Precision Battery Monitor
BMV-600S
BMV-600HS
BMV-602S
CZ
Manuál
Copyrights  2010 Victron Energy B.V.
Všechna práva vyhrazena
Tato publikace nebo její části nesmí být v žádném případě, v žádné formě ani žádným
způsobem reprodukovány.
Kontaktujte Vitron Energy B.V. chcete-li znát podmínky užití či získat povolení publikovat
tento manuál v jiném jazyce.
VICTRON ENERGY B.V. NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, PŘÍMO ČI NEPŘÍMO UVEDENOU,
VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA JAKÉKOLIV ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO
VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, POKUD JDE O TYTO VITRON ENERGY PRODUKTY
A DĚLÁ TAKOVÉ VITRON ENERGY PRODUKTY DOSTUPNÉ POUZE NA ZÁKLADĚ
STAVU “JAK JSOU”.
VITRON ENERGY NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ, NÁHODNÉ
ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY SPOJENÉ S NEBO VZNIKLÉ ZAKOUPENÍM TĚCHTO VITRON
ENERGY PRODUKTŮ. JEDINÁ A VÝLUČNÁ ODPOVĚDNOST VITRON ENERGY B.V.,
BEZ OHLEDU NA FORMU ČINNOSTI, NEPŘEKROČÍ KUPNÍ CENY VITRON ENERGY
PRODUKTŮ, TAK JAK JSOU ZDE POPSANÉ.
Vitron Energy B.V. si rezervuje všechna práva revidovat a zlepšovat své produkty, jak uzná
za vhodné. Tato publikace popisuje stav produktu v době publikování a nemusí odpovídat
produktu v budoucnu.
RYCHLÝ NÁVOD
CZ
1
Tento rychlý návod instalace je určen pro prvotní instalaci BMV
monitoru baterie nebo pro případy, kdy bylo uvedeno zpět do
továrního nastavení.
1.1
Olověné baterie
Tovární nastavení je optimální pro běžné olověné baterie (mokré WET,
GEL nebo AGM). BMV automaticky detekuje nominální napětí
bateriového systému (k tomuto je třeba, aby nabíjecí proud procházel
bočníkem do baterie), tak že ve většině případů jediné nastavení, jež je
třeba upravovat, je kapacita baterie (Cb).
Při instalaci BMV se řiďte instrukcemi v instalačním návodu.
Po zasunutí pojistky na straně kladného přívodu baterie, BMV zobrazí
napětí baterie. (Při použití jiného bočníku než toho dodaného spolu s
BMV, řiďte se pokyny v kapitole 3.2).
Po spuštění proudu, BMV automaticky detekuje nominální napětí
bateriového systému.
Je-li jmenovitý výkon hlavní baterie 200 Ah, je BMV je připraveno k
použití.
Pro změnu kapacity baterie, postupujte následovně:
a.
b.
c.
d.
e.
Stiskněte tlačítko nastavení “setup key” a podržte 2 sekundy. Na displeji se
zobrazí: Cb 0200 Ah
Stiskněte tlačítko pro výběr (“select key”). Dokud nezačne na pravé straně
blikat 0.
Zvolte požadovanou hodnotu pomocí tlačítek + a –.
(Má-li být požadovanou hodnotou 0, tj. kapacita baterie je nižší než 1000 Ah,
jděte rovnou na bod c)
Stiskněte opět tlačítko pro výběr (“select key”). Začne blikat nejbližší další
číslice.
Zadejte požadovanou hodnotu pomocí tlačítek + a – .
Opakujte tento postup, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná hodnota
kapacity baterie.
K potvrzení volby stiskněte tlačítko nastavení (“setup key”) během
následujících 2 sekund a blikání ustane.
Pro návrat do operačního módu opět zmáčkněte tlačítko nastavení “setup
key” během 2 sekund. Na displeji se objeví jeden z údajů běžného
operačního módu, viz tabulka níže.
1
Nyní je BMV připraveno k použití, k výběru požadovaného údaje použijte
tlačítka + a –.
Ozna
čení
V
VS**
I
CE
SOC
TTG
1.2
Popis
Napětí baterie (battery voltage): tento údaj je vhodný pro určení
hrubého odhadu stavu nabití baterie. 12 V baterie se považuje za
vybitou, není-li schopna udržet napětí o 10.5 V při zatížení.Také
nepřiměřené poklesy napětí nabité baterie při vysokém zatížení může
intikovat, že baterie nemá dostatečnou kapaictu.
Napětí startovací baterie (starter battery voltage (BMV 602S): tento
údaj je vhodný pro hrubý odhad stavu nabití startovací baterie.
Proud (current): tento údaj ukazuje hodnotu proudu aktuálně
procházejícího skrze baterii. Vybíjecí proud je znázorněn zápornou
hodnotou (proud odcházející z baterie). Pokud např. DC / AC střídač
odebírá 5 A z baterie, na displeji se to bude zobrazeno jako –5.0 A.
Spotřebovaná energie (consumed energy): tento údaj ukazuje
hodnotu Ah odebíráných z baterie. Plně nabitá baterie má tento údaj
nastaven na 0.0 Ah (synchronizovaný systém). Je-li z baterie odebírán
proud 12 A po dobu 3 hodin, pak údaj na displeji bude –36.0 Ah.
Stav nabití (state-of-charge): toto je nejlepší způsob, jak sledovat
aktuální stav baterie. Tento údaj ukazuje aktuální množství zůstatku
energie v baterii. Plně nabitá baterie bude ukazovat hodnotu 100%.
