouku. Následně se analyzuje poloměr a (což je
důležité) úchylka od skutečného poloměru, pomocí odstranění LS oblouku. Poté může být použit konvenční filtr
k určení drsnosti, vlnitosti, materiálového poměru a více než 95 různých parametrů textury povrchu.
Stopa měření základního profilu
Detail zvětšeného poloměru
Nabídka programu µltra
Program pro analýzu tvaru - kód 112/2843
Úchylka tvaru je stanovena vzhledem k nejvhodnějšímu konkávnímu nebo konvexnímu kruhovému
oblouku nebo přímce, včetně všech detailů drsnosti
povrchu. Lze stanovit poloměr, úhel a sklon nebo
lineární vztah vlastností povrchu na základě výpočtu
polohy souřadnic X a Z.
Program pro asférický tvar - kód 112/2845
Hodnocení úchylky tvaru, sklonu a sklonu povrchu v
porovnání s konstrukčním předpisem. Asférický
tvar, definovaný polynomem, nejlépe odpovídá
měřenému profilu.
Po odstranění tvaru lze ostatní vypočítat a stanovit
následující parametry: Fig, Ra, Rt, Smn, Smx, Tilt, Xp,
Xt, a Xv.
Program pro analýzu kontury
Program pro kuželový tvar - kód 112/2844
Stanovení zbývajících nepřesností po odstranění
nevhodnějšího eliptického nebo hyperbolického
tvaru k zajištění hodnot hlavních a vedlejších os,
natočení a analýzy zbývající textury povrchu.
Analýza kontury - kód 112/3170
Provádí rozměrové analýzy geometrických
vlastností jako jsou poloměry, úhly, délky a výšky.
Obsahuje uživatelem naprogramovaná makra
měření, jednotlivé toleranční požadavky, porovnání
DXF souborů pro tvar a shodu geometrických prvků
s neznámou konturou.
Dvojitý profil - kód 112/2846
Program pro dvojitý profil
Program umožňuje současné zobrazení
kontrolovaného a etalonového souboru dat a jejich
vzájemné porovnání. Měřený profil lze srovnávat s
jiným profilem nebo s profilem vzorovým, který byl
uložen jako šablona. Rozdíl profilů lze zobrazit
stiskem tlačítka a dále jej analyzovat.
Analýza gotického oblouku - kód 112/3121
Tento program je užitečný zejména pro výrobce
ložisek. Nástroj gotického oblouku elektronickou
cestou usadí nominální průměr kuličky ložiska do
profilu oběžné dráhy a parametry (poloměr,
poloměr přesazení, vrcholový úhel a vůle kuličky)
jsou automaticky vypočteny a zobrazeny na
monitoru nebo vytištěny.
Program pro gotický oblouk
Rozsáhlé možnosti měření
Form Talysurf Intra je indukční měřící přístroj, který uspokojí většinu požadavků na měření.
Pro měření kontur povrchu se dodává i snímač s e širokým rozsahem (Wide range pick-up).
Indukční snímač
Tradiční snímací hlava s celkovým rozsahem měření
1mm a vynikajícím poměrem rozsahu k rozlišení
65.536:1. Vybaven otočným a vyváženým nosníkem
je připraven měřit v jakékoliv poloze.
Raménka indukčního snímače
Standardní raménko - kód 112/2009
Rozsah / Rozlišení
1,0mm / 16nm
0,2mm / 3,0nm
Příslušenství pro měření do pravého úhlu
Kód 112/2022 (aplikace bez opěrky)
Kód 112/2040 (aplikace s opěrkou)
Raménko pro zahloubení - kód 112/2011
Příslušenství k zastavení hrotu
Kód 112/2098
Snímač se širokým rozsahem
Snímač se širokým rozsahem, jako výměnné
příslušenství, poskytuje rozsah měření 28mm při
rozlišení 426nm. Je vhodný pro měření tvaru a
kontur.
