Obec Velké Karlovice, Velké Karlovice č.1, 75606, IČ:00304417
Návrh rozpočtu na rok 2015 - Výdaje
Paragraf
Položka Text
1031
5XXX
Návrh rozpočtu
Pěstební činnost
LES- Podpora ostatních produkčních činností
1032
5XXX
1036
15XXX
LES- Správa v lesním hospodářství
1037
15XXX
5XXX
LES- Celospolečenská funkce lesů
LES- Ostatní záležitosti lesního hospodářství
1039
306000
I LES-
1294000
355000
97000
SOOOO
2102000
1LESNíHOSPODÁŘSTVí
103*
6XXX
Cestovní ruch - neinvestiční výdaje
Cestovní ruch - investiční výdaje (informační systém, vlastní podíl k projektu)
SXXX
CESTOVNíRUCH
Silnice - neinvestiční výdaje
2212
6XXX
Silnice - investiční výdaje (projekt historické centrum, most v Jezerném, příspěvek Zl. kraji)
606000
2219
5XXX
Parkoviště, cyklostezky, chodníky - neinvestiční výdaje (včetně VHV)
179000
2143
SXXX
2143
214*
2212
2219
6XXX
[sxxx
6XXX
2221
splátky Cyklostezky Bečva, autobusová točna Léskové, cyklostezka Jezerné - projekt, nákup
[pozemků]
23106XXX
VODA - projekt Miloňov I
5XXX
6XXX
1
SOOOOO
777000
150000
Kanalizace - neinvestiční výdaje (Čistá řeka Bečva I - splátka, přísp. Mikroregionu Vsetínsko)
802000
Kanalizace - investiční výdaje (Čistá řeka Bečva II, příspěvky občanům ČOV)
1714000
ODVÁD~Ní A ČlšT~Ní ODPADNíCH VOD
2321
5331
3111
2516000
Mateřská škola - neinvestiční příspěvek vlastní příspěvkové organizaci
3111
6XXX
.Mateřská škola - investiční výdaje (projekt na rekonstukci kuchyně)
3113
3114
5331
Základní školy - neinvestiční příspěvek vlastní příspěvkové organizaci
IS339
Speciálnl základní školy
5xxx
3319
3319,2
5331
331* 5XXX
3326
SXXX
6XXX
3326
3326 SXXX
3330
SXXX
3341
5XXX
3349
5XXX
1039000
200000
2200000
10000
ZAŘíZENí PŘEDŠKOLNíVÝCHOVYA ZÁKLADNíHO ŠKOLSTVí
311*1
Kultura
Informační centrum (knihovna, kino, muzeum, IC, kulturní akce) - neinv.příspěvek PO
1
1
1
950001
2673000
SSOOOO
200000
Kulturní památky - investiční výdaje (projekt na rekonstukci Orságova domu)
OCHRANA PAMÁTEK A PÉČEO KULTURNí D~DICTVí (oprava kostela a kulturních památek)
7S0000
40000
ČiNNOST REGISTROVANÝCHCíRKVí
50000
IRozhlas a televize
(zpravodaj obce)
86000
136000
SD~LOVACí PROSTŘEDKY
334*1
3399
3412,17
1
15XXX
3412, 18
3412,18
OSTATNí ZÁLEŽiTOSTIKULTURY(SPOZ,pouť, ples)
1
1
5XXX
400000
5XXX
HŘI~TĚ- oprava obecního majetku - oplocení
200000
3412, 19
5XXX
Kluziště - neinvestiční výdaje na provoz
30000
3412,20
5XXX
3419
5XXX
Tenis
Ostatní tělovýchovná sportovní činnost
600000
3429
5XXX
Využití volného času dětí a mládeže (hřiště u zdravotního střediska)
5XXX
Ostatní zájmová činnost
ZÁJMOVÁ ČiNNOST A REKREACE
15XXX
Bytové hospodářství - neinvestiční výdaje
Bytové hospodářství - investiční výdaje - projekt na přestavu bývalého oú
342*
3612
3612
16XXX
5XXX
3613
50000
1830000
T~LOVÝCHOVA
341*
5000
60000
65000
17950001