Plně vybitá baterie bude ukazovat hodnotu 0.0%.
Zůstatková doba (time-to-go): tento údaj je odhad doby, po kterou je
baterie při stávajícím zatížení schopna dodávat energii, než bude
potřebovat dobít.
Jedn
otka
V
V
A
Ah
%
h
Synchronizace BMV
Pro získání spolehlivých údajů, musí být hodnota zobrazovaného stavu
nabití pravidelně synchronizována se skutečným stavem nabíjení
baterie. Toto se provádí plným nabitím baterie. U 12V baterií, BMV se
automaticky přenastaví na hodnotu plně nabito, jsou-li splněny
následující nabíjecí parametry: napětí je větší než 13.2 V a zároveň
(koncový) nabíjecí proud je menší než 4.0 % celkové kapacity baterie
(např. 8 A u 200 Ah baterie) během 4 minut.
Je-li potřeba, může být BMV také synchronizováno manuálně (tj.
nastavení baterie na plně nabito). Toho lze dosáhnout v běžném
operačním módu současným přidržením tlačítek + a – po dobu 3
sekund, nebo v módu nastavení (Setup) použitím SYNC funkce (viz
kapitola 3.4.1).
2
1.3
Nejčastější problémy
CZ
Bez odezvy displeje
Je možné, že BMV není správně připojeno. UTP kabel by měl být
správně zasunut na obou koncích a bočník musí být připojen na
záporném pólu baterie a kladný napájecí kabel připojen na kladný pól
baterie spolu s pojistkou.
Hodnoty nabíjecího a vybíjecího proudu jsou obráceny
Nabíjecí proud by měl být zobrazen kladnou hodnotou.
Např.: +1.45 A.
Vybíjecí proud by měl být zobrazen zápornou hodnotou.
Např.: -1.45 A.
Jsou-li hodnoty nabíjecího a vybíjecího proudu obráceny, musí se
obrátit i napájecí kabely na bočníku: viz návod k instalaci.
Po zmáčknutí tlačítka nastavení (“setup”) se v levém rohu displeje
nezobrazuje “Cb”
Jděte zpět do operačního módu stisknutím a přidržením tlačítka
nastavení (“setup”) po dobu 2 sekund.
Pokud nedojde ke změně: zkuste opět stisknout a přidržet tlačítko
nastavení (“setup”) další 2 sekundy.
Jakmile jste zpět v běžném operačním módu, zopakujte bod 1.1.
BMV se nesynchronizuje automaticky
Jedna z možností je, že baterie nedosahuje stavu plně nabito. Toto
výrazně zkracuje její životnost!
Další z možností je snížení nabíjecího napětí a / nebo navýšení
konečného nabíjecího proudu. Viz kapitola 4.3.
1.4
Li-Ionové baterie
U Li-Ionových baterií, je možno změnit několikero nastavení: viz
kapitola 5.
3
2
2.1
KOMPLETNÍ NASTAVENÍ A INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ:
ÚVOD
Základní informace o Victron Energy monitoru baterie
BMV Precision Battery Monitor je zařízení, které sleduje stav baterie.
Průběžně snímá hodnotu napětí akumulátoru a proud. Tyto informace
pak dále zpracovává při kalkulaci aktuálního stavu nabití akumulátoru.
BMV je také vybaveno bezpotenciálovým kontaktem. Ten lze využít k
automatickému spuštění nebo zastavení generátoru nebo signalizaci
alarmu.
2.2
Proč sledovat stav baterie?
Baterie mají široké využití, nejvíce jsou však používány pro ukládání
energie pro pozdější použití. Ale kolik energie je vlastně v baterii? To
nedá určit pouhým pohledem na ni.
Životnost baterie závisí na mnoha faktorech. Ke zkrácení životnosti
dochází jejím nedostatečným dobíjením, přebíjením, vybíjením tzv.
nadoraz, příliš rychlým vybíjením a také při vysokých okolních
teplotách. Sledováním baterie pomocí systému jako je BMV, získáte
důležitou zpětnou vazbu, na jejichž základě, je-li třeba, můžete
podniknout optimalizační kroky. Tímto dojde k prodloužení životnosti
baterie a náklady za BMV se rychle vrátí.
2.3
Jak BMV funguje?
Hlavní funkcí BMV je sledovat a indikovat stav nabití baterie a
obzvláště pak zabránit jejímu náhlému úplnému vybití.
BMV neustále měří tok proudu proudícího do a z baterie. Integrací
(posčítáváním) těchto proudů v čase získáte čistou hodnotu Ah
dodaných či odebraných z baterie.
Např.: vybíjecí proud 10 A během 2 hodin vezme 10 x 2 = 20 Ah z
baterie.
4
CZ
Aby to nebylo tak jednoduché, užitná kapacita baterie závisí na
rychlosti vybíjení a v menší míře také na teplotě.
A dále: k nabití je třeba více Ah než vydá při dalším vybíjení. Jinými
slovy: užitné nabití je menší než 100 %.
Kapacita baterie a rychlost vybíjení:
Kapacita baterie je udávána v Ah (Ampér-hodinách). Např. baterie,
která dodává proud o 5 A po dobu 20 hodin má nominální hodnotu
C20 = 100 Ah (5 x 20 = 100).
Je-li stejná 100 Ah baterie kompletně vybitá během 2 hodin, dodá
pouze C2 = 56 Ah (díky vyšší rychlosti vybití).