Raménko pro malé otvory - kód 112/2012
Snímač se širokým rozsahem
Kód 112/2628
Zahrnuje tři výměnitelná snímací raménka:
 Kuželový hrot s vrcholovým úhlem 30°
 Kuličkový hrot s poloměrem 0,5mm
 Břitový dotyk s úhlem klínu 15°
Snímač se širokým rozsahem pro měření tvaru a
kontur
Pozn.: Všechna raménka jsou vybavena kuželovým
diamantovým hrotem, s úhlem 90° a poloměrem
špičky 2µm, není-li uvedeno jinak.
Snímací raménka na zakázku
Kromě uvedených standardních snímacích ramének
nabízí Taylor Hobson dodávku snímacích ramének
dle zakázkových požadavků.
Raménko s břitem - 2µm x 750µm
diamantový břitový dotyk - kód 112/2013
Raménko s kulovým dotykem - nominální rozsah
2µm, safírová kulička s poloměrem 500µm
Kód 112/2010
Příslušenství
Pro základní použití je Form Talysurf Intra standardně dodáván se souborem příslušenství. Pro náročnější nebo
specializované aplikace lze objednat vhodné příslušenství ze široké nabídky dalšího příslušenství.
 Univerzální pracovní stolek
V kompletní sestavě umožní
seřizování ve směru X, Y, Z,
otočení a naklápění. Součástí je
podložka ve tvaru V a ustavovací
deska pro upnutí v T drážkách
granitové základny.
Kód 112/3064
Stolek X
Jednoduchý stolek s polohováním
v ose X, prizmatická V podložka a
ustavovací deska pro upevnění na
granitovou základnu.
Kód 112/3067
Ruční sloup a základna
Granitová základna 800x400mm s
T drážkami a granitový sloup s
ručním seřizováním výšky v
rozmezí 350mm.
Kód 112/3116 (hybné upnutí)
Kód 112/3117 (pevné upnutí)
 Prizma
K uložení rozměrných válcových
součástí.
Kód 112/1645
Ra a 3-liniový standard
V případě určení přístroje Form
Talysurf jen pro analýzu textury
povrchu je k dispozici kalibrační
etalon k ověření Ra a výšky
stupně.
Kód 112/557
Standard pro kalibraci poloměrů
Kulové kalibrační etalony jsou
nezbytné pro systémy, které
využívají program pro měření
tvaru.
80mm poloměr
Skleněný etalon pro systémy se
širokorozsahovými snímači
Kód 112/2028
Vyrovnávací patka
Využívá se na základně 112/3117
pro vyrovnání posuvové jednotky
Kód 137/2157
22mm poloměr
Upnutá přesná koule pro systémy
s dlouhými snímacími raménky.
Kód 112/1844
 Svěrák s kulovým šroubem
Rozsah otáčení 360° a naklápění
180° umožní univerzální
polohování; především lehkých a
malých součástí.
Kód 112/2695-01
12,5mm poloměr
Upnutá přesná koule pro
standardní systémy Intra.
Kód 112/2062
 Seříditelný pracovní stolek
Umožní jemné seřízení při
rotačním (±3°) a stranovém
[±10mm] polohování obrobku.
Pracovní plocha s T drážkami je
120mm x 120mm.
Kód 112/1644
 Přípravek k měření kuliček a
válečků
Speciální přípravek ve kterém se
kulička nebo váleček otáčí nad
stojícím hrotem při kontrole
povrchu po obvodu. Současně je
dodávána sada čtyř desek pro
kuličky o průměru 1 - 25mm.
Kód 112/3219
Desky pro válečky
Sada tří desek pro válečky
průměru 1 - 16mm.
