Komunální volby 2014 Bystré
č.2
Ladislav Báča
člen ODS,
finanční poradce
Ing. Miloslav Sejkora
starosta města Bystré,
člen ODS
č.10
Karel Kukla
člen ODS, obráběč
č.1
Jan Vogl
č.11
člen ODS, sklenář
ZA POSLEDNÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ SE NÁM PODAŘILO:
• Ve všech letech posledního volebního období město hospodařilo s přebytkem, v minulém roce
dokonce více než 5,5 mil. korun.
• Za poslední volební období
jsme podali na čtyři desítky žádostí o dotace z krajských, ve většině
případů jsme byli při podávání žádostí o dotace úspěšní.
• Od roku 2011 soutěžíme pro
město a městem zřizované příspevkové organizace veškeré energie
a tím šetříme rozpočtu města každoročne významné finanční prostředky.
• Technické služby města Bystré
a.s. pořídili zametací vůz na zametání ulic z dotace OPŽP.
• V loňském roce jsme z rozpočtu města provedli výmeny všech
oken a dveří na staré budove školy
za 2,2 mil. korun.
• V letech 2011 – 2012 jsme realizovali komplexní rekonstrukci pláště budov mateřské školy – výměny
všech otvorových prvků, zateplení
všech budov v celkovém nákladu
6,02 mil. korun.
• Dokončujeme revitalizaci areálu zahrady mateřské školy, dětského dopravního hřiště, venkovního
herního vybavení, trávníku a zeleně.
• Instalace dvou měřičů rychlosti
na hlavní průjezdové komunikaci
č. 364/II přes město.
• V rámci tříletého projektu „Do-
Karel Sabin
č.6
bez politické příslušnosti,
regionální manažer
č.12
Petr Slezák
bez politické příslušnosti,
řezník, uzenář
pravní bezpečnost chodců“ byly vybudovány nové chodníky při
hlavní silnici, a vznikly čtyři nové
osvětlené přechody pro chodce.
• Vybudovali jsme nové části komunikace v lokalitě Nad Kašpárkem, nové komunikace z ulice
Vrchlického k lokalitě Hradčany,
novou silnici odbočka z ul. Na Drachách, nových povrchů pod obchodním domem.
• Rozšířili jsme pravidelné údržby
veřejné zeleně a sekání trávy v lokalitě Hamry, podél polních cest,
okolo kapličky U kostelíčka a stromu Rodáků.
• Veřejné osvětlení bylo nově vybudováno u hřbitova a v ulici
Na drahách, investovali jsme do
automatické spínaní VO.
• Každoroční finanční podporujeme činnost Dobrovolného spolku
hasičů a výjezdovou jednotku.
• Město pořídilo novou hasičskou
automobilovou cisternu pro JPO II.
• V lokalitách Hradčany a Smetanova byla vybudována infrastruktura a připravuje se další zastavovací studie a následné výkupy
pozemků.
• Podpora spolkům a oddílům dětí
- Sbor dobrovolných hasičů, oddíl
Šmoulata, mladí včelaři, malí rybáři, šachovému kroužku pri ZŠ a Rodinnému centru Bysteráček.
• Po dohodě s vedením TJ SOKOL došlo k převzetí budovy sokolovny městem a uzavření do-
www.ods-bystre.cz
č.3
Eva Nemcová
bez politické příslušnosti,
obsluha čerpací stanice
č.7
Bc. Adéla Janáková
bez politické příslušnosti,
referentka
Jakub Fric
č.13
bez politické příslušnosti,
pracovník v sociálních
službách
č.4
Petr Švehlák
člen ODS,
návrhář kuchyní
bez politické příslušnosti,
technický pracovník
č.8
Jaroslav Hanus
bez politické příslušnosti,
IT technik
č.14
Pavel Marek
člen ODS, hasič
hody o spolupráci.
• Realizovali jsme komplexní přestavbu a vybudování zastrešeného
zázemí na hasičské zahradě.
• Provedli jsme digitalizaci obrazu
i zvuku kina, umožnující i nové využití i na letní kino.
• Pokračovali jsme v projektu mezinárodního partnerství Kultura evropského venkova, v roce 2012
jsme pořádali festival v Bystrém.
• Každoročně probíhala řezbářská i mezinárodní řezbářská sympozia, vznikl mezinárodní dřevený
Betlém.
• V letošním roce jsme uspořádali
setkání obcí Bystré ČR a SR.