BMV bere tuto skutečnost v potaz dle Peukertovy rovnice: vice o ní viz
kapitola 4.3.4.
Efektivnost nabíjení:
Efektivnost nabíjení je téměř 100 %, pokud nedojde k žádnému
generování plynu. K zaplynění dochází, pokud nabíjecí proud není
transformován na chemickou energii, jež se uskladněna v mřížkách
akumulátoru, ale rozkládá vodu na kyslík a vodík (vysoce výbušný!). K
využití Ampér-hodin uložených v mřížkách dojde během dalšího
vybíjení, kdežto Ampér-hodiny použité k rozkladu vody se ztrácí
nevyužity. Zaplyňování lze snadno pozorovat u mokrých (WET) baterií.
Zároveň si uvědomte, že “kyslíkový” konec nabíjecí fáze u uzavřených
gelových (VRLA) a AGM baterií také přispívá ke snížení efektivity
nabíjení.
Efektivnost nabíjení 95% znamená, že k uskladnění 9,5 Ah v baterii je
třeba transformovat 10 Ah. Efektivnost nabíjení každého akumulátoru
je dána typem, stářím a zatížením daného akumulátoru. BMV zahrnuje
tyto faktory do tzv. činitele efektivnosti: více v kapitole 4.3.4.
5
2.4
Možnosti zobrazení různých stavů nabití baterie
BMV je schopno zobrazovat jak Ampér hodiny odebrané z baterie
(kompensováno pouze o účinnost nabíjení), tak aktuální stav nabití
(kompensováno o efektivnost nabíjení a Peukertovu konstantu).
Odečty stavu dobití jsou jedna z možností, jak dobře sledovat stav
baterie. Tento údaj je uváděn v procentech, kdy 100% značí plné nabití
a 0% zcela vybitou baterii.
BMV také vyhodnocuje, jak dlouho baterie vydrží při současné zátěži
(údaj zůstatková doba “time-to-go”). Jedná se v podstatě o dobu, která
zbývá, než dojde k úplnému vybití baterie. Kolísá-li zátěž baterie,
nedoporučuje se na tento údaj spoléhat, jelikož se jedná o okamžitý
odečet a slouží jen jako orientační hodnota. Pro přesnější
monitorování baterie doporučujeme řídit se údajem o stavu nabití
(“state-of-charge nebo SOC”) baterie.
2.5
Funkce BMV
BMV je nabízeno ve 3 modelových variantách, každá z nich řeší jiný
druh požadavků. Podporované funkce každého modelu jsou v
následující tabulce.
Komplexní sledování baterie
Základní sledování druhé
(startovací) baterie
Použití alternativních bočníků
Automatická detekce nominálního
napětí
Vhodnost pro vysokonapěťové
systémy
Sériové rozhraní pro komunikaci
(PC-Link).
6
BMV600S
BMV600HS
BMV602S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.5.1
Monitoring startovací baterie
2.5.2
Použití alternativních bočníků
BMV je vybaveno 500 A / 50 mV bočníkem. Ve většině případů tento
postačí, nicméně BMV lze nakonfigurovat tak, aby pracoval i s jinými
bočníky. Lze použít bočníky až 9999 A, a/nebo 100 mV.
2.5.3
Automatická detekce nominálního napětí systému
BMV se samo automaticky nastaví na nominální hodnotu napětí
baterie.
Během nabíjení, BMV měří napětí baterie a z něj odvozuje hodnotu
nominálního napětí. Následující tabulka ukazuje, jak dochází k určení
nominálního napětí a jak dochází k úpravě parametru nabíjecího
napětí Vc (viz sekce 3.4.1).
Naměřené napětí (V)
< 15
15 - 30
30 - 45
45 - 60
60 - 90
90 – 180
≥ 180
2.5.4
Předpokládané nominální
napětí (V)
12
24
36
48
72
144
288
Nastavované nabíjecí
napětí (V)
13.2
26.4
39.6
52.8
79.2
158.4
316.8
Rozhraní
Pro zobrazení údajů z BMV na počítači : si nastudujte viz BMV Data
Link RS232 se softwarem.
Existují další způsoby komunikace s jednotkou BMV. Vice informací si
stáhněte z našich webových stránek – jděte na Support and
downloadsWhite papers a dále na dokument “Data communication
with Victron Energy products”.
Potřebujete-li komunikační protokol pro integraci BMV do vašeho
systému, kontaktujte prosím svého Victron dealera nebo pošlete mail
na [email protected]
7
CZ
Ke komplexnímu sledování hlavního bateriového systému, BMV-602S
také poskytuje základní monitoring druhé/startovací baterie. Což je
obzvláště užitečné u bateriových systémů s oddělenou startovací
baterií. Není-li vyznačeno jinak, všechny hodnoty a nastavení popsána
v tomto manuálu se vztahují k hlavnímu bateriovému systému.
3
NASTAVENÍ BMV
3.1
3.2
Bezpečnostní opatření!
•
Práce v blízkosti olověných kyselých akumulátorů je
nebezpečná. Baterie mohou během provozu vypouštět plyny,
jež jsou výbušné. Nikdy nekuřte nebo nemanipulujte s ohněm
v blízkosti baterie. Zajistěte dostatečné odvětrávání baterie.