Kód 112/3248
Technické specifikace
Horizontální charakteristika
Délka snímání
Rychlost snímání / měření
Datová rozteč v X
Úchylka přímosti (Pt)1
Poznámky k provozu
0,1mm až 50mm
10mm/s max - 0,25mm/s
0,5µm
0,4µm na 50mm
0,2µm na libovolných 20mm
Vertikální charakteristika
Nominální rozsah měření (Z)2
Rozlišení (Z)2
Poměr rozsahu k rozlišení
Standardní raménko
1mm
16nm v rozsahu 1mm
3nm v rozsahu 0,2mm
65.536 : 1
Kuželový diamantový hrot R 2µm,
délka 60mm, síla 1mN
Charakteristika systému2
Kulový kalibrační etalon
Kalibrační nejistota - Pt3
Nejistota měření poloměru4
Nejistota měření úhlu5
Nejistota výškového parametru
Rozměry L x D x H
Hmotnost
12,5mm nominální rádius
<0,25µm
0,1 - 12,5mm = 2% až 0,04% nom. hodnoty
12,5 - 25mm = 0,04% nominální hodnoty
25 - 1000mm = 0,04% až 0,02% nom. Hodnoty
do 1% měřeného úhlu (±35°max. rozsah)
do 2% + 6nm (jen parametry výstupku)
Posuvová jednotka: 343 x 116 x 160mm
4,9kg
Analýzy
Parametry základního profilu
Parametry drsnosti
Parametry vlnitosti
Rk parametry
R + W parametry
Rozměrové parametry
Filtry / šířky pásem
Cut-off
Pa, Pc, Pda, Pdc*, Pdq, PHSC*, Pku, Pln, Plo, Plq,
Pmr(c)*, Pmr*, Pp, PPc*, Pq, PS, Psk, Psm, Pt, Pv,
Pvo*, Pz, Pz(JIS)
R3y, R3z, Ra, Rc, Rda, Rdc*, Rdq, RHSC*, Rku, Rln,
Rlo, Rlq, Rmc(c)*, Rmr*, Rp, Rp1max, Rpc*, Rq, RS,
Rsk, RSm, Rt, Rv, Rvo*, Rv1max, Rz, Rz(DIN), Rz
(JIS), Rz1max
Wa, Wc, Wda, Wdc*, Wdq, WHSC*, Wku, Wln, Wlo,
Wlq, Wmr(c)*, Wmr*, Wp, WPc, Wq, WS, Wsk,
Wsm, Wt, Wv, Wvo*, Wz
A1, A2, Mr1, Mr2, Rk, Rpk, Rvk
AR, AW, Pt, R, Rke, Rpke, Rvke, Rx, Sar, Saw, Sr,
Sw, W, Wte, Wx
Sklon, sklon reference, rozdíl sklonů,
průsečík X / průsečík Z
Gauss, ISO 2CR, Rk / 30:1, 100:1, 300:1
0,08; 0,25; 0,8; 2,5 a 8mm
Měřeno na plochém skle rovnoběžném s posuvovou základnou,
raménkem 60mm s diamantovým hrotem (rychlost = 1mm/s,
reference LS přímka, základní filtr λs = 2,5mm).
Analýza provedena se základním filtrem λs = 0,025mm (PDA)
0,25mm Ultra.
Předpokládá bezchybný poloměr kalibračního etalonu.
Měření při sklonu 35° nahoru a dolů, s využitím 80% rozsahu
snímače, s raménkem 60mm a diamantovým hrotem.
5
Tolerance
Všem parametrům mohou být přiřazeny
nominální, min. a max. hodnoty
* Kvalifikátory
Všechny parametry označené hvězdičkou jsou
vhodné pro přiřazení jednoho nebo více
kvalifikátorů. Například materiálový poměr (mr)
může být z jednoho měření hodnocen v jednom
nebo více řezech.
Parametry programu Ultra
Výrazně označené parametry jsou využitelné jen
u systému PC/Ultra.
Standardy ISO
Tam, kde je to možné, parametry odpovídají
standardům ISO 4287-1997, 13565-1-2 a 12085.