Nebytové hospodářství - neinvestiční výdaje (pošta, dům služeb, zdravotní středisko, kino)
1
I
ROZVOJBYDLENíA BYTOVÉHOSPODÁŘSTVí
1
3631
5XXX
Veřejné osvětlení - neinvestiční výdaje
I
3632
5XXX
Pohřebnictví - neinvestiční výdaje
3635
6XXX
Územní plánování - investiční výdaje
3636
SXXX
Územní rozvoj
3639
5XXX
Komunální služby - neinvestiční výdaje
361*
KOMUNÁLNí SLUŽBYA ÚZEMNí ROZVOJ
363*
3721
3722
3722
3725
SXXX
SXXX
16XXX
SXXX
372*1
1000001
470000
2365000
900000
20000
50000
10000
i
I
10000
990000
112000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů - neinvestiční výdaje
Sběr a svoz komunálních odpadů - investiční výdaje (rekultivace skládky ll.etapa)
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (tříděný odpad)
15S0OOO
I
1000001
3000001
2062000
NAKLÁDÁNí S ODPADY
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - neinvestiční výdaje (údržba obce, VPP pracovníci, materiál,
3745
služby, opravy, pohonné hmoty)
3745
Péče o vzhled obce - investiční výdaje - nákup techniky na zimní údržbu
3745SXXX
OCHRANA PŘíRODYA KRAJINY- péče o veřejnou zeleň a vzhled obce
43S9 SXXX
1SLUŽBYSOCIÁLNí PÉČE(příspěvek Charitě)
200000
550000
Koupaliště
HŘI~TĚ- TJ FCVELKÉKARLOVICE- KAROllNKA - příspěvek na činnost
3421
3449000
2578000
1KULTURA
Kulturní památky - neinvestiční výdaje - oprava kostela a kapliček
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
6139000
277 000
IProvoz veřejné silniční dopravy (autobusový záliv, nástupiště Léskové, zastávky) - investiční
SILNiČNí DOPRAVA
2321
2460000
Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost) - neinvestiční
222* SXXX
2321
352000
2894000
POZEMNí KOMUNIKACE
221*1
2221
262000
90000
2550000
400000
I
29S0000
350000
52125XXX
Požární ochrana - neinvestiční výdaje
6XXX
5512
55125XXX
116000
OCHRANA OBYVATELSTVA
5XXX
5512
Požární ochrana - investice - zateplení hasičského domu č.14
350000
4500000
4850000
IPOŽÁRNf OCHRANA - DOBROVOLNÁ tÁST
6112
5XXX
IZastupitelstva obcí
1655000
6171
5XXX
ICinnost místní správy - neinvestiční výdaje
3620000
REGIONÁLNf A MfSTNf SPRÁVA
617*15XXX
5XXX
6310
6320
6399
6402
6409
6409
5275000
I
OBECNÉVÝDAJEZ FINANtNfcH OPERACf(bankovní poplatky)
5XXX
POJIŠTĚNfMAJETKU
5XXX
OSTATNf FINANtNf OPERACE(daň z příjmů obec, platba DPH)
5XXX
5XXX
FINANtNf VYPOŘÁDÁNf MINULÝCH LET
OSTATNf tlNNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ(příspěvky ostatní)
6XXX
ROZPOcrOVÁ REZERVANA PŘfPADNÉINVESTICE
1350000
25000
I
VYDAJECELKEM
Rekapitulace
50000
120000
30000
2150000
43862000
výdajů dle třídy - rámcové ukazatele
TŘfDA 5
BĚŽNÉVÝDAJE
30642000
TŘfDA 6
INVESTltNf VÝDAJE
13 220000
Návrh rozpočtu
o
IICELKEM
schváleno Radou obce Velké Karlovice dne 2.12.2014
vyvěšeno: 3.12.2014
4386200011
Download

Návrh rozpočtu na rok 2015 - Výdaje [sxxx I I I