•
Používejte ochranné pomůcky, jako jsou brýle a ochranné
oblečení. Vyhýbejte se kontaktu očí během práce s baterií. Po
práci si důkladně umyjte ruce
•
Dojde-li ke kontaktu kůže či oblečení s kyselinou baterie, ihned
plochu omyjte mýdlem a vodou. Zasáhne-li kyselina oči, ihned
je vypláchněte pod tekoucí vodou po dobu alespoň 15 minut a
pak ihned vyhledejte lékaře.
•
Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s kovovými předměty
v blízkosti baterie. Kontakt kovu s baterií může způsobit zkrat
anebo i explozi.
•
Před prací s bateriemi odstraňte veškeré osobní kovové
předměty, jako jsou prstýnky, náramky, přívěšky či hodinky.
Může dojít ke vzniku zkratového proudu, který je dost vysoký
na to, aby roztavil kovové předměty, jako jsou např. prstýnek a
tím způsobil vážné popáleniny.
Instalace
Než budete postupovat dle instrukcí v této kapitole, ujistěte se, že je
BMV nainstalováno v souladu s přiloženou instalační příručkou.
Je-li používán jiný bočník než ten, jenž je dodáván spolu s BMV, musí
být dodrženy následující kroky:
1. Odšroubujte desku plošného spoje z dodaného bočníku.
2. Přišroubujte desku plošného spoje na nový bočník a ujistěte se,
že existuje kvalitní elektrický kontakt mezi desku plošného spoje
a bočníkem.
8
3.3
CZ
3. Připojte k bočníku kladný a záporný pól baterie, tak jak je
popsáno v instalační příručce. Na stranu bočníku vedoucí k
zátěži nic nepřipojujte.
4. Propojte BMV s bočníkem přiloženým kabelem.
5. Pokud jste použili jiný než dodaný bočník: nastavte správné
hodnoty SA a SV (viz kapitola 3.4).
6. Zadejte příkaz ZERO (nulový proud kalibrace: viz kapitola 3.4.1).
7. Odpojte zápornou stranu baterie od bočníku.
8. Připojte zátěž k bočníku.
9. Znovu připojte zápornou stranu baterie k bočníku.
Použití menu
BMV má čtyři ovládací tlačítka. Funkce jednotlivých tlačítek se liší v
závislosti na zvoleném módu, ve kterém se BMV právě nachází. Při
zapnutí je BMV v normálním módu.
Tlačítko
Funkce
Normální mód
Setup
K přepnutí do setup
módu přidržte cca 3
sec
Select
Přepínání mezi menu
monitoringu a historie
+
Přesunout položku
směrem nahoru
-
Přesunout položku
směrem dolů
+/-
Pro manuální
synchronizaci BMV,
přidržte obě tlačítka
zároveň po 3 sekundy
Nastavení módu
-Needitujete-li, přidržte tlačítko 2 sekundy k
přepnutí do normálního módu.
-Při editaci, stiskněte tlačítko k potvrzení
změny. Je-li hodnota mimo rozsah, uloží se
nejbližší platná hodnota. Displej blikne 5-krát
a zobrazí se nejbližší platná hodnota.
-Needitujete-li, stiskněte tlačítko a tím
začnete editovat aktuální parametr.
-Při editaci, toto tlačítko bude posouvat
kurzor na další editovatelnou číslici.
-Needitujete-li, toto tlačítko zajistí přesun na
předchozí položku menu.
-Při editaci, toto tlačítko bude zvyšovat
hodnotu zvolené číslice.
-Needitujete-li, toto tlačítko zajistí přesun na
další následující položku menu.
-Při editaci, toto tlačítko bude snižovat
hodnotu zvolené číslice.
9
3.4
Přehled funkcí
Tovární nastavení BMV vyhovuje běžné olověné baterii o kapacitě 200Ah. BMV
automaticky detekuje jmenovité napětí baterie (viz sekce 2.5.3), takže ve
většině případů je kapacita baterie (Cb) jediným nastavením, jež je třeba změnit.
Při použití jiných baterií se ujistěte, že jste obeznámeni se všemi potřebnými
specifikacemi, než změníte nastavení parametrů BMV.
3.4.1
Cb:
Vc:
It:
Tcd:
CEF:
PC:
Ith:
Tdt:
DF:
ClS:
10
Přehled nastavitelných parametrů
Battery capacity (Kapacita baterie Ah). Kapacita baterie pro 20 hodinové vybíjení
při teplotě 20°C.
Charged voltage (Napětí nabité baterie). Napětí baterie musí být vyšší než toto,
aby baterie mohla být považována za plně nabitou. Ujistěte se, že parametr napětí
nabité baterie je vždy mírně pod hodnotou napětí, při kterém nabíječka ukončí
nabíjení baterie (obvykle 0.2 V nebo 0.3 V pod udržovacím nabíjecím napětím
nabíječky).
Tail current (Konečný nabíjecí proud). Je-li hodnota nabíjecího proudu pod It,
považuje se baterie za nabitou. Ujistěte se, že tento proud je vždy vyšší než ten
nejmenší udržovací dobíjecí proud, kterým nabíječka baterii udržuje, nebo při
kterém přestává nabíjet (často to bývá 1/10 nabíjecího proudu nabíječe).
Charged detection time (Doba detekovaného dobití). Je to doba, ve které se musí
dosáhnout nabíjecích parametrů (jako It a Vc), aby baterie mohla být považována za
plně nabitou.
Charge Efficiency Factor (Faktor efektivnosti dobití). Tento faktor kompenzuje
ztráty Ah při dobíjení. 100% znamená, že nejsou žádné ztráty.