• Uspořádali jsme společně s výročím základní školy setkání rodáků a
přátel města Bystré.
• Vybudovali jsme nové parkoviště
u sokolovny.
• Máme podanou žádost na dotaci
do Norských fondů na rekonstrukci sokolovny.
• V rámci nového územního plánu řešíme lokalitu pro průmyslovou zónu.
• Ve spolupráci s Místní akcní skupinou, sdružení pro rozvoj Poličska informujeme o možnosti dotací pro podnikatele a OSVČ.
• Realizujeme projekt naučné stezky ve spolupráci se svazkem obcí
Kraj Smetany a Martinů.
• Jerkův rybník, proběhla stabilizace hráze ve spolupráci s rybářským
spolkem.
č.5
Vlastimil Oravec
Pavel Halva
č.9
bez politické příslušnosti,
podnikatel
č.15
Petr Simajchl
člen ODS, podnikatel
• Panský rybník, proběhla částečná
oprava stavidla ve spolupráci s rybářským spolkem.
• Na rybník Rebeka jsme zpracovali
projektovou dokumentaci a na jaře
r. 2015 provedeme opravu z peněz
získaných za Zelenou stuhu.
• Dokončujeme projekt Obnovy
krajinných prvku podél robotních
a polních cest.
• Rozmístili jsme v okolí města odpočívadla při polních cestách a významných místech.
• V rámci pevného postavení města ve svazku AZASS řešíme individuální případy ve spolupráci s vedením AZASSu.
• Pečovatelská služba Bystré byla
transformována obecně prospěšnou společnost.
• Provedli jsme rekonstrukci II. podlaží v budově a výměnu
všech vnejších oken a dveří.
• Dům s pečovatelskou službou
má nová okna a vchodové dveře.
• Vydali jsme nová pravidla pro příspěvky na opravy domu v městské
památkové zóně (vyšší fin. příspěvky).
• Každoročně město investovalo
do oprav a rekonstrukcí sakrálních
předmětu, křížu na hrbitově, u kostela, kovaných bran na hřbitově.
• Město každoročně finanční spoluúčastí podporuje provoz farního hrište.
• Město podpořilo použití dotací a poskytlo finanční příspevky na
opravu střechy Fary.
Kandidátní listina
Komunální volby 10. - 11. října 2014
Volební program v Bystrém
na roky 2015 – 2018
Město – řízení, finance, organizace
Udržíme zdravý a vyrovnaný rozpočet,
budeme zpracovávat a předkládat kvalitní projekty k získání prostředků z fondů
Evropské unie a státního rozpočtu.
Budeme pokračovat ve zkvalitňování
a přibližování výkonu samosprávy města
a státní správy občanům.
Nadále budeme rozšiřovat nabídku služeb TS města Bystré našim občanům
(prodej štěpky, drobné opravy, doprava
a odvoz materiálu atd.).
Školství a vzdělání
Prioritou je získat dotace na rekonstrukci interiéru základní devítileté školy – stará
budova školy a vybudování volnočasového zázemí a dětského hřiště v areálu školymí a dětského hřiště v areálu školy.
Navážeme na připravený projekt rekonstrukce a modernizace interiérů mateřské školy Kvítek, dokončíme projekt zeleně zahrady a dětského hřiště školky.
Budeme podporovat aktivity mateřské
školy, základní školy a základní umělecké školy.
Zajistíme nabídku programu celoživotního vzdělávání pro seniory.
Doprava, bezpečnost a spolky
Budeme pokračovat v realizaci silniční bezpečnosti chodců, zajistíme kvalitní
dopravní značení komunikací.
Nadále budeme pokračovat v plánu postupných rekonstrukcí místních komunikací a chodníků s následnou realizací
dle důležitosti. Provedeme rekonstrukci schodišť od kostela do náměstí, provedeme rekonstrukce stávajících uliček
a schodišťě na Hradčany.
Zaměříme se na letní i zimní údržbu místních komunikací, chodníků a veřejných
prostranství a efektivní rozšiřování veřejného osvětlení a místního rozhlasu a venkovní nasvícení panoramatu kostela.
Budeme nadále podporovat dobrovolný
spolek hasičů s důrazem na technickou
vybavenost a akceschopnost.
Bydlení
V rámci územního plánu urychleně připravíme zastavovací studie pro lokality Hradčany a Smetanova a nabídneme parcely
pro individuální rodinnou výstavbu.
Podpoříme výstavbu nájemních bytů pro
mladé a tzv. startovacích bytů.