Uvedená technická data pro měření jsou stanovena pro řízené
prostředí metrologické laboratoře: 20°C ± 1°C, bez proudění
vzduchu a nízkofrekvenčního chvění podlahy.
Použito raménko 60mm s diamantovým hrotem.
3
4
Poznámka:
Taylor Hobson usiluje o neustálé zlepšování
technické úrovně všech přístrojů.
Proto si vyhrazuje právo měnit specifikace bez
upozornění.
Poznámky k analýzám a parametrům
1
2
Skladovací teplota
5°C až 40°C
Skladovací vlhkost
10% až 80% relativní, bez kondenzace
Provozní teplota
15°C až 30°C
Teplotní gradient
<2°C za hodinu
Provozní vlhkost
45% až 75% relativní, bez kondenzace
Maximální RMS chvění podlahy
2,5µm/s na < 50Hz
5,0µm/s na > 50Hz
Elektrické napájení
110/220/240V - 50/60Hz
Příkon
10VA posuvová jednotka / 18VA procesor
Bezpečnost
EN 61010 - 1 : 2001
EMC
EN 61000 - 6 - 4 : 2001
EN 61000 - 6 - 1 : 2001
Nejistoty a maximální povolené úchylky (MPS) s 95%
pravděpodobností jsou v souladu s ISO doporučením pro
vyjádření nejistoty měření (GUM:1993). Všechny úchylky jsou
vyjádřeny jako MPS.
Ultra parametry textury povrchu
Odstranění tvaru a analytické
funkce
Parametry textury povrchu
Filtry a pokročilé funkce
Úchylka tvaru
Odchylka od nominálního tvaru je
vypočtena vůči nejvhodnější
přímce, kruhovému oblouku nebo
nejvhodnější kuželosečce, ale také
ve vztahu k minimální zóně přímky (minimální rozdíl dvou paralelních linek, obsahujících soubor
dat).
Základní parametry
Pa, Pc, Pda, Pdc*, Pdq, PHSC*,
Pku, Pln, PLo, Plq, Pmr(c)*, Pmr*,
Pp, PPc*, Pq, PS, Psk, PSm, Pt, Pv,
PVo*, Pz, Pz(JIS)
Základní filtry
Gauss, ISO 2CR, Rk
Parametry drsnosti
R3y, R3z, Ra, Rc, Rda, Rdc*, Rdq,
RHSC*, Rku, Rln, Rlo, Rlq, Rmc(c)*,
Rmr*, Rp, Rp1max, Rpc*, Rq, RS,
Rsk, RSm, Rt, Rv, Rvo*, Rv1max,
Rz, Rz(DIN), Rz(JIS), Rz1max
Šířka pásma
10:1; 30:1; 100:1; 300:1 a 1000:1
nebo jak je definováno v VDA
2006 datovou roztečí
Poloměr
Z vybraných dat lze metodou
nejmenších čtverců automaticky
vyhledat nejvhodnější poloměr
konkávního nebo konvexního
kruhového oblouku. K dispozici je
i možnost vyloučit jakékoliv
nežádoucí vlastnosti povrchu,
jako například hrany.
Případně může být absolutní
poloměr nastaven tak, aby bylo
možné analyzovat skutečnou
odchylku od vzorového. Ostatní
vypočtené parametry obsahují
souřadnice středu.
Úhel (sklon)
Naklonění povrchu lze určit a
odstranit ještě před analýzou
parametrů, prostřednictví algoritmu minimální zóny nebo přímky.
Dále lze vypočíst hodnoty jako
průsečík a rozteč.