Peukert exponent (Peukertova mocnina - viz kapitola 4.3.4). Pokud tuto hodnotu
neznáte, doporučuje se použít hodnotu 1.25 pro olověné baterie a 1.15 pro Liionové baterie. Hodnota 1.00 vyruší Peukertovu kompenzaci.
Current threshold (Hraniční proud). Klesne-li měřený proud pod tuto hodnotu, bude
považován za 0A. Tato funkce umožňuje eliminaci velmi malých proudů, které by
mohly negativně ovlivňovat údaj dlouhodobého stavu nabití v rušivých podmínkách.
Například je-li dlouhodobý proud +0.05A, ale díky rušení nebo malé výchylce,
monitor měří -0.05A, to může v dlouhodobém měřítku vést k tomu, že BMV bude
nesprávně indikovat potřebu dobití. Pro tento případ 0,05A vyrušíte nastavením Ith
na hodnotu 0,1
Average time-to-go (Průměrný zůstatkový čas). Určuje časové okno (v minutách),
se kterým pracuje filtr klouzavého průměru. Výběr správného času závisí na
instalaci. Hodnota 0 vyruší filtr a zobrazí se okamžitý údaj; nicméně pak
zobrazované hodnoty mohou velmi kolísat. Výběrem nejvyššího času (12 minut) si
zajistíte, aby byly ve výpočtu zůstatkového času zahrnuty pouze dlouhodobé výkyvy
zátěže.
Discharge floor (Úroveň vybití). Klesne-li procentní hodnota stavu vybití pod tuto
hodnotu, spustí se reléový alarm (alarm relay). Tato hodnota se také používá ve
výpočtu zůstatkového času. Doporučujeme udržovat tuto hodnotu, u olověných
baterií, na úrovni kolem 50.0 %.
Clear SOC relay (Vypnutí relé stavu dobití). Vzroste-li procentní hodnota
zůstatkového času nad tuto hodnotu, dojde k vypnutí reléového alarmu (alarm
relay). Tato hodnota musí být vyšší než DF. Je-li procentní hodnota rovna hodnotě
DF nedochází ještě ke spuštění reléového alarmu.
11
CZ
RME: Relay minimum enable time (Minimální doba pro sepnutí relé). Určuje minimální
čas, po který musí trvat určitý stav (na něž relé reaguje) aby došlo k sepnutí relé.
RDD: Relay disable delay (Doba rozepnutí relé). Určuje dobu, po kterou musí trvat
podmínky, než dojde k rozepnutí relé.
Al:
Alarm low voltage (Alarm nízké napětí). Tento alarm se spustí, klesne-li napětí
baterie pod tuto hodnotu na více než 10 sekund. Jde pouze o vizuální a zvukový
alarm, který nespouští relé.
Alc: Clear low voltage alarm (Vypnutí alarmu nízké napětí). Vzroste-li napětí baterie
nad tuto hodnotu, alarm se automaticky vypne. Hodnota tohoto alarmu Alc musí být
vyšší nebo rovna hodnotě Al.
Ah:
Alarm high voltage (Alarm vysoké napětí) Tento alarm se spustí, vzroste-li napětí
baterie nad tuto hodnotu na vice než 10 sekund. Jde pouze o vizuální a zvukový
alarm, který nespouští relé.
Ahc: Clear high voltage alarm (Vypnutí alarmu vysoké napětí). Klesne-li napětí baterie
pod tuto hodnotu, alarm se vypne. Tato hodnota Ahc musí být menší nebo rovna
hodnotě Ah.
AS:
Alarm low SOC (Alarm nízký stav dobití). Tento alarm se spustí, klesne-li hodnota
stavu dobití pod tuto hodnotu na více než 10 sekund. Jde pouze o vizuální a
zvukový alarm, který nespouští relé.
ASc: Clear low SOC alarm (Vypnutí alarmu nízký stav dobití). Vzroste-li hodnota stavu
dobití nad tuto hodnotu, dojde k vypnutí alarmu. Hodnota ASc musí být vyšší nebo
rovna hodnotě AS.
A BUZ: Je-li nastaven, při alarmu se ozve bzučák. Zmáčknutím tlačítka bzučák vypnete. Jeli bzučák deaktivován, nebude alarm provázen zvukem bzučáku.
Rl:
Relay low voltage (Relé nízkého napětí). Klesne-li napětí baterie pod tuto hodnotu
na vice než 10 sekund, dojde k sepnutí alarmového relé.
Rlc: Clear relay low voltage (Vypnutí relé nízkého napětí). Vzroste-li napětí baterie nad
tuto hodnotu, dojde k rozepnutí relé. Tato hodnota RIc musí být vyšší nebo rovna
hodnotě RI.
Rh:
Relay high voltage (Relé vysoké napětí). Vzroste-li napětí baterie nad tuto hodnotu
na více než 10 sekund, dojde k sepnutí relé.
Rhc: Clear relay high voltage (Vypnutí relé vysoké napětí). Klesne-li hodnota napětí
baterie pod tuto hodnotu, dojde k rozepnutí relé. Tato hodnota Rhc musí být menší
nebo rovna hodnotě Rh.
SA:
Maximum rated shunt current (Maximální jmenovitý proud bočníku). Je-li použito
jiného bočníku než toho dodávaného spolu s BMV, musíte nastavit jeho jmenovitý
proud.
SV:
Shunt voltage at the maximum rated current (Napětí bočníku při maximálním
jmenovitém proudu). Je-li použito jiného bočníku než toho dodávaného spolu s
BMV, nastavte jeho jmenovité napětí.