Kultura, spolky a zájmová sdružení
Budeme pokračovat v podpoře místních
spolků a sdružení, především při práci
s dětmi a mládeží.
Uskutečníme rekonstrukci staré knihovny
na místo pro galerii, výstavy atp.
Provedeme komplexní rekonstrukci kulturní budovy Sokolovny, zázemí pro
sport, společenské akce, divadlo a digitální kino.
Budeme dbát na opravy a údržby sportovních a kulturních zařízení, pokračovatv obnově drobných sakrálních památek.
Budeme aktivně pokračovat v projektu
„Kultura evropského venkova“ v posilování mezinárodních aktivit.
Budeme pokračovat ve společenských
aktivitách, budeme podporovat komunitní život v obci včetně vytváření zázemí pro něj.
Vytvoříme subjekt kulturních a sportovních služeb města Bystré.
Sport a volný čas
S ohledem na finanční stav a získání
dotací budeme pokračovat v přípravě
a vybudování nového koupaliště se zázemím. Provedeme rekonstrukci interiéru sokolovny, se zaměřením na bezbariérovost
vstupu, zkvalitnění a zefektivnění využitelnosti objektu pro sálový sport, kulturu,
divadlo, digitální kino včetně kompletní modernizace zázemí pro společenské
příležitosti.
Aktivně budeme pracovat na získání dotace na zkvalitnění fotbalového hřištěa
zázemí pro diváky.
Podpora podnikání a zaměstnanosti
Nadále budeme informovat podnikatele a živnostníky o možnosti získání dotacív rámci aktuálních dotačních titulů pro
podnikatelskou sféru.
Budeme podporovat rozvoj turistické-
ho ruchu v rámci schváleného návrhu tohoto projektu Meziobecní spolupráce
pod záštitou našeho města v součinnosti
s okolními obcemi, podnikateli a občany
s možností komerčního ubytování a zlepšíme propagaci města.
Životní prostředí
Prioritou je realizace rekonstrukce hrází rybníků, realizujeme zpracovaný projekt rekonstrukce hráze Rebeka, ve spolupráci s vlastníky vodohospodářských
toků zajistíme vyčištění a rekonstukci koryt potoků.
Dokončíme projekt Obnovy krajinné zeleně města Bystré – výsadu stromů a keřů
podél robotních a polních cest. Budeme pokračovat s výsadbou a údržbou veřejné zeleně, úprav parků a udržování čistoty města i okolí.
Zlepšíme motivaci a nabídku systému třídění odpadů pro občany.
Zdravotnictví a sociální služby
Budeme pokračovat v iniciativě v rámci svazku obcí AZASS a rozšíření nabídky pečovatelských služeb Domov Bystré
o.p.s. Nadále budeme úzce spolupracovat s Domovem na zámku.
Dokončíme rekonstrukci budovy zdravotního střediska včetně nové fasády se zachováním její památkové hodnoty.
Památky
Budeme pokračovat v programu regenerace památkové zóny, poskytování příspěvků na opravy fasád domů v MPZa
úpravě náměstí. Budeme provádět údržbu a opravy památkových objektů, drobných sakrálních staveb a zpřístupníme
památečný morový sloup.
Nadále budeme úzce spolupracovat
s farní obcí.
Vážení spoluobčané,
toto je náš program, který samozřejmě nemůže obsahovat veškeré naše představy, snahy a potřeby dalšího budoucího rozvoje našeho města a potřeby každého
z vás. Jasně jsme definovali úkoly, priority, které jsme si předsevzali a vyvineme
maximální úsilí, abychom je splnili.
Čerpáme z názorů a připomínek našich spoluobčanů a ze zkušenosti a poznatků
našich zastupitelů. Navazujeme na úspěšně připravené a rozpracované akce,
ve kterých je rozumné a potřebné pokračovat. Naši kandidáti jsou si plně vědomi
významu a odpovědnosti práce pro město v zastupitelstvu a jsou připraveni
plnit stanovené programové úkoly, tak jako v předchozích volebních obdobích
s veškerou důsledností. Věříme, že vaše hlasy podpoří náš kvalitní tým a podpoříte další prosperitu a stabilitu našeho města a hezkého života v Bystrém.
Děkujeme našim občanům za důvěru.
kandidáti Občanské demokratické strany
www.ods-bystre.cz
Kandidátní listina
Komunální volby 10. - 11. října 2014
Download

Komunální volby 2014 Bystré