Parametry vlnitosti
Wa, Wc, Wda, Wdc*, Wdq,
WHSC*, Wku, Wln, Wlo, Wlq,
Wmr(c)*, Wmr*, Wp, WPc, Wq,
WS, Wsk, Wsm, Wt, Wv, Wvo*, Wz
Parametry Rk a křivka Rk
A1, A2, Mr1, Mr2, Rk, Rpk, Rvk
Parametry R + W
AR, AW, Pt, R, Rke, Rpke, Rvke, Rx,
Sar, Saw, Sr, Sw, W, Wte, Wx
VDA 2004
WD1Sm, WD1c, WD1t, WD2Sm,
WD2c, WD2t
Cut-off (Lc)
0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 a 25mm
Tolerance
Všem parametrům je možné
přiřadit nominální, minimální a
maximální hodnoty.
* Kvantifikátory
Všem parametrům označeným
hvězdičkou lze přiřadit jeden nebo více kvantifikátorů. Například
materiálový poměr (mr) může být
posuzován v jednom nebo více
řezech v rámci jednoho měření.
Poznámka:
Uvedené parametry odpovídají a
jsou pojmenovány dle normy ISO
4287-1997, ISO 13565-1-2 a ISO
12085, všude, kde je to možné.
Rozměry
Lineární vztahy vlastností povrchu
lze vyhodnotit a porovnat pomocí
vypočtených souřadnic X a Z.
 Sklon reference
 Delta sklon
 Rozteč mezi středy kružnic
 Průsečík X / průsečík Z
 Sklon
Interaktivní křivky
Materiálový poměr (mr)
Rozložení amplitud (ADK)
Dvojitý profil
Tato analytická funkce umožňuje
srovnání jednoho změřeného
profilu k jinému či k vzorovému
profilu, který byl před tím uložen
jako šablona. Získaný rozdíl lze
dále analyzovat.
Analýza dvojitého profilu umožňuje zobrazení dvou balíků dat najednou. Jeden balík dat
se používá jako referenční, vzhledem k němuž jsou hodnocena data z druhého balíku. Do
role reference lze dosadit i etalonový profil nebo jinou šablonu a dále je pak analyzovat.
Působíme na celosvětovém trhu
Komplexní služby
Taylor Hobson je světově proslulým výrobcem přesných měřících přístrojů
určených pro kontrolu ve výzkumných a výrobních podmínkách. Přístroje zajišťují
měřící procesy s nanometrickou přesností a rozlišením.
Firma mimo přesnou měřící techniku nabízí i rozsáhlou metrologickou podporu,
která má přispět zákazníkům ke komplexnímu řešení jejich problemů v měření a
zvýšení spolehlivosti výsledků měření.
Taylor Hobson nabízí tyto smluvní služby:

Kontrola
Měření vašich výrobků prováděné zkušenými
techniky na špičkových přístrojích v souladu s
ISO standardy

Metrologické kurzy
Praktické kurzy měření kruhovitosti a drsnosti
povrchu vedené zkušenými techniky

Výcvik obsluhy
Instruktáž v místě měření přispěje k vyšší
efektivnosti a produktivitě kontroly

Kalibrace a testování UKAS
Ověřování etalonů nebo přístrojů ve firemních
laboratořích nebo přímo u zákazníka
K výše uvedeným službám se spojte s Center of Excellence:
email: taylor-hobson.cofe@.ametek.com
nebo tel.: +44 116 276 3779

Projekční služby
Speciální požadavky, jednoúčelové metrologické
systémy pro požadované aplikace

Přesná výroba
Smluvní zajištění obrábění pro vysoce přesné
průmyslové aplikace

Preventivní údržba
Cílem služby Talycare je ochrana vašich investic
do metrologie
K výše uvedeným službám se spojte s Sales Department:
email: [email protected]
tel: +44 116 246 3034
Nebo kontaktujte svého místního zástupce.
Autorizovaný zástupce pro ČR a SR:
IMECO TH s.r.o.
U Hřiště 733
664 42 Modřice
tel: +420 539 002 196
e-mail: [email protected]
URL: www.imeco-th.cz
Download

Form Talysurf Intra