BL I: Intensity backlight (Intenzita podsvícení). Intenzitu podsvícení lze nastavit v
rozsahu 0 (vždy vypnuto) až 9 (maximální podsvícení).
BL ON: Backlight always on (Podsvícení vždy zapnuto). Je-li nastaveno (tj. hodnota 0),
nedojde k automatickému vypnutí po 20 sekundách nečinnosti.
D V: Battery voltage display (Zobrazení napětí baterie). Pro zobrazení napětí v menu
Monitoring, musí být nastaveno na ON.
D I:
Current display (Zobrazení proudu). Pro zobrazení proudu v menu Monitoring,
musí být nastaveno na (ON).
D CE: Consumed Ah display (Zobrazení spotřebované kapacity). Pro zobrazení
odebrané kapacity v menu Monitoring musí být nastaveno na ON
D SOC: State-of-charge display (Zobrazení stavu nabití). Musí být nastaveno na ON,
aby se stav nabití zobrazoval v menu Monitoring
D TTG: Time-to-go display (Zobrazení zůstatkového času). Musí být nastaveno na ON,
aby se zůstatkový čas zobrazoval v menu Monitoring
ZERO: Zero current calibration (Kalibrace nulového proudu). Ukazuje-li BMV ne-nulový
proud při nezatížené baterii nebo když neprobíhá dobíjení, použijte tento parametr k
nastavení nuly. Každopádně se ujistěte, že skutečně baterií neproudí žádný proud a
pak přidržte výběrové tlačítko (select button) cca 3 sekundy.
SYNC: Manual synchronization (Manuální synchronizace). Tímto můžete synchronizovat
BMV manuálně.
R DEF: Reset to factory defaults (Reset zařízení do továrního nastavení). Přidržením
tohoto tlačítka, dojde k přenastavení všech hodnot do původního továrního
nastavení.
Cl HIS: Clear historic data (Vymazání historie). Přidržením výběrového tlačítka (select) na
5 sekund vymažete historii.
Lock: Setup lock (Uzamčení nastavení). Je-li zapnuto (ON), všechna nastavení (mimo
toto) jsou uzamčena a nelze je měnit.
SW:
Firmware version (Verze firmwaru) – nelze měnit.
POUZE PRO BMV-602S
AlS:
AlSc:
AhS:
AhSc:
RlS:
RlSc:
RhS:
RhSc:
D VS:
12
Alarm low starter battery voltage (Alarm nízkého napětí startovací baterie). Je-li
hodnota napětí startovací baterie pod touto hodnotou po více než 10 sekund, spustí
se alarm upozorňující na tento stav. Jde pouze o vizuální a zvukový alarm, který
nespíná žádné relé.
Clear low starter battery voltage alarm (Vypnutí alarmu nízké napětí startovací
baterie). Vzroste-li napětí startovací baterie nad tuto hodnotu, alarm se vypne. Tato
hodnota AISc musí být vyšší nebo rovna hodnotě AIS.
Alarm high starter battery voltage (Alarm vysokého napětí startovací baterie).
Vzroste-li hodnota napětí startovací baterie nad touto hodnotou po více než 10
sekund, spustí se alarm upozorňující na tento stav. Jde pouze o vizuální a zvukový
alarm, který nespíná žádné relé.
Clear high starter battery voltage alarm (Vypnutí alarmu vysoké napětí startovací
baterie). Je-li napětí startovací baterie pod touto hodnotou, alarm se vypne. Tato
hodnota AhSc musí být nižší nebo rovna hodnotě AhS.
Relay low starter battery voltage (Relé nízkého napětí startovací baterie). Klesneli napětí startovací baterie pod tuto hodnotu na více než 10 sekund, dojde k sepnutí
relé.
Clear relay low starter battery voltage (Vypnutí relé nízkého napětí startovací
baterie). Vzroste-li napětí startovací baterie nad tuto hodnotu, dojde k rozepnutí relé.
Tato hodnota RISc musí být vyšší nebo rovna hodnotě RIS.
Relay high starter battery voltage. (Relé vysokého napětí startovací baterie).
Vzroste-li napětí startovací baterie nad tuto hodnotu na více než 10 sekund, dojde k
sepnutí relé.
Clear relay high starter battery voltage (Vypnutí relé vysoké napětí startovací
baterie). Klesne-li hodnota napětí baterie pod tuto hodnotu, dojde k rozepnutí relé.
Tato hodnota RhSc musí být menší nebo rovna hodnotě RhS.
Starter battery voltage display (Zobrazení napětí startovací baterie). Nastavit v
menu monitoring hodnotu zapnuto (ON).
Název
Cb
Vc
It
Tcd
CEF
PC
Ith
Tdt
DF
ClS
RME
RDD
Al
Alc
Ah
Ahc
AS
ASc
A BUZ
Rl
Rlc
Rh
Rhc
SA
SV
BL I
BL ON
DV
DI
D CE
D SOC
D TTG
Lock
CZ
3.4.2
Parametry nastavení (Setup parameter detail)
BMV-600 / BMV-602S
Rozsah
20 – 9999
0 – 90
0.5 – 10
1 – 50
50 – 100
1 – 1.5
0–2
0 – 12
0 – 99
0 – 99
0 – 500
0 – 500
0 – 95
0 – 95
0 – 95
0 – 95
0 – 99
0 – 99
0 – 95
0 – 95
0 – 95
0 – 95
1 – 9999
0.001 –
0.1
0–9
Nast.
200
13.2
4
3
95
1.25
0.1
3
50
90
0
0
0
0
0
0
0
0
Ano
0
0
0
0
500
0.05
5
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
BMV-600HS
Rozsah
Krok
Nast.
Jednotka
20 – 9999
0 – 384
0.5 – 10
1 – 50
50 – 100
1 – 1.5
0–2
0 – 12
0 – 99
0 – 99
0 – 500
0 – 500
0 – 384
0 – 384
0 – 384
0 – 384
0 – 99
0 – 99
200
158.4
4
3
95
1.25
0.1
3
50
90
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0.1
0.1
1
1
0.01
0.01
1
0.1
0.1
1
1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Ah
V
%
min.
%
0 – 384
0 – 384
0 – 384
0 – 384
1 – 9999
0.001 –
0.1
0–9
0
0
0
0
500
0.05
0.1
0.1
0.1
0.1
1
0.001
V
V
V
V
A
V
5
1
A
min.
%
%
min.
min.
V
V
V
V
%
%
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
13
POUZE BMV-602S
Název
AlS
AlSc
AhS
AhSc
RlS
RlSc
RhS
RhSc
D VS
14
Rozsah
0 - 95
0 - 95
0 - 95
0 - 95
0 - 95
0 - 95
0 - 95
0 – 95
Nastaveno
0
0
0
0
0
0
0
0
ANO
Krokování
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Jednotka
V
V
V
V
V
V
V
V
PROVOZ
4.1
CZ
4
Menu monitoringu
V módu normálního provozu zobrazuje BMV hodnoty vybraných
důležitých parametrů DC systému. Pomocí výběrových tlačítek + a –
navolíte požadované parametry. Vice viz tabulka v sekci 1.1.
4.2
Menu historie
BMV zaznamenává několik statistik týkajících se stavu baterie, jež
mohou být použity ke stanovení struktury využití a kondice baterie.
Historie dat lze zobrazit pomocí stisku výběrového tlačítka během
listování v menu monitoringu. Pro návrat zpět do menu monitoring,
stiskněte znovu výběrové tlačítko.
Označení
H1
Popis
Hloubka nejhlubšího vybití. Nejvyšší hodnota zaznamenaná
u odebraných Ah.
H2†
Hloubka posledního vybití. Nejvyšší hodnota zaznamenaná
u odebraných Ah od poslední synchronizace.
H3
Hloubka průměrného vybití.
H4
Počet nabíjecích cyklů. Nabíjecí cyklus je počítán vždy, když
nabití klesne pod 65%, a pak se zvýší na 90%.
H5
Počet plných vybití. Plné vybití se počítá v případě, že stav
nabití dosáhne 0%.
H6
Celkový počet Amp hodin vyčerpaných z akumulátoru.
H7
Minimální napětí akumulátoru.
H8
Maximální napětí akumulátoru.
H9
Počet dní od posledního nabití naplno.
H10
Počet automatických synchronizací BMV.
H11
Počet alarmů poklesu napětí.
H12
Počet alarmů vysokého napětí.
H13*
Počet alarmů nízkého napětí startovací baterie.
H14*
Počet alarmů vysokého napětí startovací baterie.
H15*
Minimální napětí startovací baterie.
H16*
Maximální napětí startovací baterie.
* Pouze u BMV-602S
Jednotky
Ah
Ah
Ah
Ah
V
V
V
V
15
4.3
4.3.1
Ostatní informace
Nabíjecí parametry
Na základě hodnot vzrůstajícího nabíjecího napětí a snižujícího se
nabíjecího proudu, lze určit, zda je baterie plně nabitá či ne. Je-li
napětí baterie nad určitou mezí během předem definovaného času,
zatímco nabíjecí proud je pod danou hodnotou po stejný časový úsek,
baterii lze považovat za plně nabitou. Tyto úrovně napětí a proudu,
stejně jako předem definované časové úseky se nazývají (nabíjecími
parametry. Obecně platí, že 12V olověná baterie má nabíjecí napětí
13.2 V a proud 4% celkové kapacity baterie (např. 8A u 200 Ah
baterie). Nabíjecí doba 4 minuty je pak dostatečná pro většinu
bateriových systémů
4.3.2
Synchronizace BMV
Viz sekce 1.2.
Pokud se BMV nesynchronizuje automaticky, zkontrolujte, zda byly
správně nastaveny hodnoty nabíjecího napětí (Vc), koncového
nabíjecího proudu (It) a nabíjecí doby (Tcd).
Došlo-li k přerušení dodávky energie do BMV, k obnovení správné
funkčnosti se pak musí monitoring baterie znovu sesynchronizovat.
4.3.3
Faktor efektivnosti nabíjení (Charge Efficiency Factor -CEF)
Viz sekce 2.3.
16
CZ
4.3.4
Peukertova rovnice kapacity baterie a rychlosti vybíjení
V sekci 2.3 naleznete všeobecné informace.
Proměnnou, kterou můžeme měnit v rovnici je mocnitel n: viz rovnice
níže.
U BMV může být hodnota Peukertova mocnina nastavena na hodnotu
1.00 až 1.50. Čím vyšší Peukertova mocnina tím více se snižuje
efektivní kapacita s rostoucí rychlostí vybíjení. Ideální (teoretická)
baterie má Peukertovu mocninu o hodnotě 1.00 a má pevnou kapacitu
bez ohledu na velikost vybíjecího proudu. Defaultní nastavení
Peukertova mocnitele je 1.25. Tato hodnota je akceptovatelná pro
většinu olověných baterií.
Peukertova rovnice:
n
Cp = I ⋅t
kde Paukertův mocnitel n =
log t 2 − log t1
log I 1 − log I 2
Údaje baterie, jež jsou potřeba pro výpočet Peukertova mocnitele jsou
1
jmenovitá kapacita baterie (obvykle 20 hodinová rychlost vybíjení ) a
2
např. 5 hodinová rychlost vybíjení. . Níže je příklad, jak vypočítat
Peukertova mocnitele s použitím těchto dvou údajů.
5h rychlost
C 5 h = 75 Ah
t1 = 5 h
I1 =
75 Ah
5h
= 15 A
1
Všimněte si, že jmenovitá kapacita baterie může být take uváděna jako 10 či 5 hodinová
rychlost vybíjení.
2
5 hodinová vybíjecí rychlost je v tomto příkladu náhodně zvolená. Ujistěte se, že mimo C20
rychlost (při nízkém vybíjecím proudu) je druhá rychlost vybrána s podstatně vyšším
vybíjecím proudem.
17
20h rychlost
C 20 h = 100 Ah (jmenovitá kapacita)
t 2 = 20 h
I2 =
100 Ah
20 h
= 5A
log 20 − log 5
Peukert exponent, n =
= 1.26
log 15 − log 5
Peukertova kalkulačka je k dispozici zde:
http://en.wikipedia.org/wiki/Peukert's_law
Poznámka: Peukertova rovnice není nic víc než jen hrubý odhad
skutečného stavu, při vysokých proudech budou mít baterie nižší
kapacitu, než jaké jsou při použití fixní mocniny.
Doporučujeme neměnit defaultní nastavení hodnot BMV mimo případů
Li-on baterií viz sekce 5.
18
LITHIUM – ŽELEZO-FOSFÁTOVÉ AKUMULÁTORY
LiFePo4 (lithium-železo-fosfátový) akumulátor je nejčastější druh Liion baterie. 12V LiFePo4 akumulátor se skládá ze čtyř článků v sérii.
Tovární nastavení nabíjecího napětí je také možno použít pro tyto
LiFePO4 baterie.
Některé druhy nabíječek Li-ion baterií přestanou nabíjet ve chvíli, kdy
nabíjecí proud klesne pod předem nastavenou hodnotu. BMV koncový
nabíjecí proud by tedy měl být nastaven na vyšší hodnotu, aby došlo k
synchronizaci.
Efektivita nabíjení u Li-ion baterií je mnohem vyšší než u olověných:
doporučujeme parametr CEF nastavit na 99%.
Ve srovnání s olověnými LiFePO4 baterie lépe snášejí vysoké vybíjecí
rychlosti. Není-li dodavatelem baterie stanoveno jinak, doporučujeme
Peukertovu mocninu nastavit na hodnotu 1.15.
19
CZ
5
6
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozsah napájecího napětí (BMV600S / BMV-602S)
9.5 … 95 VDC
Rozsah napájecího napětí (BMV-600HS)
60 … 385 VDC
Napájecí proud (bezalarmový stav, podsvícení vypnuto)
BMV-600S/BMV602S
@Vin = 24 VDC
3 mA
@Vin = 12 VDC
4 mA
BMV-600HS
@Vin = 144 VDC
3 mA
@Vin = 288 VDC
3 mA
Rozsah vstupního napětí pomocné baterie (BMV-602S) 9.5 ... 95 VDC
Rozsah vstupního proudu (s dodávaným bočníkem)
-500 ... +500 A
Provozní teplota
-20 ... +50°C
Rozlišení údajů:
napětí (0 ... 100 V)
±0.01 V
napětí (100 … 385 V)
±0.1 V
proud (0 ... 10 A)
±0.01 A
proud (10 ... 500 A)
±0.1 A
proud (500 ... 9999 A)
±1 A
Amp hodiny (0 ... 100 Ah)
±0.1 Ah
Amp hodiny (100 ... 9999 Ah)
±1 Ah
stav nabití (0 ... 100 %)
±0.1 %
zbývající doba (0 ... 1 h)
±1 minuta
zbývající doba (1 ... 240 h)
±1 h
Přesnost měření napětí
±0.3 %
Přesnost měření proudu
±0.5 %
Bezpotenciálový kontakt
mód
obvykle otevřen
napájení
60 V/1 A max.
Rozměry:
čelní panel
69 x 69 mm
rozměr tělesa
52 mm
celková hloubka
31 mm
Čistá váha:
BMV
70 g
Bočník
315 g
Materiál
Těleso
ABS
Nálepka
Polyester
20
Victron Energy Blue Power
Výrobek nepatří do komunálního odpadu!
Po skončení životnosti výrobek předejte k recyklaci v
souladu se zásadami ochrany životního prostředí a dle
zákona č. 185/2001Sb. o odpadech. Výrobek můžete
např. bezplatně odevzdat do sběrného dvora, vrátit
prodejci atp.
Distributor:
Sériové číslo:
Verze
Datum
: 14
: 27 leden 2014
Victron Energy B.V.
De Paal 35 | 1351 JG Almere
PO Box 50016 | 1305 AA Almere | The Netherlands
Telefon
Zákaznická podpora
Fax
: +31 (0)36 535 97 00
: +31 (0)36 535 97 03
: +31 (0)36 535 97 40
E-mail
: [email protected]
www.victronenergy.com
Download

Manuál - Victron Energy